Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Söderberke med Malingsbo Bruksförsamling

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar
  3. Skolmästare
  4. Predikanter vid Malingsbo Bruk.

1. Kyrkoherdar

Johannes JoannesPetrusHenricusOlaus HemmingiPetrusLaurentiusLaurentiusJonas Henricus AndreæThomas Henrici BothniensisHenricus Thomæ BarchiusHenricus Michaelis ErnstLaurentius Petri FerneboensisClaudius Erici RogmanJohannes Petri NoræmontanusLaurentius Laur. BarchiusOlof KalseniusEric MonteliusPehr PetræusAndreas TillæusPehr AroseniusJohan WasteniusGustaf ChristierninJohan Jacob SchultzDaniel AroseniusEric Bergqvist.

1. Johannes, "vice Curatus i Berkium" 1352, förekommer i en attest om en Arnerus, som på flera år icke gifwit Kyrkan och sina Pastores någon tionde. Måhända Capellan eller UnderPastor i Norrberke.

2. Joannes eller eller "Jönsä Kijrkioherra in Suderbyerkum" 1354, då han wittnade i Häradshöfd. Philip Pedersons Dombref om ett jordaköp och skifte derstädes. Måhända samme man, som nyssnämde, och nu ordinarius.

3. Petrus eller "herra pæter ij berkium" uppföres såsom "wættiafasta" i Häradsh. Magni Embjörnssons Dombref 1372 och 1373.

4. Henricus. 1391.

5. Olaus Hemmingi. Nämnes 1416 "hedherlik man fordom kyrkoherre i Suderberkie", då han köpte jord af Herr Benkts i Noraberg fader.

6. Petrus eller "härra Pæder i Suderberke" 1504, då han bewittnade en gåfwa till Eskilstuna kloster.

7. Laurentius, "hederlig och förnumstig man her Laurenz", satte 1518 sitt "inseghl" under ett själagiftsbref på Yxhammarboda i Norrberke till Westerås Domkyrka.

8. Laurentius. Omtalas wid ortens häradsting åren 1547 och 1548. Denne Herr Lars kan hafwa warit densamme, som föregående. Antecknas äfwen för ContractsProst öfwer Bergslagssocknarne.

9. Jonas. Har lemnat det minne efter sig, att han 1553 låtit afmäta och utstaka prestebordets inegor och skog, hwilken sednare då har sträckt sig till Jersjöwiken. Af Prosten Montelii anteckning finnes, att handlingar om denna förrättning åtminstone på hans tid woro i behåll.

10. Henricus Andreæ, nämnd Norlandus d. ä. Dalekarlus, ty han war född i Husby socken och i dess kloster uppfostrad. Skall ock först hafwa såsom Mässeprest tjenat i Lundby capell, hwars rudera ännu synas utanför Westerås. Hwad syssla han sedan innehaft är okändt, men finnes 1558 antecknad såsom Pastor här. Af owanlig helsa och krafter har han ock i embetet warit mycket nitisk. Äfwen på gamla dagar rask att gå och rida, och hwarhelst han träffade ungt folk, måste de läsa för honom. De sednare åren måtte han dock sökt biträde, åtminstone nämnes 1595 och följ. v. Pastor i Norrberke. Uppnådde den högsta ålder, som är bekant ibland Westerås stifts prester, ty han uppgifwes för 123 år gammal, då han dog 1609, hwilken uppgift påtagligen är oriktig.

War flera gånger gift och hans enka Karin lefde ännu på 1620-talet. Af hans många barn satte sig de flesta ned i socknen, äfwensom han för några lät upptaga nybyggen på prestgårdens utmark. Sonen Henric war fader till förste Pastor i Gunnilbo Petrus Barchius.

11. Thomas Henrici Bothniensis. War Collega i Westerås skola då han 1593 undertecknade Upsala mötes beslut. Blef 1600 härstädes Capellan, men bodde i annexan och hade, troligen i båda församlingarna, past.wården. Ord. Pastor 1610. Prost öfwer Bergslagen och W.Dalarne 1619. För sin tid en kunnig man, som utmärkte sig af drift och werksamhet. Mycket aktad af Biskop Rudbeckius, och kallades af honom till Assessor i det Consist. majus, som den tiden war i bruk. Orator i prestmötet 1627, men hade ock både responderat och predikat. Apologiæ Rudbeckii Ep. Aros. subscripsit 7 Sept. 1629 nomine tractus Berkensis. Begynte 1633 ett bref till Biskopen så: "Thomas H. genom Guds försyn Kyrkoh. i den Christl. församling som är i Berke, hälsar den högw. Herren Doctor J. Rudbeckius ödmjukligen och kärligen Gudi, och härmed kunnigt gör" etc. Flera hans bref till Biskop och Consist. wisa ännu mera den tidens fromma, men ofta löjliga stil i complimenter. Död 7 Mars 1639.

Gift 1. 1596 med Margareta, Kyrkoh. i Swedwi Johannes Henrici dotter. 2. 1632 med Margareta Andersdotter, som efterlefde. Kända barn af den förra: Henric, fadrens successor; Johan och Samuel, båda Lectorer wid Westerås gymnasium; Pehr, Hemmansegare i socknen; Gustaf, stud. en tid, sedan okänd; mågar woro Pastor i Husby Mag. J. Columbus, nedanstående N:o 13 och Samuel Månsson, ortens Bergsfogde och Häradsskrifware.

12. Henricus Thomæ Barchius. Född i Westerås medan nyssnämnde hans fader tjenade i skolan, hwarföre han ock nämndes Westmannus, då han 1626 deponerades wid Upsala acad. Fick dock sin bästa underwisning i Westerås och war Notarius Gymnasii då han blef pwgd 29 Nov. 1629 till sin faders medhjelpare. Flera gånger Respondens i prestmöten. Sökte icke annan tjenst medan fadren lefde, och wisst är åtminstone att församlingen sökte och Biskopen ämnade honom till dess efterträdare, ehuru osäkert om han werkligen war tillsatt, då han af döden bortrycktes 1640.

Gift 1632 med Anna Andersdotter, af nedrig härkomst, hwarföre Prosten beswärade sig i Consist. öfwer detta gifte, såsom olikt, och Henric blef "slagen på böter." Af barnen nämnes en son, "Blind-Thomas" kallad, som, ehuru alldeles utan syn, war en serdeles qwick och förståndig man, död här i prestgården 1684.

13. Henricus Michaelis Ernst. Född i Westerås, ty i skolåren hette han Arosiensis. Fadr. Michel H. Ernst, härstammande ifrån Frankrike, war Bergsföreståndare i Jernbergslagen. Af den nitiske Rector E. Holstenius i Westerås uppdrifwen i studier kom han 1625 till Upsala acad. Begaf sig efter några år utrikes och uppehöll sig länge i Holland, der han kom i förtrolig wänskap med en Grotius och underhöll sedan brefwexling med honom. Han måste derföre efter hemkomsten, såsom suspectus Calvinianismi gifwa en sträng förbindelse om sin renlärighet, för att winna befordran i stiftet. Första steget war 1631 till andra Collegatet i Westerås skola. Pwgd 5 Sept. följ. år. Straxt derpå gaf Biskopen honom ett "sölfstop" med deruti förwarade en guldkedja, några Ungerska gyllen och annat speciemynt, som Ernsts fader hade pantsatt hos Rector Jacob Rudbeckius i Örebro, och som sedan kommit i Biskopens händer. Af anteckningen kan ej annat ses än att det war en ren skänk, hwilket är nog otroligt, ehuru frikostig Biskopen ofta war emot dem som han gynnade. Sedan han widare blifwit Supr. Collega och 1633 ConRector, sattes han först till Rector i Köping och 1635 till samma tjenst i Arboga. Ändtligen befordrades han till Kyrkoh. här 1640, vice Præpositus och Adsessor Consist. Majoris i Westerås. Respondens i prestmötet 1629 och 1636, samt predikade 1643, sedan han s. år warit stiftets fullmägtig på riksdagen. Det finnes anmärkt att han förwärfwat sig ett för den tiden stort och utwaldt "Liberie", d. ä. Bibliothek, och sjelf ansågs han för en lärd man. Om hans afgång förekommer ej widare än att han dött inpå året 1646.

Gift med Kerstin Thomasdotter, hwars föräldrar ses under N:o 11. Hon efterlefde med följande barn: Thomas; Johannes, död Student; Samuel; Daniel, bofast i Stora Tuna; Henric och Matthias synas stadnat i Söderberke. I prestmötet beslöts att enka och barn skulle sitta qwar till Jacobi 1648. "Det kunde icke blifwa mali exempli, ty sällan pugnera sådana orsaker för nådår."

14. Laurentius Petri Ferneboensis. 1647. Förste Pastor här allena, sedan Norrberke blifwit afsöndradt till serskildt pastorat. Prost 1664 i båda Berkes och Malungs contract, emedan de tillförene warit tillhopa. Se Past. i Stora Tuna.

15. Mag. Claudius Erici Rogman. Född wid Stora Kopparberget 1629 och tog namn af den ofwan Fahlun belägna sjön Rog. Fadr. Eric Ericsson, broder till Claes Ericsson, Wallwikars stamfader, war en förmögen Bergsman, som kostade på sonens studier, så att han 1614 inskrefs wid Upsala acad. Efter längre tids wistande der gjorde han en resa till Tyskland och blef prom. Magister i Wittemberg. Hemkommen 1658 anmälde han sig i Consist. till någon tjenst och sattes 23 Febr. 1659 till ConRector i Fahlu skola. Pwgd 2 Aug. s. å. Rector wid samma skola 1661. Prot. 23 Jan. 1667: "Mag. Rogman hafwer i helgen besökt oss och hafwer urgerat på sin promotion till Söderberke, och hafwa wi icke honom kunnat förwägra, emedan han en god tid tjent hafwer. Eljes hafwer han många Promotores, item en swåger, som är i förnämlig tjenst och i stor gunst hos Öfwerheten, så att, om wi honom icke confirmerat hade, hade han dock med ringa möda Konungens bref derpå utwerka kunnat." Tilltr. s. å. Att han warit en man af anseende synes deraf, att då Biskopen s. år i Capitlet rådde till wäljande af sådane "Herredagsmän, som icke woro contentiosi, som wisste af recesserna och kunde expediera en sak hos en och annan," blef denne Kyrkoh. Rogman ibland andra erfarna föreslagen. Död 16 Juli 1674.

Gift med Justina Lindelius, dotter af Commin. Stephanus Olai i Lindesberg, samt omgift med slutl. Pastor i Björskog Mag. A. Frondelius. Af barnen nämnas: Margareta, g. m. Rector Scholæ Mag. J. Columbagrius i Köping; Elsa, död här i prestgården ogift 1676.

16. Johannes Petri Noræmontanus. Född wid 1626 i Nora landsförsamling, också kallad Noræskoga, hwaraf han äfwen nämnde sig Norsylvius. Besökte som hastigast Upsala academi 1653. Pwgd 6 Jan. följ. år; förordnades då till Collega Scholæ och Pastorsadj. i Nora. Tidigt blef han Commin. här 1656 och wann församlingens synnerliga kärlek. Straxt efter Pastors frånfälle heter det att Herr Hans hade många promotores. Herrar Isac och Marcus Cronströmar recommenderade honom starkt i Consist., beropande sig derpå, att de hade hela sockneräntan, 3 capitala bruk och flera gårdar i församlingen. Prot. 1 Sept. 1674: "Söderberkes Boerne och Hr Hans woro i capitlet och fingo skarpt tilltal för deras owettighet." De förra hade gjort åtlöje af Biskopens beslut om deras Commin., att han skulle wänta in på nådåret, bewisa enkan sin tjenst och besörja kyrkobyggnaden m. m. Capellanen "skulle ock sagt att Biskopen är intet sjelf Biskop, utan hans son M. Joh. Rudbeck." Clerus skulle dömma häröfwer, men som intet wittne fanns, "kunde de icke göra något till saken." Likwäl blef han Kyrkoh. och måste för flera nådår dröja med tillträdet till 1677. Begynte snart sakna krafter både för tjensten och sin widlöftiga hushållning, hwarföre han begärde en Adjunct, som hade förstånd och wilja att biträda i båda delar. Till slut sjuk och sängliggande öfwer året, lät han dock bära sig till kyrkan för att predika. Död 1 Maj 1680.

Gift 1. med Sigrid, dotter till Kyrkoh. Jeremias i Dingtuna; 2. med Maria Notman ifrån Södermanland, som med små barn och i stor skuld sökte 2 nådår, död i Maj 1690, 54 år gammal. Af barn förekomma: Pehr Barkander, Bergsman i socknen; Sigrid, g. m. Commin. M. Prytz i Fernebo; en son död som studerande.

17. Mag. Laurentius Laur. Barchius. Född i Westerås 12 Juni 1644. Fadr. ofwanstående N:o 14. Stud. 1659. Magister 1672. Anmälde sig följ. år i Consist. med ett ampelt testimonium af Professor Brunnerus, att han war af synnerligt genie och tillika arbetsamhet. Sedan han i Westerås s. år utgifwit och förswarat en disputation samt blifwit pwgd, begaf han sig på en resa till Tyskland och besökte några universiteter. War 1674 hemkommen och synes warit fästad wid gymnasium då ock prot. nämner RiksCancellerens recommendation för honom "att wara i närmaste consideration till först lediga Lectorat, både för hans capacitet och för det han skulle följa Biskopen till riksdagen och utstå Notarii beswär." Anföres bland Riksdagsmännen 1675, då han kallas Gymn.-Adjunct. Histor. et Poes. Lector 1675. Rector Gymn. 1680. Predikade s. år 2 d. Påsk för Konungen å Strömsholm, då han hade med sig Consistorii bref, deruti klagades huru de mest omeriterade beswära Hans Majestät. Det hände flera gånger att bättre prester i stiftet genom Biskoparnes förord fingo den nåden att låta Öfwerheten höra sina gåfwor. Wälkänd i denna församling, der hans fader 20 år hade tjenstgjort, sökte han nu det lediga pastoratet och erhöll snart kallelse dertill. Detta satte Consist. under Biskopsvacancen i största bryderi, i anseende till twenne starkt recommenderade, den ene af Konungen, den andre af Enkedrottningen. Efter mycken ventilation och strid med de competerande blef han dock 1681 confirm., och underdånig förklaring deröfwer afgick till höga wederbörande. Tillträdde s. å. Oförmodadt och till allmän sorg död i Dec. 1684.

Gift 29 Dec. 1675 med Anna Rudbeckius, den yngre Biskop Rudbeckii dotter, f. 15 Aug. 1662 war hon på sitt 14:de år, troligen den yngsta prestbrud som funnits i stiftet. Återkommer nedanföre. Af 6 barn: Nils, som blef stiftets Biskop; Pehr, Bergmästare i Wermland.

Skrifter: Diss. grad. de Notitia sui. Ups. 1672. 8:o. — De Animi potentia et impotentia. Aros. 1673. 8:o. In obit. M. Petri Dalekarli, P. et P. Cathedr. Aros. Ib. 1680. 4:o.

18. Mag. Olof Kalsenius. Född i Kalsäby, Dingtuna socken. Fadren, hederlig Rusthållare, föranleddes af hans tidiga förstånd och flit att hålla honom i skola. Begynte 1674 i Upsala arbeta för Magistergraden, men med det tålamod, att han derunder 15 år conditionerade hos Prosten Skragge i Hedemora. För denna tidsutdrägt hade han full ersättning, då han redan såsom Candidat fann sin lycka gjord. Straxt efter Barchii begrafning sökte församlingen och Rudbeckiska slägten både i Consist. och hos Konungen att winna den icke så fattiga men synnerligen älskade enkans conservation. Efter Konungens befallning skref Grefwe Lindsköld på ansökningen, "at Biskop och Consist. hade fria händer förese församlingens bästa, som för alt borde sökas." Då ännu ingen behaglig person kommit i förslag inställde sig Kalsenius i Consist. med Skragges recommendation, då han fick lof att resa hit och låta höra sig, men icke inlåta sig med enkan. Korrt derpå återkom han med underrättelse att hans prof behagat församlingen, hwarföre han ock blifwit antagen och äfwen med enkan trolofwad. Ehuru brådskande war nu icke annat för Biskop och Consist. att göra än samtycka. Han blef pwgd tillika med en sin discipel 7 Aug. 1685. Magister 10 Nov. s. å. Fick sin fullmagt 6 Jan. 1686 och tillträdde straxt. V. Contr.Prost efter Bergius 1691 och 1697 Prost i egen församling. Predikade i prestmötet 1692 och Opponerade 1695. Riksdagsman 1693. War af ganska manligt och allwarsamt sinne, som ock wäl behöfdes wid flera tillfällen, serdeles emot hans stela Commin. Schult. De sista åren sjuklig och mycket förswagad. Död 11 Jan. 1716.

Gift 5 Febr. 1686 med Anna Rudbeckius, företrädarens enka, som haft 21 barn tillsammans och dog 17 Nov. 1721. Af barnen med Kalsenius: Elisabeth, g. m. nedanstående N:o 20; Andreas, Biskop i Westerås; Anna, g. m. Prosten i Norrberke Mag. G. Elvius; Johanna, f. 1691, wådeligen dödskjuten af brödernes informator 6 Maj 1704; Maria, g. m. Prosten i Philipstad Mag. Christ. Risell; Eric, Pastor i Kohlbeck; Margareta, g. 1. m. Pastor i Romfartuna G. Schilling och 2. m. dess successor Ing. Rabenius.

Skrift: Likpred. äfwen [sic, öfwer?] Rådman Lars Strömberg i Fahlun. Upsala 1714. 4:o.

19. Mag. Eric Montelius. Född i Folkerna 6 Febr. 1674. Fadr. Commin., sedermera Pastor loci. Stud. 1692 tillika med tre bröder. Magister 10 Dec. 1703. Tillbragte sedan 6 år med condition, ofta wid acad., i stillhet wäntande på befordran. Af Konungen utnämnd Pastor wid Lifregimentet till häst 18 Oct. 1709. Pwgd 18 Dec. s. år af Biskop Bilberg i Strengnäs. Åtföljde sedan Regimentet under campagnen i Skåne. Af Consist. föreslagen erhöll han Kongl. fullmagt på detta pastorat, dat. Ystad 6 Febr. 1716. Tilltr. 1717. Blef ock korrt derpå Prost i sin församling, som ännu denna tid war sällsynt. Predikant wid prestmötet 1719, vice Præses 1723 och Præses 1724. Hos Biskop och Consist. wäl anskrifwen lärare och i församlingen högt wärderad. Äfwen uppmärksam på socknens gamla häfder och lemnade derom wackra anteckningar. Oförmodad och bedröflig war hans ändalyckt. Han blef så swårt stångad af sin egen tjur, att han efter några dagars grufliga plågor afled 23 April 1729.

Gift i Stockholm 23 Febr. 1709 med Sara Gangius, Prostens i Stora Tuna dotter och enka efter Professorn i Upsala Mag. Joh. Salenius. Hon hade i flera afseenden swåra öden, som Biskopen i ett ömt condol.bref beklagade. Sjelf har hon uppsatt berättelse om sina sorger, i synnerhet om denna mannens olyckliga död, hwaröfwer hon länge war otröstlig, ehuru ömt mången, äfwen för egen förlust, deltog i hennes sorg. Utan barn efterlefde hon länge.

Skrift: Latinsk Stenstyl öfwer Prosten Pet. Gangius i Stora Tuna. 1707. F.

20. Mag. Pehr Petræus. Född 12 Oct. 1676 i Möklinta. Fadr. Kyrkoherde. Sändes 13 år gammal till Upsala, der han 10 Dec. 1703 blef Magister. Såsom Informator hos Landshöfding Cronhielm i Westerås måste han till 1707 afbida öppning för sig wid gymnasium. Blef dock endast E. O. Adjunct och Vicarius för Histor. et Moral. Lectorn. Pwgd 29 Maj och predikade derjemte i Landshöfdingens hus. Af Regeringen i Stockholm interimswis utnämnd Rector i Westerås skola 23 Febr. 1710, som Konungen stadfäste 16 Febr. 1712. Redan dessförinnan hade han 19 April 1711 af Prinsessan och Rådet blifwit nämnd till Kyrkoh. i Möklinta, hwilket pastorat han 1712 tillträdde och fick ändtligen Konungens confirm. 6 Sept. 1716, lycklig att icke under så lång wäntan genom en lycksökare mista lägenheten, såsom just i samma dagar skedde med Pastor Gezelius i Grangärdet. Efter enhälligt wal Kyrkoh. här 17 Dec. 1729. Tilltr. 1731. Åtminstone sökte den olyckliga enkan 2 nådår. Prost s. å. War Opponens i prestmötet 1713, Concionator 1720 och Præses 1737. Trygg och stadig till charakter, wid wissa tillsällen dristig och alls icke krusande med sin swåger Biskopen. Död 11 Juli 1752.

Gift 2 Febr. 1711 med Elisabeth Kalsenius, dotter af N:o 18, f. 1687, död i Mars 1755. Barn: Olof, Pastor wid Dalregimentet; Christina, g. 1. m. Rector Sch. i Köping Mag. N. Lindman och 2 m. Prosten i Hubbo Mag. O. Norberg; Anna, g. m. sin faders successor; Uno, Bergsfogde; Pehr, Klockgjutare i Örebro; Elisabeth, g. m. Kyrkoh. Bergström i Swedwi; Nils, reste till sjöss utrikes; Gustaf, f. 1725, död stud. 1745; Eric och Anders, döde i barndomen.

21. Mag. Andreas Tillæus. Född 27 Juni 1695 i Rättwik. Fadr. Prost och Kyrkoh. Njöt privat underwisning, äfwen wid Upsala acad. ifrån 1704. Magister 4 Juni 1728. Rector Scholæ i Sala 7 Maj 1729, sedan den besynnerlige Mag. Hedin måst removeras. Flyttades 18 Mars 1730 till ConRectoratet i Fahlun. Pwgd 22 Dec. 1731. Opponens i prestmötet 1744. Rector Scholæ 29 Dec. 1747. Kyrkoh. här 23 Oct. 1753. Tilltr. 1754. Prost 1756. Hade 1768 förslag till Leksands pastorat. Korrt men kraftfullt har lhans granne och wän tecknat honom: "Vir optimus." Död af wåldsam sjukdom, hernia incarcerata, 29 Sept. 1768.

Gift 27 Juni 1734 med Anna Petræus, företrädarens dotter, f. 1715, död i Sala 6 Jan. 1783. Barn: Pehr, Kyrkoh. i Rytterne; Elisabeth, g. m. Kyrkoh. J. Remmer i Odenswi; Anders, Kyrkoh. i W. Wåhla; Eric, Coopv.Capitaine, gift i Holland; Maria Marg., g. m. Rådman C. E. Essén i Köping; Eva Ulrica, g. m. Uppbördsman J. Arv. Mellgren i Sala; 3 döde i barndomen.

22. Mag. Pehr Arosenius. Född i Westerås 21 Sept. 1718. Fadr. Borgaren Jöns Andersson Rank, kommen ifrån Borås. Modr. Anna Olsdotter. Stud. 1739. En owanligt allwarsam och flitig yngling och arbetade synnerligen i Hebreiska språket. Philos. Cand. 1745. Magister 1749. Pwgd 16 Oct. s. år, kallad till Adj. af Prosten i Fellingsbro. Vic. ConRector Scholæ i Westerås 1750. Notarius Gymnasii och v. Rector Scholæ 1751. Ordin. Rector 6 Febr. 1758. Hade från början i denna tjenst ett stort anseende och benämndes stundom nog sträng. I anseende till en och annan Lectors sjuklighet och tjenstfrihet blef han ock 13 Febr. sistn. år Consistorii Assessor. Ifrån 1754 till 1760 och åter ifrån 1766 swarade han för Biskopens predikningar i Lundby, och biträdde ifrån 1769 Domprosten. Sattes 1768 till Föreståndare i hospitalet. Kyrkoh. här 12 Sept. 1769. Prost i sin församl. 12 Maj 1770 och i contractet 1778. Hade opponerat i prestmötet 1755, samt war både Concionator och vice Præses 1775. Lika arbetsam och nitfull i församl., som han warit allwarlig och drifwande i skolan. Död natten till den 25 Juni 1783.

Gift 1. 8 Nov. 1753 med Maria Holm ifrån Nyköping, död 4 Sept. 1756. 2. 24 Mars 1757 med Agnes Hülphers, dotter af Rådmannen Abr. Hülphers i Westerås och Christ. Westdahl, f. 1736, död 8 Juli 1803. Barn: Pehr, Past. et Præp. i Björksta; Anna Christina, g. m. Mag. E. Löfwenius, Past. et Præp. i Rättwik; Abraham, Coopv.Capit., Fänrik wid Flottan; Daniel, Past. et Præp. i Söderberke; Agnes Maria, g. m. Klädesfabr. och Ridd. af WasaOrden Lars Joh. Söderberg i Norrköping; Johan, Klädesfabrikör ibid., samt Ridd. af WasaO.; Cath. Elisabeth, g. m. Kongl. Secret. C. J. Swartz i Stockholm och LandsSecret. i Westerås Lagman J. W. Almgren; Inga Dorothea, g. m. Handlanden J. F. Jäderholm i Norrköping; Gustaf, död studerande; Johanna Sophia, g. m. Brukspatron Dan. Indebetou; Carl Fredric, Phil. Magister, Klädesfabrikör i Norrköping, Assessor och Led. af Wetenskapsacad., slutl. Lärare i technologi wid Swartziska friskolan.

Skrifter: Disp. Grad. de Joël. Ups. 1749. 4:o. Disp. præsid. Verborum apud Hebræos significatus. Ib. 1749. Plennings Rudimenta Logices, öfwers. på Swenska. Westerås 1756. 8:o. Biblisk Språkbok öfwer Benzelii Repetitio Theolog. Ibid. 1756. Åter uppl. 8:o. Deltog i Bönedags-förklaringarnas utgifwande 17571759 jemte Domprosten Herweghr och Lector Schedwin. Högmässo-pred. på 17:de Sönd. efter Trinit. Ib. 1758. 4:o. Pontoppidans Cateches. Öfwers. Ib. 1767. Pontoppidans Afhandl. om Werldenes nyhet. Öfwers. (an.) Ib. 1768. 8:o. Högmässopredikan på 2:a Sönd. i Fastan. Ib. 1770. 4:o. Dito på Palmsöndagen. Ib. s. å. 4:o. Grammatica Ebræa quam, olim edidit D. Matth. Wasmuth, In Hebraismo Restituto, dein vero, præter alios, D. Henr. Opitius, In Atrio Lingvæ Santæ coarctavit, nunc autem ex grammaticis recentioribus earumque principiis variis obss. illustravit etc. Arosiæ 1771; Ed. II:a. Ib. 1801; Ed. III:a. Örebroæ 1820. 8:o. Resolutio Vocabulorum quorundam Sacri Codicis V. Test. secund. regulas Gramm. Ebreæ. Ib. 1782. 8:o. Högmässopred. på 2:a Sönd. efter Påsk tillika med afskedstal till Domk.Församl. och stud. ungdomen. Ib. 1771. 4:o. Davids Bön om en ny skapelse. Prestmötspredikan. Ib. 1775. 4:o. Grafskrift öfwer Landskamer. Abr. Törneros. Ib. 1776. 4:o. Predikan om Swordom och Edgång i gemen men i synnerhet wid domstolar, hållen wid ett Bergsting. Ib. 1777. 4:o. Hans Tulles Bibelljus satt emot det Exegetiska mörkret. Öfwers. ifrån Danskan med anmärkn. Ib. 1777. 4:o. Förklaringar öfwer 4:de Stora Bönedagens texter 1780. (Homil. Försök, Vol. II.)

23. Mag. Johan Wastenius. Född i Fahlun 6 Jan. 1733, och uppgifwes för brorsson till P. Wastenius, Pastor i Rytterne. Fadr. war HofslagareÅlderman. Modr. Marg. Berg. Stud. 1755. Magister 1761. Pwgd 4 Dec. 1762, kallad af Grefwinnan Dohna Soop på Tidön. E. O. BataljonsPredik. wid Södermanlands regim. 1762. Adj. hos Pastor i W. Fernebo under dess sjukliga ålderdom 1765. Wald Commin. i Swedwi 1767, men återlemnade fullmagten då han följ. år wann befordran till Predikantstjensten wid Hedvig Eleon. Fattighus i Stockholm. Past.ex. 12 Maj 1770. Commin. i samma församling 1772 och tillika Rector i dess skola. Hade 1776 cura eccles. under Pastors sjukdom och frånwaro. Hans arbete öfwergick förmågan till 1782, då genom Kongl. resol. Rectorssysslan skiljdes ifrån Commin.-tjensten, men då blef bergningen för knapp. Kyrkoh. här 13 April 1784. Tilltr. 1786, redan utarbetad och sjuklig. Afled 5 Aug. 1787.

Gift 1. 1768 med Ulrica Avelin, dotter af Bruks-Casseuren i Avesta G. Avelin och Helena Ramzelius, död i Stockholm. 2. 22 Mars 1774 med Sara Margareta Tulenius, styfdotter till Prosten Mag. Carlbaum i W. Fernebo, f. 1748, död 4 Mars 1798. Barn: Johan Ulric, död 1796; Johanna Margar., g. m. sederm. Commin. i Westerås Mag. L. A. Kihlstedt; Carl Gustaf, Quarantains-Läkare på Känsö wid Götheborg; Maria Gustawa, ogift, lefde i Gefle af barnaunderwisning.

24. Mag. Gustaf Christiernin. Född i Lindesberg 31 Jan. 1752. Fadr. då Rector Scholæ blef Past. et Præp. i Folkerna. Kom med enskild ledare till acad. 1764, hade ock under långwarigt wistande der en slägting Professor Christiernin till Inspector i studierna. Magister 1776. Pwgd på sin faders kallelse 7 Febr. 1778. E. O. BataljonsPred. wid Dalregimentet 1779. E. O. Hofpredikant hos Hertigen af Östergöthland 5 Juni 1781. Past.ex. 5 Dec. 1781. Pastor wid Westmanlands regimente 1 Jan. 1785. Då han haft tillfälle att, jemte presterliga kunskaper, äfwen inhemta andra både nöjsamma och nyttiga insigter, kunde han ock derigenom lätt hafwa ett recommenderande namn. Så söktes han till Hedemora 1786. Så begärdes, waldes och befullm. han hit 9 Dec. 1788. Dock war det genom Kongl. resol. som han uppfördes på förslaget, sedan Kyrkoh. Johansson i Grytnäs afgått, emedan han, enligt läkarebetyg, war för mycket darrhändt att bestrida all presterlig tjenst. Detta procedere med en skicklig och förtjent man ansågs likwäl för hårdt af många. Tilltr. 1790 och följ. år 10 Juli Prost wid introduction. Predikade i prestmötet 1793. Contr.Prost 15 Dec. 1802. Med wackert anseende och i synnerlig god ekonomisk ställning måste han dock erfara sina motgångar, och förföll de sednare åren i mycken swaghet. Under sin sjuklighet disponerade han en betydlig summa till förmån för fattiga enkor af sin möderneslägt, och allt öfrigt till en ung person, hwars framtida wäl han ansåg sig särdeles förbunden att befordra. Den unga personen war allmänt känd för hans dotter. Gåfwan war en betydlig jordegendom äfwen med lösören. Snart gift lefwer hon i wälstånd. Död 9 Nov. 1811.

Gift 9 Febr. 1790 med Christina Elisab. Stjernstam, dotter af Öfw.Lieutenanten wid Westmanl. regimente Gen.Majoren och Riddaren Lars Stjernstam och A. M. Malm, f. 18 Mars 1765, död utan barn 18 Maj 1807.

Skrift: Likpredikan öfwer Kyrkoh. i By Joh. Girelius. Upsala 1785, hwaraf dock endast några få exemplar blefwo tryckta. 4:o.

25. Mag. Johan Jacob Schultz. Född i Arboga 24 Oct. 1757. Fadr. då Commin., sederm. Pastor i Thorsång. Stud. 1774. Phil. Cand. 1781. Pwgd 27 Jan. 1783, och först sin faders Adj. V. Collega Scholæ i Fahlun 1784. Ord. Collega Cl. I:æ 15 Oct. s. år; Cl. II:æ 20 Maj 1785. Magister 1785. Tillika Predikant wid Stora Kopparbergs grufwa 1787. Past.ex. 25 Maj 1791. Kyrkoh. i Malma 23 Nov. 1794. Opponens wid prestmötet 1804. Prost 16 Apri1 1806. V. ContractsProst under Ordinariens sjuklighet 1807, till dess han i Maj 1813 tilltr. Söderberkes pastorat, hwarå han 30 Nov. 1812 fått fullmagt. Contr.Prost korrt efter ankomsten 19 Aug. 1813 och introd. wid generalvisitation. Död 13 Aug. 1815.

Gift 24 Juli 1785 med Sara Eggertz, dotter af BergsRådman Hans Eggertz på Thomnäs i Thorsång. Hon dog 23 April 1823, 69 år gammal. Barn: Brita Christina, g. m. Prosten i Ore Mag. A. G. Barchæus; Maria Gustawa, g. 1. m. Kyrkoh. Er. Nerén i Jernboås och 2. m. Kyrkoh. A. Ericson i Kila; Johan Jacob, twilling med föregående, f. 26 Maj 1789, v. Häradshöfding; Sara Sophia, g. m. Commin. i Stora Tuna L. Melin; Hans Fredric, f. 12 Nov. 1793, f. d. Capitaine wid Dalregimentet.

26. Mag. Daniel Arosenius. Född i Westerås 6 Jan. 1764. Son af ofwanstående N:o 22. Stud. 1778. Idkade derefter studierna så, att han redan på sitt 21 år blef Collega Cl. I:æ i Westerås skola 20 Aug. 1784. Begynte derpå Philos. cursen och fick emellertid sköta tjensten genom en vicarius. Magister 1788. Collega Cl. II:æ 23 Novemb. 1789. Supremus 15 April 1795. Orerade öfwer kröningen April 1800. Vic. ConRector 1803. Ordin. 30 Sept. s. å. Rector 3 Nov. 1804. Tilltr. 1807. Förswarade med nådigt tillstånd för prest- och past.-ex. Theol. theser 4 Nov. 1815, och pwgd 12 följ. Kyrkoh. här i Mars 1816. Tillträdde g. a. s. år och war då redan utnämd Prost i sin församling. Efter mer än 30-årigt arbete i skolan hade han dock oförstörda krafter och muntert sinne till församlingens tjenst. Contr.Prost i Febr. 1838. Död af slag 10 Nov. s. å. Allmänt känd är den ädla gästfrihet, hwarmed han i sitt hus emottog både bekanta och obekanta, som ortens naturskönheter ständigt ditlockade.

Gift 1. 2 Nov. 1794 med Christina Ulr. Hülphers, sin kusin, dotter af Directeuren Abr. Hülphers och A. C. Grave, f. 25 Oct. 1762, död 7 April 1801. Barn: Agnes Christina, g. m. Kyrkoh. d. w. i Säfsnäs sedan i Kumla P. Wahlgren; Maria Ulrica, g. m. Capitainen wid Westmanl. regimente, R. Sw. O. Ad. Aminoff. Gift 2. 24 Juni 1802 med Cath. Brita Sääf, Fabrikören och Rådmannen Mart. Sääfs i Nyköpings dotter, f. 25 Oct. 1776. Barn: Daniel, Kyrkoh. i Lillhärad; Cath. Charlotta, g. m. Prosten Mag. A. Källström i Sophia Magd.; Johanna, g. m. Kyrkoh. i Säfsnäs Mag. D. E. Boethius; Hedvig Sophia, f. 12 Dec. 1812; Elsa Margareta, f. 13 Apr. 1814, g. m. Handlanden E. G. Arborelius; Carl Eric, Handlande i Nyköping, f. 1815; Fredric Reinhold, S.M. Adj.; Anna Lovisa, g. m. des. Pastor i Ängsö Mag. H. J. Robson.

Skrifter: Theses (pro min.) Aros. 1798. 4:o. — Theses Theol. Ib. 1815. 4:o.

27. Mag. Eric Bergqvist. Född i Ljusnarsberg 23 Sept. 1783. Fadr. Hans Nilsson i Finnkulla war Sockne-Snickare. Modr. Stina Ericsdotter. Stud. 1804. Magister 1809. Pwgd 7 Juli s. år och biträdde wid församlingens tjenst i Hubbo. V. Apologist i Westerås skola i Jan. 1810. Ord. Apol. s. å. GymnasiiAdjunct 7 Oct. 1815. Rector Sch. i Westerås 25 Juni 1816 och tillträdde g. a. s. å. Orerade på latin wid jubelfesten 1817. Talare wid Bibelsällskapets sammankomst 13 Nov. 1819. Förestod Mathem. Lectionen under riksdagarna 1815 och 1823 samt från 1826. Mathem. Lector 28 Febr. 1827. Utgaf och förswarade Theol. theser i stället för Past.ex. 1829. Kyrkoh. i Hubbo præb. 5 Juni s. å. Inställdes af Biskopen och då Prost 4 Juli 1830. Rector Gymn. 1829, 1835, 1839. Revisor i Stats-, Banco- och Riksgälds-werken 1837 och 1841. Riksdagsman 1834 och 1840. Kyrkoh. i denna församling 30 Nov. 1839. Ledamot af Nordstj.-Orden 4 Juli 1841. Mottog insignierna 15 Aug. Tillträdde här 1842.

Gift 19 Dec. 1829 med Maria Augusta Borg, enka efter Mathem. Lectorn och Prosten i Hubbo Mag. J. P. Fröberg, f. 19 Maj 1793. Barn: Eric Albert, f. 29 Mars 1831; Anders Robert, f. 16 Aug. 1832; Carl Richard Ingelbert, f. 7 Febr. 183.; en dotter död.

Skrifter: Disp. Grad. Amos latine versus et notis philologicis illustratus. Ups. 1809. 4:o. Theses (pro Adj. Gymn.) Aros 1815. Theses Mathematico-Physici argumenti. Ib. 1827. 4:o. Theses Theolog. Ib. 1828. 4:o. Tal i Bibelsällskapet 1819. (Tr. i Årsberr.) Ib. 1820. 8:o.

2. Comministrar

Andreas Georgii Troninus Johannes Petr NoræmontanusPetrus Johannis BackmanEricus Johannis SchultAndreas Johannis LundeenJohan LundbergNils HolsteniusLars DahlinJohan NordwallAnders NohrforsEric BarckLars Gabriel SchultzJohan Eric CroomJohan Thorell.

1. Andreas Georgii Troninus. Församlingens förste enskilde Commin. 1646. Se Past. i Gunnilbo.

2. Johannes Petr Noræmontanus. 1656. Se Past. i denna församling.

3. Petrus Johannis Backman. 1677. Se Past. i Haraker.

4. Ericus Johannis Schult. Född i Skultuna 1662. Broder- eller systerson till Prosten Schult i Hedemora. Stud. 1676 och kallade sig dittills Åström. War infimus Collega Scholæ i Westerås då han blef pwgd 27 Oct. 1680, och hade "sin bostad i Gymnasii Boklåda." Föreslogs 1687 till Commin. här och blef med swårighet mottagen. Wisade sig ock i flera afseenden wara en egensinnig prest. War isynnerhet otidig mot sin Pastor, owettig på predikstolen, wåldsam emot Skolmästaren och sin vicarius, anklagad af flere både i socknen och wid bruket. Hade i Dec. 1691 warit ett halft år suspenderad och måste gifwa sin skriftliga afbön och förpligtelse till 10 punkter, af hwilka synes huru swår han warit. Skulle suspenderas ett helt år, om icke församlingen wille bedja för honom. Prosten Kallsenius hade länge ledsamhet af den stundom alldeles oregerliga Capellanen Schult och många klagobref öfwer honom wittna om Prostens bemödande till hans förbättring. Men det blef en beständig fiendskap dem emellan. Den stackars substituten, då Schult war priverad, hade han nära skrämt till döds. Med misshandling och hotad med bössa blef han drifwen utur sängen och måste i bara linnet fly utur huset. Sjelfwa Prostinnan war ock en gång så bemött af honom, att hon bäfwande föga trodde sig hemkomma med lifwet. 1702 war han åter af sin Pastor hårdt anklagad i Cons. för otidighet och försummelse i Capellet. Sjelf sjuk hade han skickat sin hustru att swara för sig, då eftergift lofwades med wilkor m. m. Kunde ändtligen så hålla sitt wilda sinne i styr, att han förblef wid tjensten till sin död 4 Juni 1705.

Gift 1679 med Christina Lund, en Gästgifwares dotter ifrån Ångermanland, som tjente i Cronströmska huset i Skultuna. Hon dog i Westerås 1738. Barn: Lars, Quartermästare, fången wid Pultava; Johan, Fänrik, stadnade i Rostock; Olof, Major, fången, kom till Köpenhamn; Christina, g. m. Tullnären C. Swaretz i Westerås; Anna, g. m. Commin. Djurman ib.; Helena, g. m. en Boråsare L. Hult, Handlande i Säther, som förrymde henne; Elisabeth, g. m. Controlleuren Paul Salling i Westerås.

5. Andreas Johannis Lundeen. Född i Fahlun 8 Juni 1662. Stud. 1685. Collega Scholæi Fahlun 1691. Pwgd 1692. Hade tjent sig upp i Cl. III:a, då han 1695 sattes till Rector i Sala skola. War skicklig i lära och lefwerne. Orator i prestmötet 1699 och Opponens 1706. Wäntade något godt, men måste nöjas med Commin.-sysslan här 1707. Död 10 Oct. 1709.

Gift 1691 med Helena Arhusiander, Kyrkoherde-dotter i Gagnef och enka efter Collega Scholæ Abr. Lexander i Fahlun, död 19 Aug. 1745. Barn: Anders, Wäfware wid fabrik i Stockholm; Catharina, g. m. Factoren P. Oland i Wik; Helena, g. m. E. Norman, Arrendator af Månsbo qwarn, sedan i Westerås; Maria, g. 1. m. Instrumentmakaren J. Ros och 2 m. Collega Scholæ wid Catharinæ skola i Stockholm A. Stenmark.

6. Johan Lundberg. 1711. Se Past. i Åhl.

7. Nils Holstenius. Född i Norberg 24 Sept. 1688. Fadr. till slut Kyrkoherde i Norrberke. Stud. 1698. Responderade under Lector Hagelberg i Westerås så wäl, att Domprosten Dwan gaf honom årligen stipendium så länge han lefde. Pwgd 30 Sept. 1714, kallad till Huspredik. af Presidenten Wrangels enkefru, f. Klerk. Utn. Pastor wid det nyss inrättade W. Norrlands Enterkarla-regimente 22 Maj 1718, men då regimentet följande år reducerades upphörde ock hans tjenst. Återkom till Westerås med Drottningens allwarliga föreskrift till befordran och sattes till Vice Pastor i Fellingsbro. Emottog lika befattning i Norrberke 1723. Twänne år derefter begärde swärfadren få uppdraga honom pastoratet och församlingen sökte både 1725 och 1727 Consistorii bifall dertill och förord hos Konungen. Härpå hades så allsintet afseende, att äfwen förslaget nekades honom, då en Lector skulle befordras, och han måste med hustru och barn gå tjenstlös och huswill derifrån 1728. Åtog sig dock såsom expectant s. år att opponera i prestmötet, som han länge önskat, förmodande derefter någon särdeles lycka. Förgäfwes. JustitiæCanzleren begärde 1729 för honom Sysslomanstjensten wid Domkyrkan, nästan med hotelse att klaga, om han ej blef hulpen. Lika fåfängt. Wid samma tid uppsattes förslag till Commin.-sysslan här, men församlingen refuserade dem alla tre. Consist. ditsatte då Holstenius interimswis att förrätta tjensten och församlingen medgaf det, medan han sökte bättre. Han blef ock föreslagen till flera pastorat, äfwen här 1753, men alltid förbigången. Och dock hade mannen både kunskaper och skicklighet. Hade 27 år förestått tjensten utan fullmagt, då han dog 6 Dec. 1756.

Gift 25 Juli 1723 med Maria Schultze, Prostens i Norrberke dotter, f. 1700, död 8 Juli 1769. Barn: Catharina, g. m. Constapeln Er. Rundman; Maria, g. m. Kyrkoh. P. Hanngren i Wika; Anna Christina, g. m. Direktören S. Marnell; Johan Holsten, Capit. wid Artilleriet; Georg, Inspektor wid Kongl. Djurgården; Helena Tomina, g. m. Inspektoren J. Hambræus.

8. Lars Dahlin. 1757. Se Past. i Kohlbeck.

9. Johan Nordwall. Född i Norberg 24 Aug. 1715. Fadr. idkade Bundtmakare-handtwerket. Stud. 1739. Pwgd 13 Mars 1744 och stadnade i Grythyttan, Pastor till biträde. Notarius wid prestmötet 1750. Hade 24 år warit Adjunct i samma församling och 9 gånger haft Commin.-förslag, då han 1770 här efter nytt wal blef antagen. Confirm. 25 Juli och tillträdde straxt. Stadd på resa till Grythyttan träffades han af döden 30 Sept. 1784.

Gift 17 Oct. 1754 med Christina Austrin, dotter af Apologisten i Westerås A. Austrin och Kyrkoh. i Grythyttan A. Sebenii styfdotter, f. 1724, död 28 Febr. 1800. Af 5 barn lefde: Anna Christina, f. 1758, död 1820.

10. Mag. Anders Nohrfors. Född i Norberg wid Bråfors 23 Aug. 1735. Fadr. Bergsmannen Olof Ericsson. Modr. Maria Carlsdotter. Student 1752. Magister 1761. Conditionerande hos Malingsbo Bruksegare en längre tid, erhöll han ock dess kallelse att wara Predikant wid bruket, hwarpå han blef pwgd 4 Maj sistn. år. Undergick Past.ex. 1768. Hade endast gjort ett par ansökningar till flyttning, då han 13 April 1785 blef Commin. här och tilltr. följ. år. Stiftets Deputerad wid jubelfesten i Upsala 1793. Lyckan uppsökte honom icke och sjelf fikade han icke derefter. Erkänd för en af stiftets lärdare prester, lycklig predikant, wördad för sin oskrymtade gudsfruktan och patriarchaliska wandel. Med lugn såg han andra winna hwad han sjelf så wäl behöfde. Död 7 Maj 1807.

Gift 26 Sept. 1762 med Elisabeth Arosén, Kyrkoh. i Ramnäs Er. Aroséns dotter, f. 1740, död i Stockh. 182. . Barn: Carl Gustaf, f. 2 Aug. 1763, död 27 Juli 1832, Öfwerste, R. Sw. O. (se Biogr. Lex. X B.); Brita Margareta, g. m. Exped.Secreter. G. Eurén; Eric Ulric, f. 31 Juli 1771, död 8 Maj 1806, Capitaine (se Biogr. Lex. X B.); Elisabeth Andreetta, död ung.

11. Eric Barck. Född i Fahlun 24 Sept. 1765. Fadr. Arbetare wid grufwan. Stud. 1791. Pwgd 11 Maj 1793. Hade tjenstgjort i Kohlbeck, Gustafs och Ore, då han efter enhällig kallelse 14 Dec. 1807 erhöll fullmagt på Comministersysslan här. Tilltr. g. a. 1808. Död 2 Maj 1815.

Gift 1802 med Eva Christ. Enwall, dotter af Gästgifwaren i Naglarby, Stora Tuna socken, Måns Enwall, f. 1778. Barn: Pehr Magnus, Underofficer wid gardet, f. 1803; Eva Lovisa, f. 1804; Eric Gustaf, f. 1809, Juvelerare, tros wara i Petersburg; Rebecka, g. m. Kyrkoh. i Sewalla J. A. Arnberg; Anna Christina, f. 1813.

12. Lars Gabriel Schultz. 1815. Se Past. i Jerna.

13. Johan Eric Croom. Född i Linde 19 Nov. 1781. Fadr. då Rector Scholæ blef Pastor i Barkarö. Stud. 1804. Pwgd 18 Juni 1806. Nådårspred. i Dingtuna och 1807 i Romfartuna. V. Commin. i Westerås 1810. Skolmästare i Folkerna 21 Sept. 1811. Tillika Pastors Adjunct. V. Pastor 1815 och 1823. Commin. här 2 Juni sistn. år. Tilltr. 1824. Död efter längre tids swaghet 23 Mars 1842.

Gift 9 Nov. 1813 med Anna Justina Wetterlund, Inspektor J. Wetterlunds wid Gysinge bruk dotter, f. 14 Maj 1773, som förut war g. m. en Handlande Söderling och blef ifrån honom lagl. skiljd. Barn: Justinus, Färgare, upg. i Malmö.

14. Johan Thorell. Född i Thortuna 9 Mars 1785. Fadr. Rusthållare. Stud. 1811. Pwgd 24 Juni 1812. Hade tjenstgjort i Thortuna, Gagnef och Nås, då han blef Skolmästare i Norrberke 5 Mars 1819. Commin. i Gunnilbo 5 Mars 1827. Tilltr. 1829. Vice Pastor 1830. Commin. här 24 Oct. 1842.

Gift 2 April 1820 med Anna Christina Hallman, f. 6 Juli 1790, död 12 Jan. 1844. Barn: Axel Mauritz, f. 2 Aug. 1832; fem barn döde.

3. Skolmästare

Martinus Qvast Andreas P. RameliusAndreas HallenbergHans WikstrandAndreas ArfslindAndreas RameniusStephan NereniusLars SöderströmJohan Petter EnbergGustaf Enberg.

1. Martinus Qvast. Född i Fahlun 1639. Stud. i Upsala 1658. Reste widt omkring i riket, utan att få fast fot. På återfärden ifrån Gottland led han skeppsbrott twå gånger. Hemkommen 1685 sattes han till Pædagog i Gagnef, men det omgjordes. Den förste här 1686. Icke prest. Skrämd och illa behandlad af den wildsinnte Commin. Schult, då denne war suspenderad. Död i Maj 1695.

Gift 1689 med Kerstin Michelsdotter, som ej widare nämnes.

2. Andreas P. Ramelius. Född i Ramnäs wid 1664. Stud. 1688. Pwgd 1695, då han blef Adjunct hos Commin. i Jernboås. Redan 9 Sept. s. år Skolmästare här. Begärdes till Commin. efter Schult 1706, men dog i sin skoltjenst 26 Maj 1714.

Gift 1695 med Maria Sundelius, Commin. i Jernboås dotter, som 15 Juli i Consist. "begärade en wacker prestman, at uprätta huset." Medgaf att det war icke just anständigt komma med begäran så snart, men etc. Blef omgift med Collega Scholæ i Sala G. Lundborg [Lundberg där]. Barn: Carl, bodde i socknen, hade en owanlig händighet i allehanda konstflit, men drunknade.

3. Andreas Hallenberg (skref ock Halnberg). 1715. Se Commin. i Medåker.

4. Hans Wikstrand. 1731. Se Commin. i Stora Schedwi.

5. Andreas Arfslind. Född i Stora Tuna 12 Nov. 1705. Fadr. sist Kyrkoh. i Åhl. Stud. 1728. Skolmästare här 1735, men hwarken sig eller församlingen till synnerligt gagn. War icke prest, men en skojare, som för handel äfwen reste på Norge, och på en sådan färd blef han död 1758.

Gift 1749 med Susanna Aspman, Kyrkoherdedotter ifrån Lima, f. 1714, död 6 Oct. 1758 af wattensot. Det är antecknadt, att 115 kannor watten blefwo af henne tappade.

6. Andreas Ramenius. Född i Kilbäcken, Ramnäs socken, 1712 af bondfolk. Stud. 1734. V. Skolmästare i Mora för den oordentlige Elfwius 1745. Tålig och tjensten tillgifwen satt han äfwen långa skiften i Oxberg till fägnad för barn och deras föräldrar. Pwgd 1751 och biträdde äfwen med predikande. Pædagog här 3 Juni 1760. Död 20 Juni 1764.

Gift 1748 med Christina Alm ifrån Wik, som länge efterlefde i Ramnäs. Barn: Anton, Snickare; Anna Brita, g. m. Snickaren M. Fernlund i Ramnäs och Pædag. O. Hagman i Gunnilbo.

7. Stephan Nerenius. Född i Swedwi Kyrkoherde-gård 14 April 1734. Fadr. Lars Staffansson, sedan Acad.-Bonde i Nerwi, Lillhärads socken, hwaraf sonen tog sitt namn. Stud. 1756. Pwgd 18 Febr. 1761, och då Adj. i Elfdalen. Commin. i Rättwik 1762. Pastorsadj. ib. 1763. Skolmästare här 1766. Commin. i Rinna församling, annex till Ekeby, Linköpings stift, 8 Juli 1774, kallad af Hofmarskalken Baron Rudbeck. Past.ex. s. å. Huspred. hos samme Herre på Görweln 1779. Kyrkoh. i Ekeby och Rinna 19 Juni 1782. Känd för utmärkt gudsfruktan, wälmening och nit. Död 5 Jan. 1787.

Gift 25 Febr. 1766 med Clara Christina Forsström, dotter af Commin. i Rättwik, f. 25 Febr. 1749, död 20 Oct. 1786; brud på sin 17:de födelsedag, af samma sinnelag som mannen. Barn: Johan Stephan, Sergeant, död i Finska kriget 1789.

8. Lars Söderström. Född af bondfolk i Haraker 20 Nov. 1735. Genomgick många swårigheter förrän han 25 år gammal kunde komma till Upsala acad. Pwgd 30 Maj 1764 och war Adj. i Haraker, Sundborn, W. Schedwi m. fl. Skolmästare här 1774. Profwade till sacellanier 6 gånger utan framgång, men förblef lugn, oftast glad i sina swaga wilkor. War puckelryggig, med små krafter. Död 17 Maj 1792.

Gift 1. 1774 med Anna Gustrin, Kyrkoherdedotter i W. Schedwi, f. 1745, död 9 Febr. 1780. 2. 7 Sept. 1780 med Christ. Cath. Ramnerstedt, hwilkens fader warit Batalj.Fältskär, som wid prof blottställde honom för missaktning. f. 1749, död 10 Juni 1792. Barn med denna: Christina Elisabeth, f. 1781; Hedvig Lovisa, f. 1783, Båda länge upptagna i Prosten Christiernins hus.

9. Johan Petter Enberg. Född i Ramnäs 5 Mars 1769. Fadren Pet. Enberg, Organist och klockare. Modren Marg. C. Kellman. Utan tillfälle till widare studier än dem hans åsyftade befattning fordrade, winnlade han sig förnämligast om kunskap i musiken, hwaruti han wann synnerlig färdighet. War församlingens v. Organist då han allena sökte den swaga Skollärare-sysslan, och fick Consist. fullm. 18 Aug. 1792. Till tjenstemannens bättre utkomst förenades nu dermed både Organist- och Klockare-tjensterna. Uppfyllde sitt rum och dog till mångas sorg 6 Jan. 1818.

Gift 1798 med Hedvig Cath. Åhlin, hwars fader warit Inspektor på Hedensberga i Tillberga socken, f. 8 Mars 1778. Barn: Gustaf, efterträdde sin fader; Sophia Charlotta, f. 1801; Hedvig Margareta, f. 1803, g. m. Handlanden Berglund i By; Lovisa Regina, f. 1805; Johanna Gustawa, f. 1807; Ebba Wilhelmina, g. m. Skolmästaren Aug. Björki Folkerna; Eric, f. 1813, på Handelskontor i Gefle; Carl, f. 1815, uti handel i Norrköping; Catharina Augusta, f. 8 Oct. 1817.

10. Gustaf Enberg. Född härstädes af ofwanskrifne föräldrar 24 Dec. 1799. Gick i sin faders fotspår och blef efter dess död Vicarius i alla tjensterna. Till sin moders och många syskons försörjande fortsatte han vicariatet till 1826, då han för egen del och med fullmagt tillträdde.

Gift 1829 med Anna Wilh. Fredrica Boedecke, Handelsmansdotter i Norrköping, f. 26 Febr. 1809. Barn: Johan Fredric, f. 25 Aug. 1830.

4. Predikanter vid Malingsbo Bruk

Jean Ehrenström Andreas NohrforsJohan JohanssonSamuel Christopher RathsmanEric NerénGabriel Alexander JohanssonAlexander Holm.

1. Jean Ehrenström. Född i eller nära Fahlun 1712 eller 1716. Fadren BergsRådmannen Anders Larsson. Modr. Anna Trotzig. omgift med slutl. Prosten Doctor Lindh, som gaf denna sin styfson en wårdad uppfostran. Stud. i Upsala 1728. War en tid sinnad att söka sin fortkomst på civila wägen och uppgifwes hafwa warit engagerad i Kongl. Cancelliet och derstädes flera år uppwaktat. Kastade om på wänners inrådan och blef pwgd 20 Dec. 1742. Förestod nådåret efter Commin. i Rättwik och blef sedan Adjunct hos Pastor. Antagen af Malingsbo Bruksegare von Ehrenheim till förste ordin. Predikant 1745. Död ogift 2 Febr. 1761.

2. Mag. Andreas Nohrfors. 1761. Se Commin. i Söderberke.

3. Johan Johansson. 1786. Se Commin. i Husby.

4. Samuel Christopher Rathsman. 1801. Se Past. i Linde.

5. Eric Nerén. 1810. Se Past. i Jernboås.

6. Gabriel Alexander Johansson. 1821. Se Past. i Swedwi.

7. Alexander Holm. Född i Skultuna 9 Dec. 1804. Fadr. Daniel Holm, Bruksinspektor. Modr. Fredr. U. Tallberg. Stud. 1827. Pwgd i Sthm 8 Aug. 1829, kallad till Huspredikant af Kammarherren Baron Wachtmeister på Rinkesta i Strengnäs stift. Efter Bruksegarens vocation erhöll Consist. fullmagt å denna tjenst 15 Juni 1832. Tilltr. 1833.

Gift 29 Sept. 1833 med Christina Elis. Askergren, dotter af Kammarmusicus P. Askergren och P. A. Pettersson, f. i Stockholm 5 Sept. 1796. Barn: Ulrica Elisabeth, f. 27 Aug. 1834; Pehr Daniel, f. 11 Sept. 1835.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 20 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt