Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Kungsåra

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Jacobus EricusNarva PetriPetrusJonas OlaviBenedictus AndreæJonas DanielisSalomon JohannisJonas PetriOlaus Matthiæ HedemorensisPetrus Olai RabeniusAndreas Georgii EngzeliusHermannus Petri SædsbeckiusChristopherus Erici HolsteniusJohannes Olai HelleniusJohannes Joh. SchedvinusDaniel SchedvinJohan SchedvinDaniel GrauJohan NibeliusJohan FahlcrantzJohan Martin MuncktellMartin MalmgrenJonas Reutermark.

1. Jacobus "Curatus in Harum" blef 1335 af DomCapitlet sänd till Upsala med förmaning till Ärke-Biskopen, att icke hindra Matthaeus Halstani i sin Canonies roliga besittning.

2. Ericus, också "Curatus in Harum" 1353 då han utgaf en attest på latin om en gåfwa af Elena, consors Matthiæ Westphals, till Johannis Baptistæ altare.

3. Narva Petri, Curatus eller Under-Pastor wid en af de mindre kyrkorna i Westerås 142832. War tillika Poenitentiarius, som hade att syssla med syndares kyrkoplikt. Men 1450 war Herr Narve "Kyrkoherre i Konungshara."

4. Petrus i "Konungsåhra", såsom socknens namn allt mera blifwit förändradt, bewittnade socknens skattskrifningslängd 1556.

5. Jonas Olavi, i gamla cataloger antecknad såsom den förste till namnet kände Pastor, utan årtal.

6. Benedictus Andreæ, war här 1580. Kyrkoh. i Möklinta 1583.

7. Jonas Danielis hade warit Capellan i Husby då han hitkom 1583. Underskref Upsala mötes beslut 1593. Herr Jon predikade i prestmötet 1595. 1596 skulle han döpa Herr Swens barn i Ängsö, men kom icke, då "nobiles compatres" woro kallade. Fadren måste då döpa och Jonas "privatione dignus judicabatur." Omtalas i Cons. acter 1599. Död i pesten 1603.

8. Salomon Johannis war Capellan i Westerås 1582, då han skulle skrifta Dom. Georgius ifrån Tillberga, som hastigt insjuknad icke kunde göra någon reda för sig och kort derpå dog, som det troddes, af crapula. Undertecknade såsom Sacellanus Upsala mötes beslut 1593. Pastor här 1603, då han kallas "Herr Salmund." 1613 talas i Prot. om futurus Pastor, således war då denne död.

Gift med Elisabeth, som efterlefde. En dotter g. m. Eric Pedersson wid Sala grufwa. Hon anklagades 1620 i Cons. att hafwa slagit sin moder och tagit alla sängkläder af henne.

9. Jonas Petri. Kallas major då han 1598 blef pwgd af Biskop Bellinus, tillika med en annan af samma namn. Hade inkommit ifrån Helsingland att studera, och blef så qwar, då ännu icke skillnad gjordes emellan nationer. I tjensten igenfinnes han icke förrän 1611, då han war Capellan i Ihrsta och fick af Kon. Gustaf Adolf frihet från alla utskylder på klockarebordet. Träffas med säkerhet såsom Pastor här 1616. Död 1625.

Gift med Catharina Pedersdotter, sedan hustru till Er. Björk, Past. i Rytterne. Barnen togo namnet Arhusius och woro: Johan, Prost i Fahlun; Benedictus, Borgmästare i Enköping; Olaus, Lector i Stockholms Gymnasium; Petrus, Rector Scholæ i Arboga; Andreas och Christopher, Stud., sedan okände; Elisabeth, g. m. Andr. Ostgothus, Hofpred. på Geddeholm.

10. Olaus Matthiæ Hedemorensis. Född i byen Rensbo, som då hörde till Hedemora socken. Depon. i Upsala 1609. Hade skäligen läst sin bok, då han blef pwgd 1612, och straxt satte Biskop Bellinus honom till sin Capellan i Lundby. Kyrkoh. här 1625, hwartill Biskop Rudbeckius 19 Febr. följ. år högtidligen inwigde honom. War wäl ansedd både i Cons. och församlingen, med förmöget hus efter den tidens beräkning. Död 16 Juli 1649. I test. till kyrkan gafs en ljuskrona.

Gift med Elisabeth, Pastoris i Bro Olai Petri dotter, syster till Hofrådet Stjernhök. Död 1652. Efter henne gåfwos 50 daler till kyrkan. Barn: Johan, kallade sig Örn, blef Amtman i Liffland; Margareta, ses nedanföre; Sara, g. m. Aron Olai, Pastor i Skinnskatteberg.

10. [Felnumr.] Petrus Olai Rabenius. Född i Råby, Dingtuna socken. Fadr. Pehr Olsson dog här hos sonen 1661. Modr. Ingrid Mattsdotter. Icke beslägtad med Rabenier ifrån Thortuna. Stud. 1639. Gick sedan i Schola pietatis i Westerås. Ansågs snäll och blef Supr.Collega i Triv.skolan 1642. Pwgd 22 Juni 1643. Commin. hos swärfadren i Romfartuna 1645. Prot. Jan. 1651: "Herr Pehr, en wacker lärd person, och då han sättes hit, kan hela familjen och församlingen blifwa hulpen och åtnjuta sal. H. Olofs merita." Introd. af Biskopen i April. Orator wid prestmötet 1653. Liknade swärfadren. Död 2 Febr. 1670.

Gift i Febr. 1645 med Ursilia, Kyrkoh. i Romfartuna Erici Matthiæ dotter, död 1648. 2. 2 Juli 1649 m. Margareta, företrädarens dotter, som efterlefde. Barn: Petrus och Johanna, dogo båda i unga år; Elisabeth, g. m. J. Harkman, Pastor i Sewalla; Sara, g. m. Commin. Er. Bodinus i Sala.

11. Andreas Georgii Engzelius. Född på Ängsön. Fadr. Kyrkoherde. Studerade, såsom det synes, blott i Westerås. Pwgd 5 Oct. 1653. Förestod församlingen efter fadrens död. Sökte förgäfwes få tjensten, men blef qwar på ön och gjorde nye Pastor mycket beswär och förtret. Deras trätor i Cons. woro både löjliga och förargliga. De förliktes der i Juni 1657, och Andreas blef Hofprest hos Riks-Stallmästaren Grefwe G. Baner på Målhammar. Förleddes af herregunst till dristiga försök och sidwördnad emot Cons. Hans patron sökte med all sin makt att få honom till Pastor i Björksta 1663, men förgäfwes, och då Grefwen 1667 wille "twinga honom att sammanwiga sig med wälborne Skyttens dotter", men han icke wågade, blef han nesligen fördrifwen ifrån Ängsön. Då han derpå wände sig till Cons. fick han afslag i allt hwad han sökte och dömdes till att priveras. Lefde sedan här och der, men det heter i enkans böneskrift, att han ock tjent under militien. Ändtligen kunde han utwerka sig Konungens och KrigsCollegii recommendation, hwarefter han blef utnämd Kyrkoh. här 1670. Dog innan han deraf fick gagn i Skultuna s. å. Begrofs derstädes 7 Aug.

Gift med Gertrud Håkansdotter, som för sig och sina barn 1671 fick understöd af Capitlets medel. Omgift med Klockaren Eric Larsson i Skultuna. Sonen Håkan Engbom fick 1695 samma klockartjenst, då det heter i församl:s bref: "så wäl för fadrens meriter, som egne qualiteter." Dottren Karin lefde 1678.

12. Hermannus Petri Sædsbeckius. Född i Lima af Bondfolk, men dock en afkomling ifrån gamle Herr Herman Pålsson, Kyrkoherde derstädes. Stud. i Ups. 1648. Pwgd 20 Sept. 1657 till Hofpred. hos RiksCancellerens EnkeGrefwinna på Tidön. Pastor wid Westmanlands regimente 1662. Prot. 18 Oct.1665: "Episcopus berättar huru practiceras i Björksta. D. Herman förordnad Krigsprest, legat i Stockholm och läsit för barn, hafwer lagt sig ihop med enkan i Björksta, att taga hennes dotter, och sål. menar sig få K. Maj:ts confirmation att blifwa Pastor. Är alldeles omeriterad, emedan han ingen tjenst gjort i militien eller stiftet." Följde en bataillon 1666 som bröt upp om sommaren. Hade laglig kallelse till Barkarö pastorat 1669, men försakade. Kyrkoh. här 1671, då Herr Åke i Barkarö hos Biskopen sökte succession wid Regimentet, men fick afslag, och tillsades att efterhöra och med första inberätta "om H. Herman war förlofwad med fogdens hustrus syster på Tidön." Blef död wid Helgomässan i Oct. 1675, och war länge obegrafwen. Cons. ventilerade derom, efter inkommen berättelse, att en enka, Domprostens i Strengnäs syster, till hwilken han slutligen friat, hade wäl ditflyttat med sitt bohag, folk och boskap, och så snart han war död tagit alla nycklar, men bekymrade sig icke om liket. Cons. tillskref twå prester, den dödes slägtingar, att hederligen begrafwa honom till dess arfwingarne nedkommo. Domprosten rekommenderade sin syster till en del af arfwet, som wäl behöfdes för hans fattige anhörige, af hwilka den ene war så ofärdig, att han släpade sig fram på knänen. Då gälden blifwil betald, war föga att ärfwa.

13 Christopherus Erici Holstenius. Född i Westerås 1618. Den förträfflige Rectorn sedan Prosten i Stora Schedwi Mag. Er. Holstenius war hans fader. Stud. i Ups. 1640. Besökte Tyska academier 1649, men fick ringa belöning för sin möda och kostnad, då han 1651 sattes till Rector till Nora Stadsskola. Pwgd 25 Oct. 1652. Hade förtärt hela sitt arf då han 1676 blef Kyrkoh. här, äfwensom hans krafter woro af skolarbetet hårdt medtagne, hwarföre han, för att bereda sig lugn, med Cons:i och församlingens samtycke 1688 uppdrog pastoratet till sin systers måg J. Hellenius, med wilkor, att till döden få wara i hans bröd och af lönen njuta 8 tunnor säd. Då hans slägtinge flyttade till Nås 1699, följde Gubben med, men hade den olyckan att öfwerlefwa Hellenius och att hans underhåll här förminskades till 4 tunnor. Lefde således sedan i nöd till sin död, som inföll 1702.

Gift med Brita Jonsdotter, som barnlös dog i Kungsåra i Nov. 1676.

Holstenius har utgifwit Diss. sistens introductionem in Theologiam et Scripturam sacram. Marpurgi 1650. 4:o.

14. Johannes Olai Hellenius. 1688. Se Past. i Nås och Jerna.

15. Johannes Joh. Schedvinus. Född på Hobborn i Sundborns socken 7 Aug. 1650. Fadr. till slut Commin. i Stora Schedwi. Stud. i Ups. med hedrande testimonium 1677. Handledde en längre tid slutl. Landshöfding Cedercreutz och dess broder. Pwgd 27 Oct. 1680. Commin. i Säther 1684. Wid denna knappa lägenhet måste han söka förtjena med vikariat i skolan och att biträda Pastor. Säthersboerne hade den ömhet för honom, att någre lofwade Biskopen en Silfwerkanna, om han wille hjelpa den gode men fattige mannen till Pastoratet. Hjelpen kunde denna tid icke blifwa mer än förslag och recomm. hos konungen, som enwäldigt utnämnde till minsta lägenhet. War älskad prest och då Konungen 1695 mönstrade Dalregimentet talade Öfwerste Anrep godt för honom, så att Konungen befallte widare anmäla honom. Detta synes icke hafwa skedt, men efter förslag ifrån Cons. blef han Pastor här 1699 och lefde till 14 Juli 1722. Huset war så wäl ansedt, att församl. straxt efter hans död begärde endera af sönerne.

Gift 14 Oct. 1683 med Margareta Nolting, dotter af FältSecret. D. Nolting och Christina Scribera, f. 1662, död 1 Juni 1723. Af deras 6 söner lefde Daniel och Johan, som båda straxt förekomma, samt Leonhard, Commin. i Åhl.

16. Mag. Daniel Schedvin. 1723. Se Past. i Orsa.

17. Mag. Johan Schedvin. Född i Säther 11 Juni 1687. Hade godt betyg till Acad. 1711. War mogne, erfarne mannen, då han blef Pwgd Maj 1724. Magister 1725. Då han 7 år warit vice Pastor i Dingtuna begärtes han nära enhälligt, att här efterträda sin äldre broder 1730. Tillträdde 1731. Hade en reslig kropp, men war flere år så skälfwande, att han blef oförmögen till tjenst. Denna swaghet begyntes tidigt i hans ungdom, och man wille skylla den på skrämsel af hans fordna Orbilius i Westerås skola, Franzelius, som med oförnuftig stränghet handterade gossarna och ansågs hafwa skadat flera. Några år före sin död förlorade han synen nästan alldeles, men återfick den utan botemedel. Afled hastigt 3 Oct. 1756.

Gift 1731 med Susanna Juliana Fellenius, Kyrkoh. Joh. Fellenii i Ljusnarsberg dotter, och war swåger med ofwanst. broder. Hon war född 1705, död 22 Dec. 1771. Barn: Pehr, död 1747, 15 år gammal; Johan studerade, disput. ock en gång, blef Bokhållare i Stockholms Hallrätt; Susanna Gustafwa, okänd.

18. Mag. Daniel Grau. Född 5 Juni 1719 i Westerås af Handlanden och Rådmannen N. D. Grau och Maria Norman. Redan 1732 Student. Magister 1743, men förut 29 Oct. 1740 Pwgd på kallelse af RiksRådet Grefwe Cronhielms enkefru. Snart efter hennes död ledig, blef han, i synnerhet sedan Domprosten Tillæus kallat honom till sin Adjunct, en wäldig Predikant i Westerås, som med det skarpa ordet öppnade mångas hjertan, men ock ömt bidrog till mångas stadfästelse i det goda. En berättelse är, att framl. Hofpredikanten A. Nohrborg genom hans predikningar fått alfwarligaste om icke första wäckelsen, som sedan hade så wigtig påföljd i hans lefnad och arbeten. Commin. i Arboga Stadsförsamling 26 Dec. 1746. Kyrkoh. här 28 Aug. 1757. Tillträdde 1758. Wid gen.visitation Prost 14 Juli 1779. Opponens wid 1743 års prestmöte och predikade 1768. En förträfflig Pastor, med största nit för Christendomens kunskap och utöfning, för ordning och skick uti allt. Tidigt begynte han arbeta, och tidigt nog nekade honom ett anfall af slag 1783 att fortfara. Han blef derefter förslappad, föga redig och till slut nästan blind och föll då på den swagheten att gömma. Död 26 Juni 1788.

Gift 4 Juni 1745 med Florentina Dorothea de Sorbonne, dotter af Sjötulls-Jacht-Lieutenanten C. A. de Sorbonne och Erna S. C. Pettersson i Carlscrona, född 1722, död 28 Mars 1800. Han fick henne utur en riklig jungfrubur hos då war. PostInspektoren i Westerås. Barn: Daniel, Inspektor på Ortala bruk; Johanna, g. m. Prosten i Tillinge och Swinnegarn Mag. C. Frunck.

Skrifter: Mjölk för barn eller de nödwändigaste Christendomsfrågor. Westerås 1756. Prestmötspredikan 1768 om Affall ifrån Nåden. Sthm 1769.

19. Mag. Johan Nibelius. 1789. Se Past. i Wika.

20. Johan Fahlcrantz. Född i Munktorp 13 Febr. 1741. Fadren Hans Fahlcrantz, församlingens Klockare. Modr. Elisabeth Rosagrius, dotterdotter till Commin. J. Norberg derstädes. Desse föräldrar hade ock 2 yngre söner i prestståndet. Stud. i Upsala 1761. Pwgd 7 Dec. 1764. Notarius wid prestmötet 1773. Vice Pastor i Stora Tuna 1774. Commin. derstädes 1778. Past.ex. 17 Aug. 1785. Kyrkoh. i Kärrbo 23 Nov. 1790. Efter socknarnes förening genom Kongl. resolution 30 Juni 1802 tillika Kyrkoh. här utan widare wal, och kort derpå af Biskop Flodin introducerad. Prost 16 April 1806. Godhet och saktmod woro hufwuddragen af hans charakter, dock förenade med arbetsamhet, som strängt pröfwade krafterna under 28 års tjenst i Tuna, och wållade en längre tids swaghet de sista åren. Död 17 Dec. 1813. Begrofs med predikan af Prosten Doctor D. Nohrborg.

Gift 26 Dec. 1773 med Gustafwa de Brenner, dotter af Lagmannen i Dalarne och Westmanland Carl de Brenner och Hedv. König, f. 1753, död 11 Aug. 1815. Barn: Carl Johan, f. 1774, Professor wid K. Acad. för de fria konsterna, K. Hof- och Landskapsmålare, Ridd. af N. o. WasaO.; Axel Magnus, f. 1780, Professor och K. Hof- och Ornaments-Bildhuggare; Christian Eric, Theol. Professor i Ups.; Johanna Gustawa, ogift 1842 ; Christina Eleonora, g. m. Commin. i Hedemora v. Past. A. Hedenlund; Eva Ulrica, g. m. Commin. i Dingtuna v. Past. L. J. Almberg; Fredrica Charlotta, ogift; Hedvig Magdalena, död ogift.

21. Johan Martin Muncktell. Född i Leksand 30 Nov. 1758. Fadr. Capitain A. Muncktell anlade sedan den för orten så länge gagneliga fabriken af bomullsspånad och wäfnad. Modr. Maria Christ. Nordman, dotter af Doct. Nordman i Leksand. Stud. 1771. Pwgd 10 Mars 1782. Commin. i Kärrbo i Oct. 1784. Vice Pastor 1789. Past.ex. 26 Febr. 1790. Commin. i Ihrsta 23 Juni 1794. Kyrkoh. i Kungsåra och Kärrbo 27 Juni 1814. Tillträdde 1816. Prost 11 Nov. 1820, sedan han f. d. talat wid Bibelsällskapets sammankomst. Efter känning af slag 1827 följde en tilltagande afmattning, som slutade lifwet 7 Maj 1829. Begrofs med tal af Professorn Doct. Stamberg.

Gift 4 Juli 1786 med Ulrica Marg. Thorslund, Prosten i Ihrsta Mag. J. Thorslunds dotter, f. 15 Juni 1762. Barn: Fredric, Lieutenant; Maria Ulrica, död ogift; Margr. Fredrica, g. m. Domkyrkoklockaren And. Lagerholm.

22. Martin Malmgren. Född 26 Nov. 1778 i Westerås af Snickare-Ålderman M. Malmgren och A. E. Åkerblom. Student 1799. Pwgd 14 Dec. 1803. Skolmästare i Serna 16 Oct. 1805. Lemnade denna syssla och antog heldre Adjunctur hos Pastor i Stora Tuna 1808. Commin. i Kärrbo, sedan denna tjenst undergått någon förändring till förslag af Cons., 5 Maj 1816. Vice Pastor s. å. Wald Kyrkoh. här 8 Nov. 1829, som genom K. resolution stadfästades 22 Sept. 1830. Död före tillträdet 30 Jan. 1831. Begrofs med tal af Domprosten Doct. Fellenius.

Gift 12 April 1809 med Johanna Östberg, dotter af BergsRådmannen wid Stora Kopparberget J. Östberg och H. C. Fahlstedt, f. 4 April 1776, död i cholera i Westerås 13 Sept. 1834. Barn: Elisabeth Cath., f. 1809, g. m. Handlanden B. D. W. Schenström; Carl Joh. Martin, f. 1812, Mechanicus och Inspektor på Åkers Styckebruk; Eric Wilhelm, f. 1814, S. M. Adj.; Martina Johanna, död ung.

23. Jonas Reutermark. Född 26 Juli 1776 i då s. k. Lilla Rytternes församling och Ö. Björna. Fadr. Kyrkowärden Jonas Andersson. Modr. Brita Quiding. Stud. 1801. Pwgd 19 Dec. s. å. Vice Pastor i Skerike 1807. Commin. i Hubbo 24 Nov. 1809. Past.ex. 6 Dec. 1810. Kyrkoh. i Lillhärad 5 Juni 1820. Transp. hit 19 Sept. 1831. Tillträdde 1833. Prost 5 Dec. 1834.

Gift 8 April 1806 med Anna Christina Hedenström, Comministerdotter i denna församling, f. 9 Febr. 1786, död 11 Jan. 1836. Barn: Carl Johan, f. 31 Jan. 1807, S. M. Adj.; Eric Gustaf, f. 6 Aug. 1809, Wågmästare, död; Anders Ludvig, f. 16 April 1813, Handl. i Fahlun; Lars August, f. 1 Oct. 1816, S. M. Adj.; Christina Augusta, f. 19 Maj 1815; Anna Carolina, f. 6 Maj 1819, g. m. Faktorn och Handl. J. E. Bjurling i Westerås; Hedvig Wilhelmina, f. 11 Juni 1822; Beata Johanna, f. 21 Febr. 1825.

2. Comministrar

Aron Olai Benedictus Laur. GusseliusPetrus Olai LundiusAndreas Dan. HedbomMagnus SalanderJöns HellsteniusJohan RamneliusJohan NibeliusJohan Wilhelm HedenströmGustaf Samuel HolmströmCasten Julius BohnsackSamuel Didric GraanCarl Johan HammarströmIsac Daniel Reuterborg.

1. Aron Olai. Den förste som är känd 1644. Transp. 1651 till Lundby.

2. Benedictus Laur. Gusselius. Född i Gussjö, Fleckebo socken. Stud. i Ups. 1658. Pwgd 2 Dec. 1661. War då Cursor Consist. och blef för bittida fader, hwilket kostade prubba, suspension etc., att afhålla sig ifrån coetu och att lemna nyckeln till Not. Cons. Commin. här 1662. Död i Nov. 1686.

Gift 1661 med Anna Berndes, Jacob Krukmakares dotter i Westerås, som kom i nytt gifte med Joh. Granius, Commin. i Erwalla. Barn: Johan, Commin. i Näsby och Erwalla; Kerstin, g. m. Borgaren E. Norling i Hedemora; Maria, g. m. L. Wald, Boktryckaregesäll i Westerås.

3. Petrus Olai Lundius. Född 6 Febr. 1644 i Lundby och Olsta. Stud. 1668. Collega i Köpings skola 1675. Pwgd 9 Mars 1679. Commin. här 1687. Död 7 Mars 1694.

Gift 1683 med Kerstin Fellenia, dotter af Skolmästaren Petrus Cuprimontanus i Fellingsbro, sedan omgift med Jan Larsson i Swedwi och Rallsta. Flera barn, okände.

4. Andreas Dan. Hedbom. Född i Pellebo, Folkerna socken 27 Febr. 1652. Hette Igel då han blef Stud. 1676. Pwgd 18 Mars 1681. Begärde Klockaresysslan i Björksta 1683, då han ock åtog sig läsa med socknens barn. Commin. här 1695. Död 22 Jan. 1701.

Gift 1681 med Maria Normontana, Comministerdotter i Björksta, f. 1649, död 1692. 2:o 1696 med Christ. Essenia, Prostens i Sala Mag. L. Essenii dotter och enka efter Fänriken Er. Lütkeman. Barn med den förra: Andreas, Bonde i Kyrkobyn; Brita, död i tjenst, utgammal; med den sednare: Lars, Commin. i Husby.

5. Magnus Salander. Född i Sala socken och Hedsgärdet 1660. Stud. i Westerås. Pwgd 19 Juli 1692. Collega Scholæ i Sala 1696. Commin. här 1702. Lefde länge i så swag ålderdom, att han lät hus och jord i grund förfalla och led yttersta fattigdom. Uppsade ock ändtligen tjensten med ringa förbehåll. Död 2 Dec. 1743.

Gift i Juni 1693 med Sara Harkman, Kyrkoherdedotter i Haraker, f. 1666, död 30 Dec. 1744. De sammanlefde öfwer 50 år, men hade wisst icke utwäg till något guldbröllop, då dagligt bröd länge felade. Barn: Johan, i bondetjenst; Christina, död ogift.

Skrifter: Andelig Passionsspegel, förswenskad af Hermanno. Westerås utan årtal. 4:o. Andelig Nyårsgåfwa af Hermanni. Betr. om Jesu namn, förswenskad. Westerås 1698. 8:o.

6. Jöns Hellstenius. Född i Högsätra, Lillhärads socken 28 Febr. 1697. Fadr. Mårten Flygare war Ryttare. Modr. Clara Mattsdotter. Syntes i ungdomen ej duga till något. Försökte sent studera, som lyckades så wida, att han 1726 affärdades till Acad. Pwgd 11 Oct. 1728 och blef straxt Commin. i Berg. Commin. här 18 Aug. 1743. Begick sig wida bättre än den föregående. Efter flera anfall af slag död 2 Oct. 1769.

Gift 1. 1738 med Cath. Swalberg, Organisten M. Swalbergs i Westanfors dotter med Christ. Norin, död 24 Nov. 1739. 2:o 10 Mars 1741 med Anna Margr. Schick, Kyrkoh.dotter i Norrby, Upsala stift, och enka efter Commin. Schilling i W. Wåla, f. 1718, död 1 Jan. 1773. Barn: Elisabeth Margr., g. m. Commin. N. Ekenberg i Swedwi; Martin, Rector i Arboga skola; Johan, död student.

7. Johan Ramnelius. Son af slutl. Pastor i W. Wåla, men född i Rytterne 24 Juni 1730. Stud. 1754. Pwgd 25 Maj 1759. Warande Adjunct i Fleckebo predikade han för Brunnsgästerne wid Sätra. Tjente sedan länge i Fernebo. Commin. här 21 Aug. 1770. God prest, som wärderades mycket af Prosten Grau. Skicklig musikus och ock händig att göra wägguhr och annan småslöjd. Död 29 Oct. 1773.

Gift 10 Sept. 1759 med Sara Djurman, dotter af Commin. i Westerås, f. 1730. Födde en son 7 månader efter sin mans död. Sjelf död 22 Febr. 1777. Barn: Sara Helena, ogift; Anna Margr., g. m. Commin. O. Tunmark i Haraker; Jacob, Handelsbetjent; Brita Johanna, ogift; Christina Catharina, g. m. M. Löfwén, Commin. i Munktorp.

8. Mag. Johan Nibelius. 1774. Pastor loci 1789. Se Past. i Wika.

9. Johan Wilhelm Hedenström. Född i Jerna 22 Juni 1749. Fadr. Commin. Stud. i Ups. 1769. Fick condition i Finland och tillfälle att wistas wid Åbo academi. Pwgd 31 Aug. 1777. Commin. i KungsBarkarö 1785, här 5 Jan. 1790. Ankom s. år sjuklig. Stor figur med starkt mål, men nog obildad med grofkornig stil i predikningarna. Död af lungsot 14 Oct. 1791.

Gift 25 April 1781 med Christina Lundenius, bondedotter i Lima, af wida större skicklighet än mannen, f. 6 Maj 1751, död i Hubbo 8 Juni 1813. Barn: Johan Eric, Provisor; Anna Christina, g. m. Prosten J. Reutermark i denna församling.

10. Gustaf Samuel Holmström. 1792. Se Commin. i Odenswi.

11. Casten Julius Bohnsack. Född 11 Nov. 1767 i Askeryds församling i Småland af Kyrkoherden Doctor Chr. Jul. Bohnsack och Maria Elis. Näsman, begge ifrån Westerås stift. Stud. i Ups. 1789. Reste derpå utrikes och besökte en äldre broder i Lisabon, hwarest han ock fick condition som informator hos Swenska HandelsAgenten Kantzau. Hade derstädes flera äfwentyr. Ibland dem, efter egen uppgift, att han i ett främmande hus, af räddhåga för en förtörnad man, måste flux kasta sig ut genom fenstret af öfre wåningen och föll på en person, som skadades, men kom sjelf undan. Blef Collega i Arboga skola 25 Juli 1792. Pwgd 11 Maj 1793 och Collega i Köping. Past.ex. 1798. Commin. här 1806. War nog oordentlig i lefnaden. Död i fältfebern, som soldaterne hemförde, 13 Maj 1809.

Gift 9 Jan. 1794 med Sophia Elis. Rokus, dotter af Tenngjutaren och Rådm. Balkar Rokus i Arboga, f. 1765, död 6 Aug. 1814. Barn: Sophia Juliana, f. 1794, g. 1830 m. DomkyrkoSyssloman C. Berglund i Strengnäs; Adolf Julius, f. 1796, Källarmästare i Stockholm; Carl Otto, f. 1799, också Källarmästare, af wådlig händelse död i Stockholm 1831; Charlotta Ulrica, f. 4 Oct. 1801.

12. Samuel Didric Graan. Född i Fahlun 8 Sept. 1771. Fadr. war Hattmakare och broder till Kyrkoh. Graan i Garpenberg. Stud. i Ups. 1793. Pwgd 19 Juni 1797. En liten tid Skollärare wid Lisjö bruk. Commin. i Säterbo 1807. Transp. hit 21 Jan. 1810. V. Pastor 1813. Oförwitlig i tjensten och derjemte en träl i boställets skötsel, hwilket dock ej kunde hjelpa från nedslående fattigdom. War föreslagen till sacell. i Tillberga, då han dog 20 Juli 1822.

Gift 18 April 1800 med Fredrica Mossberg, dotter af SlussInspektoren H. S. Mossberg i Säterbo och U. D. Morell, f. 1778, död 14 Juni 1831. Barn: Christina Sophia, f. 1810; Eva Dorothea, f. 1812; Göran Didric, f. 1814; Fredrica Charlotta, f. 1818.

13. Carl Johan Hammarström. Född 7 Febr. 1788 i Fahlun. Fadr. Kyrkoh. i Ljusnarsberg. Stud. i Ups. 1809. Pwgd 15 Maj 1811. Commin. här 23 Mars 1823. V. Pastor i Oct. 1827. Förbättrade betydligen det förfallna bostället. Efter en längre afmattande lungsot död 22 Dec. 1830.

Gift 19 Maj 1822 med Anna Elis. Fernander, som 1832 gick i gifte med Commin. i Ihrsta A. Lundquist. Enda barnet Maria Elisabeth f. 19 Mars 1823.

14. Isac Daniel Reuterborg. Född i denna förs. och Råby 22 Mars 1794. Fadr. Rusthållaren, Nämndemannen och Kyrkowärden Carl Ericsson. Modr. Christina Pehrsdotter. I någon slägtskap med Commin. Reuterborg i Fellingsbro hade han anledning att upptaga dess namn. Stud. 1817. Pwgd 1 Maj 1819. Collega Scholæ i Arboga 1828. Förestod ock Rectors vices 1829. Commin. här 25 Juli 1831. Ifrån Sept. s. å. bestred han såsom v. Pastor både Kyrkoherde- och Comminister-tjensterna. Tilltr. Commin.sysslan 1832.

Gift 18 Oct. 1831 med Carolina Hedberg, dotter af Handlanden i Nora Magnus Hedberg och A. M. Lindberg, f. 5 Oct. 1805. Barn: Seraphia Albina, f. 1 Febr. 1834; Narcissa Rosalia, f. 29 Oct. 1835; Thecla Alina, f. 4 Aug. 1837; Flora Idea, f. 17 Dec. 1839.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 8 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt