Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Elfdalen

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Laurentius BeronisJohannes Birgeri MoræusPetrus Laurentii SudermannusLaurentius Petri ElfviusAndreas Danielis RättvicensisDaniel Andreæ SwedeliusEric NæsmanAndreas GottmarckIsac LindbomJohan SwedeliusOlof Pehrsson ArboreliusEric Rosenius.

1. Laurentius Beronis. Förste Kyrkoh., förordnad af Biskop Erasmus 1575 och högtidligen insatt af Biskop Ölandus 25 Febr. 1576. Orerade i prestmötet 1597 de peccato originis. Gjorde reda för sig och aflemnade inventarium wid Biskop Bellini visitation 1601, då han fått transport till Stora Kopparbergs pastorat.

2. Johannes Birgeri Moræus. Son af Pastor i Mora Birger Johannis, född wid slutet af fadrens lefnad. Pwgd på 1580-talet af Biskop P. Ölandus, som först tog honom till Capellan. War förordnad att följa Fröken Catharina till .... men blef ordin. Capellan i Stora Tuna, der han 1593 undertecknade Upsala mötes beslut. Kyrkoh. här 1609. Hade likasom företrädaren swårt arbete med ett wildt och afgudiskt folk, men skötte sitt kall med klokhet och mannamod. Uppmärksam och sträng att hålla sina åhörare till lydnad emot laglig öfwerhet. Wid slutet af hans lefnad hände att en orolig man, Matts Skräddare, hade i Orsa uppäggat allmogen till missnöje och uppror emot öfwerheten. Med en hop kom han ock till Elfdalen och wille sammankalla bönderna till gemensam helsning. Den gamle och skröplige Herr Hans lät då genom sina söner instänga och rikligen förpläga dem, medan bud i hast sändes efter kronobetjening och hjelp att fängsla dem till wälförtjent straff. Denna hans trohet belönade Konungen med en donation af 15 tunnor säd genom skrifwelse af 22 Mars 1627, men innan han fick uppbära något deraf war han död 6 Nov. s. å.

Gift 24 Juni 1598 med Justina, den föregåendes dotter, som 2 Febr. 1628 fick ny försäkran att njuta de hennes man tillslagna 15 tunnor årligen till dess barnen blifwit uppwäxta. Hon dog i Dec. 1663, 88 år gammal. Barn som utgrenat sig i många, särdeles prestslägter: Daniel, kallade sig Buskovius, blef Pastor i Kumla; Anna, g. m. nedanst.; Andreas, Regimentsskrifware, död i Finland; Lars, Landtman och Handlande i Elfdalen, död öfwer 90 år gammal; Johan, Tullskrifware i Stockholm; Samuel, Handlande i Fahlun; Birger, Guldsmed; Olof, Jägmästare, bodde på Målhammar; Gustaf, upptog namnet Elvius (utan f); Catharina, död ung.

3. Petrus Laurentii Sudermannus. Hade i ungdomen inkommit i stiftet att studera, likasom flere ifrån andra orter, emedan en fattig gosse här hade bättre understöd än på sin hemort. Pwgd 1616 blef han Sacellanus domest. hos Hr Hans och war socknen så till nöje, att då ordin. Capellanen Herr Bertil för ålder ej mera kunde tjena, fick han 1619 intaga dess rum. Hans goda namn wäckte ock redan 1621 Leksands församl. att i Domcapitlet begära honom till Commin., som afslogs. Wid ledigheten här blef han in synodo 1628 jemte flera föreslagen, "emedan bönderne, med socknens bref, fliteligen honom åstunda", och det kunde då icke fela att han straxt antagen fick confirmation. Orator i prestmötet 1629, predikade 1629 och den så afsides boende hade förtroende att 1649 blifwa fullmägtig på riksdagen. "I synodo på hösten 1644 proponerades om Särna, Hede och Idre, huru de måtte få kyrkotjenst, sedan de godwilligt gifwit sig under Sweriges krono, hwarom Wälb. P. Kruse skrifwit till Prosten i Rättwik. De hade förut blott tre gånger på året fått prest ifrån Norge och hade nu ochristnade barn sedan lådings. Frågades derföre D. Petrus af Consist. och Clero, om han wille taga på sig detta omaket och dit förresa såsom den der närmast bor?" Swaret står ej upptecknadt i detta protocoll, dock är det wisst, att denne Pastor med sin Commin. flera år wårdade den nykomna församlingen så godt han kunde och till 1651 war Särna likasom annex till Elfdalen. Eljest hade han arbete nog i egen församling, att strida emot okunnighet och widskepelse. Död 6 Juni 1657.

Gift 1617 med Anna Hansdotter, företrädarens dotter, f. 6 Sept. 1601, död 10 Jan. 1664. Barn: Lars, som straxt förekommer, och Johan, Pastor i Wika, kallade sig Elfvius (med f); Samuel, upptog namnet Elfving, Pastor i Norrberke; Anna, g. m. Inspekt. E. Dahlborg i Fahlun; Clara, g. m. Pastor i By Jac. Moklinius; Justina, g. m. Comminn. Moklinius och Bodinus i Sala; Elisabeth, g. m. Commin. Moklinius i Möklinta. Mågar woro ock en Zedritz, Gohrman och Hedwall.

4. Laurentius Petri Elfvius. 1658. Hade den sorgen att 16 af hans åhörare blefwo för trolldom af den stora Commissionen dömde till döden, i tre repriser aflifwade och brände ifrån Maj 1669 till 30 Jan. 1671. Se Past. i Orsa.

5. Andreas Danielis Rättvicensis. Född 15 Oct. 1618. Fadr. Comminister. Hade 1642 absolverat läsekursen i Westerås och kom då till acad. War en snabb yngling med goda anlag, men fattig, med en betryckt moder och många syskon att bistå. Pwgd 25 Juli 1645 och Adjunct hos sin farbroder Prosten Dalekarlus i Rättwik. Efter dess död ansågs han såsom E. O. Capellan och blef 1665 ordinarius. Redan 1658 hade han warit föreslagen till detta pastorat och blef nu 10 April 1671 såsom den mest wälkomna konfirmerad. I Rättwik hade han ett hemman i Kärfsåsen, hwarpå han 1673 fick frihet ifrån alla utlagor. En swår misswext med hungersnöd och smittsam sjukdom tryckte Dalarne och i synnerhet Elfdalen denna tid, då också, af fruktan för infall ifrån Norge under ofreden med Danmark, folket betungades med uppbyggande af skantsen wid Rotälfwen. I prestmöten hade han responderat och predikat. Bedröflig war hans ändalykt. Sedan han en dag e. m. länge gått på socknewägen, mediterande på söndagspredikan, kom han sent åter till kyrkan och ingick i sacristian för att hemta en bok. Fönsterluckorna woro tillslutna och då han i mörkret går till bokskåpet, stupar han i winkällaren, som han icke wisste stå öppen sedan förra söndagen. Illa stött och med krossade refben blifwer han der liggande, utan förmåga att nog ropa efter hjelp. Sedan han länge warit saknad och ändtligen en person händelsewis kom nog nära för att höra hans swaga röst, blef han upptagen, hemförd och lagd till sängs. Efter 8 dagars grufliga plågor afled han 16 Juni 1684.

Gift 13 Juni 1652 med Elisabeth, Kyrkoh. i Ohre Herr Israels dotter, f. 1628, död i Sept. 1704. Af 10 barn nämnas: Daniel, sin faders successor; Elisabeth, g. m. Regimentspastorn J. Slotterman; Anna, ogift; Israel och Olof, döde i ungdomen. De upptogo Swedeliska namnet af en odling Sweden på bostället i Rättwik.

6. Daniel Andreæ Swedelius. Född i Rättwik 28 Mars 1653 af ofwanbeskr. föräldrar. Sändes 1662 till Fahlu skola, fortsatte sina öfningar i Westerås och blef stud. Upsala 1672. Pwgd 16 Juli 1682 och sin faders Adjunct. Begaf sig dock åter till academien, disputerade pro ex. och hade gått längre, om icke fadrens swaghet och behof af mera hjelp nödgat honom hemkomma. Då han sjelf war en skicklig man, redan känd för kunskaper och embetsgåfwor, hade han i anseende till den aflidnes olyckliga dödssätt så mycket lättare att winna succession, med fullmagt redan af 9 Sept. 1684. Ibland de behagligaste uppträden för honom war Konungens resa genom socknen i Juni månad 1686. Huru Konungen bewistade gudstjensten då Pastor predikade, gjorde de fattiga en wacker gåfwa, anslog en betydlig summa för kyrkan och äfwen hedrade ett brudfolk med sin närwaro och frikostighet, hade han nöjet få anteckna i kyrkans bok. Men han måste ock i hög grad erfara det obehagliga, särdeles flera år på 1690-talet då folket hoptals af nöden twingades gå ifrån socknen att söka sitt uppehälle på andra orter, och då menniskor af hunger lågo här och der döda på marken med hötappen i mun. Dock detta delade han med flera orter i Dalarne. Predikade i prestmötet 1712. Död 8 Aug. 1713.

Gift 30 Dec. 1688 med Margareta Thermænius, dotter af Lectorn och des. Pastor i Mora Mag. And. Thermænius, som ock blef efterträdarens andra maka. Barn: Andreas, död studerande; Jacob, Domprost i Westerås; Elisabeth, g. m. Lectorn och Prosten Mag. Jac. Öhrling; Christina, g. m. Commin. Ekman i Ramsberg; Anna, g. m. Kyrkoh. P. Waller i Kärrbo; Margareta, ogift.

7. Cand. Eric Næsman. Född i Lima 31 Juli 1681. Föräldrarne woro Per Näsman, Handlande, och Maria Rosenlund. Farfadren Kyrkoh. Joh. Nederstadius. Gick med snabba steg igenom Westerås lärohus och kom till acad. 1700. Antogs s. år till Pædagog för både Lima och Malung, men öfwergaf den beswärliga och föga lönande tjensten 1705, för att på nytt studera wid acad. Disputerade twå gånger, men blef icke prom. Magister. Dock yttrade sig Prosten Rabenius i Hedemora, då han 1710 kallade honom till Adj., "att han wäl kännts capabel mottaga honores acad., men att penningebrist wägrat honom undergå promotionen." Pwgd 17 Sept. 1711 på nämnde kallelse. Brunnsprest wid Sätra 1712. Hofpred. hos Kongl. Rådet Grefwe Renstierna 1713. Kyrkoh. här med Drottningens och Rådets interimsfullmagt 1 Febr. 1714, som sanctionerades af Konungen ifrån Lund 26 Sept. 1716, då också nämndes att han skulle gifta sig med enkan. Tilltr. 1715. Vic. Prost under vacancen 1736. Prost i sin församling och Särna 1737. Allwarsam och nitisk, ända till barsk, så att han brukade karbasen. Klok hushållare, som ock sökte i flera afseenden förbättra folkets oeconomie. Landshöfd. Danckwardt satte honom 1729 med öppet constitutorial, att hafwa inspektion öfwer det högre Dallagets hushållning och uppodling af landet. Sina Adjuncter behandlade han synnerligen strängt, och det förmentes att en af dem, Blankenhagen, som blef swagsint och måste intagas på Fahlu hospital, warit af sin Pastor alldeles förskrämd. I 1713 års prestmöte war han Opponens och predikade 1717. På ett besök hos sina swärföräldrar i Säther blef han sjuk och död 22 Febr. 1744, men liket fördes hit att begrafwas.

Gift 1. 1710 med Helena Rüdker, dotter af Handl. Rüdker i Hedemora, död 15 Dec. 1712, lemnande sonen Reinhold, slutl. Prost i Kohlbeck. 2. 19 Mars 1717 efter påminnelse om sitt löfte, som han länge tycktes wilja rygga, med Margareta Thermenius, företrädarens enka, f. 1671, död 4 April 1739 utan barn. 3. 10 Juli 1740 med Elisabeth Dahlstedt, Prostens i Säther dotter, som blef omgift med Prosten Vigelius i Ramsberg. Barn: Elisabeth, g. m. Kyrkoh. i Askeryd af Linköp. stift Doct. C. J. Bohnsack.

8. Andreas Gottmarck. Född i Kungsåra på Gottsta rusthåll 31 Maj 1693. Fadr. Hemmansbrukare och Nämndeman. I bergliga wilkor frequenterade Westerås lärowerk och stud. i Upsala 1714, der han inhemtade wackra kunskaper. Pwgd 25 Sept. 1718, blifwande då Pastors Adj. i Mora. Ordin. Bataljonspredikant wid Dalregim. 19 Jan. 1721, och följde straxt en commendering till Gefle. Efter hemkomsten stadnade han såsom medhjelpare hos sin swärfader, Commin. i Leksand, likaså wäl ansedd i församlingen som wid regimentet. Medan han skötte nådårstjensten efter honom sökte han sjelf i Consist. att winna successionen, men församlingen ännu ifrigare att winna honom. Så ung kunde han ej lyckas på wanlig wäg, utan Consist. tillsatte en förtjent Apologist Austrin, som tröttnat i Westerås skola. Ehuru kallt och nästan föraktligt bemött wid profwet ditflyttade han likwäl och intog de tillstängda rummen i embetsgården. Officerare och bönder spände alla strängar och anhöllo hos Konungen om Gottmark, som ock efter nådig resol. erhöll Consistorii fullmagt 8 Juni 1724. Den förskjutne bortflyttade, krossad af sorg öfwer swiket hopp, och sökte åtminstone ersättning för flyttningskostnaden. Okändt om han fick någon. Gottmarck war lika så gagnelig som älskad. Wald enhälligt till Pastor här i Sept. 1744. Hon.Prost 1757. Stor Biblicus. Allwarlig och dock saktmodig, som följande wisar. En smittsam sjukdom uppkom 1750. I kyrkan hade någon säd blifwit spild, troligen derigenom att folket i stället för penningar då brukade gifwa säd till de fattiga, hwilken mottogs och förwarades i sacristian. De lika så ondsinnade som widskeplige utspridde att Pastor gjort det, att många måtte sjukna och dö. De sade att säden war kokad i qwinnomjölk och afswalnad i menniskohufwudskallar. De togo kyrkonyckeln för att sända den till Consistorium. Saken bragtes till domstol, som fällde de brottsliga till kropps- eller penningeplikt. Då bad han för dem och tog till sin liktext 2 Cor. 5:11. Död Nyårsdagen 1759.

Gift 17 Jan. 1721 med Helena Lexelius, Commin.-dotter i Leksand, f. 15 Mars 1702, död 19 April 1765. Barn: Andreas, Philos. Mag. och Adjunct i Stockh.; Johan, Theol. Doctor, Lector och Prost i Badelund; Eric, Commin. i Säfsnäs; Carl, Mag. och Prost i Norrberke; Fredric, reste utrikes; Catharina, g. m. en Kronolänsman i Wenjan; Helena, död ogift; Margareta, g. m. Commin. C. Hyckert i Mora; Susanna, g. m. Juveleraren C. F. Zetterholm.

9. Isac Lindbom. 1759. Tilltr.1761. Introd. af Biskopen och Præp. Hon. 1763. Contr.Prost 1767. Se Past. i Rättwik.

10. Mag. Johan Swedelius. Född i Köping 27 Juli 1740. Fadren slutl. Domprost i Westerås. Inskr. wid Upsala acad. 1750, hade ypperliga private ledare i studier till dess han sjelf kunde wägleda sig. Magister 1764. Fick snart tillfälle att inkomma wid lärowerket i Westerås och blef Collega Scholæ Cl. I:mæ s. å. Collega Cl. II:æ 21 April 1770. Supremus 1774. Hade 26 Juli 1767 blifwit pwgd. Orerade i anledn. af kröningen 1772. Såsom afkomling ifrån det gamla älskade presthuset i Elfdalen sökte han rum å förslaget till detta pastorat och waldes enhälligt s. år 1776. Tillträdde 1777. Introd. af Biskopen 1778. Opponens i prestmötet 1783. Prost 2 Dec. 1797. Wälmenande, arbetsam, forskande i bibeln på originalspråken och nöjd i sin ställning, blott för många de sina önskande transport till bättre utkomst. Hade missiv till flera större platser, såsom Rättwik, Köping, Munktorp och Husby, men försynen ämnade honom ingen flyttning förrän, efter någon tids sjuklighet, genom döden 23 Aug. 1803.

Gift 22 Mars 1777 med Margareta Christ. Fant, dotter af Kongl. Hofpred. och Prosten i Eskilstuna Mag. M. Fant, f. 13 April 1755, död 29 Jan. 1844. Af 9 barn: Jacob Michael, Theol. Doctor, Past. et Præp. i Köping, design. till Leksand; Christina Lovisa, f. 1781; Anna Sophia, f. 1783, död 9 Oct. 1843; Johan, f. 13 Oct. 1784, Mag. och Coll. Scholæ, död 4 Oct. 1811; Charlotta Margareta, f. 1786; Pehr, f. 1788, Klädesfabrikör; Johanna Elisabeth, f. 1791.

11. Olof Pehrsson Arborelius. 1804. Tilltr. g. a. 1805. Se Past. i Mora.

12. Eric Rosenius. Född i Gagnef 4 Sept.1779. Fadr. då Skolmästare, till slut Prost och Kyrkoh. ib. Stud. 1800. Vicarius någon tid i Westerås skola förrän han blef pwgd 10 Dec. 1804. Derpå Adj. Past. i Folkerna. E. O. Bataljonspredikant wid Westmanlands regimente i Oct. 1808. Tjenstgjorde i Finska fälttåget och sedan med commenderingen till Stockh. wid Regiments-förändringen samt på sjö-expeditionen till Ratan och Säfwar. Erhöll Regim.Pastors fullmagt i Juni 1809. Kyrkoh. här 21 Oct. 1811. Tilltr. 1812. Hade Contracts-expeditionen 1813. Fältprost 12 Maj 1832.

Gift 29 Mars 1811 med Elisab. Toulon, f. i Österbotten 21 Aug. 1788, dotter af Capit. J. A. Toulon och Elis. Ingman. Af 8 barn lefwa: Bernhardina Cathar. Elisabeth, f. 2 Aug. 1812; Bernhard, f. 29 Jan. 1816; Eric, f. 12 Oct. 1817.

2. Comministrar

BartholdusPetrus LaurentiiDaniel Johannis BuskoviusGustavus Gustavi TrullerusBenedictus Olai HelleniusJohan LindgrenJonas LewerinJohan ÆhseliusAnders SjöbergOlof Pehrson ArboreliusAnders HesseliusAbraham GrothNils Anton Lindström.

1. Bartholdus. Undertecknade 1593 Upsala mötes beslut. Hade 40 år warit i embetet då han 1619 för ålderdomsswaghet måste lemna tjensten. Lefde ännu 1627. Hans barn stadnade i bondeståndet inom församlingen och Bartels-namnet war här länge i bruk.

2. Petrus Laurentii. Tilltr. 1619. Se Past. i församlingen.

3. Daniel Johannis Buskovius. 1631. Se Past. i Kumla.

4. Gustavus Gustavi Trullerus. Född i Stora Schedwi och Trollbo 1621. Troddes wara en ättelägg ifrån Biskop Bellinus i Westerås, men af fattiga wilkor då han med djeknestudier blef pwgd 1645 till Capellanens Adj. i W. Fernebo. Commin. här följ. år och är antecknad såsom god prest, synnerligen omtyckt af församlingen. War 1670 så i fråga att här blifwa Kyrkoherde, att han i kyrkoboken är antecknad till och med såsom designatus. Död 8 Jan. följ. år.

Gift med Margareta Hysing ifrån Hymshyttan i Stora Schedwi, som blef omgift med den följande. Barn, som kallade sig Elfström, woro: Johan, Pastor i Medåker; Elisabeth, upptagen af Enkedrottningen Hedvig Eleonora, njöt en wårdad uppfostran och såsom ett utmärkt hederligt fruntimmer g. m. Prosten P. Anzenius i Skellefteå, men af honom icke wärdigt bemött; Barbro, g. m. Organisten J. Herdman i Stora Schedwi; Margareta, död ogift; med flere.

5. Benedictus Olai Hellenius. Född i Stora Schedwi 1639. Fadr. då Capellan, sedan Pastor i Sundborn. Kom 1663 med 3 bröder ifrån Westerås gymnasium till Upsala acad. Pwgd 26 Juni 1668 till sin faders Adjunct. Biskopen förklarade förut i Consist. "att han nu ej tänkt ordinera någon, men för någras trägna anhållande, i synnerhet föräldrarnas, måste han, ehuru en part icke woro nog beqwämliga. Consist. wille derföre hafwa honom excuserad, om något eftertal kommer." Flyttades till Husby 1669. V. Commin. här 1671. Ordin. 1672. Recommenderades 1696 till Fleckebo pastorat, men förblef här till sin död i Maj 1714.

Gift 1. 1672 med Margareta Hysing, företrädarens enka. 2. 169. med Sara von Möhlen, en Majorsdotter ifrån Rättwik. Hon efterlefde ännu 1740. Barn med henne: Olof, Commin. i By; Catharina, g. m. den följande; Sara, g. m. AcademieCursorn Jöns Höstman i Upsala.

6. Johan Lindgren. Född i Westerås i Aug. 1684 af Borgarefolk. Afgick ifrån Westerås gymnasium 1712 till acad. Pwgd 30 Sept. 1714 och war då redan gift man. Sändes hit att tjena i nådåret efter Hellenius. Kom snart i fråga till Sacellanien och, ehuru bönderne wille hafwa Adj. Engwall, som 5 år warit församlingen till nöje, blef dock Lindgren, för det fattiga husets conservation, antagen och tilltr. 1716. Snart i lefnaden ganska oordentlig och till sinnelag elak ådrog han sig många correctioner utan förbättring. Suspenderad först i prestmötet 1722, andra gången 1731 och 1733 ännu hårdare antastad. Besynnerlig wäg. I April sistn. år kom skrifwelse ifrån ÄrkeBisk. Steuchius, deruti han, "i anseende till de förböner, som Lindgrens fattiga och beskedliga swärmoder fällt för sin swärson, samt dess egen anhållan recommenderar honom till Biskopens gunst, att icke med högsta rätt anses, så wida hans brott icke war alltför stort." Men ingen förbön gällde. Alldeles afsatt 1734 wankade han hit och dit, och blef död på wägen till Upsala 11 Febr. 1737.

Gift 1. 1714 med Clara Andersdotter i Westerås, som dog inom året. 2. 1716 med Catharina Hellenius, företrädarens dotter, som i högsta elände med sin moder länge efterlefde. Barn nämnas icke.

7. Jonas Lewerin. 1735. Se Past. i Tillberga.

8. Johan Æhselius. 1744. Se Past. i Lima.

9. Anders Sjöberg. 1770. Se Commin. i Gagnef.

10. Olof Pehrson Arborelius. 1784. Se Past. i Mora.

11. Anders Hesselius. Född i Särna 21 Jan. 1762. Fadr. Kyrkoherde. Födelseortens aflägsenhet uppehöll nog hans studier, så att han först 1785 kunde afgå till acad. Disputerade 1787 och fullgjorde en del af academ. kursen till Magistergraden, men tröttnade och pwgdes 19 Nov. 1790 till sin faders Adjunct. Kom 1792 till Pastor i Lima och fick cura 1793. Återflyttade 1794 till Särna såsom Skolmästare. Klockareprest och Pædagog i Mora i Dec. 1795. Commin. här 22 Oct. 1804. En ypperlig sångare och mässeprest. Saknade ej eller nödigare gåfwor. Lycklig om han warit fri ifrån den swaghet, som så ofta förenar sig med sång-gåfwan. Död 9 Maj 1815.

Gift 1797 med Marit Jansdotter, f. i Särna Kyrkoby 5 Oct. 1776 af fadr. Johan Israelsson, modr. Marg. Rolfsdotter, död i Fahlun 5 Juli 1842. Barn: Jonas, Kronolänsman i Elfdalen; Margareta, ogift; Anders, Målare i Fahlun; Gustawa, ogift; Karin, g. m. Djus Anders Larsson i O. Myckläng.

12. Cand. Abraham Groth. Född i Stockholm 10 Maj 1779. Fadr. då Commin. i Hedvig Eleonoræ församl., sedan Past. et Præp. i Swärdsjö. Läste både privatim och publice till dess han 1799 blef Student i Upsala. Undergick Philos. Cand.-examen 1804. Pwgd 30 Nov. 1805 af Biskop Flodin i Slottskyrkan i Stockh. Först Pastors Adj. i Grytnäs. Kom till sin fader i Swärdsjö 1809. Uppehöll Capellans-tjensten i Norrberke ifrån 1811. Past.ex.1812. Pastors i Gustafs Adjunct 1813. Commin. här, wald 1815, och efter afgjorda beswär följande år confirmerad. Tillträdde 1818. Uppförd å flera pastoratsförslag, likwäl här död 25 Jan. 1837.

Gift 1812 med Gustawa Engström, f. 28 Juli 1773, dotter af Stadsläkaren i Fahlun Doctor P. Engström och enka efter Bruksidkaren Jac. Westman i Norrberke, död 15 Jan. 1837 och begrafwen på samma gång med mannen. Barn: Gustawa Abrahamina, g. m. Handlanden och Gästgifwaren Eric Ericsson i Leksand.

13. Nils Anton Lindström. Född i Fahlun 30 Oct. 1800. Fadr. då Commin. blef Past. et Præp. i Rättwik. Stud. 1820. Pwgd 11 Juli 1825 i Stockholm af Biskopen Doctor Wallin och blef efter sin fader tjenste- och Nådårs-predikant. Förblef ock hos dess successor till 1825, men kom då till Pastor i Ohre. Commin. här 11 Dec. 1837. Tilltr. 1840.

Gift 29 Febr. 1840 med Sophia Wilhelmina Boström, f. 28 Aug. 1809 i Husby Rekarne, fadren Gårdsinspektor, modren Christ. C. Hedström.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 17 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt