Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Swärdsjö

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar
  3. Skolmästare.

1. Kyrkoherdar

Daniel Jonæ Johannes GunnariLaurentiusJohannesBenedictus LaurentiiCarolus RagvaldiCarolus PetriMarcus LaurentiiJonas PetriAndreas MatthiæVincentius PetriMichael MichaelisPetrus Nicolai BullernesiusDaniel Matthiæ SwärdsjöensisOlaus Erici SchultLaurentius Joh. FolkerniusJohannes Erici ThermæniusGabriel Johannis SewalliusSamuel Gustavi LodigiusJohannes Laurentii HedeniusJohannes Joh. SewalliusJohannes Georgii TillæusPetrus NasseniusSamuel SernanderEric MoræniusJohan IhrmanJohan SchedwinPehr Henric GrothEric Gustaf HanngrenHelje Arosin.

1. Daniel Jonæ eller "Dan Jonisson Kijrkiohärri i Siävasiö" 1431.

2. Johannes Gunnari, "hedherligh Kirkijehärre i Swerdhesjö", då han för sittande rätt i Westerås skänkte en gård derstädes till sin "forsya Christine Jensedotter och sinom son Gunnar Hansson 1491 Odhensdagen i Prestemoth."

3. Laurentius eller "Härr Laurs i Swetesö", omtalas i en förlikningsdom öfwer dråpmål 1498.

4. Johannes, som ock namnes Herr Hans, Jöns och Joen, mottog wäl Herr Gustaf Ericsson, då han på sin flygtingsfärd genom Dalarne 1520 kom till honom såsom bekant ifrån studeringstiden i Upsala. Då Gustaf blef röjd och eftersöktes af Danske fogden Brun Bengtsson, lät Herr Joen föra honom till kronans Skytt Swen i Isala, der han tröskade i den ännu befintliga ladan och sedan fördes widare uppföre. Detta sinnelag behöll icke presten, utan delagtig i uppresningen med Daljunkaren blef han Konungens fiende och beredde sin egen ofärd 1527. Owisst är dock om han mistade lifwet.

5. Benedictus Laurentii. Finnes hafwa fått K. Gustafs collationsbref på detta gäll 2 Juli 1531. I en gammal catalog finnes ock en Benedictus för 1528. Har det grund, war Konungens bref blott en confirmation eller försäkringsskrift, som han ock werkligen finnes hafwa gifwit andra.

6. Carolus Ragvaldi. Likaså af Konungen hit förordnad 20 Juni 1538. Med mycken sannolikhet skiljes han ifrån den efterföljande af flera omständigheter.

7. Carolus Petri. Nämnes wäl utan fadersnamnet såsom Pastor här i gamla Domboken för 1546, men med säkerhet antages att han är den, som kort derpå kom till Stora Tuna, och den förste som der hade Biskops namn och myndighet.

8. Marcus Laurentii, Kyrkoh. här 1547 och Prost öfwer Östra Bergslaget, omtalas i ett Fogden Engelbrecht Olofssons bref. Innehade ock tjensten 1549, 1550 och 1555, som af gamla domboken och flera acter intygas. Har äfwen 1556 efter tidens bruk med sin underskrift bewittnat skattskrifningslängden för denna socken.

9. Jonas Petri uppgifwes hafwa mottagit församlingen 1556 och äfwen warit såsom den föregående Prost öfwer omkringliggande socknar.

10. Andreas Matthiæ är af sednare hand i denna ordning utan årtal antecknad i Rudbeckii Mem. Publ.

11. Vincentius Petri. 1562, andre säga 1569. Med Biskop Erasmus och flere prester har han 1574 i Stockholm underskrifwit några kyrkostadgar. Gillade nya mässeordningen 1577. Flyttade kort derpå, genom byte med den följande, till Folkerna. Då han icke fann sig nöjd dermed, kom han och wille återtaga denna lägenhet, hwartill Herr Michel icke samtyckte, hwarföre han i wredesmode for bort, kastande eld efter sig, som dock blef släckt. Se Past. i W. Schedwi.

12. Michael Michaelis. Son af gamle Hr Michel Helsingius på Kopparberget. War först sin faders medhjelpare, då han, tillika med sin broder Johannes, underskref liturgien 1577 och satte fadrens sigill derunder. 1578 eller 1579 blef han Kyrkoherde i Folkerna, men bytte sig med den föregående snart till Swärdsjö. Med säkerhet ses han här, då han i Mag. Petri Alftensis resealbum tecknade: Michael. M. Pastor apud Ecclesiam Sverdzö 27 Martii ..83, med symbolen: Nosce te ipsum. ["Nedifrån" saknas i radangivelsen. /SZ] Undertecknade Upsala mötes beslut 1593. I ett bref 1622 till Biskopen säger församlingen, att han jemnt måste göra tjenst i Swärdsjö eller Sundborns socken och tidigt, dag och natt, wara redo för gäst och gångande m. m. De bedja derföre att sonen Esaias, som war suspenderad, "måtte få presten igen." Den gamle mannen måste 1624 predika i prestmötet. Hade samma sällsynta öde som fadren, att snart 50 år wara samma församlings Pastor. Död 1627. Begrofs 25 Maj af Prosten Blackstadius i Fahlun, som ock höll utfärdspredikan.

Gift med Margareta, som gammal och blind efterlefde 1632. Hon war dotter af Bergsmannen Knut Pehrsson i Warggården wid Kopparberget. Af 14 barn: Knut, Bergsman; Zachris, Krigsman; Daniel, Bergsman; Esaias, prest; Brita, g. m. Herr Boo i Mora; Lisa, g. m. Bergsman Daniel Mårtensson; Anna, g. m. Anders Olofsson, Handlande i Westerås; Greta, g. m. Anders Nilsson i Krokfors; Karin, g. m. Daniel Matthiæ, som ses nedanföre; Justina, g. m. fadrens närmaste successor.

13. Petrus Nicolai Bullernesius, såsom namnet finnes af hans egen hand. Född i Bollnäs af Helsingland. Studerade inrikes i mycken fattigdom, men kom till Tyskland, der han fick widare underwisning i Kloster och Jesuiter-Collegium. Hade läst för den namnkunnige Mag. Jonas Hambræus, som blef Hebr. L. Professor i Paris. Träffas i stiftet 1616 och nämnes i prestmötet ibland expectantes nullam conditionem habentes, men säges en tid warit tjenstgörande i Hedemora. Anklagades såsom tillgifwen Påfwiska läran, men frikändes. Begärdes 1619 till Skolmästare wid Kopparberget, det han ock blef. Respondens i prestmötet 1625. För sin lärdom och stora predikogåfwor kom han i mycket anseende och insattes 1628 till Pastor här, då han först gjorde tjensten i nådåret. Omtalas i prot. såsom ganska meriterad. Under hans gamla swärfolk hade församling, boställe och allt så förfallit, att han till upprättelse deraf måste gå öfwer sin förmåga och dog redan 1632. Af ett omständligt bref angående embetsmål till Biskopen, dat. Åsen på Kopparberget i Sept. 1631, synes som han der haft någon inspection.

Gift 1620 med Justina, företrädarens dotter, som blef omgift med Capellanen Matthias Erici. En rask qwinna, som i redig skrifwelse för Biskop och Consist. noga uppgaf alla omständigheter med bostället. Af barn nämnes endast Anna, g. m. BergsSerman Daniel Isacsson på Sweden, som i detta giftet blef stamfader för slägten Swedberg, men med en föregående hustru för Schönströmar.

Skrift: De mendacio, dialogus Disipuli et Præceptoris. Holmiæ 1619. 8:o. Deruti införde han Doct. Rudbeckii namn, likasom han boken adproberat, hwaremot Biskopen protesterade i Domcapitlet.

14. Daniel Matthiæ Swärdsjöensis. Född i April 1569. Då han efter denna sin egen uppgift af ålder icke blef pwgd förrän 1608, synes nog likt, att han owanligt sent gripit till boken och måhända förut haft någon tjenst såsom laicus. Blott twå år war han Collega i Westerås skola till 1610, då han här blef Commin. Pastoratet blef honom 16321633 uppdraget, och han förekommer såsom en pålitlig och stark man inpå ålderdomen. Sundborns församling skiljdes härifrån 1636, och hade en swår twist med sin gamla moderförsamling om en klocka, som ock enligt Resol. borde lösas. Då det dröjde med lösen, kommo de ifrån Sundborn, togo ned klockan och wille draga af dermed, då ett farligt buller uppkom. Länsmannen hittade på att slå kronomärke på henne, och så stadnade wåldet. I prestmötet war han Orator 1624, Concionator 1638, Respondens 1639. Död 5 April 1653.

Gift 1. 1610 med Karin Michelsdotter och war sin företrädares swåger. Hon dog 1645. 2. 1648 med Gudelina Nilsdotter, som efterlefde. Af 11 barn med den förra nämnas: Samuel, Klockare i Swärdsjö; Justina, g. m. Johannes Leonhardi, Commin. i Stora Schedwi; Christina, g. m. Kronolänsman Göran Ericsson. Ifrån Hr Daniel härstamma slägterna Westling, Sundsten, Edman, m. fl.

15. Mag. Olaus Erici Schult. 1654, blef straxt antagen då han, warande Lector, på Biskopens anmaning allena reste hit upp att låta höra sig. Se Past. i Hedemora.

16. Mag. Laurentius Joh. Folkernius. 1663. Design. Pastor i Stora Tuna 1674. I hans tid blef Enwiks capell färdigt, och skulle efter Konungens bref 30 Jan. 1673 få tjenst, som mycket ökade presternes arbete.

17. Johannes Erici Thermænius. Född i Nov. 1635 i Westerås. Fadr. Commin. ib. blef Pastor i Thortuna. Stud. i Upsala 1657, efter mångårigt sträfwande i Westerås, och återkom ännu på en tid i gymnasium. Pwgd 2 Juni 1665, då han kom till Landshöfding Duwall i Fahlun, redan förut Præceptor för hans barn. Följ. år Predikant för Dala-krigsfolket, då han war med på expeditionen till Liffland. Kallas 1671 Regimentspredikant och hade Öfwerste Gabr. Kurcks recommendation till Cons. att ihogkommas med promotion, emedan han i sin tjenst sig troligen förhållit. Swarades, "att ingen lägenhet war lös, och han torde ännu behålla den han hade, en wacker och hederlig tjenst." War sedan åter hos Duwall i Fahlun. Begärde 1673 att en annan måtte förordnas i hans ställe, "ty hans swärfolk wille ej släppa ut honom, om upbod i hast skulle ske." Kyrkoh. här 1674, tillsatt af Konungen. Ankom 1675. Riksdagsfullmägtig 1682. Hade nådigt besök af Konung Carl på dess resa ifrån Gefle i Jan. 1684, då Konungen med sin suite "behagade spisa af det, som i prestgården war tillagadt." Död 14 Aug. 1688. Begrofs 29 Sept. med predikan af sin swåger Regementspastorn Medén, som ock gjorde en widlöftig grafskrift.

Gift 17 Juni 1673 med Helena Medén, Borgmästaren i Fahlun Bengt Hanssons dotter med Margareta Théet. Hon dog i April 1689. Barn: Eric, blef Commin. i Norrberke; Johan, Kyrkoh. i Kohlbeck.

18. Mag. Gabriel Johannis Sewallius. Född i Westerås 9 Febr. 1641. Fadr. då Hospitalsprest och Syssloman, blef Pastor i Thortuna. Ifrån 1658 war han på 14 års tid långa skiften wid Upsala acad. och blef der Magister 1672. S. år i Aug. begärde fadren att han måtte ordineras "honom till hjelp och få spem successionis. Resp. : Han kan få venia concionandi till dess solenn ordination blifwer, men icke spem, emedan sådant af höga Öfwerheten, på Biskoparnes anhållande, är förbudet." Pwgd 29 Febr. 1673 blef han ock sin faders Adjunct och snart för dess sjuklighet v. Pastor. Sedan den förtjente Capellanen 1680 fått Kyrkoherde-lägenheten sökte Sewallius sig till lärowerket i Westerås och blef 1681 immediate befordrad till Poeseos och Histor. Lector. Riksdagsman för Domcapitlet 1682. GymnasiiRector 1685. Andre Theol. Lector 1688. Primus 1689 och Pastor i Hubbo. Design. Pastor här af Konungen s. å. Tilltr. 1690. Död 13 Febr. 1691. Begrofs 20 Mars.

Gift 28 Dec. 1673 med Margareta Sahlinus, Prostens i Sala Mag. Joh. P. Arbogensis dotter och enka efter Rector Scholæ i Westerås Simonius. Morgongåfwan hon fick war 400 R:dr Spec. Märkligt är med henne, att hon föddes straxt efter sin faders död, hos morfadren i Leksand, hwarpå modren afled straxt hon fick weta sin mans död i Sala, lefde sjelf blott 3 weckor med sin förra man, stod brud andra gången 19 år gammal, åter enka 36 år gammal med många små barn, död hos sin måg i Stora Tuna Herr Eric i Gropen i April 1740, öfwer 86 år gammal. Af 9 barn: Margareta, g. m. Commin. Gussarvius i Westanfors; Anna, g. m. Commin. Fontelius i Stora Tuna; Johan Sewallin, Rådman i Christinestad; Christina, g. m. Rådman A. Pihl i Sala; Gabriel, Past. et Præp. i Rättwik.

Skrift: Disp. Grad. de gemino fonte injuriarum vi et fraude. Ups. 1671. 4:o.

19. Samuel Gustavi Lodigius. Född i Himmeta 1645. Fadr. Kyrkoherde. Begynte läsa i Arboga skola, blef inskr. i Upsala 1663, men fann ännu godt att en tid återgå till gymnasium. Antogs såsom student till Domesticus af Biskop Laurelius. Pwgd 12 Febr. 1671 synes han kommit till följande Biskop. Krigsprest wid Dalregimentet 1673 och följde straxt med ut till Pommern. Bewistade hela fälttåget på Tysk botten och sedan i Skåne och Blekinge, då han tjente upp sig till RegimentsPastor. I bref till Biskopen 1685 uppgaf han, att han 3 gånger warit i fält och fruktade åter få ordres åt wåren. Han hade haft stora travallier med sjukdom, flygt undan fienden, fängelse, brand i Stettin, der han förlorade kläder och böcker m. m. Lefde på ett hemman i Himmeta till lön och betalade derför dryg skatt. Hade att fordra underhållsmedel och det han utlaggt till communioner m. m. Sökte nu Söderberke, då den döde ännu låg på bår, "emedan andre icke hade försyn dertill, så måste ock han se sig om i tid." Ändtligen af Konungen befordrad hit 20 Febr. 1692, men hann knappt tillträda förrän han dog 19 Juni 1693.

Gift 22 Jan. 1689 med Anna Browallius, Kyrkoherde-dotter i Gagnef, sedan omgift med Bokbindaren Bengt Hök i Stockholm och död 1735. Barnen okände.

20. Johannes Laurentii Hedenius. Född i Hedemora 1639. War wida öfwer 20 år gammal, då han ännu gick i Westerås skola och blef ändtligen Student 1671. Begärde följ. år få blifwa Adj. i Husby, för att der wara en gammal och sjuk moder till hjelp, men ansågs ännu icke skicklig och fick 2 R:dr af Capitlets fisco. Pwgd 22 Febr. 1675 och Adjunct hos Pastor i Folkerna, hos hwilken hjertängslige man han icke hade nöjsamma dagar. Några besynnerliga orsaker synas hafwa werkat, att han endast efter 3 års tjenst blef befordrad till Kyrkoherde i Sundborn 1678. En anteckning säger, att en Cronström hade dertill warit hans gynnare. Likwäl måtte han äfwen warit af utmärkta gåfwor, ty redan wid ledigheten 1689 söktes han af Swärdsjö församling till Pastor. Ansökningen förnyades 1693, och 26 Juni s. år gaf Konungen collationsbref, endast 8 dagar efter den föregåendes död. Så brottom hade K. Carl ganska ofta, så att brefwen tyckas hafwa gått med kurir. Men icke sällan war det lika fort slut. Han dog, ännu qwar i Sundborn, i Dec. s. å. Begrofs 2 Mars 1694.

Gift 1675 med Christina Flodæus, Kyrkoherdens i Folkerna dotter [kallas Catharina där]. Hon blef ännu mera melancholisk än fadren, ända till sinnesswag. Då hon låg till sängs, narrade hon ut tjenstfolket, gick i mannens bokkammare, kastade ett rep öfwer sängkransen och hängde sig 25 Maj 1694. Nådårspresten P. Rambergius hade af förskräckelse nära rymt ifrån tjensten. Barn: Johan, blef Past. et Præp. i Westerwik; Nils, Commin. i Catharinæ församling i Stockholm; Lars, olyckligt död i Stockholm; Christina, g. m. Bokbindaren i Stockholm Gust. Woxmuth.

21. Mag. Johannes Joh. Sewallius. Född i Westerås 23 Juni 1639. Äldre broder till N:o 18. Efter lyktade öfningar i Westerås Stud. i Upsala 1658. Magister 1668. Första tjensten war, att han 1670 sattes till ConRector i Westerås skola. Pwgd 12 Febr. 1672 och fick rum i Domcapitlet. Mottog Græcæ Linguæ Lectionen wid gymnasium 1678. Andre Theol. Lector och Pastor i Hubbo 1683. Tilltr. 1684. Kom då i stark collision med den lärde och mycket bereste Lector P. Christiernin, men Cons. beslöt att gamla flyttningsordningen skulle behållas och de förliktes, "lofwande bemöta hwarannan cum honore." Primus Theol. Lector 1687, men fick icke flytta till Badelund, emedan församlingen hade fått Kongl. resolution att sjelf wälja Pastor. I dess ställe Kyrkoh. i Norberg och Westanfors och ditflyttade 1688. War Rector Gymnasii 1681 och 1687. Prost i prestmötet 1690, sedan han med heder præsiderat. Derefter säges han 1693 af Konungen fått transport till detta pastorat så oförmodadt, att han icke wisste deraf förrän fullmagten kom honom i händer. Likwäl säger prot. i Febr. 1694, att han skulle stå examen för Swärdsjö. Lectores liksom blygdes examinera och erkände honom för god, emedan han warit Lector och præsiderat. Beslöts, att Biskopen allena skulle förhöra honom. Åter Konung Carls småaktighet. Flyttade s. å. Slutligen är antecknadt om honom: Obiit, sicut vixerat, beate et placide 22 Jan. 1698 æt. 59 in ædibus vice Prætoris Schedviensium A. Dahl, cum Arosia proficiscens reditum ad penates suos jam maturaret.

Gift 28 Juli 1672 med Catharina Northman, Prostens i Stora Schedwi dotter, död i Rasiöbo 14 Jan. 1726. Under den knappa bergningstiden i Westerås klädde hon en brud i Dingtuna, då ock han war brudgummens förman. Då de med sitt par trängde sig i kyrkan framför ett annat förmögnare par, uppkom deraf en skarp träta, som gjorde dem båda stor ledsamhet, med widlöftig förklaring i Consistorium. Barn: Johan, Kyrkoh. i Orsa; Anders Sewallin, Capitaine wid Dalregimentet, slagen wid Warschau 1705; Wilhelm, Brukspatron på Stjernfors; Gabriel, död theol. stud.; Gertrud, g. m. Commin. Fahlander i Grytnäs m. fl. [Sannolikt en förväxling: vid Fahlander står Anna Sewallius, omgift med Comm. Mag. E. Myrin; Gertrud var gift med A. Upström, Comm. i Stora Skedvi och dog "på besök hos sin syster och swåger Commin. Myrin". /SZ]; Catharina, g. m. Commin. Milenius i Möklinta; Christina, g. m. Lieutenant Flescher i Rasbo.

22. Mag. Johannes Georgii Tillæus. Född i Grangärde 21 Aug. 1658. Fadren Kyrkoherde. Handleddes länge af sin äldre broder och redan 1668 inskr. wid acad. i Upsala. Blef der Magister 1682. Biskop Carlsson hade rådt honom söka sig in wid Kongl. hofwet, men han afstod derifrån, och pwgd 28 Sept. 1683 antog han Adjuncturen hos Pastor i Arboga. Kom följ. år till lika tjenst i Grangärde. Befordrades 1686 till ConRector i Fahlu skola. Rector med Kongl. fullmagt af 9 Maj 1693. Wann synnerlig kärlek hos höga och låga, som beredde honom loford på högsta ort. War redan 1695 i åtanka att blifwa Pastor i Gagnef, och då det blef om intet, behöll dock Konungen honom i godt minne. Landshöfding Gripenhielm, som nitiskt tog bekymmer om alla prestlägenheter, föreslog straxt efter Sewallii död en friare, som wille conservera huset, men Konungen war då icke benägen, utan utnämnde hit Rector Tillæus 1 Febr. 1698, "emedan han twå år förut bestått så wäl i examen." Obegripligt att alltsammans kunde ske så fort, och data äro constaterade. I stället lofwade Konungen, att om endera af Sewallii döttrar fick fästman, skulle den befordras till något annat pastorat. Tillæus tilltr. 1699. War vice Præses i prestmötet 1704 och Præses 1705. Och likasom af ett besynnerligt öde, att ingen Pastor här skulle blifwa gammal, afgick äfwen han tidigt med döden 9 Juli 1707.

Gift 1. 13 Juni 1686 med Maria Fahlander, Prostdotter i Grangärde, som dog 3 Juli 1705, 46 år gammal. Barn: Johan, Past. et Præp. i W. Fernebo; Elisabeth, g. m. Kyrkoh. Hasselberg i Floda och Commin. Hellenius i By; Maria, g. m. Pastor O. Schultzberg i Sundborn; Catharina, g. m. Pastor M. Gagnerus i Himmeta. Gift 2. 5 April 1706 med Clara Elvius, som förekommer åter wid N:o 24. Barn: Gustaf, död warande ConRector i Fahlu skola. Ännu war icke den aflidne begrafwen när både slägten och församlingen likasom bestormade Biskop och Consistorium till den unga enkans conservation, som en tid afslagen, dock oförmodadt inträffade.

23. Petrus Nassenius. Född i Äppelbo 1656. Fadr. då Commin., dog Pastor i Floda. Tog underwisning både i Fahlun och Westerås till 1675 och då stud. i Upsala. Då han fick venia cone måste han gifwa skriftlig förbindelse att blifwa prest, hwarmed han dock dröjde till 13 Juni 1685. Antog då att vicariera för den gamle Hospitalspresten i Fahlun och tjenade 3½ år nästan utan lön, till dess han blef ordinarius. Tillika Apologist i skolan 1688. Då fadren 1690 wille cedera sitt pastorat till denne son, fick han straxt församlingens kallelse, men detta då så lofliga bruk till befordran kunde nu icke gälla för honom. Wald Commin. i Fahlu församlingar 1698. För sina goda gåfwor, synnerliga nit och samwetsgrannhet i tjensten war han mycket älskad. Sökte sig till sin stamort Nås 1705, och "wille icke undandraga sig examen i Consist., ehuru han trodde sig förut wara nog känd och witsordad." Föreslagen med flere och recommenderad af Bergslaget erhöll han Konungens fullmagt hit ifrån AltRanstadt 8 Aug. 1707. Åter märkligt huru han så hastigt och framför enkans ifriga gynnare kunde ernå denna nåd ifrån den så aflägsne Konungen. Dock, han fick intet njuta deraf. Då han följande höst kom till Swärdsjö att bestyra om såningen och hörde den klagande enkan, yttrade han sig: "gråt icke: jag sår wäl, men icke jag, utan hon kommer att skörda." Aningen inträffade. Han dog 3 Nov. s. år 1708.

Gift 167. med Catharina Schedwin, dotter af Commin. i Stora Schedwi Joh. Leonhardi, f. 1656. Borgmästare och Råd utwerkade henne twå nådår i Fahlun, hwarefter hon lefde i fattigdom med barnen: Israel, blef Commissarie; Carl, Bergsnämndeman; Johan, Hemmansbrukare och Nämndeman; Justina, g. m. Pastor i Gunnilbo O. Hellenius; Sara, g. m. Pastor i Sewalla P. Lifsdal [kallas Anders där]; Elisabeth, g. m. en Soldat Spåman.

24. Mag. Samuel Sernander. Född i Särna 3 Febr. 1671. Fadr. förste Pastor derstädes. Yngst af dess söner wårdades han wäl af en äldre broder och berättas dock hafwa till fot wandrat till skolan i Fahlun med matsäcken på ryggen 1684. Kom till Upsala acad. 1691. Anwände mycken flit utan att brådskynda. Magister 1703. För utmärkta kunskaper och stadga immediate ConRector i Westerås skola 2 Maj 1705. Efter Consist. recommendation af Konungen utnämnd Rector ifrån fältlägret Pinsk 4 Maj 1706 och fick säte i Consistorium. Redan i Juli 1707 heter det, "att han icke hade i betänkande", d. ä. war straxt hogad, att conservera huset efter få dagar förut aflidne Kyrkoherden här J. Tillæus. Den dödes broder, Lector P. Tillæus, hade gifwit det förslaget, som denna gång misslyckades, och friaren fortfor i sin Rectorstjenst. Wid snart följande ledighet dröjde Consist. öfwer året förrän förslaget ingafs till Konungen 12 Nov. 1709, då äfwen Sernander med sin afsigt uppfördes, och den 27 i samma månad gaf Prinsessan med Rådet sin interimsfullmagt till den conserverande. Han pwgdes under vacancen 18 Dec. i Strengnäs af Biskop Bilberg och tilltr. straxt på 1710. Att winna Konungens confirmation, som alltid ansågs angelägen lyckades ändtligen ifrån Lund 26 Sept. 1716. Predikade i prestmötet 1714, war vice Præses 1721 och ordinarius 1722, då han ock blef Prost. Riksdagsfullmägtig 1727. Berömlig Pastor, wäl ansedd af Biskop och Consistorium och hedrad af de högmögende. Landshöfdingen Danckwardt i Fahlun tillböd sig att hos Konungen söka hans befordran till en förnämare lägenhet, som dock icke kom till werkställighet. Död 11 April 1740.

Gift 2 Febr. 1710 med Clara Elvius, dotter af Prosten G. Elvius i Rättwik, enka efter N:o 22, f. 1679, död på Klingsbo i Stora Schedwi 1761. Barn: Eric, Past. et Præp. i Stora Tuna; Samuel, Exped.Secret. med Landshöfdings titel; Pehr, Lagman. De sednare båda adlade med namnet Sernsköld. 2 barn döde.

Skrift: Disp. pro Ex. De genuinis Philosophiæ natalibus. P. Pr. et Post. Ups. 1700, 1707. 4:o.

25. Eric Morænius. Född i Stora Kopparbergs socken och Morsbo Maj 1694. Fadr. Eric Ericsson, Bergsbrukare. Modr. Elsa Björk. Hette Morsenius i Fahlu och Westerås lärohus. Stud. i Upsala 1715. Tillbragte der mycken tid, utan publikt specimen till 1728, då han kom till Westerås, att såsom Vicarius förestå rectoratet i skolan. Gymnasii-Adjunct och Bibliothecarius 1731. ConRector Scholæ 1732. Eloqu. et Poes. Lector 1739. Bytte sig till Histor. och Moral. Lectionen 1740. Rector Gymn. s. å. Kyrkoherde här 1744. Tilltr. 1745. War Opponens i prestmötet 1737. Predikade 1753. Prost 1754. Kännare och samlare af antiquariska skrifter. Icke utan wärde såsom Pastor. Wisade stundom nog besynnerlig smak, och hans oratorie war stundom rätt lustig. Skref i yngre år många occasionsstycken på Dalspråket och Fahluortens dialect. Död 17 Sept. 1762.

Gift 24 Oct. 1731 med Cathar. Lundbeck, Kyrkoherdedotter i Wenjan, f. 1698, död 1756. Barn: Eric Morænsson, Lieutenant wid Fortificationen; Johan, Philos. Mag. och Adjunct, f. 1734, död 1766; Nils, reste till sjöss; Anna Catharina, g. m. Commin. i Sätterbo J. E. Hammar; Elsa Margareta, g. m. Pastor i Åhl E. Todenius.

Skrift: Amaranthus, quo Tumulum P. Tillæi Archi-Præpositi Aros. solenniter redimire conatus est. 1744.tföljer Likpredikan öfwer Doctor Tillæus.) . Arosiæ 1739. 4:o.

26. Mag. Johan Ihrman. Född i Köping 14 Febr. 1697. Fadr. Christian Ihrman, af motgång nedtryckt Collega Scholæ. Modr. Christina Pratenius. Till studiers början underhjelpt af sin morfader, Pastor i Skerike, men måste snart med eget arbete sörja för alla sina behof. Ankom 1722 till Upsala acad. Magister 11 Juni 1728. Pwgd föreg. 11 Mars och Capellanernes i Fahlun Adjunct. Opponens i samma års prestmöte. Flyttade 1730 till Pastor på stället och efter 10 år förordnad vice Pastor 29 Aug. 1740. Commin. ib. 21 Oct. 1741. Då han 1750 fann sig ej längre allena förmå göra tjensten, utan måste begära en medhjelpare, gaf han tillika en beskrifning på sysslans då warande tyngd, som synes på wida kortare tid alldeles hafwa öfwergått en mans förmåga. Och ju större förtroende, dess mera arbete. Äfwen honom uppdrogs 1743 att med tjenliga föreställningar stilla och till undergifwenhet beweka en del af ortens upphetsade innewånare, det han ock sökte göra efter yttersta förmåga. Efter aflaggda prof till flera pastorat Kyrkoh. här 15 Mars 1761. Tilltr. 1765, då han så wäl behöfde lindring af sina mödor, men anwände icke derföre det större lugnet till beqwämlighet. Prost 16 Nov. 1774. Död 2 Nov. 1778.

Gift 1. 1728 med Helena Berg, Rådmannen i Fahlun J. Bergs dotter, död 1741. Barn: Catharina, g. m. Inspektoren H. Titze; Johan, BergsRådman; Christian, Prost i Hed; Elisabeth, g. m. Commin. loci L. Lidman; Anders, Handlande. Gift 2. 16 Oct. 1744 med Brita Tunelius, Kyrkoherde-dotter i Sewalla och enka efter Commin. P. Aroselius i Rättwik, f. 1706, död 13 Juni 1754. Barn: Jacob, engagerad wid Amiralitetet i Stockholm.

Skrifter: Disp. grad. de Insignibus IV Evangelistarum. Ups. 1728. Grafskrift öfwer Befallningsman Nohrströms maka Christ. Drake. Ups. 1726. F. Bröllopstankar öfwer Källarmästaren Ol. Engström samt Jungfru Christina Trotzig. Sthm 1730. F. Christinæ eller Fahlu nya kyrkas Minnes-Märke til åminnelse af dess grundläggning 8 Juni 1644. Pred., hållen 8 Juni 1744. Westerås 1754; 2 uppl. Fahlun 1788. 4:o.

27. Doctor Johan Schedwin. Född i Kungsåra 25 Jan. 1727. Fadr. Kyrkoherde, sedermera ock Prost i Orsa. Ifrån Westerås skola 1739 till Upsala acad. Magister 1752. War denna tid Informator för Domprosten Doctor Swedelii söner, wistades ännu widare wid acad. och præsiderade 1754. Kallades 1755 till E. O. Adjunct wid Westerås gymnasium. Ordinarius 1758. Pwgd 4 Maj 1760. Vice Lector 16 Sept. s. år och förestod den anbefallda nya Lectionen öfwer Swenska Statsförfattningen. Ord. Eloqu. et Poes. Lector 30 Oct. 1764. Vice Theol. Lector och Pastor i Skerike 1771. Hebr. L. Lector och Prost 1774. Stiftets Fullmägtig på riksdagen 1778. Promov. Theol. Doctor 6 Juni 1779. S. år 22 Sept. befullmägtigad Kyrkoh. här och tilltr. 1780. Hade förut aflaggt prof till Domprost-embetet 1771, då han fick nästan alla rösterna, till Prim. Pastors dito i Stockholm 1774, då han fick rum å förslaget, och till Stora Tuna pastorat 1776. Ledamot af Samsundet pro fide et Christianismo och förtjenade framför mången sitt rum. En grundlig kunskap, mera än widlöftig lärdom, owanlig uppmärksamhet på naturen och försynens wägar, serdeles skicklighet att utreda samwetsmål och ett rätt christeligt sinne, som yttrade sig i wisligt embetsnit och uppbyggligt umgänge, gåfwo honom rätt att räknas ibland de ädlare charakterer af ståndet för äldre och nyare tider. Saknades af församlingen som en fader då han dog 12 Maj 1787. Begrofs 28 Maj med tal af Doctor Brunnmark.

Gift 1. 24 Juli 1764 med Elisabeth Hülphers, dotter af Rådmannen Abr. Hülphers i Westerås, f. 1737, död 4 Dec. 1775. Barn: Johan Sigfrid, Medic. Doctor, Fältskär wid Dalregimentet. Gift 2. 7 Sept. 1777 med Anna Brita Troilius, Prostens i Husby Mag. M. Troilii dotter, f. 1753, död efter snart 54 års enkestånd i Upsala 18 Febr. 1841. Barn: Daniel Magnus, Juris Doctor, Acad.Räntmästare i Upsala, R.N.O.; Pehr Jacob, Salpetersjuderi-Understyresman.

Skrifster: Diss. Grad. Examen hypotheseos recentiorum de interitu mundi. Ups. 1752. Grafskrift öfwer Biskop Kalsenius på lat. vers. Westerås 1751. F. De usu Psychologiæ in Theologia. Ups. 1754. F. Grafskrift på lat. vers öfwer Prostinnan Hel. Troilius. Westerås 1760. F. Oratio parentalis in memoriam Sam. Trolii, ArchiEp. hab. Arosiæ 1764. Ups. 1765. F. Anwisning til Latinska Prosodien med tilsats af sådant, som hörer til Latinska och Swenska Verskonsten. Westerås 1759; 2:dra uppl. ib. 1775; 3:dje uppl. ib. 1803; 4:de uppl. Örebro 1830. 8:o. Sorgetal öfwer Domprosten Doctor Jac. Swedelius. We-sterås 1765. 4:o. Tal då Kongl. Högheterna Kronprins Gustaf och dess Gemål fröjdade Westerås stad med sin närwaro i Oct. 1766. Westerås s. å. Fol. Högmässopred. på Nyårsdagen 1771. Westerås s. å. 4:o. Dito på Bönesönd. 1771. Ib. s. å. 4.o. Inträdespred. i Swärdsjö 2:dra Sönd. e. Trefald. 1780. Ib. 1781. 4:o.

28. Mag. Pehr Henric Groth. Född på Norrbyhammar i Fellingsbro församling 28 Febr. 1738. Hade frequent. Westerås lärohus då han 1758 ankom till Upsala acad. Magister 1764. Kallad till E. O. Bataljonspredikant wid Westmanlands regimente och pwgd 9 Juni 1765. Pastors Adjunct i Köping 1767. Förwaltade tjensten efter dess död 17731775. Äfwen medhjelpare hos följande Pastor. Commin. i Hedvig Eleonoræ församling i Stockholm 1776. Transp. till S:t Claræ församlings sacellani 1781. Capellanernes i Stockholm Fullmägtig på riksdagarna 1786, 1789. Kyrkoh. här 27 Maj 1788. Tilltr. 1790. Honor.Prost 3 April 1802. Concionator i prestmötet 1804. JubelMagister i Upsala 1815. Öfwergifwen af den, som förbundit sig följa och understödja honom genom lifwets pröfwande skiften, uppnådde han en glädjelös ålderdom och war nära att blifwa stiftets Senior, då han dog 10 Febr. 1820. Begrofs med sermon af Prosten Enebom i Fahlun.

Gift i Juni 1770 med Christina Maria Lindbom, Prostens i Köping dotter, f. 7 Oct. 1754. Lagligen skiljd ifrån Prosten Groth 1794 och omgift med Boktryckaren D. G. Björn i Linköping. Denna olyckliga utgång af en gammal bekants umgänge i huset förespåddes naivt af en bonde, som wid underrättelse om mannens namn warnade Prosten att wäl wakta skällkoen för Björn. Barn af 10: Catharina Magdalena, g. m. Prosten i Orsa Fr. Åmark; Pehr Henric, Boktryckare i Linköping, säges ock warit v. Borgmästare; Johan Abraham, Commin. i Elfdalen; Carl Fredric, Bruksinspektor; Olof Magnus, reste till sjöss.

29. Mag. Eric Gustaf Hanngren. Född i Arboga 8 Febr. 1761. Fadr. då Commin., blef Kyrkoh. i Wika. Stud. i Upsala 1780 och erhöll Magistergraden 1785. Fortfor ännu med condition till 1787 och då pwgd 10 Nov., kallad till Huspredik. af GeneralFälttygmästaren Sjöblads enke-friherrinna, f. Cronstedt, i Stockholm. Antagen till Adjunct af Pastor i Riddarholms församling 1789 och hade då äfwen att biträda i annexen Ryd och Näs. Tjenstgörande Hofpredikant hos Hertigen af Östergöthland 1796. Kyrkoherde i Wika 27 Juni 1803, sedan han wid föregående ledighet blifwit utträngd. Tilltr. g. acc. s. å. Introd. af Prosten Doctor Nibelius 6 Nov. Honor.Prost 19 Aug. 1813. Riksdagsfullmägtig 181718. Ifrån Stockholmstiden Ledamot af Samf. pro fide et christianismo. ContractsProst 9 Juli 1819. Erhöll transport till detta pastorat 11 Sept. 1820. Sjuknade under tillredningen af flyttning och afled 9 April 1821. Begrofs med sermon 20 April af Prosten Enebom.

Gift 1805 med Anna Christina Lundström, dotter af Sergeanten A. Lundström och Cath. Hel. Arhusiander i Leksand, f. 30 Nov. 1779. Barn: Amalia, f. 1806, döfstum; Pehr, Syssloman wid Domkyrkan i Westerås; Eva Gustawa, f. 23 Jan. 1810; Gustaf, f. 28 Dec. 1810, BruksInspektor; Hedvig Wilhelmina, f. 10 Mars 1812, g. m. BruksInspekt. Ludv. Trolle; Christina Augusta, f. 11 Jan. 1815; Lovisa Ulrica, f. 27 Juli 1816, g. m. Inspektoren C. J. Nyblad; Carl Johan, f. 17 Maj 1819, studerande.

Skrift: Liktal öfwer Prosten i Stora Schedwi Doctor S. Nibelius. Westerås 1820. 4:o.

30. Mag. Helje Arosin. Född i Westerås 27 Oct. 1766. Fadr. Pehr Arosin, Handlande. Modr. Anna M. Laurell. Begagnade tillfället af stadens underwisningswerk till 1788, då han afgick till acad. Philos. Cand. 1792. Pwgd 11 Maj 1793, kallad till Adjunct af Pastor i Stora Tuna. Magister 1794. Collega Scholæ i Köping 9 Dec. s. å. Åtog sig tillika att biträda Pastor 1798. Rector Scholæ i Avesta 22 Juli 1798. Tilltr.1800. Orator i prestmötet 1804. Genom Kongl. Resol. 1810, för ådagalagd skicklighet och förtjenst om underwisningswerket, berättigad att räkna dubbla tjenstår för all sin skoltjenst. Utom förslag af Konungen utnämnd Kyrkoherde i Säther 9 Mars 1814. Tilltr. 1816. Hon.Prost 1 Maj 1819 och i contractet 25 April 1821. Pastor här 15 April 1822. Tilltr. 1824. Fortfor med contracts-expeditionen till Oct.1842.

Gift 1. 1796 med Beata Soph. Söderhielm, BergsRådet L. N. Söderhielms dotter med Maria Tersmeden, f. 26 Dec. 1760, död Febr. 1801. Barn: Ulrica Sophia, f. Sept. 1797. Gift 2. 18 l 6 med Maria Margareta Paqvalin, dotter af Kronoinspektoren G. Paqvalin och A. C. Todenius i Avesta, f. 18 Febr. 1783, död 5 Mars 1818. Barn: Gustawa, f. 7 Febr. 1817.

Skrift: De origine diversarum de Deo opinionum. Ups. 1795. 4:o.

2. Comministrar

Andreas Matthiæ Daniel MatthiæMatthias Erici TunensisEricus Andreæ HedemorensisEricus Laurentii AchariusLaurentius Erici AchariusLars HedmanEric GustrinLars LidmanPehr LöfdahlFredric ÅmarkEric Josias CedergrenPehr Ekelöf.

1. Andreas Matthiæ. 15931603.

2. Daniel Matthiæ. 1610. Se Past. loci.

3. Matthias Erici Tunensis. Född i Kårby af Stora Tuna socken. Fadr. Kronolänsman Eric Swensson, af gamla adliga slägten Swinhufwud. Kom 1625 ifrån Westerås till Upsala acad. Pwgd 7 Sept. 1630 och nämnes Collega Etymologicus i Westerås skola 1631. War Pastors Adjunct i Stora Tuna och tillika socknens Skollärare, då han 1633 kallades hit såsom ogift man att blifwa Capellan. Lägenheten omtalas då såsom mycket swag, men fick efter hand förbättring. Predikade i Capellansmötet 1642. Död 1646.

Gift 1633 med Justina Michelsdotter, Kyrkoh. Bullernesii enka, som efterlefde med flera små barn.

4. Ericus Andreæ Hedemorensis. Stud. i Ups. 1638. Ordinerad till Diaconus 1640. Fick sedan plenos och sändes till Norn i Hedemora, blifwande den förste Brukspredikant som omtalas. Återkallades till Westerås 1646 och war der Adjunct eller UnderCapellan till 1648, då han mottog denna sacellani. Blifwer sedan icke nämnd i acterna, men synes med döden afgått wid 1658.

Gift 1 Jan. 1643 i Westerås med Brita Göransdotter, som med barn efterlefde.

5. Ericus Laurentii Acharius. Född i Westerås 1623. Fadr. okänd. Modr. Kerstin Ericsdotter dog här hos sin son 1673, 86 år gammal. Stud. i Upsala 1646, men återkom till Westerås att öfwa sig i Collegium Pietatis. Pwgd 25 Oct. 1652 och sänd till Mora att wara Hr Adolfs Adjunct. Blef ock socknens Skolmästare och synes åtminstone wissa tider hafwa bott på Sollerön. Till Commin. här förordnades 1658 Carolus Andreæ i Arboga, men då han lät öfwertala sig att blifwa qwar, tillsattes Acharius, som blef en trogen tjenare under flera pastors-ombyten. Efter capellets uppbyggande och dertill medgifwen tjenst af ordin. presterna, blef hans arbete ganska tungt. Fick 1683 sådant fel på sitt mål, att han måste hemkalla sin son och gjorde 1690 contract med honom om tjenstens uppehållande. Död 9 Jan. 1698.

Gift 2 Oct. 1653 med Malin Olofsdotter, född i Hubbo 1630, död i Dec. 1715. Af barn nämnes endast nedanstående. 1693 skref han, att han hade ingen af sina barn mera att påkosta.

6. Laurentius Erici Acharius. Född på Sollerön af ofwanstående 1654. Begynte läsa i Fahlu skola. Stud. 1676. Pwgd i Stockholm 16 Juli 1681. War derpå Prostens i Sala Adjunct till 1683, då han hemkallades af sin fader. Då han tagit sig hustru hade han knappt underhåll, och då han åtog sig hela tjensten bestods honom af hela Commin.lönen 16 t:r säd och rättigheten af Boda by. Ordin. Commin. 1699. Sökte pastoratet med goda skäl 1708, men derpå hades föga afseende. Han hade då på 19 år upplefwat 5 Pastores, utom dem som icke kommit att tillträda, och wid alla förändringar hade han fått sin dryga påökning i arbete. Död 8 Sept. 1728.

Gift 1684 med Christina Wahlberg, Kronofogden Henr. Wahlbergs dotter ifrån Julita i Södermanland, som dog 1726. Barn: Eric, Commin. i Fahlun; Margareta, g. m. nedanstående.

7. Lars Hedman. Född i Fahlun 1681. Fadr. Ingel Hansson war Skomakare. Stud. 1712. Pwgd 30 Sept. 1714 och hitkom straxt, den föregående till biträde. Den alldeles uttröttade swärfadren wille ock snart uppdraga lägenheten åt honom, men Hedman fick dock icke fullmagt derpå förr än efter den gamles död 1728. Död 20 Mars 1740.

Gift 18 Aug. 1715 med Margareta Acharius, f. 1689. Blef straxt efter mannens död så sinnesswag, att med Consistorium rådgjordes om hennes inköp på Hospitalet. Nämnes dock död i Wika 1764. Barn: Lars, Militair, omkom wid Fredricshamn; Johan, Kronolänsman; Christina och Margareta, döda ogifta; m. fl.

8. Eric Gustrin. 1741. Se Past. i W. Schedwi.

9. Lars Lidman. Född i Westerås 13 Jan. 1717 af Borgaren Anders Larsson och Anna Larsdotter. Stud. 1740. Pwgd 21 Juli 1747. Biträdde först Commin. i Söderberke och sedan Commin. i Jerna, efter hwilken han ock förestod nådårstjensten. Commin. i Säther 1755. Erhöll transp. hit 1765. Arbetade redligt i wänskap med sina Pastorer. Död af bröstplågor 28 Jan. 1787.

Gift 1. 1757 med Anna Hedenström, Capellans-dotter i Jerna, f. 1740, död 1762. 2. 1763 med Elisabeth Ihrman, dotter af Prosten på stället, f. 1738, död 21 Dec. 1806. Barn: Gustaf, Handlande i Fahlun; Johan, också i handel, men säges sedermera blifwit gardist; Anna Elisab., g. m. en Bruksinspektor i Hed.

10. Pehr Löfdahl. Född på Dåvön i Munktorp 14 Nov. 1740. Fadr. Pehr Löfdahl, då Frälsefogde, blef Tullskrifware wid Gisslarbo. Modr. Helena Löfgren. Begynte med boken i Köpings skola 1748. Helsade Upsala academi 1762. Pwgd 7 Dec. 1764, stadnade först hos Commin. i Hjulsjö. V. Pastor i Grythyttan och Hellefors 1774. Åter till Hjulsjö 1776. Past.ex. 1778. Commin. i Säfsnäs 1779. Af 10 sökande erhöll han transport hit 23 Juli 1787. Ankom 1789. War 1773 Notarius och 1779 Respondens i prestmötet. Omtalades med wackra gåfwor. Lefnaden i huset hade de sednare åren icke så godt namn. Rörd af slag i April 1806 lefde han sedan bedröfliga dagar till sitt slut 31 Dec. 1807.

Gift 10 Juni 1766 med Anna Elisab. Floselius, dotter af Commin. i Hjulsjö, f. 1747, död 19 Juli 1806. Barn: Pehr Magnus, Organist i Sala; Johan Gustaf, Bruksinspektor; Fredric, Skolmästare här; Anna Helena, g. m. Organisten och Collega Scholæ Salling i Avesta.

Skrift: Afskeds-Tal, Hollit i Säfsnäs kyrka d. 10 Maj 1789. Fahlun s. å. 4:o.

11. Fredric Åmark. 1808. Se Past. i Orsa.

12. Mag. Eric Josias Cedergren. Af 10 sökande 1818. Se Past. i Sundborn.

13. Pehr Ekelöf. Född i Gamla Upsala socken 2 Maj 1798. Fadr. Pehr Ekelöf, då Commin. derstädes, slutl. Prost i Mo och Rengsjö församl. i Hälsingland. Stud. 1819. Erhöll jus indig. till detta stift 1823. Pwgd 22 Dec. s. å. Hade på hösten vicarierat i Fahlu skola och blef nu Pastors ib. adjunct. Ordin. adj. 30 Juli 1827. Efter aflagdt practiskt underwisningsprof tillika vice Apologist 1828. Grufpredikant och Lärare i Wexelunderwisningsskolan 1831. Skolmästare i Särna 21 Sept. 1832. V. Pastor 1834. Commin. här 14 Mars 1836. Past.ex. 1841.

Gift 29 Maj 1838 med Margareta Tjäder, dotter af Tobakshandlanden i Stockholm J. Tjäder och A. L. Karth ifrån Fahlun, f. 29 Aug. 1815. Barn: Johan Adolf, f. 12 Juli 1839.

3. Skolmästare

Lars Linderborg Nils MöllerFredric LöfdahlJohan SchærlundJohan EngwallCarl Steffenburg.

1. Lars Linderborg. Den förste, förordnad 24 Oct. 1780. Se Commin. i Jerna.

2. Nils Möller. Född i Köping 1 Sept. 1754. Fadr. Skräddare. Stud. i Upsala 1778. Vocerad af Pastor i Skerike och pwgd 16 Juli 1779. Följde med wid hans flyttning hit 1780. Nådårspredikant efter samme Pastor 1787. Stadnade ock hos den följande 1790. God prest, något besynnerlig, sluten inom sig. Skolmästare 14 Aug. 1792. Död ogift 2 Febr. 1811.

3. Fredric Löfdahl. Född i Hjulsjö 1 Sept.1776. Fadr. slutl. Commin. här. Stud. 1798. Sedan han disputerat 1802 och en tid funderat på Magister-graden pwgd 15 Juni 1804 och Nådårspredikant i Barkarö. Adjunct 1805 här hos sin fader och tjenade ut hans sista år. Underligt infall att förgäfwes söka nådår efter honom. Dock skedde det egentligen af församlingen, och war således ett bewis på kärlek. Adjunct hos Pastor i Thorsång 1808 och hos Commin. ib. 1811. Skolmästare här 23 Juni s. å. Död ogift 23 Febr. 1813.

4. Johan Schærlund. 1813. Se Commin. i Hedemora.

5. Johan Engwall. 1824. Se Commin. i Fleckebo.

6. Carl Steffenburg. Född i Sundborn 28 Juli 1799. Fadr. Bergsman och Grufstigare, sedan Magazins-förwaltare. Slägten ifrån Tyskland säges utgått för religions-förföljelse. Modr. Hel. C. Östberg. Såsom Gymnasist i Westerås förtjente han sig stor tack af en Lector, för det han twärt stannade sina kamraters förargliga sång. Stud. 1822. Pwgd 3 Juli 1823 och Pastors Adjunct i Sundborn. Skolmästare här 3 Sept. 1826. Past.ex. 1838.

Gift 1. 19 Nov. 1828 med Elis. Cath. Forsberg, dotter af Handlanden P. Forsberg och Anna Hedenberg, f. 1800, död 16 Juli 1842. Barn: Carolina, f. 10 Dec. 1829; Julia, f. 7 Febr. 1831; Swea, f. 14 Jan. 1834; Amalia, f. 20 April 1836. Gift 2. 22 Oct. 1843 med Maria Gustawa Palmgren, dotter af Frälseinspektoren J. Palmgren och A. M. Lindh, f. 26 Dec. 1809.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 22 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt