Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Gunnilbo

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Petrus Henrici BarchæusAndreas Georgii TroninusHenricus Petri BarchæusJohannes Laur. BarcheliusLaurentius ElfwiusJohannes KumblinIsac ArosellOlof HelleniusEric KumblinAbraham SchultzbergJacob RhamneliusJohan Petter ArlbergAnders NorbergDaniel Löfwenius.

1. Petrus Henrici Barchæus. Född i någondera af Berkes socknar, der fadren warit Bergsbrukare och uppgifwes för son af den 127 år gamle Kyrkoh. i Berke Henricus Norlandus. Belåten med skolestudier blef han 13 Sept. 1612 Pwgd af Biskop Bellinus och sänd Pastor i Odenswi till hjelp, sedan Capellet här i Gunnilbo fjerding war uppbyggdt. Förordnades Thomæ dag 1617 till enskild Capellan här i annexan, men bodde ännu i moderförsamlingen till dess han fick ett torp här till boställe. Redan i Mars 1623 hade Kon. Gustaf Adolf häraf gjort ett afskiljdt pastorat, men icke förr än efter Regeringens ytterligare resol. 27 Febr. 1638 insattes D. Petrus fullt i Kyrkoherdetjensten. För sin tid en berömlig prest, wäl ansedd af församlingen och sina förmän. Död 20 Maj 1654. Begrofs 28 Maj i choret, der Barchæiska grafwen allt härtill warit.

Gift 14 Maj 1620 med Susanna Elofsdotter, som efterlefde. Af barnen nämnas.: Henric, som nedanföre förekommer; Samuel, Bonde i Norrbyn; Catharina, g. m. församlingens Klockare Pehr Jönsson i Getänget; Susanna, g. m. Häradsdomaren Lars Pehrsson i Erlandsbo. Härigenom blef det länge fortfarande presthuset förbundet med en stor del af församlingsboerne.

2. Andreas Georgii Troninus. Född i Stora Tuna och Trönö. Fadr. Göran Andersson, en hederlig bonde, dog 1644 sedan han 7 år legat till sängs. War så utmärkt i Westerås gymnasium, att Biskop Rudbeck hedrade honom med titel af Philos. Candidat. Pwgd 24 Juni 1642 till Pastors Adj. i S. Berke. Commin. derstädes 1646. Då Pastor i samma församl. blef död s. år, och fyra till wal efter honom föreslogos, hade Herr Anders i en predikan sagt till sina åhörare: "sen eder wäl före: tagen icke den. som är snäsande, icke för rikedomars skull, eller derföre att han bor nära, såsom ske plägar." Den föreslagne Johannes, Commin. i Norberg, ansåg sig dermed förolämpad och klagade i Cons. Prot. 13 Dec.1654: "D. Andreas begärar Gunnilbo pastoratum. Sent.: Sändes dit, att låta sig höra af församl. och förnimma deras betänkande." Följ. 5 Febr. "kommo twå karlar ifrån Gunnilbo upp i Capitlet, emottogo D. Andream till Pastor och räckte Ep. handen therpå." För enkans 2 nådår, en owanlig sak denna tid, måste han dröja med tillträdet till 1655. Död 21 Oct. s. å.

Gift 14 S. e. Trin. 1643 med Brita Pedersdotter, som i lysningen hette "dygderik Piga ifrån Sellnäs" i Tuna. Hon återkommer nedanföre. Barn: Georg, Commin. i Fahlun; Andreas, som för styffadrens ömma wård upptog dess namn Barchæus och blef Prost i Norberg; Christina, g. m. P. Gangius, Pastor i Haraker; Margareta, g. m. Joh. Giræus, Pastor i Åhl; Brita, g. 1680 m. Lieutenanten Joh. Johansson, som lärer hetat Fougberg.

3. Henricus Petri Barchæus. Född i Odenswi prestgård 26 Juli 1622. Son af ofwanst. N:o 1. Ifrån gymnasium blef han 1652 Skollärare wid Ferna Hammar, kallad af Hans Neuman. Fordrades hit till hjelp af sin fader 1653 och Pwgd 2 Juli. Förestod nådåren till 1656, då han blef Adjunct hos Herr Staffan i Skinnskatteberg, men emedan Troninus så snart blef död, återsändes han hit, att wara Vice Pastor. Blef ock enhälligt kallad och af Cons. samtyckt till Ordin. Pastor, "emedan fadren uppbyggt prestgården och han bäst kunde hjelpa modren och sterbhuset." Introd. på sin bröllopsdag 1658. En driftig och oförtruten man, hwilket wisade sig wid kyrkans uppbyggnad, prestgårdens förbättring, egornas utwidgande m. m. Allwarsam i disciplin inberättade han till Consist. i Aug. 1672 "den stora förargelse, som skedde i kyrkan af en part med tobakstuggande, hwilket de icke höllo för någon synd, ehuru de blefwo underwiste. Resp.: Församlingen skall förmanas, att med sådant afstå. Infinna de brottslige sig icke och widkänna, att sådant är synd och den afbedja, så stänges ifrån kyrkan och citeras till Cons. Lägger församl. sig ut för dem, att de intet skola blifwa straffade, miste tjensten på någon tid." Hans gagneliga lefnad warade till 13 Mars 1695. Begrofs högtidl. af Biskop Carlson 11 Juni.

Gift 2 Juli 1658 med Brita, som då kallas Silnæa, företrädarens enka, f. 1620, död 1687. Enda barnet war Susanna, g. m. efterträdaren.

4. Johannes Laur. Barchelius. Född i Kolpebo, Söderberke socken, af fattigt Torparfolk 20 Juni 1648. Fick 1673 fara till academien, warande Informator för sederm. Professorn P. Elvius, och fortfor läsa till dess han Pwgdes i Mars 1679, kallad till hjelp af den föregående. Fick ock straxt tillträda den en tid lediga Capellanstjensten och wann församlingens synnerliga kärlek, så att, under det swärfadren ännu låg på bår, han blef begärd till hans efterträdare. Märkeligen afgjordes ock allt så fort, att samma dag 11 Juni 1695, då gubben begrofs, blef Barchelius insatt af Biskopen i pastorsembetet. Död redan 17 Aug. 1698. Biskop Carlson begrof honom 16 Oct. De gamle talade länge om den gode mannen med öm saknad.

Gift 24 Aug. 1680 med Susanna Barchæus, företrädarens dotter, om hwilken mera nedanföre. Af 6 barn lefde: Susanna, g. m. Commin. i Westerås Lars Kalsenius, och Margareta, som blef maka till twå Kyrkoherdar här. [Se n:o 7 och n:o 8.]

5. Laurentius Elfwius. Född i Elfdals prestgård 14 Aug. 1667. Fadr. sedermera Pastor i Orsa. Hade sin äldre broder Johan till ledare i studierna och wistades med honom ifrån 1676 träget wid academien. War ännu ung, men stadgad, då Baron Duwall, Landshöfd. i Fahlun, tog honom till Informator för sina söner. Med utmärkt loford begärde han 1690 af Biskopen att få honom till sin Huspredikant. Pwgd 13 April s. å. Efter denne sin gynnares död kom han till en Ryttmästare C. Creutz i Stockholm och fortfor att conditionera, då oförmodadt 1699 utsigt öppnades till hans befordran. Efter flera förslag till conservation af ett hus, som både församl. och Cons. alltid welat wäl, kom denne Elfwius i närmaste åtanka, blef utnämnd och antagen, hitflyttade och war så nära ägtenskapets fullbordan med enkan, att en gång war lyst dertill, då han af en häftig pleuresie bortrycktes 12 Dec. s. å. Biskop Carlson synes outtröttlig i sin tillgifwenhet för denna familj, ty också nu hedrade han begrafningen 2 Febr. 1700 med sin tjenst.

6. Johannes Kumblin. Född i Ynglinge by, Kumla församl. 7 Febr. 1661 af Skattebonden Eric Andersson och Brita Ersdotter. War en åldrig, men ock kunnig gymnasist, då han 1690 afgick till academien. Pwgd 7 Maj 1695 wid den största ordination som i Westerås inträffat, af 24 personer, och omedelbart Commin. här. Om han wid pastorsledigheten 1698 warit påtänkt, är icke antecknadt; men allt mera känd och wäl anskrifwen i församl., och dertill ogift, ansågs han nu 1700 tjenligast att upprätta det nedtryckta huset. Endast en Christiernin i församl. lade sig deremot, af uppenbar afwighet, men den hederlige ContractsProsten Dwan bewisade så hans skicklighet att motståndaren gaf efter. Han blef således confirm. och äfwen introd. samma dag, som han war brudgum, af Biskop Carlson. Den öfwer honom tryckta likpredikan wittnar, utan smicker, om hans förtjenster i embetet. Predikade i prestmötet 1706. Höll ock marknadspredikan 1718. Begärde Adjunct först i April 1724, då han blifwit rörd af slag. Död 16 Febr. 1725. Begrofs 16 Mars med predikan af Prosten Browallius.

Gift 24 Febr. 1701 med Susanna Barchæus, Kyrkoh. Barchelii enka, f. 1659, död 17 Nov. 1739. Enda barnet Eric blef Kyrkoh. här.

7. Isac Arosell. Född i Westerås 27 Mars 1686. Son af Rådmannen Henr. Arosell och Cath. Schleikert. Stud. 1706. Gagnade sig så af sitt mångåriga wistande wid acad. att han 1717 ansågs wärdig blifwa Rector Scholæ i Hedemora. Dock har en samtidig anmärkt, att han ock hos Biskopen hade andra talande skäl. Pwgd 18 Maj 1718. Ännu fortfor wälwiljan mot det gamla Presthuset här, att den bortgångne alltid ersattes med någon anhörig. Så blef Arosell Pastor efter sin styfswärfader, med fullmagt af 15 Sept. 1725. Ankom 1726. Orator i prestmötet 1719 och Concionator 1726. Allwarlig och nitisk lärare har han hållit god disciplin och lemnat församl. i ordentligt skick. Sorg och tröst följde äfwen på hans tidiga död, som inföll 20 April 1730.

Gift 1718 med Margareta Barchelius, dotter af ofwanst. N:o 4, blifwer widare nämnd. Af flera barn lefde: Henric, som dog studerande; Isac, Commin. i Carbenning.

8. Olof Hellenius. Född i Wenjan 1685. Fadr. Kyrkoherde. Ibland många fattiga samsyskon och ännu flera half- och styfsyskon drog han sig underligen fram, så att han 1706 blef Student. Pwgd 29 Juni 1709 i Strengnäs af Biskop Bilberg under vacancen i Westerås. Blef då Nådårs-predikant efter Commin. Nassenius i Fahlun. War sedan i Wika och Rättwik. Commin. i Westanfors 1719, ehuru enkans conservation söktes. Waldes dock sjelf till detta pastorat i Aug. 1730, för att upprätta ett sterbhus, och tilltr. 1731. Respondens wid prestmötet 1723. Lemnade ett wida mera behöfwande hus då han dog 1 Nov. 1731.

Gift 1. 1710 med Justina Nassenius, dotter af Commin. i Fahlun, des. Pastor i Swerdsjö P. Nassenius, död i April 1730. 2. 29 April 1731 med Marg. Barchelius, ofwanst. Arosells enka, f. 1687, död före mannen 29 Juli 1731. Barn i förra giftet: Pehr, Rector Scholæ i Köping; Anders, Revisor i ManufacturContoiret; Maria, ses nedanföre; Catharina, g. m. Commin. i Malma A. Toltonius [heter Olof Toltonius där]; Justina, g. m. Commin. i Björskog P. Malmström.

9. Eric Kumblin. Född härstädes 10 Juli 1702. Son af ofwanstående N:o 6. Med privat underwisning redan 1713 inskr. wid acad. Hade gjort sig wälkänd, äfwen utom stiftet, då han 30 Aug. 1731 kallades till Adj. af Kyrkoh. O. Hökerstedt wid Ladugårdslands församl. i Stockholm och Pwgdes i Oct. Kort derpå afled oförmodadt hans swåger Kyrkoh. Hellenius, hwarföre han hitkallades att såsom Vicarius förestå tjensten efter honom. Genom lyckliga omständigheter, och då alla ömmade för de oförsörjda barnen, inträffade, att han erhöll förslaget och waldes med stor pluralitet 17 Dec. 1732, framför Commin. på stället, som der arbetat öfwer 30 år, flera än den waldes hela lifstid. Introd. på sin bröllopsdag. Fromsinnad och behaglig i embetet och allt sitt uppförande. Predikade i prestmötet 1758. Död 12 Maj 1760. Begrofs i sina fäders graf 24 Juli af Commin. Bergnell med likpredikan, som trycktes.

Gift 8 Febr. 1733 med Maria Hellenius, företrädarens, sin swågers, dotter, f. 24 Dec. 1713, död 19 Nov. 1796. Barn: Johan, Rector Scholæ i Lindesberg; Olof, Bergsråd; Eric, Commissarie i GeneralAssist.Contoiret; Maria Christina, g. m. fadrens successor; Susanna Catharina, g. m. StadsFältskären P. Fridsberg och Rådman C. E. Essén i Köping.

10. Mag. Abraham Schultzberg. Befullm. omsider 1 Nov. 1765 efter twenne wal, 16 Sept. 1761 och 1 Aug. 1762, och derpå flera års fortfarande process. Äfwen nu med afseende på conservation, woro framför denne på förslaget K. Hofpredikanten Mag. A. Nohrborg och Commin. i Westerås O. Gagnelius, hwilken egentligen åsyftades. Då så länge drog ut på tiden, skedde wid utgången, att i stället för modren blef den nu uppwäxta dottren efterträdarens maka. Se Past. i Skinnskatteberg.

11. Jacob Rhamnelius. Född i Rytterne 7 April 1733. Fadr. till slut Kyrkoherde i W. Wåla. Stud. 1755. Pwgd 4 Maj 1760. Commin. här 23 Sept. 1771. Älskad i församlingen hade han blott en sökande jemte sig till pastoratet, fick enhällig kallelse och fullmagt 28 Sept. 1784. Tilltr. 1786. War Respondens i prestmötet 1779. Med uppbyggliga gåfwor och lefnad war han plågad af melancholie, som ändtligen så hårdt ansatte honom, att han sjelf afhände sig lifwet 7 Oct. 1788.

Gift 13 Oct. 1772 med Maria Christ. Hellbom, Pastorsdotter i W. Wåla, f. 1744, död kort efter mannens olyckliga affärd 21 Oct. 1788. Barn, som upptogos af en ogift morbroder, hwilken föga förstod eller kunde wårda dem, woro: Jacob, blef gardist; Maria, död ogift 1838; Helena, säges kommit till Ryssland; Jacobina, på en Sidenfabrik; Christina, g. m. en Trädgårdsmästare.

12. Johan Petter Arlberg. Född i Heds Commin.gård 10 Nov. 1749. Fadr. till slut Pastor i Fleckebo. Stud. 1761. Pwgd 26 Aug. 1774. Adj. i Husby i 14 års tid från 1779. E. O. Bataljonspredikant wid Dalregimentet 1780. Past.ex. 5 Dec. 1781. Enhälligt wald Kyrkoh. här, befullm. 14 April 1789. Tilltr. 1791. Prost 1816. Död 28 Oct. 1820.

Gift 1 April 1791 med Charlotta Maria Dahlsson, då wid Ferna bruk, f. 1756, dotter af Brukspatron Jac. L. Dahl på Furudahl, död 29 Mars 1837. Barn: Jacob Lorentz, sjuklig; Johan Fredric, Medic. Stud., död i Upsala; Pehr Reinhold, en tid barnlärare; Charlotta Elisabeth, g. m. Pastor i Jerna L. G. Schultz.

13. Anders Norberg. Född i Fahlun 11 Jan. 1770. Fadr. af lika namn war Grufwearbetare. Stud. 1793. Pwgd 29 April 1796 till Pastorsadj. i Thortuna. Flyttade 1801 till Commin. i Rättwik. Vice Pastor i Dingtuna 1808. Commin. här 23 Juli 1809. Commin. i Kolbeck 2 Dec. 1811. Past.ex. 1814. Behållen i kärlek ifrån förra tiden wald Kyrkoh. här med stor pluralitet 1821, befullm. 25 Juni. Ankom 1823. Prost 23 Juli 1834. Död 11 Maj 1840.

Gift 27 Mars 1810 med Erica Gustawa Utterström, Kyrkoherdedotter i Fleckebo, f. 4 Oct. 1773, död 3 April 1843. Dottren Augusta Andreetta, f. 10 Juli 1815.

14. Daniel Löfwenius. Född i Westerås 27 Mars 1792. Fadr. till slut Prost i Rättwik. Stud. 1805. Pwgd 27 Juli 1817 till Adj. Past. i Sophia Magdal. församling. Kom till Pastor i Söderberke 1819, der han förblef, utom en kort tid i Grangärde. Vice Pastor i Sept. 1833. Kyrkoh. här 7 Dec. 1840 efter nära enhällig kallelse. Sjuklig med tjenstledighet kunde han icke iakttaga tillträdestiden 1843. Död nära wid Nyköping 31 Aug. s. å.

2. Comministrar

Petrus GangiusJohannes BarcheliusJohannes KumblinPetrus Matth. WeströmJohan ArhusiusJonas BergnellJacob RhamneliusOlof EckmanLars SundbergAnders NorbergAnders Samuel SchultzJohan ThorellPehr Olof Liedström.

1. Petrus Gangius. Förste ordin. Commin. 1665. Se Past. i Haraker.

2. Johannes Barchelius. 167.. Se Past. i denna församling.

3. Johannes Kumblin. 1695. Blef också Pastor på stället.

4. Petrus Matth. Weström. Född i Maj 1677 i Westerås. Fadr. Matts Skutbyggare, war derstädes Borgare. Kallade sig Arosiander till dess han 1698 kom till Upsala. Pwgd 6 Juni 1700. Kom då hit att wara Nådårsprest. Commin. s. å. War 1732 uppförd å förslag här, men blef förbigången i walet för en son i gamla pastorshuset. Fick då ståtliga löften om annan befordran, som aldrig inträffade. Död 4 Nov. 1746.

Gift 4 Juni 1704 med Anna Forselius, Kyrkoherdedotter i Haraker, säkert den som dog i Hämlinge, Munktorps socken 1762. Barn: Pehr, Kamrerare och Ledamot af Kgl. Wetenskapsacad.; Andreas, Organist; Lars, Hemmansbrukare i Munktorp; Helena, g. m. Commin. Arhusiander i Skinnskatteberg.

5. Johan Arhusius. Född i Fahlun 6 Aug. 1711. Fadr. war Predikant wid grufwan. Kom ifrån ortens skola till Upsala 1728. Antogs 1732 till Skolmästare wid Wedewågs och Qwarnbacka bruk, och war så öfwad i Tyska språket, att han derpå kunde predika för det inkomna bruksfolket. Pwgd 13 Aug. 1735 och då Adj. i Ljusnarsberg. Commin. här 1747. Död 11 Juni 1756.

Gift 21 Apr. 1743 med Anna Christ. Fellenius, Kyrkoherdedotter i Ljusnarsberg [kallas Anna Elis. där], omgift med den följande. Sonen Pehr blef Handlande i Köping.

6. Jonas Bergnell. Född i Westerås 15 Jan. 1719 af Borgaren och Kämnären Bengt Bergman samt Anna Malm. Stud. 1741. Wistades länge wid academien och anwände tiden wäl. Pwgd 7 Jan. 1747 till Adj. hos Pastor i Björksta. Kom 1756 hit, att wara Tjenste- och Nådårspredik. efter Arhusius. Blef dess efterträdare i Aug. 1757. V. Pastor 1760. Arbetsam i allt som honom tillhörde och serdeles skicklig catechet. Död 30 Aug. 1770.

Gift 1758 med Anna Christ. Fellenius, den föregåendes enka, f. 1714, död 23 Jan. 1774.

Skrifter: Likpred. öfwer Kyrkoh. Er. Kumblin 1760. Skref ock mycket både i Philos. och Theol., hwaraf han utgaf något såsom anonym.

7. Jacob Rhamnelius. 1771. Se Past. loci.

8. Olof Eckman. 1785. Se Past. i Nås.

9. Lars Sundberg. Född 25 Juli 1763 i Fahlun. Fadr. Arbetare wid grufwan. Stud. 1787. Pwgd 2 April 1791. Notarius wid prestmötet 1804. Commin. här i Oct. 1806. Död kort efter tillträdet 3 Aug. 1808.

Gift 12 Juli 1808 med Eva Brita Godenius, Prostdotter i Gagnef, f. 1780. Bruden omtaltes såsom owanligt grann. Han sjuk sjelfwa bröllopsdagen. Enkan omgift i Stockholm med Kyrkoh. i Edebo Mag. A. G. Klosterberg.

10. Anders Norberg. 1809. Se Past. på stället.

11. Anders Samuel Schultz. 1812. Se Past. i Hed.

12. Johan Thorell. 1827. Se Commin. i Söderberke.

13. Pehr Olof Liedström. Född i Westerås 25 Aug. 1800. Fadr. HattmakareÅldermannen Anders Liedström. Modr. L. Bagge. Stud. 1820. Pwgd 22 Dec. 1823. Skolmästare i Norrberke 15 Mars 1833. Commin. här 12 Juni 1843.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 27 maj 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt