Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

Garpenberg

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Förrän denna församling inrättades hörde orten till Husby, och Garpenbergs bruk med närliggande hade sina Capell-Predikanter, hwilka äro, utan säkra årtal, antecknade: Michael, Arvidus, Andreas och Ericus, den siste till 1603, och war antingen förut eller derefter Commin. i Grangärde.

Laurentius Johannis Wikæus Israel Andreæ DalekarlusLaurentius Nicolai FellingspontanusEricus Matthiæ HystadiusGeorgius G. GezeliusSamuel Petri ElfvingEricus Laurentii NoreniusDaniel WestlingGustaf KockHerman HægermarkLars KraftEric GraanJohan LeverinJacob GireliusPehr Samuel Lönegren.

1. Laurentius Johannis Wikæus. Hitkom 1603. Af Konung Carl förordnad till förste Kyrkoh. i denna då afskiljda församl. 28 Oct. 1607 och skulle presten icke widare stå under någon annan Pastor. Hade flera gånger prestmötspartes och äfwen förtroendet att wara Fullmägtig på riksdagen 1610. Drunknade i Grufsjön 20 Oct. 1624.

Enkan Brita nämnes och en son Olof, som wid sitt giftermål 1626 kom under censura ecclesiastica.

2. Israel Andreæ Dalekarlus. 1625. Knappt war han hitflyttad, förrän han wille skiljas wid församlingen. Folket war af ålder beryktadt for sturskhet och olydnad, men hade nu kommit i så ondt rop, att Biskopen och Capitlet wille lägga socknen till en annan församling. Pastor förmådde intet uträtta, och många wille icke utgifwa någon rättighet. Hotelsen att mista gudstjensten länge och att alldeles icke hafwa egen Pastor werkade. En afböns- och förpliktelseskrift uppsattes för alla, underskrifwen af de förnämsta, och då Biskopen gillat och med sin påskrift antagit densamma, fingo de samtliga eftergift, så wida de höllo sitt löfte om bättring.

3. Laurentius Nicolai Fellingspontanus. Född 1591. Sannolikt son af Pastor i Fellingsbro Nicolaus Jonæ. Stud. i Arboga, Nyköping, Westerås och depon. i Upsala 1620. Pwgd 20 Oct. s. år och snart Commin. i Skerike. Dito i Möklinta 1625. Fick sin beskärda del med i det stora och stränga Capellansmötet 1627. Kyrkoh. här 1630, sedan 5 prester hade refuserat den swaga och beswärliga lägenheten. Död i Sept. 1658.

Lemnade enka efter sig, som 1662 nämnes ålderstigen och fattig. Barn, som togo namnet Garpman, slutligen Garman, woro: Johan, Commin. wid Domkyrkan; Maria, g. m. Commin. E. Holenius i By; Salomon, hade 1672 någon tjenst i Stockholm och fortplantade slägten.

4. Ericus Matthiæ Hystadius. Född i Stora Schedwi och Hyenshytta wid 1618. Fick all sin underwisning i Westerås till 1642, då han sattes till att sköta skolan i Awesta. Diaconus 1644. Fullwigd prest i Juli 1645 och biträdde ifrån den tiden presterne wid gudstjensten på stället. Commin. ib. 1647 och behöll tillika skoltjensten till 1656. Kyrkoh. här 1659, men war då redan så tung och corpulent, att han icke förmådde sköta tjensten utan Adjunct. Allt mera oförmögen död hastigt i April 1664.

Gift med Elisabeth som synes blifwit död i Avesta, ty i Jan. 1666 skänktes efter henne till den kyrkan silfwerkanna om 87 lod. Barn nämnas icke.

5. Mag. Georgius G. Gezelius. I Mars 1665. Commin. i Husby och v. Past. 1678. Se ord. Past. ib.

6. Samuel Petri Elfving. Den förste med Kongl. fullmagt 1678. Se Past. i Norrberke.

7. Ericus Laurentii Norenius. Född wid Norn i Hedemora socken 1635. Ända till 1661 frequenterade han lärowerket i Westerås, och måtte då afgått till Åbo eller annan aflägsen acad. Åter 1667 war han i Westerås och nämnes Secundus Notarius Gymnasii då han 30 Nov. blef pwgd. Disputerade 1668 under M. Sæbinus och sattes då till Collega i Hedemora skola, i hwilken tjenst han uppbar mycket beröm. I afseende både på hans skicklighet och derpå, att han hade egen gård i staden, kallades han 1679 till Capellan och war med sina synnerliga gåfwor den ene och andre till nöje. Andre Commin. 1683. En beläst och snäll man, äfwen med lyckligt anlag för poesien, både den latinska och swenska. Men af ett sträft och egensinnigt lynne, hade han swårt att subordinera. Prostarne Skragge och Holstenius, som ock synas wäl iakttagit sin myndighet, anklagade honom för ohöflighet, olydnad och sturska swar. Tyckte sig icke böra tåla allt och tiga wid alla förewitelser, och skref rent ut till Biskopen : . Respondens i prestmötet 1693. Hans prof i Floda 1694 wäckte stor sensation, så att han begärdes med tårar, men kom dock icke till pastoratet. Föreslogs hos Konungen att komma hit 1696, hwartill Landshöfdingen samtyckte, blef utnämnd och lånade 200 daler att lösa fullmagten i Stockholm, men war då sjuk och dog 26 Mars s. år i sitt 60:de år.

Gift 13 Mars 1669 med Sara Kikeritz i Fahlun. Hon dog före honom, sedan hon med en swår sjukdom länge för honom warit ett huskors. Barn: Lars och Christina, utfattiga, sökte ett nådår, att så betala skulden för fadrens fullmagt.

Skrifter: Gudagtighetens öfning med andeliga sånger om Jesu lidande, öfwersatte ifrån Tyskan. Westerås 1675. N:s 76 och 77 i Sw. Psalmboken. Öfwers.

8. Daniel Westling. Född i Söderberke 1653. Fadr. Matts Pehrsson, hade 30 år warit församlingens klockare och efterträddes af sonen Pehr, ifrån hwilken Westlingar i Kumla och Kila härstammade. Tillika med fadren hade församlingen kostat på hans studering både i Fahlun och Westerås, och berömde honom, att han redan 16721674 hållit räkenskap wid kyrkobyggnaden. Stud. 1676. Pwgd 16 Juli 1682 och Pastors medhjelpare i By. 1687 wille de i Söderberke ändtligen med en slags rättighet hafwa honom till Capellan, sedan de hade erfarit hans goda tjenst, då han 1685 war Nådårsprest efter deras Kyrkoherde. Vicarius wid Avesta sacellani 1690. Ord. Commin. ib. 1691. Fru Elis. Funck, som för sin mans och hans förfäders långwariga arrende af Garpenbergs bruk trodde sig hafwa mycket att säga, understödde hans ansökning till detta pastorat, och han erhöll Konungens fullmagt af Kungsöhr 5 Maj 1696. Predikade i prestmötet 1699. Arbetade troget och kände länge ålderdomens tyngd, förrän han i Nov. 1722 fattade beslutet att uppdraga pastoratet åt sin måg och begärde Contr.Prostens bemedling dertill. Men det war för sent. Han dog s. år och begrofs 16 Dec. med predikan af Prosten Sandel i Hedemora.

Gift 10 April 1680 med Christina Moell, Pastorsdotter i By, med hwilken han lefde 2 år såsom student. Hon begärde i Maj 1724 af Consist. att få handla nådåret af den följandes enka för 300 daler, mera kunde hon ej wåga. Död 23 Dec.1730, 68 år gammal. Barn: Matthias, död studerande; Jacob, Fältwäbel, fången wid Pultava; Pehr, Kronolänsman i Swärdsjö, med stor afkomma; Johan, Klockare i Sala; Daniel, andre säga Carl, Tullskrifware i Calmar; Elisabeth, g. m. Pastor i Thortuna G. Eurelius; Clara, g. m. Hofhattmak. A. Fischer; Christina, ses nedanföre; Magdalena, ogift; Anna, g. m. en Tullinspektor i Finland.

9. Gustaf Kock. Född i Fahlun i Nov. 1674. Föräldrar woro Borgmästaren Henric Kock och dess sednare hustru Anna Hansdotter Fahlström. Ankom 1690 ifrån Fahlu skola till Upsala acad. Märkligt, att han säger sjelf der i fattigdom hafwa dragit sig fram 18 år. Reste sedan utrikes 2½ år och uppehöll sig isynnerhet wid acad. i Greifswald. Likwäl finnes ej något specimen efter honom. Pwgd i Westerås 14 Sept. 1711, och uppwaktade 5 år i Stockholm hos Öfwersten Baron M. Fleming. Begynte då redan söka pastorat i stiftet med stark recommendation äfwen af Landshöfd. Cedercreutz, såsom "försedd med en rik andans gåfwa och prydd med wackert lefwerne samt nöjd med ganska litet." Antog 1716 E. ordin. tjenst wid Amiralitetskyrkan på Skeppsholmen och lefde länge i werklig fattigdom. Att han tjenstgjort wid Kongl. hofwet är icke bewisadt. Anmälde sig ännu 1723 till Kila pastorat med ett så jemmerfullt bref, som knappt någon före honom. War då också sjuk och alldeles nedslagen. Erhöll kort derefter Kongl. utnämning hit, men dog i samma wefwa natten emellan 19 och 20 Sept. sagde år 1723.

Gift med Charlotta Hessling i Stockholm, som blef åter g. m. Prosten Mag. Sundén i By. Ehuru mannen icke tillträdt, begärde hon och fick nådår, men wille icke flytta hit, utan sålde sitt år till förra enkan.

10. Herman Hægermark. Född i Norrberke och Furbo 24 Dec. 1688. Fadr. Joh. Hägerman war Bergsbrukare. Modr. Kerstin Michelsdotter. Halfbroder till Mich. Hermonius, slutl. Pastor i Mariæ församling i Stockholm. Stud. 1703. Pwgd 8 Oct. 1716 och föreg. Kyrkoherden Westlings Adj. Efter dess död v. Pastor. Församlingens ansökning, som för Kocks befordran icke hade framgång, skedde nu så mycket ifrigare och han wann Konungens fullmagt 26 April 1725. Biskop Iser hwar ock nu synnerligen behjelplig dertill, men icke gratis. Den arme mannen hade redan lofwat något, om han fick blifwa qwar i nådåret efter Kock, och att få pastoratet, synes af hans bref att han wågat mera än hwad han egde. Ordentlig i sin tjenst, war han det ock i allt sitt lefwerne. Hushållade klokt wid sin lilla lägenhet. En ibland de siste i stiftet, som brukade hederligt skägg. Död 28 Mars 1763. Begrofs 16 April med predikan af Prosten Ugla.

Gift 19 Maj 1719 med Christina Westling, företrädarens dotter, f. 1697, död 11 Mars 1780. Barn: Daniel, död studerande; Herman, Bruksinspektor i Österbotten; Johan, Hemmansbrukare i Garpenberg.

11. Mag. Lars Kraft. Efter en långwarig twist 13 Aug. 1766. Se Past. i Skinnskatteberg.

12. Eric Graan. Född i Fahlun 29 Dec. 1729. Fadr. med lika namn war Hattmakare. Modr. Christ. Forsberg. Stud. 1752 efter wanlig förberedelse i stiftet. Pwgd 21 Dec. 1754 och Nådårspredikant efter Pastor i Kumla. Adj. hos Commin. i Köping 1756. Dito hos Pastor i By 1757. V. Pastor 1762. Commin. i Avesta 1763. Notarius i prestmötet s. å. V. Pastor 1771. Past.ex. 22 Sept. 1773. Kyrkoh. här efter enhällig kallelse, med Kongl. fullmagt 20 Juli 1774. Anträdde straxt. Slöt sin lefnad efter många års plågsam gikt och omsider wattensot 3 Mars 1787.

Gift 21 April 1756 med Märta Charlotta Strandbom, dotter af Tullinspektoren i Köping J. Strandbom och Cath. Sneckenberg, f. 1728, död 15 Juli 1810. Af 12 barn: Johan, f. 25 Sept. 1758, Philos Mag., RevisionsSecreterare, död 13 Dec. 1813; Maria Charlotta, g. m. E. Weström, slutl. Prost i Orsa; Carl Didric, Handlande; Christina, g. m. Häradshöfd. P. Dufwa, Lagmannen, R. W. O. Ol. af Malmsten och BergsRådet, R. W. O. Joh. M. Schenström, död efter långwarig och besynnerlig sjukdom 1831.

13. Johan Leverin. Född i Grangärde 5 Maj 1744. Fadr. sist Kyrkoherde i Tillberga. Inskr. wid acad. 1755, men läste sedan i Westerås till 1765. Pwgd 6 April 1769 på sin faders kallelse. Kom 1771 att under Pastorsvacancen biträda i Sala församlingar, men åter till Tillberga 1772. Pastors Adjunct i Fahlun 1773. Brukspredikant wid Stjernsund 1775. Past.ex. 17 Aug. 1785. Med allas vota utsedd Pastor här 1788, som Konungen stadfästade 19 Febr. Tilltr. 1789. Werkade redligt medan hans dag warade; den afgörande natten kom tidigt 3 Juni 1797.

Gift 6 Juni 1776 med Elsa Maria Schultzberg, dotter af BergslagsCasseuren i Sala J. Schultzberg och Elsa Inga Horneman, f. 1757, död 20 Maj 1799. Af 9 barn: Elsa Maria, g. m. Bokhållaren Tob. Tobiæsson; Sophia Charlotta, g. m. Borgmästaren L. L. Weser i Stockholm; Ulrica Elisabeth, g. m. Läkaren wid Hammarby lazarett Assessor Ziegert; Johan Daniel, Prost i By; Agneta Lovisa, f. 1794; Abraham, f. 14 Juni 1797, dagen efter fadrens begrafning, Lärftskrämare i Stockholm.

14. Jacob Girelius. Född wid Strömsholm 12 Jan. 1747. Fadr. Slottspredikant, blef Kyrkoh. i By. Stud. i Upsala 1767 efter afgång ifrån Westerås. Pwgd 9 Nov. 1770 och Nådårspredikant efter Commin. i Skinnskatteberg. War sedan länge dels Adjunct dels Vicarius i Kohlbeck 1773 och Arboga, i Sala 1774, i By 1775 och Husby, i Leksand 1777, i Åhl 1779, i Sundborn 1781, i By 1785 och åter i Husby 1789. Rector Scholæ i Awesta 1795. Past.ex. 10 Dec. 1795. Föreslagen till detta pastorat 1797 och af Konungen nämnd 6 Mars 1798. Tilltr. 1800. Respondens wid prestmötet 1804. Prost 16 April 1806. Till statur den minsta prest, som på lång tid funnits i stiftet, och just derföre liflig med genie, ty, yttrade han sig sjelf, "det är icke så mycket kött och skrafwel, som hindrar själen." I ungdomen en stor disputator, som för sin låga wext måste wid acad. uppstiga på bänkar eller i fenster. Äfwen sågs han, åtminstone stundom, under predikan stå högre än andra wanligen bruka, för att så mycket friare begagna sin goda talgåfwa. Död 7 Oct. 1814.

Gift 3 Jan. 1782 med Elisabeth Dorothea Wall, dotter af Häradsbokhållaren S. H. Wall och Elisabeth Netzel, död 30 Dec. 1829, 73 år gammal. Barn: Johan Jacob, Commin. i Hedemora; Carl Petter, Commin. i Köping; Lars Daniel, Commin. i Barkarö; Brita Maria, f. 4 April 1800.

15. Mag. Pehr Samuel Lönegren. Född i Algutsboda församling af Wexiö stift 3 Juni 1775. Fadr. Joh. M. Lönegren, Häradsskrifware. Modr. Eva Catharina Ruda. Stud. i Upsala 1793. Magister 1800. Pwgd i Wexiö 1802, på kallelse att wara E. O. Bataljonspredikant wid Westmanlands regimente. Past.ex. i Wexiö 1805. Ordin. Bataljonspredikant 1806. Theol. Candidat i Upsala 1808. Bewistat fälttågen och krigsrörelserna med regimentet till 1813. Ifrån 1810 wid ledighet biträdt med presterlig tjenstgöring i Garpenberg. Hade cura eccles. ib. 1814. Benådad med fullmagt på pastoratet 1815. Tilltr. 1817. Bekom jus indig. i stiftet 1825.

Gift 27 Oct. 1811 med Lovisa Båth, dotter af Hof-Secreteraren J. M. Båth, härstammande af Dansk adlig familj, och Clara Flyborg, f. i Dec. 1777. Barn: Christina Lovisa Constantia, f. 19 Jan. 1812; Elisab Mathilda, g. m. Apologisten wid Sala skola C. J. Borelius.

2. Comministrar

Ericus E. Holenius Daniel M. TunensisPetrus B. WangströmEricus J. BrandtGabriel DahlinEric LundborgJohan LundborgLars Fredric Sejdentoff.

1. Ericus E. Holenius. Den förste som kunnat träffas. 1655. Se Commin. i By.

2. Daniel M. Tunensis. kom i Westerås gymnasium 1647. War 1655 Barnalärare i Berke. Pwgd 1663 och hitkom straxt. Afgick 1666 och war domesticus hos Pastor i Tuna. återkom 1677 och blef ordin. Commin. på klockarebordet. War så illa lönad, att han som en bonde måste föda sig med wedhuggande och skogsarbete. Död i Dec. 1685.

Gift 1664 med Elisabeth Johansdotter ifrån Fernebo klockaregård, blef omgift med Mästersmeden Hans Swartsson i Sura. Barn: Anna, g. m. Bokhåll. P. Staf i Sura.

3. Petrus B. Wangström. 1687. Se Commin. i Säby.

4. Ericus J. Brandt. Född i By socken 1660. Fadr. tros warit Gästgifware. Afgick ifrån Westerås till acad. i Åbo 1681. Pwgd 16 April 1686 och Adjunct i Stora Schedwi. War ock sedan i Fernebo och flera församlingar. Capellan här med swårighet 1699, ty han ansågs orolig och bullersam. Måste ock derföre gifwa en skriftlig förbindelse till ett roligt och wackert lefwerne. Respondens i prestmötet 1701. Omkom i Grufsjön, då han bittida på morgonen for på en usel öka att hemta sin båt, som han lånt till sin granne, 10 Juli 1722.

Gift 1688 med Anna Hysing, en nära slägting till presterna Hysing, död 30 Nov. 1758. Barn: Anna, g. m. en Inspektor J. Schedin; Brita, lefde 1740.

5. Gabriel Dahlin. Född i Leksand 1687. Fadr. Commin. Fick besöka acad. 1712. Pwgd 3 Maj 1715. Adj. hos Commin. i Westanfors och vicar. efter hans död. Sedan biträdde han på flera ställen. Commin. här 1723. Af ett serdeles gladt och lättsamt sinne, som icke fattigdomen kunde nedtrycka. Dock inföll döden tidigt nog 2 Juni 1747.

Gift 1719 med Sophia Barchæus, Commin. i Westanfors Gussarvii enka, Prosten Barchæi i Norberg dotter, död 1755. Barn: Anders, Bruksbetjent och Faktor; Lars, Pastor i Kohlbeck; Sophia, g. m. Prosten U. Brander i Norberg; Gabriel, Målare i Stockholm; Sara Elisabeth, g. m. Borgaren Hostrand i Hedemora; Brita Maria, g. m. Rector Scholæ Enström i Säther; Clara Margareta, g. m. Pastor i Kärrbo E. Norström; Gustaf, Sidenwäfware.

6. Eric Lundborg. Född i Fahlun 19 Oct. 1710. Fadr. Daniel Bengzarell war Bergsman. Afgick 1730 ifrån Fahlu skola till Upsala acad. Pwgd 21 April 1737 och tjente såsom Adjunct i Malma, Swärdsjö, By, Grytnäs och W. Schedwi. Commin. här 1748. Af arbete och ålder de sista åren till tjensten oförmögen. Död 5 Juli 1782.

Gift 1. 1743 med Christina Gisler, Kyrkoh.-dotter i Bro, f. 1718, död 1744. 2. 1746 med Johanna Norin, dotter af Pastor i Odenswi, f. 1725, död i Ö. Wåhla 23 Mars 1797. Barn med den sednare: Johan, förekommer nedanföre; Christina Margareta, g. m. Arrendatorn O. Hammarstedt i Ö. Wåhla; Anna Brita, g. m. Bergsmannen A. Forslöf i By; Johanna, ogift; Ulrica, g. m. Commin. i Hacksta och Löth i Upland Eric Hallgren; Daniel, Grufarbetare i Garpenberg.

7. Johan Lundborg. Född i W. Schedwi 8 Jan. 1747. Son af föregående. Student 1770. Pwgd 16 Juni 1776 och Pastors Adjunct i Rytterne. Förestod ock tjensten efter dess död. V. Commin. här under sin faders ålderdoms-swaghet 1778, och efter dess död ordin. Commin. 1783. Afled sjelf 9 Febr. 1789.

Gift 1. 1781 med Margar. Cathar. Dahlberg, en Linnewäfwares dotter, f. 1757, död 11 Juli 1784. Barnen döde. 2. 1786 med Cath. Charlotta Palundius, dotter af en Lieutenant Palundius och dess hustru Horneman ifrån Sala, omgift med den följande. Barn: Leonard Eric, Handtwerksgesäll, död på sina resor; Johan Gustaf, Apothekare, sedan Landtbrukare nära Westerås.

8. Lars Fredric Sejdentoff. Genom conservation 1789. Comminister i Thorsång 1813, hwarefter denna tjenst upphörde.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 27 maj 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt