Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Wenjan

  1. Kyrkoherdar.

1. Kyrkoherdar

Carolus Laur. Schedviensis Israel Andreæ RättvicensisMatthias Olai LexandensisAndreas Olai HelleniusEricus Petri EmeliusJohannes Joh. LundbeckNils CartelinJohan KlingiusHans LindbladAnders BerglöfJohan LeufqvistOlof RoseniusEric Swedenius.

1. Carolus Laur. Schedviensis. Son af Pastor i Stora Schedwi Laur. Sigfridi [står Holgeri, men där förekommer han inte]. Pwgd 1600. Hans första tjenst icke känd. Sedan "Wenjans By socken" genom Konungens bref af 19 Dec. 1607 blifwit afsöndrad ifrån Mora, satte Domcapitlet, under Biskopen Nicolai Strengnensis sjukdom, denne Herr Carl, såsom wällärd man, till förste Kyrkoherde i April 1608. Introd. af Biskop Bellinus, som till embetet blifwit restit., 1609. Fick först 8 tunnor säd till underhåll och 1613 ännu 4 tunnor, emedan han klagade att han icke kunde hjelpa sig med förra anslaget. Predikade in synodo 1624. Han war cognatus till gamle Herr Boo i Mora, och på en tid, då icke war så tillgång på subsidier för en prest, bad han den öfwade mannen om utlofwade skrifna predikningar. Död i Dec. 1625.

Enkan, okänd till namnet, kom i nytt gifte med den följande. Hans son war Theol. Lectorn Lars Carolinus.

2. Israel Andreæ Rättvicensis, Kyrkoh. Andreæ Nicolai son och broder till Prosten Mäster Olaus i Rättwik, hade endast i Westerås skola hemtat sin kunskap, då han 1612 blef pwgd. Såsom hjelp-prest kallas han Exspectant i uppsatsen på Clerus 1616. Blifwer i acterna nog swår att skilja ifrån Herr Israel, som kom till Ohre. Wisst är dock, att han 1617 war Capellan i Björskog. Synes ock warit derstädes, då han 1627 sattes till Pastor här, med collations-brefwet 7 Mars genom Not. Capituli Mag. O. Salamontani hand, och gifte sig med företrädarens enka. Omtalas ej widare i prot. än att, då Biskopen visiterade hos honom 1631, måste han "plikta en daler för elak räkenskap." Död 20 Aug. 1639. Troligen gift äfwen förrän han hit kom, men ingendera hustrun nämnes.

3. Matthias Olai Lexandensis. Född 1601, tydligen af fattiga föräldrar, emedan församlingen betygade för biskopen att de kostat på honom i skolan till dess han blef pwgd 1629. Han war dock redan 1625 till Upsala acad. och nämnes 1628 Collega Sch. elementarius i Westerås. Rector i Sala skola 1630. Lexandsboerne begärde honom till Capellan, men Consist. nekade och satte honom till sacellanien i Sala stadsförsamling 1633. Respondens in synodo både 1645 och 1649. Kyrkoh. här 1640. Synes sedan föga eller intet brytt sig om något prestmöte, ty 1669, då Biskopen klagade att så många woro absentes, nämnde han i synnerhet "Herr Matts i Wenjan, som alltid är genstörtig och aldrig gör sin Biskop den ringaste wördnad, ehuru troligen han blifwit förmant." Mannen war likwäl icke illa ansedd på sin ort, och bergade sig temligen med hjelp af eget hemman, förmodligen efter swärfadren. På sin höga ålder swag och sängliggande. Död 20 Nov. 1680. Högtidl. begr. 1 Jan. 1681.

Gift 1. med Malin Claesdotter, hwars fader Claes Ericsson war Bergsman wid Stora Kopparberget, känd såsom Wallwikska slägtens stamfader. 2. med en dotter af företrädaren här, Herr Israel. Hon lefde efter 1683, gammal, döf och sjuklig. Barn, som kallade sig Wenitius, Wandalin, m. m.: Claes studerade i Westerås, men "befalldes 1659 fara sin wäg för oduglighet"; Carl blef Apologist i Westerås skola; en dotter, g. m. J. Swedonius, slutl. Commin. i Ljusnarsberg; Johan, död i W. Fernebo 1693.

4. Andreas Olai Hellenius. 1682. Se Past. i Thorsång.

5. Ericus Petri Emelius. Född i Kungsåra socken och Köpsta 4 Nov. 1643. Ankom ifrån Westerås till Upsala acad. 1664 och synes der beskedl. skött sina studier. Pwgd 3 Aug. 1669 till Pastors Adjunct i Mora. Tillika församlingens Skolmästare 1670. Under den gode Past. Nohrmoræus mådde han wäl och lefde oklanderligt en tid, men förföll till oordning och elakhet, så att Past. Schilling anklagade honom i Consist. 1681 och wille "blifwa af med honom, helst han hade en hemmansdel på Sollerön." Prosten mente att han dock, såsom swag och för både hustruns och swärmodrens skull, borde behandlas mildt. 1682 in synodo anmältes nya klagomål emot honom, då han måste fyra dagar i proban och gifwa skriftlig afbön och förpligtelse. Schilling synes dock warit hård och egennyttig, så att han icke gaf honom någon lön, utan församlingen understödde honom godwilligt. Han lemnade Adjuncturen och skulle blott förestå skolan, men förgick sig flera gånger och fick nya correctioner. Ändtligen hade han 1695 så förbättrat sig, att Prosten Boethius gaf honom sitt förord med beröm till Wenjans pastoral, och efter nya försäkringar, med både mundtlig och skriftlig ed, blef han 1696 insatt. Ännu, skref Prosten, war mycket qwar hos honom som intet dugde, men hans befordran war ock en nyttig ting för Mora skola. Respond. i prestmötet s. å. Förekommer sedan icke synnerl. i acterna, som tyckas wisa att han stilla förbållit sig. Drunknade i Aug. 1710.

Gift 1670 med Margareta, Majorens på Sollerön Daniel Jönssons dotter, som dog i Mars 1716. Barnen woro 8 i lifwet 1696, några icke bonæ notæ, alla bortblandades i bondhopen.

6. Johannes Joh. Lundbeck. Född i Aspeboda 1673, men uppfostrad i Fahlun, troligen med namnet af en trakt, som kallades Lundtäckten. Fadr. Bergsbrukare, härstammade ifrån den gamle Daladomaren Albrect Hansson. Särdeles gynnad af Rector Tillæus i Fahlun fick han med dess söner ifrån 1692 flera år uppehålla sig wid academien och ansågs ibland de bättre studerande. Pwgd 8 Febr. 1698. Då Pastors Adj. i Ohre, men kom 1701 till Prosten i Rättwik. Respondens i prestmötet 1704. Efter Emelii död hade församlingen på 14 weckor blott 4 gånger gudstjenst af en Pædagog ifrån Mora. Ändtligen hitsändes en Ol. Hambræus, som så intog folket, att han med ypperligt loford i hela socknens namn begärdes i Consist. till Pastor. Om det icke kunde bifallas, wille de mottaga Herr Hans Lundbeck i Rättwik. Denne blef såsom mera förtjent dem tillförordnad, men ömt beklagades dock Hambræus, som "måste flytta och resa bort det lilla han hade af dem förtjent." Den 1712 ankomne war i sin lilla församling en berömlig Pastor, känd och hedrad af högre och kunnigare. Död 8 Juni 1720. En latinsk grafskrift finnes öfwer honom, som gifwer korrt underrättelse, men berömmer honom såsom en owanligt god prest i sin lilla krets.

Gift 1701 med Anna Achrelius, Kyrkoh.-dotter ifrån Löfsta, Upsala stift, uppfostrad hos Commin. O. Dalekarlus i Rättwik, f. 1679, död i Swärdsjö. Af 5 barn: Catharina, g. m. Prosten E. Morænius i Swärdsjö; Margareta, ses nedanföre; Anna, g. m. slutl. Pastor i W. Schedwi E. Gustrin.

7. Nils Cartelin. Född i Stråtenbo, Aspeboda socken, 9 Mars 1697. Fadr. Bergsman wid Stora Kopparberget, g. m. Kerstin Hansdotter, war son af en Commin. i Thorsång och hade tagit sitt namn af födelseorten Kårtila. Kom 1712 en skicklig gymnasist till Upsala acad. och wistades der flera terminer, men war icke i wilkor att widare tänka på Magistergraden, än att han en gång disputerade. Pwgd 1 Maj 1723 och Adjunct hos den föregående. Orator i prestmötet 1724. Då han 1728 med flera war uppförd å förslaget hit, skref församl. till Consist. att han allmänt war antagen, och behöfdes icke, att någon skulle fara den swåra wägen för att hålla wal. Icke dessmindre måste den 70:årige Prosten Emporelius dit öfwer berg och dalar, skog och kärr, och faun icke en enda, som wek ifrån den skriftliga kallelsen. Allena prest på stället saknade han dock ej trefnad, men beklagade att i hastigt sjukdomsfall på flera mils afstånd nödgas söka så nödig hjelp. Korrt war den hugnad, som församlingen hade af den gode läraren, då han af döden bortrycktes 27 Juli 1733.

Gift 2 Juli 1723 med Margareta Lundbeck, företrädarens dotter, som omgiftes med den följande. Barn: Nils, Commin. i Kärrbo; Anna, g. m. Comminn. Fahlborg och Gottmarck i Säfsnäs; Johan, död Student; Gabriel, Kopparslagare, stadnade i Norge.

8. Johan Klingius. Född på Brunbecks gästgifwaregård i Folkerna, hos modrens föräldrar, 27 Sept. 1695. Fadr. slutl. Kyrkoh. i Nås, kallade honom till sin Adj. derstädes, då han blef pwgd 11 Dec. 1724, sedan han både i Westerås och ifrån 1717 wid academien inhemtat wacker kunskap med en särdeles stadga. Flyttade 1730 till Pastor i Norrberke och skötte nådårstjensten efter honom. Kyrkoh. här Sept. 1734, då han conserverade ett godt hus men i swaga wilkor. Jemte sitt embete fann han särdeles nöje deruti att forska i allt som hörde till stiftets historia litteraria, och är märkligt att han så afsides och utan tillgång på rikare hjelpmedel, kunde göra betydliga samlingar. Det mesta blef dock skingradt efter hans död, så att ganska litet kommit till gagn i detta herdaminne. Finnes icke hafwa beswärat Consist. med ansökningar, och blef wid denna lilla lott död 18 Nov. 1760.

Gift 18 Sept. 1734 med Margareta Lundbeck, företrädarens enka, f. 1706, död 27 Juli 1787. Barn: Eric, blef Styckjunkare; Olof, Hofsmed, död på resa utrikes; Gustaf, Kronolänsman i Wenjan; Johan, Coopv.Capitaine, slutl. boende i England; Lars, Hofmålare i Petersburg; Pehr, twilling med den föregående, död ung; Adolf, Fältwäbel wid Dalregimentet; Fredric, död ung.

9. Hans Lindblad. Född i Westerås 20 Maj 1720. Fadren, då Collega Scholæ, stadnade wid sacell. i Ramnäs och Sura. War en utmärkt scholaris och gymnasist i Westerås, der han höll en oration de Versione septuaginta Interpretum. Wistades ifrån 1742 många terminer wid academien, disput. pro ex. och hade anmält sig till Cand.-examen, då han twärt afbröt, för att icke gå miste om vocation till Huspredikant af BergsRådet Tersmeden på Larsbo och pwgdes 5 Maj 1752. Snart dog denne hans patron och han måste lemna stationen, blifwande då Pastors Adj. i Norrberke. Notarius wid prestmötet 1760. Pastor här 18 Sept. 1761 och tilltr. 1762. Wan wid bättre lefnadssätt och bildade menniskors umgänge blef han här i ensligheten och med knapp inkomst efter hand sig sjelf olik. Nedtryckt af fattigdom, förlorade han mod och ordningslust, och bedröfligt blef hans slut. Efter att allena hafwa förrättat gudstjensten i Pingsthelgen gick han eft. midd. ifrån gården, saknades och återfanns drunknad i en liten wattendam 5 Juni 1786.

Gift 1 April 1762 med Brita Elisabeth Breitholtz, dotter af Capitainen och Ridd. J. M. Breitholtz med Charlotta Cronstedt, hwilken för otro blef ifrån sin man lagligen skiljd. Dottren, f. 1737, lefde som enka i yttersta misere, gick omkring landet och tiggde och war icke wälkommen hos sina hederliga slägtingar, död 1818. Barn: Gustaf, Fältwäbel wid Dalregimentet; Carl blef Hökare i Stockholm; Elisabeth Charlotta och Sara Maria, okända; Jan Magnus, också Underofficer wid Dalregimentet.

10. Anders Berglöf. Född i Gagnef 29 Dec. 1752. Fadr. Commin. Sändes på sitt nionde år i fåfänga till acad., och underwisades sedan både enskildt och publikt, så att hans lyckliga natursgåfwor under egen flit synnerligen uppodlades. Pwgd 16 Juni 1776 och då Pastors Adj. i Orsa och efter hans död vicarius i tjensten. Skolmästare derstädes 6 Oct. 1778. På samma gång med twå sina äldre bröder undergick han past.examen 17 Jan. 1781. Hade lätt att winna förtroende både genom umgänge och tjenstgöring. Design. Pastor här i Dec. 1786 efter nära enhällig kallelse. Men den efterlängtade war redan några månader före tillträdet död 11 Febr. 1789.

Gift 1. 4 April 1780 med Johanna Fredrica Harkman, dotter af Fältwäbeln J. Harkman i Jerna med Anna M. Trotzig, f. 1757, död 8 Mars 1781. Den djupt sörjande mannen gjorde sjelf en skönt rörande grafskrift till hennes minne. Barn: Anna Margareta, g. m. Possessionaten G. Mattsson på Munknäs wid Helsingfors. Gift 2. 9 Jan. 1783 med Anna Enstedt, Skolmästaredotter i Gagnef, f. 1759, död 18.. Barn: Catharina Ulrica, död ogift i Petersburg; Johanna Charlotta; Claes Eric, reste till sjöss; Carl Isac, Commin. i Fahlun.

11. Johan Leufqvist. Född i Maskebo, By socken, 7 Febr. 1750. Fadr. Bonden Pehr Ersson. Modr. Magdal. Andersdotter. Kom sent att begynna studier så att han räknat sina 26 år, då han första gången såg Upsala acad. Hade ej heller utwäg att der mycket uppehålla sig, utan pwgd 7 Febr. 1778 antog han Adjunctur hos Commin. i Leksand. Kom 1780 till Commin. i Westanfors. E. O. Bataljonspredik. wid Dal-regimentet 1782. Antog nådårstjensten efter Commin. i Söderberke 1784. Adj. hos Pastor i Fellingsbro 1786 och v. Pastor 1788. Kyrkoh. här 26 Nov. 1789. Tillträdde 1791. Benådad med Kongl. Hofpredikants namn och wärdighet 5 Jan. 1793. Prost i sin församling 21 Juli 1794. Utwerkade Konungens resol. 7 Sept. 1802 för sig och efterträdare, att ifrån tillträdet räkna dubbla år. Arbetsam och driftig äfwen som hushållare. Besörjde ny kyrkas uppbyggande. Lade boställsjorden i storskifte och odlade mycket. Anlade Johannisholms glasbruk. Ledamot af Patriotiska sällskapet och af samfundet pro fide et Christianismo. Flera gånger föreslagen till bättre lägenheter, men förblef här. Vic. ContractsProst 1809. Afsade sig denna expedition och äfwen cura ecclesiæ för sin sjuklighet 1813. Död 10 Juli 1814.

Gift 1. 26 Juli 1791 med Christ. Elis. Kantzau, dotter af CommerceRådet och Grosshandl. Kantzau i Stockh., f. 1754, död 28 Febr. 1795, sjuklig, saknande betydligt af talförmågan. 2. 23 Febr. 1797 med Maria Christina Rathsman, Commin.-dotter i Rättwik, som ingick nytt gifte med L. Restadius, Pastor i Lima. Med henne följande barn: Johan, f. 1798, död 1817; Christina Elisabeth, f. 1800, g. m. Kronofogden Joh. Bergsten; Maria Magdalena, f. 1802, g. m. Kronofogden G. Lindfors; Johanna Charlotta, f. 1803; Sophia Theodora, f. 1807; flera döde.

Skrifter: Skriftetal för en mördare. Westerås 1789. Christnas brott och straff som försumma Gudstjensten och Jesu Nattwards offentl. bruk. Ib. 1807. 8:o. Hushålls-Cateches för allmogen. Ib. 1808. 8:o.

12. Olof Rosenius. 1815. Tilltr. 1817. Contracts-Prost 1820. Se Past. i Gagnef.

13. Eric Swedenius. Född i Odenswi och Kölsta by 10 Nov. 1781. Fadren Lars Jonsson, bonde. Modren Brita Ersdotter. Efter absolverad curs i Westerås Student i Upsala 1801. Pwgd 8 Jan. 1807, kallad att wara Pastors Adj. i Kihla. Flyttade till lika tjenst i Orsa s. år, der församlingens wård honom anförtroddes 1808. Skolmästare på stället 22 Febr. 1811, med församlingens kallelse utan förslag. V. Pastor 1816. Kyrkoh. här 21 Juni 1824. Tilltr. 1825. Vice ContractsProst 182830, 1832, 183435, 1839. Prost 24 Oct. 1832.

Gift 17 Maj 1819 med Hedvig Regina Arnberg, enka efter ContractsProsten i Orsa E. Wesström, f. 14 Sept. 1773.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 24 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt