Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

Stads-Skolan i Arboga

  1. Rectorer
  2. Colleger.

Se också Arboga krönika av Gustaf Bergström.

1. Rectorer

Jacobus Petri Erasmus NicolaiEricus IngewaldiAndreas BalkeHolgerusJonas BirgeriMatthias FaxeniusPetrus HjelteJohannes Nicol. PrytzPetrus Jonæ AngermannusMagnus Matth. GevaliensisStephanus Olai BellinusCarolus Olai HysingiusJohannes Joh. UhræusMagnus Olai ArbogensisMichaël Joh. ChalcanderMatthias Nicol. TunæmontOlaus Abhatii SalamontEricus Olai ArbogensisAdolphus Elai TerserusThomas Erici MyloniusPetrus Olai DalekarlusHenricus Mich. ErnestGustavus Nicol. LodigiusPetrus Jonæ IhrestadiusOlaus Laur. RanstadiusJohannes Mart. TobetiusPetrus Laur. ArbogensisSamuel Dan. WesthiusPetrus Laur. RanstadiusEricus Nicolai WibeniusOlaus Olai ToltoniusJohan TernstenPehr AspmanJohan PrateniusThomas JedeurOlof ArfslindJacob Fredric GillbergJacob Israël HwasserMartin HelsteniusJonas MauzeliusLars MalmstedtJohan SillanderDaniel AroseniusWilhelm Westlund.

1. Jacobus Petri, fick genom Konung Gustafs bref af 30 Nov. 1553 tillåtelse att här upprätta en skola, med löfte, om han wore skicklig, att få understöd. Skolan synes hafwa strax kommit i gång, men mannen ock snart blifwit död, emedan det är säkert att

2. Erasmus Nicolai blef skolmästare 1554. Afgick 1558 och sluteligen stiftets Biskop.

3. Ericus Ingewaldi, synes ankommit 1558. Se Pastores i Mora och Gagnef.

4. Mag. Andreas Balke, med blotta namnet antecknad, men synes höra till denna tid. I Blacksta af Strengnäs stift war omkring 1580 en Nicolaus Balke Pastor, troligen nära beslägtad med denne Rector.

5. Holgerus, ännu kortare uppförd. Tros wara densamme Herr Holger, som dog 1578 såsom Pastor i Askers församling. En anteckning säger, att han blef funnen död liggande öfwer tröskelen till sitt rum, lika som han welat gå ut, men i det samma fallit.

6. Jonas Birgeri, son af Pastor i Mora Birger Johannis och derföre nämnd både Vallensis och Moræus. War wisst skolmästare här 1575 då han i Prestmötet höll en oration, hwarom Synodal-protocoll. nämner. Blef 1578 Pastor i Stockholms Storkyrkoförsamling, och war Konung Johan behaglig, emedan han antog den nya messeordningen. Återkallade sitt samtycke och dog i stor samwetsångest öfwer sin ostadighet 6 Nov. 1580.

7. Mag. Matthias Faxenius, med tillägg Arosiensis, får här godt rum, ehuru hans tid icke finnes utsatt. Är, måhända den Matthias M. som 1584 war Rector scholæ i Westerås.

8. Petrus Hjelte, het en Pedotriba Arbog., och säges kommit till Malma Pastorat. Derwid träffas han först wid 1594, men måste således länge förut warit der, eller ock saknas här någon före honom.

9. Johannes Nicol. Prytz. Född i Örebro. Stud. i Upsala 1572. Pwgd i Strengnäs 1580, och Huspredikant hos R. R. Sten Lejonhufwuds Enkefru. Rector Scholæ här 158590. Pastor i Söderköping 1691. Bewistade Upsala Möte 1593. Död 1637.

Hade med Margareta Pedersdotter sönerna Andreas, Biskop i Linköping; Claudius, Prost i Norrköping; Ericus, Pastor i Kuddeby; Daniel, Kapten; och Nicolaus, okänd till tjenst, men trol. fader till Prosten N. Prytz i W. Fernebo.

10. Mag. Petrus Jonæ Angermannus, 1591. Sedan Pastor i Arboga, sist Biskop i Wexiö.

11. Mag. Magnus Matth. Gevaliensis, hade nyss tillträdt denna tjenst 1593, då han war i Upsala och der skref Mötets beslut. Har snart afgått härifrån och nämnes af andra Magnus Nicolai.

12. Mag. Stephanus Olai Bellinus, också 1593. Blef Decanus i Westerås Dom-Capitel 1578. Se Past. i Husby.

13. Mag. Carolus Olai Hysingius. 1598. Confirm. 13 Aug. samma dag, som den föregående publice et honorifice valedixit. Se Pastor i Fellingsbro.

14. Mag. Johannes Joh. Uhræus, nyss hemkommen ifrån Tyskland, 1604. Se Past. i Ihrsta.

15. Mag. Magnus Olai Arbogensis. 1608. Se Prost. i W. Fernebo.

16. Mag. Michaël Joh. Chalcander. 1614. Se Past. i Munktorp.

17. Mag. Matthias Nicol. Tunæmont. 1621. Se Past. i Köping.

Efter honom war skolan på ett år aldeles upphäfwen. Ordsaken dertill nämnes icke tydligt , men af följ. kan slutas till någon församlingens förgripelse, som för Konungen blifwit anmäld och på det sättet bestraffad. Prot. 24 Aug. 1624: "Consules och Senatores Arbogienses begära Skolan igen. Sent. Derom skola de besöka Konungen sjelf, och om de få skolan igen, skola de likwäl först förlika sig med Capitlet, förrän de få någon skolemästare."

18. Mag. Olaus Abhatii Salamont. 1625, men reste först till promotion i Upsala. Se Past. i Skerike.

19. Ericus Olai Arbogensis. 1627. Se Lectores och Past. i Nora. Säkert hade Rector haft Krono-lön, som mistades wid nämnde förseendet och olyckan 1624. Prot. i Jan. 1629 har: Skulle skrifwas till Arboga, att Cives sjelfwe af Kongl. Maj:t fly sig stipendium till sin skolmästare.

20. Adolphus Elai Terserus. 1631. Se Lect. och Prost. i Mora.

21. Thomas Erici Mylonius. Född wid Westerås qwarn 1605. Fadr. Mäster Eric Mjölnare, hade ock en yngre son, Matthias, som arbetade upp sig, och blef slutligen Riksråd med namn af Björenklou. Bröderne gingo på en gång i Westerås skola. Thomas afgick till Upsala Acad. 1625, och gjorde sig snart känd för stora framsteg. Återkom till Westerås 1631, och undergick följande år sin proba in lectione Theologica, Logica et Rhetorica, och blef s. d. confirm. Rector i Arboga. Wid denna tjenst stadnade han icke länge, ty redan följande år war här ledighet. Sedan träffas icke Mylonius på någon tid, förrän han nämnes Rådman i Stockholm och sedan Adsessor i Dorpts Hofrätt. Det war han 1639, och har icke sedan kunnat följas på spåren.

Gift 28 Aug. 1639 med Christina Driwius, Prostens i Arboga dotter, som ock derefter är okänd. Twänne bref till Biskopen Rudbeckius finnas efter honom, det ena en recommend. för hans Collega. Det andra en ansökan att resa utrikes.

22. Petrus Olai Dalekarlus. 1633. Dertill ännu studerande. Sedan Lector i Westerås.

Härtill hade denna skola haft stort anseende med utmärkta Rectorer och stundom 3 till 4 Colleger. Nu war den i aftagande och freqvencen af scholares betydligen minskad. Consistorium tyckes ock haft föga afseende på lärowerket, när det 1634 hitsände en swag man, Nicolaus Erici, afskedad krigsprest, om hwilken Magistraten 20 Oct. skref tillbaka, "att han understod sig icke skolan wedertaga och förestå, det och troligt war, emedan han länge warit i militien och häldre wille hafwa en Capellans tjenst." Begärade nu en wällärd person ifrån Westerås eller Upsala. Klagade ock, att, då så ofta omwexlades med skolemästare, tog ungdomen in studiis icke ringa skada.

23. Henricus Mich. Ernest. 1635. Se Past. i Söderberke.

24. Gustavus Nicol. Lodigius. 1640. Gjorde en tid tillika Capellans-tjensten. Se Past. i Himmeta.

25. Petrus Jonæ Ihrestadius. Född i Ihrsta wid 1610. Fadr. Jonas Petri, blef Pastor i Kungsåra. Brodren Johan, kallade sig Arhusius. Stud. i Upsala 1636. War Collega i Westerås skola 1640, men utnämnd Rector här, då han Prestwigdes 24 Juni 1642. Begärdes 1650 till Pastor i Kungsåra, som bewiljades, dock skulle han töfwa något litet till närmare betänkande. Respond. i Prestmötet s. å. Då målet widare upptogs i Jan. 1651, befanns han hafwa swårt att sjunga, item swaga ögon, och då socknen ej förmådde hålla Capellan, ansågs han för otjenlig. Död s. å.

Gift med Karin, som endast nämnes hans efterlefwerska.

26. Mag. Olaus Laur. Ranstadius. 1651. Se Past. i Fleckebo.

27. Mag. Johannes Mart. Tobetius. [Del I har Tobelius.] 1656. Blef en olycklig Pastor i Skinnskatteberg.

28. Mag. Petrus Laur. Arbogensis. 1661. Past. i Himmeta.

29. Samuel Dan. Westhius. Född i Westerås i November 1635. Fadr. då wid skolan, war till slut 14 dagar Pastor i Ihrsta. Sonen dock kommen på god wäg och stud. i Upsala 1652. Understöddes af gynnare och fick med en Herr Conr. Falkenbergs söner göra en utrikes resa. Documenterade sig efter hemkomsten så, att han 1663 antogs till Adjunct wid Gymnasium i Westerås. War dock icke godkänd i lefwernet, och synes derföre blifwit flyttad till detta Rectorat 1669. Då han blef Pwgd 16 Maj s. å., måste han gifwa skriftelig förbindelse, att bättra sig. Råkade följande år i en swår sjukdom, att han syntes nära döden. Blef så wida bättre, att han på sängen kunde disponera något om skolan. Då kommer en hans Collega "och öfwerfaller honom med grufliga ord," för det han icke fick så många skolgossar till sin moders begrafning som han wille. Rector förifrades deraf så, att han strax fick recidive och dog i April s. å. 1670

Gift 26 Aug. 1668 med Brita Michelsdotter, i Westerås, då Enka, som dog ib. i Maj 1687, 53 år g:l.

30. Petrus Laur. Ranstadius. 167071. Se Past. i Kila.

31. Ericus Nicolai Wibenius. Född i Wiby af Arboga Landsförsamling 1650. Fadren Nils Nilsson, en förmögen jordegare, af hederlig slägt, som hade egen graf i kyrkan. Modr. Ingeborg Larsdotter. Studerade flitigt i Westerås, och ifrån 1673 wid Academ. Tio år derefter kom han till Westerås med Riksdrotsen Grefwe M. G. De la Gardies utmärkta afskeds-betyg och synnerliga recommend. till Biskopen och Capitlet, att befordras till denna tjenst. "Han hade warit Præceptor för Grefwens Pager, med goda gåfwor att docera, laggt godt fundament i studier, hade förfarenhet i åtskilliga wackra scienser, practicerat musicam vocalem och instrumentalem m. m." Det tjenade och för honom, att komma hit, emedan han här ärft ett heman efter sina föräldrar. Utnämnd Rector 22 Dec. s. å. 1683 och Pwgd 7 Apr. 1685. Sjuknade swårt 1689 och tillfrisknade. Men sjukdomen återkom och han dog 8 Apr. 1690.

32. Cand. Olaus Olai Toltonius. Född i Säterbo 1658. Fadr. då Capellan, blef Pastor i Kerrbo. Sattes 1664 med en broder i Westerås skola. Stud. i Upsala 1677. Njöt med sina föräldrar mycket godt af Frösåkers egaren Baron Gyllenstjerna. Disput. i Upsala 1687, De Toga Romana. Under wäntan på utgången af Wibenii sjukdom 1689, hade han stark längtan och hopp till lägenheten. Då ledighet icke då inträffade, skref han ett wäl författadt bref till biskopen med anhållan, att få wara i god åtanka och beswarades med titel af pereximus dominus. Imedlertid undergick han Candidat-examen i Upsala 1690, och då döden strax gjorde öppning, fick han s. å. den efterlängtade tjensten. Pwgd 12 Dec. Men sjelf war han ock redan 28 Maj 1691 utur lifwet.

Gift 1690 med Christina Willems, som på stället blef af den följande conserverad, sedan den nye utnämnde Rectoren, Mag. P. Browallius fått tjenst wid Kongl. Gardet, och icke hitflyttat.

33. Johan Ternsten. 1693. Se Past. i Grythytta.

34. Pehr Aspman. 1715. Se Past. i Ramnäs och Sura.

35. Mag. Johan Pratenius. [Står Protenius.] Född i By prestgård 4 Nov. 1700. Fadr. då Adjunct, blef Pastor i Thortuna. War redan 1714 en snabb Gymnasist i Westerås. Student 1717. Philos. Mag. 1728. Hade haft condition hos Prosten Lampa, då Magistraten i Arboga lärt känna hans goda egenskaper och begärde honom derföre 16 Oct. 1728 af Biskop och Consistorium till Rector, i öfwertygelse att få nöje af hans tjenst både i skolan och kyrkan. Ansökningen blef bifallen s. å., och han Pwgd 28 Mars 1729. Död till mångas swåra saknad 10 Juni 1730.

Gift 1 Apr. 1729 med Magdalena Wallwik, som strax åter förekommer.

Skrift: Disp Grad. De anima ejusque post fata recordatione. Upsaliæ 1728. 8:o.

36. Cand. Thomas Jedeur. Född i Fahlun 18 Dec. 1696. Fadr. Bergs-Serman och brukande wid St. Kopparberget. Äldste stamfadren i Riket, Karl Jedeur, war inkommen med de s. k. Walloner och Bruksidkare på Larsbo i Norrberke. Stud. i Upsala med priv. Informat. 1709. Disputerade pr. Ex. 1727. Philos. Cand. 1728. v. Rector wid Lindes skola 1730, en tjenst, som han för särdeles omständigheter ansåg ganska swår. Ordin. Rector här 15 Sept. 1731, 1732. Finnes antecknad för en ganska berömlig Pceptor med lika wilja, som förmåga, att wäl sköta sitt kall. Orator i Prestmöt. 1737. Död 13 Apr. 1739.

Gift 14 Maj. 1732 med Magdalena Wallwik, företrädarens enka, kyrkoherde-dotter i Folkerna, f. 1703. Nådårs-tjensten sköttes af hans broder, Nils Wallwik, som sedan blef Kongl. Drabant. Hon dog 26 Maj 1777. Barn: Johan, Apothekare; Thomas, Domprost i Westerås; Brita, gift med Conrector i Fahlun, Nils Berglund.

37. Olof Arfslind. Född i St. Tuna 20 Mars 1698. Fadr. skolmästare den tiden, kom till Åhls Pastorat. Ifrån Westerås Gymnasium till Academ. 1717. Hans lott syntes länge bestämd för lifwet, att arbeta privat med disciplar. Utom andra hade han god condition på Larsbo bruk, och fann sig wäl hos en Fru Anna Rüdker. Ändteligen antog han ogerna 1736 Rectors-tjensten vid Säthers skola, som war så förfallen till lön, hus och alla tillhörigheter, att han beklagade sig öfwer denna befordran. Deremot befann han sig lycklig med flyttningen hit 1740, der han lefde endast till 6 Jan. 1744.

Gift 10 Febr. 1737 med Catharina Eggert, dotter af en Bergs-rådman wid St. Kopparberget. Född 1712. Död 23 Aug. 1775. Af flera Barn lefde Hans Petter, som blef Bergsbrukare.

38. Mag. Jacob Fredric Gillberg. Född wid Kungsöhr 25 Jul. 1704. Fadr. Slotts-Bokhållare, troligen den Lars Gillberg, son af Pastor i Grytnäs, som 1696 kallas Kongl. Maj:ts Kläddräng wid Kungsgården. Redan 1713 student i Upsala, och hade utwägar, att sedan länge uppehålla sig der. Phil. Cand. 1728. Mag. 1731. Hans befattning sedan okänd, allt tilldess han 10 Nov. 1741 erhöll Baronessan Elisab. Fahlströms kallelse, att wara dess Huspredikant. Pwgd 19 Dec. s. å. Rector wid denna skola 1744. Tillträdde 1745, och s. å. Opponens i Prestmötet. Tillskrefs 1746 af Biskop och Consist. att på sommaren biträda Pastor i tjensten, men swarade att han, under ledigheten ifrån egen tjenst, dock ej hade tid att efterkomma begäran. För sin swaga lön måste han söka utkomster genom Landtbruk. Han hade egendom wid Kungsöhr att sköta. För öfrigt upptogs mycken tid, att utsöka lönen i byar och gårdar, och dock utgjorde den en ringa penning. Berömdes såsom en fromsinnad man, dock med ordning och gagn för ungdomen. Död 21 Maj 1747.

Gift 1745 med Catharina Charlotta Dahlfeldt, dotter af Majoren wid Westgötha-Dals Regemente, Anders Dahlfeldt och Johanna M. Lander, som med en son efterlefde.

Skrifter: Disp. Grad. De ultimo vinculo Societatis humanæ. Upsal. 1729. 8:o.

39. Jacob Israël Hwasser. Född på Kättsta gård i Haraker 21 Maj 1710. Fadr. Häradshöfdingen Lars Hwasser. Modr. Maria Gyllenhök. Student 1717, och hade skickliga ledare. Sjelf underwisade han wid äldre år utom andra, twå herrar Hastfer och Bergs-rådet Bergenstiernas styfsöner Swab. Predikade 1734 i Knutby församling med Ärkebiskop Steuchii venia. Pwgd 2l Apr. 1737 efter kallelse af Riks.Rådet Friherre Lagerberg. Pastors Adjunct i Grythytta och Hellefors 1739, och snart v. Pastor. Predikade ock wid Loka hälsobrunn. Ifrån 1744 utan tjenst, till dess Sätra Brunsegare, Biskopen Kalsenius, kallade honom, att der wara predikant. Arrenderade ock gården Fångsbacken och war tillika Tracteur för Brunnsgästerna. Rector Scholæ här 1748 13 Apr. Tjenstgjorde nådåret efter Commin. Hoppe 1749 och efter Commin. Ahlroth i Himeta 1752. Orator i Prestmötet 1755. Öfwergaf tjensten och uppehöll sig flera terminer i Stockholm, då Biskopen tillsatte Vicarius. Hade mycken twist med Magistraten, egna affärer att bewaka och sökte äfwen utwerka löneförbättring för Lärarne wid Stadsskolan. Wille i Febr. sjelf återtaga tjensten, som ock skedde i Dec. s. å., efter Hofrättens resolution. Men åter tjenstledig, redan 1759 med fullt afsked och bibehållande af Kronlönen. Obilligt är icke det omdömet, att han war en besynnerlig man. Uti eget bref till Consistorium tillstod han 1756, att han strax efter ordination "blef så sälsam, att han mången gång sjelf förundrat sig deröfwer." En samtidig nämner honom "en man, som utan capricer kunnat göra lycka." Med mycket genie och wackra kunskaper beredde han icke andra tillfredsställning och minst sin egen. Skolan war icke hans plats till trefnad. Der införde han nyheter, läste hwad gossarne ej tillhörde, lärde dem spela comedier, agade hårdt m. m., som wäckte Borgarnes missnöje. Hade förslag till pastorat, men förtog sjelf werkan af sina goda gåfwor. Fortsatte inpå höga ålderdomen ett omwexlande lefnadssätt. Den ena dagen glad och skämtande med rödblommigt ansigte; en annan dag dyster och blek som ett lik. Lät till slut sitt skägg wäxa. Död 9 Nov. 1786.

Gift 20 Jan. 1740 med Eva Catharina Girænius, Kyrkoherde-dotter i Grythyttan f. 1716. Död 26 Sept. 1776. Barn: Johan Fredrik, död ogift; Lars Adolph, Pastor i Romfartuna och Contracts-Prost; Carl Gustaf, Post-Directör i Linköping, död 1840, Swåger med föregående; Eva Maria, og.; Regina Petronella, og.

Skrift: Swenska Herden på Nyåret 1766. Stockholm, 8:o. Häraf utkommo endast N:o 1 och 2.

40. Martin Helstenius. Född i Kungsåra 8 Dec. 1749. Fadr. Commin. Modr. Anna M. Schick. Besökte Upsala Acad. 1769, men kom åter med testimon. ifrån Gymnas. 1773. Infer. Collega Scholæ i Arboga 1779. Super. 1781. v. Rector ib. 1782. Före honom hade 6, nästan alle Magistrar, warit vicarier med v. Pastors lön. Ordin. Rector 31 Jan. 1787. Redan 1790 dels tröttnade han, dels trodde han sig icke behöfwa tjenstgöra längre. Fick ock genom Kongl. Resolut. 20 Aug. s. å. nådigt afsked, med rättighet att dock njuta en del af lönen. Detta war till förderf för en 40 års man, som wisst icke war utan arbetsförmåga. Och en owäntad lycka gaf anledningen dertill. Ett betydligt arf tillföll honom efter en morbroder, den sparsamme Consistorie-Notarien Schick i Upsala. Dermed köpte han flere heman på landet och hade äfwen gård i staden. Wackert disponerade han en hederlig summa, till bättre underhåll för en Collega wid denna skola, med räntan af penningarne, som ock Consistorium 1813 fick i sin wård. Men sedan lefde han utan ordning och syslosättning, dels utom, dels i staden. Stundom uselt nog, och förtärde allt sitt goda i oförstånd och omåtta. Söp de sista åren hiskeligt, så att han tyckte sig hafwa den onda i sitt sällskap. Desto bättre, icke gift, icke eller prest. Död 23 December 1799.

41. Jonas Mauzelius. [Står Manzelius här, men kommer av Måsta by. /SZ] 179091. Se Rectorer i Nora.

42. Lars Malmstedt. Född i Guttsta, af Malma socken 23 Apr. 1763. Fadr. Lars Larsson, Bonde. Sträfwade med boken i Westerås till 1789, men slöt snart sitt wistande wid Upsala Acad. Pwgd. 7 Jun. 1790, och Adj. hos Commin. i Nora. Collega i samma Stads skola s. å. Förestod tillika tjensten efter afl. Commin. 1800 RectorScholæ här 9 Sept. 1801. Tillträdde 1803. Hade icke så klent namn för tjensten, men war illa renommerad såsom en hård ägta man. För långwarig osämja skilde sig makarne egenwilligt, då hon med litet underhåll af honom, återflyttade till Nora. Af Magistraten tillbakawisad, mistade hon underhållet, wistades här och der i staden och träffades omsider olyckligt död. Emedan misstankar föllo på honom, blef han lagförd, men ehuru beswärande omständigheter förekommo, kunde han icke sakfällas, utan lämnades till framtida upplysning. Imedlertid war han suspenderad ifrån tjensten och 50 R:dr togos af hans lön för en vicarius. Snart wille ingen för så litet underhåll göra tjensten, hwarföre han på Consist. hemställan, genom Kongl. resolution 7 Oct. 1812 sjelf återinsattes till tjenstgöring. Efter långwarig sjukdom död 8 Maj 1820.

Gift 1793 med Anna Catharina Ramberg, Handtwerkare-dotter i Nora. Hon saknades 8 Mars 1809 träffades död uppfluten utur åen 7 Apr. War efter besigtning till döds slagen och begrofs ärligt 20 April. 2. 1813 med Maria Bergman ifrån Wermeland, död 7 Maj 1829. Barn med den förra: Lars, Handlande, sedan militair; Greta Lisa, död ogift; Pehr, död 6 år gammal; Gustafwa till Stockholm.

43. Johan Sillander. 182022. Se Colleger i Fahlun.

44. Daniel Arosenius. 1829. Se Past. i Lillhärad.

45. Wilhelm Westlund. Född i Arboga 24 Oct. 1809. Fadren Hattmakare. Student 1826. v. Collega wid Högre Lärdoms-skolan i Fahlun 1832. Pwgd 31 Jul. 1833, och Adj. hos Commin. i Norrberke. Collega wid denna skola 27 Jul. 183637. Rector ib. 27 Jun. 183839. Bestridde ock Collega-tjenst. 184041. wår-termin. Past. Ex. 4 Nov. 1843. Utan Collega 1845 har han såsom Rector att bestrida underwisningen allena.

2. Colleger

Andreas PetriOlaus EriciMagnus MartiniGabriel NicolaiHenricus JacobiAndreas AndreæJohannes NicolaiJohannis MatthiæJohannes OlaiJohannes PetriAbrahamus TorberniEric LobergLars TiljanderJohan ArborinJohan JemtlanderEric BeckiusNils HæggeströmEric ScharffMatthias Ærelius Andreas LindmarkPehr KellmanAndreas BarckmanCarl ForsslingDaniel BoreliusLars HalmodinJohan Fredric Törnqwist.

Redan 1593 woro de twå, som ses af underskriften på Upsala Mötes beslut, nemligen:

Andreas Petri, stadnade wid Rytterns Pastorat och

Olaus Erici, blef Kyrkoherde i Näsby och Erwalla. [Står Husby och Erwalla. /SZ]

De följande, som stundom ökades till antalet, så att tre, jemte Apologist, woro på samma gång, sedan åter minskades, hafwa de allraflesta blifwit, efter längre eller kortare tjenst wid skolan, spridde i stiftets församlingar. Många hederlige Pastorer och Prostar gingo denna wäg, och sjelfwa Johannes Olai, sedermera Stiernhök, föraktade icke att här begynna det lärare-kall, som snart förde honom till ära. De i denna tjenst döde eller derifrån icke befordrade, anföras allena här:

Magnus Martini war Collega, då han 1600 blef Pwgd. Omtalas icke mera.

Gabriel Nicolai ifrån Hedmora. Student 1620. Collega Superior 1622. Pwgd s. å. Död 1623.

Henricus Jacobi. Coll. 1627. Secundus Cl. 1631. Då Prosten Driwius skref för honom till Biskopen om ordin. och befordran. Död snart.

Andreas Andreæ. Collega 1639. Pwgd s.å. Lofwade blifwa Fältprest till Tyskland 1642.

Johannes Nicolai. Född i Ramsberg. Student i Ups. 1637. Pwgd 1639 och af Capitlet brukad i flera mål. War här Collega 1641. Kallades till bättre tjenst i Westerås 1642, men dog s. å.

Gift med Brita Olofsdotter.

Johannes Matthiæ. Född i Arboga, synes ej warit till Academien. Sattes hit till Apologist 1659. Förekommer ej widare.

Johannes Olai. Född i Medåker. Pwgd 1659 och Infer. Collega. Uppsteg till Super. Class. War den, som 1670 med sin otidighet wållade Rector Westhii insjuknande och död, som förut är nämndt. Han straffades på Enkans klagomål, med fängelse och annan plikt. Synes sjelf snart afgått.

Johannes Petri. E. Ordin. Collega 1672. War Ordin. Collega ännu då han blef död 1682, begrofs 2 Sept. Redan hade Collega-tjensterna kommit i förakt, så att de besattes med swaga personer, hwilka för sin ringa lön och utan hopp om befordran, sökte sig till Klockare-sysslor.

Abrahamus Torberni. Född i Arboga, war Apologist, Cantor och Musicus 1680. Super. Collega, då han dog 6 Jan. 1691.

Eric Loberg. Född i Arboga. Stud. i Upsala 1684. Collega 1699. Anklagad af Rector för missaktning 1704. Åter för obeskedligt förhållande wid marknads-musiken i Westerås 1705. Afsatt 1706. Återsökte tjensten förgäfwes. Död 1720.

Gift med Kerstin Mårtensdotter.

Lars Tiljander. Inferior. Collega 1700. Återtog sitt swenska namn, Lind, och nämnes 1705. Tjente ännu, då han dog 1715.

Gift 1702 med Kerstin Sedman, som dog 1731.

Johan Arborin. Född i Arboga, påkostad af modren med allt, som hon ägde. Stud. i Upsala 1704. Super. Collega 1712, efter Prosten Lampas synnerliga recommend. Död i Maj. 1717.

Johan Jemtlander. Flygtig ifrån Norrland, troligen ifrån de östra orter undan Ryssarne, fick Infer. Collegatjensten 1715. War ock Cantor med förträfflig röst. Öfwergaf den swaga lägenheten och flyttade 1719 ifrån orten.

Eric Beckius. Född i Arboga. Först lärare wid Jäders Bruk. Collega här 1719. Tillika klockare i stads-kyrkan 1722. Cantor också i skolan, med stor gåfwa för sång, både i Bas och Discant. Tjenade ännu 1734 i skolan. Död 17 Oct. 1740.

Gift 1714 med Christina Alhlberg ifrån Wedewåg.

Nils Hæggeström. Född i Odenswi och Häggesta 1686. Stud. i Upsala 1710. Pwgd 1716 och Pastors-Adj. i Köping. Super. Collega 1721. Död 20 Nov. 1738.

Gift med Anna Amnelius Pastors-dotter i Odenswi. Barn: Pehr, Pastor i Tillberga; Eric, Mönsterskrifware; Anna Brita, gift med P. Lundberg wid Strömsholm.

Eric Scharff. Född i Trosa 1697. Fadr. Borgmästare. Studerade i Strengnäs. Först Underofficer wid Dragonerna. Så Klockare i Medåker. Collega här 1732. Klockare i Stadskyrkan 1744. Suspenderad, omsider afsatt. Död 1765.

Matthias Ærelius, troligen född wid St. Kopparberget. Stud. i Upsala 1734. Collega här 1749, efter Scharff. Klockare i Nora 1746.

Andreas Lindmark. Ehuru blott vicarius korrt tid, upptogs han för namnkunnighet af eget slag. Född i Nora 1728. Fadren Rådman. Student 1748. Pwgd 1752 och Adj. på flera ställen. Sändes hit 1761 att förestå cl. inf., men war försumlig och blef afklagad. Flyttades derpå till Sätterbo, förgick sig illa och blef suspenderad. Sägen war, att han wid besök af en sjuk i hetsig feber wille göra underwerk och tilltalade honom: Jag säger dig unge man: statt upp af din säng och war frisk. Den sjuke ansträngde sig, rusade upp i yrseln och sjuknade wärre. Restit. 1764 och fick missiv, men lydde icke. Lefde sedan tjenstlös mest i Westerås, under kändt namn af Fattigpresten. Födde sig med predikobiträde, hwarom han ofta anlitades, äfwen att, wandrande på landet, sälja uppköpta andaktsböcker till allmogen. Bemöttes wanligen wäl och skickade sig klanderlöst, utom något tiggeri, må hända wid wissa tillfällen. Lefde till 5 Nov. 1797.

Gift med Elis C. Grahl, Kyrkoherdedotter i Askersund. Af flera Barn blef en son upptagen af en förnäm person, befordrad till Fändrick, men förgick sig, och derpå Mönsterskrifware. En dotter g. m. Italienaren Ritza. Båda omkommo på en Westerås-jakt, som i storm sjönk på Mälaren 1826.

Pehr Kellman. Född i Arboga 1733. Fadren Skutbyggare ifrån Finland inkommen. Student i Upsala 1758. Pwgd 1762 och s. å. Collega här. Död 2 Apr. 1764.

Andreas Barckman. Född i Köping 25 Sept. 1761. Fadren Skräddare-Ålderman. Student 1783. Inf. Coll. här 1787. Pwgd 24 Aug. 1788. Super. Coll. 1790. Bona Candidaque Anima. I stillhet werksam. Död 2 Mars 1791. Fick passande liktal af v. Past. Molitz öfwer Matth. 25: 28. Att Skolans begagnande allt mera aftagit, ses deraf, att genom Kongl. Resol. 22 Maji 1805 blefwo, efter stadens ansökning, Collegaterna sammanslagne, dock med frihet till framtida reglering.

Carl Forssling. Född i Skerike 17 Juli 1700. Fadren Bonde. Student 1815. Pwgd 27 Juli 1817. Kallad af Exped. Secret. A. G. Stjernstedt. Adj. i Hed 1819. Coll. här 1821 och Pastors-Adj. Afsade sig skoltjensten 1828 och kom till Pastorn i Garpenberg. För owärdigt uppförande ifrån prestembetet skiljd 9 Aug. 1826.

Daniel Borelius. Född i Nora i Jul. 1815. Fadren Handlande, son af Commin. i Ramsberg. War Stud. ifrån 1836. Efter wanligt underwisningsprof Collega till 183839. Omkom af wådlig händelse sistn. år 5 Aug.

Lars Halmodin. Född i Medåker 17 Aug. 1815. Fadren Organist. Student i Upsala 1839. Utn. Collega i Mars 1840. Tjenstledig en och annan termin, då Rector läste allena. Pwgd i Aug. 1841. Begärde och erhöll afsked ifrån denna tjenst i Dec. 1844, i stället antagande Adjunctur.

Mag. Johan Fredric Törnqwist. Född i Arboga 3 Oct. 1813. Fadren Rådman. Student i Upsala 1831. Vic. i Fahluns H. L. Skola 1840. Pwgd 20 Nov. 1842. Adj. och vicarius på flere ställen. Constit. Collega här tills widare i Jan. 1845. Korrt derpå Adj. hos Pastor ibid. då Collegatjensten upphörde.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 3 juni 2013.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt