Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Tillberga

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Magnus OlausLaurentius MagniGeorgius PetriAndreas NicolaiAndreas Andreæ IhrestadiusIsrael Petri NigerEricus Matthiæ ArosiensisEricus Olai PlanæusJohannes Andreæ TomteliusOlavus Olavi MoræusEricus Laurentii OdeniusPetrus Halwardi SæbinusElavus Laurentii ErlanderChristopher HedmanPehr BorgIsac LindbomJonas LewerinLars WretlingPehr HäggeströmLars ThunmarkMatthias NorlingJohan Adolf LahleniusDaniel Sundén.

1. Magnus, "Curatus in Thylibergum A:o 1358", förekommer såsom wittne i ett köpebref, dat. Anunda hög.

2. Olaus, "Kyrkopräst i Tilleberga" 1540, fick af Konung Gustaf eftergift på den årliga taxan, dat. Wäsby gård, för brytning i Sala grufwa till kronans nytta.

3. Laurentius Magni, kallas Bothniensis och har hitkommit 1564. War 1574 i Stockholm och samtyckte med flere till några stadgar för allmänna gudstjensten. War föga älskad och kallades "Herr Lars smeden," ty han stod mest i smidjan och gjorde yxor, hästskor och söm m. m. Hans hustru Sara, Herr Lars's dotter i Ihrsta, "hade med sin moders råd tillredt förgift, att förgöra honom, men det blef uppenbaradt, och han behöll henne dock för sin hustru." Död 1582. Efter honom gafs Testam. till Inventarium domest. "en säng, bestående af dyna, hufdebolster, wepa, åkläde, skinnefäll och lakan."

4. Georgius Petri, ifrån Danmark inkommen, en orolig man, som gjorde många ombyten och flyttningar. Träffas först i Ramsberg, kom derifrån 1568 till Ramnäs, kort efter till Hubbo och 1582 till Tillberga. Dog hastigt i Westerås 1583, "en part trodde, att han med brännewin sig förderfwat, en part wille taga honom fri." Måste dock köpa kyrkogården.

5. Andreas Nicolai, Helsingius. Ankom 1584. På Upsala möte 1593 närwarande och underskref dess beslut. Har s. år blifwit död och här lemnat enka efter sig. I den gamla uppsatsen så blandad med den följande, att full reda ej kan winnas.

6. Andreas Andreæ Ihrestadius. 1594. Se Past. i Ängsön.

7. Israel Petri Niger, son af stiftets Biskop Petrus Andreæ Niger. War först någon tid krigsprest och med knektarne på fälttåg i Finland. Såsom Syssloman wid Domkyrkan 1587 fick han af K. Johan en läst spanmål, af den som war Domkyrkan till hjelp upplåten, och bostället Uppåker fritt för alla utlagor. Kyrkoherde i Kärrbo 1591, och undertecknade Upsala mötes beslut 1593. Pastor här 1599; och några lemningar af kyrkoböcker hafwa utwisat, att han warit mera uppmärksam och ordentlig än wanligt denna tid. Hade den sorgen att 16 Maj 1612, genom en drängs wårdslöshet med ett böss-skott, kyrkan, prestgården och bondgårdarne derwid totalt nedbrunno. Kunde föga deraf upprätta före sin död 1615.

Hans förra hustru är med flera barn här begrafwen. Andra hustrun Sara blef gift med efterträdaren. Af barnen nämnes endast Sara, g. m. Sam. Schnider wid Skultuna Messingsbruk.

8. Ericus Matthiæ Arosiensis. En förträfflig Pastor, som åter satte allt i stånd ifrån 1616 till 1643, då han flyttade till Romfartuna. Denne förtjente och aktade man kallades 1632 af både herrar och bönder med stort beröm till Ihrsta pastorat; men emedan flere fikade efter lägenheten, försakade han kallelsen med ett skönt bref, wärdt att förwaras till sednaste tid.

9. Ericus Olai Planæus. Född 1598 i Himmeta. Erhöll all sin kunskap i Westerås. Pwgd 1625 och drog följande år i fält med krigsfolket. Begärde 1630 "blifwa lös derifrån." Commin. eller som han antecknat "Vicarius i Hobby" 1632. Pastor här 1643, men war wårdslös och lät mycket förfalla af det, som den werksamme företrädaren upprättat. Då Biskopen här visiterade blef han skarpt tilltalad för sin oduglighet, och äfwen derföre att han "utan Kasjäcka lopp såsom en legodräng i husen." Prot. 21 Mars 1666: "Ep. förehåller Pastori Tillb. att han är en egensinnig man, gör intet efter, som befalles, förer ett oskickligt lefwerne i sitt hus, betror icke hustrun några nycklar, utan hon måste stjäla af honom, håller ingen disciplina, försummar exercitationes Catech., har ingen halföre i kyrkans kista, wisar förakt för Ep. och Cons., går dristigt för dem med en stackot grå kappa m. m. Om han icke bättrar sig, hänger straffet öfwer hufwudet." Död i April 1668.

Gift med Kerstin, Kyrkoherdens i Odenswi Erici Beronis dotter, som för sin fattigdom begärde twå nådår, men fick med swårighet ett, då hennes man så illa förestått församlingen. Hon dog 1677. Barn: Margareta, g. m. Commin. här A. Hellenius; Susanna, gift till Tortuna; Christina, dog ogift.

10. Johannes Andreæ Tomtelius. Född 1619 i Björksta och Tomta by. Fadr. Hemmansegare och KronoLänsman. Stud. i Upsala 1640. Blef så skicklig, att han länge hade condition hos Herr Christer Horn. Pwgd 13 Dec. 1648, och war då antagen Collega Scholæ i Westerås. Af sin swåger Pastor i Romfartuna kallad att wara hans Capellan, widtog han den tjensten 1653. Föreslogs af Consist. framföre andra till detta pastorat 1669, och blef ändtligen confirm. efter en lång twist emellan Capitlet och Hedensberga egare. Litande på bönderna wille han länge icke sjelf gå till Grefwen, men Bisk. befallte honom insinuera sig, åtminstone skrifwa till honom, "hwaraf han ock kunde se hans ingenium." Under sin korta tid hade han många ledsamheter, äfwen af "vidua cum suis heluonibus." Död 1671. Begr. 5 Mars i sacristian.

Gift med Brita Andersdotter, som uppgifwes warit af den gamle Kyrkoh. Andreæ Georgii barn i Björksta. Hon lefde sedan hos mannens slägt i Tomta och blef hårdt anfäktad 1673 af Major Sparfwenfeldt för skuld i kyrkan. Af barnen blef Johan Stud. i Dorpt, derstädes Pwgd och Pastor wid ett regemente; Märta, g. m. Joh. Olsson Örn; Margareta.

11. Olavus Olavi Moræus. 1671. Se Past. i Grytnäs.

12. Ericus Laurentii Odenius. Född i Huggsta, Odenswi socken 1638. Stud. i Upsala 1662 och gjorde wid academien wackra framsteg. Antogs 1666 till Apologist i Westerås skola. Då beslöts, "att han ock skulle taga några qwicka ingenia af de andra classer och flitligen öfwa dem i skrifwande och räknande, ty Apologistens salarium är intet derföre, att några gaturännare eller gamle drängar skola fria sig för kneckten, utan att snälla ingenia skola exerceras och komma till någon perfection, hwilka med tiden kunde kallas till Cancelliet och tjena riket till godo med sitt räknande och skrifwande." Pwgd 17 Maj 1667. Såsom snäll Skrifware blef han s. år Notarius Consistorii och 1669 tillika Adjunct wid Gymnasium. Jemte allt detta åtog han sig ock att såsom v. Pastor wårda Skultuna församling ifrån 1677 under nådåren. Utan swårighet wann Biskopen sin önskan, att befordra den förtjente mannen hit 1680, men han blef död några dagar före flyttningstiden i Skultuna 24 April s. å. Begrofs 4 Juli i Tillberga.

Gift 13 Febr. 1673 med Elisabeth Schult, omgift med efterträdaren. Barn: Widich Odén, blef Pastor wid Westmanlands Infant.regemente [saknas där]; Margareta, g. m. Borgmästaren Joh. Holenius i Fahlun; Christina, ses här nedanföre.

12. [Felnumr.] Petrus Halwardi Sæbinus. Född 1637 i Grippeby, Säby socken, af ett i sitt stånd förmöget och synnerligen ansedt bondfolk, Halward Olsson och Kerstin Pehrsdotter, efter hwilka barnen besörjde en prydlig grafsten i Säby kyrka. Stud. i Upsala 1660, men fann för sig nyttigt, att ännu ett par år höra föreläsningarna i Westerås. Wistades sedan länge wid academien och handledde äfwen bättre mans barn, till dess han 1679 af Biskop Brodinus antogs till Notarius i Consistorium och tillika Adjunct wid Gymnasium. Pwgd 18 Mars 1681, och war då redan utsedd att här conservera Pastor Odenii torftiga sterbhus. Tillträdde s. å. Höll oration på prestmötet 1682 och predikade 1691. Lemnade anhöriga i swaga wilkor, och med församlingens ömma saknad, då han afled 9 Mars 1695. Begrofs hederligen 26 Maj.

Gift 15 Maj 1681 med Elisabeth Schult, företrädarens enka, som dog i Stockholm 1741. Af deras 9 barn äro kända: Maria, g. m. Commin. i Mariæ församl. i Stockholm C. Kellin; Sara, g. m. Kopparslagaren Baltzar Behm; sonen Pehr är antecknad att hafwa i hufwudswaghet skurit sig i halsen till döds med en pennknif 10 Jan. 1725, 31 år gammal.

13. Elavus Laurentii Erlander tog sitt tillnamn af Erlandsbo i Gunnilbo socken, hwarest han föddes 1656. Hans fader Lars Pehrsson war Häradsdomare och modren Kyrkoherdedotter i församlingen. Stud. i Upsala 1676. War mindre duglig, men blef dock 1689 Skolmästare i Stora Tuna, en tjenst som han illa förestod. Skyllande på någon skada och werk i benen låg han ofta på sängen och förhörde barnen, trakterande sig med tobak, som den tiden ännu af hederligt folk sattes i bredd med dryckenskap. Pwgd 13 April 1690 fortfor han med oordentlig lefnad och otidigheter. Anklagades att han i sacristian kastat sjelfwa Prosten öfwer ända, och urskuldade sig dermed att han sjelf haft anfall af slag och yrade. Oaktadt sitt opresterliga lefwerne och onda rykte blef han 1696, såsom det synes, allena föreslagen hit, på det att det fattiga kyrkoherdehuset ännu en gång måtte conserveras. Förklarande sig "nöjd äfwen med jungfrun" gjorde han ett skäligt prof, som församlingen tog för godt, så att han blef confirm. och hitflyttade s. å. Af Consistorium efterhållen måste han respondera på prestmötet 1698 och hålla en oration 1700, men han war och förblef en usel Pastor, som äfwen hushållade illa med kyrkans egendom. Han utlånte en kalk som aldrig kom till rätta, och förde räkenskaper som casserades. Syssloman Ramzelius måste uppsätta en 4 års schema för honom, som han dock ej kunde följa, och tillstod att han ej begrep densamma. I församlingen, som äfwen stötte sig på hans hastiga och trätgiriga sinne, kallades han, med allusion på rätta namnet, "Herr Elak." Flera år plågades han af giktwerk, och begärde först Adjunct då han blef sängliggande. Död 28 Aug. 1717. I socknen gick det talet länge, att efter hans död spökade grufligen i prestgården.

Gift 1696 med Christina Odenius, företrädarens styfdotter, f. 1677, lefde ännu 1734. Af barnen nämnes blott Elisabeth, g. m. en Underofficer C. Lind, som blef Skollärare wid Jäders bruk, död 1729.

14. Christopher Hedman. Född i W. Fernebo 24 Nov. 1667. Fadren, då Adjunct derstädes, blef Commin. i Kila. Stud. i Upsala 1690. Pwgd 8 Febr. 1698, och lefde såsom Adjunct med hustru i trånga wilkor. Wann ringa förbättring med strängt arbete, då han 1704 blef Commin. i Avesta. War Respondens wid prestmötet s. å. Kyrkoh. här 1718. Tillträdde 1719, och war Concionator i följande års prestmöte. Församlingen blef i honom hugnad med en redlig och berömwärd Pastor. Död 9 Febr. 1731. Begrofs 5 Mars.

Gift 1698 med Maria Börk, dotter af KronoInspektoren i Avesta A. Börk och Maria Hak, som war född i Holland. Enkan dog 1737, 61 år gammal, med det beröm i kyrkoboken, att hafwa warit sui sexus denis, matrona pietate, ingenio, facilitate, diligentia dicendique vi haud vulgari prædita. Barn: Abraham, Directeur och anläggare af Kättsta linnefabrik; Christina, g. m. Capiten Abr. Lang; Jacob, Inspektor på Kättsta; Maria, förekommer strax; Isac, död under sin studering.

15. Mag. Pehr Borg. Son af Tull-Inspektoren Aron Borg och Helena Unge. Föddes i Arboga 31 Oct. 1702. Njöt en wårdad uppfostran. Stud. i Upsala redan 1712 och erhöll wälförtjent Magistergraden 1731. Wid denna tid medgåfwo ännu författningarna, att en snäll Magister immediate befordrades till pastorat, serdeles wid swårare behof. Känd för mycken stadga och skicklighet blef han af den nykomne Biskop Barchius med Consistorium utsedd och af församlingen antagen att blifwa dess Kyrkoherde, med synnerligen fästadt afseende på den fattiga enkans och barnens försörjande. Pwgd 10 Maj 1732, och beredd till tjensten insattes han s. år, med föresatts att gagna hwad han förmådde. Af en säker kännare är han antecknad för en lärd, gudfruktig och nitisk prest, och, utom för egentliga tjensten, arbetade han och skref i flera ämnen mycket, som förwarades af anhöriga. I 1748 års prestmöte war han Opponens. Men ännu en gång skulle församlingen förlora en god lärare i bästa åldern, och ett älskadt presthus blifwa wärnlöst, då han afled 16 Febr. 1751. Begrofs 12 Mars med högtidlig sorg.

Gift 13 Aug. 1732 med Maria Hedman, den föregåendes yngre dotter, som sedan blef g. m. efterträdaren. Barn: Helena Maria, g. m. sedermera Prosten i Norrberke Mag. C. Gottmark; Pehr Aron, f. 1736, Philos. Candidat, död 1763; Christopher, Prost i W. Fernebo; Eric Gustaf, Lector i Westerås och Theol. Doctor.

16. Mag. Isac Lindbom. 1751. Tilltr. 1752. Se Past. i Rättwik.

17. Jonas Lewerin. Född i Lillhärad 6 Juli 1706. Fadren Abrah. Lewerin, Frälsefogde på Slagåla herrgård, war kommen ifrån Östergöthland, hwarest ock dess broder Magnus war Lector i Linköping. Modren Ingrid Jonsdotter. Stud. i Upsala 1725. Pwgd 11 Oct. 1733 af Biskopen Doct. Lundius i Strengnäs sattes han till Elfdalen, hwarest han för den oordentlige Commin. Lindgrens försummelse och suspension måste förrätta det mesta af hela tjensten, tilldess han blef ordin. Commin. 1735. Commin. i Grangärdet 1743. Pastor här 1760. Tilltr. 1761. Död 27 Dec. 1777.

Gift 25 Febr. 1735 med Sara Maria Groth, Bruksarrendatorn Joh. Groths i Norrberke dotter, f. 1711, död 26 Jan. 1766. Barn: Abraham, Prost i Ramnäs; Johan, Pastor i Garpenberg; Maria, g. m. Garfwaren And. Billsten i Westerås; Anna, dog ogift; Sara, g. m. Commin. Grass i Ihrsta; Susanna, g. m. Rusthållaren P. E. Annerstedt i Tillberga.

18. Lars Wretling. Född 14 Juni 1724 i Wretberga, Medåkers socken, af fattigt bondfolk. Kom utom socknen, blef upptagen i Kammarherren C. G. Ulfsparres hus, och begynte både af egen lust och enligt löfste till sin wälgörare på dess sotsäng, att studera 1738. Stud. i Upsala 1749. Pwgd 4 Oct. 1752. Commin. i Lundby 1755 och kort efter ankomsten v. Pastor. Respond. wid prestmötet 1763. Exemplarisk prest. Icke oskicklig musicus. Pastor här 22 Juni 1779. Flyttade ock hit 1780, men dog efter få dagar 13 Maj s. å. Begrofs med sermon af Prosten Doct. Gottmark.

Gift 23 Oct. med Sophia Westbeck, Prosten i Ö. Löfsta, Upsala stift, Zach. Westbecks dotter, f. 1733, död 20 Mars 1767. En dotter Anna Christina lefde efter sin fader. 2. 28 April 1768 med Brita Maria Swederus, Kyrkoherdedotter i Barkarö, f. 1742, död i Swedwi 14 Febr. 1811. Hon fick ett extra nådår med sonen Lars, som kom ut i kriget 1789 och sedan ej afhördes.

19. Pehr Häggeström. Född 30 Oct. 1726 i Arboga. Collega i stadens skola Nils Häggeström hade denne son med sin hustru Anna Amnelius. I ytterlig fattigdom uppfödd och sträfwande sig fram blef han wid 25 års ålder Stud. i Upsala 1751. Pwgd 21 Dec. 1754. Hade ett tryckande arbete, att jemte Adjuncturen hos Pastor i Köping länge göra tjensten i Kungs-Barkarö för den sjuke Commin. Enroth. Commin. i Medåker 1761. Past.ex. 22 Sept. 1773. Hade förslag hit 1778 och andra gången ibland 10 sökande 1781, då han waldes och fick fullmakt 1 Oct. Förde protocollet wid prestmötet 1758. Responderade 1783. Hade ett wälmenande nit: war glad och förnöjsam i alla skiften. Swag af ålderdom och ännu mera af ett fall sökte han och fick tjenstfrihet, hwarpå han flyttade till Romfartuna och blef död 9 Mars 1805.

Gift 11 Nov. 1756 med Anna Charlotta Lytkens, hwars fader Lucas Lytkens war Handlande i Stockholm, f. 1726, död 21 Febr. 1799. Barn: Pehr, Rusthållare, sedan Waktmästare i Westerås; Jonas Fredric, Hemmansbrukare; Anna Charlotta, g. m. Commin. N. Westling i Folkerna; Sophia, kom med Superintend. Fahnehjelms fru, f. Christiernin, till Carlscrona, och der g. m. Sångaren J. Renström.

Skrifter: Likpredikan öfwer Prostens i Köping Ol. Tillæi fru Catharina Aulævil och dess dotter Elisabeth, som begrofs samma gång. 1758. Afskedspredikan i Medåker. 1783.

20. Lars Thunmark. Född i Westerås 13 Oct. 1739. Foräldrarne Jernwägaren Eric Thunmark och Sara Barthels hade ännu twå söner i presteståndet. Stud. i Ups. 1766. Conditionerande hos Öfwersten wid Dalregimentet Baron Hierta fick han dess kallelse att wara E. O. Bat.predikant, och pwgd 15 Febr. 1766. Past.ex. 3 Nov. 1769. Collega Scholæ i Fahlun 1772. Respond. wid prestmötet 1775. Commin. i Kolbeck 3 Sept. 1776. V. Pastor 1778. Den fjerde på förslaget till Kolbecks pastorat 1795, och fick pluraliteten. Kyrkoh. här 23 Sept. 1805. Ansågs hafwa wackra kunskaper. From och stilla, dock ej utan egenkärlek. Död 7 Maj 1809.

Gift 31 Mars 1776 med Maria Magd. Berg, f. 1740, död 9 Sept. 1809, dotter af Kronofogden J. Berg och enka efter Stadssecr. J. Thermenius i Fahlun. Med denne lefde hon i strid och slag. En anonym warnade Tunmark för henne samma dag som det lystes för dem. Han tog henne dock och de förliktes. Barn: Jacob Eric, Bokhållare; Sara Magdalena, säges hafwa blifwit g. m. en Officer i Södra Swerige.

21. Mag. Matthias Norling. Son af en fattig Torpare i Grangärdets socken och Botåker. Född 27 Dec. 1769. Drog sig underligen fram med sin lust att studera och kom till academien 1795. War snart färdig att få Magistergraden 13 Juni 1797. Pwgd 17 Juli 1798, kallad af KrigsRådet Lagerbring. Kom snart att vicariera i Westerås skola och blef ordin. Collega 25 Jan. 1804. Tillika vice Commin. i Tillberga 1806 och v. Pastor derstädes 1809. Efter Past.ex. 2 Sept. uppförd på förslaget hit, fick nära enhällig kallelse och fullmakt 8 April 1810. Tilltr. genom accord 1811. Hade godt hufwud med satiriskt lynne, och disputerade gerna i allt. Dock ordentlig och werksam tjensteman. Till slut oförmodadt förwirrad, talade om sällsamma phantasier. På återwägen efter besök i en bondgård fanns han död i Tillberga-åen 4 Maj 1812, och syntes af nog tydliga tecken med föresatts sjelf hafwa kastat sig i wattnet. Wid undersökning befanns watten i hjernan. Med vicarius i tjensten uppbars årslönen af hans slägtingar.

Skrift: Tal i anledning af Konungens och Drottningens återkomst från sin utrikes resa och Drottningens nedkomst. Westerås 1805.

22. Johan Adolf Lahlenius. Född i Jerna 1 Jan. 1730. Fadr. Comminister. Stud. i Ups. 1780. Mera angelägen att i tysthet samla kunskaper, än att arbeta för Magistergraden. Pwgd 6 Aug. 1785. Måste ofta lyda missive till föga lönande biträden. Past.ex. 16 Nov. 1797. Commin. i Näsby och Erwalla 5 Mars 1798. Andra gången föreslagen hit och utn. Pastor 28 Dec. 1812. Accord. med Gymnasiicassan 1813. Prost 1816. Utan att wäcka uppseende en serdeles redbar prest. I ungdomen wän af Thorild och alltid af hans skrifter. Tjensten högst tillgifwen arbetade han utan biträde till dess högsta nöd fordrade. Skref både med styrka och behag. Uppmärksam och wettgirig forskade han till allt bättre öfwertygelse. Näst Bibeln war Polus hans älskling. Nöjd, oftast glad äfwen i bekymren och då han blottställt sig för den, som bordt kunna bistå många. Efter längre tids swaghet död 5 Jan. 1841.

Gift 22 Sept. 1793 med Anna Cath. Arnberg, dotter af Bruksegaren Jon. Arnberg wid Silfberget i Stora Tuna, död 30 Maj 1800, efterlemnande en dotter Anna Catharina, g. m. L. J. Betulander, v. Pastor och Commin. i Hubbo.

23. Daniel Sundén. Född i Fahlun 27 Sept. 1796. Fadren med lika namn, af Bergsmansslägt i Sundborn, som längre tillbaka gifwit twå prester åt stiftet, war Prostens ordin. Adjunct, död redan 1803. Modren Maria Steffenburg. Stud. 1817. Pwgd 30 Juni 1820. Commin. i Lima och Transtrand 17 Februari 1823. Dito i Grytnäs 7 Oct. 1833. Past.ex. 19 Dec. 1838. Pastor här af 7 sökande 6 Dec. 1841. Tilltr. 1842.

Gift 24 Juli 1824 med Martina Restadius, Kyrkoherdedotter i Lima, f. 14 Juni 1803. Barn: Daniel Anton, f. 24 Maj 1828.

2. Comministrar

Andreas Erici Hellenius Antonius Bartolli WielkeAndreas Joh. LundbergJohannes Andreæ LundbergJohannes Andr. WidströmSalomo GarmanJohan LundforsEric SohlbergJohan ÅkerblomCarl Fredric WestlingAnders Gustaf HammarströmEric NordquistAnders Olof SæbomMagnus ArhusianderLorentz RestadiusJohan Georg Östberg.

1. Andreas Erici Hellenius. Född i denna församling och Hellby. Stud. i Upsala 1642, men sedan åter i Westerås till dess han blef pwgd 1651. Straxt Commin. och Klockareprest här. War icke ordentlig; och stadd i färd, att under köld och yrwäder upphemta sin lön, blef han förkyld till händer och fötter samt alldeles förderfwad. Död kort derefter 1668. Begrofs på samma gång med swärfadren 31 Maj.

Gift med Margareta, Kyrkoh. i förs. Er. Planæi dotter, som dog 1672 ifrån fyra utfattiga barn, för hwilka måste colligeras i stiftet, och en dotter, såsom tokig, inköpas på hospitalet.

2. Antonius Bartolli Wielke. Se Past. i Sewalla.

3. Andreas Joh. Lundberg. Född i Lundby socken 1652. Fadren Jan Andersson blef död hos denne son 1693, 88 år gammal. Stud. i Ups. 1670. Hade en tid warit Consistorii Cursor då han blef pwgd 9 Mars 1679. Blef s. år Notarius Gymnasii. Sändes till Husby 1683. Commin. här 1693. Död 26 Juni 1711.

Gift 1677 med Elisabeth Kilander, Kyrkoh. Er. Kilandri dotter i Lillhärad, död 11 Febr. 1736, nära 76 år gammal. Barn: Johan, sin faders efterträdare; Catharina, g. m. Isr. Ferling, Commin. i Björksta. En Organist P. Sederbergs hustru Margareta Lundberg synes ock hafwa warit deras dotter.

4. Johannes Andreæ Lundberg, den föregåendes son. Född i Westerås i Sept. 1678. Stud. 1702. Pwgd 4 Nov. 1705. Bittida gift led han nöd med hustru och barn. War en tid tjenst- och brödlös. Hade swårt, äfwen då han biträdde fadren, som sjelf war fattig, och måste drifwa sonen ifrån sig. Commin. efter honom 1712. Pastor Borg nämner honom: "Comminister laude dignus." Mycket corpulent. Död 14 Dec. 1734.

Gift 3 gånger, men den första hustrun är icke känd. 2. m. Elisabeth Swilling, Kyrkoherdedotter ifrån Säby. 3. 1725 blef han g. m. Anna Christ. Lemoine ifrån Gefle, som är antecknad för en Xantippe. Efterlefde med 7 döttrar, styfbarn och egna. En blef död i socknens fattighus.

5. Johannes Andr. Widström. Född i Wedbo, S:t Ilians socken, 11 Aug. 1697. Föräldrarne jordegare. Stud. 1722. Pwgd 16 Maj 1724. Förestod nådårstjensten här då han sjelf blef Commin. 1735. Säges haft goda natursgåfwor, men brukat dem illa. Af ett ungdomsupptåg hade han länge namn af "Wedbo katten." Efter egen smak blef han af några herrar i församlingen uppehållen med spel och drickande inpå söndagsmorgonen, och berättas till deras förundran dock hafwa lätt kommit ut med tjensten i kyrkan. Fick en plötslig ändalyckt 6 Jan. 1751.

Gift 1733 med Maria Grönwall, enka efter Kyrkoh. A. Franzelius i Odenswi och dotter af Organisten i Domkyrkan, f. 1707, lefde mest i Wedbo, död derstädes 7 Juli 1771. Barn: Anders, Frälseinspektor; Johan, Gardist; Jacob, Landtbrukare; Anna Catharina, g. m. Frälsefogden J. Wik.

6. Salomo Garman. Född i Husby 23 Sept. 1709 af Bergsfogden L. Garman, som war af gammal prestslägt i Garpenberg, och Elisabeth Moell ifrån By. Stud. i Ups. 1723. Pwgd 12 April 1739. V. Pastor i Badelund och här. Commin. 1752. Af hel annan art än företrädaren. Död i Sept. 1758.

Gift 1739 med Magdalena Westius, dotter af Kyrkoh. i Tibble af Upsala stift Eric Westius, f. 1718, död 1774. Barn: Clara Elisabeth, död ogift; Magdalena Johanna, död ung; Beata Catharina, okänd.

7. Johan Lundfors. Född i Lundby 31 Jan. 1720. Fadr. Commin. derstädes. Stud. i Ups. 1739. Pwgd 12 Dec. 1747. Collega i Köpings skola 1752. Gjorde sig stora pretentioner i Cons., som beswarades med ett skarpt bref. Commin. här 1759. Snart sjuklig fick han tillstånd att afträda tjensten till en Vicarius med accord 1779. Flyttade till Haraker och dog af podager 5 April 1791.

Gift 20 Sept. 1748 med Catharina Öhrman, dotter af Joh. Öhrman i Gräna, Harakers socken, f. 1730, död 9 Juli 1805.

8. Eric Sohlberg. 1791. Se Past. i Säby.

9. Johan Åkerblom. Född 29 Juni 1756 i Westerås. Fadren med lika namn Tunnbindare. Modren Maria Arosin. Stud. 1778. Pwgd 25 Jan. 1781. Adj. i Fahlun. Commin. i Skerike 1791. Tilltr. 1793. Commin. här 22 Juni 1801. Tilltr. 1803. Reslig, men föga rörlig. Död af wattensot 31 Dec. 1806.

Gift 26 Sept. 1794 med Elisabeth Nyströmsson, dotter af Handlanden A. Nyströmsson i Hedemora och Kyrkoherden i Serna A. Wiganders styfdotter, f. 20 Maj 1774. Omgift med afsk. Fanjunkaren E. G. Bohm i Tillberga. Barn: Johanna Carolina, g. m. J. Steffenburg, Tjensteman i Fahlun; Johan Frans, Apologist i Fahlu skola och Boktryckare.

10. Carl Fredric Westling. Kyrkoherdeson i Kila. Född derstädes 7 Oct. 1759. Stud. 1780. Pwgd 23 Maj 1784. Adjunct på 6 ställen. Rådmans-Capellan i Arboga 20 April 1794. Past.ex. 10 Dec. 1795. Commin. i Arboga Stadsförs. 7 Aug. 1801. Kraftfull och driftig. Windögd. Transp. hit 3 Aug. 1807. Af häftig sjukdom död före tillträdet 9 Juni 1808.

Gift 26 Sept. 1806 med Joh. Magd. Hernod, dotter af Handlanden Rådman A. O. Hernod i Thorshälla och Magd. Källström, f. 29 Juli 1783. Njöt här både ordin. och extra nådår. Blef förestånderska på Norra Correctionshuset i Stockholm och 1838 g. m. föreståndaren derstädes Assessor A. Wallberg.

11. Anders Gustaf Hammarström. 1809. Tilltr. 1811. Se Past. i Norberg.

12. Eric Nordquist. 1814. Tilltr. 1815. Se Commin. i Gagnef.

13. Anders Olof Sæbom. Född 6 Oct. 1777 i Westerås, derest fadren war Skeppare. Stud. i Ups. 1799. Pwgd 15 Juni 1804, och hade 17 stationer till dess han blef Commin. här 28 Oct. 1822. Tilltr. 1823. Lefde hwarken sig eller andra till gagn och lemnade dåliga minnen. Död 27 Oct. 1826.

14. Magnus Arhusiander. 1828. Se Commin. i Avesta.

15. Lorentz Restadius. 1832. Se Past. i Thortuna.

16. Johan Georg Östberg. Född i Fahlun 2 Jan. 1799. Fadr. Handtwerkare. Stud. i Ups. 1817. Vicarierade i Fahlu skola 1820. Pwgd 3 Juli 1822. Commin. här 26 Nov. 1838. Tilltr. 1839.

Gift 23 Dec. 1827 med Sara Elis. Wikström, Skolmästaren i Stora Tuna P. L. Wikströms dotter, f. 26 Maj 1799, död 27 Oct. 1839. 2. 13 Oct. 1840 med Eva Juliana Löfberg, enka efter Kyrkoh. i Hede i Herjeådalen Ol. Gustin och dotter af Frälse-Kamr. O. W. Löfberg på Hedensberg i denna socken, f. 11 Febr. 1799.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 22 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt