Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Ohre

  1. Comministrar och Kyrkoherdar.

1. Comministrar och Kyrkoherdar

Ingevaldus Erici Andreas Holgeri GestriciusGudmundus Petri RättwicensisIsrael Andreæ DalanderJohannes Danielis TunensisDaniel Johannis OhrmanGudmund FloræusPetrus MachlinAndreas DahlmanHenric GahnJohan GerénAnders Gustaf Barchæus.

1. Ingevaldus Erici. Kyrkoh. i Orsa Erici Ingevaldi son, war Commin. här 1600, då församlingen war annex till Orsa. Död 1605.

2. Andreas Holgeri Gestricius. War här Capellan 1607, då Kon. Carl utgaf sitt bref, att socknen skulle blifwa ett särskildt gäll, och Hr Anders ansågs i lärdom och lefwerne god att wara förste Kyrkoherde. Konungen lade ock hit Amunds Böhle ifrån Helsingland och gaf presten 24 tunnor säd till underhåll, emedan här wore endast omkring 50 bönder. Han nämnes sedan blott 1610 wid tillfälle att han gjorde en liten gåfwa till kyrkan. Död 1612.

Hans son förekommer nedanföre N:o 4 och dottren Karin war g. m. Peder, Herr Daniels i Thorsång son, Hemmansegare i Leksand.

3. Gudmundus Petri Rättwicensis. 1612. Anklagades 1619 med sina åhörare i Capitlet af Prosten i Rättwik för det, att då några dess sockneboer, som en söndag warit i Ohre kyrka, hade en blifwit "ochristeligen" misshandlad och de andre bortwisade med hotelse, att en annan gång drifwas af med piskan. Likwäl hade Rättwiks karlar af ålder fått stundom der bewista gudstjensten, då ingen predikan war i Boda capell, och hade äfwen derföre gifwit något till Pastors-bostället. Detta ansågs hafwa skett af hämd, derföre att Herr Gudmund icke blef utkorad till Pastor i Rättwik, der hans fader warit. "Deröfwer är han så förbittrad", skref Prosten, "att han icke wet huru ondt han skall göra oss." Se Past. i Orsa.

4. Israel Andreæ Dalander. Son af ofwanst. N:o 2. Pwgd 1615. War en tid Domesticus hos Pastor Gudmund, kom sedan till By socken och hade 4 år warit krigsprest, då han 1624 träffas tjenstgörande i Köping. S. år blef han illa slagen af en profoss, d. w. s. någon Fiskal, i Kungsbarkarö, hwarwid han sjelf synes warit oskyldig, ty eljest hade han säkert blifwit suspenderad. Kyrkoh. i Garpenberg 1625. Respondens i prestmötet 1626. Transporterad hit 1629. Då Biskopen 1631 visiterade här, fann han i mång stycken stå jemmerligen illa till. Såsom nykommen hade presten icke så mycket answar, utan måste blott plikta för det "han gick utan kasjäcka under förrättningen;" men kyrkwärdarne, som tjent i 16 år, "hade ingen räkenskap gjort utan endast litet gissat till hwad de uppburit och utgifwit." Presten skulle stämma dem att göra ed på tinget, att de icke hade 3 runstycken af kyrkan. Blef 1639 angripen af en swaghet, så att han icke kunde predika för fel på målet, som likwäl småningom öfwerwanns. Död 30 Sept. 1666.

Gift med Margareta Andersdotter, död 1664. Barn woro: Elisabeth, g. m. Pastor i Elfdalen Andreas Danielis; Margareta, g. m. Eric Wallenius, Pastor i Serna; Anna, g. m. den följande.

5. Johannes Danielis Tunensis. Född 1606. Fadr. Daniel Jansson, Bonde i Stora Tuna. Wid gymnasii i Westerås första inrättning och länge derefter är han ibland discentes antecknad och antogs 1636 till Cursor Consistorii. Pwgd 1639 och sändes straxt hit till Pastor, som sjelf intet kunde uträtta. Förblef Adjunct hos sin snart blifwande swärfader till dess han efter dess död fick 1667 mottaga pastoratet. Ehuru med litet hushåll lefde han dock i trånga wilkor. 1679 i bref klagar han öfwer den dyra krigstiden, folkets oförmåga att löna honom m. m. Hade flera gånger försökt rida till prestmötet, men måste wända om. Likwäl war han säkert äldste presten i stiftet då han dog 26 Juni 1692.

Gift med Anna Israelsdotter, företrädarens dotter, f. 1621, död 27 Febr. 1691. Enda barnet som lefde är den följande.

6. Daniel Johannis Ohrman. Son af nyss anförda föräldrar, född wid 1655. Deponerad wid Upsala acad. 1677. Pwgd 16 Juli 1682 till sin faders Adjunct. Hans syftemål för lifwet synes endast warit att få succedera sin fader, som ock inträffade 1693, men han hade icke fadrens helsa och krafter. Respondens i prestmötet 1695, men i Nov. 1696 hade han länge warit sjuk och icke förmått göra tjensten, utan haft hjelp af grannar, som nu alldeles tröttnade, och Prosten begärde i Capitlet för honom en god Adjunct. Död 6 April 1700.

Gift 1 Jan. 1688 med Barbro Acrelius, Kyrkoherde- dotter ifrån Upland. Han hade wid 4 års ålder blifwit upptagen af sin swåger Commin. Ol. Dalekarlus i Rättwik, uppfostrad och med ett bröllop till 600 daler påkostad. Socknen wille hafwa den unga enkan conserverad af den gode Adjuncten Lundbeck, men han behagade icke. Hon lefde ännu 1722. Barn: Barbro, g. m. Bonden Hans Hansson i socknen.

7. Gudmund Floræus. Född i Orsa 10 Mars 1646. Fadren Kyrkoherde. Måste, som flere ifrån Dalarne, wandra till fots till och ifrån skolan i Westerås. Stud. 1666. Pwgd 8 Aug. 1669 och Sacellanus domesticus här. Kyrkoh. i Serna 1681. Transport. hit 1700. En waksam, ordentlig och sträng man i sina pligters uppfyllande, men ock att hålla andra dertill. Han gagnade äfwen utom sin skyldighet. Sedan han 1684 låtit nedtaga och åter uppbygga Serna kyrka, äfwensom förbättrat Idre capell, snickrade han med egna händer både predikstolar och bänkar. Icke under att han tröttnade och wille uppdraga pastoratet till sin måg, men blef dessförinnan död i Maj 1713.

Gift 1672 med Maria Wallenius, dotter af förste Pastor i Serna Eric Michaelis, f. 1653, död 1728. Barn: Johan, död Student; Eric, Kronofogde; Margareta, m. fadrens Adjunct J. Arbman; Sara, g. m. Bonden Olof Carlsson i Östansjö; Andreas, Commin. i Arboga; Gabriel, Pastor i Serna. Ofwannämnde Kronofogde, Eric Floræus, boende i Malung, hade en dotter Sara, som orätt blifwit uppgifwen för hans syster. Född 1709 blef hon gift med en Mönsterskrifware Gustaf Yxeen, som efter en elak lefnad föll på det orådet att förskrifwa sig åt djefwulen. Af Hofrätten straffad med 14 dagars watten och bröd, dog han botfärdig 1740 och begrofs i tysthet. Hon omgift med en Saxare, Christoph. Berlin, så kallad Fransysk Språkmästare, af många öden, från hwilken hon blef lagligen skild. Med honom dottren Sara Magdalena, g. m. Regim.Wäbeln A. Blomberg i Mora.

8. Petrus Machlin. Född i Möklinta 13 Febr. 1653. Fadr. Commin. Stud. 1676 och ändrade då sitt namn ifrån Moklinius. Uppehöll sig sedan en längre tid, än wid gymnas., än wid acad. och pwgdes 14 Febr. 1683, satt att sköta nådåret för Capellans-barnen i Orsa, hwilkas båda föräldrar hade drunknat. Sedan Pastors Adj. ib. och fick serdeles beröm af Prosten att såsom v. Pastor wäl hafwa förwaltat embetet, medan Mag. J. Elfvius wistades i Upsala. Pædagog i Mora 1696. Efter Prosten Boethii affärd hade han pastoralwården. Nekade en Lieutenants fru få begå nattwarden, om hon icke bortlade Fluren, en hufwudbonad som dock war af de allmänna i hennes stånd. Mannen klagade i Consist., som sände Prosten Alstrin i Leksand att ställa saken till rätta. Machlin uppwisade Boethii bref, som utur arresten hade ålaggt honom sådan allwarsamhet, och målet afgick åter till Consist. Pastor i Serna 1701. Utnämnd till detta pastorat 1714. Berömlig prest, men tog sig swårligen fram med stort hushåll, och dertill olycklig med en elak hjelpprest, som dock war hans måg. Gjorde 1730 ett swårt fall, hwarefter han i elände wäntade på döden till 24 Dec. 1733.

Gift 1684 med Margareta Benningius, Capellans-dotter i Orsa, död 1756, 87 år gammal. Barn: Lars, studerade, skulle blifwa prest, men åkte ned på skridskor i sjön och tog så skada deraf till hörseln, att han gick i bondeståndet; Anders, död ung; Pehr, Bruksinspektor; Johan, Pastor i Sewalla; Matthias, Handlande i Fahlun; Sara, g. m. Kyrkoh. Floræus i Serna; Elisabeth, ogift; Margareta, g. m. den följande.

9. Andreas Dahlman. Född i Upsala 9 Jan. 1689. Fadren Pehr Dahlman, Skräddaremästare, war kommen ifrån Dalsbyn i Säther, hwarföre sonen wid acad., som han redan 1702 besökte, upptogs i Westm. och Dala nation. Kallad af Professor Holstenius i Husby pwgd 18 Juli 1721. Flyttades efter någon tid till Ohre och blef äfwen v. Pastor. Der war han så skamlöst obillig och hård emot sitt gamla swärfolk, att swågern måste anklaga honom i Consistorium. Efter en sträng undersökning skedde förlikning, men gubben wågade icke, som ännu brukades, med wederbörandes tillstånd till en så otacksam man cedera lägenheten. Likwäl blef han efterträdare i pastoratet 1734, och kom bättre öfwerens med sin måg, som, jemte biträde i embetet, blef förste Skolmästare på stället, en tjenst, som med ringa lön allt framgent bekläddes af Adjuncter. Död 29 Nov. 1762.

Gift 1. 1723 med Margareta Machlin, som dog 1748. Det war för detta giftermål som hennes fader bad Biskop Iser att få honom till Adjunct, och lofwade derföre uppfylla sin tacksamhetspligt, ett wanligt löfte till denne Biskop. 2. 1750 med Maria Margareta Backmark, Kyrkoherde-dotter i Hälsinglands Tuna, omgift med Rådman Ant. Deijen i Hedemora. Barn med den förra: Anna Margar., g. m. L. Westander [står J.], slutl. Commin. i Björskog; Pehr, Underofficer wid Dalregim.; Christina, ogift.

10. Mag. Henric Gahn. Född i Stora Tuna 6 Aug. 1724. Fadren af lika namn, då Kronofogde, blef Landträntmästare i Fahlun. Modr. Barb. Eleon. v. Erdtman. Sändes med informator till Upsala 1733. Begynte der philos. kursen, men reste utrikes 1746 och stadnade först i Greifswald, der han blef promov. Magister 28 Dec. 1747. Besökte derpå universiteterna i Wittenberg, Halle, Leipzig, Jena, Göttingen och slutligen Köpenhamn. Hemkom 1749 till Upsala. Pwgd 4 Oct. 1752, kallad af RiksRådet Baron Palmstierna med contract att emot all presterlig tjenst, som kunde fordras, njuta uppehälle och 600 daler i lön och icke förskjutas förrän befordran kunde winnas. Hade missiv till Danwiks förs. i Stockholm sedan han 1759 undergått Past.ex. i StadsConsist. Kyrkoh. här 3 Maj 1764. Opponens i prestmötet 1779. Prost och vice öfwer contractet 31 Mars 1795. Ordin. 1800. Uppfördes s. år af Consist. på Theol. Doctorsförslag hos Konungen. Det oroade honom icke, att för mindre meriterade wid utnämningen blifwa förbigången. Tillgifwen sin tjenst, lugn i alla skiften och så nöjd, att han aldrig sökte befordran härifrån, njöt han öfwer 40 år den sanna lyckan wid en ringa lägenhet. Död 11 Mars 1806.

Gift 1. 16 April 1765 med Magdalena von Didron, dotter af ÖfwersteLieutenanten, R. af Sw. O. Carl J. v. Didron och Johanna Sahlstedt, död i barnsäng 1 April 1774, 26 år gammal. Sonen Henric, Swensk Consul i N. America, död i NewYork 1834. Gift 2. 24 Febr. 1778 med Carolina Wallerius, Prostens i Stora Mellösa Doctor E. M. Wallerii dotter med A. S. Broström, död i Örebro 16 Jan. 1810, 63 år gammal.

11. Mag. Johan Gerén. Född i Grangärde och Risfallet af obemedladt bergsbrukarefolk 9 Sept. 1753. Blef uppfostrad till samma handtering och kom sent att begynna med studerande. Begaf sig 24 år gammal till Upsala, men blef icke efter önskan intagen i skolan. Njöt sedan endast privat underwisning af Professor Malmstedt och undergick student-examen. Philos Cand. 1786. Hade mycken hjelp deraf att han, som flitigt läste hebreiskan, deruti biträdde flera sina landsmän. Magister 1788. Pwgd 24 Aug. s. år och Adj. hos Pastor i Ramsberg. V Pastor ib. 4 Mars 1801. Past.ex. 16 Nov.1797. Fick 1798 pluralitet wid Pastorswalet i Medåker, men wid nytt wal erhöll han endast få röster. Vice Pastor i Grangärde 1802. Pastors Adj. i Norrberke 1806. Kyrkoh. här 29 Sept. s. å. Tilltr. 1808. Ifrån yngre år något ofärdig och halt, blef han allt mera sjuklig, omsider så förswagad, att han måste för alltid intaga sängen. Då ännu flera swårigheter tillkommo, blef honom lifwet en börda, som endast kunde upphöra med döden 30 Juni 1817.

Gift 6 Dec. 1796 med Catharina Ramgren, Bergsmansdotter i Ramsberg, f. 9 Juni 1775. Barn: Johan Gustaf, en tid gardist; Anders Wilhelm, död genom olyckshändelse; Johanna Cath. Andreetta, f. 1813.

12. Mag. Anders Gustaf Barchæus. Född i Aspeboda 23 Dec. 1773. Fadr. J. F. Barchæus, son af Lectorn i Westerås och Prosten Barchæus, war Konstmästare wid Stora Kopparberget, g. m. en Sohlberg. Stud. 1792. Magister 1803. Pwgd 14 Dec. s. år och Huspred. hos Landshöfdingen Baron af Nordin, hwars son han ock länge informerade i studierna. Bataljonspred. wid Dalregimentet 20 Dec. 1805. Utgick 1807 med en bataljon af regimentet till Pomern, men förut af mindre god helsa sjuknade han och måste följande år förblifwa hemma. Regementspastor 11 Oct. 1810. Sökte förbättra sina wilkor med pensionairer. Kyrkoh. här 16 Mars 1818. Tilltr. g. a. 1819. ContractsProst i Juni 1825. Efter begäran entledigad ifrån expeditionen 22 Dec. 1835. Död 15 Juli 1843.

Gift 20 Mars 1820 med Brita Christ. Schultz, dotter af Prosten i Söderberke Mag. J. J. Schultz, f. 28 Oct. 1785. Barn: Gustawa Dorothea, f. 12 Mars 1821, g. m. Bruksinspektoren A. W. Blomberg; Jacobina Fredrica, f. 3 Maj 1824.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 15 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt