Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

Grytnäs och Avesta

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar i Grytnäs
  3. Comministrar i Awesta.

1. Kyrkoherdar

Jonas Olai Orre Olaus Joannis MoræusOlaus Olai MoræusAndreas Haquini GilbergJohan BjurbergMatthias RamzeliusJohan EssénMagnus ArhusianderJohan LundbergAnders TunborgAbraham JohanssonJacob ArhusianderEric KumleniusEric Israel GötheCarl Petter Åmark.

1. Jonas Olai Orre Helsingius, war Capellan för Folkerna och Grytnäs, boende här i annexan, då han 1593 underskref Upsala mötes beslut. Sedan Grytnäs socken 1606 blifwit afskiljd till pastorat för sig sjelf, insattes han af Biskop Bellinus s. år till förste Pastor. Nämnes sedan icke förrän 1623, då han war Orator i prestmötet. Waldes 1627 till Herredagskarl för Hedemora och Tuna, men undanbad sig förtroendet. Sednare handlingar wisa, att han inpå ålderdomen war en ordentlig man, och församlingen nämde honom den "trogne och besynnerligen gode Kyrkoherden." Död 23 Febr. och begrofs 4 Mars 1638, 80 år gammal.

Gift med en dotter till Ingemar Olai, Pastor i Folkerna. Hon flyttade efter nådåret på eget hemman, som mannen förwärfwat. Sonen Eric, död i Westerås 1636; Olof, bodde i socknen.

2. Olaus Joannis Moræus. Född på Sollerön hörande till Mora, 1596 Martini tid. Fadr. hette Skräddar Jöns. Upptogs af Herr Boo i Mora uti dess hus, som lät honom läsa jemte sina barn. Ifrån 1612 Scholaris i Westerås satt han 5 år wid Biskop Bellini disk. Stud. i Upsala 1619 kom han till M. Staffan i Husby, och pwgd 1623 fick han medel att fara till Greifswald och andra Tyska academier, att fortsätta sina läseöfningar. Disputerade 2 gånger under Prof. Segerus 16251626. Hofprest hos Herr Bror Andersson på Strömsholm 1626. Predikant för det Tyska bruksfolket i Säther 1627 och s. år Orator i prestmötet. Capellan i Leksand 1632, till församlingens stora nöje. Kyrkoherde här 1639, och war nära 40 år en trogen arbetare. Erhöll ock af Öfwerheten flera förmoner till pastoratet. Respondens i Synoden 1643. Riksdagsfullmägtig 1652. Mycket aktad af höga och låga. Död 23 Aug. 1678. Begrofs med sedan tryckt predikan af Biskop Brodinus.

Gift 1629 med Malin Mattsdotter på Husby Klosters bruk, död 1683. Af 14 barn: Olaus, sin faders successor; Israel Morman, blef Målare, död i Westerås; Susanna, g. m. Underofficerarne N. J. Brandt och A. Stake; Elisabeth, g. m. Commin. i Westerås H. Holstenius; Margareta, g. m. C. Ihræus, Commin. loci; Christina, g. m. Pastor Wielke i Sewalla; Sara, g. m. Rector J. Holstenius i Hedemora.

Skrift: Jordefärdspredikan öfwer Riksmyntmästaren Marcus Kock i Awesta 1657. Westerås. 4:o. Utfärdspredikan öfwer Elisab. v. Eyk, Myntmästaren v. Kocks enka 1665. Westerås. 4:o.

3. Olaus Olai Moræus. Född i Säther 1630. Son af föregående. Redan i Westerås så kommen i studier, att han 1647 med nytta kunde afgå till Upsala acad. Kallades af sin fader till medhjelpare och pwgdes 5 Oct. 1653. Domprostens Adj. eller UnderCapellan wid Domkyrkan 1656 och intog det öfre rummet 1661. Af Consist:i icke så rediga prot. 1659 i Mars synes han för en ringa förseelse blifwit nog hårdt straffad. Han hade med sin hustru och M. Jacob Terseri hustru warit på ett bröllop i staden, der en twist upprört deras sinnen. Då de följdes åt hem, "stötte de ihop med hwarandra och Herr Olofs hustru kallade M. Jacobs hustru en Tispa. Han sköt henne undan utur wägen, men hon slog honom i ansigtet en blånad. Sent.: Herr Olof sitter 2 dagar i proban, priveras på någon tid och gifwer M. Jacobs hustru en revocationsskrift för oqwädinsordet." Man skulle tänka, att fruarna mest förgått sig. Mannen war likwäl en älskad prest, så att 1667 "inkommo flere Rådmän i Capitlet och intercederade för honom till promotion. Resp.: Det war godt, att de wille honom wäl; men han hade sin swåger i Capitlet. Fadren hade ock 3 gånger intercederat för honom, det war allt nog utan otidigt löpande, som war straffwärdt." Då han sjelf 1671 påminte om lofwad befordran, anförde han ock sitt arbete wid slottet med fångarne, "som han besökt med predikan och tröst i deras wedermöda", tilläggande, att "han anwändt sitt pund inför sina förmän i Domcapitlet och sökt höfligen och täckeligen gå dem tillhanda." Kyrkoherde i Tillberga s. år och efterträdde här sin fader 1679. Tilltr. 1680. Synes icke uppnått hans anseende. Död 26 Nov. 1693. Begrofs 30 Dec.

Gift 1658 med Margareta Blackstadius, Prostens wid Kopparberget dotter och enka efter Lectorn i Westerås Mag. Lars Pontelius, död i Thorsång 1712, 78 år gammal. Af barnen äro kände: Olof, Kyrkoh. i Fleckebo; Magdalena, g. m. David Österberg, Bruksprest i Eskilstuna, och troligen med G. Elfström, Commin. i Folkerna; Anna, g. m. N. Swilling, Pastor i Säby.

4. Andreas Haquini Gilberg. Född i Ihrsta och Gilberga i Juni 1651. Fadr. synes warit Håkan, Skomakare. Okänd till 1670, då han kom till Upsala acad. Hade 1677 condition på Lindö gård i Kärrbo och pwgdes under Biskops-vacancen, troligen i Strengnäs, wid samma tid. Till 1682 hade han warit Fru Christ. Lewenhaupts Hofpredikant, men sjelf tagit afsked, och sökte nu promotion i Domcapitlet. Honom tillböds blifwa UnderCapellan i Westerås, "så satt han åtminstone i ljuset", men han sade sig wara swag af naturen och icke stå ut med så swårt arbete. I detsamma blef han i Capitlet angripen af en Bokhållare i Fahlun, med hwars dotter han längesedan ingått ägtenskapsförbindelse, men ryggat, hwarföre fadren fordrade 1500 daler i förlikning. Omsider, efter ett hårdt twistande, nöjde han sig dermed, att Gilberg, som war fattig, blef priverad ett halft år, betalade honom sin försträckning och 100 daler i expenser. Restit. ifrån denna swåra sak sattes han 1683 till Syssloman och Predikant i Westerås hospital. Förrättade sin tjenst så, att Biskopen redan 1693 föreslog honom till Pastor här, och då han undergått examen 5 Dec. förklarades "den warit till Consistorii nöje, ehuru han ingen tid haft och dertill warit sjuk." Konungens fullmagt utgafs i Stockholm 13 Dec. s. å. Han tillträdde 1695 och wisade mycken omsorg och drift i embetet. Äfwen nedlade han den flit och kostnad på bostället, att sterbhuset trodda sig kunna begära ersättning, då han lefde för kort tid, att njuta frukten deraf. Höll marknadspredikan i prestmötet 1698. Död i Nov. 1704.

Gift 22 April 1683 med Maria Wise, Rådmannen i Westerås Christopher Wises dotter och enka efter Hospitals-Sysslomannen A. Durelius. Barn: Henric, student, kom till Stockholm och blef Dansmästare; Johan, stud., död på Westerås hospital; Lars, stud. också och fick någon tjenst wid staten i Kungsöhr; Catharina, g. m. Pastor i Floda J. Rabenius.

5. Johan Bjurberg. Född i Fellingsbro 23 Jan. 1663. Fadr. Lars Canuti, Commin., kostade hederligen på hans studier, äfwen ifrån 1682 wid Upsala acad. Disputerade der 1687 "de Castore, Suethice Bäfwer, Bjur", hwartill anledning togs af fadrens tillnamn, som sonen förändrade. Pwgd 19 Sept. sistn. år och sin faders Adjunct. Skolmästare på stället 1688. Antogs ock med nöje af församlingen till Commin. 1690, sedan den ålderstigne fadren med Consistorii samtycke uppdragit honom tjensten. Kunde icke komma öfwerens med sin beswärlige Pastor Sahlmonius, som i synnerhet förebrådde honom orätt förwaltning af de fattigas medel och räkenskaper, hwaraf en process uppkom, som lände anklagaren till wanheder. Blef hos Konungen af Consist. allena föreslagen till Grytnäs och Awesta församlingar 1705, i ett bref tillika med underdånig lyckönskan till Konungens framgång i kriget, hwarpå fullmagten följde, dat. Ravitz 19 Nov. s. å. Ankom 1706. Respondens i prestmötet 1694 och predikade 1706. En rask man, mycket berömd för sina lyckliga embetsgåfwor. Hade den fåfängan, att nästan ständigt skrifwa sitt namn Jean, likasom han icke warit fullkomligt Swensk man. Död 14 Juni 1720.

Gift 1. 13 Mars 1692 med Christina Simonius, Kyrkoh. i Swedwi C. Simonii dotter, f. 1673, död 21 Dec. 1750. Barn: Johan, död S. M. Adj.; Nils, Fänrik; troligen ock Hans, Gästgifware i Leksand; Catharina, g. m. Kyrkoh. Hallenborg i Medåker.

6. Matthias Ramzelius. 1720. Se Past. i Sala.

7. Johan Essén. Född i Sala Landsförsamling 22 Juni 1694. Fadr. Commin., blef Pastor i Möklinta. Sändes med informator till Upsala acad. 1706. Läste wid äldre år med Cedermarkar och en Grefwe Törnflycht, slutl. RiksRåd. Kallades till prest af Öfwerste Gust. Fr. von Rosen, men fick äfwen i detsamma Kongl. fullmagt att wara ordin. Bataljonspredikant wid Westmanl. regimente, då han wigdes 17 Juni 1719. War ock tillika Pastors medhjelpare i Sala. Af okänd orsak wille han efter några år afsäga sig tjensten wid regimentet, men Biskop Ifer förmådde honom förblifwa derwid. Sedermera Biskop Kalsenius tillböd honom 1723, att söka utwerka hans antagande wid Kongl. hofwet, det han försakade. Under Prosten Kolthoffs sjuklighet v. Pastor i Sala församlingar ifrån 1729. Råkade i mycken twist med StadsCapellanen Tiliander, hwilken, såsom ordin. prest, icke kunde fördraga att en vicarius wid alla tillfällen betog honom företrädet, och derföre bittert klagade i Consistorium, äfwen med latinska bref. Måhända ock att Essén nog strängt brukade sin pastorliga myndighet, och owänskapen war icke utan förargelse. Efter 17 års fredlig tjenst wid regimentet Kyrkoh. i Hed 1737. Introd. af v. Præp. Lector Thurelius 1738. Wald med enhälliga röster hit 29 Juni 1746 och tillträdde straxt. Förmådde icke hålla sig Adjunct., som han beklagade. Lefde till 13 Nov. 1760.

Gift 25 Juni 1725 med Brita Catharina Könman, dotter af Kronoinspektoren i Awesta Jac. Körman.och Cath. Aroselius, f. 1703, död 26 Sept. 1769. Af 11 barn: Johan, Sergeant; Pehr, Landtmätare; Jacob, Postmästare på Waxholm; Eric, StadsChirurg i Köping; Brita Regina, g. m. Bokhållaren Westberger; Sara Catharina och Maria Johanna.

8. Magnus Arhusiander. Född i Dingtuna 24 Jan. 1713. Fadr., då vice Pastor, blef Kyrkoh. i Skultuna. Hölls wid boken i Westerås och blef Stud. 1732. Fick kallelse af Riksrådinnan Grefw. Mörner till prest 1742 och wigdes 26 Maj, men kom dock straxt att biträda sin fader i Skultuna. Till bättre utkomst och för giftermål nära orten antog han 1743 Adjuncturen hos Pastor i Fahlun, der han tjenstgjorde till 1754, tillträdande då Fellingsbro sacellani, hwartill han föregående år waldes med stor pluralitet. Rönte ock förtroende wid walet hit 1761, men i anseende till beswär, som Konungen afgjorde följande år, dröjdes med fullmagten till 18 Juni 1762. Anträdde 1763 och insattes af Biskopen året derpå 30 Maj. Hade snart icke den helsa och förmåga, som swarade emot hans goda wilja. Död 14 Sept. 1767.

Gift 10 Oct. 1743 med Helena Christina Hesselius. dotter af GrufPastoren i Fahlun Jac. Hesselius, f. 1721, död 11 April 1769. Barn: Jacob, Kyrkoh. här; Samuel, Prost i Thorsång; Magnus, dito i Floda; Anna Maria, g. m. Commin. Brundelius i Stora Tuna; Sara Maria, g. m. Skolmästaren Bergelius ib.; Christina Elisabeth, g. m. Kyrkoh. S. Dybeck i Orsa; Catharina Helena, g. m. Sergeanten A. Lundström och Skolmästaren C. Forslund i Orsa.

9. Johan Lundberg. Född i Söderberke 9 Jan. 1714. Fadr. då Commin., sedan Pastor i Åhl. Hade redan på 9:de året gjort de framsteg, att han kunde intagas i öfwersta classen af Westerås skola. Wid den tiden gjorde han ett swårt fall, som nära kostade lifwet, men stadnade wid en skada å hufwudet, som rådde till warsamhet, och andra 9 år förgingo, innan han afreste till academien. Pwgd 9 Nov. 1737, hwarifrån han biträdde twenne Kyrkoherdar i Wika till 1742. Flyttades då till Grangärde att förestå vices efter aflidne Commin. Följande år wille den upproriska allmogen twinga honom att följa med till Stockholm, men försynen sände honom en aflägsen embetsförrättning, som frelsade honom. Måste ännu wara Adjunct i Säther 4 år, förrän han 1748 blef Commin. i Kila. Sedan Professor Aurivillius i Upsala begärt Consist. tillstånd för honom att predika för brunnsgästerna wid Sätra, fortfor han dermed 8 år, och denna tjenst war sedan länge icke så olönande för båda presterne i Kila. Kyrkoh. i Lillhärad 1757. Kyrkoh. här 14 Febr. 1769. Men hans muntra sinne hade då redan begynt aftaga, och han lefde här föga öfwer det året, som han genom öfwerenskommelse i förtid antagit. Död 17 Dec. 1770. Begrofs med tal af sin Commin. Wedenberg.

Gift 28 Maj 1740 med Barbara Cath. Hedman, Bokhållaren i Wika Hans Hedmans dotter, f. 1720, död 25 Febr. 1790. Af 4 barn: Jacob, Hemmansegare i Grytnäs.

10. Anders Tunborg. Född i Stora Tuna och ÖfwerMora af Ambergs fjerdingen 21 Nov. 1714. Fadr. Nils Ersson, Bonde. Med sin goda och ihärdiga lust att läsa till prest hade han dock de swårigheter att genomgå, att han först wid 26 års ålder lemnade skolan i Westerås. Stud. 1745. Pwgd 7 Jan. 1747 och Adjunct hos den oförmögne Pastor i Malung. Hade i detta hus intet nöje och råkade äfwen snart i den ledsamhet, att för oförsigtigt beteende blifwa lagförd. Då en son i huset så illa stack sin broder, att döden följde derpå, men olyckan skedde i brådom skiljnad, och bröderne slutligen ingingo försoning, wågade Tunborg ärligen begrafwa den döde, äfwen med wackra personalier. Detta upptog domstolen för en stor förgripelse, som kostade plikt. Sedan han här förestått nådåret, hade han lika tjenst i Lima och Floda. Commin. i Lima och Transtrand 1754. Kyrkoh. här 19 Febr. 1772. Ankom 1773. War en snäll mechanicus och i flera afseenden berömlig man, förnämligast i embetet. Träffades af slag då han höll sjelfwa inträdespredikan och war alltsedan ur stånd att tjenstgöra. Död 22 Aug. 1775.

Gift 9 April 1747 med Anna Maria Hök, dotter af Lieutenanten Hök i Romfartuna och Frändsta, f. 1719, död 25 April 1779. Af 13 barn lefde endast Anders Niclas, som, med godt hufwud, war Auscultant i BergsCollegium, men begaf sig utrikes och förmenes blifwit Professor i Spanien.

11. Abraham Johansson. Född i Arboga 21 Jan. 1730. Fadr. Accis- och Tullskrifwaren J. Willberg. Modr. Elis. Wetterberg. War i Westerås en flitig yngling, som utmärkte sig äfwen med orerande och disputerande. Stud. 1751. Begynte med wackra öfningar, men måste afbryta och, pwgd 15 Juni 1754, antaga nådårstjenst i Ljusnarsberg. Adjunct hos Pastor i W. Fernebo 1755. Commin. i Himmeta 1762. V. Pastor 1766. Commin. i Munktorp 1768. Kyrkoh. här 1776. Tilltr. 1778. Orator i prestmötet 1763 och Concionator 1783. Ådagalade derwid och i andra förrättningar synnerligen wacker kunskap. Wid prestmötspredikan anmärktes han wara så noga med citation af bibelspråken, att han ock iakttog det i slutl. votum eller bönen till Gud. Känd både såsom nitisk lärare och stor visionär. Då han i sällskap med en prest gjorde en kort resa, hände, att han lät den medföljande stadna med åktyget, steg af, gick något afsides och syntes der helsa någon, liksom samtala, buga sig och omsider taga afsked. Detta upptog en temlig tid, och då han wid återkomsten tillfrågades om den underliga saken, påstod han sig hafwa haft samspråk med framl. Archiatern Rosenstein. Mannen war beswärad af mycken fetma och dertill darrande, i synnerhet i händerna, så att han hade swårt för wissa embetsförrättningar. För denna swaghet måste han ock wid äldre år afgå ifrån ett godt förslag, ehuru han swårligen kunnat sakna biträde wid communion-tjensten. Det war på Assessor Bloms betyg om hans darrande händer, som han måste lemna förslagsrummet till Söderberkes Pastorat för en ung man, det månge tyckte illa wara och äfwen sedan gick läkaren till sinnes. Död 22 Mars 1799.

Gift 10 Jan. 1762 med Catharina Gagnerus, Kyrkoherdens i Himmeta dotter, f. 1 Juli 1733, död 2 Febr. 1800. Af 6 barn: Johan, f. 16 Nov. 1762, död stud. i Upsala 19 Dec. 1786; Matthias, ConRector Scholæ i Fahlun; Johanna, f. 1771, g. m. Plåtslagaren F. A. Öhman i Hedemora; Gustawa, g. m. Commin. Alex. Öhman i Grytnäs.

12. Jacob Arhusiander. Född i Wika och Ramsnäsholm uti morfadrens hus 30 Juni 1748. Föräldrarne se ofwanföre N:o 8. Med twå yngre bröder sänd till Upsala acad. 1759 och tog sedan med dem underwisning i Westerås. Wistades åter wid academien ifrån 1771 till dess han pwgd 24 Oct. 1773 blef Adjunct i Himmeta. Kom 1774 till Commin. i Stora Tuna men s. år transp. till Pastor i Stora Schedwi, som han biträdde 15 år. Past.ex. 20 Sept. 1783. Efter en långwarig twist och flera resol. Commin. i Fellingsbro 12 Dec. 1789. Efter tillträdet 1790 fick han enligt Kongl. utslag 16 Juli s. år uppbära lönen ifrån Maj 1788, sedan vicarien i tjensten blifwit aflönad. Kyrkoh. här 20 Oct. 1799. Tilltr. 1801. Notarius i prestmötet 1783. Förordnad till Respondens 1804, men hindrades af sjukdom. De twå sista åren måste han upphöra att fägna församlingen med sin tjenst, då wattensot allt mera tog öfwerhanden, som ock slöt lifwet 11 Nov. 1808.

Gift 6 Juli 1790 med Anna Erasmina Thornander, dotter af Capitainen och Riddaren Er. Thornander med A. M. Schultzberg, f. 1767, död 8 Oct. 1796. Barn: Anna Jacobina, g. m. Skeppsklareraren J. M. Naucler och död 1814, 22 år gammal. Gift 2. 1799 med Anna Elisabeth Naucler, BergsRådmaunen O. Nauclers i Wika dotter, f. 1760, död utan lefwande barn 18 Febr. 1817.

13. Eric Kumlenius. Född i Kumla socken och Engarn 28 April 1751. Fadr. Skattebonden och Kyrkowärden Jan Jansson. Modr. Marg. Jansdotter. Hade det owanliga för en bondgosse, att redan 1764 inskrifwas wid acad., och återkom till Upsala 1772 efter fulländad curs i Westerås. Pwgd 31 Aug. 1777 och stadnade först hos Commin. i Hellefors, der han för ordinariens sjuklighet hade tungt och mångårigt arbete. Sedan ifrån 1788 Nådårspred. och Adjunct i Norrberke. Commin. i Grytnäs i Mars 1791. Vice Pastor 1808. Med fägnesam kallelse Kyrkoh. i dessa församl:r 5 Juni 1809. Hade lätt flyttning 1811. Prost 1816. Vice Contr.-Prost under riksdagarna 1815 och 1818. ContractsProst i Mars 1825. Lemnade det bestyret i Mars 1828, då åldren icke medgaf längre. War mest lidande på synförmågan då han dog 4 Febr. 1834.

Gift 1792 med Sara Maria Lundberg, dotter af Commin i Folkerna och enka efter hans företrädare Commin. Hofstadius, f. 11 Oct. 1762.

14. Eric Israel Göthe. Född i Fahlun 20 Nov. 1787. Fadr. Hans Göthe, Skomakaremästare. Modr. Elis. Björk. Fick på födelseorten följa sin läslust och widare i Westerås till 1809, då afgång skedde till acad. Pwgd 15 Maj 1811. War hos Pastor i Skultuna till 1813. Kom då till Pastor i Stora Schedwi och 1818 till lika Adjunctur i Sala. V. Pastor 1820. Commin. i Stadsförsamlingen ibid. 5 Nov. 1821. Kyrkoh. i Grytnäs och Avesta 22 Sept. 1834. Tilltr. 1836. Syntes med helsa och kraft hafwa att påräkna en längre lifstid, då den twärt blef afbruten. War uppförd å pastorsförslag i Odenswi och hade aflagt profwet, då han under badning i närgående å hastigt anfölls af slag och afled s. d., Söndagen 1 Aug. 1841.

Gift 3 Sept. 1818 med Sara Beata Wedenberg, dotter af Commin. i Ludvika, f. 11 Juli 1791. Barn: Eric August, f. 30 Juni 1820; Augusta Carolina, f. 15 Mars 1822, g. m. Handlanden A. Göthe i Fahlun; Christina Mathilda, f. 1 Sept. 1825; Bror Robert Israel, f. 1 April 1827; Sara Sophia Elisabeth, f. 29 Nov. 1832.

15. Carl Petter Åmark. Född i Swärdsjö 3 Juni 1803. Fadr. Comminister, blef Prost i Orsa. Stud. 1822. Pwgd på sin födelsedag 1826, blifwande tjenste- och nådårspredikant efter sin fader i Orsa. Skolmästare och Klockareprest ib. i Jan. 1829. Kyrkoh. i Särna 27 Aug. 1838. Tilltr. på wintern. Med wacker kallelse wann han transport hit 24 Oct. 1842. Antr. g. acc. 1844.

Gift 25 Mars 1830 med Eva Carolina Weström, Prostens i Orsa dotter, f. 24 Mars 1808. Barn: Carl Eric Ferdinand, f. 3 April 1831; Fredric August, f. 27 Jan. 1834; Hedvig Christina Mathilda, f. 17 April 1838; Wilhelm Theodor, f. 23 Juni 1843.

2. Comministrar i Grytnäs

Laurentius Isaci FerneboensisOlaus Petri HesseniusChristophorus Matthiæ IhræusDaniel LahlinAnders FahlanderJohan RabeniusOlof HelleniusEric TomtinJohan WedenbergLars BæckströmPehr HofstadiusEric KumleniusAlexander Emanuel ÖhmanEric KarlinDaniel SundénPehr Anders Essén.

1. Laurentius Isaci Ferneboensis. Född 1605. Stud. 2 år wid Upsala acad. War hörare i Hedemora skola 1635. Pwgd 1636 och Commin. här, den förste som nämnes. Förekommer derefter endast såsom död i Febr. 1639.

2. Olaus Petri Hessenius. 1640. Commin. i Munktorp 1649. Se Past. i Swedwi.

3. Christophorus Matthiæ Ihræus. Född wid 1618. Troligen af Pastors i Ihrsta Christoph. Bellini efterkommande. Depon. wid Upsala acad. 1641, warande dertill Gulnäbb i Westerås. Heter Collega Scholæ i Arboga 1644. Pwgd 1645. War sedan Sacell. domesticus i Ljusnarsberg, Malung m. fl. till 1652, då han kom hit med Biskopens bref att wara ord. Commin. Förblef här all sin tid och war flera år af skröplighet oförmögen till någon tjenst. Lefde ännu i Febr. 1694, då församlingen begärde hans måg till confirmerad Capellan. Död kort derefter.

Gift 1652 med Margareta Moræus, Kyrkoherdens på stället dotter. Hon lät skrifwa till Consist.1696, att hon wäl hade en liten hemmansdel i socknen, som de ständigt bott uppå, men war dock så fattig, att hon med jemmerwisa bad om hjelp. Af barnen blef Olof Ferrin Commin. i Thorsång och Catharina hustru till den följande.

4. Daniel Lahlin. Född i Fahlun 1652. Föräldrarne bodde på den trakten, som kallas Lalarfwet. Hade icke så illa läst äfwen i Upsala, då han såsom student och tillämnad måg hos den föregående begärdes till ordination 1682, den han ock erhöll följ. år 14 April, och biträdde allt framgent sin swärfader, så att han snart gjorde hela tjensten. Då församlingen 1694 skref för honom till Capitlet, yttrades, att "han alltid lefwat i fattigdom här och andra torturer, så att ingen annan Adjunct kunnat wara i huset." Blef då ordin. Commin., men sökte förgäfwes något bättre till sin död 27 Mars 1712.

Gift 1683 med Catharina Ferrin, den föregåendes dotter. Barn: Daniel, Rector Scholæ i Hedemora; Margareta, g. m. Commin. ib. H. Blankenhagen.

5. Anders Fahlander. Född i Grangärde 1678. Fadr. Commin., blef ock Pastor på stället. Stud. i Upsala 1698. War redan Collega Cl. infimæ i Fahlun, då han blef pwgd 22 Aug. 1702. Befordrades till Supremus Collega 1707, sedan han, enligt Consist. bref, blifwit examinerad af Rector Björn i Prosten Ekmans närwaro. Commin. här 1712. Död 20 Maj 1717.

Gift 23 Sept. 1702 med Anna Sewallius, Kyrkoherde-dotter i Swärdsjö, som, utan barn med denne, omgiftes 1720 med Commin. wid Upsala Domkyrka Mag. E. Myrin och dog 7 Jan. 1747.

6. Johan Rabenius. 1719. Se Past. i Floda.

7. Olof Hellenius. Hitsändes allena att profwa 1731 och straxt antagen. Se Commin. i By.

8. Eric Tomtin. Född i Skerikes socken och Snedtomta 1 Juni 1694. Fadr. Bonden Lars Jonsson. Modr. Ingel Larsdotter. Ehuru nära lärosätet kom han ej förr ifrån gymnasium till academien än wid öfwer 30 års ålder. Pwgd af Biskop Barchius i Stockholm 17 Juni 1730. War Adj. i Himmeta och Malung. Pædagog på sistn. ställe 1733. Commin. här 1742. Död 24 April 1751.

Gift 15 Nov. 1730 med Elisabeth Säf, en Hammarsmeds dotter i Himmeta, som dog 1757. Barn: Eric, Tjensteman wid Sjötullen i Kalmar; Elisabeth, g. m. Tolfmannen Johan Göransson i Grytnäs Kyrkoby.

9. Johan Wedenberg. 1751. Se Past. i Malma.

10. Lars Bæckström. Född i Medåker och Tweta 27 Nov. 1720. Fadr. Eric Pehrsson, Bonde. Hade ock räknat sina 26 år då han med testim. ifrån gymnasium besökte academien. Pwgd i Strengnäs 22 Juli 1751. War derpå 9 år Pastors Adj. i Wåhla och 2 år i Haraker. Skolmästare i By 1762. Commin. här 1771. Död, efter stilla lefnad och wälmenande tjenst, 4 Jan. 1785.

Gift 12 Febr. 1753 med Margareta Rhamnelius, Kyrkoherde-dotter i W. Wåhla, f. 1724, död 1773. Af 9 barn: Lars Eric, Bokhållare; Johan, v. Organist och Lärare i fattigskolan i Westerås; Simon, Boktryckerigesäll, tog af sig lifwet i sinnesswaghet; Jacob, fatuus; Helena Margareta, g. m. Bonden Jan Jansson i Grytnäs.

11. Pehr Hofstadius. Född i Skultuna och Skålby i Jan. 1746. Fadr. Anders Andersson. Stud. 1768. Pwgd 20 Maj 1773 och Pastors i Folkerna Adjunct. V. Skolmästare och vicarius för den af slag olycklige Commin. ib. 1771. Commin. i Grytnäs i Aug. 1785. Rättsinnad och till det goda werksam prest. War synnerligen älskad och saknad derefter. Död 3 Sept. 1790.

Gift 25 April 1786 med Sara Maria Lundberg, som blef omgift med efterträdaren. Barn: Sara, f. 3 Juli 1788, g. m. Råd- och Handelsmannen J. H. Momquist i Hedemora; Pehr, f. 30 Oct. 1790, Guld- och Silfwerarbetare i Stockholm.

12. Eric Kumlenius. 1791. Se Past. loci.

13. Alexander Emanuel Öhman. Född i Säther 11 April 1767. Fadr. Comminister. Stud. 1788. Pwgd 19 Maj 1794 och Pastors Adj. här. Hade lika tjenst i Bjursås, Sophia Magd. och hos Commin. i Mora, till dess han återkom hit, att 1811 tillträda sacell., hwarpå han 1809 fått fullmagt. Hade wisst icke alltid warit i lefwernet ordentlig. Blef de sednare åren sjuklig och nästan rubbad till sina sinnen. Död 31 Maj 1821.

Gift 3 Mars 1795 med Gustawa Johansson, Pastors i denna församl. dotter, f. 23 Aug. 1773, död 30 Juni 1821. Barn: Pehr Abraham, f. 1795, Underofficer wid Dalreg:tet; Hedvig Catharina, f. 8 April 1797; Nils Fredric, f.1801, Bruksinspektor; Wilhelmina, f. 2 Febr. 1803; Gustawa Fredrica, f. 6 Aug. 1805; Johanna Charlotta, f. 14 Oct. 1813, död 1831; Eva Carolina, f. 3 Juli 1817.

14. Mag. Eric Karlin. 1822. Se Past. i Möklinta.

15. Daniel Sundén. 1833. Se Past. i Tillberga.

16. Pehr Anders Essén. Född i Hed 20 Jan. 1804. Fadr. Bruksinspektoren Samuel Essén, af gamla Esséniska prestslägten. Modren Marg. Cath. Westling, Pastorns dotter i Kila. Swärfader Capten wid Dalreg. J. P. Klingius; swärm. Barb. Cath. Norström. Stud. 1823. Pwgd 5 Sept. 1827 och Pastors i Kungsåra Adjunct. Curam ger. 1831. Commin.Adj. i Rättwik s. å. Commin. ibid. 1834. D:o i Äppelbo 1836. Design. Commin. i Malma 18 Jan. 1841. Vicarius för Pastor i Söderberke 1842. Commin. här 11 Juli s. å. Tilltr. 1 Aug.

Gift 18 Jan. 1835 med Christina Elisabeth Klingius, dotter af Fältwäbeln wid Dalregimentet Klingius, f. 6 Juni 1806. Barn: Maria Elisabeth, f. 1835; Catharina Olivia, f. 1837; Anders Gunnar Samuel, f. 1839; Gottfrid Gideon, f. 1841; Selma Lowisa, f. 1843.

3. Comministrar i Awesta

Ericus Matthiæ Hystadius Jacobus Nicolai MokliniusEricus Johannis HysinghSimon Martini BjurbeckCarolus Petri AroseliusDaniel Matthiæ WestlingJohannes Joh. SahlanderChristopher HedmanJohan HyckertJacob ForsiæusPehr HissingCarl NebbAlexander AvelinEric GraanJohan LundwaldCarl Petter DillmanHans LyrbergOlof BrandbergJohan Gustaf KorsbergerMagnus Arhusiander.

1. Ericus Matthiæ Hystadius. War Pædagog på stället och antogs 1647 derjemte till förste Commin. Se Past. i Garpenberg.

2. Jacobus Nicolai Moklinius. 1660. Tillika en tid Skolmästare. Se Past. i By.

3. Ericus Johannis Hysingh. Född i Stora Schedwi och Hyenshytta 1640. Fadren Kronolänsman Jan Göransson. Stud. 1655. Återgick till Westerås gymnasium och höll der en wacker oration 1666. Pwgd 17 Maj 1667 och Adj. i Stora Schedwi. Commin. här 1669. Är med beröm antecknad såsom en god och i sitt kall arbetsam prest. Blef hastigt död 21 Jan. 1683.

Gift 6 Jan. 1669 med Anna Silentz, dotter af Borgmästaren i Säther Wolt. Silentz, omgift med J. Orostander, Pastor i Thortuna. I bref säger hon, att mannen dog af allt för strängt arbete, då han hade föga hjelp af Pastor. Hon gick dock alltför långt med påstående, att han mången wecka hade 13 predikningar att hålla. Uppenbart miss-skrifning. Dottren Anna, g. m. Commin. E. Brandt i Garpenberg.

4. Simon Martini Bjurbeck. 1683. Tillika Rector Scholæ. En förträfflig man. Se Past. i Ljusnarsberg.

5. Carolus Petri Aroselius. Född i Westerås 26 April 1658. Fadr. den berömlige Domprosten Petr. O. Dalekarlus. Deponerad i Upsala 1669 och wårdades af fader och bröder i studierna. Pwgd 16 Juli 1682 och Huspredikant hos Presidenten Baron K. Kurck. Återkallades att wara Adj. wid Domkyrkan i Westerås, troligen detsamma som UnderCapellan. Församl. i Awesta sökte 1688 till Commin. få en utstiftes man, Dav. Österberg, som war hos Assessor Cronström. Att afböja denna begäran, sattes Aroselius med twå goda till på förslaget, då han waldes s. å. Död 1690. Begrofs 20 Mars.

Gift 3 Nov. 1687 med Ebba Bengtsdotter Berg ifrån Stockholm, som synes återgått till sin ännu lefwande fader. Barn nämnas icke.

6. Daniel Matthiæ Westling. Förra gången ock föreslagen. 1690. Se Past. i Garpenberg.

7. Johannes Joh. Sahlander. Född wid Salberget 1655. Broder till Magn. Sahlander, Commin. i Kungsåra. Stud. i Upsala 1675. Antogs 1680 af ofwanst. Bjurbeck, som öfwerlastat sig med arbete, till Vicarius eller Collega i skolan, och gjorde god tjenst. Ett testim. af Pastor och de bättre af församl., dat. i April 1685, berömmer högligen hans "examen med barnen, som han lärt christendomen, latin af Donaten och grammatican, skrifwa och andra exercitia." Pwgd 16 April 1686. Ordin. Rector 1688. Lemnade den tjensten och blef Commin. 1696. Död 1702. Begrofs 4 Maj.

Gift 1688 med Maria Lemoine, af en slägt, som den tiden wistades i Awesta. Hon dog i Sala efter 1725, 60 år gammal. Barn: Margareta, g. m. Hyttmästaren J. Trygg i Sala; Elisabeth, g. m. Handelsman H. Sahlsten; Anna; Isac; Pehr.

8. Christopher Hedman. Framföre Rector loci Erwallius 1703. Se Past. i Tillberga.

9. Johan Hyckert. Född i Westerås 10 Febr. 1685. Fadr. SkomakareÅldermannen Christ. Hyckert. Modr. Margar. Wielke. Student 1707. Pwgd 15 Juni 1708 i Upsala och Adj. i Barkarö. Pædagog i Grangärde 1711. Commin. här 1719. God lärare, men fattig kom han hit och allt fattigare blef han under strängt arbete. Olyckligast till slut. Då han efter ett barnsöl på aftonen gick hem, halkade han i ett djupt kärrsporr, så att ena benet blef brutet. Skadan blef så illa förbunden, att benpipan gaf sig ut om natten genom kött och skinn och werken blef odräglig. Han fattade då det beslut, att låta aftaga benet, som aflopp så illa, att pinan blef ännu swårare och kallbrand slog till. Efter 8 dagars grufligt lidande död 2 Nov. 1726.

Gift 1716 med Brita Forsman i Grangärde. Hon dog i Westerås 4 Oct. 1745 wid 60 års ålder. De små barnen blefwo framhulpne: Pehr, Bruksinspektor; Christian, Commin. i Mora; Johan, Faktor i Wik; Anton, kom till Stockholm.

10. Jacob Forsiæus. Född i Awesta wid 1672. Fadr. Garmakaren And. Tack, hwars tillnamn sonen en tid behöll, men han ändrade det efter Awestafors. Stud. i Upsala 1692 ifrån Westerås. Antogs 1700 till Extr. ord. Collega i Fahlu skola och blef pwgd i Aug. 1702. Uppkom i andra classen 1715. Uppenbart war han en swag man, otjenlig för den tjensten han hade, ännu mera för en swårare. Då Bergsrätten tog sig magten att sätta honom hit till Commin., begärde församl. efter wanlighet förslag, och den gode Kyrkoh. Ramzelius förklarade så wackert, att han aldrig kunde wara trygg med den tjensten, som mannen borde uträtta; men det halp icke att göra motstånd och Consist. gaf sitt bifall, att han kom hit 1728. Elakt tecken, att han 28 år satt wid en swag skolsyssla. Presterskapet i Fahlun gaf bewis om hans capacitet. Sjelf trodde han sig kunna förestå tjensten. Tackade högeligen Biskopen derföre och betingade sig hjelp af Rector Kilander. Snart wisade sig hans oförmåga och församlingen blef missnöjd. Ännu skulle han understödjas med Adjunct, men omsider förmådde han sjelf intet, ej heller löna den som gjorde tjensten. Den stackars presten G. Skoger, som war hans vicarius, led större nöd, än då han war en fattig Scholaris. Slutligen måste Bergsrätten betala sin okloka enwishet med att sjelf inlösa honom på hospitalet i Fahlun, der den eländige dog 1741.

Gift med Brita Larsdotter, som ock blef intagen i hospitalet och dog kort efter mannen.

11. Pehr Hissing. Född i Hed 11 Nov. 1694. Fadr. då Commin., blef derstädes Pastor. Stud. 1694. Läste för unga söner Lindroth, Gyllenflygt och Ehrencrona. Pwgd 16 Maj 1724 och Adj. på Ängsön. Kom snart till Commin. i Hjulsjö och satt på klockarebordet. Commin. i Hubbo 1738 och fick transp. hit 1740. Död efter långwarig sjukdom 20 Maj 1752.

Gift 1. 1726 med Johanna Beckius, dotter af Commin. i Hjulsjö, f. 1708, död 22 Juni 1744. Af 11 barn: Johan och Salomon, båda oduglige och förstörde; Johanna Margareta, g. m. Sockneskräddare. Gift 2. 1745 med Catharina Ramzelius, Kyrkoherde-dotter i Grytnäs, f. 1705, död 12 April 1752.

12. Carl Nebb. Född i Ramnäs 15 Juli 1716. Fadr. Tullskrifwaren P. Nebb. Modr. Christina Falk. Stud. 1736. Pwgd 13 Mars 1744, då han kom till Pastor i Grytnäs. Flyttades 1746 till Prosten i Sala. Commin. här 1752. Död 9 Maj 1755.

Gift 14 Juni 1753 med Rebecka Avelin, Casseurs-dotter i Awesta, f. 1732, omgift med Fältskären C. G. Tunman och död 20 Juni 1812.

13. Alexander Avelin. 1756. Se Commin. i Hellefors.

14. Eric Graan. 1763. Se Past. i Garpenberg.

15. Johan Lundwald. Född i Bjursås 5 Oct. 1740. Fadr. Kyrkoh. War en rustande gymnasist i Westerås, och då Lectorn moraliserade honom swarade han: "Sic ivere patres, sic ibimus, ibitis, ibunt."Stud. 1760. Pwgd 21 Sept. 1763, då han kom till Pastor i Sundborn. Flyttade till Prosten i Fahlun 1766. Blef ock Fångpredikant 1773. Commin. här 6 Mars 1775. Past.ex. 1781. Död af halsfluss 8 Juli 1783.

Gift 1775 med Ulrica Blankenhagen, dotter af Rådman Blankenhagen i Fahlun, död 26 Nov. 1790, 45 år gammal. Barn: Christina Margareta, g. m. Handlanden D. Luth och Commin. i By Goffenger.

16. Carl Petter Dillman. 1784. Se Commin. i Westanfors.

17. Hans Lyrberg. Född i Fahlun 2 Mars 1755. Fadr. Grufwearbetaren J. Lyrberg. Modr. Stina Jansdotter. Stud. 1776. Pwgd 15 Maj 1780 och af Consist. sänd att i Hedemora tjenstgöra i nådåret efter Commin. Brukspredikant wid Norn 27 Oct. s. å. Comminister här i Juli 1795. Past.ex. 1806. V. Pastor s. år och 1808. Död af slag 28 April 1811.

Gift 1782 med Brita Maria Hult, dotter af Råd- och Handelsmannen E. Hult och Gertrud El. v. Wejlandt i Hedemora, f. 1759, död 15 Mars 1820. Barn: Eric, f. 1789, Bruksinspektor, sedan Landtbrukare; Carl, f. 1796, Handlande.

18. Olof Brandberg. Född i Fahlun15 Juli 1781. Fadr. Rådmannen och GrufrättsNotarien And. Brandberg. Modr. Eva de Brenner. Stud. 1801. Pwgd 8 Jan. 1807 och Pastors Adj. i Bjursås med cura 1809. Commin. här 27 Oct. 1811. Brukade de sednare åren icke rätt sina wackra gåfwor och dog i uselhet 22 Jan. 1825.

Gift 30 Aug. 1809 med Anna Sophia Hammarström, Prostens i Bjursås dotter, f. 1787. Barn: Anders August; Anton; Fredric; Ernst, Rector Sch. i Säther.

19. Mag. Johan Gustaf Korsberger. Efter Kongl. resol. 12 Oct. 1826. Se Past. i Bro.

20. Magnus Arhusiander. Född i Thortuna 27 Febr. 1791. Fadr. Skolmästare, blef Prost i Floda. Stud. 1806. Pwgd 15 Jan. 1815 och sin faders medhjelpare i Gagnef, sedan i Floda. V. Pastor ib. 1824. Adj. hos Commin. i Thorsång 1827. Commin. i Tillberga 13 Febr. 1828. Dito här 26 Sept. 1831. V. Pastor 1834.

Gift 20 Febr. 1831 med Sophia Elisab. Eckman, Prostens i Nås dotter, f. 31 Maj 1796.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 21 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt