Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Äppelbo

  1. Comministrar
  2. Kyrkoherde.

1. Comministrar

Israel Israelis Nassenius Ericus Andreæ GodeniusJohannes Matthiæ BartholinJohannes Joh. CollebeckiusJonas Jonæ HolsteniusOlof SchulterusEric ArosénJohan ForsnerJohan HeinstedtJohan Uppström.

1. Israel Israelis Nassenius. [Det står Israel Petri Nassenius, men det var nog fadern? /SZ] Den förste, som straxt efter sin ordination blef hitsänd 1650. Se Past. i Floda.

2. Ericus Andreæ Godenius. 1657. Flyttade till Jerna 1671.

3. Johannes Matthiæ Bartholin. Född i Westerås af en borgareslägt, som äfwen sedermera kallade sig Barthels. Stud. 1658. Följde disciplar till Liffland 1666, men återkom 1667 och blef pwgd 17 Juni, blifwande Pastors Adj. i Sala. Begick något brott, så att han 1670 war länge suspenderad. Commin. här 1671. Död 4 Jan. 1680.

Gift 1672 med Elisabeth Johansdotter och war troligast företrädaren hennes styffader, omgift med den följande. Barn: Johan, Cursor Consistorii i Westerås; Pehr, Klockare i Stora Tuna; Eric, Dito i Nora; Margareta, ses nedanföre.

4. Johannes Joh. Collebeckius. Född i Hedemora, men uppfostrad i Kohlbeck, der hans fader blef Pastor. Stud. 1672. Gick ännu i gymnasium till 1677, hwarpå han pwgd i Strengnäs blef sin swågers Adj. i Ramnäs, då han ock läste för socknens barn. Sändes till Äppelbo 1680, att wara Vicarius, och blef genom conservation snart ord. Commin. Hade så illa uppfört sig i tjensten eller lefnaden, att han 1686 war afsatt, och den ditsände Adjuncten stämplade med församlingen att få honom alldeles removerad. På Pastors förbön blef han dock bibehållen wid den swaga lägenheten, der han sträfwade med ytterlig fattigdom. War 1693 så swag, att han begärde hjelp. Död 1696.

Gift 12 Mars 1682 med Elisabeth Johansdotter, som war företrädarens enka och dog korrt före sednare mannen. Barn nämnas icke.

5. Jonas Jonæ Holstenius. Född i Westerås i Aug. 1664. Fadr. då Lector, sedan Pastor i Husby. Sändes redan 1676 till acad. Pwgd 1691, flyttades han hit och dit och stadnade såsom Nådårsprest i Äppelbo, der han ock 1697 tilltr. Capellanstjensten. Klagade jemmerligen öfwer sin fattigdom och synes warit alldeles nedtryckt, ehuru han för något yttre anseende en tid kallades, troligen skämtewis, "lilla Prosten." Hade stått Past.ex. och warit i åtanka till bättre lägenhet, men här död i Aug. 1704.

Gift 25 April 1697 med Margareta Bartholin, dotter till N:o 3, omgift med den följande. Barn: Maria, g. m. Fältwäbeln J. Malmberg och Anna, g. m. Sergeanten Christ. Segerström, då boende på orten.

6. Olof Schulterus. Född i Kungsbarkarö 1677. Fadr. sist Commin. i Stora Schedwi. Stud. 1700. Pwgd 5 Oct. 1704, sändes han straxt hit att wara Tjenste- och Nådårsprest. Hade ock mod att mottaga såsom ordin. både syssla och sterbhus. Blef här länge sittande i ännu större elände än de föregående, då han hade många barn och en långwarig sjukdom. Likasom bönder twungen att arbeta i skogen och fälla wirke till kabbars föryttrande för grufwan i Fahlun. Hans Pastor skref till Consist. att han ej hade 30 daler penninge-inkomst på året och säden wanligen ej till bröd. Sjelf bad han slippa Adj., som gift skulle taga hela lönen i penningar och alldeles ruinera honom. Han wille "heldre låta bära sig sjuk till altaret och predikstolen och göra hwad han kunde." Död 3 Juni 1734. (Andre säga 8 Juli 1733, nog olikt.)

Gift 1. 1705 med Margareta Bartholin, företrädarens enka, som war så fruktsam att hon födde twillingar och trillingar. Af barn nämnes dock allena Johan, Commin. i Grangärde. 2. 1722 med Margareta Tronelius, Kyrkoherdedotter i Åhl, enka efter Kronofogden Stadenberg och åter g. m. Pædagogen Fahlstrand i Norrberke. Barn: Brita, g. m. Klockaren J. Kihlberg i Stora Tuna och Anna Christina, g. m. Bonden Eric Mattsson i Tuna och Trönö.

7. Eric Arosén. 1735. Se Past. i Ramnäs.

8. Johan Forsner. Född i Awesta 1714. Fadren And. Forsberg, till slut arrendator af Westerås qwarnar, hade ock sonen And. Forsner, som blef Hofqwartermästare, egare af Målhammars säteri och swärfader till en Baron Oxenstierna. Modr. Cath. Hedman. Stud. 1734. Pwgd 29 Oct. 1740. Adj. hos Pastor i Malung och en korrt tid Pædagog i Mora. Synes warit en duglig man då han 1743 enhälligt här antogs till Commin. Likasom de föregående blef han nedtryckt af fattigdom och widtog derföre en usel tröst, som ännu mera försämrade hans tillstånd. En Consist.Ledamot kallar honom en försupen prest. Sjuknade i kyrkan Pingstdagen 18 Maj, fördes hem och dog korrt derpå 3 Juni 1766.

Gift 1. 1742 med Maria Elis. Harkman, Pastors i Malung dotter, f. 1721, död 12 Febr. 1750. 2. 1751 m. Karin Berggren ifrån Sälen i denna församling, död 16 Nov. 1763. 3. 1764 med Brita Halling, då enka, sedan omgift med Kronolänsman Skogsberg i Nås. Med de twå förra flera barn, som mest satte sig neder i socknen. Af sönerne nämnas Welam och Anders.

8. [Felnumrering.] Johan Heinstedt. 1767. Se Past. i Nås.

9. Johan Uppström. Född i Fahlun 16 Dec. 1749. Fadr. Grufarbetaren Matts Jansson, war ifrån Uppbo i Stora Schedwi. Modr. Cath. Andersdotter. Besökte Upsala acad. 1771. Pwgd 26 Aug. 1774. Tjente i Nås, Jerna, Kila, Grangärde, Hedemora, Lima, Elfdalen och blef 1786 v. Pastor i Wenjan. Pædagog i Malung 4 Jan. 1791. Commin. här 14 April 1794. Icke utan egensinnighet, med underliga seder och infall, gaf han anledning till många historier. En besynnerlig man både till sinnelag och lefnadsätt. War stundom så uthållig i predikan och förhör, att när han slutade, hade de fleste tröttnat och gått bort. Hade god helsa och märkliga kroppskrafter. En gång suspenderad för oriktig attest, och 1833, för wåldsamhet emot sin Adjunct i sacristian, dömd ifrån lägenhet och embete, men som han genom Kongl. nåd återwann mot wilkor att ej få göra tjenst. Hade wid socknens skilnad ifrån Nås kunnat blifwa här Kyrkoherde, om han undergått examen. Lefde fattigt och uselt, och tillstod sjelf, icke lyckligt i sina många ägtenskap, dem han föga wisligen walde. Stiftets Senior 19 Mars 1836. Död 18 April 1840. Begrofs 7 Maj af ContractsProsten.

Gift 1. 1784 med Hedvig Sophia Wallding, BruksInspektors-dotter ifrån Femtåfors, död 1787. 2. 1788 med Anna Söderbeck, bondedotter ifrån Lima, som dog efter ett par weckor. 3. 1791 med Elisab. Westbeck, Soldatdotter ifrån Wenjan, död 1803; 4. 1804 med Sara Cath. Esselius, Prostens i Lima dotter och enka efter Kronolänsman Frögelius, död 1809; 5. med Anna Margareta Fagerström, Skolmäst. i Malung O. Arborelii enka, död 1829; 6. 1830 med Elisabeth Lexberg, enka efter Fältwäbeln L. Berggren, f. 1763, enögd och hörde illa, död 7 Mars 1843. Barn af första giftet: Sophia Catharina, ogift; af 3:e giftet: Johan Eric Bäck, Soldat, drunknade i Dalelfwen.

2. Kyrkoherde

Sten Victor Godée

1. Sten Victor Godée. Född i Äppelbo på Capitaines-bostället 26 Jan. 1803. Fadr. Majoren, Ridd. Sw. O. Samuel Godée. Modr. Anna Elis. Rosenius. Stud. 1823. Pwgd 3 Juni 1826, då Pastors Adj. i Swärdsjö. Flyttade s. år till Past. i Grangärde. Past.ex. 1837. Confirm. förste Kyrkoh. här 7 Dec. 1840, sedan socknen redan 1822 blifwit ifrån Nås afsöndrad. Tilltr. 1842.

Gift 27 Aug. 1842 med Maria Sophia Hjulström, f. 25 Nov. 1804 i Hed, fadr. Hammarsmedsmästare i Ramnäs.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 26 november 2021.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt