Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Leksand med Djura Capell

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar
  3. Skolmästare.

1. Kyrkoherdar

TorbernusAmbernusLaurentius EmberniTorchillus AndreæEverhardus AndreæEricus PetriPetrusEricusMatthias NicolaiMatthiasVincentiusIngelbertus OlaiElaus Ingelberti TerserusUno TroilusSamuel TroiliusDaniel HelsingiusLaurentius AlstrinLars SiljeströmEric AlstrinIngel RabeniusJohan NordmanGustaf EnebomJohan M. FantIsac MellgrenJacob Michael SwedeliusJohan Schultzberg.

1. Torbernus eller "här turbjörn Canich i Liran." Har 1320 D. Petri et Pauli satt sitt sigill under en wittnesskrift om ett fiske i sjön Amungen, som några Helsingboer upplåtit till Åboer i Glistierna af Rättwiks socken.

2. Ambernus. Curatus här och Canonicus i Westerås, förekommer i en Compromisso in arbitros Dom. Egisli Ep. Aros. et Sigfridi, Decani Upsalaiensis, dat. 1346. Finnes ock för 1348, då han war Præpositus Wallensis.

3. Laurentius Emberni. Nämnd i ett qvittobref af 1367, deruti ock hans broder Magnus Embjörnsson förekommer.

4. Torchillus Andreæ. Lefde 1515 såsom Doct. Rudbeckius i sitt Memor. Publ. har antecknat. Den äldste Pastor här, hwilkens namn den uppmärksamme Biskopen kunnat igenfinna.

5. Everhardus Andreæ. Bewistade mötet i Örebro 1529 och underskref dess beslut. Flyttade till Stora Kopparberget wid 1530. Se Past. i Fahlun.

6. Ericus Petri. Med Konung Gustafs collationsbref, dat. 2 juli 1531, förordnad till denna församlings Kyrkoherde.

7. Petrus. I gamla matriklar nämnd Sordidus, med tillägg, att han för sitt stygga lefwerne blifwit härifrån fördrifwen. Det wissa är, hwad Historici intyga, att han, delaktig i Dal-upproret för kyrk-klockornas uttagande och såsom Måns Nilssons medhållare, blifwit 1533 wid Kopparberget gripen, förd till Stockholm och till döden dömd. Utgången berättas olika. Den ene säger att han blifwit skonad till lifwet, en annan att han med flera upproriske prester s. år på den stora räfsten i Tuna mistade hufwudet.

8. Ericus eller "biskedelig man här Erik i Liran" köpte 1547 en gård i Hedemora. Nämnes ock i en wittnesskrift af år 1552.

Hans hustrn Anna omtalas 1549. "Någre Sollbyggare hade kommit henne i några käromål, hwarifrån hon wid Tinget blef fri med Danneqwinnors wittnesed."

9. Matthias Nicolai. Kallar sig "Kijrkohärre i Liran" då han 23 Juli 1544, han blir således den 8:de i ordningen, i Stora Tuna skref ett bref, som Samlaren af dessa minnen sjelf läst ibland handlingar på Grängshammars gård.

10. Matthias eller "Här Matz Kirkiehärren i Lirsan" 1553. Uppgifwes hafwa förut warit Sacellanus på stället, och säkert är, att en sådan medhjelpare denna tid funnits i en så stor församling. Mantals- och skattskrifningslängden för denna socken har han 1556 bewittnat med sin underskrift. Antecknadt finnes ock, att han på en resa till Westerås drunknat icke långt ifrån staden.

11. Vincentius. Anses wara densamme som gjorde så många underliga flyttningar och slutligen stadnade i W. Schedwi. Berättelsen om honom här är den, att han wid 1558, då den följande ankom, innehaft tjensten och blifwit af honom under mässans förrättande ifrån sjelfwa altaret fördrifwen. För tidens skick är detta wåld icke otroligt, och war mannen densamme, som sedan lefde så länge, wisar nogsamt hans ungdom wid tillfället, att han endast war Vicarius, likasom efterträdaren sjelf på den ort som han nu lemnade.

12. Ingelbertus Olai. Ifrån Helsingland härkommen. Född i Tuna socken och Rocksta by. Fadr. Kyrkoherde, efter andras uppgift bonde. Tjenade först såsom Hofpredikant hos Kon. Gustaf och sattes wid 1550 till Capellan och vice Pastor i Umeå församling, då ordin. Pastorslönen der, såsom flerestädes, war indragen till kronan. Der säges han hafwa wisat sig så myndig och sträng, att han med wåld blifwit twingad gå derifrån. Snart blef han dock såsom en reformerande och driftig man af Konungen satt till ordin. Pastor i Leksand, såsom sannolikast synes, 1558. Kallas ock Prost i Dalom. Af K. Eric erhöll han 16 Juli 1562 donationsbref på ett hemman Tibble i Leksand, der flera hans efterkommande sedan bott. Biskop Erasmus visiterade hos honom 1576 och uträttade att denne Pastor, likasom många andre, följande år med sin underskrift antog Kon. Johans liturgi. Bekräftade dock äfwen Upsala mötes beslut 1593. Stiftets Fullmägtig på riksdagen 1594. Under predikans förrättande Juldagen 1597 blef han häftigt anfallen af slag och måste mållös hembäras. Wäl kom han sig något före, men mistade synen och blef för sin återstående tid, med det stora hushållet, försörjd af sin son och efterträdare. Död 1602.

Gift 1. med Brita, Kyrkoh. i Delsbo Herr Elofs dotter, syster till Biskop Bellini första fru. Barn endast Elaus, som straxt förekommer. 2. med Catharina, dotter af Herr Joen, Kyrkoh. i Ljusdal. Barn: Daniel, blef Kyrkoherde i Thorsång; Abel, blef sin faders Klockare; Israel, Landtman i Leksand; Abraham, Bergsman wid Stora Kopparberget; Isac, Fänrik, död i Liffland och på Konungens bekostnad begrafwen i Riga; Jacob, Predikant för krigsfolket, också död i Liffland; Margareta, g. m. en Bergsman i Aspeboda; Anna, g. m. Kyrkoh. Gudmund i Orsa; Sara, g. m. en Landtman på Strand i Wika.

13. Mag. Elaus Ingelberti Terserus. Född af ofwanstående föräldrar i Umeå 1554. Tidigt måste han, för styfmodrens hårdhet, öfwergifwa hemmet och begaf sig, efter flera års studier inom riket, med adliga disciplar till Tyskland, der han antog namnet Terserus i anledning deraf att han blott tre gånger kommit sent i Professor Posselii collegier. Blef Phil. Magister i Leipzig , men intet acad. specimen har träffats efter honom. Hans första tjenst war wid Kon. Johans hof såsom dess Secreterare, men för det liturgiska bullret och partioroligheterna öfwergaf han tjensten och sökte hos sin mosters man, Biskop Bellinus i Westerås, skydd och befordran. Finnes först warit Rector Scholæ i Hedemora, men 1595 flyttad till Rectoratet i Westerås och war s. år Orator i prestmötet. Med denna hans transport är icke så redigt. I Upsala Domcapitels handlingar finnes för 3 Aug. 1594: "Deliberatum est de Schola Arosiensi deque querelis M. Johannis Benedicti contra M. Elaum, qui eum extrudare conatur suffultus litteris Regiis et promotione Olai Sverkeri. Primo conclusum est D. Archiepiscopum debere ratione sui officii admonere Episcopum Arosiens. gravissimi sui officii, et si contra fecerit aliquando hac de caussa esse responsurum." I Westerås Domcapitel finnes intet härom. Efter fadrens olyckliga sjukdom blef han af Biskop och Domcapitlet 1598 sänd till Leksand med interims fullmagt på pastoratet, och åliggande, att försörja sin fader och dess hus. Efter gubbens död gaf Konungen 17 Aug. 1602 confirmation på tjensten med alla dess förmoner, och innehöll collationsbrefwet äfwen, att han skulle på behaglig tid uppbära 48 t:r säd af Biskopskulla kyrkoherberge för sitt omak att på swenska vertera Johannes Magni Historia. Prost war han öfwer hela Öster-Dalarne. Lärd, werkligen upplyst, oförskräckt och drifwande, werkade han icke allenast i sitt egentliga kall, utan äfwen såsom politicus för det allmännas säkerhet och bästa. Stiftets Fullmägtig på alla riksdagar hade han stort inflytande med sina råd. Under det bekanta Näftåget 1598 war han nästan den ende, som med klokhet och mannamod frälste mångas lif och bidrog omsider till rättwisa och ordning ibland den förbittrade allmogen. Likaså i Kon. Gustaf Adolfs första regeringsår, då böndernas misstankar och hat åter uppblossade mot de rika och mägtiga, sökte han med tal och skrifter taga adeln i förswar, och han wann sitt ändamål att stilla missnöjet. På Ståthållaren C. Bondes wägnar utskref han flera bref till Dalfolket, och på riksdagen i Örebro 1614 blef honom ombetrodt att framgent waka öfwer lugnets bibehållande. Att han ock war känd för theologisk kunskap synes deraf, att då Swenska Bibeln versionen 1615 skulle öfwerses och förbättras, war han ålaggd att deltaga i arbetet. Det wore en skyldig rättwisa emot den owanligt förtjente mannen, att historien samlade alla de skrifter, bref och minnesmärken som finnas efter honom, äfwensom de bewis regeringen och landet gifwit honom af sin tacksamhet. Wisst är att Kon. Gustaf Adolf på sin resa i Dalarne gjorde honom nådigt besök. Wid Konungens kröning 1617 kunde han såsom sjuk ej närwara, och dog i Aug. s. å. Ett wackert epitaphium öfwer honom uppsattes i Leksands kyrka.

Gift 1. 1597 med Anna, kyrkoh. i Wika Dan. Swinhufwuds dotter, f. 1570, död i barnsäng 1609. Barn: Pehr, Bergsman wid Kopparberget; Brita, g. m. Olof Jonsson, Köpman ib.; Gudelina, g. m. Jac. Skottswink, Köpman i Stockholm; Anna, g. m. Kronofogden A. Bröms i Helsingland; Margareta, g. m. Laur. Danielis, Kyrkoh. i Enånger; Elisabeth, g. m. Bergsman Claes Ericsson i Wilkesbacka; Adolf, Kyrkoh. i Mora; Jöns, slutl. Biskop i Linköping; Daniel, Engelbert, Georg och Catharina, döde i ungdomen. Gift 2. 1610 med Margareta Sæbroensis, som blef omgift med efterträdaren. Barn: Johannes, Eloqu. Professor i Åbo; Elof, Landtman och Handlande i Leksand; Jacob, Lector i Westerås.

Skrifter: Historia Johannis III:i Sv. Goth. Wand. Regis, 15½ ark, af Mag. Elof Terserus, Kongl. Secreterare, Mss. å Linköpings Bibl., tryckt i Nettelblads Schwed. Bibliothek. Berättelse om Näftåget 1598. Mss. Torde warit skrifwen på Latin, till det mesta följd af Djurdal i dess Disp. de Tumultu Dalecarlico, vulgo Näftåget. Dalkarlarnes Handlingar, som skedde och afhandlade äro åren efter Christi börd 1613 och 1614 per E. T. Umo-Wallensem. Mss. 10 ark. Tal, Bref m. m. citerade af Hallenberg och flere.

14. Mag. Uno Troilus. (Så skref han sitt namn, icke Troilius.) Född på gården Backa i Hyltinge socken af Strengnäs stift 12 Sept. 1586. Fadr. Truls Larsson ble sedermera Hr Åke Johanssons Landtbofogde på Tidön. Modr. Emfred Unesdotter. På sitt 10:de år i Westerås skola introd. af företrädaren Mäster Elof, (märkligt, att han blef dess successor både officii och matrimonii) studerade han äfwen i Strengnäs och Wexiö så, att han 1608 kunde begifwa sig till Tyska academier, och erhöll Magistergraden i Wittenberg 13 Mars 1616. Hemkommen blef han straxt pwgd och befordrad till den grannlaga tjensten att wara stiftets Poenitentiarius, då han ock blef Assessor Capituli. Åtföljande Biskopen på visitationer blef han känd af Leksands församl. och begärdes enhälligt till Kyrkoh. 23 Febr. 1618, hwartill Biskop Bellinus, då stadd i Rättwik, 10 Mars, "så mycket till honom stod," gaf sitt samtycke, sub Sigillum Capituli. Redan i April utföll för honom Konungens collations-bref, men Contr.Prost blef han icke förrän efter sin mågs Mäst. Ol. Dalecarli i Rättwik död, tillsatt på prestmötet 1648. Han hade sin företrädares nit till församlingens wård, och wisade äfwen lärdom då han war Orator i prestmötet 1621, Respondens 1629, Predikant 1635 och Præses 1649, men war af ett mera mildt och saktmodigt sinne, obenägen för deltagande i politiska ärenden, och finnes icke på någon riksdag hafwa warit stiftets fullmägtig. Då embetet medgaf delade han sin tid emellan studier och kroppsrörelser. Hade stort hushåll med widlyftig slägt och hans hus war ofta en samlingsplats för slägtkära och äfwen lärda personer. Flera hans behållna bref till Biskop och Fratres i capitlet äro höfliga, men utan krus precisa och kraftfulla, wittnande äfwen om samwetsgrannhet. Död 15 Febr. 1664. Begrofs med sedan tryckt predikan af Prosten i Fahlun Mag. J. Rudbeckius.

Gift 20 Sept. 1618 med Margareta Sæbroensis, äfwen Zebrozynthia kallad, företrädarens enka, dotter af Pastor i Säbrå i Ångermanland Joh. Bure. Hon dog 11 Juni 1657, saknad i hela Dallaget, der hon för sitt hederliga utseende och goda hjerta hedrades med namn af "Stormoder i Dalom." Länge gick den berättelsen ibland hennes efterkommande, att wid likpredikan öfwer henne begynte presten med en klagan, som han hört på wägen af en bonde i Gagnef. "Skulle jag icke gråta, då stormoder i Dalom är död?" Man har föregifwit att det war Terseri förra hustru som kallades "stormoder", men Troiliska skägten har alltid påstått det om sin stammoder. Af 5 söner och 7 döttrar: Samuel, sin faders efterträdare; Zacharias, Borgmästare i Fahlun; Eric, en serdeles snabb student, omkom genom skeppsbrott i Schagern; Anna, g. m. Prosten wid Kopparberget Mag. L. Blackstadius m.fl.; Emfred, g. m. Prosten Mag. O. Dalecarlus i Rättwik och dess successor P. Schottenius; Elisabeth, g. m. sin styfbroder Biskopen J. Terserus; Sara, g. m. Prosten i Wingåker Mag. M. Simming; Margareta, g. m. Prosten i Sala Mag. J. Arbogensis; dottren Gumborg uppgifwes ock g. m. Bergsmannen Joh. Brander i Fahlun.

15. Mag. Samuel Troilius. Född af ofwanbeskrifne föräldrar 1619. Uppfostrad med flera snälla styf- och halfbröder, kunde han icke sakna en ypperlig ledning i studier till dess han 1641 blef Stud. i Upsala. Märkligt är, att den så nödig ansedda inwigningen icke skedde wid acad., utan i äldsta stud. matr. står om honom: "1645 Arbogiæ depositus." Uppehöll sig ock en tid i Åbo, men blef Magister i Upsala 19 Febr. 1652. Pwgd 15 Oct. (25 Jan.?) 1653, och synes först stadnat hos sin snart blifwande swärfader i Stora Tuna. ConRector Scholæ i Westerås 1 Juli 1656, och följande år Assessor Consistorii. Då fadrens krafter begynte märkligt aftaga, begärde han hem sin son till församlingens skötsel, som bewiljades i Capitlet 23 Mars 1659. Erhöll 22 Febr. 1662 Regeringens försäkran om succession i pastoratet, och efter fadrens afgång 11 Aug. 1664 stadfästelse derpå, då derpå, då ock Biskopens bref derom 25 Sept. afgick till församl. Alltför få äro underrättelserna om honom och hans korta tid medgaf honom icke några wärf utom församl. Blott finnes antecknadt, att han 1656 warit Orator i prestmötet. Älskare af stillasittning till läsande och skrifwande ansågs han af fadren förkorta sin lifstid, hwarföre denne säges, så ofta han gått förbi sonens rum, med knackande på dörren hafwa påminnt honom: "Mäster Samuel, kom ihog hustru och barn." Den gamles fruktan war grundad, ty han dog i sin bästa ålder 8 Mars 1666.

Gift 6 Aug. 1654 med Margaretha Guthræus, Prostens i Stora Tuna Mag. Jac. Guthræi dotter, omgift med Lectoren i Westerås Mag. A. Thermænius. Barn: Jacob, Prost i Husby; Olof, Prost i Stora Schedwi; Johan, Kyrkoh. i Barkarö; Christina, g. m. Pastor i Mora A. Nohrmoræus och Prosten D. Lindbergius i Husby.

16. Mag. Daniel Helsingius. Född i Enångers församling af Helsingland wid 1625. Fadr. Laur. Danielis, Kyrkoherde, g. m. Margareta, dotter till ofwanst. N:o 13. Kom ifrån Gefle skola till Upsala acad. 1642. Begynte 1652 Philos. cursen, gick långsamt men kom med heder till målet. Pwgd af Ärkebiskopen 10 Maj 1656, kallad till Archidiaconus, d. ä. vice Pastor wid Upsala Domkyrkoförsamling. Wid 1661 tillika Adj. i Philos. faculteten. Prom. Mag. sistn. år 13 Juni, då han war Primus. Erhöll Enkedrottningens fullmagt 1662 att wara dess ordin. Hofpredikant, som öppnade honom wägen till detta pastorat. Wäl föregifwes att hans skyldskap med de förra presthusen underlättat ansökningen, då han 1667 af Regeringen utnämndes till Kyrkoh. här, men säkert woro andre recommenderande skäl, emedan församl. ifrigt sökte conservation för den 26-åriga enkan med små barn. War derföre icke för alla wälkommen då han 1668 tillträdde, och ehuru han till det för sterbhuset bestämda 1 ½ nådår sjelf tillade ett halft af sin lön och gjorde tjensten mest gratis, war ännu en tid owilja emot honom, så att en plägad man i stort lag kunde tilltala honom: "hwad skulle du här, din förbannade smörhälsing?" Småningom wann han förtroende och sökte församlingens bästa, men icke med de förras kraft, och utom præsidium wid prestmötet utmärkte han sig icke publice. Ofta sjuklig war han lycklig att i sin Adjunct och successor matrimonii hafwa en god hjelpare, som utan namnet dock länge och oftast war v. Pastor. För att öka hans förmoner kom han i twist med Skolmästaren,som klagade öfwer orättwisa. Prost endast i sin församling. Äfwen hit hade trollwäsendet spridt sig och 1671 kom befallning att undersökning skulle anställas, men handlingar derom saknas och målet synes ej warit af betydenhet. I hans tid hände det sällsamma, att en hustru i kyrkan under Juldags-ottesången framfödde ett gossebarn, som sades blifwit wid lif. Död 17 Mars 1684. Begrofs 25 Maj med predikan af Biskop Carlsson.

Gift 12 Jan. 1661 med Catharina Aurivillius, Prosten i Gefle Mag. O. Aurivillii dotter, sedan g. m. Kyrkoh. i Kohlbeck Mag. Jöns Solinus. Barn, som togo namnet Siljeström: Lars, se nedans. N:o 18; Barbro, g. 1. m. Kyrkoh. i Ofwansjö L. Weslander, 2. m. Borgmäst. i Eskilstuna och Thorshälla B. Springer och 3. m. D:o Ol. Törnberg; Hedvig, okänd; Olof, Rådman i Stockholm; Margareta, g. m. Häradsbokhållaren A. Kihlman.

Skrift: Grammatica Latina contracta et in multis, quoad Suetica, emendata. Ups. 1662 et 1670. 8:o. Lästes en tid i skolorna.

17. Mag. Laurentius Alstrin. Född i Alsters socken af Wermland 1649. Fadr. Anders Björnsson, Gästgifware och Häradsdomare. Modr. Maria Bengtsdotter. Stud. 1670. War lycklig att winna condition hos en rik man, som ock blef hans swärfader. Magister 16 Dec. 1679 och straxt derpå Matheseos Lector i Carlstad, der han 10 år förut warit discens. Pwgd 1680, och 27 Oct. flyttad till Stockholm att wara Notarius i HofConsistorium, då han ock hade att med böngöring uppwagta hos Öfwerheten. Antogs derjemte till tjenstgör. Kongl. Hofpredikant och fortfor i dessa tjenster fem år. Wid ledigheten här 1684 kom en och annan af stiftets prester i förslag, och i synnerhet sökte församlingen, med Landshöfdingens recomm., få Rector Mag. Hesselius i Fahlun till Kyrkoherde, men Konungen, som synes warit i bryderi, dröjde emot wanligheten öfwer året, då han utnämnde Mag. Alstrin i April 1685. Tilltr. s. år och påminte i följ. Jan. Biskopen om utlofwad introduction. Prost i sin församl. 1690, i contractet nedan Siljan 1694 och i Österdalarne ofwan Siljan, utom Mora, 1699. War Præses i ett prestmöte och predikade 1697. Riksdagsman 1685, 1693 och 1697. Kunnig, arbetsam och behaglig både i tjenst och umgänge. Brukade hålla Collegia disputatoria till öfning för sina prester och studerande på orten. Flera hans manliga bref wittna om ordningssinne och allwar. Klagade i synnerhet 1698 öfwer folkets nöd af misswäxt flera år, hunger och smittsam sjukdom. Död 4 Mars 1702.

Gift 1. 22 Febr. 1681 med Christina Ångerman, dotter af Råd- och Handelsmannen i Upsala Er. Ångerman och syster till Professorn, sedan StatsSecreteraren Joh. Upmark Rosenadler. Hon dog 7 Maj 1692, 30 år gammal, då Prosten begärde likpredikan af Biskopen genom bref, som han med tårar och darrande hand ej kunde skrifwa som han borde. 2. 14 Maj 1693 m. Helena Hanssen, Handlanden i Fahlun Fr. Hanssens dotter, och sedermera maka till Räntmästaren N. Romell. Barn af förra giftet: Andreas, Gouvern.Secreterare i Pomern; Eric, ses nedanf. N:o 19; Maria, död ung; Lars, Eloqu. Professor i Åbo; Carl, Medic. Doctor och Assessor; Christina, g. m. Capitaine J. Schytz; Maria, död ogift; Anna Elisab., g. m. Prosten i Husby Mag. Bergström. Af 2:a giftet: Fredric, Commissarie och Assessor; Helena, g. m. Hans Hjort af Ornäs; Ulrica, död ogift.

Skrifter: Likpred. öfwer Commin. M. Dalinus i Leksand. Sthm1690. 4:o. Prestmötspred.: En syndig menniskas rättfärdiggörelse inför Gud. 1697. Begärde censur i Cons. af detta arbete, som ansågs onödigt, då alla hade hört det i kyrkan.

18. [Det står 19 för både denne och den följande. /SZ] Cand. Lars Siljeström. Född i Stockh. 16 Nov. 1662. Son af ofwanst. N:o 16. Student i Upsala 1673. Philos. Cand. 1689. Disput. ock pro Gr. men undergick ej promotion. Pwgd 12 Dec. 1690, kallad till Adj. af Pastor i S:t Jacob i Stockh. Mag. Wagner, med hwilken han war i någon skyldskap. Efter aflagdt prof af Konungen förordnad 5 Dec. 1692, att uppwakta med gudstjensten wid Kungsöhr, och "efter befallning straxt installerad." Likasom företrädarne hade han ock att sköta Capellanstjensten i Kungsbarkarö, och synes underligt huru han kunde tjenstgöra på båda ställen, i synnerhet då Konungen ofta och länge wistades på Kungsgården. Blef 1696 angifwen för wårdslöshet i embetet och oordentlig lefnad, som gjorde hans Prost, den gode Mag. Dwan i Köping, mycket beswär. Föga wigtigt war, att "han öfwade kortspel i Kungsöhr, då Kongl. Hofwet war derute," swårare war att han anklagades för dryckenskap, slagsmål och narrwerk, och ransakning blef deröfwer anställd. Dock, han förstod urskulda sig, och ehuru Biskopen anmälde målet hos Konungen, nämnes icke i Cons:i prot. något straff. Troligen afstadnade allt med Konungens död, och Kon. Carl XII ansåg honom för hans dristiga och oförskräckta mod "mera passande för sina Drabanter än för Kungsöhrs stalldrängar." Till Consist. kom Konungens bref af 12 Mars 1698, att han war utsedd till Drabantprest och skulle stå examen i Upsala. Det skedde 25 Maj och 28 Juli utföll fullmagten. Han utgick derpå i fält 1700 och följde sin Konung med arméen 3 år i Seland, Liffland och Polen. Utn. Ordin. Kongl. Hofpredikant i högquarteret Lais 23 Mars 1701 och redan 10 Maj 1702 i Wiscow, nära Warschau, till Kyrkoh. i Leksand. Det är swårt att inse rätta orsaken till en så stor och hastig befordran. Enligt Konungens befallning hade han den owanliga förrättning, att i Ocuniow, en liten Polsk stad, 23 Maj 1703 wiga tre prester, som anställdes wid arméen. Hemkom och tillträdde s. år, warande redan 26 Juni utn. ContractsProst. Introd. af Biskopen 17 Jan. 1704. Hade 1698 warit Opponens i prestmötet, höll marknadspredikan 1704, war vice Præses 1707, ordin. Præses 1712 och predikade åter 1716. Riksdagsfullmägtig 1713, men då Biskop och Consist. 1722 i hastighet utfågo några tjenliga personer, "ansågs betänkligt att kalla honom dertill." Onekligt är att han wisade kunskap, omsorg och werksamhet, men alltid behöll han något af sin ungdoms lynne och wanor ifrån fältlefnaden. Till ex., då han kappkörde med Kronofogden i församl. och kom till elfbron, tog han försprånget dermed att han, till åskådarnes förskräckelse, satte twärtöfwer elfwen, som endast i starkaste köld swagt isbelägges för några dagar efter strömmen, och det lyckades. Död 16 Juni 1730. Begrofs 5 Juli med predikan af Prosten Sandel i Hedemora.

Gift 1698 med Maria Pehrsdotter eller Petré, enka efter Fodermarsken wid Kungsöhr Arvid Wulff, död i Wika i Aug. 1740. Barn: Daniel, Konung Fredrics Hofjägare, död i Hessen 1727; Olof, Pastor wid Westmanlands regim.; Lars, vice Borgmästare i Sigtuna; Catharina, g. m. Commissarien C. Colvin i Stockh.; Maria, g. m. Kronobefallningsmannen C. Ekebom och Kronolänsmannen Joh. Schedin i Leksand; Pehr, död ung.

19. Doctor Eric Alstrin. Född i Stockholm 3 Febr. 1683. Föräldrarne ses ofwan wid N:o 17. Sändes 1691 med tre bröder till Upsala acad., och hade der en öm tillsyn af sin morbroder Professor Upmark. Begaf sig 1706 till Tyskland och blef 28 Jan. 1708 Philos. Magister i Greifswald med första hedersrummet. Besökte derpå flera universiteter i Tyskland, Holland och England. Efter 6 års utewistande hemkommen fick han 1716 sin första befordran att wara v. Bibliothecarius wid Upsala acad. Acad. Secreterare 31 Juli 1719 och 15 Juli 1723 Logices et Metaphys. Professor. Pwgd 1727. Då han såsom landsman och uppfostrad i denna församl. sökte pastoratet, hade han märkliga rivaler, som hwar på sitt sätt yttrade sin åstundan. Prosten Nauclerus skref sin ansökning i Consist. på vers (se weckoskr. Gammalt och Nytt 1767). Prosten Anagrius hade sin emissarius i församl. med en recomm. skrift och walet ådrog sig anmärkningar. Men då församlingen hos Konungen begärde Prof. Alstrin, war saken snart afgjord med fullmagt för honom af 16 Febr. 1731. Tilltr. och blef ContractsProst 1732. Utn. Theol. Doctor 18 Jan. och promov. i Upsala 23 Febr. s. å. Pastor Primarius och Kyrkoh. i S:t Nicolai församl. i Stockh. samt Præses i StadsConsist. 24 Dec. 1734. Såsom behaglig man och snart älskad afflyttade han med öm saknad å båda sidor. Hans skrifwelser utmärka en lätt hand och skönt framställningssätt. Uppförd i 2:dra rummet på förslag till Superintendent i Carlstad 1740. Biskop i Wexiö stift 12 Juli 1742. Transp. till Strengnäs stift 17 Oct. 1748. Föreslagen till Westerås stift 1751 och uppförd på allmänna ÄrkeBiskops-förslaget 1757. Bewistade alla riksdagar från 1734 till 1756. Hade på sin tid stort anseende både som theolog och philosoph, och hade ut-märkta predikogofwor. Skildras såsom foglig, men tillika allwarsam, qwick, liflig och utmärkt werksam i sina embetsbefattningar. Under sina sista år nödgades han nyttja kryckor efter ett swårt och illa botadt benbrott. Död 11 Nov. 1762.

Gift 21 Juni 1721 med Margareta Asp, dotter af Superintend. i Hernösand Mag. Petrus Asp, f. 1706, död 1765. Barn, som adlades under namn von Alstrin, woro: Matthias, Actuarius i Swea Hofrätt; Lars; Margareta, g. m. Prosten i Floda af Strengnäs stift Mag. J. Bergstedt.

Skrifter: Disp. Theol. de Conformatione ad hunc mundum, ex Rom. XII. 11. Præs. Maijero, Gryphiswaldiæ 1708. Præsid. för 79 Dispp. i Upsala, som ses hos Lidén. Likpredikan öfwer Biskopen i Westerås Doct. N. Barchius. Westerås 1733. Riksdagspredikan. Sthm 1742. Likpredikan öfwer Prosten i Korsberga Petr. Lindstorphius. 1743. Dito öfwer Anna Rogberg, g. m. Prosten Colliander i Alsheda. 1744. Dito öfwer Kyrkoh. i Åhs Joh. Bjurbeck. 1746. Tal wid Kila kyrkas inwigning i Södermanland 1750. — Likpred. öfwer Biskopen Doct A. Kalsenius. Westerås 1751.

20. Ingel Rabenius. Född i Westerås 17 April 1677. Fadr. då Syssloman och Predikant i Hospitalet, blef Pastor i Berg. Stud. 1696. Pwgd 23 Maj 1699, kallad att wara Predikant wid Norns bruk. Fattade snart det beslut att söka tjenst wid den utewarande swenska arméen och afreste 1701 med Biskopens och Consist. recomm. till Gen.Superintend. Doctor Lang. Antogs s. år till Bat.Predikant wid Fältmarsk. Grefwe Lewenhaupts regimente och till Assessor i det Curiska Landt- och FältConsistorium. Under wistandet i Saxen erhöll han Kongl. fullmagt 24 Jan. 1707, att wara Pastor wid Norra Skånska Cavalleriet. Swårt war hans lidande i kriget, serdeles uti Ukraine, då han, skjuten igenom den ena armen och beröfwad allt hwad han egde, ofta af hunger war för swag att färdas till fot. Fången wid Pultava fördes han med de andre in i Ryssland och tillbragte 12 år i Siberien. Hans wistande war i Tobolsk och sedan i Klinow, der han hade sin wissa församling af fångarne att betjena, men så föga till uppehälle att han måste söka det nödiga med handarbete. Att förfärdiga tagelperuker och trädklockor gaf honom bästa förtjensten. Efter slutad fred 1721 skyndade han hem och blef efter ett års wäntan wald Kyrkoh. i Romfartuna 15 Maj 1723. Tilltr. 1724. Prost 1729, sedan han föreg. år predikat i prestmötet. Riksdagsfullmägtig 1731 och 1734. Föreslagen hit 1735 fick han stor pluralitet af röster, ehuru många utan wal förklarade sig nöjda med hwilkendera Konungen behagade nämna. Blef s. år utnämnd, tilltr. och mottog contractets wård. Af sina lidanden hade han lärt mycket och han egde mera kraft i behåll att ännu gagna än som kunde förmodas, då döden inföll redan 30 April 1739, icke utan uppmärksamhet af mindre wälwilliga, huruwida han skulle upplefwa ännu en dag.

Gift 11 Maj 1724 med Margareta Kalsenius, enka efter Pastor i Romfartuna Mag. G. Schilling och dotter af Prosten Mag. Kalsenius i Söderberke, f. 1698, död 3 Maj 1772. Barn: Olof, Juris Professor i Upsala; Susanna, g. m. Ryttmäst. Fromh. Jernfeltz; Elisabeth, g. m. Secret. C. Stenbeck; Anna Christina, g. m. Brukspatron Jöns Flygare.

Skrifter finnas några smärre i Religionsämnen, uppsatte för fångna Swenskar i Siberien, undertecknade med hans namn, dock säges, att Doctor Jöran Nordberg war deras rätta auctor.

21. Doctor Johan Nordman. Född i Hedemora 17 Sept. 1704. Fadr. Anders Månsson, kommen ifrån Westergöthland, war Rådman och Handlande, märklig deraf, att då han 1709 efter en aftonsångs-gudstjenst stod i bänkdörren för att gå ut, slog åskan ned och träffade honom så, att den ena strumpan och skon blefwo baktill alldeles uppskurna, utan att han skadades. Modr. Christina Hjort. Föga underbyggd i studier kom han till Upsala acad. 1719. Hade mycken uppmuntran af Prosten Sandel [tycks stå Sandei] både före och under det han war ledare för dess söner. Magister 1728. Recommenderades s. år af Biskop och Consist. hos ÄrkeBiskopen att blifwa Pastor wid Swenska församl. i London efter Mag. Serenius, "helst han wid acad. aflaggt goda prof och war mägtig af Engelska språket." Efter kallelse af RiksRådet Grefwe Bark pwgd i Stockh. 6 Mars 1730. E. O. Predikant wid Drabantcorpsen 5 Mars 1735. Ordin. Kongl. Hofpredikant 12 Mars 1736. Efter hedrande kallelse till denna församling af Konungen utnämnd Kyrkoh. 15 Jan. 1740. Wid tilltr. ContractsProst. Theol. Doctor i Ups. 17 Juni 1752. Benådad med Kongl.ÖfwerHofpredikants titel 7 Jan. 1764. Præses i prestmötet 1745, som på sommaren blef honom af Biskopen ålagdt; predikade 1753. Fullmägtig på riksdagarna 1746, 1751 och 1765, ehuru han gerna wille undwara detta förtroende och hade sina skäl dertill. Wid Dal-upproret 1743, då många af denna församling sällade sig till hopen, ehuru allwarligt han sökte afhålla dem derifrån, ända dertill att det wäckte böndernas bitterhet och hotelser, kunde han dock på den swåra parti-tiden icke undgå misstankar, äfwen af medbröder, att på något sätt hafwa del i den olyckliga rörelsen. Han begaf sig till Fahlun, der de oroliga samlades, gjorde flera dagar bön för dem och förmanade åtminstone till mensklighet i företagen, men äfwen detta blef misstänkt. Långt efter blef han genom Consist. kallad "af den Kongl. Commissorialrätten till Stockholm att till upplysning mundtel. höras i det göromål, som war rätten anbefaldt." Då icke annat kunde honom förebrås, blef han åtalad för det, att efter bönen hafwa uppläst en Konung Davids psalm, hwaraf de upproriske möjligen kunnat hemta styrka för sina afsigter. Efter en månad blef han hemförlofwad, och en hwar opartisk war öfwertygad om hans oskuld. Då den bekanta trollransakningen i Åhl föregick, blef han af Consist. anmodad att besöka, upplysa och till bekännelse förmå de anklagade; men det war icke hans sak att twinga dem emot deras öfwertygelse. Äfwen skulle han skrifwa en upplysande afhandling om trollwäsendet i allmänhet och hwad werkligt deruti kan wara för wår tid. Det skedde ock, men manuscriptet har ej kunnat träffas. Med allt detta war han en hedersman, som med wackra insigter, stora embetsgåfwor och upplyst nit hade både kärlek och aktning i församl. och mycket anseende så utom som inom sitt stånd. Att winna en sträng ordning uti allt war hans ifrigaste bemödande. Om icke annat hjelpte tog han sin kraftfulla Skolmästare med sig till kyrkobyn och utdref alla drinkare, som der stadnat på söndagseftermiddagarna. Hans sista sjukdom war af en halsböld, som nekade honom att njuta någon föda. Deraf uppkom det talet, att en Prost i Leksand dött af hunger. Afled 27 Dec. 1767.

Gift 12 Sept. 1735 med Magdalena Sandel, Prosten i Hedemora Mag. A. Sandels dotter, född i America 1704, död 28 Jan. 1764. Af 7 barn: Maria Christina, g. m. Capitainen A. Muncktell; Ulrica Fredrica, g. m. Öfwersten och Ridd. Joh. E. Rydingswärd; Magdalena, g. m. Geschwornern J. E. Muncktell.

Skrifter: Grafskrift öfwer Stud. Er. Nordman. Ups. 1725. Fol. — Underdånigt Lyckönsknings-Tal på Konungens födelsedag 17 April 1739 och på Drottningens 23 Jan. s. å. Stockh. 4:o.

22. Doctor Gustaf Enebom. Född i Enköping 11 Oct. 1721. Fadren Pehr Enebom, Rådman och Handlande. Modren Margareta Melin. Stud. i Upsala med privat information 1730. Magister 1746. Förblef wid acad. till dess han pwgdes 23 Juni 1750, på kallelse af RiksRådet Grefwe Ehrenpreus. Tillika antagen 16 Oct. 1751 till v. Notarius i Kongl. HofConsistorium och Böneprest för Hof-församlingen. E. O. tjenstgör. Kongl. Hofpredikant 23 Juli 1755. Theol. Doctor wid jubelfesten i Greifswald 19 Oct. 1756. Ordin. K. Hofpred. och Assessor i HofCons. utan lön 9 April 1759. Erhöll dock 1760 af Drottningen en årlig gratification af 1800 daler och blef 23 Juni s. år andre Pastor wid Lifdrabantcorpsen. Fick ord. Hofpredikantslön 1763. Prinsessan Sophia Albertinas Lärare i Christendoms-kunskapen 1765. Wann allt mera wälbehag och förtroende hos de Kongliga, i synnerhet hos Drottningen, som sades wara mycket road af hans små anecdoter utur de hus der han hade tillträde. Befordrades 12 Jan. 1767 till Kongl. ÖfwerHofpredikant och Præfes i HofConsistorium, 8 April s. år till Majestäternas Bigtfader samt 23 Nov. till OrdensPredikant. Då Kyrkoh. i Riddarholms församl. Doctor Rosén genom denna Doctor Eneboms befordran ansåg sig förfördelad, såsom utan förseelse och uppgifwen orsak afsatt ifrån innehafwande ÖfwerHofpredikantstjenst, uppkom deröfwer en twist, som dock af Rikets Ständer med wördnad för Konungen så afslöts, att den gynnade behöll sin plats. Det önskade målet uppnåddes ock snart, då han 26 Juli 1768 utnämndes till Kyrkoherde i Leksand, hwaröfwer protocollet s. år utgafs på trycket, till förklarande af Konungens rätt äfwen utom förslag. Bekant är det qwicka swar på vers som en hans wän, Helsingius, gaf honom på den frågan: hwad säger folket derom att Enebom fått Leksand? Hade straxt rätt att tillträda, men dröjde på befallning för att fullborda Prinsessans underwisning och hitflyttade i Dec. 1770. Introd. äfwen såsom ContractsProst af Biskopen 17 Mars 1771. Afsade sig contractets wård 1775. Höll prestmötspredikan 1779. Hade nådigt besök af Konung Gustaf på dess Dalresa 1788. Skänkte 1796 Histoire generale des voyages, 76 tomer, till Gymnasii-bibliotheket. Hade sina goda natursgåfwor, i synnerhet en skön röst med starkt uttal. Sjöng och mässade gerna, som på allmogen gjorde sin werkan. Mot hans sätt att wara, lefwa och handla trodde sig många hafwa skäl att anmärka, och många sällsamma drag af hans charakter omtalades, men att upptaga något deraf är wår tid honom för nära. Död 13 Maj 1796. Begrofs i Juni med predikan af efterträdaren här.

Gift 8 Nov. 1768 med Karin Beata Torpadius, dotter af Rådmannen i Stockholm Joh. Isr. Torpadius. Hon dog 27 Mars 1797 i sitt 47:de år. Barn: Adolf Ludvig, Fältprost och Kyrkoh. i Fahlun; Margareta, g. m. Secret. och Possessionaten C. E. v. Schantz; Gustaf, Grosshandlare, sedan Possessionat; Carl Johan, Länsbokhållare; Sophia Catharina, g. m. HofApothekaren L. M. Camin; Knut August, Grosshandlare i Stockh.; Eva Carolina, g. m. Brukspatron Henric Gahn Fredricsson; Israel, Hemmansegare.

Skrifter: Tal öfwer Prinsessan Sophia Albertinas födelse. Sthm 1753. 4:o. — Högmässopredikan på 5:te Sönd. i Fastan för K. Hof-församl. Ib. 1762. 4:o. — Högmässopred. på 1:a Bönedagen 1762 för K. Hof-församl. Ib. s.å. 4:o. — Likpred. öfwer Prosten Z. Westbecks fru Apollon. Kohlbeckius 1764. Ib. 1766. 4:o. — Pred. på Seraph.Ordensdagen 28 April 1767. Ib. s. å. 4:o. — Grifte-Tal öfwer RiksRådet Grefwe C. G. Löwenhielm. Sthm 1768. Fol. — Pred. på Seraph.Ordensdagen 1768. Ib. s. å. 4:o. — Tal wid Hertig Fredric Adolfs första Nattwardsgång. Ib. 1768. 8:o. — Personalier upplästa i Leksands kyrka, Domin. XII post. Trinit. Författade af G. Enebom. Sthm 1785. 4:o. — Pred. på klagodagen 1792 i Leksands kyrka. Upsala 1793. 4:o.

23. Doctor Johan M. Fant. Född i Alfta församl. af Helsingland 14 Oct. 1735. Fadren ContractsProsten och Kyrkoh. Mag. Michael Fant, härstammande ifrån Fantas gård i Nerpes socke af Österbotten, hade efter flykten undan de härjande Ryssarne fått 1716 af Konungen i Alfta sin säkerhets- och werkningsplats. Modr. Elisabeth Helsingius. Yngst ibland 15 syskon förlorade han mest genom sin faders död, och ehuru wänskapen för huset kom honom till hjelp, måste han dock ifrån inskrifningen 1751 wid Upsala acad. i Stockholms nation, framgent genom conditioner söka winna sitt ändamål. Magister 1758. På kallelse af Presidenten, sedan RiksRådet Grefwe Rudensköld pwgd i Upsala 29 Juni 1760, men redan följande år Capellanernas Adj. wid Storkyrkoförsaml. i Stockholm. E. O. EsquadronsPredikant wid Adelsfanan 1763. Sedan missgynnare hindrat hans säkert wäntade befordran wid Kongl. hofwet, antagen 1765 till Swensk Adj. wid Finska församlingen och följ. år till AmbassadePredikant, då RiksRådet Grefwe Horn afhemtade Kronprinsens brud ifrån Danmark. E. O. Kongl. Hofpredikant 1767 med antidat. fullmagt af 21 Sept. 1761. Ordin. Hofpred. och förste Pastor wid Drabanterne 18 Mars 1768, och följde för tjenstgöring 1769 det Kongl. Hofwet till riksdagen i Norrköping. Gjorde s. år tjenst hos Hertig Carl såsom GalerePastor. Blef ock detta år en ibland Directeurerne wid Presteståndets enke- och pupill-cassa, ett förtroende som han bibehöll under sitt wistande i Stockholm. Wid Konungens kröning 1772 Theol. Doctor,

[Här finns följande fotnot, men jag ser ingen motsvarande asterisk i texten:
*) Öfwer de båda sednare utkommo i Stockholm s. år anonyma anmärkningar med bihang dertill, hwaruti wisades likheten mellan auctor och stycken af Massillon och Saurin. Endast Enebom har "Skrifter" på denna sida. Förmodligen avses skrifter från 1768. /SZ]

promov. i Upsala 14 Oct. Efter flera frugtlösa kallelser och prof, emot allas förmodan och egen tanke utnämnd Domprost i Westerås nyårsaftonen 1772, sedan Konungen lottat emellan honom och Hofpred. Doct. Ahlström, och fick straxt tillträda. Såsom stiftets Fullmägtig på riksdagen 1778 war han en af ståndets utsedda wittnen till Kronprinsens döpelse-act och begåfwades till minne deraf med Konungens bröstbild i medaillon, att med guldkedja bäras om halsen. Äfwen Riksdagsman åren 1786, 1789, 1792 och 1800, och flera gånger Ledamot af Hemliga utskottet. I Ordenscapitlet 28 April 1789 förklarad Ledamot af Kongl. NordstjerneOrden och af Konungen med egen hand decorerad. Wid jubelfesten i Upsala 1793 Deputerad ifrån stiftet. Revisor i Riksgäldscontoiret 1796. Sedan han efter likpredikan öfwer Doctor Enebom rönt Leksands församlings synnerliga tillgifwenhet och allmänna önskan att få honom till Pastor, sökte han förslaget, waldes med mycken enhällighet och Konungens fullmagt utföll 6 Dec. 1796. Tilltr. 1798. Prost öfwer sin församling 29 Dec. 1802. Här war hans mål på jorden och sådan war hans wäg dertill. I embetet hade han i synnerhet namnet att wara en stor Predikant, och många bildade sig efter honom. Såsom undersåte af högsta trohet mot öfwerheten, och ingen kunde wara Konung Gustaf mera innerligt tillgifwen än han. Ofta hedrad med det allmännas förtroende hade han inflytande på wigtiga ärenden. Med lättrördt hjerta war honom icke swårt att öfwa menniskokärlek, och han wisade faderlig godhet emot fattiga ynglingar. Reslig och till utfeendet wördig och dock wänlig och umgängsam, äfwen med lägre. Han kom ofta i åtanka wid ledighet af de högsta platser i ståndet. Så hade han kallelse till Storkyrkan i Stockholm, till Biskopsembetet i Carlstad (med 33 röster närmast förslaget 1788), Hernösand, Wisby (lottade 1795 om 3:dje förslagsrummet med Hofpred. Lütkeman) och Westerås (den 4:de wid walet 1800). Men de funnos ock, som arbetade emot hans framgång. Några år före sin död anfallen af slag måste han sedan ständigt intaga sängen, och tung war hans höga ålderdom. Då han wid Magisterpromotionen i Upsala 1812 fick andra gången mottaga lagerkransen klarnade hans förfallna ansigte några stunder af den fägnande påminnelsen om de friska ungdomsåren. Död 27 Febr. 1813. Begrofs med predikan af ContractsProsten Baggstedt.

Gift 1. 13 Juni 1775 med Lovisa Soph. af Geijerstam, dotter af BergsRådet Em. af Geijerstam på Alquittern i Wermland och S. H. Piscator, död utan barn 3 Sept. 1802, år gammal. 2. 1805 med Eleonora Conradi, CommerceRådet Conradis i Stockholm dotter samt enka efter Storbritanniska Hofrådet och Professoren i Göttingen Doctor J. A. Murray. Allmänt känd såsom föremålet för hans första kärlek, war hon måhända, efter så lång skiljnad, mera hans fägnad i minnet och föreställningen än i werkligheten. För denne sin mans förtjenster fick hon ett extra nådår, återflyttade till Tyskland och dog å Weende egendom wid Göttingen 4 Jan. 1827, i 77:de året.

Skrifter: Den 4 November 1766. Öfwer bilägret. Sthm 1766. 4:o. — Predikan för Swea HofRätt 1767. Ib. 1768; Westerås 1791. 4:o. (omtr. i Homil. Försök XI Vol.) — Åminnelsetal öfwer K. Adolf Fredric i Frim.-logen. (anon.) Sthm 1771. 8:o. — Likpredikan öfwer Biskopen i Carlstad Jör. Schröder. Sthm 1772. 4:o. — Tal wid Handelsman Jac. Staubs begrafning. Westerås 1783, 4:o. (omtr. i Homil. Försök X Vol. 4 St.) — Likpredikan öfwer Fru Anna Brauner. Ib. 1783. 4:o. (Hom. Försök X V. 4 St.) — Anwisning att predika jemte omdöme öfwer en af Saurins predikningar af Chr. Bastholm. Öfwersatt och med anmärkningar försedd. Ib. 1783. 8:o. — Wid Fröken Car. El. Carlskjölds begrafning. Ib. 1785. 4:o. (Hom. Försök XI Vol.) — Wid Assessorn och Math. Lectorn Doct. Joh. Westmans jordafärd. Ib. 1786. 4:o. — Likpredikan öfwer Prosten i Hedemora Doct. Petr. Ugla. Sthm 1786. 4:o. (Hom. Försök IX Vol. 2 St.) — Likpred. öfwer Fru Magd. El. Tersmeden. Ib. 1787. 4:o. (Hom. Försök IX Vol. 2 St.) — Tal wid BergsRådet Carl Adlerwalds begrafning. West.1788. 4:o. — Tal då Bondeståndets Taleman Olof Olofsson jordades. Sthm 1789. 8:o. — Predikan öfwer 3:dje Bönedagens texter 1789. (Hom. Försök XI Vol.) — Tal wid Råd- och Handelsmannen Lars Fahlroths jordafärd. Westerås 1789. 4:o. — Tal hållit för Swenska acad. på dess högtidsdag 1789. (Tryckt i acad. handlingar.) — Predikan på klagodagen 1792. Westerås. 4:o. — Tal hållet i Westerås Domkyrka 15 Sönd. efter Tref. då protocollet upplästes som war hållit på Drottningholms Slott d. 15 sistl. Aug. inför H. K. H. Hertigen af Södermanland. Ib. 1793. 4:o. — Predikan inför K. Maj:t på Strömsholms Slott 10:de Sönd. e. Tref. Sthm 1793. 4:o. — Predikningar och Tal. Westerås 1793. 8:o (innehåller de flesta af förestående). — Likpredikan öfwer Fru Anna Engel Schenström f. Dragman. Fahlun 1794. 4:o. — Några Ord wid Direct. Abr. Hülphers' graf. Westerås 1798. 4:o. — Salighetens Ordning till de Enfaldigas tjenst i Frågor och Swar. Fahlun 1799. 8:o. — Åminnelsetal öfwer Landshöfd. Elis Schröderheim i AmaranthOrden. Sthm 1799. 8:o. — Tal wid Biskopen Doct. Ol. Wallquists begrafning. Linköping 1800. 4:o. — Likpredikan öfwer Biskopen Doct. Lars Benzelstierna. Ups. 1801. 4:o. — Dito öfwer Biskopinnan Benzelstierna. Westerås 1802. 4:o. — Dito öfwer Prosten i Gagnef Sam. Godenius. Ups. s. å. 4:o. — Skaldestycken öfwer flera ämnen, tr. ibland öfningar af Sällsk. Witterhet samt Witterhetsnöjen.

24. Doctor Isac Mellgren. Född i Sala stad 12 Oct. 1754. Fadr. RegimentsFältskären och Rådmannen Arvid Mellgren. Det är antecknadt att han dött af förgift, wådligen intaget för cremor tartari. Modren Sara Werwik. Först underwisad både hemma och i Westerås. Student 1771. Pwgd 15 Dec. 1779, med condition hos Öfwersten Aminoff på Heslö, men hade då redan kallelse till E. O. Predikant wid Lifregimentet till häst. Past.ex. 5 Dec. 1781. Befordrad till E. O. Kongl. Hofpredikant 28 Maj 1783. Ordin. K. Hofpred. och Ledamot i HofConsist. 18 Jan. 1791, och anförtrodd Pastoralwården wid Hof-församlingen. Antagen till Hertig Carls enskilde Hofpred. 11 Maj 1792 och 1793 Decanus i HofConsist. Wann snart så nådigt förtroende att Konungen wanligen tilltalade honom: "Du Mellgren", och war han icke utan hopp efter prof till pastoratet i Sala eller Hedvig Eleonoræ församl. i Stockholm. Hade dock i 12 år uppwaktat, då han 6 Aug. 1795 utnämdes till Kyrkoh. i Fahlun. Tilltr. 1797 och 4 Maj s. år Prost. ContractsProst i Dec. 1803. Utn. Theol. Doctor 1809, promoverad i Upsala 7 Oct. s. å. Ehuru s. år utklagad af förslaget till Stora Tuna pastorat, trodde han sig hafwa Konungens försäkran derom, men genom åtgärd af Westra arméens Befälhafware tillföll lägenheten en RegimentsPastor. I stället kunde han, efter egen uppgift, utwerka sig af Konungen survivancebref på Leksands pastorat, och så troddes äfwen allmänt. Föreslagen hit, men med ringa röstetal wid walet, befullm. Kyrkoherde 9 Febr. 1814. Tilltr. 1815. Contr.Prost i Juli s. år, men lemnade denna befattning 1820. Riksdagsman 1809, 1810 och 1812. Banco-Revisor 1813. Efter kallelse profwat till Storkyrkan i Stockholm 1800 och 1811. Ledamot af Samfundet pro Fide et Christ. 11 Maj 1792. Ifrån 1820 sjuklig, så att han högst sällan kunde komma i kyrkan. Uträttade på sin stol många år hwad han förmådde. Död 20 Mars 1832.

Gift 1. 9 Aug. 1793 med Elisabeth Esp, f. 1756, död utan barn 23 Juli 1794; 2. 30 Mars 1797 med Emerentia Charlotta Zierman, dotter af Hofkamereraren T. Zierman och A. C. Tegerström, f. 1772, död 10 April 1834. Barn: Catharina Charlotta, död ung; Arvid, f. 1802, Medic. Stud., sedan Possessionat i Leksand.

Skrifter: Högmässopred. på 26:te Sönd. efter Trinit. 1800. Fahlun 1801. 4:o. — Smärre Andaktsstycken införde i Weckoskriften Söndagsbladet.

25. Doctor Jacob Michael Swedelius. Född i Elfdalen 30 April 1779. Fadr. Prost och Kyrkoherde. Inskrifwen i Upsala 1785, men återkom dit ifrån Fahlu skola 1792. Hade condition i sin morbroders Professor Fants hus och ifrån 1802 hos Lagman Dahlson på Frötuna, men wistades med dess son merendels wid acad. Phil. Magister 1800 med andra hedersrummet. Hist. Univers. Docens 22 Nov. 1802. Förestod allmänna föreläsningarna i historien wårt. 1805. Erhöll 8 Maj 1807 Gustavianska stipendium och af Swenska acad. 3 års prolongation derå, sedan han 1809 hållit Åminnelsetalet öfwer Kon. Gustaf III. E.O. Litter. Human. Adjunct 15 Juni 1809. Uppförd i första rummet å förslag till ord. Litt. Human. Adjuncturen 1811. För prest- och past.-examen förswarade han 1812 en utgifwen theol. afhandling, och pwgdes 24 Juni s. år i Westerås. Efter förslag och för honom hedrande wal af Konungen utn. Kyrkoh. i Köpings församlingar 13 Jan. 1813. Introd. af Biskopen 15 Maj, straxt efter tilltr. 1814 och s. dag ContractsProst. Promov. Theol. Doctor 15 Oct. 1818. Den fjerde wid Biskopswalet i stiftet 1825. Hade förslagsrum till Domprost-embetet i Westerås 1827 och flesta rösterna. Stiftets Deputerad på riksdagarna 1815, 1818, 1823, 1828—30 och 1834, och derunder Ledamot af Bewillnings-, Constit. och Hemliga Utskotten. War ock en af de utsedde Faddrarne mid Hertigens af Östergöthland Döpelseact 1829. Led. af NordstjerneOrden 31 Aug. s. å. Kyrkoh. i Leksand 8 Dec. 1832. Död i Stockh. under påstående riksdag före anträdestiden 24 Mars 1834. Jordfäst 4 April i Storkyrkan af ÄrkeBiskopen med tal, och begrofs på stadens nya begrafningsplats med procession af alla riksdagsmän i Ståndet, Landtmarskalken och öfriga Talemän med Secreterare.

Gift 12 Sept. 1807 med Anna Wilhelmina Swedelius, som war hans kusin, dotter af Professorn i Upsala Doctor P. Swedelius och Carolina Gyllenbåt, f. 18 Juni 1775. Barn: Carolina Christina, f. 9 Febr. 1810; Carl Jacob, f. 29 Aug. 1811, Phil. Mag. 1836; Wilhelm Eric, f. 5 Maj 1816, Magister Ultimus 1839, Politices Docens.

Skrifter: Diss. de Effectu detectæ Americæ in Europa. P. I, II. Ups. 1800, 02. 4:o.De diverso D. Junii Juvenalis & Horatii Flacci Genio Satirico. P. I. Ib. 1811. 4:o.D. Theol. de Præstantia muneris Evangelici præ Legali ex occasione II Corinth. C. III. Ups. 1812. 4:o. — Liktal öfwer Fröken J. Sköldebrand, Prosten C. Kalstenius i Björskog, Bergs-Rådet Schenström, Lagman Schenström och dess Fru samt Brukspatron Dahlson. Tryckta i Westerås. 8:o.

26. Mag. Johan Schultzberg. Född i Sala landsförsamling 26 Sept. 1791. Fadr. sist Prost i Floda. Stud. 1813. Magister 1818. Consist.Amanuens i Westerås och tillika Notarius Gymnasii 7 Juli s. å. Förestod en korrt tid Hist. Lectionen 1819. Collega Scholæ ib. 8 Juni 1821. Pwgd 3 Juli 1822. Uppehöll Commin.-tjensten i Hubbo ett år ifrån Maj 1823. Past.ex. 26 Jan. 1825. Kyrkoh. i Floda 2 Maj s. å. Tillträdde 1827. Af gifwen anledning sökte och fick han 1832 förslagsrum till detta pastorat, och wid walet den plural. af röster, att han begärdes hos Konungen. Prost i Westerdals contract 23 Juli 1834. Åter föreslagen hit efter ansökning i Sept. s. år, och i anseende till de mesta rösterna till pastoratet af Konungen utnämnd 7 Maj 1836. Tilltr. 1837.

Gift 25 Sept. 1821 med Anna Cath. Hagström, dotter af Bruksinspektoren Joh. Hagström och C.W. Macklin, f. 19 Dec. 1794. Barn: Emma Lovisa, f. 5 Febr. 1826; Christina Wilhelmina, f. 21 Mars 1827; Johan Alfred, f. 10 Mars 1829; Eric Mauritz, f. 1 Sept. 1831, död 1839; 3 döde i barndomen.

2. Comministrar

Johannes HenriciNicolaus MatthiæBenedictus JonæEricus NicolaiDaniel IngelbertiPetrus Laurentii CuprimontanusGeorgius Matthiæ WichæusJoannes Elai TerserusOlaus Johannis MoræusPetrus Petri PetræusEricus Martini IhrestadiusLaurentius Matthiæ DahlinusEricus Petri TorbergiusSamuel Johannis AhleniusAndreas Andr. MorinHans LexeliusAndreas AustrinAndreas GottmarckJohan FunckAnders GodeniusEric SernanderPehr EckmanGeorg ArlbergIsac Wilhelm Garff.

1. Johannes Henrici. Se Past. i Swedwi N:o 9.

2. Nicolaus Matthiæ. Kom till Björksta pastorat 1576.

3. Benedictus Jonæ. Till 1585. Se Past. i Romfartuna.

4. Ericus Nicolai. Har med den följande underskrifwit Upsala mötes beslut 1593. Sedan okänd.

5. Daniel Ingelberti. II:us Sacell. 1593 eller hemma hos sin fader. Se Past. i Thorsång.

6. Petrus Laurentii Cuprimontanus. Hade studerat i Upsala då han 1609 blef pwgd. Igenfinnes såsom Capellan här 1616, 1620. Död 1630.

7. Georgius Matthiæ Wichæus. 1630. Delade tjenst och lön med den följande. Se Rectores Scholæ i Hedemora.

8. Joannes Elai Terserus. 1631. Kallad härifrån till Graecæ Linguæ Lector i Westerås inom året. Slutligen Biskop i Linköping. [Se Skerike.]

9. Olaus Johannis Moræus. Af Pastor och församl. begärd 1632, sedan de klagat att de hwarken hörde eller förstodo någondera af de föreslagna. Se Past. i Grytnäs.

10. Petrus Petri Petræus. 1639. Kallades hit med ett skönt bref af Pastor. Se Past. i Möklinta.

11. Ericus Martini Ihrestadius. Född i Ihrsta socken och Limsta by af bondfolk 1606. Stud. i Upsala då han war 30 år gammal. Pwgd 1639. Först Predikant wid Grängshammar i Stora Tuna, så Pædagog i församlingen och 1647 Commin. här. Död 10 Juli 1670. En tafla med korrt inscription, uppsatt i kyrkan, har wittnat om honom, men om hustru och barn är intet bekant.

12. Laurentius Matthiæ Dahlinus. Född i Säthers socken och Dalsbyn i Sept. 1630. Fadren Matts Larsson, Kronolänsman. Kom 1664 till Upsala acad. Pwgd Juni 1665 och Prostens Adj. här. Ordin. Commin. confirm. 1670. Cons.-Prot. 22 Sept.: "Herr Lars begäres till Capellan efter han är dem till nöje, känner mest allt folket i församlingen och hafwer intagit god wettskap om det leda trollwäsendet, som hos dem yppas. Samtyckes efter Pastor och församlingen icke ringa i sådant fall förmå." Sin tjenst skötte han med mycken trohet till sin död 15 Juli 1690. Begrofs med sedan tryckt predikan af Prosten Alstrin.

Gift 1668 med Sara Sahlina, Prostens i Sala Joh. Arbogensis dotter, omgift med Commin. Ol. Dalekarlus i Rättwik. Barn: Johan, Stud., omkom olyckl.; Matthias, Pædagog i Gagnef; Gabriel, Capellan i Garpenberg; Brita, ses nedanföre; Elisabeth, g. m. Organisten Otto Westgren i denna församling.

13. Ericus Petri Torbergius. Född i byn Torrberg i denna församl. 1646. Fadr. Bonden Pehr Jansson. Besökte acad. 1674. Pwgd i Nov. 1675 och Prostens medhjelpare här. Hade ock löfte om Skoltjensten, hwartill någon lön af Kronan war tillslagen, men Pastor delade så både arbete och lön, att Torbergius klagade för Biskopen. Ifrån 1679 skulle han dock läsa med barnen. Åter 1680 "war han drifwen ifrån både skola och gudstjensten och bodde hos godt folk och wäntade på Biskopens ankomst." Ändtligen blef allt afgjordt genom förlikning. Wid Capellansledigheten 1690 begick Prosten så, att tjensten skulle delas emellan twå och Torbergius fick hälften deraf; dock, när den ena blef död skulle den efterlefwande mottaga hela tjensten, som förut war wanligt. Då han 1692 tillträdde war åter missnöje, såsom dock snart afstadnade och han lefde blott till 10 Juni 1703.

Gift 24 Juni 1686 med Brita Dalinus, dotter till N:o 12, f. 1669, död 24 Dec. 1727. Af barn dogo snart de flesta. Pehr, Skolmästare i Mora; Brita, g. m. Er. Sernander, Commin. i Skinnskatteberg.

14. Samuel Johannis Ahlenius. Född i Åhl 24 Juni 1652. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1669. Pwgd 18 Mars 1681 och Huspred. hos Herr Christer Bondes enkefru på Springsta i Kärrbo. Antogs sedan till Adj. här af Prosten Helsingius i stället för J. Swedonius, som Prosten ej frågade efter, då han, utan Consist. wetskap, gått bort. Præpositus fick då en skrapa för det "han låtit honom förlöpa tjensten, ty ehuru han hade magt att vocera honom, hade han ej magt att afsäga honom." Ifrån 1689 war han Vicarius för den sjuke Dahlinus och förestod nådåret efter honom. Ordin. Commin. tillika med Torbergius 1692 och efter hans död allena, men dog straxt derpå i Juli 1704.

Gift 1686 med Ramborg Alstrin, en nära slägtinge, troligen halfsyster till Prosten Alstrin, f. 1663, död 22 Dec. 1718, då af deras barn twå döttrar lefde.

15. Andreas Andr. Morin. Född i Mora socken och Kråkberg 1661. Föräldrarne Kronolänsman Anders Pehrsson och Marit Andersdotter kunde kosta på honom, så att han 1678 kom till Upsala acad. Wäl ansedd af Biskop och Consist. sattes han 1691 till vice Rector i Köpings skola. Pwgd 27 Sept. 1693 och ordin. Rector i Nora. Hade der swåra dagar för den hårde Inspector Scholæ, Prosten Torner, som pålade honom skyldigheter efter behag, nekade honom all extra förtjenst och skref till hans wanheder i skolboken. Under denna tjenstetid orerade han i prestmötet 1695 och responderade 1699. Flera bittra klagoskrifter inlemnades i Consist. både af honom och Prosten Torner. Han uppsade derföre denna tjenst 1700 och utreste till arméen med erhållen försäkran att blifwa Bataljonspred. wid Westmanl. regimente. Han war det ock, men så korrt tid att han följ. år hemkom med Öfwerste Ax. Sparres bref, dat. 5 Mars i högquarteret Lais att han "war sjuklig, utfattig, kunde ej berga sig, mindre föda hustru och barn, utan skulle stå examen och efter Konungens remiss få fullmagt på Kila pastorat." Detta lyckades icke, och måste han för sjukdom flera år wara utan tjenst. Ändtligen Nådårsprest efter Ahlenius 1704 blef han 1705 här ordin. Commin., men med församlingens missnöje för hans swaghet, hwarpå döden följde 7 April 1706.

Gift 14 Sept. 1690 med Anna Nilsdotter, hwars fader Nils Knutsson war Rådman i Upsala. Död i Mora 1726. Af 9 barn lefde en son och Maria, g. m. Rustmäst. i Mora P. Målare.

16. Hans Lexelius. Född i denna församl. 22 Dec. 1669. Fadr. Jöns Andersson, då Klockare här, hade förut warit Borgare i Gefle. Modr. Marg. Nilsdotter. Kom 1691 till Upsala med Prosten Alstrins söner, dem han informerade. Redan såsom Student antagen till socknens Skolmästare 1696. Pwgd 8 Febr. 1698 för att göra nödigt biträde, då i församl. ständigt fordrades 4 prester för tjensten. Begärdes i Consist. 1703 med Landshöfd. Gripenhielms synnerliga recomm. till Capellan, men måste wänta till dess de båda föregående dött undan 1706. Tilltr. 1707. Mycket afhållen och förtjenade det. Nära utarbetad och i tanka att uppdraga lägenheten till sin måg död 21 Febr. 1723.

Gift 18 Febr. 1698 med Gunnila Alstrin, en anhörig till Prosten i församlingen. Hon skref straxt till Biskop Iser och utbad sig hans samtycke, om församl. kallade mågen, och lofwade att "wisa sin tacksamhet så wäl som någon annan." Barn: Johan, blef Commin. i Sala stadsförsaml.; Helena, g. m. nedanstående Commin. Gottmarck.

17. Andreas Austrin. Apologist i Westerås skola, hitsändes 1724 med twå andre att göra prof, och ehuru församlingen ej wille hafwa någondera, utan påstod få mågen i förra huset, blef dock Austrin, såsom förtjent och skicklig man, med fullmagt af Consist. tillsatt. Han tillträdde ock i Maj och hitflyttade sitt hushåll, då han fann tillstängda dörrar och rönte mycken owilja af högre och lägre. Genom Resol. 7 Juni s. år gaf Konungen bifall till församlingens och Gottmarcks begäran, och den förskjutne måste återtaga sin förra tjenst, sökande förgäfwes ersättning för sin flyttningskostnad. Swiken i sitt hopp och nedslagen af det owänliga bemötandet hade han ej mera en glad dag. [Se vidare.]

18. Andreas Gottmarck, Nådårsprest, blef på förenämnde sätt Commin. 1724. Se Past. i Elfdalen.

19. Johan Funck. 1745. Se Past. i Nås.

20. Anders Godenius. Född i Orsa 11 Juni 1733. Fadr. då Skolmästare blef slutligen Kyrkoh. och Prost i Björskog. Stud. 1753. Lemnade en liten tid studierna och war Bruksskrifware, men efter förnyade läseöfningar pwgd 27 Maj 1759 till Pastors Adj. i Skerike. Dito i Hedemora 1760, 1763 hos Comminn. i Hedvig Eleonoræ och s. år i S:t Claræ och Olofs församl. i Stockh. Past.ex. 23 Oct. 1767. Förordnad 26 Febr. 1768 till Predikant wid s. k. Drottningens hospital och tillika 8 April s. år utn. Notarie i HofConsistorium med ledighet ifrån predikoturen wid Kongl. hofwet. Presteståndets v. Notarius på riksdagen 1769. Commin. i Leksand 13 Mars 1770. Tilltr. s. å. Fullmägtig för stiftets Capellaner på riksdagen 1771. Af ansenlig statur med godt hufwud, som redde sig i allt. Utan att alltid hafwa den hugnad wara i harmoni med sin Pastor, fann han sig länge belåten med denna wigtiga ehuru underordnade tjenst, och då han war uppförd å förslag till Söderberkes pastorat blef han af på en resa ådragen sjukdom före aflagdt prof död 14 Maj 1788.

Gift 11 Juli 1769 med Christina Cath. Hülphers, dotter af Borgmästaren i Hedemora N. Hülphers, f. 16 April 1746, död 29 Aug. 1806. Af 12 barn: Jacob Niclas, Lieutenant wid Jemtlands regim.; Christ. Catharina, se nedanföre wid N.o 23; Maria Helena, död ogift; Lovisa Margareta, g. m. Skolmäst. i Rättwik v. Past. D. Hammarström; Anders Samuel, Sjöfarande, en tid i Fransysk fångenskap; Carl Göran, Coopv.Styrman; Gustaf, Prost och Kyrkoh. i Gustafs församling.

21. Eric Sernander. Född i Hubbo 12 Maj 1730. Fadr. Commin. sedermera i Skinnskatteberg. Modr. ses ofwan wid N:o 13. Student 1749. Kallad af Consist. och pwgd 4 Maj 1757. Sändes då att biträda Pastor i Wenjan. Comm. Adjunct i Stora Tuna 1762. Vicarius wid skolan i Leksand 1766 och 20 Oct. s. år ordin. Skolmästare. Tillträdde 1768. Ibland 11 sökande till denna Commin.-tjenst föreslagen, wald och confirm. 4 Aug. 1789. Tillträdde 1791. Stilla och wälmenande men med inskränkta både gåfwor och behof. Hans största war att straxt få en god medhjelpare och nästan vicarius i så stor församling. Död 5 Juli 1795.

Gift 1768 med Maria Euphrosyna Bjurberg, Gästgifwaren i Leksand Hans Bjurbergs dotter med Christina Anagrius, f. 1742, död 15 Sept. 1809 af ett benbrott, och dock hade hon en synnerlig gåfwa att bota andra för sådana och flera kroppsskador, så att hon halp en bonde, som under ringning kom klockan för nära, så att densamma aflyfte hufwudskålen. Deras enda barn Carl Eric, Bokhållare och Gästgifware.

22. Pehr Eckman. Född i Gagnef 16 Mars 1759. Fadr. Kyrkoherde och Prost. Stud. 1780. Hade redan någon tid haft en god station hos Kyrkoh. Paqualin i Åhl, då han på dess voc. 10 Mars 1782 blef pwgd. Förestod tjenste- och nådåren efter honom 1785 till 1787, då han blef Pastors Adj. i Leksand. Skolmästare i Malung 10 Mars 1788. Transp. till lika tjenst här 27 Maj 1790. Till lefnads- och tjenst-år wida yngre än någon af 7 sökande fick han dock utan swårighet förslagsrum till denna sacellani och med nära alla rösterna fullmagt 8 Mars 1796. V. Pastor 2 Juni s. å. Tillträdde 1798. En man med goda gåfwor, af stor kraft och werksamhet. Både älskad och aktad af allmogen, på hwilken han hade mycket inflytande. Dukade under för en nervfeber, som den snälle Läkaren beklagade sig ej kunna häfwa med dåliga eller förfalskade medicamenter. Död 5 Mars 1809.

Gift 1786 med Anna Marg. Brodhagen, enka efter Kongl. Hofpred. och Kyrkoh. i Åhl N. Paqualin, dotter af en Kongl. Kammartjenare, f. i Stockh. 1750, död 21 Juli 1815, utan barn. Olycklig war han i detta förhastade ägtenskap, men hade klokhet och styrka att bära sin tunga lott.

23. Georg Arlberg. Född i Heds församl. 4 Febr. 1760. Fadren då Commin. blef Kyrkoh. i Fleckebo. Stud. 1781. Pwgd i Stockholms Storkyrka 27 Juni 1786 blef han först Adjunct hos Commin. i Husby, men kom snart till Pastor i Elfdalen. Vicarius efter Commin. här 1789 och Adj. hos efterträdaren, och åter efter dess död Tjenste- och Nådårs- predikant. Skolmästare på stället 1796. Ibland 16 sökande war ingen liknelse för honom att komma i åtanka till Commin.-sysslan, men genom Konungens resol. på hans och församlingens ansökning wanns rum å förslaget, då en åldrig man uteslöts, och utgången blef den att han fick fullmagt 29 Juni 1810. Tilltr. 1811. Städad och ordentlig prest, alltid werksam och sysselsatt in på sena ålderdomen, då han blind och tärd af lidande ej hade någon önskan för detta lifwet. Död 17 Juni 1840.

Gift 3 Jan. 1797 med Christina Catharina Godenius, dotter till ofwanst. N:o 20, f. 1 Juni 1773. Barn: Georg, Skolmäst. i Gagnef; Anders Gustaf, Commin. i Ramsberg; Christina Johanna, g. m. Skolmäst. här And. Berglind.

24. Isac Wilhelm Garff. Född i Lista församling af Strengnäs stift 31 Aug. 1774. Fadr. Lieutenant. Modr. C. H. Salmoon. Genom deras flyttning till Köpings socken kom sonen 1795 wid acad. att ingå i Westm. Dala nation. Collega i Arboga skola 7 April 1800. Pwgd 19 Dec. 1801. Collega i Köping 7 Febr. 1806. Vice Rector 1809. Commin. i Odenswi 5 Jan. 1811. D:o i Möklinta 17 Maj 1824. Pastor 1827. Erhöll transp. hit 24 Maj 1841. Tilltr. 1842.

Gift 26 Dec. 1806 med Cath. Maria Lindbom, enka efter Majoren, R. Sw. O. Gust. H. Hertzenhielm och dotter af Prosten i Rättwik Doct. Is. Lindbom, f. 27 Oct. 1777, död 27 Mars 1843. Barn: Isac August, död på 18:de året gammal; Carl Wilhelm, Handlande; Aron Ludvig, Färgare; Mathilda Wilhelmina, g.m. Handelsbokhållaren O. D. Georgii; Edvard Fredric, Jordbrukare; Herman Leonard, Kopparslagare; Emma Carolina, f. 1815; Robert Leopold, Bruksbokhållare; Rudolf Engelbert, krympling.

3. Skolmästare

Eric TorbergiusGeorg TroneliusIsrael NasseniusHans LexeliusMagnus LindeliusOlof AgoreliusEric AgoreliusEric SernanderPehr EckmanGeorg ArlbergJohan Christopher KöppenAnders BerglindEric Gustaf BetulanderCarl Abraham Hesselgren.

1. Eric Torbergius. Den förste med Consist. fullmagt 1680, sedan han en tid gjort tjensten till mera och mindre del med Pastors Adj. I. Solinus. Se Commin. loci.

2. Georg Tronelius. 1692. Se Past. i Åhl.

3. Israel Nassenius. Född i Nås eller Äppelbo. Fadr. blef Kyrkoh. i Floda. Pwgd 1682 till sin faders Adj. Hitsattes till Skolmästare af Consist. efter Tronelius, emot församlingens wilja. Gjorde tjensten en liten tid, men war swag och illa plågad af melancholi. Begaf sig åter till Floda och dog s. år 1696.

4. Hans Lexelius. 1696. Se Commin. loci.

5. Magnus Lindelius. 1707. Se Commin. loci. [Förekommer ej där. Se Himmeta.]

6. Olof Agorelius. Född wid Norns bruk 28 Mars 1676. Fadr. till slut Pastor i Grythyttan. Student 1699. Hade då lägrat och förlofwat sig med en flicka, men fick ej för fadrens motstånd ägta henne, som kostade dyr förlikning. Pwgd 1702, och efter någon tjenst i Westerås sin faders Adjunct. Led stor nöd hos honom med hustru och barn, och dock föga hulpen då han 1718 blef här Skolmästare. Anfölls af slag på predikstolen 14 Juli 1723, så att han för alltid blef oförmögen till tjensten, med fel på mål och förstånd. Fattigdomen blef odräglig då ock vicarius ständigt måste hållas. Förlossades ifrån eländet 3 Jan 1741.

Gift 1703 med Sophia Höijer, Brukinspektorsdotter, f. 1674, död 1744. Barn. Olof, Segelsömmare; Eric, fadrens successor; Cath. Maria, g. m. Gästgifwaren Gudm. Norström i Mora; Margareta Sophia, ogift, dref handel i Leksand och födde sig och en brorsdotter wäl; Christina, g. m. Bruksinspektoren J. Fabricius.

7. Eric Agorelius. Född i Grythyttan 11 Nov. 1709. Son af föregående. Stud. 1730. Straxt sin faders Vicarius och pwgd 22 Dec. 1731. Ordin. Pædagog 1742. Twingades 1743 af den upproriske Dal-allmogen att följa med till Stockholm, då han på Gestre gästgifwaregård kom i slagsmål med Länsman Salgrund angående hö för sin häst, hwilket genom Hofrättens dom 4 Febr. 1745 kostade honom 103 daler s. m. böter. Genom förlikning fick han dock någon eftergift. Ännu 1747 synes han warit suspenderad, okändt hwarföre. Säges warit duglig i tjensten, men icke war han hemma i studier, ty då han 1760 sökte Åhls pastorat blef han improberad i past.examen. Deremot hade han owanlig kroppsstyrka, så att han kunde bära en half tunna råg under hwardera armen hem ifrån prostgården. Måste till sin bergning bidraga med bondarbete. Död 11 Mars 1766.

Gift 1.1744 med Elisab. Christ. Beurling, Rådmansdotter i Westerås, f. 1727, död 18 Mars 1751. 2. 1754 med Maria Sernander, dotter af Commin. i Skinnskatteberg, f. 1728, död 28 Dec. 1789. Barn: Johan Eric, Guld- och Silfwerarbetare, sist inhyses och Sångare i Westerås hospital; Brita Sophia, g. m. Fabrikswäfwaren Th.Crom; Maria Christina, g. m. Kronolänsman N. Westman; Margareta Elis., g. m. Hammarsmeden P. Ålström; Ulrica, g. m. Smeden J. Sundberg, båda wid Dahlfors.

8. Eric Sernander. 1766. Se Commin. loci.

9. Pehr Eckman. 1790. Också Commin. på stället.

10. Georg Arlberg. 1796. Se Commin. i denna församling.

11. Mag. Johan Christopher Köppen. 1811. Se Past. i Wika.

12. Anders Berglind. Född i Fahlun 31 Jan. 1789. Fjerde och yngste sonen af Grufarbetaren Joh. Berglind, som ingick i Presteståndet. Stud. 1810. Pwgd 31 Jan. 1813. Först Capellanernes i Fahlun Adjunct, men snart hos Pastor i Näsby, och ifrån 1816 i Leksand 6 år, utom en liten tid såsom v. Pastor i Bjursås. Genom Konungens resolution på församlingens supplik Skolmästare här 3 Maj 1822. Pastor i Maj 1832. Skicklig prest med mycken förmåga. Hade aflaggt disp.spec. för past.examen. Med mångas saknad död 27 Juni 1833.

Gift 21 Sept. 1822 med Christ. Johanna Arlberg, dotter af Commin. på stället, f. 13 Sept. 1798. Barn endast Anders Georg, f. 10 Dec. 1823, Student.

13. Eric Gustaf Betulander. Född i Grangärde 17 Juli 1788. Fadren slutligen Commin. i Stora Schedwi. Stud. 1811 och 22 Dec. s. år pwgd. War derpå sin faders medhjelpare i Stora Schedwi till dess han 1818 tillträdde Skolmästare- och Predikants-tjensten wid Hosiö capell, hwarå han fick fullmagt 18 Sept. 1817. Transp. till denna pædagogi 22 Nov. 1833. Tilltr. 1836. Efter långwarig och swår sjukdom död 24 Febr. 1840.

Gift i Oct. 1813 med Christina Forsberg, dotter af Hemmansbrukaren Pehr Ericson och Anna Andersdotter i Stora Schedwi och Forssa, f. 14 Oct. 1786. Barn: Carl Gustaf, f. 1814; Daniel August, död ung; Erica, f. 1821.

14. Carl Abraham Hesselgren. Född i Aspeboda 7 Dec. 1794. Fadr. Commin. Stud. 1816. Pwgd 1 Maj 1819 och Adj. hos Pastor i Thorsång. Vice Pastor ib. 1821. Adj. Past. i Sophia Magdalena 1832. V. Pastor i Leksand 1834. Vicarius efter Skolmäst. här 1840. Ordin. ib. 26 Juni s. å. Död 22 Juli 1844.

Gift 1 Maj 1842 med Sophia Magdal. Macklin, dotter af Commissarien Gust. Macklin i Waxholm, f. 26 April 1808.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 9 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt