Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

Trivial-Skolan
nu
Högre Lärdoms-Skolan i Fahlun

  1. Rectorer
  2. ConRectorer
  3. Colleger och Apologister.

1. Rectorer

Petrus R. Bullernæsius Ericus P. KumblæusJohannes P. ArbogensisNicolaus J. FlodæusJonas A. HolsteniusLaurentius J. FolkerniusGustawus J. ElviusClaudius Er. RogmanAndreas P. ArhusianderAndreas O. HesseliusAndreas G. TillæusJohannes G. TillæusJacobus G. GezeliusGeorgius G. GezeliusPehr GislerJohan BjeurnAndreas TillæusMagnus RanieGabriel PihlJohan Eric BrandbergCarl Forslind CarlssonEngelbert GotherOlof Ulric ArboreliusLars Eric BobergJohan Fredric Kindström.

1. Petrus R. Bullernæsius war hemkommen ifrån utrikes resa och wistades i Westerås 1619, "då de wid Berget begärade honom till Skolmästare", hwartill Biskopen och Capitlet samtyckte. Före honom nämnes icke någon. Se Past. i Swärdsjö.

2. Ericus P. Kumblæus. 1628. Se Past. i Swedwi.

3. Johannes P. Arbogensis. 1641. Se Lectorer.

4. Nicolaus J. Flodæus. 1643. War så ifrig, att i Domcapitlet påminna om en Collega för skolan, att han förgick sig och måste göra skriftlig afbön. Se Past. i Folkärna.

5. Jonas A. Holstenius. 1654. Ehuru recommenderad af Biskopen wille församlingen ej hafwa honom. Blef dock derwid. Se Lectores.

6. Mag. Laurentius J. Folkernius. 1655. Se Lectores.

7. Gustawus J. Elvius. 1659. En synnerligen sträng skolkarl, som flitigt brukade ris och karbas.

8. Claudius Er. Rogman. 1662. Se Past. i Söderberke.

9. Andreas P. Arhusiander. 1667. Se Past. i Gagnef.

10. Mag. Andreas O. Hesselius. 1679. Se Past. i Folkärna.

11. Andreas G. Tillæus. 1687. Se Past. i Rättwik.

12. Mag. Johannes G. Tillæus. 1694. Se Past. i Swärdsjö.

13. Mag. Jacobus G. Gezelius. 1699. Se Past. i Gagnef.

14. Georgius G. Gezelius. 1704. Biträdde mycket wid kyrkotjensten och war ett år v. Pastor. "1713 8 Sept. kom oförmodligen nye Landshöfdingen Cedercreutz upp i skolan och fann med nöje allt wara i gång i ordning. Han skänkte då 60 daler till skolans upprättelse mot wintern och 60 daler att utdela till de studerande. Lofwade ock Rector recommend. till Grangärde, emedan han derstädes war Possessionat." Se om Gezelius Past. i Wika.

15. Mag. Pehr Gisler. 1714. Se Past. i Bro.

16. Mag. Johan Bjeurn. Född i Kumla 2 Febr. 1685. Fadr. Kyrkoherde med rent swenskt namn Björn. Wårdades sorgfälligt och sändes till Upsala 1699. I bref ifrån Jönsarbo bruk påminte han efter 14 år wid academien om præpositur-penningar, som alla yngre fått. "Han hade wäl en god condition, men det wore bekant, att hwad wid sådana beställningar ymnigt inflöt, plägade ock ymnigare utflyta." Phil. magister 1716. Dröjde länge att söka tjenst. Emellertid war han Opponens i prestmötet 1717. Ändtligen antog han kallelse af Landshöfd. och Minister Plenipot. Baron O. R. Strömfeldt 16 Jan. 1721 att wara Legations-predikant wid Freds-Congressen med Ryssland och pwgdes i Westerås 7 Mars s. å. På samme Herres recommend. fick han ock s. år Kon. Fredrics fullmagt på detta Rectorat och höll sitt inträdestal 30 Apri1 1722. Hade namn af en god lärare, som fyllde sitt rum och stod i wänskap hos ortens styrande. Säges ock haft Konungens löfte om pastorat, men då fullbordan dröjde, tillstötte en olycka, som för alltid fästade honom på stället. På en färd ifrån Hushagen i Tuna, dit han warit buden af Landshöfdingen, skenade hästarna, då han kastade sig utur wagnen och blef så skadad, att han länge måste intaga sängen och sedan ständigt gå med krycka. Hade egendom efter sina föräldrar i Kumla och Thortuna och wistades der gerna under sommarferierna. Död 26 Mars 1746.

Gift i Nov. 1722 med Susanna Emmerich, styfdotter till Prosten Dahlborg i Stora Tuna, död 1765. Hennes fader hade warit HofChirurg hos Konung Stanislaus, i synnerlig nåd och stort anseende, död 1703. Barn: Olof, död studerande; Johan, Magister och Adjunct i Stockholm, död 1771; Pehr, Secreterare, död 1787, 89 år gammal; Sara Helena, g. m. Rector Mag. Hartman i Sala [heter Harkman där].

Skrifter: Disp. Acad. De vera nobilitate. P. I. Ups. 1714. 8:o. P. II. Ups. 1715. 8:o.

17. Mag. Andreas Tillæus. 1747. Se Past. i Söderberke.

18. Mag. Magnus Ranie. Född i Sala stad 25 Maj 1704. Fadr. Hans Ranie, till slut Borgmästare. Modr. Anna Stjernros. Slägten war ifrån Skottland. Farfadren Alexander Ranie Davidsson hade inkommit att handla koppar för Lybsk räkning och satt sig neder i Fahlun. Kom med egen ledare till Upsala 1713. Phil. Cand. 1732. Magister 1734. Fortfor att underwisa privat. Pwgd 30 April 1740. Adjunct och vice Pastor i Mora, Nås och Fleckebo. Rector Scholæ i Sala 1743. Tilltr. 1744. Äfwen v. Pastor s. år och Opponens i prestmötet. ConRector i denna skola 9 Mars 1748. Rector 11 Dec. 1753. Tilltr. 1754. En man med godt hufwud och mycken beläsenhet, men egensinnig och nyckfull, som wid äldre år allt mera wisade sig. Emot studerande i början rådig och hjälpsam, som flera hans bref wittna. Skref sina predikningar med omsorg, men swårfattlig för allmogen. Sökte ifrigt Lectorat i Westerås och förswarade twå gånger utgifna theses, men utan framgång. Klagade för JustitieCancelleren, som fordrade Consistorii förklaring deröfwer. Swarades, att han war icke tjenlig. Prosten Ekman i Fahlun intygade dock, att han, såsom ConRector, war en förträfflig lärare, som med ungdomen gjorde owanliga progresser. Såsom Rector allt mera besynnerlig, och wäckte mera lek och löje än allwar och gagn. Gaf gossarne orimligt långa läxor. Hade mera bekymmer om deras klädsel än deras läsning, och tålde icke någon utmärkelse. I testimon. för de till Westerås afgående skref han såsom en myndig förman med felaktig latin, hwaröfwer Rector Gymnasii klagade i Consist. Flera gånger föreslagen till pastorat, äfwen regalt, och sökte Öfwerheten. Fick löfte på nåd, men begärde rättwisa, som blef hwad han borde wänta. War omtyckt för profwet i Schedwi, men då folk kom att tacka honom, swarade han: Hwad will ni gapa på? Har ni ej sett folk förr? Då Landshöfdingens fru sände till honom en stek, sände han den åter med helsning, att Ranie hade mat sjelf. Då Prosten Brunnmark begärde predikohjelp till söndagen på en fredag, blef swaret: på så kort tid kan jag ej bereda mig. Kan han det, må han predika sjelf. En annan gång anmodades han på måndagen. Swar: jag wet ej om jag lefwer till söndagen. Hade mycket att påminna mot andras seder och lefnadssätt, och synnerligen sträng domare öfwer fruntimmer, som han i sitt gifte fick dyrt umgälla. Till utseende en wacker gubbe med gladt ansigte, lysande af hwitt och rödt. Snygg, med eget hår och calott. Död 12 April 1779.

Gift 1772 med Elis. Cath. Brandt, f. 1756, dotter af Capitainen S. E. Brandt, död 28 Aug. 1789. Samlefnaden blef olycklig. Hon drog utur huset och brydde sig föga om honom, som sades en gång warit nära på wägen att alldeles omkomma. Barn: en dotter, okänd.

Skrifter: Disp. acad. De statu Ecclesiæ Græcæ hodierno. Ups. 1731. 8:o. — Pro. Gr. Continuatio ejusdem materiæ. Ups. 1733. 8:o.

19. Mag. Gabriel Pihl. Född i Söderberke 23 Nov. 1713. Fadr. Anders Pihl, Bruksinspektor. Modr. Christina Sewallius. Stud. i Upsala 1730. Philos. Cand. 1742. Pwgd 20 Dec. s. år och Adj. Past. i Grytnäs. Collega Sch. i Fahlun 7 Jan. 1743, en tjenst, den han med förkärlek åsyftade. Prom. Magister s. å. Opponens wid prestmötet 1744. Supr. Collega 1748. Flyttad till lika class i Westerås skola 8 Febr. 1749. ConRector ib. i Sept. 1751, dock endast med Collega-lön. Återflyttad till lika tjenst i Fahlun 1753 genom byte med Mag. E. Hartzell. Tilltr. 1754. Bar tåligt den i mångas tycke hårda lotten, att 26 år wänta på Rectors-tjensten, den han erhöll 1779. Tilltr. 1780. Outtröttlig i sitt arbete och underhöll temligen skolans credit under Ranies ofta underliga förhållande. Omtalad såsom en af de strängare skolkarlar på denna tid redan i Westerås, och sjöngo derföre hans scholares wid aftonbönen med full hals: Dödsens skarpa pilar, o Herre, lindra wäl etc. Hans yttre utmärkte ock den sträfhet, som bodde i hans själ. Hade likwäl den wälwilja att stifta det lilla stipendium Pihlianum. Död 12 April 1782.

Gift 1748 med Elis. Berglind, f. 1724 af hederlig Bergsmansslägt wid Fahlun. Utan barn wände hon sin håg och kärlek till grann klädsel. Död 9 Juni 1782.

Skrifter: Disp. Acad. De jure Dei puniendi. Ups. 1739. 8:o. — Pro Gr. De fundamento potestatis Parentum. Ups. 1742. 4:o. — Disp. sistens Ideam inscriptionis legis naturalis secundum. Rom. II:15. Aros. 1748. 4:o.

20. Johan Eric Brandberg. Född i Fahlun 24 Aug. 1739. Son af Notarien och Rådmannen wid Grufwe-och Bergsrätten Ant. Brandberg med Marg. Elis. Holén. Redan 1641 hade slägtens stamfader Eric Pedersson ifrån Hudikswall satt sig neder såsom Handlande i Fahlun. Frequenterade lärowerket i Westerås till 1759 och fortsatte sedan många år stud. wid Upsala academi, så att han ansågs jemngod med de bättra graduerade. Förordnad Notarius Gymn. och Amanuensis Consist. i Westerås 23 Febr. 1773. Pwgd 28 Mars s. å. Constit. 1781 att, under Rectors sjuklighet, förestå dess vices i Westerås skola. Efter Kongl. Resol., dat. Gripsholm 10 Dec. 1782, befullmägtigad Rector här wid skolan 11 Febr. 1783. Tilltr. s. år, sedan han i Jan. såsom vicarius begynt förestå tjensten. På Riksdagen i Gefle 1792 hade han förtroendet att wara Presteståndets Notarius, hwartill Landshöfdingen af Nordin dock troddes mest bidragit. HofCancellerens Ombud, att hafwa inseendet öfwer boktryckeriet och bokhandeln i Fahlun, hwilken befattning lemnades 1813. Begärde tjenstledighet 1809 och sedan allt oftare. Fick alldeles afsked med det mesta af lönen i behåll 1816. Skickligare Rector hade troligen aldrig förestått denna skola, och måhända ej mången annan. Hans goda lärosätt och ordning hade ock motswarande frugt. Han behöfde icke stränga medel att winna lydnad och respect. Med blotta uppsynen och ett afpassadt ord war nog att tillrättawisa. Likwäl synes icke godhet warit hufwuddraget i hans charakter. Äfwen allmänheten syntes hafwa en farhåga för hans critiska lynne. Ansågs ock såsom en mönsterherre för predikanter. Honom tillskrefs det omdömet öfwer stadens prester: En både kan och will. En kan, men will icke. En will, men kan icke. En hwarken will eller kan. Död 7 Jan. 1820.

Gift 17 Sept. 1782 med Brita Conradina Nisser, f. på Diö bruk i Småland 15 Oct. 1758, dotter af Brukspatron Conrad Nisser och E. M. Unéer, död 22 Mars 1802. Barn: Maria Elisabeth, g. m. Kronofogden E. O. Holmberg; Johan Samuel, f. 1786, kom på handelskontor i Stockholm.

21. Mag. Carl Forslind Carlsson. V. Rector 1812. Ordin. med en del af lönen 1816. Höll swensk oration i skolan wid jubelfesten 1817. Fick full lön 1820. Se Past. i Munktorp.

22. Mag. Engelbert Gother. 1825. Tillträdde icke, utan bestred Rectorsembetet i Westerås skola och utnämndes dertill Ordin. 1827. Uppbar här lönen till 1830.

23. Mag. Olof Ulric Arborelius. 1828. Tilltr. med lön 1830 som uppbars till 1833. Se Past. i Orsa.

24. Mag. Lars Eric Boberg. Design. 1830. Hade att tillträda med lön 1833, men tjenstgjorde i Westerås och der tillträdande Rector 1835. Se Past. Romfartuna.

25. Mag. Johan Fredric Kindström. Född i Westerås 29 Juli 1796. Fadr. Swen Kindström, SkomakareÅlderman och Kämnär. Modr. Brita C. Forsbeck. Behöfde ej söka underwisning utom födelseorten förrän 1816 wid acad. Philos. Mag. 1824. Vice Collega wid Högre Lärdomsskolan i Westerås i Jan. 1825. Ord. Collega ib. 3 Aug. s. å. Orator wid jubelfesten 1830. ConRector 9 Mars 1831. Hade flera terminer cura Scholæ. Rector wid denna skola 26 April 1834. Tilltr. 1835.

Skrift: Disp. Gr. Scholia Selecta in Esai. I—XII. Ups. 1824. 4:o.

2. ConRectorer

Nicolaus J. Flodæus Olaus L. RanstadiusLaurentius J. FolkerniusGustavus J. ElviusClaudius Er. RogmanAndreas P. ArhusianderSamuel B. SalemannusAndreas O. HesseliusAndreas G. TillæusJohannes G. TillæusJohannes N. RitterhusiusJacobus G. GezeliusGeorgius G. GezeliusWidich OdéenPehr GislerCasten DahlstedtEric DicanderAndreas TillæusMagnus RanieGabriel PihlNils BerglundWidich BaggstedtSwen Eric GestrinMatthias JohanssonOlof Ulric ArboreliusCarl Wilhelm BaggstedtJohan Fromhold Lyrberg.

1. Nicolaus J. Flodæus. 1642. Se Rect. loci. Sedan saknas en och annan.

2. Olaus L. Ranstadius hitsändes 1651 "att wara Underskolemästare." Missnöjd dermed torde han snart afgått. Se Past. i Fleckebo.

3. Mag. Laurentius J. Folkernius. 165.. Se Rectores.

4. Gustavus J. Elvius. 1655. Waldes af staden framföre Sam. Troilius, som war medföreslagen. Se Rect.

5. Claudius Er. Rogman. 1659. Se Rect.

6. Andreas P. Arhusiander. 1651. Se Rect.

7. Mag. Samuel B. Salemannus. 1667. Synnerligen älskad både såsom lärare och musicus. Se Lectores i Westerås.

8. Mag. Andreas O. Hesselius. 1676. Se Rect. på stället.

9. Andreas G. Tillæus. 1680. Se Rect.

10. Mag. Johannes G. Tillæus. 1686. Se Rect.

11. Mag. Johannes N. Ritterhusius. Född i Rytterne 21 Nov. 1660. Fadr. Nils Krokius, Pastor. Kom ifrån gymnasium till acad. 1680. Philos. Mag. 1688. Pwgd 27 Aug. 1691 och Huspredikant hos Fältmarskalken C. Horn. Blef sin faders Adjunct straxt derpå, men tjenstgjorde ock i Wikhus. Hade ett godt namn och sattes till ConRector här 1693, men dog före tillträdet i Oct. s. å.

Skrift: Disp. Gr. Cura Litteraturæ Hebraicæ præcipue inter Europæos. Ups. 1688. 4:o.

12. Mag. Jacobus G. Gezelius. 1694. Sedan Rector.

13. Georgius G. Gezelius. 1698. Äfwen Rector på stället.

14. Mag. Widich Odéen. Född i Westerås 7 Nov. 1674. Fadr. Er. Odenius, ConsistoriiNotarie, blef Pastor i Tillberga. Stud. i Upsala 1691. Philos. Mag. 1700. Pwgd 6 Juni s. år och Adj. hos Domprosten Barchius. Under dess sjukdom och nådåret efter honom vice Pastor. Blef derefter af Magistraten med stort beröm hos Biskop och Consist. recommenderad till någon tjenst wid lärowerket, och tyckes någon tid läst för sin morbroder Lector Schult. Erböd sig ock accordera med honom om hela tjensten emot halfwa lönen, hwaruti den fattige mannen ej kunde ingå. War Opponens i prestmötet 1703. I acterna finnes han antecknad för ConRector i Fahlu skola 1704, men om han werkligen tillträdt war det för kort tid, och snart öppnades för honom ett tillfälle som han ansåg mera lofwande. Han blef nemligen Pastor wid Lifregimentets Dragoner och gick i fält, men ångrade säkert mången gång sitt wal. Fången wid Carnowitz i Moldau 1709 fördes han långt in i Ryssland och dog i Woronets 1716.

Skrift: Disp. Gr. De variis annorum civilium formis. Ups. 1700. 8:o.

15. Mag. Pehr Gisler. 1705. Med god röst war han ock skolans Rector Cantus och deltog i nådårstjensten efter Prosten Ekman 1714. Sedan Rector här.

16. Cand. Casten Dahlstedt. 1715. Se Past. i Säther.

17. Mag. Eric Dicander. 1725. Se Past. i Nås.

18. Mag. Andreas Tillæus. 1732. Se Rect. loci.

19. Mag. Magnus Ranie. 1747. Se Rect.

20. Mag. Gabriel Pihl. 1754. Rector 1780.

21. Nils Berglund. Född i Medåker, Berga by, 1726. Fadr. Lars Nilsson, Bonde. Sent begynte och i tryckande fattigdom fortsatte han sina läsöfningar i Arboga och Westerås, så att han ändtligen wid 28 års ålder kom till academien. Pwgd 20 Maj 1764 och begynte med nådårstjensten efter Commin. i Björskog. Collega Scholæ i Arboga s. å. V. Rector ib. ifrån 1766 med en ganska ringa lön och klen utsigt till bättre. Orator i 1773 års prestmöte. Förswarade 1774 Philosophiska theser för fåfäng ansökning till Lectorat wid gymnasium. Past.ex. med heder 1776. Hade förgäfwes profwat både till sacellani och pastorat, då han ändtligen 18 Nov. 1780 blef ConRector härstädes. Stridde äfwen skarpt med Brandberg om Rectoratet och war onekligen meriterad af kunskaper, tjenster och mödor, så mycket olyckligare, som han kände sitt wärde. Under ett ringa och wanligen blygsamt utseende, kunde han dock ej alltid förtiga sitt medwetande af förmåga.Då han aflade sitt specim. disput. och af sin swåger anwisades till nedre cathedern, besteg han den öfre, swarandes: locum defendo. Lemnade de sina i djup fattigdom då han dog 14 Dec. 1784.

Gift 28 Oct. 1766 med Brita Jedeur, f. 1734, dotter af Rector Jedeur i Arboga, död 21 Mars 1797. Barn: Lars Gustaf, Bokhandlare och Auctionist i Upsala; Nils, Handlande; Christina, g. m. Prosten J. Gezelius i Romfartuna.

Skrifter: Enchiridon Sermonis Latini juvenile. Ups. 1763. 8:o. Anon. Tankar om den Lutherska Församlingens prestewal genom lottande. Ups. 1770. 8:o. Anon.

22. Widich Baggstedt. 1785. Tilltr. 1786. Hade längre tid tjenstledighet att med discipel wistas wid academien. Se Past. i Gagnef.

23. Mag. Swen Eric Gestrin. Född i Fahlun 25 Dec. 1753. Son af Landsfiskalen och Commissarien J. Gestrin med Margar. E. Halldin. Stud. 1771. En tid engagerad på Apothek, men återtog studierna snart. Philos. Cand. 1782 och differerad till nästa promotion. Collega Scholæ i Fahlun 1783. Supremus Collega 1785. Magister s. å. Pwgd i Stockholm under påstående riksdag 24 Juli 1786. Past.ex. 1793. Jemte skoltjensten antagen till Predikant wid grufwan 1795, hwilken befattning lemnades då han, efter fullmagt af 3 Mars 1796 följande år tillträdde ConRectors-beställningen här. Med en mindre lycklig natur hade han föga anseende både inom och utom skolan och rönte motgång för sina afsigter. Profwade flere gånger till pastorat och war slutligen föreslagen till Gagnef, men hindrades länge af sjukdom, som icke heller medgaf något prof. Död 21 Juni 1809.

Gift 30 Dec. 1808 i Stockholm med Sara Lovisa Frigell, dotter af LandsKamereraren S. Frigell och Christ. M. Swebilius. Hon synes ej warit nöjd med den swage mannen, ty hon öfwergaf honom efter några månader och blef, efter långwarigt enkestånd, omgift med Kyrkoherden i Synnerby af Skara stift C. J. Ihrmark.

Skrifter: Disp. Gr. De caussis, ob quas Gustavo I contra Christiernum II opitulati sunt Lubecenses. Ups. 1782. 4:o.

24. Mag. Matthias Johansson. Född i Himmeta 2 Oct. 1764. Fadr. Commin., sedan Pastor i Grytnäs och Awesta. Stud. i Upsala 1780. Philos. Mag. 1791. Fortsatte ännu privat underwisning. Vice Collega i Fahlu skola 1795. Ordin. Collega s. å. Specim. Præs. i Upsala 1801. Supr. Collega 1803. Flyttades till Apologistsysslan i Westerås Högre Lärdomsskola 7 Aug. 1805 och tilltr. 1807. Specim. 1809 för ansökning till Lectorat. Uppehöll Mathes. Lectionen wid gymnasium 1810 följ. Utnämnd ConRector här sistn. år och efter afgjorda beswär 5 Juli confirmerad. Skulle tillträda 1811, men fortsatte vicariatet i Westerås till Maj 1812. Äfwen han war ibland dem, som saknat wäsendtlig hugnad för sitt sträfwande på kunskapernas bana. Sjuklig, dertill ofärdig med obetydlig figur, synes han ock haft ett wekt sinne, så att han icke mägtade winna den aktning, som är så nödig för hwarje lärare. Och om han möjligen sjelf icke kände det sårande i missaktningen, som honom wisades, war den dock till skada för skolan och det allmänna. Ifrån 1823 förmådde han ej sköta tjensten, utan hade vicarius termin efter annan. Nedsjuknade alldeles och afwaktade döden, som inföll 7 Aug. 1826.

Gift 20 Aug. 1809 med Cath. Sophia Rickman, f. i Maj 1783, dotter af Fänriken wid Jemtlands regimente Hugo R. Rickman och A. S. Skragge.

Skrifter: Disp. Grad. De mutua temporis et spatii relatione in motu variabili. Ups. 1791. 4:o.

[Se även Steffenburgs Skolminnen.]

25. Mag. Olof Ulric Arborelius. 182629. Se Rect.

26. Mag. Carl Wilhelm Baggstedt. 182830. Gjorde Rectors tjenst. Se Past. i Wika.

27. Mag. Johan Fromhold Lyrberg. Född wid Norns bruk 18 Aug. 1807. Fadren blef sedan Prost i W. Wåhla och Karbenning. Stud. i Upsala 1826. Philos. Cand. 1832. V. Collega i Westerås Högre Lärdomsskola s. å. Prom. Magister 1833. Ordin. Collega i Fahlun 8 Juli 1835, men fortsatte vicariats-tjensten i Westerås till följ. år. ConRector här 8 Oct. 1841. Tilltr. 1842. Pwgd 29 Nov. 1843. Past.ex. 2 Dec. s. å.

Skrift: Disp. Grad. De Poësi Sacra Latina medii ævi in Suecia. Ups. 1833. 4:o.

3. Colleger och Apologister

Israel Sw. ColumbusLaurentius J. TrollerusLaurentius E. HummelstadiusNicolaus H. CuprimontanusAndreas P. HedemorensisMatthias A. SolbinusIngellus P. FerneliusPetrus E. CuprimontanusPetrus C. LundeliusEricus A. HoffmanSamuel P. MoræusAbraham P. LexanderGustaf N. ArosinJohan P. ElsiusOlof ElviusGeorg SebeniusGustaf TillæusAndreas ElsbergHalfward HillerstenEric Abraham SahlstedtOlof NorbergPehr KlingbergIngel Anders FlygareJohan Olof HammarströmJohan SillanderJohan Frans ÅkerblomOscar BohmDaniel OlaussonJohan SöderströmCarl Johan Källström.

Israel Sw. Columbus. Den förste wid 1620. Till slut Pastor i Sundborn. Någon tid war blott en Collega, men efter hand 2 till 3 och Apologist. Till närwarande tid hafwa de warit öfwer 110 som funnits antecknade, och af dem uppföras alla, som icke wunnit befordran.

Laurentius J. Trollerus ifrån Småland 1641. Höll först en enskild skola, men fick sedan en tid tjena i den allmänna. Afreste med godt betyg till Wexiö stift 1653.

Laurentius E. Hummelstadius, ifrån Haraker. Pwgd 1645. Collega i 7 år. Hospitalspredikant 1653, som det synes tillika, åtminstone någon tid. Död i Aug. 1665.

Gift med Margar. Olofsdotter, som efterlefde med små barn.

Nicolaus H. Cuprimontanus. Född i Fahlun. Stud. i Upsala 1648. Apologist i Westerås 1651. Dito här 1653 och Pwgd s. å. Hospitalspredikant efter den föregående 1665. Afsked med lön 1683. Död 1688.

Gift med Brita Fahlberg, en borgaredotter. Barn: Lars, borgare; Eric och Jonas togo namnet Fahlenius och blefwo, den förre Professor wid academien i Pernau och den sednare Biskop i Åbo.

Andreas P. Hedemorensis. Notarius Gymnasii. Sändes hit 1655 att wara Collega, med sträng förmaning till flit och nykterhet. Tjente upp sig i classerna och dog 1659. Nu beslöts för brist på lön, att endast 2 Colleger skulle wara. Men flere Extraordin. måste dock snart antagas.

Matthias A. Solbinus, ifrån Norrberke och Solfwerbo, blef Stud. Acad. 1654. Collega 1656. Supremus 1660. Död 1663. Begrofs 17 Maj.

Ingellus P. Fernelius, ifrån W Fernebo. Stud. 1658. Collega 1663 efter aflagdt prof med en "oration eller Epistel, som han resolverat grammatacie, Logice och Rhetorice". Död 1665. Begrofs 21 Maj.

Petrus E. Cuprimontanus. Son af Eric Kumblæus, slutligen Pastor i Swedwi. Collega 1665. Lefde illa 1673. War desperat för det han ej fick ordines. Troddes blifwa bättre om han wann den hedern. Blef ej prest. Död 1675. Begrofs 12 Maj.

Gift med Catharina Günther, som efterlefde.

Petrus C. Lundelius. Född wid Fahlun på Ugglewiken. Stod såsom djekne i stor gunst hos Bisk. Laurelius, som 1666 sände honom hit med godt förord. Antogs af Magistraten och dog i Jan. 1667.

Ericus A. Hoffman. Född i Hubbo. Hette och Habinus, en swag man, som Biskopen 1665 "ej wille weta af." Genom Lectorernas intercession dock Collega här 1667 och Pwgd 3 Aug. 1669. War till slut sinnesswag och fick underhåll. Död 29 Apr. 1682.

Gift 1. med Margar. Eriksdotter och 2. m. Catharina Salina. Barn: Andreas, Past. i Fleckebo; Johan, Commin. i Säther; Uno, Rector ib. Märkligt, att denne och flere klagade öfwer "det damb, rök och starka winter, som här efter Jul stadigt wankade" och förderfwade dem till hälsan.

Samuel P. Moræus. Son af Mäster Pehr Helsingus i Fahlun. Stud. i Upsala 1650, men gaf intet hopp om sig; nämnes sedan först 1671, då han här blef Supr. Collega. Afsatt 1673 för elak lefnad. Pwgd 1674 och Adj. i Wika. Sändes till Jerna såsom Nådårsprest 1682. Adj. i Linde, då han för olaga wigsel blef afsatt. Död i Westerås 13 Sept. 1685.

Gift i Jerna med Enkan Margareta Bäck, Godeniers stammoder.

Abraham P. Lexander. Son af en KronoLänsman i Leksand. Stud. i Upsala 1676. Supr. Collega 1686. Pwgd 19 Sept. 1687. Redbar man och god skolkarl. Snart mycket sjuklig. Död 16 Apr. 1691.

Gift 1688 med Helena Arhusiander, Pastors i Gagnef dotter, som blef omgift. Dottren Margareta, gift med Kronfogden Chr. Karth.

Gustaf N. Arosin. Född i Westerås 2 Junii 1658. Fadr. Nils Pedersson Skomakare. Ifrån Gymnas. till Acad. i Åbo 1685. Af sin blifwande hustru, som han under ägtenskapslöfte lägrat i Westerås, blef han uppsökt och strängt tillhållen att fullborda sin lofwen; skulle dock fritt få sköta sina studier. Pwgd 7 Maji 1695 och Adj. i Sala. Snart Collega Cl. 2 här. War nära att blifwa Commin. i Westerås. God predikant, men sjuklig. Död i Maji 1705.

Gift 27 Juni 1697 i Jacobs Kyrka i Stockholm med sin trolofwade Christina Kruus, som dog i Säther 1738, 86 år gammal. Barn: Johan, Rådman och Postmästare i Säther, fader åt Prosten Arosin i Fernebo; Catharina, gift med Handlanden J. Lindström.

Johan P. Elsius. Född i Fahlun troligen på Elzborg wid 1657. Stud. i Upsala 1681. Apologist i Westerås skola 1691. Flyttad hit till lika tjenst 1699 och blef tillika Hospitalsprest. Wid nytt wal Commin. i Fahlun 1702, men död 9 Maij. s. å.

Gift 1. med Brita Tollet, som dog i Westerås 1698, 2. med Elisab. Danberg; omgift med Apolog. Morström. Troligen hans son Dan. Elsius, Bergsman i Fahlun på Åsen.

Mag. Olof Elvius. Född i Rättwik 1681. Fadr. Contr.-Prost. Civ. Acad. 1698. Phil. Mag. 1713. War s. å. till och med 1717 tjenstgörande Collega här. Pwgd 18 Maji 1718 och Huspredikant hos R. R. Baron E. Sparre. Flyttade till Stockholm och der död 26 Dec. 1720.

Skrifter: Disp. pr. Ex. De mensuris intervallorum antiquis cum Svethicis collatis. Ups. 1713, 8:o.

Georg Sebenius. Född i Thorsång 1 Maji 1707. Fadr. Kyrkoherde. Civ. Acad. 1729. Läste länge för Munckteller i Fahlun. Collega Cl. 2. 1733. Pwgd 13 Juni s.å. Drunknade på en förolyckad wedbåt i sjön Runn, 6 Nov. 1734.

Mag. Gustaf Tillæus. Född i Swärdsjö i Juli 1707. Fadr. Pastor. Uppfostrad af en god styffader. Stud. i Upsala 1727. Philos. Mag. 1737. Supr. Collega här 1740. Pwgd 20 Dec. 1744. War v. ConRector medan ordin. tjenstgjorde för den sjuklige Rector. Död 16 Dec. 1746.

Gift 1742 [står 1642], 1. med Margareta Morsell, Bergsmansdotter i Aspeboda, född 1720, död 1776. Barn: Clara Brita, död i kopporna 1753, 20 år gammal.

Skrifter: Disp. pr. Ex. De Philosophia Parabolica. Ups. 1733, 8:o. Pr. Gr. An Clerico in rebus arduis committenda sit expeditio militaris. Ups. 1737, 8:o.

Andreas Elsberg. Född i Fahlun på öfre Elsborg 11 Dec. 1706. Fadren Grufwearbetare. Stud. i Ups. 1731. Collega här, Cl. 1, 1741. Pwgd 20 Sept. 1746, såsom utnämnd Apologist och tillika Hospitals-predikant, hwilka tjenster han strax antog. En synnerligen hushållsam man, som hopsparade betydliga medel. Tjenstfri 1777. Gjorde 1779 wacker disposition af sin egendom både till det allmännas och flera enskildas bästa. Död 15 Aug. 1780. Härtill hade predikant-tjensten för Hospitalet ständigt warit förenad med Apologist-syslan. Nu blef Lars Thorlén endast Hospit.-predik. och efter hans flyttning till Nora Sacell. hafwa andre af stadens prester skött samma tjenst.

Halfward Hillersten. Född i Söderberke och Hillänget 1 Maji 1713, fadren Bergsman. Civ. Acad. 1735. Collega Cl. 1, 1746. Uppflyttad i 3 Cl. 1756. Erkänd för käck Docens. Död 6 Juni 1773.

Gift 1759 med Anna Marg. Fahlbom, som omgiftes med nedanst. Klingberg. Barn: Johan Eric, StadsCasseur och Rådman.

Eric Abraham Sahlstedt. Född i Westerås 10 Nov. 1725. Fadren Landt-Räntmästare. Modren Sara Sohlberg, Stud. i Upsala 1734. Collega här 1754. Snart sjuklig med vicarius 1761. Lefde sedan i slägtingars hus och underwisade mindre barn. Hjertligen wälmenande, men med underliga fasoner, icke skicklig att behandla lifliga gossar. Genom gifte egare af privilegium att göra Luthens plåster m. m., men fick swårligen wid utöfningen wara i frid. Död i Fahlun 1776.

Gift 1752 med Anna Christina Hyding, dotter af handlanden Frans Hyding och Anna Luth. Död snart med barnen.

Mag. Olof Norberg. Född i Kungsåra 9 Maji 1742. [Gissat. Står 1792. Ingen rättelse. /SZ] Fadr. Lector och Prost i Hubbo. Stud. i Ups. 1763. Disp. der en gång, men fortsatte cursen i Greifswald och der promoverad Magister 1767. Förordnades 1770 att här mottaga 2 Cl. i skolan och ankom 1771. Af förblödning genom näsan död 6 Febr. 1772.

Skrift: Hans Grad. Disput. De Philosopho practico. Gryphiæ 1766, 4:o.

Pehr Klingberg. Född i Fahlun 12 Dec. 1735. Fadren Anders Ingelsson Bergsman. Ifrån Westerås Gymnasium till Acad. 1758. v. Collega Scholæ här 1773. Ord. 3 Sept. 1776. Supr. Coll. 1783. I sin krets en gagnelig och aktningswärd man, utan anspråk. Död 14 Jul. 1784.

Gift 1776 med Anna Marg. Fahlbom, Enka efter Collega Hillersten. Död 10 Apr. 1816.

Mag. Ingel Anders Flygare. Född i Mora 27 Sept. 1755. Fadren Brukspatron på Siljansfors. Kom 1765 i Faluns skola. Till Akad. 1777. Philosoph. Cand. 1782. Prom. Mag. 1785. Collega härst. i Maj s. å. Apologist i Dec. 179293. Aflade Disp. spec. 1796. War tjenstledig 1810 och sökte Conrectors-tjensten, men förgäfwes för bristande præstanda. Tröttnade allt mera wid tjensten och hade ofta vicarius. Fick aldeles afsked 11 Sept. 1822. Död 23 Juni 1827.

Skrift: Disp. Grad. De imperiis subordinatis. Ups. 1782, 4:o.

Johan Olof Hammarström. Född i Fahlun 10 Nov. 1780. Fadren slutligen Prost i Bjursås. Stud. 1800. Redan 1803 en tid vicarius i denna skola. Med venia ætatis Pwgd 20 Sept. 1804 och Adj. i Bjursås. Huspred. hos Landshöfdingen Frih. af Nordin i Fahlun 1806. Pastors Adj. i Swärdsjö 1808. v. Collega här 1811. v. Apologist 1813. Past. Exam. 1811. Föreslagen till Bjursås pastorat efter sin fader 1817. Ord. Collega 181819. Död 1 Oct. 1820.

Gift 30 Nov. 1806 med Johanna Dalberg, Enka efter unge Brukspatron D. Ström i Fahlun, död 21 Aug. 1826 wid 47 års ålder. Barn: Elisabeth Ulrica, född 1806; Johanna Lucilia, f. 1808; Clara Julia, f. 1811; Euphrosyna Cecilia, f. 1812; Anders, f. 27 Sept. 1817, Med. Philos. Cand., Läkare på Marstrands fästning 1843.

Johan Sillander. Född i Sillsta, Munktorps socken 7 Febr. 1792. Fadr. Eric Eriksson Bonde. Under stud. tiden i Westerås wanligen nämnd Sillsta-Jan. Gick 1814 såsom conscriberad ut i fält, och tjenstgjorde i tåget till Norriges intagande. Återgick sedan till boken, och blef student i Upsala i Oct. 1815. Collega Scholæ i Arboga 1819. Tilltr. 1822. Ord. Rector i Arboga 1819. Sökte och erhöll transport till Apologist-syslan här 2 Jan. 1829. Död 22 Maj 1835.

Mag. Johan Frans Åkerblom. Född i Tillberga 9 Sept. 1806. Fadren Commin. Student 1825. Philos. Cand. 1832. v. Collega wid denna skola s. å. Promov. Mag. 1833. Spec. Præs. 1835. Apologist 19 Aug. s. å. Pwgd 21 Dec. s. å. Past. Exam. 1836. Specim. för ansökning till Histor. Lectionen wid Gymnasium i Westerås med föreläsnings-prof 1839. D:o underwisnings-prof för compet. till Rectors- och Con-Rectors beställningen wid Högre Lärdoms-skolan s. å.

Gift 6 Dec.1835 med Maria Catharina Norström, f. i Håtuna af Upsala stift 31 Aug. 1815, dotter af Klensmedsmästaren C. Norström och H. G. Jernberg. Barn: Carolina, f. 1831; Fredric, f. 1839; Henric, f. 1841.

Skrifter: Diss. Grad. De Poësi Sacra Latina medii ævii in Svecia, P. III. Upsal. 1833, 4:o. — Spec. Præs. Comparatio inter progressum Græciæ antiquæ recentiorisque Europæ politici cultus. P. I, II. Upsaliæ 1835.

Oscar Bohm, (halfbroder till den näst föreg.) Född i Tilberga 4 Jan. 1816. Fadren Carl G. Bohm, Fanjunkare. Modr. Elisab. Nyströmsson. Stud. i Upsal. 1833. Disp. pro Ex. 1835. v. Apologist härst. 1839. Pwgd 15 Dec. s. å. och Pastors Adj. i Gustafs församl. Ordin. Collega i denna Högre Lärdoms-skola 19 Sept. 1841. Notarie i Prestmötet 1842.

Gift 1843 med Mathilda Christina Schedin, dotter af Kyrkoherden L. O. Schedin, i Holm, af Ups. stift.

Mag. Daniel Olausson. Född i Grangärde 2 Nov. 1812. Fadr. Joh. Olausson, Bruksidkare. Stud. 1836. v. Collega i Westerås Högre Lärdoms-skola i Sept. 1841. Ord. Collega här utnämnd 8 Nov. 1841. Ph. Mag. 1845. Utn. Conrector i Westerås 1846.

Mag. Johan Söderström. Född i Husby 20 Mars 1811. Fadren Organist och Klockare. Stud. 1829. Disput. pro Ex. 1836. Philos. Cand. 1840. v. Collega i denna skola s. å. Ord. Collega 18 Febr. 1842. Prom. Mag. s. å.

Mag. Carl Johan Källström, född i Husby 24 Maj 1817. Fadren Krutbruksidkaren G. Källström. Stud i Upsala 1836. Philos. Mag. 1845. Andre Apologist wid denna skola 22 Dec. s. å. sedan en och annan warit Duplicant i samma class. Tilltr. Febr. 1846.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 24 juli 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt