Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

Sewalla

  1. Kyrkoherdar.

1. Kyrkoherdar

Johannes Salvidus JohannisMagnus HieronymiOlaus OlaiEricus Matthiæ ArosiensisHenricus Simonis ArbogensisAndreas Martini WikæusPetrus Olai SedbeckiusJohannes Michaelis HarkmanAndreas GangiusAnton WielkeEric TuneliusAnders LifsdahlJohan MachlinLars Gabriel ThureliusChristian Magnus HanckPehr MachlinGustaf Magnus MallminJohan Fredric MuncktellEric SchervinEric KarlinLorentz RestadiusJohan Adolf Arnberg.

1. Johannes war Pastor här 1569 och s. år Fullmägtig för stiftet på riksdagen i Stockholm. Flyttade till W. Schedwi wid 1582.

2. Salvidus Johannis. Nämnes först i W. Schedwi 1566. Säges hitkommit genom byte med den föregående 1582. Undertecknade Upsala mötes beslut 1593. Herr Salve förekommer i ett köpebref 1594. Tog afsked 1597 och flyttade till sin gård i Ulleråker i Simtuna, hwarifrån han war härkommen.

3. Magnus Hieronymi. 1597. Biskop Bellinus visiterade här s. år och förhörde folket i catechesen och anmärker "att de unga wid läsningen måste falla på knä." Blef Pastor i Nora 1603.

4. Olaus Olai hade först warit prest för krigsfolket och tjenstgjort i fält. War Capellan i Skultuna 1593. Flyttades 1598 till Nora sacellani och hit 1603. Synes då icke blifwit sjelfrådande Pastor, ty 1608 wid taxeringen nämnes socknen såsom annex till Thortuna. Det war brukligt denna tid, om en församling wisade swår olydnad, förlorades den hedern att hafwa egen Pastor och presten på stället blef Capellan under en annans inseende. Det ses ock här nedanföre. Likwäl war denne Olaus 1613 återställd till Pastors wärdighet, men straxt i fara att förlora densamma. Han hade icke bewakat boställets rätt, utan låtit en "åhörare nappa åt sig ett ängsstycke deraf", hwarom Biskop Bellinus, då 98 år gammal, tillskref honom ett skarpt bref "S:t Thomae dag tideligen om morgonen då det ringdes i Ottesången." Död i Sept. 1626.

Gift med Sigrid Jonsdotter. Barn: Johan, Pastor i Thortuna; Kerstin, g. m. Hermannus Pauli, Pastor i Lima.

5. Ericus Matthiæ Arosiensis, Kyrkoh. i Tillberga, antog denna församling till Annex 27 Sept. 1626. Prot. s. år 22 Sept.: "Denna förändring skedde för följande orsaker: 1:o Sewalla är för swagt ad sustentandum proprium Pastorem; 2:o är förderfwadt per negligentiam Pastoris et Sacellani och kan icke emenderas sine rigidiori disciplina, men ingen dogse man will det antaga pro pastoratu." Den gode Herr Eric afträdde 1643, då han flyttades till Romfartuna, och derpå försöktes åter att låta Sewalla, efter idkelig begäran, få egen Pastor.

6. Henricus Simonis Arbogensis. Född 1597. Hade studerat i Westerås, Carlstad och Örebro skolor. Pwgd 1621 och kom då till Köping, men skulle snart till Stockholm och "blifwa Capellan wid Westmanlands knektarna." War 1625 i Sura och 1627 i Rytterne. Lefde illa med sin hustru jagade och klagade i Capitlet på henne 24 Aug. "Sent.: Hwar han icke förlikar sig med hustrun till morgon afton, så att hon gerna följer honom hem, skall han kastas i proban till Rev. Episcopi tillkommelse, efter det han henne föga bewisa kan." Tjente sedan på flera ställen och blef 1639 "för sina widlöftigheter och trätesaker" alldeles afsatt. Återställd till prestembetet 1643 och sattes med flera på förslag här. Församlingen hade då med idkelig bön och löfte om bättring återfått rättigheten att hafwa proprium pastorem, men war olycklig att af de föreslagna utwälja denne. Några år höll han sin lofwen, men begick 1650 ett sådant brott, att han straxt måste removeras. Dog i elände i Jan. 1651 och "fick kyrkogården, emedan hans bättring och yttersta bekännelse det kunde tåla."

Gift 1622 med Anna, en borgaredotter i Westerås, som lefde ännu 1672, med underhåll ifrån hospitalet.

7. Andreas Martini Wikæus. Hade wäl förestått sina förra tjenster och sattes hit, såsom skicklig ansedd, att styra den styfwa församlingen 1650. Men det dröjde icke länge förrän stora oordningar uppkommo, som satte Biskop och Consist. i stort bekymmer. Något skylldes på presten, som icke war "nog stadig i sitt lefwerne", men folket begynte allt mera likna sina fäder i sjelfswåld och olydnad både i kyrkan och dagliga lefwernet. Utan att werldsliga magtens åtgärd blifwer nämnd anställdes en sträng undersökning i församlingen 1653, då klagomålen blefwo upptagne, de brottslige öfwerbewiste, och den wanliga hotelsen af gudstjenstens förlust och socknens återläggande till en annan förnyad. Slutet blef dock att en skrift uppsattes, hwaruti församlingen punktwis förpliktade sig till ett i allo måtto christeligt förhållande och det wid 10 R:dr böter, hälften till socknekyrkan och hälften till Capitlet för de fattiga, der någon befinnes bryta emot det som utlofwadt war. Skriften bekräftades 22 Juli å ena sidan med Capitlets signet och å andra sidan med namn och bomärken af Pastor och de förnämsta i socknen. Betydligare person fanns då icke än Peder Olsson i Korgesta, Cornett. Denne bör ock nämnas derföre, att han med Corporalen And. Walleriansson, efter hemkomsten ifrån Tyska kriget, skänkte till kyrkan tre sköna mässhakar, en med perlor och perlstickararbete, som de säkert tillgripit derute. Andreas blef Pastor i Orsa 1661.

8. Petrus Olai Sedbeckius. Född i Arboga landsförsamling 1612. Afgick till Upsala acad. 1635 men återkom till Westerås att öfwa sig i Colleg. Pietatis. Pwgd i Juni och Commin. i Säby. Commin. i Hubbo 1643. Då företrädaren Wikæus 1661 fick slut i Domcapitlet om Orsa, "frågades han af Episcopo, hwilken Sewalla församl. begärade i hans ställe? och hwem han tyckte dertill wara tjenligast?" Han swarade: "Herr Peder i Hubbo." Detta beslöts också straxt utan widare betänkande 7 Aug. s. år, och Andreas Erlandi sattes samma gång i dess ställe till Hubbo. Öfwer detta wisade Lector Terserus, Pastor i Hubbo, något missnöje och fick snubbor af Biskop Laurelius, som lätt utdelade sådana gåfwor. Herr Peder kom, men fick mottaga en alldeles förfallen prestgård. På visitation föregående år hade socknens gamla owilja att icke underhålla husen, blifwit åter skarpt åtalad, och reparation dem ålagd wid vite "att mista gudstjensten icke någon ringa tid, som wisserligen ske skulle, emedan stöd stod mest under hwarannan sparre i stugorna." Denne Pastor synes dock bättre hafwa begått sig med församlingen, och enda händelsen, som prot. omtalar för hans tid, är med en soldathustru, som 1669, under mannens bortowarande, hade ett underligt företag. Hon "hade påtagit manfolkskläder, låtit wärfwa sig af krigsfolket, dragit till Stockholm och stått ibland knecktarne med pik i handen när Konungen slogs till riddare." Oförwarandes kom mannen igen ifrån Bremen, igenkände sin hustru och fasttog henne. Hon parerade i Capitlet 13 Oct. och wisades till werldslig rätt, och skulle sedan komma igen. Divortium ansågs rättwist i anledning af Devter. 22. Pastor dog 7 Sept. 1679.

Förra giftet okändt. Gift 2. med Anna Nilsdotter, som efterlefde. Barn 9 i båda kullarna: Claes Habinus, Commin. i Hubbo; Pehr, studerade, blef Lector i Rewals gymnasium, sedan Ingenieur "och red halsen af sig ut fama ferebatur"; Johan, synes warit landtman; Elisabeth, g. m. Drabanten L. Häger; Anna, g. m. Commin. L. Rebroenius i Norrberke.

9. Johannes Michaelis Harkman. Född i Haraker wid 1636. Fadr. Kyrkoherde. Hölls med flera bröder till studier i Westerås och kom 1659 till acad. Pwgd 17 April 1664, sin fader till biträde, men kom dock snart till sacellanien i Säby. Commin. i Skerike 1668. Consist. förordnade honom 1679 till Commin. i Husby, men han blef icke mottagen. Sedan samtyckte Sewalla församling att taga honom till Pastor, men Biskopen måste dock skrifwa till Fru Siri Horn i Stockholm, som hade några hemman i socknen. Hon gaf sitt bifall med artigt swar. Presten lefde här från 1680 till sin död 15 Dec. 1686.

Gift 1. 1664 med Maria, Mäster Jacob Krukmakares i Westerås dotter, död 7 Jan. 1669. 2. 1670 med Elisab. Rabenius, Pastors dotter i Kungsåra, som dog 22 Nov. 1676. 3. 1677 med Sophia Wassman, hwilkens fader Tileman Wassman war Häradshöfding. Med alla woro barn, somliga med wackert arf, men enkan förstörde det och dog sjelf på hospitalet.

10. Andreas Gangius. Född i Gagnef och Byn Gärdet af fattigt bondfolk wid 1629. Hade ock derföre stora svårigheter att genomgå i skolan och gymnasium. Kunde icke besöka acad., men blef dock Collega Scholæ i Lindesberg 1657 och pwgd 20 Sept. s. å. Huru han 10 år kunde lefwa wid denna ringa lägenhet synes otroligt, och war han tillika Pastors Adjunct, så hade han icke stor hugnad deraf. Den högmodige Mäster Magnus kallade honom "Djeknetofsen" och lofwade mången gång att "taga den tjocka barken af hans rygghud." Mannen war dock icke af de swagaste och antogs 1667 till Capellan i Arboga landsförsamling. Här råkade han ock för en sträf Pastor, som höll sina Capellaner och Adjuncter i strängaste subordination, och kunde aldrig tåla att någon annan gafs ett förord till deras befordran än han sjelf. Dock kunde Gangius genom gynnare utwerka sig nådig remiss ifrån Konungen till Consist. att blifwa hulpen till bättre. Sent skedde det och äfwen till föga båtnad, då han 1688 förordnades till Pastor här. Consist. hade föreslagit fyra att wälja af, men församl. refuserade dem alla såsom gamla och oförmögna att upprätta det förderfwade prestbordet. Denne kunde icke uträtta mycket ty han dog 27 Sept. 1691.

Gift 1661 med Christina Wernich, f. i Garpenberg 1610. Pastor Nortman hade med ett falskt bref sökt skrämma henne ifrån giftermålet och i Arboga hade hon ock owänskap med Prostinnan, så att de trätte på Rådstugan angående öknamn och beskyllningar. Målet war dock förnämligast angående det yttrande, att "Gangii hustru war likare en knecktekona än en presthustru." Hon hade dock mun att försfwara sig och saken upptogs såsom "bara flärd." Hon blef omgift med en Byggmästare i Fernebo Jan Ersson, och dog 19 Nov. 1721. Af deras 15 barn lefde följande, som togo namnet Gagner: Hans, begaf sig utrikes och dog på Engelska flottan såsom Lieutenant; Anders, Capitaine wid Westmanlands regemente, stupade wid Holofsin; Pehr, Exped.Kronofogde, war Lands-Capitaine då man gick utur huset emot Ryssen 1719, slutligen egare af Månsbo gård och qwarn i Grytnäs; Elisabeth, g. m. Arrendatorerne af Westerås qwarnar A. Forsberg och J. Berg.

11. Anton Wielke. Född i Westerås i Maj 1643. Fadr. Bertil Wielke af Tysk härkomst war Skomakarmästare och Rådman. Modr. Anna Tynnesdotter. Inskrifwen wid Upsala academi 1663. Pwgd 17 Juni 1667 och skickad till Tillberga att wara Nådårspredikant efter Capellanen, hwilken han ock fick succedera i tjensten. Kyrkoh. här 1692. Concionator i prestmötet 1691. Död 15 Mars 1721.

Gift 1. 1668 med Christina Moræus, dotter af den äldre Pastor Moræus i Grytnäs, död i Juni 1692, 40 år gammal. 2. 1693 med Maria Gussarvius ifrån Ljusnarsberg, enka efter Collega Scholæ i Westerås Leon. Kilberg, död 1731, 67 år gammal. Barn af den förra: Magdalena. g. m. Commin. Plenning i Kihla; Olof, studerade, men blef Torpare i Tillberga; Anna, död ogift 28 år gammal; Johan, Adjunct, död 1701, 28 år gammal. Af den sednare: Eric, Pastor i Medåker; Anders, död studerande; Susanna, g. m. Trumpetaren Ol. Haning och Rusthållaren G. Renström.

12. Eric Tunelius. Född i Stora Tuna och Olshyttan 1 Jan. 1662. Fadr. Jöns Larsson, Bergsbrukare och Nämndeman. I socknens skola fick han första wäckelsen att studera till prest, och hade 1685 slutat sina öfningar i Westerås, att afgå till academien. Pwgd 7 Maj 1695 och Adj. Past. i By. Wald Commin. i Kihla med afseende på sterbhusets conservation 1696. Det war ock genom en slags conservation som han blef Kyrkoh. här 1721. Saknades såsom en rättskaffens prest då han dog 30 Juli 1738.

Gift 1. 14 Juli 1696 med Brita Hedman, Capellansdotter i Kihla, som dog 6 Oct.1720. Barn: Lars, Past. et Præp. i Nora; Eric, Philos. Magister och Assessor, kallade sig Tuneld; Anna, g. m. Hemmansägaren And. Mellerström i Kihla; Sara, följde ett herrskap till Hamburg och der gift med en Winhandlare Christopher Schmidt, sedan med Casseuren Ol. Östman i Gestre, Thorstuna socken; Christina, g. m. Commin. Niblin i Säby; Brita, g. m. Commin. Aroselius i Rättwik och Prosten Ihrman i Swärdsjö; Catharina, g. m. Consist. Notarien Joh. Nibelius. Gift 2. 12 Oct. 1721 med Maria Krapp, som uppgifwes för en gammal husjungfru i Biskop Isers hus, och war ett befordringsmedel eller wilkor för mannen till detta pastorat, född i Fahlun och död 11 Sept. 1736, 72 år gammal.

13. Anders Lifsdahl. Född i Norbergs socken och Lifsdal 5 Oct. 1687. Fadr. Bengt Bengtsson, Bergsbrukare. Modr. Brita Samuelsdotter. Till sitt 19:de år war han hemma hos föräldrarne, sysselsatt med bergshandteringen. Då kunde han icke längre stå emot sin lust för studier, utan begaf sig till Westerås och gick med ifrigt bemödande i stor torftighet på 11 år igenom skola och gymnasium. Stud. 1717. Under läsetiden war han mycket sjuklig och särdeles en gång swårt ansatt. Han gjorde då Gud ett löfte, att om han återfick helsan, wille han wisa sin tacksamhet dermed att taga till ägta och försörja en fattig prestdotter. Hade condition hos Prosten Tillæus i Rättwik och pwgdes till hans Adjunct 31 Oct. 1719. Predikant wid Norns bruk 1723. Fick der ett strängt arbete men begärde dock såsom en gunst att få respondera i prestmötet 1724, sedan Skolmästaren Hasselberg, som war förordnad dertill, blifwit död. Han lärer dock icke fått tillfälle dertill förrän 1728. Emellertid war hans underhåll i Norn så swagt, att han ansåg sin lott icke bättre, utan sämre än någon bruksarbetares. Och likwäl war hans arbete så strängt, att han på 4 år icke fått hjelp till mera än twå predikningar. Härtill kom ännu swårare 1729, då han sjuknade med werk, som flera weckor icke lemnade honom ro natt eller dag. Dock predikade han af sängen till dess han kunde med kryckor komma till kyrkan och sitta först wid altaret och sedan i predikstolen, glad att bruksegare och allt folk af barmhertighet åtnöjdes med sådan hans tjenst. För sin swaghet ansåg han sig aldrig kunna sköta någon tjenst som fordrade rörelse, hwarföre han s. år sökte Rectoratet wid Hedemora skola och wann sin önskan. Likwäl förbättrades hans helsa så, att han efter 10 år uppfördes här på pastorsförslag. Då Prosten Anagrius kom att hålla walet 15 Juli 1739, hade församlingen redan i socknestämma kommit allmänt öfwerens om Lifsdahl, och widare blef intet wal. Emedan detta war ett ingrepp i Consist. rätt och äfwen skedde med de andra föreslagnas förtalande, anmäldes saken hos Konungen, hwilkens utslag ej kunnat träffas. Den utsedde behöll dock sin kallelse och tilltr. 1740. Död 30 Jan. 1745. Ömt saknad. Begrofs 18 Mars med predikan af Pastor Borg i Tillberga.

Gift 19 Dec. 1722 med Sara Nassenius, Commin. i Fahlun dotter, f. 1697, död 19 Jan. 1748. Af 7 barn: Brita Catharina, ses nedanföre; Pehr, Coopv.Capitaine; Anders, Notarius Publicus i Stockholm; Samuel, Urfabrikör i Westerås.

14. Johan Machlin. Född i Mora 18 Oct.1698. Fadr. då Skolmästare blef Pastor i Ohre. Sändes wid 14 års ålder till Upsala academi, men frequenterade sedan Westerås lärowerk. Pwgd 21 Jan. 1724, kallad till Adjunct i Särna, men kom icke dit utan stadnade hos Pastor i Swärdsjö. Efter ansökning utnämnd Collega Scholæ i Fahlun 1725 och uppflyttade i andra classen 1728. Commin. i Wika 1733. Pastor här 26 Aug. 1745. Jemn och stadig man med både förmåga och wilja. Död 24 Nov. 1775.

Gift 1. 28 Febr. 1727 med Christina Sahlin, Pastorsdotter i Malung, f. 1693, död 24 April 1731. Af 3 barn: Pehr, se nedanföre. Gift 2. 29 Nov. 1733 med Anna Pomp, Commin.-dotter i Fahlun, f. 1716, död 28 April 1745. Af 5 barn. Johan, S. M. Cand., död 1762, 25 år gammal; Anders, Gördelmakare i Stockholm; Anna Christina, g. m. Gördelmakaren Jac. Klöving i Westerås. Gift 3. 1 Jan. 1746 med Brita Catharina Lifsdahl, [företrädarens dotter] f. 1723, död 12 Maj 1776. Af 9 barn: Brita Helena, g. m. Landtbrukaren L. E. Swederus i Barkarö; Catharina Elisabeth, ogift; Maria Margareta, g. m. Commin. Dinclau i Hubbo; Sara Lovisa, g. m. Casseuren och Rådmannen J. P. Hambn i Köping; Eva Charlotta, g. m. Kronolänsman L. Lindgren i Möklinta; Emerentia Sophia, ogift.

15. Mag. Lars Gabriel Thurelius. Född i Westerås 23 Aug. 1724. Fadr. då Lector blef Past. et Præp. i By. Stud. 1740. Philos. Cand. 1750. Pwgd 2 Febr. 1751 och sin faders Adj. i By. Prom. Magister 1752. V. Pastor i By 1754. Rector Scholæ i Hedemora 5 April 1757. På 1761 års riksdag måste Consist. förklara sig hwarföre Thurelius befordrades till denna tjenst framför Collega Hillersten i Fahlun. Kyrkoh. här 1776. Död 23 Juli 1780. War hela året sjuklig och afled efter flera anfall af slag.

Gift 1767 med Catharina Margareta Lundwall, Kyrkoh. i Stora Schedwi dotter, som dog utan barn i By 1 Sept. 1817, 83 år gammal.

16. Christian Magnus Hanck. Född i Köping 3 Maj 1726. Fadr. Gottfrid Hanck, då Handlande i Köping blef StadsNotarie och Rådman i Westerås, g. m. Christ. Warg. Med mycken flit och framgifwande af flera tirocinia genomgick han Westerås lärohus till 1749, då ankomsten skedde till acad. Disput. pro ex. menu hindrades af medellöshet att gå widare. Pwgd 24 Aug. 1756 i S:t Claræ kyrka i Stockholm, kallad till Adjunct af Pastor i Stora Tuna, efter hwilken han förestod nådåret och förblef hos den följande. Commin. i Thorsång 1760. Ibland det owanliga antalet af 15 sökande fick han genom Kongl. Resol. förslagsrum till detta pastorat 1782. Befullm. 29 April s. å. Med ypperliga gåfwor uträttade han mycket och wann den kärlek han förtjente. Länge samlad gikt afbröt här hans goda uppsåt tillika med lifwet 20 Sept. 1785.

Gift 16 April 1759 med Catharina Norman, dotter af Klockaren i Hed Anders Göransson Yra och Catharina Erlander. Hon dog i Dingtuna 10 Mars 1809, i 86:te året. Af 7 barn: Christian Gottfrid, Commin. i Dingtuna; Christina Catharina, g. m. Prosten A. Tillæus i W. Wåhla; Margareta Lovisa, död 1806, 43 år gammal; Sophia, g. m. Bergsmannen J. E. Melchersson i Fahlun och StadsSecreteraren J. E. Strömblad; Ulrica, g. m. HäradsDomaren och Jordegaren Er. Norberg i Dingtuna.

Skrift: Likpredikan öfwer Pastor i Thorsång Joh. Rundquist. 1769.

17. Pehr Machlin. Född i Fahlun 5 Febr. 1731. Föräldrar ses ofwanföre N:o 14. Hade 1749 slutat sina öfningar i Westerås och kom då till acad. Med den tiden mindre wanlig kännedom af de moderna språken hade han condition hos Landshöfdingen i Westerås Friherre Friesendorff, och derunder tillfälle att begagna Gymnasii-lärarnes nyttiga umgänge. Pwgd 24 Aug. 1756 och Adj. hos Pastor i Arboga, som han ifrån årets början biträdt med predikande, och fortsatte denna tjenst i 10 års tid. Commin. i Skultuna 1765. Kyrkoh. här 28 Maj 1786. Trogen arbetare både såsom Capellan och Pastor. Efter af giktplågor tung ålderdom död 27 Mars 1809.

Gift 1. 19 Mars 1767 med Christina Gustrin, Kyrkoh.-dotter i W. Schedwi, f. 1736, död 15 Oct. 1796. Barn: Christina Wilhelmina, g. m. Bruksinspektoren J. Hagström; Anna Magdalena, död ogift; Gustaf, Commissarie. Gift 2. 5 Dec. 1797 med Catharina Eggertz, dotter af Bergsmannen och Grufstigaren E. Eggertz i Aspeboda, f. 1755, död 1736.

18. Mag. Gustaf Magnus Mallmin. 1809. Se Past. i W. Fernebo.

19. Johan Fredric Muncktell. 1815. Se Past. i Ihrsta.

20. Eric Schervin. 1821. Se Past. i Skultuna.

21. Mag. Eric Karlin. 1833. Se Past. i Möklinta.

22. Lorentz Restadius. 1838. Se Past. i Thortuna.

23. Johan Adolf Arnberg. Född i Särna 22 Juni 1802. Fadr. Kyrkoh. och Fältprost. Stud. i Ups. 1824. Pwgd 11 Juli 1825 och Adj. hos Pastor i Lima och Transtrand. Dito hos Pastor i Ramnäs och Sura s. å. Predikant wid Norns bruk 14 April 1830. Kyrkoh. här 14 Mars 1842. Tilltr. 1843.

Gift 22 Jan. 1833 med Mathilda Rebecka Bark, dotter af Commin. Er. Bark i Söderberke, f. 22 Nov. 1810. Barn: Adolphina Mathilda, f. 20 Nov. 1833; Hilda Eleonora, f. 23 Jan. 1835; Maria Magdalena, f. 11 Oct. 1836; Johan Adolf, f. 23 Sept. 1838; Gustaf Hjalmar Thiodolf, f. 14 Sept. 1840, död 1844; Laura Henrica, f. 19 Aug. 1842; Herman Jacob Philemon, f. 3 Sept. 1844.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 19 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt