Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

Westra Wåhla

(med Karbenning från 1813)

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar
  3. Comministrar i Karbenning.

1. Kyrkoherdar

Redan 1470 war här prestebord och således sittande prest, då församlingen, såsom ock länge derefter, war annex till Fernebo. När söndringen skedde och förste Pastor tillsattes, har inte kunnat utrönas, hwarföre alla ifrån början namngifne här blifwit upptagne, utan wisshet om rätta ordningen. — Karbenning hitlades såsom annex, från Fernebo, genom Kongl. Resol. d. 3 Nov. 1813.

Jacobus AndreasLaurentiusJoelEricusChristophorusEricus MagniPetrus Johannis SwedviensisPetrus EmeniusChristopher SchillingEric RhamneliusEric HellbomAnders TillæusEric Lyrberg.

1. Jacobus. Först uppförd i den series Pastorum, som efter de gamlas berättelse ganska osäkert blifwit längesedan införd i kyrkans bok.

2. Andreas har lefwat här 1515. Är den ende som Doctor Rudbeckius funnit anledning att uppteckna i sitt Memoriale Publicum.

3. Laurentius säges hafwa flyttat härifrån till Hubbo, der han war före 1582. I kyrkans invent. af 1579 synes, som icke någon prest då här warit.
Anm. Syns i listan över skattskyldiga vid Älvsborgs lösen 1571. Han kallas där Kyrkoherden Herr Lars. (Källa: Hans Philip)

4. Joel nämnes i Consist. prot. af Oct. 1597, att han någon tid förut gifwit attest till en misstänkt hustru. Synes hitkommit efter 1585, ty då war här vacance, och församlingen bestod endast af 12 bönder, hwarfore Kon. Johan gjorde blifwande Pastor fri för alla utlagor.
Anm. Berörs av ett Kungligt Brev av 1585 där det just anges att socknens präst befriades från pålagor. https://app.arkivdigital.se/volume/v74857?image=12 (Källa: Hans Philip)

5. Ericus förekommer på flera ställen utan tidsuppgift. Först nämnes han Sacellan i Grangärde, efter 1590 Bruksprest i Garpenberg, och har derifrån mottagit denna församling, måhända wid 1603. Säges warit en gammal man då han hitkom, och lemnat enka efter sig när han dog wid 1606.

6. Christophorus. Ifrån Näsby, antingen derstädes född eller ock hade han der förut warit i tjenst, träffas här först 1608. Då Kronprinsen Gustaf Adolf 1611 war i Skinnskatteberg gaf han 12 Mars denne Pastor frihetsbref ifrån knecktehållningen och hjonelagspenningarna för fattigdom och gästning af Prinsens tjenare, då de reste i Bergslaget. Konungens bref fick han ock 5 Mars 1613 på all tiondesäd, som årligen föll af socknen till kronan. Onekligen war han Pastor, och likwäl heter i förteckningen på presternes afgift till Elfsborgs lösen samma år, att W. Wåhla war annex till Fernebo. Död s. år 1613.

Hans enka, Margareta Andersdotter, erhöll 11 Dec. 1613 confirm. på Kon. Johans bref af 1585, angående frihet ifrån alla utlagor. Sonen Gabriel blef Commin. i Nås och Jerna.

7. Ericus Magni, ifrån Björksta härkommen, tillträdde 1614. Nämnes närwarande in synodo Botolphiano 1616. Upprättade nytt kyrkans inventarium 1621. Underskref 1631 mantals- och boskapslängderna för socknen, såsom den tiden allmänt fordrades. Fick 1647 stadfästelse att njuta kyrkotionden. Är antecknad såsom en wårdslös och onyttig prest, hwilken för näringsomsorg och groft bondarbete försummade embetet, så att folket glömde catechesen och sjelf war han ock föga deruti kunnig. Satt dock så länge wid lägenheten, att han för ålder och skröplighet måste skiljas derifrån 1654.

Gift 1. med Margareta, enka efter den föregående. 2. med Barbro, som efterlefde. Barn: Andreas Wallenius, den hederlige Pastorn i Mora; Olof, AmiralitetsCapitaine, som af sin vita erratica kallade sig Willman, bekant för sin resebeskrifning, tryckt jemte Nils Mattsson Köpings första gången på Wisingsborg 1667 och sedan flera gånger upplagd; Sara, g. m. Borgaren Pehr Karth i Westerås, Arhusiandrars stamfader; Kerstin, ses nedanföre; Elisabeth, g. m. Lars Jacobsson i församlingen.

8. Petrus Johannis Swedviensis. Född 1602. Då han lemnat Westerås gymnasium blef han 1630 Collega i Köpings skola. Pwgd 1631 och for så till Upsala att deponeras. Collega i Westerås skola 1633 och snart i öfwersta classen. Commin. här 1634. Hade länge burit största bördan, då han 1654 sattes till Pastor efter swärfadren, med förbindelse att underhålla honom den öfriga lifstiden. Fick 12 Oct. 1674 frihet ifrån de flesta utlagor af kronohemmanet Skrifwaregården, för sin långa tjenst och sjuklighet. Hade sjelf samma öde att öfwerlefwa sig, då bönderne i Consist. begärde att han måtte sätta sig i ro och lemna pastoratet till sin måg, som ock skedde 1684. Han dog såsom stiftets Senior 27 Febr. 1688.

Gift 1634 med Kerstin Wallenius, företrädarens dotter, som lefde ännu 1695, om icke enkan war en annan. Barnen upptogo samma namn: Anders, Commin. i Aspeboda; Eric, Bergsman; Olof, Bergs- och Nämndeman; Sara, g. m. Kopparslagaren Olof Jemte; Catharina, g. m. Handlanden C. P. Prytz i Köping; Christina, g. m. fadrens successor.

9. Petrus Emenius. Född i Köping 27 Mars 1642. Fadr. Borgare. Stud. i Upsala 1666, men återkom till Westerås att fortsätta läsningen i gymnasium och hade 3 år warit Consistorii Cursor, då han pwgdes 12 Febr. 1671. Då Pastors Adjunct här. Commin. in loco 1673. Kyrkoherde genom swärfadrens afsägelse 1684, men kom ej att njuta alla pastoratets förmåner förrän efter gubbens död 1689. War mycket älskad i församlingen, der han ock såsom prest willigt uppoffrat all sin tid och kraft. Död 27 Mars 1719.

Gift 1671 med Christina Wallenius, dotter af företrädaren, f. 1653, död 13 Juni 1698. Af 15 barn lefde 9 efter modren och deraf 5 efter fadren: Jonas blef Klockare i Skerike; Margareta, g. m. Commin. loci P. Nybenius; Catharina, g. m. Hattmakaren Molin i Sala. G. 2. 3 Febr. 1699 med Sara Håkansdotter Bergh ifrån W. Fernebo, död 23 Juli 1704, 74 år gammal. 3. 24 Maj 1705 med Maria Henricsdotter Dahl, som lefde 1727.

10. Christopher Schilling. Född i Westerås 15 Febr. 1673. Fadr. sist Pastor i Odenswi. Student i Upsala 1692. Såsom ofta denna tid, med afseende på giftermål i huset, kallad till Adjunct af Pastor i Malma. Pwgd 16 Juli 1696. Flyttade dock till Pastor i Ramsberg 1697. Blef Collega Sch. i Arboga 1698. Prostens medhjelpare i Sala 1700. Commin. i Sala landsförsamling 1703. Genom ett sällsamt wal, som Prosten Tammelin höll 28 Febr. 1720, af 6 sökande äldre och yngre prester, som alla fått aflägga prof, ansågs Schilling hafwa fått flesta rösterna, ehuru det heter, "att församlingen intercederade för sin älskade Capellan Hirudius, hwartill Collector lade sitt goda förord." Den förstnämnde blef confirm. och tillträdde s. å. War Respondens i prestmötet 1706. Alltid stadd i trånga wilkor med många förtärande måste han ock mottaga en förstörd broder, som 1723 nästan med wåld blef fördrifwen ifrån Norns bruk, utan att finna annan utwäg för honom än igenom döden. Död sjelf 4 Febr. 1735.

Gift 1. 1696 med Magdal. Schultzberg, Pastors dotter i Malma, död i barnsäng 1707, 37 år gammal. 2. 1708 med Beata Hwitkopp, enka efter Collega Scholæ i Westerås A. Harkman, död 1716, 40 år gammal. 3. 1717 med Dorothea Norrelius, som synes warit prestdotter ifrån Upland, död 16 Maj 1738. Af de många barnen äro kände: Christopher, Commin. i Sala landsförsaml.; Eric, Commin. här; Anna, blind; Brita, g. m. Knappmakaren Sylvin och D:o Schiffer i Arboga; Petrus; Magdalena; Sara.

11. Eric Rhamnelius. Född i Djupebo, Ramnäs socken 25 Jan. 1674. Fadr. Olof Ericsson, Bergsman. Modr. Brita Mattsdotter. Kom 27 år gammal ifrån Westerås gymnasium till acad., men snart pwgd 15 Maj 1701. Efter flera års tjenst såsom Adjunct och vicarius efter Commin. i Swedwi blef han 1708 Capellan i Rytterne. Respondens i 1715 års prestmöte. Kyrkoh. här 1735. Med all sin wälmening i tjensten begick han en förbrytelse, som kostade honom offentlig afbön 20 Sönd. efter Tref. 1747. En annan olycka och wida swårare war den, att prestgården totaliter afbrann genom wådeld 12 Juni 1759, då både hans mesta lösören och Adjunctens saker förlorades. Död 6 Oct. s. å.

Gift 1. 3 Oct. 1701 med Sara Hirudius, Capellans-dotter i Swedwi, som dog 1717. Af 8 barn: Pehr, Collega Scholæ i Köping. G. 2. 11 Aug. 1719 med Helena Boethius, den olycklige Prostens i Mora dotter, f. 1696, död 16 April 1756. Af 7 barn: Johan, Commin. i Kungsåra; Jacob, Kyrkoherde i Gunnilbo; Eric, Skollärare wid Engelsberg; Helena, g. m. Mjölnaren E. Forsberg och Inspektoren H. Fägersten; Brita, ogift; Margareta, g. m. Commin. Bäckström i Grytnäs.

12. Eric Hellbom. Född i Hella, Harakers socken, 27 Dec. 1710. Fadr. Lars Ericsson, bonde. Modr. Stina Jonsdotter. Wid 14 års ålder scholaris i Westerås kom han 1735 till acad. Pwgd 21 April 1737 och Adj. hos Commin. i Kumla. Commin. i Hubbo 1740. Föreslagen till detta pastorat waldes han med öfwerwigt af 3/32 röst, och tilltr. s. år 1760. Af ålder mätt och efter ett halft års sängliggande, af ett olyckligt fall på släta golfwet i sitt rum, död 10 Aug. 1793.

Gift 21 Nov. 1738 med Anna Maria Sahlin, dotter af Commin. i Kumla, f. 1720, död 19 Aug. 1807. Barn: Pehr, död ung; Eric, Commin. i Fleckebo; Johan, Commin. i Haraker; Maria Christina, g. m. Kyrkoh. i Gunnilbo J. Rhamnelius.

13. Mag. Anders Tillæus. Född i Fahlun 13 Maj 1743. Fadren till slut Prost i Söderberke. Inskr. wid Upsala acad. 1756, sedan han begagnat underwisningen i Fahlu och Westerås skolor. Wistades 177071 wid uuiversitetet i Greifswald och efter aflagda specimina derstädes prom. Philos. magister sistn. år. Pwgd 24 Oct. 1773 och Pastors Adj. i Swärdsjö. E. O. Bataljonspred. wid Westmanlands regimente 1774. Kom derpå till Pastors biträde i Husby och läste tillika för unga herrar Rosenborg. Bistod sin sjuke broder, Pastor i Rytterne, 1780, och förestod derjemte en tid den lediga Capellanstjensten. Flyttade till Pastor i Swedwi 1783, hos hwilken han stadnade till 1791, då han mottog att wara v. Pastor efter sin aflidne broder i Rytterne. Kyrkoh. här med nära enhällig kallelse 23 Febr. 1794. Prost 19 Aug. 1813. I twå församlingar, der han tjenstgjorde, hade han hos Konunngen blifwit sökt att winnas på förslaget. Klagade aldrig öfwer sin tröga lycka och mottog med förnöjsamhet den lilla lott han slutligen fick, stor nog att upptaga hans williga tjenst. Död 25 Dec. 1813.

Gift 23 Juni 1795 med Christina Cathar. Hanck, Kyrkoherde-dotter i Sewalla, f. 1762.

Skrifter: Disp. Theses Philos. Gryphiæ 1770. — De iniquitate novorum quorundam dicendi magistrorum. pro gr. Ib. 1771.

14. Eric Lyrberg. Född i Fahlun 25 Jan. 1778. Fadr. J. Lyrberg, Eldwaktare wid grufwan. Modr. Helena Rundberg. En nära beslägtad af samma namn gaf med sitt exempel uppmuntran till hans håg för studering. Stud. 1801. Pwgd 11 Dec. 1803 och sändes till Hedemora att wara Nådårspredikant. Brukspred. wid Norn 1804. V. Pastor 1811. Fick 1813 af Konungen sig tillagd rättighet till något företräde wid lägenhets ansökning, som dock föga kunde gagna. Kyrkoh i W. Wåhla och nu dermed förenade Karbennings församlingar 8 Aug. 1814. Tilltr. 1816. Prost 9 Oct. 1824.

Gift 6 Nov. 1806 med Anna Cathar. Dufwa, dotter af v. Häradshöfd. N. F. Dufwa, död 17 Nov. 1819, i 40:de året. Barn: Johan Fromhold, ConRector Scholæ i Fahlun; Eva Gustawa, f. 1809, död 1836; Ulrica Catharina, f. 22 April 1811; Anna Charlotta, f. 27 Mars 1814, g. m. Mechanicus C. J. Malmgren på Åkers styckebruk; Hans Eric, Collega i Westerås. G. 2. 20 Oct. 1822 m. Christina Cath. Kiellström, dotter af Förste Landtmätaren i Fahlu län N. E. Kiellström och C. N. Hult, f. 7 Jan. 1776, död 12 Juli 1843.

2. Comministrar

Johannes Olai Folkernius Carolus Erici HedemorensisPetrus Johannis SwedviensisAndreas Matthiæ WestrogothusPetrus Petri EmeniusPetrus Jonæ NybeniusLars HirudiusEric SchillingEric NohrströmPehr ThermæniusPehr LjungbergAnders LundbergIsac LifbäckAdolf Malmgren.

1. Johannes Olai Folkernius. 1627. Blef slutl. Pastor i Grangärde.

2. Carolus Erici Hedemorensis. 1633. Se Past. i Björskog.

3. Petrus Johannis Swedviensis. 1634. Se Past. loci.

4. Andreas Matthiæ Westrogothus hade tidigt inkommit i stiftet och länge tagit underwisning i Westerås, så att han war Notarius Gymnasii då han pwgdes 4 Mars 1659. Okänd till sin första presttjenst träffas han wid denna sacellani 1663. Efter de tillfällen, som han haft, säges han warit temligen studerad, men nog löjlig är den titeln, som i en gammal anteckning tillägges honom: "den store Hebræus." Död 30 Mars 1673.

Gift 15 Nov. 1665 med Elisabeth, f. 1620, dotter af Kronolänsmannen Matts Larsson och Susanna, Mäster Måns's dotter i Fernebo, död 28 Oct. 1702. Deras son Pehr war 50 år klockare i W. Fernebo.

5. Petrus Petri Emenius. 1673. Se Past. loci.

6. Petrus Jonæ Nybenius. Född i Nyby, Thortuna socken, wid 1652. Fadr. Rusthållare. Stud. 1675. Pwgd 16 Juli 1682 och Adjunct i Badelund. Commin. här 1688. Omtalas föga förrän 1710, då stor oenighet war emellan honom och Pastor loci, hans swärfader. Denne klagade i Consist. att mågen mest höll sig på sin hemmansdel i Thortuna och försummade sin tjenst. Af elakhet gjorde han mera en gång än han borde, då han en söndag trängde sig upp att äfwen i högmässan predika, ehuru Adj. Hirudius skulle göra den tjensten. Capellanen deremot beswärade sig deröfwer, att Pastor innehållit för honom hans rättighet, emedan han sjelf mistat krono-tionden. Död 8 Maj 1712.

Gift 21 Oct. 1688 med Margareta Emenius, företrädarens dotter, som efterlefde. Barn: Catharina, g. m. Hans Pehrsson i Fernebo och Westerby; Johan; Jonas; Maria.

7. Lars Hirudius. Född i Swedwi 24 Sept. 1685. Fadr. Commin. Stud. 1707. Pwgd 8 Oct. 1710 och Pastors Adj. här. Wald Commin. på stället 1712. Synnerligen älskad af församlingen och 1720 begärd till Pastor, men genom förslag af många och deraf uppkommen oreda utesluten. Död 30 April 1734.

Gift 6 Nov. 1710 med Christina Maria Berg, Pastors styfdotter, som lefde ännu 1764. Barn: Christina Maria, g. m. Bonden Anders Andersson i Wåhla och Halwardswik; Margar. Regina, g. m. Bokhållaren And. Bredin; Brita, g. m. Målaren J. Hellman i Köping.

8. Eric Schilling. Född i Sala landsförsamling 8 April 1709. Fadr. Pastor här N:o 10. Stud. 1729, kallad till Huspredikant af Friherrinnan Urs. Christ. Bielke på Löfsta och pwgd 12 Oct. 1732. Hemkallades af sin fader 1734, att här förestå nådåret efter Capellanen. Sjelf ordin. Commin. 1735. För sina goda gåfwor begärd på förslaget. Död 13 Aug. 1739.

Gift 1735 med Anna Marg. Schijck, dotter af Prosten i Norrby, Upsala stift, J. Schijck och omgift med Commin. i Kungsåra Jöns Helstenius. Af 3 barn: Anna Beata, g. m. Sämskmakaren A. Bergstrand i Sala.

9. Eric Nohrström. 1740. Collector kunde swårligen hopräkna de många bråken af röster, men såg dock att denne hade mesta vota. Se Past. i Kärrbo.

10. Cand. Pehr Thermænius. Född i Köping 9 Oct. 1706. Fadr. Commin. Stud. 1727. Disput. och undergick äfwen Cand.-examen, men blef Cand. perpetuus. Rector Scholæ i Köping 1736. Pwgd 11 Nov. 1737 och Prosten Torners Adj. i Nora. Commin. här 1747. Past.ex. i Jan. 1759, men blef "derunder hastigt opasslig, så att hans kunskap kunde icke tillräckligen pröfwas." Behöfwes ej widare personaliseras. Död 4 Juli 1773.

Gift 5 Mars 1742 med Anna Marg. Sundelius, dotter af Commin. i Jernboås, f. 1716, död 1780. Af 13 barn: Jacob, Landtmätare i Finland, war 1779 sjuk af elephantiasis och begärde hjelp i tidningarne; Johan, Eric och Johanna Helena.

11. Pehr Ljungberg. 1774. Se Commin. i Skinnskatteberg.

12. Anders Lundberg. 1788. Se Commin. i Romfartuna.

13. Isac Lifbäck. Född i Husby och Kollbecker 13 Sept. 1767. Fadren Anders Jansson, bonde. Stud. 1791. Pwgd 11 Maj 1793 och Adj. i Ohre. Dito i Åhl 1800. Commin. här 29 Maj 1808. De sednare åren sjuklig och förstörd. Afgick med döden 10 Juni 1821.

Gift 1 Maj 1809 med Ulrica Borelius, dotter af Commin. i Ramsberg, död 18 Jan. 1819, 42 år gammal. Sonen Jacob, f. 7 April 1812, student, känd för religionsgrubbel, f. n. stadd på resa till hel. landet, mest till fots. Resan blef inställd. Hade sedan i sinnet, att blifwa Missionär till hedningar, hwarmed ej heller synes något alfwar.

14. Adolf Malmgren. Född i Westerås 2 April 1785. Fadren Mart. Malmgren, SnickareÅlderman. Modren Anna Lisa Åkerblom. Stud. 1805. Pwgd 24 Juni 1812 och Adj. Past. i Åhl. Dito i Wenjan s. å. V. Pastor ib. 1817. Dito i Bjursås 1818. Nådårspredikant i Skinnskatteberg 1821. Commin. här 7 Jan. 1822. Tilltr. g. acc. s. å.

Gift 21 Sept. 1813 med Elisab. Euphros. Rathsman, dotter af Commin. i Rättwik, f. 8 Febr. 1773. Adopterad dotter: Anna Carolina, f. 3 Maj 1824.

3. Comministrar i Karbenning

Nils BrodinPehr BrodinIsac ArosellIsac WeströmPehr Wæslien.

1. Nils Brodin. Född i Bro socken och Lersta 28 Oct. 1650. Fadren Nämndemannen Eric Andersson. Modren Malin Nilsdotter. Sattes i Westerås skola 1668. Student i Upsala 1675. Informator hos Häradshöfd. Gyllenhök på Högfors 1678. Pwgd 28 Sept. 1683 och swarade för Pastors tjenst härstädes. Förste ordin. Commin. 1686; insatt 9 Maj. Icke i gunst hos Prosten Prytz, som wille hafwa hit sin son, klagande så wäl öfwer Brodin, som öfwer sina Comminn. i Fernebo. Hans boställe war i början swagt, så att han sjelf måste det uppodla. Skötte sin tjenst redligt med församlingens nöje, aktad inpå ålderdomen, likwäl nödgad af tidiga krämpor att hemtaga sonen sig till hjelp. Död 21 Mars 1730.

Gift 1 Jan. 1687 med Anna Holmström, dotter af Kongl. Rådet Grefwe N. Bielkes Hofskräddare Pehr Gylichsson, af Tysk nation, f. 18 Febr. 1663, innebränd wid wådelden, som förstörde Capellansgården 18 Mars 1748. Hon warnades af sin son, men angelägen att rädda sina kläder wågade hon lifwet och förlorade allt. Barn: Maria, g. m. Organisten Is. Fernstedt; Pehr, som straxt förekommer; Anders, kommissarie och Boktryckare i Stockholm; Carl, Adjutant wid Westmanlands regim.; Lars, Rusthållare; Christina, g. m. Fältwäbeln Jon. Brundahl.

2. Pehr Brodin. Född här 23 Aug. 1689 af ofwanskrifne föräldrar. Student 1707. Pwgd 20 Dec. 1712. Först en liten tid i Fernebo, men egentligen kallad till sin faders Adjunct. Erhöll 1716 Consistorii försäkran om succession efter honom, "så wida icke skäliga klagomål skulle förspörjas." Bodde på fadrens lilla egendom i socknen 10 år med egen hushållning, i så knappa wilkor, att han emellan tjenstgöringen måste med groft bondarbete söka hjelp till sin försörjning. Fick fullm. på tjensten 1730. Begåfwad med owanliga kropps- och sinneskrafter intill det sista. Förrättade sjelf tacksägelsen efter sin hustru, sin moder, som omkom wid hela gårdens undergång, och efter enda sonen, som war hans stöd i tjenst och hushållning. Ännu i Jan. 1774 skrefs om honom: "han eger ett muntert sinne och mycken förmåga, brukar icke glasögon och läser till och med grekiska, lagar wägg- och böxsäcksuhr, rider nog swåra skogswägar, predikade sista julottan." Har med utmärkt nit förrättat prestembetet 62 år efter en enda fullmagt, utan att söka widare befordran, under sju Biskopars styrelse. Död 29 April 1774.

Gift 1 Jan. 1717 med Eva Maria Hök, dotter af Ryttmästaren Swante Hök och Maria Reg. Scheffer, f. 7 Jan. 1692, död 13 Jan. 1742. Barn: Swante Niclas, f. 1725, sin faders Adjunct och v. Pastor, död 1770; Maria Regina, g. m. Inspektoren J. Hedman och Er. Granberg; Anna Margareta, g. m. Bruksbokhållaren C. Fernstedt; Eva Christina, g. m. Bruksinspektoren A. Jäderström. En son af dessa sistnämnde fick, såsom härstammande ifrån Professor Schefferus i Upsala, oförmodligen uppbära ett hederligt testamente af framl. RiksRådet Grefwe Scheffer.

3. Isac Arosell. Född i Gunnilbo 25 Mars 1728. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1746. Pwgd 5 Oct. 1755 och Nådårspredikant i Skerike. Pastors Adjunct i Elfdalen. Adj. hos Commin. i Husby 1760 och hos Pastor ib. 1761. Commin. här 1774. V. Pastor 21 Oct. 1783. Af lugnt och sagtmodigt sinnelag, i tysthet skötande sitt kall. Död 14 dagar efter tjenstgöring i kyrkan 16 Juli 1790.

Gift 1776 med Sara Justina Toltonius, Commin.-dotter i Bro [?, Malma], omgift med Prosten i Romfartuna J. Gezelius.

4. Isac Weström. Född i Westerås 25 Aug. 1750. Fadr. Hans Weström, Borgare. Modr. Cath. Lindberg. Stud. 1771. Pwgd 26 Aug. 1774 och Nådårspredikant i Lillhärad. Adj. Past. i Odenswi 1776, hwarunder han ock någon tid war Comminister i Munktorp till hjelp. Enhälligt wald Commin. i Rytterne 20 Maj 1783. Äfwen efter nära enhällig kallelse Commin. här 28 Febr. 1791. Ankom 1793. V. Pastor 1798. Död 10 Mars 1811.

Gift 15 Juni 1783 med Johanna Baggstedt, enka efter Commin. i Rytterne C. P. Fernberg, f. 14 Juni 1747, död wid Sätra brunn 26 Juni 1806. Barn: Johan Ulric, studerade, död i Westerås Slottshäkte 1813; Lowisa Ulrica, f. 1788.

5. Pehr Wæslien. Född i Kumla och Westerby 5 Febr. 1774. Fadr. Skattebonden Lars Pehrsson. Modr. Cath. Bengtsdotter, syster till PostInspektoren och BergsRådmannen Ol. Wæslien i Fahlun. Stud. 1798. Pwgd 4 Sept. 1799. Tjenstgjort i Tillberga, Sewalla, åter i Tillberga, Kohlbeck och Munktorp. Commin. här i Sept. 1811.

Gift med Maria Andersson, Rusthållaredotter i Kepplinge, Romfartuna socken, f. 28 Juli 1785. Barn: Amalia Maria, f. 1809, g. m. Bergsmannen M. Rosén; Clara Catharina, f. 23 Sept. 1817.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 25 september 2020.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt