Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Säfsnäs

(Skiljdes 1798 från Nås och blef eget pastorat.)

  1. Comministrar
  2. Kyrkoherdar.

1. Comministrar

Johan Fahlborg Andreas MozeliusEric GottmarkJohan GesseniusPehr LöfdahlLars Bergselius.

1. Johan Fahlborg. Född i Fahlun 23 Febr. 1707. Fadr. war Smältare wid Stora Kopparberget, g. m. Stina Göransdotter. Student 1729. Pwgd 21 April 1737 och kom till Pastor i Wenjan. Skolmästare i Nås 1744. Förste Commin. här 1748, wald af tre föreslagne. Redan 1732 begärde Bruksegaren i Consistorium att få predikant på stället, men en sådan förekommer icke i acterna. Konungen gaf 1746 13 Maji tillstånd att uppbygga Capell, som derpå företogs och war färdigt 1748. Hade flera år icke boställe utan uselt husrum ibland Finnarna, hwaraf han förlorade helsan. Död 30 Maj 1757.

Gift 18 Febr. 1741 med Anna Kartelin, Kyrkoherdens i Wenjan dotter, som åter förekommer wid N:o 3. Barn: Marg. Christina, sinnesswag; Anna, g. m. Prosten J. Gessenius i Nås; Johan, reste till sjöss; Catharina, g. m. Prostarne i Rättwik Doct. Is. Lindbom och Mag. A. Göransson; Eric, Klockare i Säfsnäs; 3 barn döde.

2. Andreas Mozelius. Född i Munktorp och Måsta by 22 Oct. 1728. Föräldr. Anders Persson och Anna Larsdotter woro då ett synnerligen förmöget bondfolk, som hade kostnaden ospard för sonens studier i Westerås och ifrån 1749 i Upsala. Hade länge haft condition hos Prosten Sahlstedt i Stora Tuna, då han pwgdes 5 Dec. 1753. Blef först Pastors Adj. i Thorsång och 1755 i Munktorp. Enhälligt wald Commin. här 9 Jan. 1759. Tilltr. 1760. Snart af lungsot nödgad att begära Adjunct. Död 18 Maj 1761.

Gift 18 Maj 1754 med Christ. Cath. Dicander, Kyrkoh. i Nås dotter, f. 1729, död 1773. Barn: Anna Margareta, g. m. Postinspektoren Palmgren; Christina Cathar., g. m. v. Auditören A. Törnberg; Johan, död ung.

3. Eric Gottmark. Född i Leksand 11 Nov. 1731. Fadren Commin. sist Prost i Elfdalen. Sändes redan 1741 till acad. och läste der framdeles wackert på egen hand. Pwgd 21 Dec. 1754, och gjorde tjenst i Orsa, Rättwik, åter i Orsa och förestod ifrån 1759 nådåren efter sin fader i Elfdalen. Kom 1761 till Säfsnäs att wara Vicarius. Sedan egarne af Gravendals och Fredricsbergs bruk genom Kongl. resol. 6 Maj 1762 fått rättighet att hwar sin gång, utan förslag, kalla sig prest, blef Gottmark af Brukspatron O. Ström vocerad 15 Oct. 1763. Död 1 Jan. 1767.

Gift 1 April 1763 med Anna Kartelin, enka efter ofwanst. N:o 1, f. 18 April 1726, död i Dec. 1791. Barn: Andreas, död studerande; Helena, g. m. Skolmästaren i Rättwik P. M. Cedergren.

4. Johan Gessenius. 1767. Se Past. i Nås.

5. Pehr Löfdahl. 1779. Se Commin. i Swärdsjö.

6. Lars Bergselius. 1787. Den förste Kyrkoherde.

2. Kyrkoherdar

Lars Bergselius Eric FahlcrantzCarl Olof FrömanPehr WahlgrenDaniel Edvard Boethius.

1. Lars Bergselius. Född i Transtrand och Berga 14 Oct. 1759 af obemedladt bondfolk Eric Ersson och Ingeborg Jonsdotter. Owäntadt war det tillfälle han fick, att komma i skola och genomgå gymnasium så att han 1781 blef Stud. i Upsala. Pwgd 28 Maj 1784 och Adj. hos Commin. i Jerna samt 1786 hos Pastor i Nås. Commin. här 8 Nov. 1787. Undergick Past.ex. 3 Mars 1798 och, då Konungen 30 Mars s. år resolverat till denna församlings skiljande ifrån Nås till serskildt pastorat, blef han ock på Bruksegarnes kallelse till förste Pastor befullm. 13 Juli. Men redan ett halft år förut hade en olyckshändelse, ett swårt fall, laggt grunden till hans ohelsa och döden war snart för handen. Församlingen förlorade hastigt en god och älskad lärare, och en stor familj sin glada utsigt, då han afled 14 Aug. s. å.

Gift i Aug. 1789 med Margareta Cath. Trana, dotter af Inspektoren Trana wid Ulricsbergs bruk, f. 1762, död 22 April 1823. Barn: Anna Christina, g. m. Jordbrukaren Carl Andersson i Säfsen; Elisabeth Engelborg, g. m. Bruksinspektoren J. Fahlborg; Märtha Catharina, f. 1794; Lars Sebastian, Bruksbokhållare, död 1817; Elsa Magdalena, f. 1796; Brita Lovisa, död ung; Eric Gustaf, Klensmedsgesäll, död 1825.

2. Eric Fahlcrantz. 1799. Erhöll för sig och efterträdare, till dess orten blefwe bättre uppodlad, Kongl. resol. 22 Febr. 1804, att räkna dubbla tjenstår efter 40 års ålder och utan biträde af Adjunct. Se Past. i Norrberke.

3. Carl Olof Fröman. 1813. Se Past. i Jerna.

4. Pehr Wahlgren. 1823. Se Past. i Kumla.

5. Mag. Daniel Edvard Boethius. Född i Säther 15 Maj 1807. Fadr. Kyrkoherde. Efter föräldrarnes tidiga död upptagen af närmare och fjärmare skyldmän, fick han njuta sin första underwisning och war tre år elev på Apothek i Stockholm. Återtog studierna och blef Stud. i Upsala 1824. Magister 1830. Pwgd 9 Juni s. år, kallad till Pastors Adj. i Grythyttan. Af Bruksegarne vocerad till Kyrkoh. här, undergick han Past.ex. 29 Maj 1837 och s. d. confirm. Tilltr. 1838.

Gift 9 April 1833 med Johanna Arosenius, dotter af Prosten i Söderberke Mag. Dan. Arosenius, f. 9 Sept. 1809. Barn: Daniel Edvard, f. 24 Febr. 1834; Pehr Ulric, f. 18 Oct. 1835; Johanna Catharina, f. 24 Juli 1837; Gustaf Emil, f. 10 Juni 1839; Jacob Theodor, f. 12 Mars 1842.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 19 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt