Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

Stads-Skolan i Säther

  1. Rectores.

1. Rectores

Fransiscus EriciMichaël JohannisGabriel Olai ArbogensisOlaus Andreæ HelleniusIngevaldus Laur. SchedwiensOlaus Laur. KumblæusPetrus Matthiæ ArosiensisOlaus Joh. ThorsångensisAndreas Nicol. HimmeliusDaniel LindbergerHans HoffmanUno HoffmanPehr FridsbergOlof ArfslindElof TerserusChristian RomanOlof GrothEric EnströmJohan Eric ZierlFredric Samuel ArboreliusErnst Brandberg.

1. Fransiscus Erici. Född i Noreskoga. Fadren Eric Andersson Lissman, som war Lagförare, kostade mycket på denna son, så att han efler långwariga studier i Westerås, sände honom till utrikes Acad. Återkom 1624. War en widlöftig sälle och begärdes dock af Säthersboerna, egentligen af Govert Silentz, till informat. puerorum 1628. Blef det ock sedan han i Aug. bedit om förlåtelse i Consist. Fick i Dec. beröm för stillhet och flit, men förföll åter så, att han i Dec. 1629 afsattes och förböds någonsin blifwa prest.

2. Michaël Johannis. Pædotriba 1631. Se Past. i Haraker.

3. Gabriel Olai Arbogensis 1633. Tillika predikant wid Bruket. Se Past. i Bjursås ["Bjusås"].

4. Olaus Andreæ Hellenius 1637. Biskopen hitsatte en gift Herr Lars 1636, men som staden icke hade hus åt honom, ej eller skolestuga, togs Herr Olof, som ogift kunde läsa i Prestgården för barnen, såsom Capellan tillika. Fick 1640 10 daler af kyrkan sås. respenningar till Westerås. Past. i Sundborn.

5. Ingevaldus Laur. Schedwiens. 1640. Också Commin. i Församlingen. Men efter stadens begäran blefwo nu tjensterne åtskiljde. Se Comm. loci.

6. Olaus Laur. Kumblæus 1641. Se Pastor. i Fleckebo.

7. Petrus Matthiæ Arosiensis 1644. Råkade 1648 af swaghet i dryckesmål i farligt slagsmål med Häradsskrifwaren Johan Anderson, som med knif blef skadad i hufwudet. De råddes till förlikning, men saken skulle dock till Capitels. Se Comm. f Westerås.

8. Olaus Joh. Thorsångensis 1649. Fick embetsgård 1654, som Landshöfd. Pet. Kruse skänkte wid torget, men som Pædotriba sjelf skulle underhålla. Lefde uselt och i ständigt gräl med den följande. Se Commin. loci.

9. Andreas Nicol. Himmelius. Född i Himeta 1630. Kom sent i skola och gick till 1667 i Westerås, äfwen såsom Notarius Gymnasii då han hitsändes, att hjelpa sin swaga företrädare i skolan, men de kommo icke öfwerens, och ledo nöd båda. Pwgd 29 Febr. 1673 [sic], och skulle derefter 1676 sköta skolan allena och äfwen hjelpa sin swärfader med Capellans-tjensten. Stora stackare båda, och Consist. hade mycket beswär och tålamod med Gubbarne. War 1686 aldeles trött och oduglig. Död i Oct. 1696.

Gift 1667 med Sara Olofsdotter och war företrädarens måg. 2:o 1689 med Brita Daniels-dotter. Barn: Olof, student, sedan okänd; Elisabeth, g. m. Sämskmak. D. Frimodig i Säther.

10. Daniel Lindberger. Född i Husby 1 Juli 1670. Fadr. Kyrkoh. Hade mest privat Inform. och blef student i Upsala 1625. Tyckes warit en skicklig man, då han 1697 sattes till denna tjenst. Blef ock Pwgd 8 Febr. 1698. Men han förföll till liderlighet och fick efter åtskilliga klagomål skarpa correctioner af Consist. Sjelfwa Landsh. i Fahlun ingaf ohygglig berättelse om hans förhållande. Staden klagade ock, att han ej kunde lära gossarne räkna, och begärde blifwa af med honom. Alldeles ohjelplig och dertill sjuk af ett benbrott fördes han till Husby, der han dog 1706. Begr. 18 Maji.

Gift 1702 med Cherstin Hansdotter, som dog i Dec. 1704, 36 år gammal. Efter hennes död kunde ingen hålla honom till någon ordning.

11. Hans Hoffman 1706. Se Commin. loci.

12. Uno Hoffman. Född i Fahlun i Aug. 1682. Posthumus. Son af Collega Scholæ Eric Hubonius. En klen student i Upsala 1704. War 1706 dock Competitor hit med sin broder. Begärde samma år såsom Informator på Fogelsjö venia Concionandi af Biskopen med den uslaste skrifwelse. Biträdde här en tid sin Broder wid skolan och blef ordin. 1714. Kunde för swaghet ej behållas wid tjensten. Hade det gemensamt med fader och broder, att wissa tider wara oredig till sinne Då afsättnings-brefwet ifrån Consistor. kom till Pastor, swarade denne, att Hoffman from och beskedlig sjuknade af förskräckelse och bad för honom, att han dock måtte någon tid få blifwa qwar. Afflyttade med hustru och barn ifrån orten.

Gift 1714 med Ulrica Schult, Commin.-dotter i St. Schedwi, och enka efter Commin. Hedman i Säther.

13. Pehr Fridsberg. Född 1692. Föräldrarna synas warit Krono-Länsman P. Fridsberg i Romfartuna, som 1736 omkom på en resa, och Christina Jons-dotter. Kom 1713 ifrån Gymnasium till Upsala Acad. Blef så wälkänd för studier och skick, att han 1719 utan föreg. tjenst blef här Rector. Orator i Prestmöt. 1721. Berömlig i sitt kall och biträdde äfwen Pastor. Dock så fattig, att han utan andras barmhertighet, lidit allt för swår nöd. Blef 1734 olycklig af ett brott i ena foten, så att han ringa tjenst kunde göra. Låg till sängs och läste för skolbarnen. Död 2 Apr. 1736.

Gift 13 Jan. 1720 med Helena Hesselius, Kyrkoh. dotter i Folkerna och enka efter Bataljons-Presten J. Silwander, född 1697. Död i Jun. 1735. Barn: Pehr, fältskär i Köping; Maria, g. m. Olof Jansson Forslind; Helena g. m. Bergsman S. Malmberg i Fahlun; Anna Lisa kom till Stockholm.

14. Olof Arfslind 1736. Till lika tjenst i Arboga 1739.

15. Elof Terserus. Född i Säther 24 Apr. 1695. Fadr. Kyrkoherde. Kostade på honom privat inform. och sände honom 1706 till Upsala, men han war ej att göra något af. Så hade gamle Mäster Elofs afkomma urartat. Pwgd på sin faders kallelse 31 Jul. 1722. Uppehöll tjensten efter honom och sedan Adjunct på många ställen. Ändtel. Rector Scholæ här 1739, och längre kunde han med sitt pund icke komma. Anwände det ock dåligt och måste söka vicarier ifrån 1748, en J. Djurelius och P. Malmström, både älskade af församlingen. Terserus kunde swårl. hafwa dem hos sig, war ofta ondsinnad, men dock enfaldig och lämnade löjliga historier efter sig. Död 27 Jan. 1753.

Gift 2 Mars 1736 med Catharina Ferrin, Commin.-dotter i Thorsång, som dog i Grytnäs i Febr. 1773. Lefde efter mannen i yttersta fattigdom och fick 1760 af prest-cassan en gång för alla 30 daler koppar:mt. Barn: Christin Fidelia, okänd.

16. Cand. Christian Roman. Född i Örebro 26 Aug. 1709. Fadr. Gustaf Roman, factor; flyttade till Säther. Modr. Brita Pehrman. Student i Upsala 1722. Läste der länge under Inspect. af Professor Alstrin, som 1732 gaf testimonium om wackra framsteg. Hade 3 år stipend. Regium för musiken. Resp. under N. Wallerius 1732. Philos. Candidat 1737. Informerade i enskildta hus och uppehöll en tid Capellans-tjensten i Rättwik. Hade ock en, om icke twå gånger sökt ordination i Westerås, men blef icke godkänd, hwaröfwer fadren med undran klagade i Consist. 1742 och wille weta orsaken, då han dock så kostat på honom. Antogs till Director Musices et Cantus wid Lärowerket i Westerås 1743. Rector Scholæ här 1754. Blef ock Pwgd 26 Febr. 1764. På sin tid ansedd såsom tämlig Musicus, och hade haft många disciplar i det yrket. Död 16 Maj 1769.

Gift: 1 Maj 1751 med Catharina Lundberg, som dog 27 Nov. 1800, 72 år gammal. Af 6 Barn lefde Emanuel okänd.

Skrifter: Kännetecken af wärdiga och owärdiga Nattwardsgäster, Stockh. 1743, 2 ggen 1767. Christeliga dygden och lefnads-Reglor, rimwis, Westerås 1752, pat.-form. Tankar om Barna-uppfostring. Westerås 1749, 8:o. Prints Eberhards och Prinsessan Eleonoras händelser. Öfwers. Westerås 17 8:o. Lycksaligaste ö i hela werlden eller nöjsamhetens land. Westerås 1767 8.o. Lärer ock utgifwit något i Musiken.

17. Mag. Olof Groth. Född i Säther i Mars 1728. Fadr. Olof Groth, Rådman. Modr. Anna Lisa Terserus. Ifrån 1740 student i Upsala. Disputerade under Prof. Ihre 1751 och hedrades af Philos. Faculteten i Greifswald med Magister-namn. Hans öden sedan okände till dess han efter Roman blef vicarius wid denna skola och snart ord. Rector 1769. Död af swåra farsoten 24 Maj 1773.

18. Eric Enström. Född i Jönsbo, Hedemora socken 20 Aug. 1728. Fadren Jonas Andersson, bonde. Modr. Stina Larsdotter. Sattes 1738 i stadens skola. Student 1753. Collega i Sala skola 1760. Flyttad till lika tjenst i Hedmora 1761. Pwgd 9 Jul. 1765. Rector Scholæ här 27 Aug. 177374. Fortfor med skicklighet och flit inpå ålderdomen. Ifrån honom kommo icke sällan utmärkta discentes till Westerås, äfwen någon gång directe upp i Gymnasium. En måttelig och hushållsam man, som ständigt hade pensionärer och satt derigenom i ett slags wälstånd. Död 1 Febr. 1806.

Gift 30 Oct. 1766 med Brita Maria Dahlin, dotter af Commin. Garpenberg. Död 20 Febr. 1866 i 74 året. Utan Barn upptogo de hennes Systerdotter som blef gift med slutel. Commin. M. Forselius i Säther, en tid vicarius för den åldrige.

19. Johan Eric Zierl. Född i Säther 23 Mars 1748. Fadr. Johan Zierl, Stadsfältskär. Modr. Anna Cath. Croom. Lämnade 1770 Westerås Gymnas. och afgick till Academ. Uppehöll skoletjensten här efter Groth till Maj 1774. Vicarius i Westerås skola för Mag. Funck 1775. Wäl kunnig i lefwande språken och tillika räknekarl, lärer han haft flera conditioner tilldess han antog Major Silfwerstråles son, på Gränshammar, med hwilken han länge wistades wid Academien och undervisade äfwen andra i Bokhålleri m. m. Derefter nedsatte han sig på ett bondhemman i Gustafs socken, som bemälte Major skänkte honom efter slutad condition, brukade jorden, klädde sig som bonde, advocerade mellanåt och skall äfwen en tid warit nämndeman i Häradsrätten, allt med namn af Jan Janson i Grufby. Såsom språkkunnig och jurist följde han wid 1805 en Tuna-bonde till Frankrike, för att biträda honom till utfående af arf efter sin afl. broder Uhrmakaren Hessén i Paris. Uppgifwen och klädd såsom Swensk bonde blef han först misstänkt och anhållen, då han ömsom talade Tyska, Franska och Engelska, men kunde snart documentera sig. Arfwet blef denna gång ringa, men Zierl hade dock den förmon, att få fritt göra en resa, som med sina beswär dock gjorde honom nöje. Owäntadt war det omkast, att han sökte, och ibland flere medsökande erhöll 1806 fullmagt på denna skoletjenst, då han hade namn af Notarie. War en kraftfull och härdad man, som länge gjorde godt gagn, med bättre mans barn, särdeles i språken, men för de egentliga skolbarnen war han mindre passande. Lefde till 29 Jan. 1830.

Gift 1785 med Catharina Dahl, Hammarsmeds-dotter wid Gränshammar, född 1767. Död 1843. Barn: Helena Catharina, gift med Stads-Bokhållaren A. Björkner i Hedemora; Lowisa, gift med Capiten A. Bergie wid Dal-Regem.; Eric, Sergeant wid Dal-Regem.; Elisabeth Margareta, född 1801, gift med Dan. Bärsell; Johan, Handlande; Anna Christina, född 1804; Lorens Sadel-makare; August, Handelsbetjent i Norrköping. Flere döde.

20. Fredric Samuel Arborelius 183032. Se Past. i Säby.

21. Ernst Brandberg. Född i Awesta 1816 30 Jun. Fadr. Commin. Student 1838. Vic. Rector wid Hedemora skola wår-termin 1842. Ord. Rector här 19 Nov. s.å. Tilltr. 1843.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 18 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt