Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Kolbeck

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar
  3. Skol-Lärare wid Strömsholm.

1. Kyrkoherdar

MatthiasCarolusPetrus HenriciLaurentius EriciJonas Sigfridi HelsingiusPetrus Laurentii WikæusJohannes Andreæ HambræusCarolus Andreæ LexanderJoannes SolinusLaurentius CroningSamuel ElfwingGustaf TillæusEric KallseniusDaniel BoethiusJohan RamnerJohan ThermæniusPehr WallwikReinhold NäsmanLars DahlinElieser AxelssonEric HallanderReinhold LindforsCarl Fredric Häggman.

1. Matthias. "Hedherlig man, härra Kyrkiohärre i Kålbäck." 1413, är känd af Bengt Nilssons till Walö bref om en äng, som skulle tillhöra Kolbecks kyrka.

2. Carolus. Har warit här 1501. Antecknas död 1509.

3. Petrus Henrici. 1532, då Biskop Petrus Magni war i Kolbeck och "gjorde fermelse" d. ä. utdelade Sacramentum confirmationis. Utlemnade 1545 till K. Gustafs utskickade "Kyrkosölf 21 mark 2 lod och 1 qv." och erhöll derpå Konungens quittence.

4. Laurentius Erici skall hafwa tillträdt 1548. Om han wid 1564 dött eller eljest afgått och lemnat rum åt en Johannes, som någre inflickat i denna serie, är owisst. Doct. Rudbeckius wet icke af honom i sin uppsats, och säkert är, att en Laur. Erici lefde här ganska länge och dog 1587. Begrofs 7 Mars, såsom en minnestafla öfwer honom utwisat.

Gift med Christina Pehrsdotter, begrofs 9 Maj s. år liksom sonen Johan 7 Juni s. å.

6. [Felnumr.: två st. 6, medan 5 och 7 saknas.] Jonas Sigfridi Helsingius. Född i Tuna socken af Medelpad 1552. Kom till detta stift att studera. Pwgd 1580 och då straxt Commin. i Westerås. För sin owilja mot Liturgien blef han hårdt behandlad af Biskop Oelandus och hölls i fängelse 1581. Alldeles afsatt och fördrifwen ifrån Westerås 1583. Men stormen upphörde och hans öden blefwo blidare. Kyrkoh.i Kolbeck 1588. Prost i Contractet 1599. År 1593 bewistade han Upsala möte och underskref dess beslut. War ock följande år såsom stiftets fullmägtig derstädes på riksdagen. Assessor Consistorii Majoris ifrån dess inrättning. En förståndig, rättsinnig och drifwande man, serdeles älskad af Biskop Rudbeckius, som förstod rätt bedömma folk. Äfwen war han i synnerlig nåd hos K. Gustafs Enkedrottning på Strömsholm och hennes rådgifware i åtskilliga fall. Hans prestmötspartes i Biskop Bellini tid äro icke antecknade, men ännu öfwer 70 år gammal predikade han på mötet 1623. I kyrkan lät han uppsätta en tafla, som korteligen innehåller historien om slaget wid Herrewads bro och kyrkans uppbyggande, men han felar deruti. Död 31 Oct. 1626. Begrofs med predikan, som trycktes, af Biskop Rudbeckius.

Gift 1. 1581med Catharina Swensdotter, död 30 Dec. 1620. Af 12 barn lefde endast Sigfrid, som tjente wid Rytteriet och följde K. Sigismund till Pohlen; Maria, g. m. Henricus Johannis, Past. i Swedwi; Elisabeth, g. m. Johannes Tiste, slutligen Pastor i Kärrbo. 2. 1622 med Susanna Ericsdotter, som efterlefde.

Skrift: Likpredikan öfwer Hustru Brita Jonsdotter ifrån Bollnäs öfwer Wish.B. 2: 2, 3. Stockh. 1626, 4:o.

6. Petrus Laurentii Wikæus. Född wid Stora Kopparberget, men uppfostrad i Wika, der modren war omgift. Skref sig Cuprimontanus, då han 24 Aug. 1606 blef deponerad wid Upsala academie och inskrifwen. Hade då redan 2 år tjent såsom Collega wid Westerås skola. Pwgd 1608 och straxt Commin. här. Flyttades 1619 åter till Westerås, att wara de fattigas predikant i Hospitalet, men hushållningen sköttes af 2 civila personer. Återkom till Kolbeck såsom Pastor 1627, och utmärkte sig genom ordning och werksamhet. Reparerade och prydde kyrkan, förde accurata och snygga räkenskaper m. m. På ålderdomen mycket swag och oförmögen till tjensten, njöt han dock den förmån, som ännu den tiden war sällsynt, att få sitta qwar wid gäldet och hafwa sin måg till vice Pastor, men bemöttes af honom otacksamt och led många förtreter. Död i Aug. 1654.

Gift med Cecilia, om hwilken icke förekomma närmare underrättelser. Barn: Karin, som ses nedanföre; Brita, en beryktad qwinna, g. m. Lectorn Mag. J. Norinus och sedan med Commin. i Odenswi A. Tretzius; en Gustawa Kolbeckia, Kyrkoherdedotter från Kolbeck, war g. m. Pastor i Wintrosa Jon. Edsbergius, men synes mera troligt wara dotter af den följande.

8. Johannes Andreæ Hambræus. Född i Hedemora socken och Hambre. Besökte Upsala academie ganska korrt 1628 för att icke wara en "gulnäbb", som en djekne då kallades, och blef straxt Collega i Westerås skola. Pwgd 1629. Fick 1631 tillstånd att ännu besöka academien. Blef 23 Juni 1632 Rector Scholæ i Hedemora, och synes beskedligt hafwa skött den tjensten. Respondens på prestmötet 1643; Orator 1645. Flyttades hit 1647 att wara Commin. och sin swärfaders v. Pastor, med hopp om succession. Den inträffade 1656, men snart förföll han till oordentligt lefwerne. War en storsupare, och kom flera gånger drucken till Biskopen. Lefde i ständiga trätor med sitt swärfolk. Blef 1659 suspenderad, och måste, för att återfå embetet, gifwa skriftlig förbindelse till ostrafflig lefnad, eller i annat fall mista både lägenhet och embete. Han hade ännu icke fått lof att göra tjensten då s. år en stor begrafning förestod på Strömsholm, och han bad ifrigt att dertill blifwa restituerad, för att icke skämmas i så stort lag, och han lyckades. Anklagades 1660 af Enkedrottningen, men då bad Biskopen för honom. Åter på 1665 års prestmöte for han illa fram, öfwerhopade Stallmäst. Reutercrantz's fru med det gröfsta owett, och blef för sina injurier mot henne af Westerås Rådhusrätt 1666 dömd till 30 daler s. m. böter och 10 daler expenser. War nu alldeles afsatt och gick till Konungen med bön om upprättelse, men blef död 1667.

Gift med Karin Pehrsdotter, företrädarens dotter, som 1672 fick af Biskopen 4 t:rs eftergift på inventariisäden. Barnen kallade sig Beckius och Bäck: Andreas, död Stud. 1663; Johan, Commin. i Äplebo; Daniel, blef civil; Cecilia, g. m. Kungsträdgårdsmästaren Wallent. Tremper, Stallbokhållaren Hartv. Sævenbaum och 3. m. Kyrkoh. E. M. Motzelius i Tumbo; Margareta, g. m. Kyrkoh. P. Kolbeckius i Ramnäs; Elisabeth, g. 1665 m. Enkedrottningens Befallningsman på Strömsholm, Frantz Bengtsson, då fadren bjöd biskopen och hela dess famille till brölloppet.

9. Carolus Andreæ Lexander. Född i Leksands socken. Stud. 1641. Återkom 1644 till Westerås och sökte befordran. Blef då Collega i Arboga skola, men flyttades till första classen i Westerås 1646. Pwgd 1649. Commin. i Arboga Landsförsamling 1651. Respondens wid prestmötet 1654. Skulle 1658 få bättre lägenhet i Swerdsjö, men blef qwar, öfwertalad af församlingen, som älskade honom, och efter Prosten Wintrosii promisser, dem han dock icke höll. Då Fru Anna Posse, som bodde i Landsförsamlingen, begärde presterlig tjenst, emedan hon "vexerades af calculo", blef Lexander, som hade mindre arbete än de i staden, af Biskopen tillsagd att betjena henne, då hon begärde. Pastor här, efter församlingens wal bland de föreslagne, 1666. Enkedrottningen nämnes nu icke. Led en stor skada på sin egendom 1669 af wådeld, som 8 Maj uppkom af gnistor ifrån skorstenen, och i storm lade hela prestgården i aska, och måste han sedan med hela hushållet bo i en bondgård. Hade synnerlig gunst och förtroende hos Biskop Carlson, så att han rådgjorde med honom om nytt gifte 1667, och antog Biskopens förslag ända till förlofning, som dock upphäfdes af inträffade swårigheter. Lemnade ett godt namn efter sig då han dog 21 Nov. 1683.

Gift 1. med Margareta Andersdotter, Commin. Ol. Wattmans i Arboga enka. Sonen Carl kallade sig Åman och blef commin. i Säterbo. Gift 2. med Kerstin Jönsdotter, också ifrån Arboga. Dottren Helena, g. m. Sexman Isac Andersson i Kolbecks by. Gift 3. med Elisabeth von Freden, som dog i Juni 1685.

10. Mag. Joannes Solinus. 1684. Se Past. i Köping. Någon af hans efterträdare har här tecknat om honom: "Morum comitate summaque affabilitate svavissimus."

11. Mag. Laurentius Croning. 1690. Se Past. i Munktorp.

12. Mag. Samuel Elfwing. Född i Garpenberg 1678. Fadr. till slut Prost i Norrberke. Stud. 1687. Magister 1700. Tänkte straxt få någon function wid Lärowerket i Westerås, men Pwgd 15 Maj 1701 blef han Biskop Carlsons Domesticus och handledde twå år hans söner i studierna. Med en sådan recommendation war lätt för honom, att 9 Oct. 1703 få Enkedrottningens fullmagt på Säby pastorat, sedan han "funnits capabel i examen." Lika lätt och fort gick det ock att af samma höga hand få transport hit 20 Aug. 1708. Tillträdde 1710. Opponens på prestmötena 1702 och 1707, samt predikade 1716. Död 11 Dec. 1721.

Gift 1. 1704 med Brita Hjärne, Archiatern och Landshöfd. Urban Hjärnes dotter, död 1715. War swåger med sina bröder, Professorn P. Elfwing och Capit. Mech. Birg. Elfwing, ty alle tre woro Archiaterns mågar. 2. 3 Jan. 1718 med Elisabeth Meurman, som kom i nytt gifte med Professor H. Hassel i Åbo och blef moder till Ä.Biskopen Doct. Menanders förra fru. Af 7 barn lefde: Urban, HofrättsAdvocat; Hedvig, g. m. Fänriken Clas De la Wall; Maria Brita, död ogift. Märkligt är med en Johan Elfwing, som ansetts för denne Samuels son, men war hans brorsson. Såsom gosse kom han en gång till Säby trött, utfrusen och hungrig, och ingick i fattighuset wid kyrkan, der gummorna uppwärmde och hyllade honom så godt de kunde. Till tacksamt minne deraf gaf han, warande då Capitaine, en sädespost till fattigmagazins-fond i Säby, som ännu fortfar. Troligen war han Professor Pehr Elfwings son, som dog 1790, då Öfwerste och adlad Elfcrona, 77 år gammal.

13. Mag. Gustaf Tillæus. Född i Fahlun i Sept. 1683. Fadr. till slut Prost i Rättwik. Stud. 1694. Wistades wid academien många terminer och brådskade icke med graden, som han erhöll först 21 Maj 1713. Pwgd i Maj s. å. i Stockholm blef han v. Pastor i Rättwik under sin faders sjukdom och efter dess död. Mottog en lika tjenst i Hedemora under ledigheten, till dess Prosten Sandel ankom ifrån America, och biträdde äfwen honom en tid, men lefde sedan utan tjenst i Fahlun. Såsom skicklig prest befordrad till Pastor här med Konungens fullmagt 31 Oct. 1722. Ankom 1723 och blef sjuklig, så att han föga förmådde gagna församlingen. Opponens wid prestmötet 1715 och Predikant 1724. Död 20 Mars 1726. Begrofs i kyrkan 21 April.

Gift 1716 med sin styfmoster Elisabeth Elvius, dotter af Prosten Gust. Elvius i Rättwik och enka efter Bergsman Hans Hjort wid Fahlun. Huset war fattigt och fördjupadt i skuld, hade lidit misswäxt och annan motgång, hwarföre församlingen sökte dubbelt nådår för enkan, hwilket Konungen dock afslog. Hon war född 1671, död 18 Nov. 1733.

14. Mag. Eric Kallsenius. Född i Söderberke 28 April 1697. Son af Prosten Mag. Ol. Kallsenius och broder till sedermera Biskopen. Stud. 1726. Magister 1722. Redan 1 Juli 1723 war han af Gen.Majoren Baron M. Törnflycht antagen till Extra Ordin. wid Lifgardet till fot och anmäld till ordination. Pwgd 21 Dec. s. å. Synes icke innehaft annan tjenst, förrän han sökte Kolbecks pastorat. Wid denna tid hade en och annan ifrån detta stift blifwit befordrad inom Lunds stift, hwarföre en lönlös Notarie wid Amiral. Consist. i Carlscrona, Petrus Hind, hoppades winna sin rättmätiga ansökning hit, och erbjöd sig att conservera enkan, men Konungen utnämde Kallsenius 1726. Stadd i begrepp att tillträda och gifta sig, bortrycktes han af döden i April 1727.

Förlofwad med Prosten Moells i By dotter Anna, som sedan blef g. m. slutligen Prosten i Munktorp Doctor Axelsson.

15. Daniel Boethius. Den olycklige Prosten i Mora Mag. Jac. Boethii son. Född i Westerås 2 Mars 1684. Stud. 1700. Hade inpå tredje året fritt bord och kammare af Professor J. Esberg i Upsala, som, då han efter stadens brand ej kunde hålla honom widare, 1 Juni 1702 recommenderade honom hos stiftets presterskap till understöd. Reste i Maj 1704 till Wiborg för att besöka sin fängslade fader, fick condition derstädes och begaf sig 1705 till academien i Åbo. Kunde dock, för medellöshet, ej länge uppehålla sig der, utan återfor till Stockholm och Upsala, hwarest han af flera, som ömmade för fadrens hårda öden, blef hjelpsamt bemött. Efter Enkedrottningens behag fick han 16 Febr. 1710 Consist. fullmagt att wara Böneprest och Skol-lärare wid Strömsholm. Pwgd i Westerås pesttiden 8 Oct. s. år af den flygtade Biskopen i Reval Doctor Jac. Lang. Kyrkoh. i Säby 1718. Transp. hit med Kongl. fullmagt 27 April 1727, och hitflyttade straxt. Redlig och ömsint prestman. Hade mycket af sin faders tänkesätt, äfwen af hans scrupler mot skäggrakning, blodätande, m. m. Död 29 Mars 1729. Begrofs 18 April i sin faders graf.

Gift 1713 med Brita Petræus, Kyrkoh. i Skinnskatteberg J. Petræi dotter, f. 28 Aug. 1694, död i Westerås 16 Maj 1762. Af 5 barn lefde: Jacob, Prost i Grangärdet; Charlotta Ulrica, f. 1714, död hos sin broders måg i Stora Schedwi 1804. Hon hade warit anställd i Drottning Ulrica Eleonoras kök och fått högre insigter i matlagning.

16. Mag. Johan Ramner. Född i Resta by af Ramsbergs socken 17 Febr. 1692. Föräldrar Bergsbrukaren Henning Hansson och Marg. Andersdotter. Efter fadrens tidiga död hade modren icke råd att påkosta honom till studier, men en ringa sak blef anledning till hans framtida stånd. Gumman hade köpt honom en ny mössa. I hennes frånwaro hade gossen lagt sig i spisen, somnat och illa brännt mössan. Af fruktan för straff flydde han ifrån hemmet och stadnade i Lindes skola, der han med wälwilja blef mottagen. Kom sedan till Westerås och blef Stud. 1714. Studerade grundligt och war en stadgad man, då han fick Magistergraden 1725. Fann sig wäl med goda conditioner och fortfor ännu dermed. Föreslogs 1727 af Biskopen till Pastor wid Lifregimentet, men måste wika för en Generalen Baron Creutz's gunstling. Kallad till Huspred. af R.Rådet Fältmarskalken Grefwe Dücker 1729 och blef Pwgd 24 Mars. E. O. Kongl. Hofpredikant s. å. Utan egen ansökning, såsom det finnes antecknadt, äfwen s. år 15 Nov. af Konungen utnämd till Pastor här. Säkert hade han dertill mägtige förespråkare, ty den olycklige Regim.Pastorn Christ. Nothman, som efter hemkomsten ifrån Rysk fångenskap lefde i stor fattigdom, nämner i ett bref, att han nu hade fullmagt till Kolbeck för sig uppsatt i Kongl. Cancelliet, men den blef om intet. Ramner tilltr. 1731 med stort missnöje af församlingen, som arbetat derpå, att få sin Commin. till Pastor. Likwäl blef han snart känd och aktad för sina goda egenskaper. Är i acterna anmärkt såsom en alfwarlig, nitisk och ordentlig Pastor. Redan i Mars 1732 war han sjuklig och begärde Adjunct. Död af wattusot 10 Maj 1733. Till sin arfwinge tog han en systerson, Anders Larsson, som ock kallade sig Ramner, hwilken sedan begaf sig utur riket och blef en rik handlande i staden Leuwarden i Holland.

17. Johan Thermænius. Född i Swerdsjö 17 April 1682. Således äldre än 4 sina företrädare. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1700. Länge willrådig i sitt wal af vitæ genus, ändtligen wid 36 års ålder Pwgd 18 Mars 1718. Kom då till W. Fernebo att biträda Prof. Tammelin, men flyttades s. år till Kolbeck att förestå nådår efter afl. Commin. Harkman. Wann så församlingens kärlek, att han söktes till Ord. Commin., hwartill han utnämdes 1719. Respondens på prestmötet 1720. Wid pastorsledigheten 1733 gjorde sig åter den fattige Regim.Pastor Nothman säkert hopp, genom Gen.Major Hjelms bearbetande, att komma härtill: skref hit, "att han wäntade snart fullmagten, lofwande sig wilja wisa all flit och godt nöje." Förgäfwes. Församlingen hade skyndat sig att gå till Konungen för Commin. Thermænius, och så framställt både sin kärlek för honom och hans behof med en mängd egna och styfbarn, att K. fullmagt erhölls 3 Oct. 1733. Död 29 Mars 1735.

Gift 9 April 1719 med Anna Elfwing, Commin. Harkmans enka, som straxt åter förekommer. Barn: Johan Thermæn, Secreterare; Samuel, Assistent wid Holländska HandelsComp. i Batavia; Eric, Kammarskrifware; Gustaf Terneld, Quartermästare, sedan HandelsCommissarie i Batavia; Pehr, anställd i KammarCollegium, men blef slutligen Bruksinspektor på Stjernsund i Nerike; Helena, g. m. Kyrkoh. E. Reuterwall i Gustafs församling.

18. Mag. Pehr Wallwik. Född i Westerås 4 Jan. 1702. Fadr. Kyrkoh. i Folkärna. Stud. redan 1712. Magister 1728. Pwgd 11 Oct. s. år och v. Pastor efter sin styffader i Folkärna. Medhjelpare hos Prosten i Leksand 1731. Hade 1734 förslag till Commin.sysslan i Rättwik, då wid walet ett sådant buller och förargligt wäsende uppkom af hans tillgifna, att alfwarsamt straff följde derpå. War derwid icke utan skälig misstanke för egna intriger. I afseende på conservation af det olyckliga sterbhuset här efter Thermænius, sökte församl. hos Konungen att få honom till Pastor, hwartill han ock nämdes 20 Nov. 1735. I flera delar en skicklig tjensteman, hade han dock ett häftigt och swårt lynne och med intrasslade affärer blef han i synnerhet en plågare för dem, som han skulle hjälpa ur olyckan. Då han för skulder och cautioner måste tillgripa lönen, blottade han ock huset och förstörde styfbarnens lilla arf. Hade ock hemliga utgifter, som hustrun ej fick weta, nekade henne allt råd i hushållningen, skiljde henne ifrån sig i säng och säte och behandlade henne med hugg och slag. Förhållandet måste upptagas i Consist., då ohyggliga saker kommo i dagen. En förlikningsskrift emellan makarne uppsattes 9 Nov. 1737. Den hölls dåligt, serdeles på hans sida, dock war sammanlefnaden derefter dräglig. War Opponens på prestmötet 1733 och Concionator 1745. Död hastigt af inwertes slag 14 Maj 1746.

Gift 28 Juni 1736 med Anna Elfwing, företrädarens enka och dotter af Prosten Sam. Elfwing i Norrberke, f. 1693, död 29 Mars 1774. Fick extra nådår. Genom sina 3 giften war hon 50 år presthustru i Kolbeck.

19. Mag. Reinhold Näsman. Född i Hedemora 20 Juli 1711, då fadren, som sist blef Pastor i Elfdal, uppehöll sig i swärfadrens hus. Stud. 1724. Då Professor Linné gjorde en resa genom Dalarne, för att utröna hwad märkligt i Historia, Natur och Oeconomie för orten kunde finnas, war Näsman en af de medföljande ynglingar till hans biträde, och sökte derunder, äfwensom sedan, att forska i Dalspråket, och disputerade pro Ex. i samma ämne. Magister 1737. Fortfor med condition hos Bergsrådet Swab. Pwgd 14 Maj 1741 i Stockholm på kallelse af Presidenten Baron C. Cronstedt. Böneprest wid Kongl. hofwet och Notarie wid HofConsistorium 8 Maj 1743. E. Ord. Kongl. Hofpredikant 12 Sept. 1745. Uppförd å förslag till detta pastorat 1747 och af Konungen utnämd 5 Dec. 1748. Tilltr. 1749. Concionator på prestmötet 1755. Prost 6 Febr. 1760. Lemnade ett utfattigt hus då han dog 22 Dec. 1766.

Gift i Dec. 1746 med Anna Maria Tillman, dotter af Slagtaren och Handelsmannen And. Tillman i Stockholm, f. 1730, omgift med sin Nådårspredikant Joh. Molitz, som sedan blef Commin. i Arboga, ty, sade hon, "en lefwande Adjunct är ju bättre än en död Prost?" War illa känd för misshushållning, ungkarlars täta besök och wälfägnad, så att socknen nära nekat föreskrift till extra nådår. Barn: Eric Reinhold, blef en liderlig landsstrykare och dog i Kolbecks hållstuga; Anna Helena, g. m. en Controlleur Örn; Maria Brita, g. m. Bruksinspektor C. G. Henschen.

Skrift: Brudskrift öfwer Lector Jac. Swedelius och Anna Brita Lampa. Sthm 1729. Fol.

20. Lars Dahlin. Född i Garpenberg 22 Jan. 1723. Fadr. komminister. Stud. 1743. Pwgd 4 April 1750, då han kom till Norberg att biträda Pastor. Vice Pastor 1751 under dess ålderdomssvaghet. Respondens på prestmötet 1755. Commin. i Söderberke 1757. Kyrkoh. här 1768, sedan han genom Kronprinsessans röster för Strömsholms Kungsladugård wid walet fått pluralitet. Tillträdde 1769, och war då redan sjuklig, hwilket tillstånd allt mera försämrades. Död 21 Oct. 1770.

Gift 17 Aug. 1758 med Anna Christina Salenius, Borgmäst. i Fahlun P. Salenii dotter med Anna Kumblæus, f. 1736, död 21 Oct. 1802. Af 7 barn: Lars, Inspektor på Hedensjö bruk i Södermanland, död 1792; Anders, kom efter brodren till Hedensjö, död 1829; Sophia, ogift; Sara Christina, ogift; Elisabeth Maria, g. m. Prosten A. Tornman i Norberg. Hwad som synes icke kunna tillskrifwas ortens beskaffenhet, är så mycket mera besynnerligt, att inom en tid af 50 år hafwa sju Pastorer här aflidit i en ålder af imellan 30 och 50 år.

21. Mag. Elieser Axelsson. Född i Näsby församling 25 April 1739. Fadr. till slut Prost i Munktorp. Stud. 1740. Genom sin faders förträffliga underwisning tidigt wäckt till lust och flit i studier, hade han wid 20 års ålder fullbordat cursen till promotion och blef Magister 1761. Kallad af sin fader hade han 4 Maj föregående år blifwit Pwgd, men antogs snart af A.Biskop Troilius till Informator för hans söner och medföljde till Upsala. Förestod en tid AftonsångsPredikantssysslan derstädes. Återkom 1762 och blef E. O. tjenstgörande Kongl. Hofpredikant 21 Dec. 1763 utan lön. Predikade tillika hos Grefwe Fr. Gyllenborg ifrån 1764 till 1767, och informerade i s. k. Realskolan twenne år. Predikant wid Djurgårds brunn 1770. Ledamot af sällskapet pro fide et Christianismo s. å. Efter förslag Kyrkoherde här med Kongl. fullmagt 25 Sept. 1771. Tillträdde 1773. Introd. wid gen.visitation i Dec. 1774. ContractsProst efter sin fader 20 Oct. 1775. Predikade på prestmötet 1779. Känd för grundlig theol. lärdom. Nitisk i embetet och noga i alla förrättningar. Hade ett betydligt bibliothek. I umgänge hindrad af swag hörsel, som synes warit ett arf. Förlorade ock till slut mycket af synförmågan. För sjuklighet fick han 1786 uppdraga församlingens wård med hela tjensten till en vice Pastor och lefde i lugn på sin gård Oxelby. Död 27 April 1795. Begrofs 10 Maj med predikan af Domprosten Fant. Kort efter begrafningen skedde en natt det ohyggliga, att grafwen blef öppnad och kistan undersökt af en niding, som högst troligt wäntade sig der finna en skatt, emedan Prosten, som war känd för god hushållare och förmögen, hade uttryckligen befallt, att en wiss bok skulle läggas i kistan under hans hufwud. Efter flera år begynte ock boken circulera i socknen och blifwa samtalsämne, hwarföre då warande Pastor tog henne om händer, fann deruti sådant som ingen borde läsa, och lät nedgräfwa henne säkert i jorden. Den war funnen under ett fähusgolf, der den bedragne och okände wåldswerkaren instuckit henne, för att icke blifwa röjd.

Gift 1. 29 Oct. 1771 med Anna Margareta Cumblin, dotter af Hospitalssysslomannen i Örebro Is. Cumblin och Maria Duchæus, f. 1735, död 16 Febr. 1779. Barn: Elieser, Revisor i Kammarrätten; Anna Maria, död 13 år gammal. Gift 2. 4 April 1786 med Maria Elisabeth Brunstedt, född i Kila socken af Södermanland 7 Sept. 1748, död 21 Febr. 1823. Barn: Johan Emanuel, Commin. i Kolbeck; Elisabeth Dorothea, död ung.

Skrifter: Prestmötspredikan. Westerås 1779. 4:o. Grafskrift öfwer Prosten Doct. And. Axelsson. Ib. 1776. 4:o.

22. Eric Hallander. Född på Ösbo boställe i Tillberga 31 Maj 1755. Fadr. Joh. Hallfast hade en tjenst wid Westmanlands Infanteriregimente, som sedan blef indragen och gaf sonens kamrater i ungdomen anledning till ett någon gång obehagligt skämt. Stud. 1773. Pwgd 7 Febr. 1778, då han antog Adj.tjensten hos den åldrige Pastorn i Ihrsta och blef efter hans död v. Pastor 8 Febr. 1782. Kom 1784 till Pastor i Badelund. E. O. BataljonsPredikant wid Enkedrottningens regimente 1785, och inställde sig till tjenstgöring. Undergick Past.ex. i Stockholm 1787. Tjenstgörande E. O. Hofpredikant hos Hertigen af Södermanland 31 Dec. 1792. Hade en längre tid tillika condition hos Kammarherren Baron De Geer på Löfsta, hwars son, efter denne sin fordne Lärares död, wisat wälwilja emot hans söner till deras studiers befordran. Säkert bidrog ock hans patrons wälwilja eller förord till Konungens fullmagt i April 1796 på detta pastorat, ehuru församl. anhöll om den fjerde, som efter dess begäran war uppförd på förslaget. Tilltr. 1797. Prost 13 Jan. 1800. ContractsProst 26 Sept. 1810. War af resligt utseende, mildt sinne och wänliga fasoner. Död 12 Aug. 1815.

Gift 21 Febr. 1802 med Gustawa Sophia Swedelius, dotter af Prosten i Mora Doct. A. Swedelius, f. 8 Juni 1773. Barn: Carl Wilhelm, Capit. wid Dalregimentet och Landtmätare; Ewert And. Reinhold, Mag. och S. M. Adj. i Stockh.; Eric August, Mag. och Apologist i Westerås skola.

23. Reinhold Lindfors. Född 7 Febr. 1769 i Lindesbergs Landsförsamling, der fadren Jonas Olofsson war Bergsbrukare. Stud. 1788. Pwgd 19 Maj 1794. Past.ex. 15 Nov. 1798. Commin. i Dingtuna 24 Dec. 1810. Erhöll flesta rösterna hit och nämdes af Konungen 3 Juli 1816. Tilltr. 1818. Prost 1 Maj 1819. Hade nog skarphet i caracteren, som äfwen sträckte sig till hushållningen, så att han lemnade en större behållning, än som troligen på längre tid funnits i något presthus i detta stift. Död 3 Juli 1835.

Gift 6 Juli 1820 med Anna Elisabeth Hülphers, dotter af Rådmannen i Westerås L. P. Hülphers och Soph. Wulff, f. 11 April 1790. Barn: Fredrica Elisabeth, f. 27 Jan.1823; Reinhold Richard, f. 1825, död i Upsala 16 Dec. 1838.

Skrift: Predikningar öfwer de årl. Sön- och Högtidsdagars Evangelier, af F. B. Reinhardt. 2:dra årgången. 3 Delar. Öfwersättn. Strengn. 1812, 13. 8:o.

24. Carl Fredric Häggman. Född i S:t Petersburg 15 Sept. 1794. Fadr. Jöns Pehrsson Häggman, som slutligen blef Prost i Tjula och Sundby, Strengnäs stift, war först Lärare wid S:t Annæ Tyska skola i S:t Petersburg, sedan Handsecreterare och Huspredikant hos Swenska Ambassadören Stedingk, och derefter Regim.Pastor wid arméens flotta och Kyrkoh. wid Skeppsholms församl. i Stockholm. Förste kände stamfadren war Johan Månsson i LillPiteå by, Birkekarl, och namnet är taget af Häggholmen, der staden Piteå anlades. Modr. Brita Elis. Odell, war bondedotter ifrån Wiby i Nerike. Kom med föräldrarne till Stockholm 1802. Stud. 1811. Hade acad. condition i Åbo, då han äfwen studerade juridiken 181214. Pwgd 14 Dec. 1816 i Upsala till Huspredikant hos Excell. Grefwe Stedingk. Vic. Lärare wid d. w. arméens flottas skeppsgosseskola i Stockholm 1816. Commin. Adj. i Jacobs och Johannes församl. i Stockholm 1817. Catechet för Adolf Fredrics församl. 1821. Predikant och Syssloman wid Sabbatsbergs Fattiginrättning 1823. Kyrkoh. här 13 Febr. 1836. Tillträdde 1837. Introd. 18 Juni. Ledamot af Evangel. sällskapets Committé 1823, af sällsk. Pro Patria 1826 och af sällsk. pro fide et Christianismo 1828.

Gift 24 Juni 1823 med Carolina Apollonia Ljunglöf, dotter af K. Hofpred. och Kyrkoh. i Tjula och Sundby C. P. Ljunglöf och Carol. Lov. Markander, f. 10 Juli 1801.

Skrifter: Underrättelser om Evangelii Framgång i alla Werldsdelar. Weckoblad. 47 årgångarna. Sthm 182024. 8:o. Christelig Handbok för Sjuka och för en hwar, som will bistå dem med andeliga råd och tröstegrunder, af R. Balslev. Öfwers. Ib. 1822. 8:o. Biblen och Swedenborg; eller Swedenborgianismen, betraktad i sin warnande gestalt. Efter Engelskan. Ib. 1823. 8:o. Uriel, eller nytt och gammalt från Nådens Rike. En Månadsskrift. 2 årgångar i 4 band. Ib. 1825, 26. 8:o. Om Protestantiska Kyrkans förfall af De Valenti. Öfwers. Ib. 1825. Swenska Bibelsällskapets Månadsblad. 2 årgg. Ib. 1825, 26. 8:o. MissionsTidning. 3 ½ årgg. Ib. 183437. 4:o. Öfwersatt Evang. Sällsk. Skrifter N:o 56, 80 och 82 samt 10 N:r af Brittiska StröskriftsSällskapets "Handbills." Ib. 182234. Tal wid Westerås Bibelsällskaps sammankomst 1838. Westerås s. å. 8:o. Den sanna Christendomens begynnelse och tillwäxt i menniskans själ, framställd i korta betraktelser och böner af P. Doddridge. Öfwers. Sthm 1840. 8:o.

2. Comministrar

Petrus Laurentii Petrus BirgeriSteno LaurentiiLaurentius Olai SwerdsjöensisJohannes Magni TisteJohannes Olai FolkerniusJohannes Andreæ HambræusPetrus Jonæ KolbeckiusSamuel Georgii LexanderJohannes Matthiæ WretmanMatthias Johannis ArosianderJonas KolbeckiusCarl HarkmanJohan ThermæniusPehr RamsbergiusJöns BobeckiusAnders FernbergFredric AnagriusLars ThunmarkPehr EllströmAnders NorbergJohan Emanuel AxelssonOlof Bergström.

1. Petrus Laurentii. 1608. Se Past. i denna församl.

2. Petrus Birgeri. 1621. Se Commin. i Hedemora.

3. Steno Laurentii. Blef 1614 Collega i Westerås skola. Pwgd 1615. Commin. i Berg 1619. Commin. här 1624, och s. år Orator på Capellansmötet. Lemnade enka då han dog 1627.

Har utgifwit en Lik- eller utfärdspredikan öfwer den namnkunnige Mag. Jonæ Hambræi moder, Brita Jonsdotter, hållen i Kolbeck 1626. Tr. i Sthm. 4:o.

4. Laurentius Olai Swerdsjöensis. 1627. Se Past. i Lillhärad.

5. Johannes Magni Tiste. 1628. Se Past. i Kärrbo.

6. Johannes Olai Folkernius 1631. Se Past. i Grangärdet. Det synes hafwa warit personelt, att han Oct. 1634 fick af Enkedrottning Maria Eleonora årligen 10 tunnor säd och 2 lispund färsk fisk, emot förbindelse att förrätta gudstjensten wid Strömsholm hwarje söndag han blef kallad.

7. Johannes Andreæ Hambræus. Commin. och v. Past. 1648, sedan ordin. Pastor härstädes.

8. Petrus Jonæ Kolbeckius. 1656. Se Past. i Ramnäs och Sura.

9. Samuel Georgii Lexander. Född wid Stora Kopparberget och troligen son af Georgius Matthiæ, som tjente i Leksand, förrän han blef Rector i Hedemora. Stud. 1655. Infimus Collega i Westerås skola 1663. War ock Rector Musices och Cantus med beröm af Rector Gymn., som bad för honom, då han, såsom fader i förtid, dömdes till proban. Pwgd 17 April 1664. UnderCapellan i Westerås 1666. Transp. hit 1667. Råkade 1671 i en obotlig sjukdom, hwarföre han måste lemna tjensten. Beklagades så mycket mera, som han i helsodagen wäl skötte sin tjenst. Fick 10 Juli af Enkedrottningen till årligt underhåll 10 tunnor säd, men dog snart i April 1672.

Gift 18 Juni 1663 med Margareta Byringius, Kyrkoh.dotter i Barkarö, som fick någon hjelp af Cons, men dog i elände 1694. Barn: Göran, Stud., sedan i civil tjenst; en dotter, död ogift.

10. Johannes Matthiæ Wretman. Född omkring 1630 i Arboga, som det synes af fattigt folk. Stud. 1655 Med Cons. minne reste han 1661 till Liffland, säkert i sällskap med Doct. J. Gezelius, som s. år lemnade Stora Schedwi pastorat och såsom Superintendent flyttade till Liffland, då han tog med sig flera käcka ynglingar ifrån detta stift. Wretman stadnade wid academien i Dorpt, blef Pwgd och fick någon tjenst, antingen derstädes eller i Riga. Återkom i Febr. 1671 till stiftet med Herr Er. Flemmings recommendation, och som Commin.sysslan här i detsamma blef ledig, sattes han hit, emedan han war en hyfsad och ordentlig prest, passande på en ort, der han ofta kom i beröring med Kongl. hofwet, och måste stundom predika wid Kungsgården. Underligt, att den sjuklige Past. Lexander skref redan i Jan. 1683 till Cons. att Commin. war gammal och tung. Predikade i prestmötet 1674. War i nåd hos Enkedrottningen, som äfwen gaf honom löfte om pastoratet här. Död 13 Juni 1684.

Gift med Brita Isacsdotter Blyberg, som ännu 1699 lefde i Munktorps Capellansgård. Sonen Andreas, stud. i Westerås, sedan okänd.

Skrift: Prestmötspredikan om all tings skapelse och Guds hwila. Westerås 1674. 4:o.

11. Matthias Johannis Arosiander. Född i Westerås 2 April 1656, af Borgaren Jan Mattsson och Christ. Pehrsdotter. I stadens grufliga brand 13 Sept. 1668 förlorade de allt hwad de egde, och måste derföre sonen i största armod sträfwa sig fram. Stud. 1677. Hade god condition hos Stallmästaren Esb. Reutercrantz, som gaf honom ampel föreskrift till Biskopen. Pwgd 29 Mars 1684 och straxt hitsänd att biträda i tjensten. Behagade både Enkedrottningen och församlingen så mycket, att han följande år blef Commin. här. Serdeles älskad. Död 2 Maj 1694. Begrofs högtidligt med predikan 10 Maj.

Gift 19 Oct. 1686 med Catharina Sævenbaum, ifrån Strömsholm. Hon blef sedan g. m. efterträdaren. Barn: Johan, Fältwäbel; Hartvig, okänd; Christina, g. m. Skolmästaren Ingev. Swedin i Munktorp. De kallade sig Collström.

12. Jonas Kolbeckius. Commin. 1695 genom conservation. Se Past. i Swedwi.

13. Carl Harkman. Född i Haraker 6 Jan. 1681. Fadr. Kyrkoherde. Modren war 47 år gammal då hon födde denne son. Stud. 1703. Pwgd 8 Oct. 1710 under Biskops-ledigheten af Doct. Jac. Lang ifrån Riga, som flygtig under kriget uppehöll sig i Westerås. Kom derpå till Pastor i Folkärna. Wälkänd af Kolbecks församling, äfwen som predikant, då han flera år haft condition i orten, söktes han tillbaka 1713 för att blifwa Commin., då Stallmästaren Reutercrantz hos Biskopen "lofwade sig wara god för, att han skulle behaga både Drottningen och församlingen." Han kom också. Respondens på prestmötet 1714 och förtjente beröm, men war af slag död redan 1 April 1718.

Gift 27 Maj 1713 med Anna Elfwing, Prostdotter ifrån Norrberke, som sedan blef g. m. 3 Pastores i denna församling. Barn: Samuel, dog tidigt; Christina, lefde ogift.

14. Johan Thermænius. Genom conservation 1719. Se Pastores loci.

15. Pehr Ramsbergius. Född i Bro Capellansgård 15 Maj 1703. Fadr. Commin., som bittida lemnade honom i yttersta fattigdom. Likwäl sträfwade han sig fram genom skola och gymnasium till academien 1725. Pwgd 4 Maj 1730 Såsom PastorsAdjunct i Ramnäs blef han ock socknens Skolmästare med klockarelönen. Commin. här 1734. Död 4 Maj 1747.

Gift i Juni 1732 med Anna Elisabeth Westman, som sedan blef andra hustrun till Skolmäst. Swedin i Munktorp. Efter fadren lefde 5 barn, nu okända.

16. Jöns Bobeckius. Född i Folkärna 13 Oct. 1710. Efter sin fader en fattig Skollärare, som kort derpå dog, hade han ingen hjelp, och kom genom hårda ungdomsöden icke förrän wid 27 års ålder till Upsala academi. War dock så skicklig, att han Pwgd 20 Oct. s. år blef Adj. hos den åldrige Prosten Schiffer i Ihrsta och måste snart förrätta hela hans tjenst. Wald Commin. här 1747. Tillträdde 1749 och skötte tjensten med nit. Död 13 Aug. 1758.

Gift 11 Maj 1747 med Anna Christina Öhrling, dotter af Inspektoren på Seglingsberg Jon. Öhrling och Christina Christiernin, f. 1723, uppfostrad hos Prosten Schiffer i Ihrsta, död 1782. Hade 9 barn, hwaraf: Fredric, Bildthuggare; Johan, f. 1753, stud. äfwen i Upsala, men orolig och slagskämpe, blef Gardist i Stockholm kallande sig Melander, tjente upp til Corporal, men blef degraderad. Gick ut i Ryska kriget 1788. Blef wid Lovisa utlöst af en förmögen gästgifwareenka, som gifte sig med honom. War sedan en tid Swenska soldaternas Marketentare under kriget. Då regimentet efter slutad fred gick hem och stadnade wid Lovisa, låg Melander på bår och begrofs af sina fordna kamrater med militärisk honneur; Carl, död yngling; Christina Elisabeth, g. m. Segelsömmaren M. P. Stangenberg.

17. Anders Fernberg. Född i Hubbo församling och Tränhammar 7 Oct. 1725. Fadr. And. Fernberg, Rusthållare och Kyrkowärd, hade ock warit Riksdagsman. Modr. Christ. Dobbert. Trögt och länge arbetade han med studierna i Westerås, till dess han ändtligen 1751 afgick till academien. Sedan framgick han fortare. Pwgd 5 Dec. 1753. War först någon tid i Malung och kom så hit att tjenstgöra för den lungsjuka Bobeckius, efter hwars död han wann förslaget och nära enhällig kallelse 1759. Tilltr. 1760. War wid twenne ledigheter v. Pastor. Hade undergått Past.ex., så att församl., af hwilken han war synnerligen älskad, begärde och fick honom till quartus å förslaget 1767. War ock uppförd 1771. Död af den grasserande rötfebern 18 April 1773.

Gift 1761 med Maria Petrelius, Commin. L. Petrelii i Folkärna dotter, som blef omgift med Commin. i Fernebo C. J. Avelin.

18. Fredric Anagrius. Född i Westerås 9 April 1734. Fadr. Syssloman wid Domkyrkan. Stud. 1755. Pwgd 18 Febr. 1761. Vic. Commin. i Säby. Flyttade till Ramnäs att biträda Pastor 1763, och blef tillika Skollärare och Klockareprest. Förblef der öfwer 10 år och hade wäl begått sig, om hustrun kunnat nedlåta sig att rätt bemöta socknens wälwilliga bondhustrur. Commin. här 28 Oct. 1773. War stadd på hemresa ifrån Westerås, då han på Kolbecks gästgifwaregård anfölls af inwärtes slag 7 Sept. kl. ½ 5 på aftonen och afled följande morgon kl. 3, samma år som han tillträdde tjensten eller 1775.

Gift 28 Dec. med Margareta Catharina Tillæus, Prostens i Köping Mag. Ol. Tillæi dotter, f. 11 Jan. 1742, död i Köping 27 Dec. 1805. Barn: Fredric, f. 1768, kallade sig Fredricsson, blef Chirurg wid Swea Garde; Johan Magnus, f. 1773, Revisor i Assistence- och CassaSkrifware i Riksgäldskontoret; Catharina Helena, f. 1770, g. m. Rådman Öhrströmsson i Sahla.

19. Lars Thunmark. 1776. Se Past. i Tillberga.

20. Pehr Ellström. 1806. Se Past. i Säby.

21. Anders Norberg. 1811. Se Past. i Gunnilbo.

22. Mag. Johan Emanuel Axelsson. Född i denna församling på sin faders, Prosten Axelssons egen gård Oxelby 14 Mars 1789. Begynte egentligen att studera såsom pensionär hos d. w. Commin. i Hed, Mag. Adde, ifrån hwilken han kom till Upsala 1805. Magister 1812, och hade då redan flera terminer vicarierat i Fahlu skola. Pwgd 31 Jan. 1813, och biträdde först sin fordne Lärare, Prosten Adde i Hed. War sedan, ifrån 1815, utom ett år i Björskog, tjenstgörande såsom vicar. och Adjunct i Kolbeck, till dess han 24 Dec. 1821 blef Commin. Tilltr. 1823. Past.ex. 19 Juni 1819. Temligen utmärkt i tal och förhållande, mest i anseende till benämningen af sin fru, och till sina söner, som han ansåg onödigt gifwa någon synnerlig underwisning, då han sjelf hade så litet för det han lärt. War uppförd på förslaget till W. Schedwi pastorat, då han dog 10 Maj 1835. Lika märkligt är med Comminn. så wäl som med Pastores, att af 7, som här dödt, har ingen uppnått 50 års ålder.

Gift 3 Oct. 1815 med Elisabeth Sophia Thurin, Prosten i Himmeta Er. Thurins dotter, f. 24 Dec. 1777. Barn: Eric Elieser, f. 23 Nov. 1816; Johan, f. 25 Oct. 1821.

23. Olof Bergström. Född i KungsBarkarö 3 April 1788. Fadr. Anders Olsson war än Torpare, än statdräng, äfwen Rättare, och dog hos denne sin son i Hedemora 1824. Modr. Maria Säterberg. Hade ifrån yngre åren lust att studera, men saknade utwäg dertill och måste till 19:e året förblifwa tjenstedräng. Äfwen sedan han blifwit intagen i Westerås skola war han twungen att skiftewis arbeta för uppehället och ofta nog absentera ifrån gymnasium. Efter en wunnen god condition hos Kammarherren Grefwe Cronstedt på Fullerö Stud. i Updala 1815. Pwgd 29 Dec. 1816 till Huspredikant hos Landshöfdingen Grefwe F. Ulr. Cronstedt. Ifrån 1818 tjenstgjorde han i Barkarö och Skinnskatteberg, till dess han 1821 tillträdde Rectoraret i Hedemora, som erhölls 25 Juni 1819. Bestridde ock första Commin.tjensten ifrån 1822 till 1825. Commin. här 7 Dec. 1835. Tilltr. 1837.

Gift 8 Mars 1821 med Anna Elis. Merkel, f. 17 Dec. 1781, Commin. And. Elvéns i Skinnskatteberg enka. Barn: Christina Sophia, f. 1821; Axel, f. 1823, Volontär wid Lifregimentets Grenadiercorps.

3. Skol-Lärare wid Strömsholm

som ock merendels woro Böneprester, och stundom predikade på slottet, då någon af de Kongliga det befallte.

Johan Sævenbaum Johan MöllnerSamuel NohrmoræusOlof MoræusLars LahlinDaniel BoethiusNils SundelJohan GireliusGabriel MalmbergLorentz WesterbladCarl BrantingssonJohan Olof FrycklöfJohan BrobergAnders Johan LindbergAnders TägtströmPer Aron Ellström.

1. Johan Sævenbaum. 1680. Se Pastores i Swedwi.

2. Johan Möllner. 1686. Se Commin. i Kungs-Barkarö.

3. Samuel Nohrmoræus. 1690. Se Past. i Björksta.

4. Olof Moræus. 1694. Se Past. i Fleckebo.

5. Lars Lahlin. 1697. Se Past. i Säby.

6. Daniel Boethius. 1710. Se Past. i Kolbeck.

7. Nils Sundel. 1719. Se Past. i Bro. Dessa hade wanligen föga mera än en Stalldrängs lön. Någon gång gafs en tillökning, såsom 27 Febr. 1689, då Enkedrottningen gaf till Möllner 8 tunnor säd, att årligen uppbära, hwilket anslag icke war beständigt för de följande.

8. Johan Girelius. Böneprest och Skolmästare 1728. Då Slottskyrkan 1741 blef färdig, befallte Dr. Ulrica Eleonora att ständig gudstjenst skulle der hållas, och war han således egentligen nu Slottspredikant med tillökning i lönen; men Girelius war ock den siste. Se Pastores i By. RiksStallmästaren Grefwe Horn ansåg 3 Stalldrängar nödigare, än en prest. Likwäl höllos äfwen derefter barnalärare, som icke woro prester, till dess åter ändring skedde.

9. Gabriel Malmberg. Född 6 Juli 1734. Stud. 1758. Pædagog här 1764. Märkligt är, att han för wattensot blef 25 gånger puncterad, då 80 kannor watten aftappades. Död 6 Jan. 1779.

10. Lorentz Westerblad. Född 23 Sept. 1747 i Småland och Moheda. Tillträdde denna tjenst i April 1779. Död 16 Maj 1805.

11. Carl Brantingsson. Förordnad 1805, då Skolläraretjensten med skälig lön bättre ordnades. Pwgd 1807. Se Commin. i Säby.

12. Johan Olof Frycklöf. 1815. Se Commin. i Dingtuna.

13. Johan Broberg. 1818. Se Commin. i Björksta.

14. Anders Johan Lindberg. Född 3 Juni 1794 i Fahlun. Fadr. Handlande. Stud. 1815. Pwgd 27 Juli 1817. Pædagog här 7 Sept. 1824. Död 10 Sept. 1828. Skicklig och oförtruten barnalärare.

Gift 13 Sept. med Helena Christina Elsén, f. 24 Juni 1789, dotter af Hans Hansson, Stigare wid Stora Kopparbergs grufwa och Cath. Myrmark.

15. Anders Tägtström. Född i Fahlun 13 Jan. 1799. Fadr. Bergsman. Stud. 1821. Pwgd 23 Dec. 1825. Pædagog här i Febr. 1829. Död 11 Mars 1843.

16. Per Aron Ellström. Född i Kolbeck 19 Mars 1811. Fadr. då Commin. derstädes, sist Prost i Säby. Stud. 1830. Pwgd till sin faders adjunct i Säby 8 Juni 1840 och efter hans död 1841 vice Pastor. Skollärare wid Strömsholm 6 Oct. 1843.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 3 juni 2013.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt