Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Bjursås

  1. Kyrkoherdar.

1. Kyrkoherdar

Ericus Henrici HelsingiusGabriel Olai ArbogensisPetrus Matthiæ KumblæusMartin AnagriusJohan ArhusianderJohan LundwaldLars IhrstadiusEric BerglöfAnders HammarströmEric DuwenbergHans HanssonGabriel Alex. JohanssonNils Gustaf Åström.

1. Ericus Henrici Helsingius. Förekommer först såsom Capellan 1598 i denna församling, ännu annex till Gagnef. Då genom Kon. Carls resol. 26 Nov. 1607 socknen blef afsöndrad till särskildt pastorat, fick ock presten blifwa förste Kyrkoherde. Han skref sig ock Sæfstadius, och gamla matriclar tillägga: cognomine Werre. Bewistade prestmötet 1616 och hade sitt pensum. Den 102 år gamle Biskopen Bellinus visiterade här 1618. Synes utan medhjelpare förrättat tjensten till 1634, då Præpos. begärde Adjunct åt honom, emedan folket föga hörde hwad han talade. Snart blef han ock så swag att en vicarius måste tillsättas, men den förste som hitsändes blef för sin oskicklighet förskjuten. Bättre lyckades med den i följ. N:o, som gjorde accord om alltsammans, då gubben med sin hustru kom i dess bröd. Död 30 Juni 1640.

Gift med en dotter af Hr Knut, Pastor i Gagnef, Åhl och Bjursås. Sonen Andreas tjente under Dal-fanan.

2. Gabriel Olai Arbogensis. Född 1604. Först hörare i Arboga skola 1628, men flyttad till Westerås läste han med flickorna i s. k. Parthenagogium. Pwgd 1634. Bodde 1635 i Consistorii boklåda. Rector Scholæ i Säther 1636. Derifrån sändes han 1637 till Bjursås att såsom v. Pastor antaga församlingen och underhålla den gamle Kyrkoh. med dess hustru till hans död, hwarpå han blef confirm. War både Orator och Respondens i prestmöten. Riksdagsfullmägtig 1642. Död 23 Jan. 1653.

Gift med Sara, som under hans skoltjenst i Westerås war "Läremoder i pigeskolan." Barn: Olof Bjurman, blef Skrifware hos Herr Pontus De la Gardie; en dotter uppgifwes gift med Kronofogden Erland Törn på Åland.

3. Petrus Matthiæ Kumblæus. Född i Kumla församl. 1611. Fadr. Matts Olsson, Bonde. Fick sin underwisning blott i Westerås, och war nära att blifwa relegerad för lägersmål med en prestdotter. Dock skonad med prubban och penningeplikt fortsatte han sina öfningar som gift och blef pwgd 21 Sept. 1639. Straxt Commin. i Kila. Sändes af Consistorium 1653 hit till Bjursås att wara Nådårsprest och på försök, om han i sinom tid kunde betros med pastoratet, men emedan den aflidnes barn ej kunde sköta prestbordet, ej heller löna vicarius, fick han snart, emot wissa förbehåll, confirmation på lägenheten. Död 1677.

Gift 1635 med Kerstin, dotter af Kyrkoh. i Kumla Georg Johannis, som dog 1696, 80 år gammal. Barn, som kallade sig Bjurman, woro: Pehr, Commin. i Malung; Eric, Commin. i Åhl; Anders och Johan, Hemmansbrukare i socknen; Anna, g. m. Jonas Broensis, Commin. i Kumla; Elisabeth, g. m. den följande här.

4. Martin Anagrius. Född på Domkyrko-Sysslomans bostället Upåker i Jan. 1632. Fadr. Eric Nilsson brukade samma boställshemman och sonens namn är en grekisk öfwersättning deraf. Wid hans födelse hände det sällsamma, att då modren war på gården kom stunden så hastigt på henne att hon icke hann komma in, utan födde barnet på en stor flat sten, som ännu i sednare tid legat på gården. Stud. blott i Westerås och blef ifrån gymnasium relegerad för det han, såsom hufwudman för djeknarne, spelat en tragedie i passionstiden 1663. Snabb yngling, åter intagen och wisade fallenhet för latinsk poesi. Pwgd 25 Mars 1665 och Adj. här. Antogs 1667 på KrigsCollegii begäran "att få en öfwad prest för Dala-krigsfolket." Hwad tjenst han gjort utom stiftet finnes icke. Efter några år v. Pastor här, och efter swärfadrens död ordin. Pastor 1678. Hade sitt besynnerliga lynne, hwarmed han både roade och förargade. Länge omtaltes många owanliga seder, infall och upptåg efter honom. Lemnade en stor familj då han afled 3 Aug. 1706.

Gift 1. 1665 med Elisabeth Bjurman, företrädarens dotter, som snart dog. 2. 3 Jan. 1669 med Ebba Andersdotter, hwars fader, Anders Arwidsson, war Gästgifware wid Grådö färga. 3. 13 Jan. 1683 med Anna Swab, KonststatsInspekt. i Fahlun A. Swabs dotter, död 29 Juni 1738. Barnen uppgifwas tillsammans warit 20, af hwilka flera tidigt dogo. Twå äldsta döttrar gifta i Fahlun; Fredric, Past. et Præp. i Sala; Johan, des. Pastor i Säby; Anton, Pastor i Ramsberg; Martin, Domkyrko-Syssloman i Westerås; Martin (?) wärfwad under Grefwe Stenbocks armée, död i Tyskland; Thomas, illa skuren af en lie under slottern; Ebba, g. m. Bergsfogden Johan Olofsson; Catharina, g. m. fadrens efterträdare; Helena, g.m. Commin. E. Fontelius i Stora Tuna; Christina, g. m. Lieutenant P. Gavelius och Gästgifwaren H. Bjurberg i Leksand; Anna, g. m. Cursor Consist. i Westerås L. Engzelius och Domkyrko-klockaren A. Söderström.

Skrift: Oratio metrica de virtutum domina et magistra Concordia. Arosiæ 1664. 4:o.

5. Johan Arhusiander. Född i Fahlun 29 Mars 1671. Fadr. Rector Scholæ blef Pastor i Gagnef. Sändes 1687 till Upsala acad. Biträdde med Consistorii tillstånd ifrån 1696 sin fader med predikande. Pwgd på dess kallelse 8 Febr. 1698. Sändes snart till Bjursås att wara Adjunct. Blef ock efter någon tid v. Pastor. Utan förslag ordin. Pastor 1706. Tilltr. 1708 och måste gifwa sin swärmoder revers att årligen betala till henne flera hundrade daler, ehuru hon hade ett halft hemman och wackert bo. Ännu 1713 fordrades denna summa af honom, hwarföre han bad Biskopen om hjelp att åtminstone få skuldsedeln nedsatt, då han med stort hushåll blef allt mera fattig och swärmodrens barn nu kunde försörja sig sjelfwa. Respondens i prestmötet 1713. Berättade 1722 till Consist. att han warit i swår wattennöd, med plats undkommit med lifwet, men dock tagit skada deraf till helsa och krafter. Äldste sonen och de andras informator hade wid tillfället omkommit. Död 15 April 1731. Begrofs med likpredikan 23 Maj.

Gift 27 Aug. 1700 med Catharina Anagrius, företrädarens dotter, f. 1685, efter långwarig sjukdom till sängs död 22 Maj 1740. Af 17 barn lefde: Anders, Stud., drunknade; Margareta, g. m. nedanst.; Johan, Commin. i Skinnskatteberg; Martin, Pædagog i Malung; Daniel, Commin. i Grangärde; Fredric, Underofficer; Helena, g. m. Regementspastorn P. Sandel; Gabriel, Commin. i Ramnäs och Sura; Carl, Militair; Lars, Fältskär; Anna Magdalena, g. m. Commin. i Folkerna O. Ramström.

6. Johan Lundwald. 1731. Se Past. i Stora Schedwi.

7. Mag. Lars Ihrstadius. Född i Aspeboda 18 Febr. 1722. Fadr. då Commin. blef Kyrkoh. i Åhl. Stud. 1734 men tog sedan underwisning i Westerås. Magister 1752. Pwgd 20 Maj 1753 till sin faders biträde i Åhl. V. Pastor 1754. Förhöll sig temligen passivt wid den beryktade trollransakningen i socknen, som icke kunde behaga hans högsta förman. Gjorda nådårstjensten och förblef hos efterträdaren i pastoratet. Opponens i prestmötet 1767. Kyrkoh. här 4 Juli 1769. Introd. af Biskopen 3 Juni 1770. Redlig, allwarlig och dock sagtmodig, efter 26 års tjenst ändtligen ihogkommen med Prostnamn 28 Febr. 1797. Död 30 Juli 1798. Begrofs med predikan af Contr.Prosten Mag. Godenius.

Gift 1. 1762 med Anna Marg. Klingberg, Kyrkoherdedotter i Åhl, f. 1740, död 21 Febr. 1766. Barnen döde. Gift 2. 1768 med Ulrica Christina Klingberg, den förras kusin, dotter af Bruksinsp. C. Klingberg, f. 1747. Beswärad af fetma och swag med swåra spasmer, död hos sin broder i Wermland.

8. Eric Berglöf. Född i Gagnef 22 Maj 1751. Fadr. Commin. Inskr. wid Upsala acad. 1761, men gick sedan wanliga wägen i Westerås. Pwgd 5 Juni 1774, kallad af föregående Pastor, hos hwilken han ständigt förblef såsom förtrolig wän eller son i huset. Wäldig predikant, äfwen med wärdig stil, ingripande på sina åhörare. Past.ex. 17 Jan. 1781. Vice Pastor här 28 Jan. 1790. Kyrkoh. här 11 Mars 1799. Ehuru han sökte rörelse temligen fet och röd i ansigtet. Wid slutet af predikan 4 Sönd. efter Tref. anfallen af häftigt slag, hemburen och död efter få timmar s. dag 28 Juni 1801. Begrofs med predikan af Contr.Prosten Baggstedt. Icke gift.

9. Anders Hammarström. Född i Stora Tuna 19 Sept. 1734. Fadren Klockaren Eric Hammarström hade denne sonen med sin förra hustru Sigrid Ramberg. War 10 års gosse då han sändes till acad. och kom på allwar dit åter ifrån Westerås gymnas. 1754. Pwgd i Stockholm 18 Febr. 1761. Först Pastors Adj. i Thorsång. Capellanernes medhjelpare i Fahlun 1766. Tillika Predikant wid grufwan 1773. Hade ock fångarnas i länshäktet själawård och bestridde predikningarna wid Nors helsobrunn. Undergick past.ex. 1781 s. d. som den föregående. Commin. i Fahlun 25 Juli 1785. V. Pastor 1794. Kyrkoh. här 25 Jan. 1802. Tilltr. och introd. af Contr.Prosten i Maj 1803. Prost 5 Aug. 1807. Tröttnade icke wid mycket arbete, jemn till sinnes och nöjsam i samspråk. Under sin 20 års tjenstetid såsom Adjunct sades han hafwa sammanskrifwit lika så många predikningar öfwer de tre största högtidsdagars ottesångstexter. Död, stiftets Senior, 6 Nov. 1816.

Gift 1766 med Sara Elisab. Rundqvist, Kyrkoherde-dotter i Thorsång, f. 1746, död 14 Juli 1815. Af 9 barn lefde: Anders Gustaf, Prost i Norberg; Sara Elisabeth, f. 1773, död ogift 1803; Johan Olof, Apologist i Fahlu triv.-schola; Christina Brita, g. m. Commissions-Landtmätaren Ullberg, f. 1785; Anna Sophia, g. m. Commin. i Avesta O. Brandberg; Carl Eric, f. 1790, pwgd 1813, v. Pastor här, död 20 Jan. 1818.

10. Mag. Eric Duwenberg. Född i Åhl och öfra Heden 10 Febr. 1771. Fadr. Eric Andersson, Grufwearbetare. Stud. 1792. Pwgd 1 Oct. 1796, Adj. hos Pastor i Stora Tuna. Tjenstledig 1805 på 1½ år, att sköta sina studier, men fick dock beräkna sig denna tid enligt Kongl. resol. Philos. Cand. 1806. Pastors Adj. i Mora s. år och D:o i Badelund 1808. Magister 1809. V. Pastor s. å. Commin. i Åhl 20 Maj 1811. Kyrkoh. här 2 Dec. 1818. Snart beswärad af sjuklighet, som dock ansågs för en tilltagande inertie. Lemnade till egen frihet och lugn både tjenst, boställe och lön mot wisst accord 1824 till sin adjunct, gift med hans systerdotter, och, som sades, arfwinge. Lefnadssättet, sedermera mest till sängs, troddes bidraga till slag, som medförde döden 3 Apr. 1827.

Gift 6 Dec. 1799 med Christina Elis. Malmin, dotter af Häradshöfd. Gust. Malmin och Elis. Troilius, f. 17 Nov. 1771, död 7 Oct. 1803.

11. Hans Hansson. Född i Thorsång 28 Febr. 1775. Fadr. Hans Andersson, Hemmansegare. Stud. 1796. Pwgd i Stockh. Storkyrka 29 Sept. 1800. Adj. i Fleckebo, Köping, åter i Fleckebo, Wika och i Säther. Notarius wid prestmötet 1804. Allena sökande till sacell. i Wika och wald 1811. Past.ex. 28 Oct. 1820. Kyrkoh. här efter nära enhällig kallelse 24 Dec. 1827. Märkligt, då han för swaghet knappt kunde aflägga profwet. Icke af behag till sin person blef han wald, ty hans swaghet war förut känd. Såsom på ett och annat ställe fornt händt, war det för att få behålla en älskad curam gerens, som han kom så i åtanke. ["Nedifrån" saknas i radangivelsen. /SZ] Tillträdde följ. år och förlorade snart genom döden 1829 den i församl. älskade och för honom så gagneliga Adjuncten. Också denne Pastor efter slag-anfall död 12 Jan. 1837.

Gift 15 Febr. 1810 med Sophia Gustawa Sebaldt, dotter af Regim.Fältskären J. H. Sebaldt i Wika, f. Juni 1776. Sonen Hans Henric, f. 12 Aug. 1812, Landtmätare.

12. Gabriel Alex. Johansson. 1837. Tillträdde 1839. Se Past. i Swedwi.

13. Mag. Nils Gustaf Åström. Född wid Stjernsund i Husby 8 Oct. 1804 af Tullwaktmäst. P. Åström och Christina Örnklo. Stud. 1826. Pwgd 14 Dec. 1827, kallad till Adjunct af Pastor i Fahlun. Fortsatte dock studierna wid acad. och blef prom. Magister 1830. Vic. Commin. i Fahlun s. å. Vic. Collega i Fahlu skola 1831. Ordin. 10 Aug. s. å. Orerade i Upsala å nationens wägnar i Dec. 1831 i anledning af Hertigens af Dalarne födelse. Past.ex. 1841. Kyrkoh. här 3 Maj 1841. Tilltr. 1842 och s. år Respondens i prestmötet.

Gift 22 Nov. 1842 med Sophia Engström, dotter af Brukspatron C. H. Engström och C. M. Luth, f. 21 Febr. 1817. Son Carl Gustaf, född 23 Juli 1844. ["Nedifrån" fattas i radangivelsen. /SZ]

Skrifter: Predikan wid Jubelfesten 1830. Fahlun 1831. Dalblommor af Mortalis. Ib. 1842. 8:o.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 23 maj 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt