Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Ramnäs och Sura

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Johannes Olaus AndreæLaurentiusGeorgius PetriEricus NicolaiLaurentius AndreæMatthias Andreæ DalekarlusEricus Petri DingtunensisBenedictus Erici ByensisPetrus Jonæ KolbeckiusJohannes Laurentii BetuliusJohannes Andreæ ThureliusAndreas TibeliusPetrus AspmanEric HelleniusPehr EngströmEric ArosénOlof DjurmanJohan NohrborgAbraham LewerinJohan WulffJohan Brodén.

1. Johannes. Har blifwit död eller flyttat 1500.

2. Olaus Andreæ. 1545. Af Pehr Bragdes Dombref hwaraf ock ses, att han förut warit Pastor i Skerike.

3. Laurentius nämnes i Biskopen Ofeegs bref dat. 28 Febr. 1567, angående kyrkans winsäd. Är ock antecknad såsom död s. å.

4. Georgius Petri. Hitkom ifrån Ramsberg 1568. Se Past. i Tillberga.

5. Ericus Nicolai. Ifrån Helsingland kommen. Träffas först här 1584 af inscriptionen på mindre ringklockan. Underskref Upsala mötes beslut 1593. Erhöll Hertig Carls bref af 16 Dec. 1596 på 4 tunnor säd i wederlag. Lefde ännu 1597, då han predikade på allmänt prestmöte.

6. Laurentius Andreæ. Skrifwes Gevaliensis och war wisst här 1603. Troligen den, som 1593 war Capellan iBjörskog, och som underskref Upsala mötes beslut. Af successionen är klart, att han afgått 1608.

7. Matthias Andreæ Dalekarlus, son af den märklige Pastorn i Orsa Ericus Ingevaldi. Står antecknad för Concionator Militum i underskriften 1593. Nämnes sedan icke i handlingarna förrän 1609, då han emottog detta pastorat. Widare wet man endast, att han dog 1613.

8. Ericus Petri Dingtunensis. Pwgd 2 Juni 1598. War derpå 4 år Collega i Westerås skola. Sedan icke känd förrän han 1614 blef Pastor här. I flera afseenden en owärdig prest. Hade ett beryktadt hus och hyste sin son, som war mördare, med flera oägta barn och deras moder. Hade 1621 emot förbud låtit en "Djeken" predika flera gånger och priverades derföre sjelf lika många söndagar. Blef 1631 åter på någon tid suspenderad, men han wisade ingen bättring, och dertill wille han icke mottaga partes på prestmötet, utan "sände Biskopen en god göddan stut", för att muta sig fri. Det lyckades ej bättre, än att stuten sändes hem igen och Herr Eric skiljdes för alltid ifrån pastoratet. Fick dock tillstånd, att för sin tid bebo ett torp, som han upptagit, på prestbordets egor.

9. Benedictus Erici Byensis. Född i By socken och Westanhed 1594. Deponerad i Upsala 1620 och dröjde ett halft år wid academien. Pwgd 27 Oct. s. år, och sattes straxt till Commin. i Sala Landsförsamling. Respondens wid prestmötet 1627. Efter församlingens oroliga fikande att få en man, som dock ej kunde winnas, Pastor här 1633. Orerade wid prestmötet 1642. Lefde temligen lugnt och till församlingens nöje, men måste på ålderdomen plikta med suspension och 2 skeppund stångjern för en olaga wigsel, lockad dertill med stora löften 1662. Bruden war Lector Höijers fästemö, och så mycket mera förtörnades Biskop och Consist. Restituerades och lefde till Juli 1665.

Gift 1. med Barbro Olofsdotter, som dog 1633. Med henne woro: Samuel Salemannus, ConRector i Fahlun, design. Lector wid gymnasium, och Brita, g. m. Rådman Joh. Rasmundson i Westerås, stamfader för Westbergar. Gift 3. 28 Dec. 1648 med Anna Björnsdotter, hwars fader Björn Olofsson i Westerås war Klockgjutare. Församl. lät henne få bebo klockarebordet emot tjenstens försörjande. Lefde ännu 1693.

10. Petrus Jonæ Kolbeckius. Född i Kolbecks socken och Åby 10 Oct. 1626, och kallade sig äfwen Abenius. Fadr. Bonden Jon Pedersson. Modr. Elin Nilsdotter. Stud. 1652, hade stipend. Reg. och disputerade i medicinskt ämne. Med ändrad håg Pwgd 14 Dec. 1654. War Adjunct och Nådårspredikant i Kolbeck till 1656, då han för sina intagande gåfwor blef Comminister på stället. Wann ock änkedrottningens synnerliga nåd, så att hon recommenderade honom i Consist. till Ramnäs pastorat. Cons., som 25 Sept. 1665 föreslagit förtjente män, wille nu ej akta Drottningens bref, utan swarade, att det war "ingen rätt dispens. gå de gamla Capellanerne förbi och promovera de unga." Den myndige Måns Christiernsson i Ramnäs med flere påstodo, att Drottningen kunde gå Cons. förbi, emedan Ramnäs låg i Lifgedinget. Slutet blef ock, efter lång twist, att Kolbeckius 1667 erhöll fullmakt och straxt tillträdde. Höll oration på prestmötet 1669. Wäl ansedd och af församlingen älskad. Död 24 Mars 1680.

Gift 1. 1655 med Margareta Bäck, den olycklige Kyrkoh. i Kolbeck J. Hambræi dotter, f. 1636. Barn: Jonas, Pastor i Swedwi; Andreas; och flere okända. Gift 2. 1679 med Susanna, dotter till Joh. Henricsson, Befallningsman på Strömsholm. Hon war förut g. 1. m. Stallmästaren Joh. Schele och 2. m. SkeppsLieutenanten P. Wessman, död 1705.

Kolbeck har utgifwit sin prestmötsoration de Poenitentia. Westerås 1670. 4:o.

11. Mag. Johannes Laurentii Betulius. Född i Lundby af Björksta socken 1642 af ett hederligt Rusthållare-folk, som hade förmåga att påkosta honom till studier, äfwen i Upsala ifrån 1664. Antogs till Apologist i Westerås skola 1670. Pwgd 12 Febr. 1671. Pastor wid Westmanlands regimente 1673 och utgick i fält. Hade under sina färder den olyckan, att med fartyget, hwarpå han följde en del af manskapet, stranda wid Bornholm och tog deraf stor skada till helsan. Måste ock dessutom slita ondt, och säger sjelf att han någon tid war fången. Ifrån Greifswalds academie erhöll han, under sitt utewarande, Magisterwärdighet, men okändt är, om han derföre utgaf något specimen. Hemkom 1679 och war en liten tid tjenstgörande wid Domkyrkan. Med sträng föreskrift af Konungen till befordran, sökte han ifrigt Söderberkes pastorat; men Cons. wille ändtligen dertill hafwa en Lector, och aktade icke Betulii Magisterbref. Honom bjöds Bergs pastorat, det han afslog med förakt. Gick upp i Consist., hotade klaga för Konungen, trätte på Lector Barchius, men denne war redan säker om utgången för sig till Söderberke. Han måste då wända sig till Ramnäs, och äfwen derwid mötte honom stora swårigheter. Dock sedan den eftersökte Commin. Lars Canuti i Fellingsbro cederat rummet, blef han 1681 Kyrkoh. här och wisade duglighet i embetet. Genom oförsigtighet och fältwanor ådrog han sig stundom ledsamhet. Med stora pretentioner sökte han förgäfwes Björksta pastorat 1693. Död 14 Maj 1694.

Redan före 1673 förlofwad med en enka Sara Sewallius i Björksta, men ryggade och blef derföre suspenderad.

Gift 14 Dec.1679 med Emer. Marg. Arosell, Rådman Henric Bengtssons i Westerås dotter, som dog 1702. Af barnen nämnes endast en dotter, som med modren bodde på en arfdel i Lundby.

12. Johannes Andreæ Thurelius. Född i Sura 12 Nov. 1656. Fadr. Commin., som i tryckande fattigdom ej kunde understödja honom, tillika med 2 äldre studerande söner. Likwäl sträfwade han fram och hade äfwen anwändt någon tid wid academien då han blef Pwgd 28 Dec. 1683. Tjenade här 8 år såsom PastorsAdjunct och war tillika Skollärare med klockarebostället. Commin. i Lindesberg 1692. Af Cons. med flere uppförd på förslag till detta pastorat, så mycket lyckligare, som både församl. och Drottningen önskade honom. Han fick också Hennes Maj:ts fullmagt 12 Oct. 1694. Tilltr. 1696. Predikade i prestmötet 1697. Död 22 Feb. 1700.

Gift med Brita Schultz Johansdotter, som bodde i församl. efter nådåret 1703. Då mannen lemnat stor skuld både till kyrkan och andra, sökte hon Landshöfdingens inhibitorial emot creditorernas tillgrepp af egendomen under nådåret, men wille betala allt. Om barn nämnes icke.

13. Andreas Tibelius. Född i Tillberga 1649. Namnet wisar sitt ursprung af Tible by. Wid 25 års ålder Stud. i Upsala och hade sedan condition på flera ställen, med synnerliga öden, hwarpå en gammal anmärkning om honom syftar: "Holmiæ a virgine turbatus adolescens." Pwgd 27 Oct. 1680, skickad till Nås att förestå nådåret efter Pastor. Här, intagen af enkan som det troddes, afbröt han en ägtenskapsförbindelse ifrån student-åren med en Pastorsdotter, hwilket gaf Cons. beswär att genomse en mängd kärleksbref, såsom bewis af hans otro. Blef ock med hotelse af sträng action förmanad, att "icke leka med ägtenskapet." Kom 1682 till den swåre Prosten Prytz i Fernebo, som behandlade honom despotiskt. Sökte Commin.tjensten derstädes på en underlig wäg, då han anhöll derom af tingsrätten, som lofwade, hwaröfwer Häradshöfdingen 28 Sept. 1687 gaf öppen attest. Blef dock ej Commin. der, emedan de fleste i socknen ej wågade för Prosten votera på honom, och äfwen Consist. tycktes hafwa räddhåga för den enwise och stridsamme mannen, utan blef han Commin. i Badelund 1688. Kyrkoh. i Ramnäs och Sura 1700. Ankom troligen 1702 och wann wida bättra omdöme, än Prytzen fällde om honom. Död natten till den 1 Oct. 1727.

Gift 1. omkring 1688 med Maria Björk, med hwilken han länge war trolofwad. Hon war Kyrkoh. Granagrii i Nås enka och dotter till gamle Hr Anders i Björksta. 2. 17 Maj 1722 med Brita Wallenius, Eric Olofssons enka i Hella, Badelund. Han war då sjuk och lysningen skedde 3 gånger på en söndag. De woro aldrig i ett hus tillsammans såsom ägta makar, och hon wårdade honom så illa, att han dog, utan att någon menniska war i rummet.

14. Petrus Aspman. Född i Westerås 10 Sept. 1680. Fadr. då Rector Scholæ, blef Prost i Lindesberg. Underwisades af sin fader och äldre broder till dess han 1695 kom till academien. Uppehöll sig der långa tider, utan att söka Magistergraden och war 36 år gammal då han först tänkte på publik tjenst. Rector i Arboga skola 1716. Opponens i prestmötet 1718. Föreslagen hit 1728 wann han så allmänt förtroende, att blott en röst gick ifrån honom. Tilltr. 1729. Död 17 Maj 1732.

Gift 15 April 1716 med Brita Sigtunius, Prosten i Arboga J. Sigtunii dotter och war således swåger med sin äldre broder Prosten Ol. Aspman. Hon dog 1764, 77 år gammal. Af deras 7 barn lefde blott: Pehr, Magister och Adjunct i Floda då han 1752 omkom i Dalelfwen.

15. Mag. Eric Hellenius. Född i Sundborn 1681. Hade stor swårighet att få studera, då fadren satt wid det fattiga och aflägsna Wenjans pastorat, och wid ett bättre straxt blef död. Ifrån 1705 wid academien arbetade han tåligt, mera för att winna kunskap, än en tom heder. Philos. Candidat wid 33 års ålder trodde han sig böra söka en ledig Lectorstjenst i Westerås, och anhöll hos Consist. om anmälan och föreskrift till Konungen, såsom då war bruket. Magister 1716. Rector Scholæ i Köping 1717. Pwgd 18 Maj 1718. Opponens i prestmötet 1720. Med stor pluralitet wald Pastor här, då likwäl Bruksegarne icke wille votera, sedan de förgäfwes sökt få en utstiftes Regim.Pastor på förslaget, 29 Juli 1733. Ankom 1734. Redan i yngre år antecknad "såsom den der alltid for fram i sin sagtmodighet." Död 5 Febr. 1743.

Gift 13 Oct. 1719 med Susanna Barkman, Pastor D. Barkmans i Hed dotter, f. 1698, död 1776. Barn: Andreas, Commin. i Köping; Elisabeth, g. m. Carduansmakaren Chr. Öhrström; Sara Christina, g. m. Commin. And. Ringius i Tingsås, Småland; Susanna, ogift.

16. Pehr Engström. Född i Fahlun 19 Aug. 1699. Fadr. Håkan Pehrsson, brukande Bergsman wid Stora Kopparberget, war kommen ifrån Westergöthland. Stud. 1715. Anwände både kostnad och flit wid academien och disputerade pro ex., men stadnade derwid och blef Pwgd 1 April 1726. War då utnämd Collega wid Fahlu skola. Supremus Coll. 1731. UnderCapellan i Hedemora 1735. I öfre rummet 1740. Wald Kyrkoh. här 29 Sept. 1743. Tillträdde 1744. Respondens i prestmötet 1745. Död 29 April 1755.

Gift 1729 med Brita Pomp, Commin. i Fahlun P. Pomps dotter, f. 1710, död i Upsala 19 Jan. 1782. Barn: Pehr, Medic. Doctor, Grufwe- och StadsPhysicus i Fahlun; Maria Christina, dog ogift 1811; Brita Margareta, död ogift 1809; Anna Catharina, död ogift 1813; Sara Helena, ogift.

17. Eric Arosén. Född i Skinnskatteberg 5 Jan. 1710, då hans fader, den sedan så aktade Rector Magn. Arosén i Hedemora, lefde hos sin swärfader. Tidigt faderlös saknade han dock icke omwårdnad, och kom med goda anlag till academien 1729. På sitt 22:a år Pwgd 1 Oct. 1731, blef han PastorsAdj. i Floda. Commin. i Äppelbo 1735, der han för flera års misswext, i synnerhet 1742, då all säd i Westerdalarne affrös, led en gruflig nöd. Följande året war han lycklig, att med alla wäljandes röster blifwa Commin. i Norberg. Respondens i prestmötet 1748. Wid Pastorswalet här i Juni 1757 hade han ock ansenlig öfwerwigt, ehuru Commin. i församlingen war med på förslaget. Död till stor förlust för åhörare och anhöriga 8 Oct. 1759.

Gift 24 Oct. 1736 med Brita Rabenius, Kyrkoh. dotter i Floda, f. 23 Juli 1716, död 8 Aug. 1787. Barn: Magnus, olycklig Collega Scholæ i Westerås; Elisabeth, g. m. Commin. i Söderberke Mag. A. Nordfors; Susanna Margareta, ogift; Anna Brita, g. m. Sergeanten J. H. Westmark; Eva Christina, död ogift.

18. Olof Djurman. Född i Westerås 27 Mars 1709. Fadr. Commin. derstädes hade ganska litet eller intet att påkosta denne son [nämns ej där], som war den andre af många barn, som hade lust att läsa. Student i Upsala 1729. Pwgd 17 Jan. 1734, hade han sedan många tjensteombyten. Ifrån Nådårs-predikant i W. Schedwi 1735 Skolmästare wid Skultuna bruk och tillika PastorsAdjunct. Tröttnade derwid 1739 och åtog sig nådåret i Medåker. Tjenstlös 1742. Pædagog i Grangärdet 1744, men afsade sig den tjensten och kom till Pastor i Arboga. Predikant wid Wedewågs bruk 1746. Commin. här 30 Jan. 1751. Efter afgjorda beswär uppförd på förslag till detta pastorat 1757, blef han wid walet förbigången. Wid följande ledighet 1760 lyckligare, fick han fullmakt 27 Nov. Tilltr. 1762. Hade sitt wärde, utan att wäcka uppseende. Död 4 April 1783.

Gift 1. 8 Aug. 1742 med Catharina Fabrell, Kyrkoherdedotter i W. Schedwi, f. 1718, död 16 Oct. 1776. 2. 20 Februari 1777 med Elisabeth Hellström, dotter af Kronofogden L. Hellström i W. Nerike, f. 4 Sept. 1721. Sjuk och sängliggande wille hon lefwa till dess hon fick se utgången af fransmännens revolution, men dog 2 April 1797.

Skrift: Liktal öfwer Assessoren Jac. Tersmeden. Westerås 1767. 4:o.

19. Johan Nohrborg. Född i Norberg 17 Juli 1731. Fadr. Commin., sedan Pastor i Bro. Efter dess tidiga död måste han ifrån 16:de året försörja sig sjelf, genom att dela sin tid åt andra. Stud. 1749. Pwgd 8 Maj 1758, kallad till Adjunct af Prosten i Norberg. V. Pastor 9 Febr. 1760. Commin. ib. 1767. Tillträdde 1768. Kyrkoh. här 12 Jan. 1784, så allmänt wald, att blott en röst undgick honom. Hjertligen wälmenande och nitisk prest. Ömsinnad menniskowän. God musicus. Benägen till melancholie. Död 30 Mars 1786.

Gift 11 Oct.1768 med Anna Agatha Fjellström, dotter till Assessoren och AmiralitetsMedicus i Carlscrona Doct. J. Fjellström och A. C. Ankarfjell, f. 28 Juli 1740, död 3 Febr. 1815. Barn: Johan Olof, Magister och Commin. i Ihrsta; Christina Charlotta, g. m. Prosten J. F. Muncktell i Ihrsta; Lovisa Agatha, g. m. Brukspatron Acad.Fogden J. F. Iverus.

20. Abraham Lewerin. Född i Elfwedal 29 Aug. 1742. Fadr. då Commin., sedan Pastor i Tillberga. Stud. 1755 med fortsatta öfningar i Westerås till 1762. Pwgd 18 Dec. 1768. Adjunct och v. Commin. i Westerås. Respondens i prestmötet 1773. Vice Collega i Skolan 1774. Vic. Apologist 1776 och tillika v. Pastor i Tillberga 1778. Vic. Hospitalspredikant och Syssloman 1780. Ordinarie Dito 29 Aug. 1781. Erhöll wid twenne wal till detta pastorat ansenlig pluralitet af röster, och, sedan de ännu beswärande förlorat fatalierna, fullmagt 7 April 1788. ContractsProst 19 Maj 1795. Ordentlig och werksam tjensteman. Genom hans omsorg blef kyrkan utwidgad, förbättrad och prydd. Äfwen bostället försattes i bättre tillstånd. Med stark kroppsbyggnad och ständig helsa dock anfallen af ett häftigt slag, och 14 dagar derefter död 19 April 1810.

Gift 29 Juli 1781 med Anna Elisabeth Östberg, dotter af Handelsman i Westerås C. Östberg och M. E. Langstedt, f. 22 Juli 1759, död 21 Maj 1782. Dottren Elisabeth Maria, g. m. Inspektor P. Norberg wid Ramnäs Bruk.

21. Mag. Johan Wulff. Född i Westerås 7 April 1707. Fadr. då Comminister, sedermera Prost i Skultuna. Stud. 1787. Magister 6 Juni 1794. Pwgd 22 Maj 1795 till sin faders Adjunct. Domprostens Medhjelpare i Sept. 1796. Predikant wid Kronohäktet i Westerås 2 Juli 1798 med rättighet att räkna dubbla tjensteår. Vice Pastor s. å. UnderCapellan i Westerås 18 Jan. 1802. Past.ex. 15 Dec. s. år. ÖfwerCapellan 1804. Kyrkoh. här 26 Nov. 1810. Tillträdde 1811. Prost 19 Aug. 1813. Af liflig natur och muntert lynne, som lättade allt arbete. Efter längre tids sjuklighet och aftynande död 17 Jan. 1822.

Gift 1 Nov. 1803 med Anna Elisabeth Törneblad, dotter af LandsKamereraren C. Törneblad och Christ. Reg. Swedelius, f. 14 Sept. 1777. Barn: Johan Carl, Lector wid Westerås gymnasium; Regina Beata Ulrica, f. 5 Juni 1806, g. m. Bruksinspektor C. G. Wahlén; Hedvig Elisabeth, f. 14 Juli 1808; Charlotta Jacobina, f. 12 Maj 1810; Fredrica Wilhelmina Augusta, f. 19 Mars 1812; Carolina Mathilda, f. 6 Juli 1813.

22. Johan Brodén. Född i Alfta, Hubbo socken, 16 Juli 1779. Fadr. Landtbonden Eric Olofsson. Modr. Christ. Larsdotter. Begynte studera i Westerås skola wid 15 års ålder. Stud. 1803. I saknad af utwäg att wid acad. länge wistas Pwgd 21 Sept. 1804. War derefter 11 år Pastors medhjelpare i Fellingsbro. Commin. derstädes 9 Aug. 1813. Tillträdde 1815. V. Pastor 1815, äfwensom efter nya Pastors ankomst 1821. Med alla afgifna röster wald Pastor här och befullm. 26 Aug. 1822. Tillträdde genom accord 1824. Prost 1833. ContractsProst 24 Juni 1834.

Gift 1. 11 Juni 1815 med Beata Helena Esselius, Prosten i Fellingsbro J. Esselii dotter, död 18 Aug. 1816, 31 år gammal. 2. 27 Juli 1817 med Susanna Johanna Tulin, dotter af Capit. wid Amiralitetet F. C. Tulin och J. M. Stålhandske, f. 3 Juli 1786. Barn: Johan Ivar, f. 2 Juli 1820. Stud.; Axel Uno, f. 20 Juli 1823, Stud.; Birger Fabian, f. 30 Oct. 1826; Johanna Carolina, f. 20 Nov. 1821.

Skrift: Tal wid Westerås Bibelsällskaps sammankomst 1826.

2. Comministrar

(Boende i Sura.)

Petrus Olai Henricus SimonisEricus Marci ArosiensisAndreas Johannes SkerkiusGabriel Andreæ ThureliusJohannes Andr. NorbergSigfridus Laurentii FerneliusGeorg LindbladEric BergwallOlof DjurmanGabriel ArhusianderGeorg SwederusMatthias LöfwénJohan BrobergJohan Petter Holmin.

1. Petrus Olai. 1621. Se Commin. i Skultuna.

2. Henricus Simonis. 1625. Se Past. i Sewalla.

3. Ericus Marci Arosiensis. Pwgd 1616. War 1620 Capellan i Sewalla. Kom hit 1627. Så fattig "att han måste hålla boken i ena handen och yxan i den andra." Wille 1633 gerna "till den sköna och ljufliga synodum sacellanorum", men bad Biskopen om förlof, ty hans sjuka hustru hade ingen annan till hjelp än sina små barn. Skulle 1648 blifwa Pastor i W. Schedwi, hwilket ej blef utaf. Lemnade 1655 tjensten till sin måg, skulle försörjas af honom och skilja de andra ifrån sig. Hans öfriga lefnadshändelser okände.

4. Andreas Johannes Skerkius. Född i Kjefsta by, Skerike församling, af bondfolk. Stud. blott i Westerås. Pwgd 6 Jan. 1654. Confirmerad Commin. här 17 Sept. 1655, med ofwannämda förbindelse till swärfadren. War 1682 i fråga till Himmeta pastorat, men Enkedrottningen befordrade en annan. Ålderdomsswaghet öfwerföll honom tidigt, och då han 1686 tillika war sjuk, inkom församl. till Cons. med en wacker och rörande föreskrift, att sonen måtte få tjensten medan fadren lefde och denne på sotsängen trösta sig af utsigten för enka och barn. Berömdes mycket för flit och fromhet. Död 4 Febr. 1688.

Gift 1655 med Clara, den föregåendes dotter, som ådrog honom äfwen för sin del en tids privation och 5 dalers plikt för kronobrott. Hon war redan 1646 i Cons. anklagad för bruten trolofning med en prest. Död i Mars 1694, 69 år gammal. Barn, som togo namnet Thurelius: Johan, Past. i dessa församl.; Abraham och Gabriel, båda Pastores i Berg; Daniel Thurell, Militair; Eric, Landtman.

5. Gabriel Andreæ Thurelius. 1686. Se Past. i Berg.

6. Johannes Andr. Norberg. 1697. Se Commin. i Munktorp.

7. Sigfridus Laurentii Fernelius. [Feernelius enl. rättelselistan "s. 268, r. 96" (sic). /SZ] Född i W. Fernebo 1 Nov. 1662. Fadr. Lars Sigfridsson, f. i Evrajocki i Finland, war Byggmästare wid Högfors bruk. Först 26 år gammal kunde han lemna gymnasium och besöka academien. Utnämnd Collega i Köpings skola 1692. Pwgd 3 Oct. 1693. Skolmästare i Fellingsbro 1697, der han hade många twister och äfwentyr med den underlige Prosten Sahlmonius. Respondens i prestmötet 1702. Commin. här 1707. Förgick sig både i tjenst och lefwerne på slutet så illa, att prosteting war utsatt till ransakning deröfwer, men han undslapp räfsten genom döden 6 Maj 1722.

Gift 1. 1694 med Christina Hirudius, Commin.dotter i W. Schedwi. 2. 1709 med Magdalena Leffler, som blef omgift med Kronofogden Joh. Gagner. Barn: Sigfrid, som blef någon slags Skrifware; Anna Christina, g. m. Stallbokhållaren C. Sundwall wid Strömsholm.

8. Georg Lindblad. Född i Arboga 1673. Fadr. Anders Lindblad, Borgare, förut i Lindesberg eller derifrån härstammande. Kom sent i skola och hade swåra öden i yngre år. Stud. 1703. Infimus Collega Scholæ i Westerås 1705. Coll. Cl. II:æ 1711. Pwgd 20 Dec. 1712. Orator i prestmötet 1717. Efter mycken rådplägning om flera personer och besynnerliga omständigheter Commin. här 1724. Nära 20 år uttröttad i skolan och hade äfwen här tröttsam tjenst. Död i Mars 1729.

Gift 1. 1708 med Anna Rabinus, Kyrkoherdedotter i Skultuna. 2. 1714 med Sara Forsman, dotter af Inspektoren And. Forsman i KungsBarkarö, död 7 Maj 1750. Barn: Anders, Consist.Cursor och sedan Klockare wid Domkyrkan; Hans, Pastor i Wenjan; Beata, g. m. Er. Granberg; m. fl.

9. Eric Bergwall. Född i Bergs församling och Wallby af bondfolk 30 Dec. 1693. Stud. 1713, och skötte sina studier med omsorg. Pwgd 16 Juni 1719, då han blef ofwanstående Fernelii Adjunct. Kom 1722 till dessa församlingars Kyrkoh. och fick bruka klockarebordet, då han ock höll skola med socknebarnen. Commin. 1729. Gudfruktig och i sitt kall nitisk hade han både förföljare och wänner. En fru Soph. C. Liljestierna i Sura gaf honom 1728 en utmärkt recommendation till Biskopen. Död 10 Sept. 1749.

Gift 30 Oct. 1720 med Anna Clara Thurelius, dotter af Kyrkoh. Abr. Thurelius i Berg, f. 1 Febr. 1695, död 4 Juni 1757. Barn: Eric, Commin. i Ljusnarsberg; Anna Margareta, g. m. Gördelmakaren P. Burnick i Köping; flera döde i späd ålder.

10. Olof Djurman. 1751. Se Past. i församl.

11. Gabriel Arhusiander. Född i Bjursås 28 Oct. 1716. Fadr. Kyrkoherde. Ibland en skara af syskon i ett fattigt hus war det swårt för honom att framhjelpas på denna wäg, som han icke utan anlag begynt. Wid 26 års ålder kom han först till academien. Antagen till Skolmästare i Folkärna 1746. Pwgd af Biskop Alstrin i Strengnäs 22 Juli 1751. Commin. här med enhällig kallelse 15 Jan. 1762, men församlingen hade då ej mycket godt att wälja af. Respondens wid prestmötet 1768. Sträfwade här till döden 13 Oct. 1783, då han af slag afled.

Gift 1. 1748 med Margareta Söderberg, f. 1722, död 17 Febr. 1771, dotter af Hingstridaren P. Söderberg och G. Frantzelius wid Strömsholm. 2. 1771 med Brita Strömfogel ifrån Munktorp, f. 1726. Barn: Johan Petter, död Stud.; Sara Catharina, död ogift 1819; Margareta Elisabeth, g. m. Bonden Johan Pehrsson i W. Fernebo.

12. Georg Swederus. Född i Barkarö 6 Jan. 1746. Fadr. Kyrkoh. Stud. 1762, men begagnade ock underwisning i Westerås. Pwgd 23 Dec. 1771 på sin faders kallelse. War kortare tider i Ängsö och Sewalla, men förnämligast i Barkarö. Commin. här 7 Nov. 1784. Tillträdde 1785, och förblef wid denna knappa lägenhet. Emot slutet plågad af en swår sjukdom, som nödgade honom wara i Westerås under läkares närmare wård. Död 13 Juli 1802.

Gift 26 April 1785 med Brita Charlotta Bergström, Rådman Lars Bergströms i Westerås dotter, som dog i Folkärna 30 Jan. 1817. Barn: Johan, Skeppare i Westerås; Georg, Sjöfarande; Gustaf, Sejlare i Wadstena; Charlotta, g. m. LandtRäntmästaren i Westerås F. A. Alm.

13. Matthias Löfwén. 1803. Se Commin. i Munktorp.

14. Johan Broberg. 1824. Se Commin. i Björksta.

15. Johan Petter Holmin. Född i Bergs församl. 31 Aug. 1800. Fadr. Lars P. Holmin, Bildthuggare härstädes, af prestslägt från Skara stift. Modr. Cathar. Johansdotter. Stud. 1823. Pwgd 26 Juni 1824. Commin. i Ramnäs och Sura 29 Mars 1829. Tilltr. s. å.

Gift 10 Juni 1830 med Susanna Elisab. Sundell, f. 12 Febr. 1806 i Ransberg, Skara stift, död 1843, dotter af Kyrkoh. i Ransberg och Mölltorp, Contr.Prosten Joh. Sundell och M. C. von Snejdern. Barn: Hilda Catharina, f. 30 Mars 1831; Eva Lovisa, f. 6 Oct. 1832; Johan Alfred, f. 22 Febr. 1835; Lars Fredric, f. 23 Dec. 1836; Axel Oswald, f. 22 Dec. 1838; Carl Sigfrid, f. 2 Juli 1841.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 17 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt