Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

Stads-Skolan i Sala
nu
Apologist-Skola

  1. Rectorer
  2. Colleger
  3. Apologister.

1. Rectorer

[Anm. Gruppen saknar rubrik, men omfattar troligen titlarna Skolmästare, Rector och ev. ConRector. /SZ]

Georgius MatthiæNicolaus HaqviniJohannes OlaiMatthias Olai LexanderPetrus Petri PetræusAndreas Laur. HirudiusLaurentius Andr. HolsteniusPetrus Petri TorpensisEricus Nicolai MokliniusNicolaus Ingelli AspmanEricus Nicolai GireniusJohannes Matthiæ HagströmAndreas Joh. LundeniusJohan M. HedinAndreas TillæusPehr HolsteniusJohan ErwalliusMagnus RaniePehr HarkmanJohan EngzeliusSamuel TerserusJohan Wilhelm ÅhlströmEric TägtströmLars Didric AsplundCarl Fredric Wall.

1. Georgius Matthiæ, förordnad Pædagogus 24 Jan. 1619. Se Rectores i Hedmora.

2. Nicolaus Haqvini, war här 1621. Nämnes Skolemästaren wyrdige Niels Håkesson 1625; war således också prest, men finnes icke i ordin. förteckningen. Afgick snart, okändt huru.

3. Johannes Olai. Informator Puerorum 1625. Se Commin. i By.

4. Matthias Olai Lexander. 1629. Commin. i Sala Landsförsamling. Se Past. i Wenjan.

5. Petrus Petri Petræus. 1634. Tillika Commin. i staden. Se Past. i Möklinta.

6. Andreas Laur. Hirudius. 1640. Förut Collega Scholæ i Westerås. Se Past. i Fleckebo.

7. Laurentius Andr. Holstenius, ifrån Adjunct. Se Commin. i Husby.

8. Mag. Petrus Petri Torpensis. 1649. Nyss hemkommen ifrån Åbo. Se Past. i Odenswi.

9. Ericus Nicolai Moklinius. Född i Arboga 1621. Fadren då Commin., blef Pastor i Möklinta. Hölls med flera bröder till studierne både i Westerås och ifrån 1641 i Upsala. Dröjde länge wid Academ. och war Nations Curator 1651. Utnämnd Rector wid denna skola 1656. Pwgd 20 Sept. 1657. Orerade i Prestmötet 1662. Synes för nedanstående fel icke stått wäl hos Biskopen Laurelius, som wanligen mycket illa upptog sådant förhastande. Död i Juni 1666.

Gift 1659 med Anna Andersdotter, ett olikt partie, men twungen ob prægnantes causas. Hon dog 1702. Sonen Nils Moklin studerade, sedan okänd.

10. Nicolaus Ingelli Aspman. 166667, ifrån Collegat i Fahlun. Se Past. i Linde.

11. Ericus Nicolai Girenius. 1680. Hade för swag syn öfwergifwit sin tjenst i Himeta och en tid warit ledig. För Biskopens sjukdom måste Lector G. Holstenius skrifwa till magistraten, att mottaga den swaga mannen, som lyckades. Se Past. i Haraker, dit han dock icke flyttade förr, än efter döden.

12. Johannes Matthiæ Hagström. 1706. Ifrån Acad. En förtjent man för mycket arbete, men här med trög lycka. Se Past. i Haraker.

13. Andreas Joh. Lundenius. 1697. Ifrån Collegat i Fahlun. Se Commin. i Söderberke.

14. Mag. Johan M. Hedin. Född 1684 ell. deromkring. War Montanus, troligen ifrån Hedemora. Skref sig först Hedman, och till bewis, att han war kunnig i franska språket, sedan Jean Hedin. Gick lärotiden wanlig wäg inom stiftet och kom 1706 till Academien. Philos. magister 1719. Hade länge condition hos egaren af Ehrendals styckebruk, och nämnes först i publik tjenst 1726, då han blef Rector Scholæ här, men hade då redan elaka wanor. Snart efter tillträdet hade han på Sala Winkällare förhållit sig ganska illa, hwarom attest ingafs till Consistorium 18 Oct. Hans oordentlighet tilltog så, att han 1729 måste skiljas ifrån tjensten. Sattes 1731 på prof, att såsom vicarius förestå ett Collegat i Westerås skola, men äfwen derifrån måste han förwisas. Begaf sig ifrån denna ort och stadnade i Upsala, der han i tryckande nöd tillbragte ett uselt lif, ehuru hans Landsmän sökte lindra hans sjelfwållade lidande. Död 1736.

Skrifter: Disp. pro Ex. De triumviratu reipublicæ constituendæ. Ups. 1717, 8:o. Pro Gradu De augurio Græcorum. Ups. 1719, 8:o.

15. Mag. Andreas Tillæus. 1729. Ifrån Academien. Se Past. i Söderberke.

16. Pehr Holstenius. 1731. Ifrån Collegat i Fahlun. Uppförde sig sällsamt med allehanda upptog och lefde i ständig owänskap med sin Collega. Blef olycklig Pastor i Lilhärad.

17. Mag. Johan Erwallius. Född i Awesta1699. Fadren skötte då skolan der och blef Commin. i Fellingsbro. Redan 1712 försänd till Academien, njöt han länge sin faders och annan privat underwisning. Philos. Magister 1728. Synes blifwit en bildad man och lefwat på bättre conditioner, tilldess han ändteligen 27 Apr. 1738 antog Prestembetet. Blef då v. Pastor i By. Nådårspredikant i Skultuna 1740. Tillträdde Rectoratet här 1741. Stadd i Westerås afgick genom döden 1743. Begrafdes 15 Apr. derstädes.

Skrifter: Disp. Pro Ex. De Starkotero. Upsaliæ 1724, 8:o och Pro Gr. De monopoliis. Ups. 1728, 8:o.

18. Mag. Magnus Ranie. 1743. Förut v. Pastor. Se Rectores Schol. i Fahlun.

19. Mag. Pehr Harkman. Född i W. Fernebo 6 April 1710. Fadren då Commin., sedan Pastor i Himmeta. Begynte läsa i Köpings skola. Student i Upsala 1726. Phil. Mag. 1740. v. Collega i Fahluns skola 1741. Något derefter Ordin. Collega och 1747 v. Con-Rector. Rector wid denna skola 1748. Pwgd 21 Sept. 1751. Skötte sin tjenst redligt. Hade ock till bättre bergning egendom i W. Fernebo. Efter något wistande derstädes 1759 hemkom han sjuk, låg länge till sängs och afled 27 Oct. s. å.

Gift 10 Mars 1749 med Sara Helena Bjeurn, dotter af Rector Bjeurn i Fahlun, född 1726. Accorderade nådåret till J. Tillberg för 600 dal. kopparm:t. Död 4 Febr. 1799. Barn: Pehr, f. 1752, död, såsom warande Philosoph. Candidat; Johan, också död som studerande; Helena Maria, gift med Bruks-Inspectoren Jon. Hillgren.

Skrifter: Disp. Grad. De fundamento Philosophiæ civilis Hobbianæ. Upsaliæ 1740, 4:o. Præs. Disp. De fundamento æqualitatis naturalis Hobbiano. Upsaliæ 1748, 4:o.

20. Johan Engzelius. Född i Westerås 2 Sept. 1710. Föräldrar Lars Engzelius, Cursor Consistorii, sedan Klockare wid Domkyrkan, Capellans-son i W. Fernebo, och Anna Anagrius, Pastorsdotter i Bjursås. Student 1731. Pwgd 20 Dec. 1742 och Nådårs-predikant efter Comminist. i Ramsberg. War sedan flera år v. Pastor för den olyckliga Kyrkoherden Smecker i Malma med stort beswär, kostnad och harm. Widare v. Pastor i Romfartuna och Folkerna. Responderade i Prestmötet 1758. Utnämnd Rector Scholæ här Apr. 1760. Ankom nog uttröttad 1761. Anfölls af häftigt slag i Jul. 1763 (hwarefter P. Tillæus hitsändes till Vicarius. återfick till någon del hälsa och krafter, men insjuknade och dog 26 Apr. 1764.

21. Mag. Samuel Terserus, Född i Fahlun 22 Junii 1722. Fadren Martin Terserus, Rådman och handlande, Kyrkoherde-son i Säther. Modren Agneta Näsman. Anfördes tidigt med omsorg på studiernas wäg och blef student 1735. Af namnet, som påminte om utmärkta förfäder, wäcktes hans lust och flit, men den gamla kraften saknades. Långsamt erhöll Magisternamnet 1752. v. Collega i Westerås skola 1756. Ord. Coll. i Cl. Prima 1758, i Secunda 1760. För ett minnesfel fick han af de uppmärksamma gossarne namn af Magister Discitum. Befordrades till detta Rectorat 24 Maj 1764 och tilltredde strax. Nära 42 år innehafware af den tröttsamma tjensten kunde han wäl icke på höga ålderdomen en längre tid undwara ledighet och hans vices i skolad bestriddes af vicarier. Begärde icke egentligen afsked. Död 22 Febr. 1806.

Gift 22 Sept. 1767 med Anna Catharina Moberg, Handlandens i Sala A. Mobergs dotter med Brita Wedenberg, född 1744, död 13 Jan. 1831. Barn: Brita Christina, gift med Ingeniören Olof Ramström; Hedwig Sophia, ogift.

Skrift: Disp. Grad. Sententiosa quædam proverbia Apost. Pauli explanata. Ups. 1752, 4:o.

22. Mag. Johan Wilhelm Åhlström. Född i Sala 22 Febr. 1758. Fadren Pehr R. Ahlström, war Sadelmakare. M. Cathar. Woss. Stud. i Upsala 1773 och behandlade saken med allwar. Philos Mag. 1782. Kallad till Huspredikant af Hofjägmästaren Tigerhjelm. Pwgd 27 Jan. 1783. E. O. Bat. Predikant wid Dalregimentet 1785. Pastors Adjunct i Sala s. å. Blef och s å. antagen till predikant wid Grufwan, en tjenst, som han ständigt behöll, men som efter hans afgång upphörde, så att stadens Comminister blott håller några förhör med arbetarne. Opponens i prestmötet 1793. Befullm. Rector wid denna skola 6 Juni 1806. Hade att tillträda 1807, men lärer förut förestått tjensten. Kunnig man. Bekant äfwen med lefwande språk. Wälwillig till underwisning äfwen utom skolan. God hushållare med egendom. Död 2 Sept. 1826.

Gift 4 Dec. 1794 med Anna Christina Holmén, dotter af Garfwaren Holmen och A. Sten i Sala, f. 9 Juni 1774.

Skrifter: Disp. pr. Ex. Sententia Thomasiana de legibus naturalibus pro meris consiliis habendis. Ups. 1780. 4:o. Pr Gr. De formis imperii simplicibus eorumque in Rempublicam affectu. Ups. 1782. 4:o.

23. Eric Tägtström. 1827, förut Collega Scholæ på stället, och Aftonsångspredikant. Wid hans tillträde war Collega-tjensten af Konungen efter församlingens ansökning nyss sammanslagen med Rectors, så att denna förrättade underwisningen allena till sin afflyttning 1840. Se Commin. i Linde.

24. Lars Didric Asplund. Constit. Rector 31 Oct. 1838 intill den förändring, som Konungen war sinnad låta företaga med denna skola. Nu woro åter tjensterne, efter församlingens önskan, åtskiljde och en Collega tillförordnad. Om Asplund, se skollärare i Hubbo.

Efter ombildningen af denna underwisningsanstalt till Apologist-skola, som af stiftets Biskop inwigdes 12 Oct. 1840:

Mag. Carl Fredric Wall. Född i Nora Landsförsamling 23 Oct. 1812. Fadr. Carl Ulric Wall, son af den berömliga Kyrkoherden i Näsby och Erwalla, war en tid wid LandsCancelliet i Örebro, sedan Landtbruksegare i Nora socken. Modr. Christina Ek. Stud. i Örebro skola, Westerås Gymnasium och ifrån 1830 i Upsala, med derstädes nästan ständig Condition hos Brukspatron Strokirck i Nerike, som understödde honom genom cursen, att promov. till Philos. Magister 1839. Befullmäktigad Rector härst. 11 Juni 1840. Höll sitt inträdestal wid skolans inwigning 12 Oct. s. å.

2. Colleger

Ericus Nicolai Johannes Nicolai BergiusDaniel ArhusianderGustaf LundbergJohan ArfslindAndreas BorlundAnders ArosinJoan HellströmDaniel ModénNils WadsteniusNils Brolén.

Ericus Nicolai, den förste, som nämns 1643, men förekommer icke mera. Sedan woro många nog lycklige, att komma till bättre tjenster, och uppföras icke här.

Johannes Nicolai Bergius. Född i Skultuna 1638. War wid 30 år gammal då han kom till Academien. Kallad i gamla paper Guldsmeden och sål. synes han en tid arbetat i det handtwerket. Pwgd 1673, och hade redan någon tid här warit Collega, den nionde efter den förstnämnde. Antogs 1686 till Predikant wid Grufwan, en då nyligen inrättad tjenst, att dagligen hålla bön och predika öfwer Passionen för Grufarbetarne. Skref 1713 till Consistorium om sitt elände, huru han 26 år bittida, ofta i mörker, köld och yrwäder, 6 gånger i weckan måste wandra till sitt embetsrum och tillbaka, så mycket olyckligare, som han genom en caution förlorat sin lilla egendom och Banken länge uppbar hans lilla lön. War den ende Grufprest, som icke hade någon bisysla, då de följande förtjenade på flera håll. Död i Febr. 1718.

Gift 1725 med Elisabeth Ericsdotter. Deras dotter gift med en ännu olyckligare man.

Efter twännes tidiga flyttning förblefwo följ. qwar till döden:

Daniel Arhusiander. Född i Fahlun 1670. Fadr. slutl. Pastor i Gagnef. Stud. i Upsal. 1689. Pwgd 1699 och sin faders Adjunct. Collega här 1702. Med 150 dal. lön, som skulle sammantiggas, sökte han wisst bättre, men fåfängt. Föll wid 1720 i en swår sjukdom, som satte honom snart utur stånd att uträtta något, kunde af ingen läkare botas och blef så rysligt ohygglig, att alla flydde för honom. Med ett litet underhåll framsläpade han det usla lifwet ända till 1736 då det slutades af kräftan i April.

Gift 1702 med Anna Bergius, den föregåendes dotter. Af 11 Barn lefde flera, bättre och sämre försedde. Dottren Helena blef till döds biten af en häst.

Gustaf Lundberg. Född wid 1689. Stud. i Upsala 1715. Begynte först efter 1720 biträda den olyckliga Arhusiander, snart sköta hela tjensten och, då ingen hielp för honom kunde winnas, sattes han till ordinarius. Död 1729 i October.

Gift med Maria Sundelius, Skolmästaren i Söderberke Ramelii Enka, som med sitt barn dog wid samma tid och alla begrofwos på en gång 11 Nov. (1729).

Johan Arfslind [står Arfolind] Född i St. Tuna 1702. Fadr. skolmästare, blef Pastor i Åhl. Stud. 1727. Collega 1730. Död Pingstdagen 1734 [sic] i stor misere.

Gift 1738 [sic] med Johanna Sophia Westberg ifrån Westerås, som föga hugnad hade af sitt gifte.

Andreas Borlund. Född i Borlänge, Stora Tuna socken wid 1708, af Bondfolk. Hade någon tid deltagit i bondarbete, då han begaf sig att studera. Det gick bra trögt, dock kom han 1734 till Academien. Fick s. å. collega 1738. War 1744 så dålig att ingen wille sätta sina barn i hans class. Rect. Ranie frågade om han då skulle få uppbära den lilla lönen. Bad Gud bewara sig att stå derefter, ehuru han haft hela beswäret. Deremot fick han en god attest af Prosten Ramzelius 1749, och war så fattig, att staden måste skjuta ihop till en rock åt honom. Död i Tuna 9 Nov. 1752.

Anders Arosin. Född i Westerås 1724. Fadr. Glasmästare. Stud. i Upsal. 1746. Först 2 år barnlärare wid Jäders bruk. Informator på Ahllöfska Barnhuset i Arboga 1750. Collega här 1753. Uppgaf sin lön högst 280 daler k:mt. Död 30 Mars 1760.

Gift 1755 med Marg. Christ. Sahlsten, Handelsmans-dotter i Sala, som efterlefde med en son.

Joan Hellström. Född i Fahlun 1720. Fadr. tros warit Grufwearbetare. Besökte Upsala Academ. 1741. Hade länge befattning med åtskilligt, troligen på fädernes-orten allt till 1762, då han antog denna Collega-tjenst. Lefde derwid till 30 Juni 1772.

Gift 1751 med Anna Dalgren, som dog 1770. Twå döttrar efterlefde.

Daniel Modén. Född i Fahlun 30 Sept. 1738. Fadr. Bergsbrukare. Stud. i Upsala 1761. Förordnad Collega i Apr. 1773. Fann ingen öppning för sig tillgänglig, och då ålderdomsswagheten blef alltför kännbar, begärde han tjenstfrihet, som ej kunde nekas, 3 Maj 1802. Lefde ännu till 4 Jan. 1811. Åter sedan twå blifwit befordrade kom

Nils Wadstenius. Född i Wadstena by af Björskogs socken 13 Sept 1786. Fadr. Olof Larsson, hemmans-egare och kyrkowärd. Stud. 1810. Pwgd 15 Maj 1811 och Adj. Past. i Björksta, sedan i Kungsåra Nådårspred. Förestod Sewalla församling under vacancen 1815. Collega Scholæ här och aftonsångs-predikant 181516. Död af lungsot 21 Dec. 1819. Den sista i skolans gamla författning war

Nils Brolén. Constit. 19 Juni 1839. Afgick 1840. Se Commin i Kihla.

Efter nya Inrättningen:

3. Apologister

Carl Jacob Borelius Johan Gustaf Westman.

Carl Jacob Borelius. Född i Nora 31 Augusti 1811. Fadr. Carl D. Borelius, handlande, son af Comm. i Ramsberg. Modr. Marg. Soph. Borg. Stud. 1831. Vicar. i andra Apologist-Classen af Högre Lärdoms-skolan i Westerås 1835. Pwgd 14 Sept. s. å. Ordin. andre Apologist 183738. Första Apologist här 12 Juni 1840. Blef Comminister i Gunnilbo 26 Jan. 1846.

Gift 24 Juni 1841 med Elisabeth Mathilda Lönegren, f. 8 Jul. 1818. Dotter af Kyrkoherden Mag. Lönegren i Garpenberg. Barn: Carl Axel, f. 23 Mars 1843.

Mag. Johan Gustaf Westman. Född i Fahlun 13 Febr. 1817. Fadr. Pehr J. Westman, Bergsbruks-idkare. Modr. Ulrica Justina Asplind. Stud. 1835. Philos. Mag. 1839. v. Collega i Fahluns Högre Lärdoms-skola 1840, wårtermin. Andre Apologist i denna skola 11 Jul. 1840. Talade till inträde 12 Oct. s. å.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 19 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt