Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Skerike

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Martinus Olaus PetriOlaus Andreæ RådhErengislusStephanus EriciPaulus AndreæLaurentius N. BlackstadiusPetrus J. RudbeckiusAndreas E. DalekarlusOlaus Achatii SalamontanusGabriel Holst. HolsteniusSimon Bened. ArbogensisJoannes Elai TerserusMatthias Andr. AlzbeckiusEricus Andreæ SalamontanusOlaus Laur. LaureliusNicolaus Joh. RudbeckiusJohannes Petri BrodinusCarolus C. CarlsonJohannes Nicolai PrateniusJohan PrateniusGustaf ElwiusFredric AnagriusGabriel SewalliusJohan ThureliusGustaf BarchæusAnders WahlströmOlof KumblæusAnders CarlbaumJohan SchedvinPehr Elof StranghJonas Reinhold FelleniusGustaf NibeliusJohan NormanPehr Ulric BoethiusEric Fahlcrantz.

1. Martinus. "Kirkioherre i Skæderiki" 1357.

2. Olaus Petri. 1405. War "Kanik, Sysluman wid Domkyrkan och Curatus i både Skædrike och Litslohærad" 1429. (Örnh.)

3. Olaus Andreæ Rådh. War Kyrkoh. i Runtuna i Strengnäs stift 1539. Kom sedan hit, men war redan 1545 flyttad härifrån till Ramnäs, och nämnes wid ett Räfstating "fordom Kyrkoh. i Skærike."

4. Erengislus, kallar sig "Kyrkoh. i Skærkind" 1556 i underskriften af församlingens skattskrifningslängd.

5. Stephanus Erici, lemnade Arboga pastorat 1575, blef stiftets Poenitentiarius och tillika wid samma tid Kyrkoh. i Skerike. Kyrkoh. och Prost i Skultuna 1598, och lemnade då Skerike.

6. Paulus Andreæ, uppgifwes i en gammal anteckning för Pastor här 1603. Erhöll K. Gustaf Adolfs bref på 6 tunnor säd till wederlag 29 Dec. 1613, emedan "gäldet war swagt, och han hade intet som de andre." Gjorde 1623 ett jordabyte till prestgårdens förmon. 1624, då detta pastorat blifwit anslaget till præbende för Lectores i Westerås, flyttades Herr Påwel till Kärrbo.

7. Mag. Laurentius N. Blackstadius. Theol. Lect. 1624. Past. et Præp. wid Stora Kopparberget 1625.

8. Mag. Petrus J. Rudbeckius. Theol. Lector 1625. Se Past. i Köping.

9. Mag. Andreas E. Dalekarlus. Theol. Lector 1627. Se Past. i Hedemora.

10. Mag. Olaus Achatii Salamontanus. Född 1596 i Stora Tuna. Fadr. slutligen Prost i Sala. Stud. 1617. Pwgd 1618, sedan antecknad ibland exspectantes. Gjorde 1620 en resa till tyska academier, då han fick till hjelp af det årets gångpenningar endast 2 daler 7 öre k. m. Uppehöll sig mest i Rostock, och nämnes icke sedan förr än 1624, då han läste såsom Extra ordin. i Gymnasium. Om än M. Ericus lönade honom, skulle han dock få någon "Drankgeldt" af Capitlet. Blef kort derpå Rector i Arboga skola. Magister i Upsala 26 Juli 1625. Kallades 1627 till Westerås, att wara Mathes. Lector. Kyrkoh. i Skerike 1629. Phys. Lector 1630. Consistorii Decanus 1631, men död i April s. å. Begrofs i Domkyrkan.

Gift 1627 med Magdalena Malmenia, Prosten i Stora Tuna Mag. S. Malmenii dotter, som ock dog i Oct. 1631.

Skrift: Öfwersatt Gerhardi Theologica practica, tr. i Westerås 1624, 12:o, på fadrens Past. i Sala Achatii Olai bekostnad.

11. Mag. Gabriel Holst. Holstenius. Theol. Lector. Tilltr. 1631. Domprost 1638.

12. Mag. Simon Bened. Arbogensis. Theol. Lector 1638. Se Past. i Stora Tuna.

13. Mag. Joannes Elai Terserus. Född i Mars 1605 i Leksand. Fadr. den märkw. Prosten Mag. Elof Terserus. Studerade i Westerås och länge i Örebro, under den förträfflige Rectorn Jacob Rudbeckius. Följde 1627 Biskop Rudbeckius såsom Notarius på dess visitation i Liffland. Stud. i Upsala 1628, men hade då redan på andra året warit Supr. Collega Scholæ i Westerås. Begärdes 1631 till Capellan i Leksand, som samtycktes för ett år, på det han måtte få medel till sina studiers fortsättande. Pwgd dertill s. å. återkallades snart till Lärowerket i Westerås och blef i Febr. 1632 Gr. Ling. Lector, då han ock åtog sig att leda de musikaliska öfningarne. Företog 1633 en widsträckt resa genom Tyskland, Frankrike, England m. m. som warade nära fyra år. Under wistandet i Tyskland hade han flera functioner både hos Swenska Ministrarna och wid Arméen. Hemkom 1637 och återtog sin Lection, och war äfwen Notarius Capituli. Magister i Upsala 24 Juni 1639, då han innehade första rummet. Theol. Lector och Kyrkoh. i Skerike i Dec. s. å. Riksdagsfullmäktig 1640 och s. år Theol. Professor wid academien i Åbo, samt Pastor i Nådendal. Flyttad till andre Theol. Prof. i Upsala och Waxala præbende 1647, men före tillträdet Theol. Doctor i Åbo 16 Maj 1648. Återkallad blef han 1658 Biskop och Acad. Pro-Canceller derstädes, samt tilltr. 1659. Anklagad för heterodoxa satser i sina skrifter och af en Commission dömd ifrån embetet, wek han undan för stormen och wäntade i stillhet sin upprättelse. "Ob Catechesin meam a malevolis, partim etiam indoctis censoribus, injuste damnatus et ab Episcopi officio 1664 remotus, per annum fere, in rurali mea ecclesia (Pargas) consedi,", skref han till en sin wän. Handlingar hafwa nogsamt upplyst, att afund, parti-agg och äfwen enskild hämd woro förnämsta orsakerna. Snart begynte han en ny curs. Kallades 1665 af Konungen till Kyrkoh. i Riddarholms förs. i Stockholm, och 1669 till S:t Claræ församl., hwarest han inrättade Collegium Claræmontanum. Slutligen Biskop i Linköpings stift 7 Aug. 1671, då han fick efterträda sin domare och swåraste owän, Bisk. Enander. Död i Söderköping 11 April 1678. Hans öden äro fullständigt uppgifna af Ärke-Bisk. i Åbo Doct. Tengström i dess "Minne af J. El. Terserus," tr. i Åbo 1795.

Gift 1. 1638 med Elisabeth Troilia, sin styfsyster, Prosten i Leksand Mag. Uno Troilii dotter, f. 1624, död 1657. Barn: Elof, Banco-Commissarie, adlad Terser; Uno, Professor wid Upsala academi; Eric Troilius, död ung; Adolph, död ung; Christina, g. m. Prosten Mag. Ab. Wagner [kallas Matthias Joannis där] i Köping; Margareta, g. m. Professorn H. Fegræus, sedan Landshöfding, adlad Fägerstierna; Anna, g. m. Ärke-Biskop Doct. M. Steuchius; Sara, g. m. Prosten i Sala Mag. L. Aroselius. 2. 1658 med Maria Grubb, dotter af Kyrkoh. i Normlösa Mag. P. Clemensson Grubb. Barn: Pehr, Secreterare hos Kongl. Rådet Grefwe G. A. De la Gardie, adlad; Elisabeth, g. m. Amiral.Commissarien J. v. Streitbach.

Hans Skrifter äro så många att deras blotta uppräknande skulle här upptaga alltför stort rum. För hans ganska korta tid i Westerås må endast nämnas hans Likpredikan öfwer Biskop Rudbeckii dotter 1638. Biskopen satte högt wärde på honom, hade haft honom till Notarius wid sin visitation i Liffland och wille ogerna släppa honom ifrån lärowerket. Ibland hans functioner under wistandet i Tyskland war ock den, som RiksCanzl. Oxenstierna ålade honom, att af bibliothekerna i Maintz utsöka ett tjenligt förråd för Westerås Domkyrka och Gymnasium. Så skedde också, och böckerne afsändes, men på sjön förolyckades fartyget med allt hwad det förde.

14. Mag. Matthias Andr. Alzbeckius. Född i Stora Tuna och byn Alzbeck af Bondfolk. War andre Collega i Westerås skola 1627. Stud. i Upsala s. å. Pwgd 7 Sept. 1630. Con-Rector i skolan och tillika Rethorices Lector i Gymnas. s. å. Honom tillhörde ock att dirigera sången och musiken, men som han "föga förstod sig derpå", blef han deruti hulpen af Terserus och måste biträda honom i Grekiskan. Med någon hjelp af Capitlet begaf han sig till Upsala 1632 och blef 18 Mars Magister. Mathes. Lector s. år och Notarius Capituli in Wessmanniam. Gr. Ling. Lector 1639. Kyrkoh. i Skerike 1640 ehuru Biskopen, med Capitlets samtycke något "förut hade sjelf täckt blifwa derwid." Rector Gymnasii 1640. Död 1642. Begrofs 18 April.

Gift 1631 med Elisabeth Larsdotter, hwars fader war den förmögne Kyrkoh. L. Chalcander i Barkarö. Barn: Nils, blef Capiten; Lars, Pwgd i Dorpt, hemkom och dog i Westerås 1667.

Skrift: s. Computus Ecclesiasticus. Aros. 1639, 8:o. Strengnes. 1645, 8:o.

15. Mag. Ericus Andreæ Salamontanus. Th. Lector. Kyrkoh. här 1642. Se Munktorp.

16. Doct. Olaus Laur. Laurelius. Biskop. Fick denna församling till præbende för sig och sina successorer 1649. Död 1670.

17. Doct. Nicolaus Joh. Rudbeckius. 1671. Död 1676. [Se Biskopar.]

18. Doct. Johannes Petri Brodinus. Tilltr. 1678. Död 1680. [Se Biskopar.]

19. Doct. Carolus C. Carlson. Tilltr. 1682. Följande året utwerkade han sig af Konungen, att få Dingtuna i stället för Skerike till præbende, och tillträdde 1684. Straxt war Domprosten H. Moræus färdig att söka Skerike till förbättring af sin lön, men Konungen lemnade detta pastorat till Consistorii godtfinnande, som uppfyllde församlingens önskan att få sin egen serskildte Pastor. [Se Biskopar.]

20. Johannes Nicolai Pratenius. Född 1626 i Thortuna och Ängesta. Fadr. Nils Germundsson, Skattebonde. Antogs 1656 till Cursor Consistorii och njöt "hus och disk" hos Bisk. Laurelius. Stud. 1658. Pwgd 21 Maj 1659 till Biskopens Domesticus. Commin. i Lundby 1663. 1674 beskylldes han hafwa utspridt rykte för trolldom om Pastoris och Commin:s hustrur i Dingtuna och dömdes wid tinget till 3 marks läppgäld. För denna nesliga plikt frågade Biskopen i Cons. "om han kunde, salvo honore, behålla honom i Lundby? Resp.: få se huru han förliker sig med dem i Dingtuna." Han beswärade sig öfwer domen och ändtligen i Oct. 1681 kom Hofrättens defensorialbref, att ingen wid 40 marks böter, skulle få "kalla honom en tre marks karl." Opponens i Capellansmötet 1683. Då Skerikes pastorat tillböds honom 1684 wille han ej mottaga den swaga lägenheten, med lät öfwertala sig och 1691 wille han ej flytta härifrån, ehuru Konungens bref kommit, att Skerike skulle wara præbende för Lectores wid Gymnasium. Predikade wid prestmötet 1684. På ålderdomen blef han så swag, att han fyra år war blind och sängliggande. Ehuru pastoratet längesedan bordt tillfalla en Lector, erhöll han dock 1718 tillstånd att uppdraga det åt sin son, och dog 2 Dec. 1719.

Gift 28 April 1663 med Malin Ericsdotter, huspiga hos Biskop Laurelius, som dog 1692, 58 år gammal. Barn: Johan, som straxt förekommer; Nils, död 18 år gammal; Margareta, g. m. Comminn. Hülphers och Ramstedt i Skerike; Maria, g. m. Comminn. Schultzberg och Sernander i Swedvi; Karin, g. m. Commin. And. Schærström i Thortuna; Christina, g. m. Collega i Köpings skola C. Ihrman.

21. Johan Pratenius. 1719. Men emedan Konungen åter resolverat, att en Lector skulle här insättas, blef Pratenius kort derpå flyttad till Thortuna.

22. Gustaf Elwius. Mathes. Lector. Tilltr. 1720. Se Past. i Norrberke.

23. Mag. Fredric Anagrius. Theol. Lector 1728. Se Past. i Sala.

24. Mag. Gabriel Sewallius. Gr. Ling. Lector 1729. Se Past. i Rättwik.

25. Mag. Johan Thurelius. Theol. Lector 1737. Se Past. i By.

26. Mag. Gustaf Barchæus. Född i Nov. 1691 i Gunnilbo. Fadr. då Regementspastor, men till slut Prost i Norberg. Stud. 1707. Magister 1719. Underwisade sedan RiksRådet Grefwe Posses söner på Swanå. Blef 1725 vic. Eloqu. et Poes. Lector för Mag. Swedelius under dess wistande utrikes. Ordin. Adjunct och Bibliothekarie 1726, då Notariatet för en tid skiljdes ifrån Adjuncturen. Pwgd 13 Oct.1727. Log. et Metaph. Lector 1728. Rector Gymnas. 1730 och 1735. Kyrkoh. i Skerike 1739. Secundus Theol. Lector och Prost 1740. Hade mycket förtroende af Bisk. Kallsenius, att följa honom på visitationer och revidera kyrkoräkenskaper m. m., då stränga observationer gjordes öfwer minsta fel. Död 1 Maj 1743. Han dog icke 1 Maj, utan 2 dagar förut, som misstänktes och äfwen blef säkert bekant, men det war ingen som wille det fattiga huset illa. De andra Lectorsfruarna fortforo att besöka huset, liksom för den sjukes skull, och underhöllo så andra i den tanken att han lefde.

Gift 1728 med Brita Buschenfeldt, Bergmäst. G. Buschenfeldts dotter, f. 1704, † 28 Jan. 1745. Barn: Emerentia Sophia, g. m. Brukspatron G. Timm; Anders Gustaf, Titul. Professor och Juris Adj. i Upsala; Beata Charlotta, död ogift; Johan Fredric, Konstmästare wid Stora Kopparberget. Flere döde i barndomen.

27. Anders Wahlström. Född 28 Jan. 1703 i Fleckebo. Fadr. Commin. och slutligen Kyrkoh. derstädes. Stud. 1721. Ifrån barndomen förföljd af fattigdom mistade han äfwen det lilla han egde genom brand i Fahlun, der han conditionerade. Begynte söka graden i Upsala, men afstod för flera motgångar derifrån. Fortsatte dock sina studier med utmärkt flit, och blef, utan offentliga prof, så wäl känd för sina kunskaper, att han 1739 immediate antogs till Adjunct och Bibliothekarie wid Gymnas. i Westerås. Läste förnämligast mathematik för Lect. Troilius, som wistades i Turkiet. Ordin. Math. Lector 1740. Utn. Kyrkoh. i Skerike 1745. Pwgd 17 April 1746. War liten till wäxten, af ett ringa yttre anseende, men djupsinnig, gudfruktig och förnöjsam. Wänner och kände talade länge med aktning om honom. Död ogift 8 Jan. 1749.

Skrift: Ethica Mathematica eller Mathematisk Sedelära . . . . med Tillämpning till Sön- och Högtidsdagars Evangelier och Epistlar hela året igenom. Öfwers. ifrån Engelskan. 3 Delar. Westerås 175254, 8:o. Ett större antal Brud- och Grafskrifter.

28. Mag. Olof Kumblæus. Philos. Lect. Kyrkoh. 1749. Theol. Lect. 1757. Se Past. i Rättwik.

29. Mag. Anders Carlbaum. Theol. Lect. 1758. Se Past. i W. Fernebo.

30. Doct. Johan Schedvin. Theol. Lect. Tilltr. 1771. Se Past. i Swerdsjö.

31. Doct. Pehr Elof Strangh. Född 30 Juni 1731 i Westerås. Son af slutl. Prosten Mag. Jac. Strangh i Fellingsbro. Inskr. wid Upsala acad. 1741. Magister 1755. Condit. hos Landshöfd. Baron Frisendorff i Westerås. Secundus Collega i Triv.skolan 1758. Supremus 1760. Eloqu. et Poes. Lector 1764. Ordin. Adjunct och Bibliothekarie 1766. Läste Grekiskan och ansågs deruti hafwa serdeles kunskap. Pwgd 15 Jan. 1766. Consistorialis 1768. Ordin. Gr. Ling. Lector 21 April 1770. Icke utan aktning såsom Lector, hade han dock den harmen, att sent en afton wid sin port lyssnande till en owanlig rörelse i staden, blifwa af sina discentes med wåld tagen, kastad i en släde och med stygg musik i ilande fart skjutsad genom flera gator. Utn. Kyrkoh. i Skerike 8 Febr. 1780. Tillträdde och Prost 1780. Rector Gymnasii 1768, 1772, 1777, 1784. Secund. Theol. Lector 8 Mars 1785, men flyttade icke, efter wanlig ordning, till Hubbo, utan förblef i Skerike. Stiftets fullmägtig på riksdagen 1786. Erhöll s. å. ledighet ifrån Lectionen och lönade vicarius. Genom Kongl. resolution alldeles tjenstfri, med bibehållande af lön och säte i Cons., 30 April 1789, hwarjemte honom tillades Theol. Professors n. h. o. w. Stiftets Deputerad wid Jubelfesten i Upsala 1793. Utnämd wid samma tillfälle Theol. Doctor, den ende af detta Stift, promov. frånwarande 6 Juni s. å. Accorderade bort sitt præbende till en v. Pastor och tillbragte en lugn ålderdom i Westerås, merendels sysselsatt i sitt bibliothek. Hade ett jemnt och i umgänge nöjsamt lynne. Af slag längre tid lidande, död 7 Juli 1809.

Gift 11 Oct. 1770 med Hedwig Ulrica de Brenner, dotter af Lagmannen Carl de Brenner och Hedwig König, f. 1743, död 4 Juli 1824. Barn : tre döttrar, af hwilka twå dogo i barndomen; Christina Eleonora, g. m. Kongl. Hofpred. Prosten i Eskilstuna Doct. S. Wallqwist.

32. Doct. Jonas Reinhold Fellenius. Histor. Lector. Tilltr. 1811. Domprost 1829.

33. Doct. Gustaf Nibelius. Philos. Lector. Past. 1829. Past. et Præp. i Fellingsbro 1833. Tilltr. 1835.

34. Doct. Johan Norman. Född 11 Oct. 1777 i Westerås. Fadr. Joh. Norman, Sejlare-Ålderman och Rådman. Modr. Charlotta Elis. Rising. Stud. 1797. Magister 1803. Pwgd 15 Juni 1804, kallad af Excellencen Gr. U. G. De la Gardie. Spec. præsid. i Upsala 1805. Not. Gymn. et Aman. Consistorii 24 April 1807. Fick titel af Gymnasii-Adjunct 1808, och blef Ordinarius 9 Maj 1813. War ock ifrån 1810 ombetrodd att såsom v. Notarius Cons. mottaga räkenskaperna och uppbörden, dem han reglerade. Ling. Græc. et Hebr. Lector 7 Juni 1815. Rector Gymn. 1817, 1822, 1827. Prom. Theol. Doctor i Upsala 14 Juni 1831. Kyrkoh. här 5 Mars 1834. Tilltr. 1835, men dog 23 Juni s. å. Af ömtålig och sjuklig complexion, som, ehuru med noggrann diet, ej kunde länge underhållas.

Gift 17 Nov. 1831 med sin cousine Christina Charlotta Norman, dotter af Skeppare-Åldermannen Isac Norman och dess förra hustru A. C. Odelberg, f. 14 Mars 1801. Barn: Johan Albert, f. 18 Febr. 1835.

Skrifter: Spec. Præsid. De Parabola Math. XX: 1—16. J. L. Moshemii sententia sub examen vocata. P. I, II. Ups. 1805. Programmer.

[Se även Steffenburgs Skolminnen.]

35. Mag. Pehr Ulric Boethius. Theol. Lector. Utn. Kyrkoh. 1836. Tilltr. 1838. Se Past. i Rättwik.

36. Mag. Eric Fahlcrantz. Född 28 Aug. 1804 i Säfsnäs. Fadr. slutligen Contractsprost och Kyrkoh. i Norrberke. Stud. 1822. Magister 1827. Collega i Westerås 6 April 1829. Theol. Candid. 1830. Pwgd 5 Maj 1832. Vic. Adjunct wid Gymnas. 183235. Uppehöll Philosophiska Lectionen hösten 1832 och året 1834. V. Lector L. L. Gr. et Hebr. 1835. Ordinarie Ling. Græcæ et Hebr. Lector 10 Juni s. å. Tilltr. 1838. Rector Gymnas. 1838 och 1842. Undergick Past.examen 30 April 1838. Kyrkoh. i Skerike s. d. Tilltr. och Prost 1840. Vice Contractsprost under riksdagen s. å. Parentator wid prestmötet 1842.

Gift 20 April 1835 med Wilhelmina Eleonora Dahlberg, f. 23 Febr. 1815, dotter af Regiments-Läkaren J. P. Dahlberg och Hedwig Eleonora Tegman. Barn: Ulrica Wilhelmina, f. 26 April 1839 och Anna Sophia, f. 5 Oct. 1841.

Skrifter: Diss. acad. de Coloniis Græcorum ad Pontum Euxinum deductis. P. I, II. Ups. 1830. 4:o.

Theser, utg. för Philos. Lectionen 1834 och för Lingu. Græc. et Hebr. Lectionen 1835. Westerås. 4:o.

Oratio parentalis in memoriam Joh. Ol. Wallin, Archi-Episcopi, in conventu synodali Arosiæ hab. d. XIV Sept. 1842. Westerås s. å. 4:o.

2. Comministrar

Laurentius Nicolai Benedictus OlaiLaurentius GeorgiiNicolaus Nicolai RabeniusJohannes Mich. HarkmanLaurentius Erici DicanderAndreas Johannis SkærströmMatthias Petri KällströmJohannes Joh. HülphersAbrahamus Andreæ RamstedtEric ThurinJohan MolitzSimon HedlöfLars ReutermarkJohan ÅkerblomPehr ArénFredric DahlEric Olof SchultzbergJohan Eric MörtstedtAbraham Isacsson Lindbohm.

1. Laurentius Nicolai. Den förste som nämnes. 1622. Se Commin. i Möklinta.

2. Benedictus Olai. 1624. Afgick snart. Se Past. i Hed.

3. Laurentius Georgii. 1626. Se Past. i Medåker.

4. Nicolaus Nicolai Rabenius. 1650. Se Past. i Säby.

5. Johannes Mich. Harkman. 1668. Se Past. i Sewalla.

6. Laurentius Erici Dicander. 1680. Se Commin. i Jerna.

7. Andreas Johannis Skærström. 1684. Se Commin. i Thortuna.

8. Matthias Petri Källström. Född i Romfartuna. Stud. 1675. Pwgd 1 April 1687, och då Skollärare i Nås, der han led en gruflig fattigdom. Commin. här 1695, och war icke wäl ansedd. Prot. 26 Juni. "Han gör sitt embete wårdslöst, läsande jemnt och samt af papperet, så att ingen andakt dermed är." Död i Aug. 1697.

Gift 1689 med Margareta Ulfsberg i Westerås, som dog 1718, 60 år gammal. Barnen okände.

9. Johannes Joh. Hülphers. Född 1669 i Hedemora. Fadr. Borgare af lika namn. Stud. 1692. Pwgd 8 Febr. 1698 och straxt Commin. här. Död i Febr. 1711.

Gift 1698 med Margareta Pratenius, Kyrkoherdedotter i församl., som blef conserverad. Barn: Johan, Predikant wid Norns bruk; Isac, död studerande; Abraham, Kopparslagare; Jacob, död ung; Magdalena, ogift; Daniel, Hattmakare.

10. Abrahamus Andreæ Ramstedt. Född i Dec. 1690 i Björksta församl. och Ramsta. Fadr. Bonde. Stud. 1711. Pwgd 2 April 1712, och straxt kallad till Commin. här att conservera det utfattiga huset. Fick ändtligen 1728 en liten hemmansdel till Capellansbord, men förblef i armod till sin död 6 April 1730.

Gift 1712 med Margareta Pratenius, företrädarens enka. Hon dog 2 Febr. 1730, 60 år gammak. Barn: Anders, Lars och Nils, döde i yngre år.

11. Eric Thurin. Commin. 1731. Se Commin. i Jernboås.

12. Johan Molitz. 1741. Se Commin. i Mora.

13. Simon Hedlöf. Född 12 Juli 1705 i Hedemora. Fadr. Simon Hansson, Borgare. Stud. 1727. Pwgd 3 Juli 1736. Adjunct i Elfdal och Norrberke. Commin. här 1744. Död 25 Maj 1755. Huset war så fattigt, att under hans långwariga sjukdom måste Pastor besörja hans tjenst med hjelp af Contractisterne.

Gift 1743 med Margareta Winge ifrån Gunnilbo, omgift med efterträdaren. Barn: Eric och Johan, okände; Catharina Margareta, g. m. Organisten och Klockaren Isac Stenman i Odensvi.

14. Lars Reutermark. Född 8 Mars 1722 i d. w. Lilla Rytternes församl. Fadr. Bonde. Stud. 1747. Pwgd 5 Juni 1752 i Stockholm. Adjunct i Kärrbo. Commin. här 1756. Tilltr. 1758. Af förnöjsamt och lugnt sinne. Anfallen af ett häftigt slag i kyrkan, då han skulle uppstiga på predikstolen. Pastor, som war närwarande, wiste intet råd, och det hade ej blifwit någon predikan, om icke en swag men dristig man åtagit sig att uppträda. Blef någon tid sängliggande i stort elände. Död 25 Aug. 1790.

Gift 1. 1758 med Margareta Winge, företrädarens enka, f. 1723, död 19 Maj 1761. 2. 1762 med Anna Löfmark, dotter af Sångaren och Läraren i Westerås Fattigskola P. Löfmark. Barn: Anna Catharina, som förekommer nedanföre.

15. Johan Åkerblom. 1791. Se Commin. i Tillberga.

16. Pehr Arén. Född 20 Juni 1765 i Haraker. Fadr. Hammarsmeden wid Swanå bruk Pehr Arén. Stud. 1786. Pwgd 20 Juni 1792. Adjunct på flera ställen, slutligen i Nås. Commin. här 25 Jan. 1802, men dog före tillträdet 24 Aug. s. å. Af en liden motgång ledsen och förwirrad gick han ut om natten, kom wilse i ett kärr och tillsatte lifwet.

17. Fredric Dahl. Född 1 Sept. 1765 i Säther. Fadr. And. Dahl, Skräddarmästare. Modr. Greta Fahlman. Stud. 1787. Pwgd 19 Nov. 1790. War derpå 13 år Adj. hos Prosten Jedeur i Hubbo och tillika Informator för hans söner. Att så länge arbeta med 3 qwicka disciplar och tillika wara twungen att dagligen läsa Hollatzius, war för honom ett grufligt arbete. Commin. här 21 April 1803. V. Pastor 1815. Död 20 Jan. 1818.

Gift 1. 1804 med Anna Catharina Reutermark, företrädarens dotter, f. 1777, död 7 Sept. 1807. 1813 med Johanna Christina Gran, f. i Upsala 23 Febr. 1768.

18. Eric Olof Schultzberg. Commin. 1818. Se Commin. i Westerås.

19. Johan Eric Mörtstedt. Commin. 1822. Förrättade Hospitals- och Fångpredikants-tjensterna interimswis 1827. V. Pastor s. å. Se Past. i Floda.

20. Abraham Isacsson Lindbohm. Född 2 Febr. 1804 i Lillhärad. Son af Klockaren Isac Abrahamsson och S. E. Ullberg. Nära beslägtad med Prosten Mag. C. Lindbohm i Lillhärad, sedan i Skultuna, och warande i dess hus, fick han anledning upptaga namnet. Stud. 1826. Pwgd 1 Maj 1828, kallad af Brukspatron Adlerwald. Adjunct och Vicarius, äfwen med cura, slutligen i Skerike och derstädes Commin. 26 Juni 1837. Tilltr. s. å.

Gift 1831 med Lovisa Charlotta Sandlund, dotter af Handlanden L. P. Sandlund och R. Schåltz i Westerås, f. 5 Oct. 1811. Barn: Hedvig Fredr. Hildegard, f. 1832; Carl Wilhelm, f. 1833; Henrik Leonhard, f. 1835; Axel Reinhold, f. 1838; Charlotta Abrahamina Elis., f. 1840; Lovisa Augusta Florentina, f. 1842.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 24 juli 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt