Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Skinskatteberg

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Andreas MarcusLaurentius NicolaiOlaus PetriEricus PetriStephanus Olai UngiusJohannes Martini TobeliusAron Olai HelsingiusEricus Matthiæ KollebeckiusJohannes Petri PetræusAndreas FelleniusMatthias BergstedtLars BöökLars KraftAbraham SchultzbergGeorg BrandtGustaf Adolf TaijardenJacob Borelius.

1. Andreas. Antecknad att hafwa warit den förste, sedan gäldet i början af Kon. Gustafs regering blifwit af skiljdt. Berättas hafwa drunknat.

2. Marcus. Säges hafwa warit Pastor 40 år och dött omkring 1570. Att han fornt warit Capellan i Köping, som en gammal catalog uppgifwer, har intet annat bewis för sig.

3. Laurentius Nicolai, någon gång nämnd Vallensis, tillträdde wid 1570. Namnet finnes i Upsala mötes underskrift 1593. Död 1594.

4. Olaus Petri, ifrån Ångermanland inkommen, war 1593 Commin. i Stora Schedwi. Emottog Kyrkoherdeembetet i "Skinnsäckaberg", som socknen då och flera gånger kallas, 1594. Församlingen war ännu ganska swag, orten föga bebodd, men gästningen sträng, så att Pastor lefde i fattiga wilkor. Lemnade enka efter sig 1597.

5. Ericus Petri sannolikt den, som 1593 war Commin. i Nås och hitkom 1598. Till härkomsten Sudermannus, nämnes han ock i en anteckning såsom Kon. Carls Hofprest före hitkomsten, hwilket synes mindre troligt då han sattes till en så ringa lägenhet. Af Kronprinsen Gustaf Adolf fick han Mars 1611 bref att slippa knecktehåll och hjonelagspenningar, i synnerhet "för gästning af Prinsens tjenare, som reste i Bergslagen." Klagade 1621 öfwer intrång på bostället af böndernes kolning och smidjor, och att ingen Pastor kunde här wara behållen om han icke hade eget hemman. Predikade i prestmötet 1624. Ett torp, som han sjelf upptagit wid Baggån, fick han 17 Mars 1627, genom Kongl. bref, quitt och fritt för alla utlagor. För ålderdomsswaghet begärde han 1631 sin styfson till v. Pastor, och öfwerlemnade snart mot wissa förbehåll, med Cons. tillstånd, till honom alltsammans. Då han satte sig i ro tillstadde Cons. att han, "för sitt wälförhållande alltid skulle behålla Pastors namn och wärdighet." Död 1637. Gifte och barn icke kände.

6. Stephanus Olai Ungius. Är icke widare bekant i afseende på födseln, än att han ock kallade sig både Montanus och Norinus, och att hans moder war omgift med företrädaren. Stud. 1624 och anklagad i Cons. i Sept. s. å. "att han sagt sig predika och mässa så ofta han wille." Dömdes i Jan. 1625 "att redimera hwar gång med en dag i prubban eller en daler." Pwgd 19 Juni s. år till sin styffaders Sacellanus domesticus. Vice Pastor 1631. Mottog pastoratet såsom ordinarius, genom den gamles cession, omkring 1633 (eller 1636). Nämnes såsom en waksam och driftig prest. Synes hafwa bättre begått sig än den föregående, ty han säges hafwa inlöst s. k. Presthammaren till eget skatte. Död 1659.

Om hans hustru finnes intet antecknadt. Icke heller om barn widare, än att han hade tre mågar, Commin. Ol. Kilander och Rådman Jöns Pehrsson i Köping, samt Matthias, Commin. i församlingen.

7. Mag. Johannes Martini Tobelius. Född i Medåkers socken och Tåby af bondfolk. Efter lyktade studier i Westerås begaf han sig till academien Åbo och blef der Magister 11 Maj 1647. War sedan 2 år Pædagog i en skola på Åland, som Grefwe P. Brahe der låtit upprätta. Hemkom till stiftet 1649. Pwgd 13 Dec. och satt till Rector i Köpings skola. Räknade för en förmon att flyttas till lika syssla i Arboga 1655. Wid ledigheten här ansågo Biskopen och Cons. mannen, såsom beläst och skicklig, wara wärdig detta pastorat, och ehuru församlingen länge sträfwade emot, förnämligast af orsak att få sin Comminister dertill befordrad, blef dock Tobelius 1661 med fullmagt tillsatt. Men snart uppkom ett missnöje, som af särdeles anledning utbröt i hotelser och wåld. Mannen war närsynt, så att han på ett bröllop icke straxt igenkände bruden, då hon kom att skänka; tog ock miste om munnen på communicanterne. Denna swaghet wäckte en sådan bitterhet, att bönderne tillstängde kyrkan och borttogo nyckeln för honom. Straffet blef, att gudstjensten flera söndagar inställdes och de brottsligaste stämdes till tinget. De erkände då sin förgripelse och wedertogo presten med förbehåll, att han måtte hålla Adjunct. Men snart fingo de ett starkare skäl, då Tobelius under en predikan föll i swimning med swåra åtbörder. Han ansåg det såsom werkan af sorg öfwer sin motgång, men församlingen kallade det "brottfall." Werkligen wisade sig ock snart att han hade fallandesot. Cons. brukade dock sin myndighet och lät tjensten förrättas af en vicarius, medan den olycklige sökte läkarehjelp. Då det icke lyckades blef ändtligen i prestmötet 1663 beslutadt, att han skulle afstå lägenheten. Han flyttade derefter på sin lilla usla hemmansdel i Tåby, och fick af Hospitalet en otillräcklig hjelp för sig och sitt stora hushåll. Hans granne, Pastor i Medåker, sjelf fattig och nedtryckt af motgång, delade med honom sitt bröd, grät med honom och skref tårfulla bref till Biskopen om sin wäns nöd. Efter flera år blef han få wida bättre till helsan att han fick öfwa prestembetet, men dog i Febr. 1670.

Gift med Margareta Melis, af utländsk härkomst, och hade han henne troligen med sig ifrån Finland. Med flere barn drog hon sig fram i nöd och jämmer, och lefde ännu 1691.

8. Aron Olai Helsingius. Född i staden Hudikswall 1614. Fadr. Borgare. Hade såsom gosse kommit till Westerås, med goda anlag fått stadna qwar och under sin studering rönt mycken wälwilja. Då han genomgått gymnasium kallade Biskop Rudbeckius honom till sin Amanuens. Pwgd 25 Febr. 1644 och straxt derpå Commin. i Kungsåra. Orator i prestmötet 1650. Biskop Laurelius tog honom 1651 till sin Capellan i Lundby, och hade för honom mycken tillgifwenhet och förtroende. Då han 1663 efter den ledsamma twisten om Tobelius, till församlingens fägnad att få förslag, uppfördes jemte Commin. på stället, war denne nu så sjuklig, att han ej kunde komma i åtanka, och Herr Aron blef med tacksamhet mottagen. Tillträdde straxt och war en allwarlig prest, som förtjente och wann aktning. Död tredje dag Jul 1683.

Gift 1. 1645 med Sara Arhusius, Kyrkoh. i Kungsåra Olai Hedemorensis dotter, f. 1626, död 1654. 2. 1655 med Catharina Holstenius, dotter af Prosten i Stora Schedwi Mag. E. Holstenius, död 12 April 1684. De kända barnen, som togo namnet Aronius, woro: Eric, slutl. design. Pastor i Örebro; Aron, studerande, död 1685; Catharina, g. m. Pastor i Nås Joh. Hellenius; Brita, g. m. Bergsfogden P. Borg; Sara, g. m. Secreteraren Ant. Perment i Köping.

9. Ericus Matthiæ Kollebeckius. Född i Kolbeck omkring 1611, om eljest hans uppgifna ålder, 90 år, är riktig. Trögt och långsamt gick det med hans studering i Westerås, och han synes icke fått tillfälle besöka academien. År 1646 war han Collega i Sala skola; 1648 flyttad till lika tjenst i Köping. Pwgd 13 Dec. 1649. Commin. i Malma 1651. Kallades 1657 och fick 26 Juni Biskopens bref att wara Krigsprest under Herr Claes Fleming wid Westmanlands och Dala Knecktarne. Gick ut till Pohlen och tjente äfwen i Danmark. Hemkommen måste han mottaga den nya, swaga lägenheten att wara Capellan i Jernboås 1661. Lefde der i trånga wilkor, sökte derföre och erhöll flera gånger Konungens remiss till Cons. att blifwa hulpen till pastorat. Wid ledigheten här uppkom åter en wäldig strid om ny Pastor, ty den aflidnes måg Joh. Hellenius och Commin. på stället J. Hasselbeck hade sina starka anhängare, både bland herrar och bönder, som med sina ansökningar och klagomål beswärade Konungen. Twisten slutades en tid så, att Konungen sjelf gaf Hellenius fullmagt, men efter ny undersökning återkallade han sitt collationsbref och befallte Cons. utnämna och insätta Hasselbeck, som 20 år tjenat i församlingen. Dock, äfwen med honom befanns något wara orätt procederadt, och utgången blef att ingendera fick pastoratet, utan den åldrige Kollebeckius kom nu i åtanka och tillsattes ändtligen efter hög befallning af Cons. 1685. Han war då, af snart 50 års tjenst, nog utarbetad, men erhöll en skicklig son till hjelp och lefde inpå år 1701. Begrofs 16 Juli.

Gift med Brita Nibelius ifrån Kolbeck och Nible. Hon blef ock död i hög ålder 12 Nov. 1700. De synas icke haft flera barn än Matthias, som blef Commin. i Fahlun.

10. Johannes Petri Petræus. Född i Möklinta 4 Juni 1656. Fadr. Kyrkoherde. Redan 1668 sänd till academien sökte han tidigt begagna sig af underwisningen, så att han wid blott 18 års ålder antogs till infimus Collega wid skolan i Fahlun. War ock flera år Informator för Landshöfd. Baron Duwalls söner och sändes 1681 af samme herre med utmärkt recommendation till Westerås, att blifwa befordrad. Biskop Carlson antog honom ock till sin Domesticus och, sedan han 16 Juli 1682 blifwit Pwgd, att hafwa pastoralwården både i Dingtuna och Lundby. Återflyttade 1685 till Fahlun, och war både Predikant wid grufwan och Pastors Adjunct till 1690, då han tillträdde Commin.tjensten derstädes. Af Cons. föreslagen erhöll han Konungens fullmagt hit, dat. Bielevitz 23 Febr. 1702. Predikade wid prestmötet 1704. Arbetsam och nyttig, men ock för sin synnerliga qwickhet en sällskapsman, som roade många. Hans eldröda skägg gaf ofta anledning till skämt; men då en wän under hans sömn stekte strömming derpå, upptog han det illa. Åldrades tidigt, hwarföre han, med Consist:i benägna förord, sökte och wann Konungens tillstånd att uppdraga pastoratet till sin måg 1718. Död 2 Juni 1722.

Gift 10 Aug. 1684 med Brita Lundius, Kyrkoherde dotter i Barkarö, som efterlefde. Barn: Pehr, död studerande; Martin, död ung; Uno, Lieutenant, sedan Målare; Olof, Kongl. Hofpredikant; Brita, g. m. Kyrkoh. Dan. Boethius i Kolbeck; Anna, ses nedanföre; Margareta, g. 1. m. Rector M. Arosén i Hedemora och 2. med Eric Hofberg, till slut Pastor i Tärna af Upsala stift

11. Mag. Andreas Fellenius. Född i Bro 10 Aug. 1683. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1704. Magister 1716. Pwgd 23 Maj 1717 och v. Pastor i Bro. Med den lycka, som unge Magistrar denna tid wanligen hade, att straxt anses competente till pastorat, erhöll han, genom sin tillkommande swärfaders cession, Kon. Carls fullmagt ifrån Haga wid Eda Skants 22 Juli 1718. Hade alltför kort tid att wisa hwartill han dugde. Död 10 Juli 1719.

Gift 16 Sept. 1718 med Anna Petræus, som widare förekommer.

12. Cand. Matthias Bergstedt. Född i Morsbo, Söderberkes socken 28 Nov. 1682. Byen hette egentligen Mårtensboda och fadren uppgifwes warit Bonden And. Halvardsson. Stud. 1701. Phil. Candidat och disp. pro gradu 1710. Fortfor länge med privat underwisning af förnämare mäns barn och syntes alls icke hugad för presteståndet. Genom Consist:i bemödande för husets conservation blef han likasom uppsökt och genom gynnares befordran af Drottning Ulrica Eleonora utnämnd Pastor här 23 Sept. 1719. Pwgd 10 Dec., under Ordinators sjuklighet, i Biskopshuset. För sent samlades många församlingens ledamöter i socknestugan 18 Sept. 1720, "att rådgöra om en supplique till Konungen, att slippa den med K. fullmagt ditsatte Kyrkoh. Bergstedt, som de icke hörde, tyckande illa wara, att många, som hade 1½ a 2 mil till kyrkan, skulle gå förgäfwes efter Guds ord." Tillbudet lärer dock straxt afstadnat, och det är antecknadt, att han berömligen wårdat församl. sin korta tid. War 1720 förordnad att Respondera i prestmötet. Predikade 1723. Död 16 Maj 1730.

Gift 27 Sept. 1720 med Anna Petræus, som genom ett tredje gifte blef bibehållen wid lägenheten. Barn: Brita Catharina, gift med Kyrkoh. i By Joh. Girelius; Anna Margareta, gift med Kyrkoh. i Kumla Ol. Westling.

13. Mag. Lars Böök. Född i Lindesbergs stad 21 Dec. 1692. Föräldrar woro Guldsmeden Henric Böök och Ingrid Dahlström. Stud. 1715. Magister 1728. Hade straxt anbud af tjenst, men dröjde och antog kallelse 1731 af RiksRådet Grefwe Carl Gyllenborg. Pwgd 1 Oct. s. å. Straxt war ock hans befordran för handen, nog för hela lifwet. Ehuru på conservationswägen skedde dock med förslag och nära enhälligt wal, att han i Dec. 1731 erhöll fullmagt på detta pastorat. Predikant wid prestmötet 1738. Prost i Febr. 1760. Äfwen en tid v. ContractsProst. War sin tjenst nitiskt tillgifwen. Hade kraftfull helsa, starkt minne och förträfflig syn till det sista. Afled utan tecken till lidande 25 Mars 1773.

Gift 21 April 1740 med Anna Petræus, företrädarens enka, Kyrkoh. J. Petræi dotter, f. i Fahlun 29 Aug. 1698, död 21 April 1740. Barn: Christina Maria, g. m. Commin. på stället L. Zimmerman; en äldre, g. m. StadsSecreteraren M. Norberg i Köping.

14. Mag. Lars Kraft. Född i Westerås 24 Aug. 1718. Fadr. Olof Kraft war Skeppare, kommen ifrån Säby församl. Modr. Elisabeth Boqwist ifrån Sala. Stud. 1740. Magister 1746. Pwgd 21 Juli 1747, kallad af Prosten Troilius i Husby till medhjelpare. Predikant wid Stjernsunds Manufacturwerk 15 Aug. 1750. Kyrkoh. i Garpenberg 13 Aug. 1766. Transp. hit 20 Aug. 1773. Prost 1779. Ledamot af Samf. Pro fide et Christianismo 1776. Opponens i prestmötet 1753 och Predikant 1775. Arbetsam i ordet och lärdomen för unga och gamla. Död 16 Aug. 1783.

Gift 1751 med Catharina Christ. Bergström, Prosten i Husby Mag. P. Bergströms dotter, f. i Carlscrona 24 April 1726, död i Westerås 27 Febr. 1797. Barn: Pehr, Lector och Prost i Badelund; Lars Fredric, Prost i Norberg; Christina Elisabeth, g. m. Prov.Medicus i Örebro län Doct. Joh. Lyman; Anna Maria, g. m. Directeuren A. Berg wid Riddarhyttan.

Skrifter: Manuale Hermenevtico-Analyticum Græcæ Linguæ Novi Testamenti. Upsaliæ 1759. 8:o. Revisum et Auctum a P. Krafft. Westerås 1804. Confirmations-Tal till NattwardsUngdomen i Skinnskatteberg 1775. Westerås 1776. 4:o. Prestmötspredikan 1775. Ib. 4:o.

15. Mag. Abraham Schultzberg. Född i Malma 28 Dec. 1719. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1740. Hade 1750 absolverat allt till Magistergraden, så att han, kallad till Adjunct i Husby, Pwgdes 30 Oct. Promotus 18 Juni 1752. V. Pastor i Wika 1753, i Thorsång 1756. V. Rector Scholæ i Arboga 1760. Efter twenne wal och länge derefter fortfarande twister emellan de voterande Pastor i Gunnilbo 1 Nov. 1765. Erhöll transport hit 25 Maj 1784. Tillträdde 1786. Prost 30 Juni 1788. V. ContractsProst 179093. Opponens i prestmötet 1760 och predikade 1787. Med liten men stark kropp war han werksam och hade en owanlig liflighet in till sista åren. Död 7 Nov. 1802.

Gift 27 Maj 1766 med Maria Elisab. Kumblin, Kyrkoherden i Gunnilbo Er. Kumblins dotter [kallas Maria Christina där], ehuru länge frågan war om modrens conservation wid lägenheten, f. 1 Mars 1746, död 28 Juni 1822. Barn: Johan Abraham, Kammarskrifware och Bokhållare i Banken; Pehr Eric, Grosshandlare i Stockholm; Anders Jacob, Prost i Mora; Maria Regina, död ung.

Skrifter: Grafskrift öfwer Commin. Ambr. Gröning. Westerås 1740. F. Prestmötespredikan 1787 (tr. i Homil. Sällsk. Skrifter.)

16. Mag. Georg Brandt. Född i Sandwiken, Wika socken 21 Jan. 1752. Fadr. vice Corporalen wid LifDrabant-Corpsen Capit. Sw. Em. Brandt. Modr. Elis. Joh. Bark. Stud. 1766. Hade 19 år condition i samma, med honom beslägtade hus, i Leksand. Efter husfadrens död war han en god hjelp för enka och barn i wården af husets fabriksrörelse. Den skicklige mannen kunde aldrig predika efter concept, utan att förwillas, men wäl efter blott meditation, då likwäl ögonen alltid måste fästas i kyrkhwalfwet. Magister 17 Juni 1776. Pwgd 7 Febr. 1778 på kallelse af RiksRådet Baron Hermelin. E. O. Bataljonspredikant wid Dalregimentet 28 Maj 1782. Past.ex. 28 Aug. s. å. Biträdde någon tid Doctor Enebom i Leksand. Pastor wid DalFricorpsen 10 Oct. 1788. Extr. K. Hofpredik. 23 Nov. s. å. Åtföljde Corpsen för att gå i fält, men fick stadna inom riket och utnämndes af Konungen till Kyrkoh. i Åkarps och Wittsjö församlingar af Lunds stift 22 Maj 1789. Tillträdde 1790. Prost 1792. Predikade wid prestmötet i Lund 1799. Contr.Prost 1 Febr. 1803. Transp. hit 2 Oct. s. å. Hitflyttade 1805. Älskad på förra orten kallades han tillbaka och utnämndes af Konungen till Kyrkoh. i Christianstad 16 Maj 1806. Han berättas ock hafwa warit kallad att profwa till Pastors- och Superintendent-embetet i Carlscrona, då, i följd af en längre tids sjuklighet, som Läkare ansågo wara af watten i bröstet, och påskyndad af en obehaglig händelse, hans död inföll 14 April 1808. Ogift.

17. Mag. Gustaf Adolf Taijarden. Född i Fellingsbro 25 Jan. 1755. Fadr. Lieutenanten wid Lifregimentet C. G. Taijarden war son till den namnkunnige Prosten Taijard i Munktorp. Modr. Johanna Christiernin. Nio år gammal inskrifwen wid academien och blef han Magister 10 Juni 1779. Fortfor att conditionera, och Pwgdes 27 Jan. 1783, kallad af Riks-Rådinnan Grefwinnan Gyllenborg. Past.ex. 17 Juni 1783. Antogs till tjenstgörande Hofpredikant hos Hertigen af Södermanland 31 Dec. s. å. Vice Notarius hos presteståndet wid riksdagen 1786. Extraord. Adjunct wid gymnasium i Westerås 7 Dec. s. å. Blef ock 3 Aug. 1789 Consist.Amanuens och Notarius Gymnasii men resignerade samma syssla. Orerade i anledning af Konungens tillträde af Regeringen 2 Nov. 1796. Logices et Metaphys. Lector 14 Oct. 1797, sedan Konungen afslagit klagomål, deribland af då war. Acad.Docenten Benj. Carl H. Höjer. Till denna tid war det han, efter belönta skaldestycken warande Ledamot af Kongl. Wetenskaps- och WitterhetsSamhället i Götheborg, utgaf flera wittra arbeten. Orerade i anl. af Kronprinsens födelse 18 Nov. 1799. Rector Gymnasii 1798, 1803 och 1806. Njöt aldrig mera än Expectancelön , och hade derföre nästan alltid för sin bergning pensionärer. Efter flera förslagsrum till större pastorat, Kyrkoh. här 27 April 1807. Prost och introd. af Biskopen Doctor Flodin i Aug. s. å. Vice Prost öfwer Norrberkes Contract 18151816. Hans ordentliga och gagnande lefnad afbröts genom förkylning med en hastig död 3 Juli 1821. Begrofs 27 Juli med tal af Doctor J. M. Swedelius i Köping.

Gift 1. 20 Juli 1787 med Cath. Marg. Christophersson, f. i Götheborg 1768, Sockerbagaredotter, död 9 Sept. 1795 efter sonen Carl Christopher, som drunknade i Skinnskatteberg 27 Dec. 1795, jemte en Läskamrat H. F. Lönbom. 2. 22 Juni 1797 med Anna Cath. Bergman, enka efter Hwarfsbokhåll. A. Ullström i Götheborg, död 21 Aug. 1810 i 45:te året. Af henne woro: Anders Gustaf, Medico Philos. Cand., olycklig efter en häftig sjukdom, död 1830; Helena Elisabeth, g. m. Capitainen Baron A. F. Rudbeck. Gift 3. 7 Juli 1812 med Lovisa Charlotta af Dittmer, f. i Götheborg 11 April 1770, dotter af SuperCargeuren af Dittmer.

Skrifter: Skaldestycken öfwer Fiskerierna, såsom swar på Wet. och Witt.Samhällets prisämne 1784 (Samhällets Handl. III Styck.) Götheb. 1785. Om Allmänna Skådespels werkan på sederna; äfwen swar på prisämne (Ibid.) Religions-Friheten; Skaldestycke. Götheb. 1786. 4:o. Skaldestycket ReligionsFriheten blef strängt criticeradt i Stockh.-Posten och bedömdt i uppställningen såsom ett widunder. Tal på d. 19 Aug. 1786, hållet för Wet. och Witt.Samhället i Götheborg. Götheb. 1787. 8:o. Öfwersättning af Doctor J. Fordyces Predikningar för unga Fruntimmer. 1 o. 2 Del. Ib. 1786. 8:o. Theses Miscellaneæ. Aros. 1791. Twenne Skrifter i Moralen (anon.) hwaraf 2 uppl. äro tryckta.

18. Mag. Jacob Borelius. Född i Ramsberg 29 Oct. 1772. Fadr. Comminister. Stud. 1786. Magister 1794. Uppehöll sig ständigt wid academien, disputerade præsid. 1798 och blef Docens i MoralPhilosophien 22 Jan. 1799. En af de 8 äldste Docenter 1803. Förestod Skytteanska Professionen w. t. 1806. E. O. Philos. Adjunct 28 Juni 1807. Föreslagen till Philos. Theor. Professionen s. å. Philos. Adjunct 30 Oct. 1809. Förestod Phil. Pract. Professionen längre tid 1810 och 1811, och erhöll andra rummet å förslaget. Framställde Magisterfrågan wid promotionen 1812. Uppehöll Philos. Theor. Professionen tidtals 1812 och 1813, och hade dertill första förslagsrummet 1813. Speciminerade ex speciali gratia för Prest- och Past.examen 1813. Pwgd 6 Juni s.å. Philos. Theor. et Pract. Lector wid Westerås gymnasium 29 Dec. s.å. Rector Gymn. 1816 och 1821. Orerade i anl. af Kröningen 11 Juni 1818. Kyrkoherde här 11 Mars 1822. Tillträdde genom accord i Aug. s. å. Prost 11 Dec. s. å.

Gift 17 Oct. 1820 med Cath. Ulrica Böttiger, dotter af Apothekaren C. F. Böttiger i Westerås, f. 7 April 1794. Enda barnet Johan Jacob, f. 21 Juli 1823, Student.

Skrifter: De Methodo Socratis docendi, exemplo e Dialogo Platonis, qui inscribitur Eutyphro, illustrata. Ups. 1798. Grundreglorna af den allmänna Språkläran, lämpade efter fattningsgåfwan hos barn, och brukbara såsom en förberedelse till lärandet af alla Språk; af J. Silvestre de Sacy. Öfwers. Upsala 1806. 8.o. De Divisione Logica. Ups. 1808. De Indifferentismo Theol. Dogmatico Observationes. Ib. 1813. Profpredikan i Westerås Domkyrka. Westerås 1816. Tal i anledning af H. M. K. Carl XIV Johans uppstigande på Thronen, hållet på Westerås Gymnasii Lärosal d. 11 Juni 1818. Westerås s.å. 8:o.

[Se även Steffenburgs Skolminnen.]

2. Comministrar

Matthias Nicolai Isogæus Johannes Laur. HasselbeckiusEric SmeckMagnus LindeliusJohan WadeliusEric SernanderJohan ArhusianderLars ZimmermanLars DicanderPehr LjungbergGeorg AgneliusAnders ElvénCarl Petter Wenström.

1. Matthias Nicolai Isogæus. Född omkring 1620 i Hedemora. Får säkert antagas för son af Prosten i Köping Mag. Nicol. Isogæus. Pwgd efter wackra studier i Westerås i Dec. 1649. Blef straxt förordnad till förste ord. Commin. här och war af församl. så älskad, att den 1660 ändtligen wille hafwa honom till Pastor, hwarwid förargeliga uppträden föreföllo. Men snart war han oförmögen till all tjenst. Redan 1663 war han af gikt så ansatt, att han måste sitta i predikstolen och kunde ej göra altartjenst. Död 9 Nov. 1665.

Gift 1. 1650 med en dotter af Herr Staffan, församlingens Pastor; 2. 4 Juli 1654 med Sara, Prosten i Enköping Mag. Sim. Naucleri dotter och enka efter en Bokhållare Peder Rask, samt åter gift 3. med Borgmästaren Johan Larsson i Köping. En styfson Simon, som för erhållen goduppfostran upptog hans namn, war den märkelige Kyrkoherden Isogæus i Claræ förs. i Stockholm.

2. Johannes Laur. Hasselbeckius. Född i Haraker och Hasselbeck 1639. Fadr. Nämndemannen Lars Jansson. Synes icke fått besöka academien men blef dock Biskop Laurelii Domesticus, då han 2 Juni 1665 Pwgdes. Sändes snart hit att wara Vicarius Comm. och wann församlingens tycke, så att han utan förslag begärdes till ordinarius. Lefde i godt förstånd med Pastor Herr Aron, som prisade hans arbete och hjelpsamhet. Wid vacancen 1683 hade han ett stort parti i församlingen, som arbetade att få honom till Pastor. Det kom ock så långt, att Konungen återkallade en fullmagt, som han sjelf gifwit en annan, och utnämnde Hasselbeck med collationsbref af 30 Mars 1685, sedan H. Maj:t "sjelf genomläsit ransakningen med dess bilagor och funnit hans större förtjenst." Efter den tidens skyndsamhet skulle han straxt insättas och uträkning war gjord om fleras flyttning efter hans befordran. Dock äfwen detta blef om intet; en tredje man fick sysslan, och Hasselbeck förblef här Commin., men war sträf mot den gamle mannen som blef Pastor, i synnerhet för det han hade sin son till Adjunct. Död 1694.

Gift 5 Juli 1666 med Susanna, Kyrkoh. Mich. Husbyensis dotter i Haraker, f. 1643, död 1697. Barn, af hwilka några ändrade namnet till Hasselberg, woro: Daniel, Pastor i Floda; Pehr, Pædagog i Mora; Johan, Stud. men drunknade i Westerås; Carl, Fältwäbel wid Gardet i Stockholm; Margareta, ses nedanföre.

3. Eric Smeck. Född i Westerås 27 Dec. 1664 på den trakten, som då kallades Smäcken och nu är föga känd. Fadr. Eric Ericsson synes warit den "Smäckfar", en liten wärdshushållare, hos hwilken presterne wid sina möten plägade gerna samlas, för att under samspråk dricka sitt glas och röka sin pipa. Stud. 1683. Pwgd i Dec. 1690. Hitkallades ifrån Odenswi, att förestå nådåret 1694 och blef följande år ordin. Commin. Respondens i prestmötet 1697. Är antecknad såsom en egensinnig och otidig man, wille ock bryta sitt löfte att conserwera huset. Dömdes 1705 af Hofrätten till suspension och afbön, för det han förolämpat Häradsrätten och hulpit en fånge lös utur kronobetjeningens händer. Död 28 April 1717.

Gift 1 Oct. 1695 med Margareta Hasselbeck, företrädarens dotter, som efterlefde. Barn: Johan Smecker, Pastor i Malma; Daniel, Bokhållare, bodde ock i Malma, g. m. Lisa Harelia. Deras son lärer warit Mag. Joh. Malmenius, slutligen Pastor i Ö. Husby, Linköpings stift; Eric Smecker, Handlande i Westerås.

4. Magnus Lindelius. Commin. 1718. Se Past. i Himmeta.

5. Johan Wadelius. Född i Söderberke och Wads by 18 Dec. 1691. Fadr. Bergs- och Nämndeman. Stud. 1717. Pwgd 1 Maj 1723, och Adjunct i Söderberke. Wald Commin. här 1730. I bref till Consist. af Mars 1731 klagade Landshöfdingen, att bönderne straxt efter profwet försäkrat Wadelius om sysslan och sagt, att de förut sammansatt sig derom. Wida större olagligheter woro denna tid wanliga utan anmärkning och mannen blef i frid. War föreslagen till Heds pastorat och hade erhållit flesta rösterna, då han dog 23 April 1737.

Gift 1730 med Helena Jernbeck, hwars fader war egare af Finbo bruk i Norrberke. Hon war enka efter Inspektor O. Forsberg och blef sedan omgift med Sämskmakaren Sam. Schmidt i Arboga, död 1764, 68 år gammal. Barn: Elisabeth Helena, g. m. BruksInspektoren C. H. Croom; Christina Rebecka, g. m. Plåtslagaren J. Croom i Arboga.

6. Eric Sernander. Född i Lima 28 Febr. 1697. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1720. Pwgd 1722. Commin. i Hubbo 1727 och transp. hit 19 Oct. 1737. Död 20 Jan. 1753.

Gift 17 Sept. 1727 med Brita Torbergius, Capellansdotter i Leksand, f. 1693, död 4 Sept. 1750. Barn: Eric, Commin. i Leksand; Maria, g. m. Er. Agorelius, Skolmästare i samma församling.

7. Johan Arhusiander. Född i Bjursås 12 Nov. 1706. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1727. Skolmästare i Gunnilbo 1732. Pwgd 13 Juni 1733 i Upsala af ÄrkeBiskop Steuchius. Måste öfwer 20 år med ett tillwäxande hushåll nöja sig med den swaga lägenheten och blef ändtligen i Sept. 1753 Commin. här. Ankom 1754. Död 2 Aug. 1764.

Gift 1733 med Helena Weström, Commin. i Gunnilbo dotter, som dog i Hedemora 1778, 63 år gammal. Barn: Helena Catharina, g. m. Landskamrer L. A. Wadsten i Cuopio; Elisabeth, g. m. slutl. Prosten i Hed Mag. Adde; Anna Margareta, g. m. Murmästaren P. A. Meijer i Hedemora; Eva Brita, g. m. Kopparslagaren P. Hedelius ibid.; Beata Maria, g. m. Commin. Swederus i Sala; Christina, död ung; Johan, blef bofast i Christiania i Norge.

8. Lars Zimmerman. Född i Westerås 4 Febr. 1708. Apothekaren Eric Zimmerman och Ingrid Lidenius woro hans föräldrar. Redan såsom gosse inskrifwen wid Upsala academi begagnade han en tid underwisningen i Westerås, till dess han blott 16 år gammal begaf sig till Umeå att conditionera hos sin morbroder Prosten Lidenius. Fortfor med lika sysselsättning på flera orter, serdeles i Stockholm, till dess han, då mogen man med wackra kunskaper, blef i Westerås Pwgd 21 Dec. 1754. Sattes straxt till Kungsåra, att wara v. Pastor. Flyttade till Pastor här 1759 och waldes 1765 till Comminister. Lärer tillträdt 1767. Arbetsam med ordning och jemnt sinne, likwäl af slag död 23 Oct. 1770.

Gift 1767 med Christ. Maria Böök, Prosten Bööks dotter, som kom i nytt gifte med PostInspektoren E. F. Scharff i Köping.

9. Lars Dicander. 1772. Se Past. i Kumla.

10. Pehr Ljungberg. Född i Köping 24 Nov. 1734. Fadr. Carl Ljungberg war Sämskmakare. Stud. 1762. Pwgd 15 Juni 1766. War Prostens Adj. i Hedemora till 1774, då han wald Commin. i W. Wåla fick bättre utwäg för maka och barn. Transp. hit 25 Maj 1788, sedan han ibland 13 sökande wunnit förslagsrum och flesta rösterna. Död 18 Juli 1795.

Gift 176.. med Christina Westberg ifrån Fahlun, som dog 20 Dec. 1820. Af deras 10 barn blef Carl Magnus, S. M. Adj. men afsatt ifrån embetet; Pehr, Kyrkoh. i Hjulsjö. Af döttrarna lefde 2 ogifta och en enka efter en Rådman i Gefle.

11. Georg Agnelius. Född i Fahlun 10 April 1746. Fadr. Arbetande och måhända brukare i grufwan kallade sig Lamb, som sonen gaf ett Latinskt uttryck. Stud. 1769. Pwgd 5 Juni 1774, kallad till Huspred. af ÖfwersteLieut. Örnskölds Enkefru f. Schönström. E. O. Bataljonspredikant wid Westmanlands regimente 1780. Synes icke gjort stiftet någon tjenst förrän han 1788 blef Nådårspredikant i Arboga. Kom snart derifrån hit att biträda Pastor. Med nära enhällig kallelse Commin. 7 Mars 1796. Tillträdde 1798. V. Pastor 1806, då församlingens Prost, hans wän med lika lefnadswanor, flyttade ifrån orten. Död 23 Febr. 1813. Ogift.

12. Anders Elvén. Född 25 Juni 1756 i Elfdals socken och Klitten, af fattiga föräldrar Olof Israelsson och Marit Larsdotter. Wid 17 års ålder följde han sin fader att söka arbetsförtjenst, och stadnade i Sundswall. Derstädes blef fadren död, och såsom anhörige berättat, har sonen, uppmuntrad af skolgossar att följa sin håg för läsning, anmält sig hos Rector och blifwit med godhet mottagen. Det förstås, att han icke utan fleras betydliga understöd kunnat genomgå skolan. Derifrån kom han till Gefle gymnasium och genom condition hos en Patron Aron i Husby fick han medel att blifwa Student 1781. Pwgd 29 Nov. 1789, och sattes först att underwisa i Schenströmska barnhuset i Westerås. War sedan Adj. i Wåla, Leksand och Stora Schedwi. I sistnämnda församl. Skolmästare 1805. Commin. här 11 Oct. 1813. De sista åren mycket sjuklig. Död 4 Juli 1818.

Gift 1. 20 Aug. 1805 med Anna Elis. Myrsell, dotter af Organisten i Stora Schedwi J. E. Myrsell och Helena Karth, f. 1783, död 1806. 2. 16 Juni 1807 med Anna Elis. Merkell, sedan Commin. i Kolbeck O. Bergströms maka. Barn: Olof, död ung; Anders Fredric, f. 1810.

13. Carl Petter Wenström. Född 22 Aug. 1776 i Westerås. Fadr. Edm. Wenström, Färgerifabrikör, war bondson ifrån Hwena wid Wimmerby. Modr. Maria Elis. Öhrman. Stud. 1796. Vic. Collega i Sala skola 3 Mars 1802. Pwgd 16 Juni s. år och derpå Adj. hos Commin. ibid. V. Rector 1804 och Prostens medhjelpare 1805. allt på samma ställe. Rector i Hedemora skola 13 Dec. 1811. Past.ex. 13 Oct. 1813. Commin. här 11 Jan. 1819. Tillträdde 1821. V. Pastor i Aug. s. å.

Gift 13 Oct. 1807 med Maria Christ. Hillgren, f. i W. Wåla 20 Febr. 1786, dotter af BruksInsp. Jonas Hillgren och Hel. Maria Harkman. Barn: Carl Edmund, Kongl. Hofpred.; Johan, f. 20 Juni 1818; Nils Gustaf, f. 6 Juli 1820; Wilhelm, f. 22 Oct. 1822; Christian Daniel, f. 20 Nov. 1824; Eric Ludvig, f. 20 Nov. 1826; Swen Otto, f. 2 Febr. 1829; Maria Charlotta, f. 9 Aug. 1808; Gustafwa Catharina, f. 1814, död ung.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 24 juli 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt