Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Rytterne

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Nicolaus BorchardusOlavusHenricusJoannesMagnus LaurentiiPetrusNicolausAndreas OlaiAndreas Petri TorpensisJohannes Laurentii DalecarlusEricus Andreæ BjörkJacobus Magni MontanusNicolaus Nicolai KrokiusEricus Nicolai ReuterhusiusPehr FahlstenPehr WasteniusPehr TillæusPehr AroseniusJohan Ludvig MossbergLars Eric GötlinDenis BorgJohan Lundblad.

1. Nicolaus. "Curatus in Ryttroo" 1344.

2. Borchardus "de Ryttrö" blef 1348 Canonicus i Westerås och synes med säkerhet få antagas såsom Pastor härstädes, ehuru icke Curatus är tillagdt.

3. Olavus eller "Här Olafr i Rytrö" 1368, nämnd i ett fastebref.

4. Henricus, "Kijrkiohärre", wittnar i Matts Ödgislesons bref om någon jord till Barkarö prestgård 1415.

5. Joannes eller "Her Jönis" 1449, såsom ett jordaskiftesbref af s. år intygar.

6. Magnus Laurentii. 1467. Hans namn finnes i ett säljebref. Kan wäl wara den af samma namn, som blifwit uppförd för 1500.

7. Petrus "i Ryttarne" har 1556 underskrifwit mantals- och skattskrifningslängden för denna socken. War 1569 på Riksdagen i Stockholm fullmägtig för stiftet.

8. Nicolaus. Pastor här 1572, då Biskop Ofeeg höll visitation och uppgjorde inventarium. Han gjorde ock då reda för kyrkans inkomst ifrån 1563, hwaraf dock ej får slutas, att han ifrån den tiden warit tjenstgörande.

9. Andreas Olai, "gamle Herr Anders" kallad i afseende på den följande, war 1590 på riksdagen i Stockholm och underskref presterskapets försegling om de misstänkte Rådsherrarne samt 1593 på Upsala möte. Undertecknade arfföreningen derstädes 1594. Prost i Munktorps contract på Herr Thomæ ålderdom. Död 1598.

10. Andreas Petri Torpensis. Ifrån Torpa socken i Södermanland, som denna tid hörde till Westerås stift. War Collega Scholæ i Arboga, då han 1593 undertecknade Upsala mötes beslut. Pwgd 22 Sept. 1595 till gamle Herr Anders Capellan och fick efterträda honom i pastoratet 1598. I Prot. 15 Oct. 1619 heter han "en elak och förargelig sälle, som lefde ganska illa med sin hustru och swor såsom den wärste hofman", d. w. s. krigsman wid Rytteriet. Han blef suspenderad på ett år och skulle "imedlertid ej få komma i samqwäm och gästabod." Skulle ock "publice bekänna sitt brott." Blef wid äldre år något fogligare och dog 1626.

Gift med Marita, Prosten i Munktorp Herr Thomæ dotter, som åter förekommer. Hade flera barn af elak art: Thomas war alldeles lik fadren, och blef samma gång alfwarligen straffad; Brita, ännu icke gift 1627; om en dotter säger Cons. Prot. 1627, att "hon 3 år ridit under Ryttarne i manfolkskläder." Straffet omtalas icke, men en sådan qwinna blef en annan gång "upphängd med stöflar och sporrar."

11. Johannes Laurentii Dalecarlus. Född i Elfdalen och af denna församlings förste Pastor Laurentius Beronis. Student 1601. Tjente 3 år såsom Collega i Gefle skola till dess han blef Pwgd i Westerås 1610. Stadnade så qwar i stiftet och blef Commin. här 1614. Stod i gunst "hos Cancellarius och den andre Herrn Christer Horn", och då de begärde honom till Pastor 1627 samtycktes i Domcapitlet. Orator i prestmötet 1623 och Concionator 1629. Död wid 60 års ålder 7 Sept. 1639.

Hade sitt förra gifte ifrån Hellby i denna församling. Gift 2. med Märeta, som synes warit företrädarens enka.

12. Ericus Andreæ Björk. Född i Björksta 1601. Fadr. Anders Bengtsson dog hos denne son i Ihrsta 1639. Hade icke den lyckan att få besöka academien, men war wälkänd i gymnasium och Pwgdes 24 Febr. 1625. Commin. i Ihrsta 1626. Hade strängt arbete, men belönades med mycken kärlek. Då den gamle Prosten blef död, wille församl. hafwa honom till Pastor, och Fru Karin Ribbing på Geddeholm sökte ifrigt förmå Biskopen till samtycke, men nu hjelpte ingen förbön, då en mera förtjent borde befordras. Pastor här 1640. Orator wid prestmötet 1634 och Concionator 1643. Riksdagsfullmägtig i Stockholm 1649. Mycket saknad då han dog 12 Maj 1658. Biskop Laurelius hedrade honom med likpredikan.

Gift 1. 1626 med Catharina Pedersdotter, Pastoris i Kungsåra Jonæ Helsingii enka. Han hade förestått hennes nådår och wårdade ömt hennes barn i förra giftet. Hade sjelf med henne: Elisabeth, g. m. nedanstående Pastor Krok; Bengt och Pehr, döde i ungdomen. Gift 2. 1649 med Sara Holstenius, Prosten i Stora Schedwi Mag. E. Holstenii dotter, som dog 1655. Barn: Brita, g. m. Mart. Lundius, Past. i Barkarö; Sara, okänd. Gift 3. 1657 med Margreta Dahlman, Pastoris i Nås N. Flodæi dotter [nämns ej där], som efterlefde med Margreta, död ung.

13. Jacobus Magni Montanus. Född i Nora 28 April 1607. Fadr. Kyrkoherde. Studerade mest i Örebro under den förträfflige Rectorn Jac. Rudbeckius, men ock i Upsala ifrån 1625. Pwgd 15 Maj 1636, och derpå Commin. i Kärrbo. Kallades snart till Predikant wid Dalregimentet, men som ingen utfärd då blef af, stadnade han som Commin. i Swedwi. Kallades åter till Krigsprest 1637, gick uti fält till Tyskland, hade ofta swagt underhåll och war med wid farliga tillfällen. Skref hem till Biskopen med berättelse om tillståndet derute. Hemkommen blef han 1642 Commin. efter sin broder i Nora, och ändtligen på allmänt prestmöte 1658 förordnad Kyrkoh. här. Serdeles war, att han af Biskopen blef introducerad i Domkyrkan 16 Febr. 1659. I Capellanernas möte 1656 war han Concionator. Död 2 Nov. 1666.

Gift 1. 5 Febr. 1643 med Anna, Kyrkoh. i Swedwi Henrici Johannis dotter, f. 1624, död 1655. Af 4 barn blef Hedvig g. m.Grefwe Oxenstiernas Hofmästare P. Forsman på Tidön. Gift 2. 1656 med Margareta, Borgmästaren i Linde Sten Anderssons dotter. Med henne 2 söner, 4 döttrar, okända.

14. Nicolaus Nicolai Krokius. Född wid Sahla grufwa 1617. Fadr. Nils Jönsson war Konstmästare, hade ledsagat K. Gustaf Adolf wid dess besök ned i grufwan, derföre fått ett dyrbart minnesmärke och dog 110 år gammal, g. m. Ursula Holstenius, troligen syster till de hederliga Prostarne af samma namn. Farfadren Jöns Hansson i Småland hade af Påfwen Leo X:s utskickade Archimboldus fått aflatsbref, som efterkommande länge förwarade, och war g. m. en syster till Biskopen Krokius i Wexiö, efter hwilken denna slägt upptog namnet. Stud. 1641. Pwgd 25 Juli 1645 och straxt Commin. här. Orator på prestmötet 1654. Kyrkoh. i Ljusnarsberg 1663. Återkallades hit till Past. af församl. 1666, men länge dröjde förrän Biskopen, som wille befordra en annan, gaf fullmagt. Tilltr. 1668. Älskad af hög och låg, from och tillika driftig. Då hans Commin. i Ljusnarsberg blef död, åtog han sig att sköta enkans nådår utan hennes kostnad. Död 4 Jan. 1694. Begrofs 16 Maj af Biskop Carlson med predikan.

Gift 1. 1646 med Elisabeth Björk, ofwanstående Pastors dotter, f. 12 Mars 1628, död 11 Maj 1665. 2. 1666 med Christina Enqwist, enka efter Pastor i Linde P. Winterus, död 4 Aug. 1693. Af 12 barn med den förra lefde med namnet Reuterhusius: Eric, fadrens successor här; Nils, Pastor i Lima; Anton, Commin. i Fahlun; Johan, ConRector i Fahlun; Elisabeth, g. m. Arrendatorn Esbjörn Pehrsson och moder till Landshöfdingen i Örebro Frih. N. Reuterholm; Ursula, ogift. Med sednare hustrun: Samuel Reuterborg, som blef Borgmästare i Wadstena.

15. Ericus Nicolai Reuterhusius. Den föregåendes son. Född här 12 Dec. 1647. Stud. länge i Upsala. Pwgd 13 Nov. 1675. och biträdde här sin fader, till dess han 1679 blef Collega Scholæ i Westerås. Commin. i Munktorp 9 Jan. 1693 efter långwarigt motstånd af församl. Med Enke-drottningens fullmagt 1694 Pastor här efter sin fader. Introducerades af Biskop Carlson wid fadrens begrafning. Respondens i prestmötet 1702. Uppnådde i lugn en hög ålder. Död 22 Febr. 1726.

Gift 1. 1676 med Sara Winter, sin styfsyster, f. 1658, död 27 Jan. 1683. 2. 1687 med Anna Sundius, Kyrkoh. i Norberg J. Sundii dotter, f. 1666, död 22 Mars 1754. Barn med den förra: Pehr, död ung; Nils, Militär, gick i fält, fången wid Pultava, kom hem och blef Rådman och Postmästare i Sala; Maria, g. m. Rådman Mart. Wretlind i Arboga. Med den sednare: Johan, Secreterare i KrigsCollegium; Eric, SaltbittersjuderiInspektor och Kamrer; Christina, ses nedanföre.

16. Pehr Fahlsten. Född i Fahlun i Dec. 1678. Son af SkräddareÅldermannen Gudm. Sten och Greta Mattsdotter, som hade många barn, af hwilka, utom denne, fyra kommo i hederligt stånd, och spridde sig wida i riket. Stud. 1700. Antagen 1703 till Collega Scholæ Cl. II:æ i Westerås. Pwgd 29 Maj 1707. Supr. Collega 1712. Kyrkoh. här efter twist om walrätten 1727; säger sjelf med fullmagt dat. Stockholm 12 Juni, men icke af hwilken. Likwäl, ehuru han tillträdde sysslan, dref Gen.Majoren A. G. Oxenstierna straxt en skarp process om jus patronatus, som warade länge, och Fahlsten fick i många års tid ingen rättighet af Grefwen, hwars egendom utgjorde en tredjedel af socknen. Opponens i prestmötet 1712 och Concionator 1732. Död 26 Nov. 1756.

Gift 1709 med Christina Reuterhusius, företrädarens dotter, f. 16 Maj 1689, död i Grangärdet 12 Dec. 1774. Barn: Eric, Rector Scholæ i Nora; Pehr, Pastor i Hed; Matthias, Underofficer, drunknade; Margreta, g. m. Pastor i Thortuna G. Eurelius; Christina, g. m. Prosten i Grangärdet Mag. Jac. Boethius.

17. Pehr Wastenius. Född i Fahlun 2 Oct. 1722. Fadr. Johan Wast, war Klensmedsmästare, samt idkade något bergsbruk. Stud. 1743. Pwgd 4 April 1750. Kort derpå E. O. Bat.Predikant wid Westmanl. regimente. Commin. här 1752 genom Patroni kallelse, sedan han såsom Adj. och Nådårspredikant gjort sig wäl känd. Kallades ock 1757 till Pastor här af Generalskan Grefwinnan H. U. C. Dohna Soop, sedan genom Kongl. resolution 9 Juni 1736 jus patronatus att alternatim tillsätta Kyrkoh. blifwit tillagdt egaren af Wikhusnäs fideicommiss-egendom. Erhöll Cons:i fullmagt 29 Apri1 1758. Hade den lyckan, att med sitt hus alltid ega herrskapernas i socknen synnerliga gunst. Död 9 Jan. 1778.

Gift 1753 med Christina Marg. Norberg, dotter af Capit. A. Norberg och A. C. Sommor, f. 13 Nov. 1732. Wistades såsom enka på Fiholm till sin död 1794 eller 1798. Barn: Axel Gabriel, ÖfwerCommissarie i Gen.Assistance-kontoret i Stockholm; Ulrica Fredrica, som straxt förekommer; Sophia Magdalena, ogift.

18. Mag. Pehr Tillæus. Född 10 Mars 1740 i Fahlun. Fadr. till slut Prost i Söderberke. Stud. 1756. Magister 1764. Pwgd 25 Mars 1768, kallad af sin fader. Past. efter dess död, och mottog lika tjenst i Dingtuna 1772. Efter förslag wald Kyrkoh. här 1778, med synnerligt afseende på sterbhusets conservation. Gjorde inträde, blef af Biskopen introducerad och war brudgumme samma dag 1780, 4:de Sönd. efter Tref. Lemnade sjelf ännu mera behöfwande familj, då han af häftig sjukdom afled 18 Juli 1791.

Gift 1780 med Ulrica Fredrica Wastenius, som för sig och barn fick 2 extra nådår, f. 30 Maj 1760, död i Febr. 1803. Barn: Eva Ulrica, ogift; Pehr Ulric, ofärdig; Carl Fredric, Handlande; Hedvig Fredrica, död ogift.

19. Mag. Pehr Arosenius. 1791. Tilltr. genom accord 1794. Efter Konungens resolution på församlingens underdåniga ansökning 11 Mars 1812 fick han räkna dubbla år för sin tjenstetid här. Se Past. i Björksta.

20. Mag. Johan Ludvig Mossberg. Född i Nora stad 11 Juli 1770. Fadr. Rådmannen Joh. Christ. Mossberg. Modr. Maria Elis. Gerdes. Stud. 1790. Philos. Cand. 11 Dec. 1794. Pwgd 1 Oct. 1796 till Adj. hos Pastor i Nora. Magister 1797. Adj. hos Pastor i Riddarholms församl. i Stockholm 1803. Past.ex. 1805. E. O. Bat.Predikant wid Götha gardet 1806. War ordin. Bat.Predikant wid Swea Lifgardet, då han benådades med Regim.Pastors nämn och wärdighet 21 Jan. 1812. Kyrkoh. här, efter wal, 21 Juni 1812. Tilltr. 1814. Prost 1 Maj 1819. Hastigt död af slag 8 April 1820.

Gift 5 April 1814 med Hedvig Elisabeth Borg, dotter af Rådmannen i Nora C. A. Borg och C. M. Norström, som blef åter g. m. nedanstående Mag. D. Borg. Barn: Johanna, g. med Kronobefallningsman C. R. Lönbohm; Carl Johan, S. M. Adj.; Aron Ludvig, f. 30 Mars 1820, Stud.

21. Mag. Lars Eric Götlin. Född 17 Aug. 1783 i Askersund. Åtminstone war hans fader derstädes Stadsfiskal, och troligen broder till Professor Götlin i Upsala. Stud. 1802. Magister 1806. Pwgd i Stockholm 10 Mars 1810, på kallelse af H. Exc. GeneralGouverneuren m. m. Grefwe E. Ruuth. Af Konungen s. år utnämnd Bat.Predikant wid Grenadier-Corpsen af Lifregimentet. Past.ex. 10 April 1813. Någon tid v. Pastor i Husby Rekarnes församling. Regim.Pastor wid Nerikes regimente 16 Jan. 1816. Hade biwistat kriget och med uppmärksamhet följt händelserna. Kallades 1821 till Pastor här i följd af jus patronatus, som bestriddes af Cons. och församl. derföre, att ny gemensam kyrka för Stora och Lilla Rytterne på annan plats nu war uppbyggd; men kallande rättigheten alternatim stadfästes af Konungen och fullmagt utföll 27 Febr. 1822. Götlin dog, före tillträdet, 19 Juni s. å.

Skrifter: Anteckningar under Swenska arméens fälttåg 1813 och 1814. 3 Delar. Örebro 1815, 16; Ups. 1820. 8:o. Allmänna åsigter af Protestantismen, öfwersatte och sammandragne utur F. A. Kleins Vertraute Briefe über Christenthum und Protestantismus, bey der dritten Jubel-feier der Lutherischen Reformation. Linköp. 1817. 8:o.

22. Mag. Denis Borg. 18231831. Se Past. i Björksta.

23. Mag. Johan Lundblad. Född i Algutstorp i Westergöthland 8 Sept. 1797. Fadr. Hofslagare wid Westgötha Cawalleriregimente, med Quartermästare titel. Modr. Anna Christina Sjöstedt, prestdotter ifrån Småland. Stud. i Ups. 1815. Magister 1821. Pwgd i Skara 11 Oct. s. år, och erhöll Consist. permission, att till theol. studiers fortsättande wistas wid academien, hwilken tillåtelse en längre tid årligen förnyades. Under tjenstledigheten handledde han i studierna Brukspatron Sehmans och sedan ÖfwersteKammarjunkaren Grefwe Gyldenstolpes söner. Erhöll 4 Juni 1826 fullmagt att wara tjenstgörande E. O. Kongl. Hofpredikant. Bestridde 1831 och 1832 Pastorstjensten wid Lifregimentets Dragoner. Kyrkoh. här efter Patroni kallelse 26 Oct. 1831. Tillträdde 1833. Ledamot af Samfundet pro Fide et Christianismo 1830; af Wexelunderwisningssällskapet i Stockholm 1831; och af Westmanl. K. Hushålln.sällskap 1833. War anmodad, att wid examina i Örebro Militärskola hösten 1841 och wåren 1842 förhöra uti wissa lärostycken.

Gift 1 April 1827 med Ebba Charlotta Norlin, dotter af Regimentsläkaren wid Westgötha regimente Assessorn P. Ant. Norlin och Charl. Christ. Colling, f. i Mariestad 9 Mars 1799. Barn: Ebba Christ. Natalia, f. 4 April 1829; Johanna Eugenia Charlotta, f. 30 Nov. 1830; Amalia Gustawa Josephina, f. 6 Juni 1833; Carl Johan Ernst, f. 24 Nov. 1841.

Skrifter: Præsidii Disp. de Gregorio VII eoque, quod ad tempora usque Lutheri in ecclesia habuit, momento. P. I-IV. Upsaliæ 1822, 23. 4:o. Utkast till den Christna Dogmatikens system af D:r J. C. B. Augusti. Öfwers. Sthm 1824. 8:o. Tal i Westerås Bibelsällskap 1834.

2. Comministrar

Petrus Olai Johannes LaurentiiHenricus Simonis ArbogensisDaniel Johannis WesthiusNicolaus Magni ByringiusNicolaus Nicolai KrokiusMartinus Petri LundiusLaurentius Bartholli ToreliusMartinus Johannis LewertEric RhamneliusDaniel SundbeckPehr WasteniusCarl Henric StråhleCarl Petter FernbergIsaac WeströmJohan Abr. WestanderCarl ÖstbergEric ScherwinJohan Olof FrycklöfPehr Wenngren.

1. Petrus Olai. Underskref Upsala mötes beslut 1593.

2. Johannes Laurentii. Träffas först 1614. Se Past. loci.

3. Henricus Simonis Arbogensis. Afsatt 1639. Se Past. i Sewalla.

4. Daniel Johannis Westhius. 1639. Se Past. i Ihrsta.

5. Nicolaus Magni Byringius. 1641. Se Past. i Barkarö.

6. Nicolaus Nicolai Krokius. 1645. Se Past. i denna församling.

7. Martinus Petri Lundius. 1663. Se Past. i Barkarö.

8. Laurentius Bartholli Torelius. Född i denna socken och Torstad af Bondfolk. Såsom Studerande i Westerås kallad Djeknekungen war han en skräck för stadens båtsmän, som med allusion på namnet, kallade honom "Bara trollet." Wid hans utgång ifrån en köpmansbod en afton trodde hans fiender sig kunna knäcka honom, men med en spicken sill, som han köpt och swängde blänkande i månskenet, dref han dem på flygten. Blef Collega i Westerås skola Pwgd 1666, då han ock en liten tid warit Skollärare i Munktorp, men måste afgå, emedan Pastor egenmägtigt tillsatt honom. Cons. satte honom till Commin. här 1669, men Herr Christer Horn på Wickhus satte sig emot honom såsom en "dryckesbult och sällsam till sinne." Dock, emedan han skaffade sig godt testim. vitæ, blef han antagen och skickade sig utan åtal till sin död 1693.

Gift med Sigrid Larsdotter, som efterlefde med 3 söner: Anders, Lars och Johan, alla en tid studerande.

9. Martinus Johannis Lewert. Född 1656 wid Jäders bruk i Arboga socken, hwarest fadren Hans Ericsson, af utländsk slägt, war arbetare. Stud. 1676. Pwgd 13 Juni 1685. Hade en swår station hos den ondsinnade Prosten Pryts i Fernebo, som behandlade honom wärre än efter Biskop Ofeegs stadga. En sträng herre hade han ock i Prosten Bergius, då han war Skolmästare och Adj. i Norrberke, men denne hans Nutritius war dock alfwarsam i gudsfruktan. Brukspredikant wid Horndal 1691. Commin. här 1694. Död 1706. Begrofs 10 Juni.

Gift med Elisabeth Eek, som länge efterlefde. Af barn nämnes blott Anna, som ses nedanföre.

Skrift: Nyårssång, dedicerad till Arboga Magistrat. 1677.

10. Eric Rhamnelius. V. Commin. 1706. Ordin. 1708. Se Past. i W. Wåla.

11. Daniel Sundbeck. Född 1692. Stud. 1715. Pwgd 19 Oct. 1719. Commin. här 21 Juni 1736, då fyra på samma gång woro föreslagne. Död 30 Jan. 1752.

Gift 1723 med Anna Lewert, dotter af N:o 9, f. 1699, död 16 Mars 1763. Barn: Daniel, studerade en tid, blef Factor i Wik; Anna, g. m. nedanstående Commin. Stråhle.

12. Pehr Wastenius. 1753. Kallad af Patr. Grefwe Oxenstierna. Pastor här 1758.

13. Carl Henric Stråhle. 1758. Se Past. i Swedwi.

14. Mag. Carl Petter Fernberg. Född 18 Sept. 1732 i Arboga af Borgaren C. Fernberg och Elis. Herman. Stud. 1756. Magister 1764. Pwgd 20 Maj s. å. War 8 år Medhjelpare hos Prosten i Munktorp. Vicarius för den usle Skolmästaren Swedin derstädes 1772, och måste uthärda äfwen under nådåren. Commin. här genom Patroni kallelse 1774. Past.ex. 27 Juni 1781. Död 11 Maj 1782.

Gift 18 Juni 1771 med Johanna Baggstedt, dotter af Commin. Baggstedt i Munktorp, som kom i nytt gifte med den följande.

15. Isaac Weström, allena sökande, blef enhälligt antagen 1782. Se Commin. i Karbenning.

16. Johan Abr. Westander. Född i Mora 7 Juli 1765. Fadr. till slut Pastor i Säby. Stud. 1780. Pwgd 9 Nov. 1790. Commin. här 1791, kallad af ÖfwersteLieut. Grefwe A. A. Dohna. Hade 1802 första rummet å förslag till Pastorssysslan å S:t Barthelemy. Af Seraph.Ordensgillet förordnad till Hospitalssyssloman och Predikant i Westerås 31 Aug. 1804. Måste lemna Sysslomanstjensten 1808, och skötte sedan endast gudstjensten. War 1809 Predikant wid det i Westerås för hemkomna soldater inrättade sjukhus. Inwigde ock 6 Febr. s. år den nya, men sedan öfwergifna begrafningsplatsen ofwan om Oxbacken. War en bildad prest med wackra gåfwor, i stor gunst hos de förnäma. Men just detta gaf anledning till hans ofärd. Han ansåg obehagligt såsom syssloman att sköta hushållningen i hospitalet, försummade all tillsyn för angenämare sällskap och kom på balance, då den lilla predikantslönen blef honom alltför otillräcklig. Nedslagen, sjuklig och nästan af alla öfwergifwen, dog han 3 April 1811.

17. Carl Östberg. Wald efter förslag 1805. Se Skolmästare i Rättwik.

18. Eric Scherwin. Kallad af Patronus 1807. Se Past. i Skultuna.

19. Johan Olof Frycklöf. Wald efter förslag 1817. Se Commin. i Dingtuna.

20. Pehr Wenngren. Född i Rytterne 26 Febr. 1803. Fadr. Eric Ersson, då Torpare under Stora Ekeby, sedan bonde och gästgifware i Wendle. Modr. Christ. Larsdotter. Stud. 1827. Pwgd 23 Maj 1829. Commin. här, kallad af Gen.Lieut. m. m. Grefwe Ridderstolpe, 2 April 1834. Tillika Lärare i församlingens Wexelunderwisningsskola.

Gift 28 Juni 1837 med Sophia Wilhelmina Åsander, f. 19 Sept. 1813 i Eskilstuna; fadr. J. Åsander, Låssmed, modr. Gr. L. Österberg. Barn: Sophia Margareta, f. 16 Juni 1838; Christina Wilhelmina, f. 17 Aug. 1839; Edla Johanna Theodora, f. 16 Oct. 1840; Pehr Richard, f. 26 Febr. 1843.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 17 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt