Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Järna

  1. Comministrar
  2. Kyrkoherdar.

1. Comministrar

(Gemensamt för Nås till 1822.)

Johannes Henrici Ericus PetriMatthiasAndreas JonæGabriel Christophori ValeniusEricus Andreæ GodeniusLaurentius Erici DicanderIsacus Johannis KilströmHenricus Lucæ LaurzeliusEricus Andreæ SwaretzHans AbeniusMartin HedenströmMatthias LahleniusDaniel WiklundJohan HeinstedtDaniel GodeniusLars LinderborgOlof EckmanJohan MorlingDaniel Heinstedt.

1. Johannes Henrici. På 1580-talet. Se Past. i Swedwi.

2. Ericus Petri. Har underskrifwit Upsala mötes beslut 1593. Nämnes ock 1597.

3. Matthias. Förekommer här 1506. Af brist på handlingar träffas hans namn ej widare, men han war flyttad eller död 1612.

4. Andreas Jonæ. Nämnd Björkstadius, då han blef pwgd 1612. War följande år Capellan i Nås och Jerna, som ses af Kon. Gustaf Adolfs bref d. 8 Dec., deruti han får ett skattehemman att bo uppå, fritt för alla utlagor. Till 1631 bodde Capellanen i Nås, men på visit. s. år beslöts, att han skulle bosätta sig i Jerna. Predikade i prestmötet 1625. Församl. klagade 1637, att han war swag och såg illa. Afstod 1638 ifrån tjensten för sin sjuklighet och fick Klockare-sysslan med dess lön till uppehälle, men afsade sig ock 1652 derifrån.

Gift med Gertrud, som ock nämnes i Konungens bref.

5. Gabriel Christophori Valenius. Född i W. Wåhla. Fadr. Kyrkoherde. Fick 1633 besöka academien och studerade ännu widare i Westerås. Pwgd 1638 och sändes straxt hit att förestå den sjuklige Capellanens tjenst. Pastor fägnade sig att hafwa fått en "ung och saktmodig prest", som församl. gerna antog till ordin. Commin. War ock wäl anskrifwen i Consist. och föreslagen till bättre, men förblef här till sin död i Aug. 1670.

Gift med Brita, Kyrkoh. Swen Isogæi dotter, som efterlefde. Barn nämnas icke.

6. Ericus Andreæ Godenius. Född på Godby rusthåll i Arboga socken 1620. Fadren Anders Ersson war både egare deraf och sjelf Ryttare derföre, ute i fält med K. Gustaf Adolf. Stud. i Upsala, men mera i Åbo, der han ock disput. 1649. Collega i Arboga skola 1653 och pwgd 5 Oct. s. å. Commin. i Äppelbo 1657. Begärde så byta sig till Jerna, ty han förmådde ej fara den långa wägen till moderkyrkan, och wann sin önskan 1671. Pastor Is. Browallius nämner i ett bref 28 Aug. 1683: "Herr Eric i Jerna har blifwit död genom en olycklig händelse och eldsnöd." Det lärer hafwa skett 9 Juni.

Gift 1653 med Margareta Jonsdotter Bäck, säkert enka efter en SkolCollega i Arboga, ännu widare omgift med sin Nådårsprest Sam. Moræus och död 1702. Barn: Samuel, blef Pastor i Haraker; Andreas, Commin. i Husby; Jacob, Länsman i Jerna; Christina, g. m. en helsinge; Susanna, g. m. Nils Christophersson i Jerna.

7. Laurentius Erici Dicander. 1684. Blef med stor swårighet insatt i tjensten af Pastor Browallius för böndernes otidighet. De hade 1680 begynt och fortforo ännu att påstå socknens skiljnad ifrån Nås. Synes dock som Konungens nekande utslag snart för den gången gjort slut på deras enwishet. Se Past. i Floda.

8. Isacus Johannis Kilström. Född i Kihla socken 1646 eller måhända i grannsocknen, ty han heter Fleckeboensis då han 20 år gammal begynte läsa i Westerås skola. Stud. 1678. Pwgd i Mars 1684. Adjunct i Skinnskatteberg och Linde. Bruksprest i Norn 1686, men egaren wille få bort honom, emedan "han hade ingen uppbyggelse af hans klena studier." Commin. här 1694. Hans owettiga hustru stötte ock denna församling, som hotade henne att icke blifwa conserverad om mannen dog, som inträffade 26 Aug. 1696.

Gift 1684 med Anna Thun, Borgaredotter i Westerås, som dock stadnade qwar. Barn: Catharina, ses nedanföre wid N:o 10; Sara, f. i Norn 1686, hade Biskop Carlsson till fadder, okänd.

9. Henricus Lucæ Laurzelius. Född omkring 1660 och war Finne till Nation. Redan såsom barn kom han i stiftet, gick i Westerås skola och då han stud. i Gymnasium hade han såsom Musicus en liten lön wid lärowerket. War en af dem, som wid föreställningen af en concert woro afmålade på en gammal läktare i Domkyrkan. Student 1685. Collega Scholæ i Arboga 1690. Pwgd 1695. Sändes 1698 till Jerna att söka sacell. genom gifte med enkan, som ock genomdrefs, ehuru församl. war länge alldeles deremot. Redan 1705 war han så sjuklig och förswagad, att han ej kunde bestrida tjensten. Han mistade målet och nära förnuftets bruk, en följd, som man trodde, af hans stora ansträngning på blåsinstrument. Hans färdighet på trumpet och basun war så stor, att djeknar sändes ifrån Westerås till Jerna för att af honom rätt inhemta konsten. Sedan han fått vicarius och lefwa i stillhet, kom han sig något före och uthärdade till i April 1717.

Gift 1. 1692 med Signild Ericsdotter, enka efter Collega Scholæ P. Nibelius i Arboga. 2. 1698 med Anna Thun, den föregåendes enka.

10. Ericus Andreæ Swaretz. Född i Westerås i Sept. 1680. Fadr. A. Swart war Tullnär. Modr. Malin Claesdotter. Deras yngre son uppgifwes den studerade General-Auditeuren P. Swaretz hafwa warit. Student 1703. Pwgd 29 Maj 1707, och sändes straxt upp till Jerna att sköta tjensten för den olycklige. Förblef här för sin lifstid, sedan han 1717 såsom ordin. mottagit tjensten. Död 2 Maj 1725.

Gift 1707 med Anna Cath. Kilström, företrädarens styfdotter, f. 1689, efterlefde med barnen: Eric, Sergeant wid Dalregimentet; Henric, Kronolänsman i Jerna; Sara, förlofwad med Lars Andersson i Ellberga, som wille upphäfwa fästningen.

11. Hans Abenius. Född 1689 i Kohlbecks socken och Åby af bondfolk. Stud. 1715. Pwgd 18 Oct.1720 och derefter Pastorsadj. i Ohre och Floda. Föreslagen hit 1725 fick han alla bönderna på sin sida, under det att Officerarne wid W. Dals Compagnie ifrigt arbetade för den fattige och förtjente Pædagogen Lixelius. Utn. 26 Jan. 1726. Respondens i prestmötet 1732. Hade godt namn. Död 21 Maj 1741.

Gift 1 Maj 1726 med Catharina Elfvius, Kyrkoherdens i Floda dotter, som dog wid samma tid med mannen. Enda barnet Anna Christina njöt hela nådåret och wårdades så af sin förmyndare, att han till hennes winst utöknade bostället. Hon g. m. Commin. L. Frögelius i Malung.

12. Martin Hedenström. Född i Stora Kopparbergs socken på Heden i Dec. 1706. Fadr. Johan Olsson, Bergsfogde. Modr. Ebba Mårtensdotter. Sedan han tillbragt ett par terminer wid acad. 1729 utnämd Notarius Gymnasii och Consist. Amanuens i Westerås. Öfwergaf 1731 denna wäg och blef i Stockholm, efter ett års afwaktande, Extra Canzlist i AntiquitetsCollegium. Men utsigten war mörk, hwarföre han återkom till stiftet och erhöll Collega-tjenst i Fahlu skola 1735. Pwgd 13 Aug. s. å. Commin. här 1742. Wid denna wäl ansedda lägenhet hade han dock troligen icke stadnat, om ej döden inträffat 26 Juni 1754.

Gift 2 Dec. 1735 med Anna Hindsberg, dotter af en Arrendator på Hindshyttan och Maria Berg, f. 1716, död i Rättwik 23 Jan. 1789. Barn: Ebba Maria, ogift; Anna, g. m. Commin. L. Lidman i Swärdsjö; Elisabeth Euphrosyna, g. m. Commin. Rathsman i Rättwik; Emer. Christina, g. m. Pastor i Sophia Magd. Mag. J. G. Terserus; Johan Wilhelm, Commin. i Kungsåra.

13. Matthias Lahlenius. Född i Fahlun på den trakten som kallas Lalarfwet 22 Juli 1714. Fadr. Grufwe-arbetare. Stud. 1736. Pwgd 26 Maj 1742. Adjunct hos Pastor i Grangärde, hwars olyckliga hus han sökte på allt sätt gagna. Stadnade ock hos efterträdaren. Adjunct i Lindesberg 1747. Notarius wid prestmötet 1755. Wald Commin. här i Nov. 1755. War ock en tid v. Pastor. Död 18 Jan. 1776.

Gift 1757 med Sara Magdalena Fahlander, den olycklige Kyrkoh. Fahlanders i Grangärde dotter, f. 1726, död 17 Juni 1798. Barn: Johan Adolf, Past. et Præp. i Tillberga; Catharina Elisabeth, se nedanföre wid N:o 17; Sara Magdalena, g. m. Pastor i Serna, Fältprosten H. J. Arnberg; Maria Christina, ogift.

14. Daniel Wiklund. Född i Swärdsjö och Enwiken 17 Juni 1727 af bondfolk Eric Hansson och Cath. Danielsdotter. War fullwäxta drängen, som sysselsatt sig med ortens wanliga arbeten, serdeles med kolning, då han fick tillfälle, efter sin lust, att begynna med studier i prestgården. Drog sig fram, så att han 1756 kom till acad. Pwgd 27 Maj 1759 och Pastors Adj. i Nås. War sedan ifrån 1761 hos Pastor i Floda 17 år. Commin. här 1776. Tilltr. 1778. Lefde och såg ut såsom han hört till ett, eller snarare twå sekler tillbaka. War dock en rask man, och serdeles i Floda en stark skytt, som på skall i synnerhet nedlade många björnar. Död 30 Juni 1792.

Gift 8 Mars 1778 med Catharina Arosell, enka efter Kyrkoh. J. Flodberg i Floda, död 11 Juli 1801 i 83:dje året.

15. Johan Heinstedt. Commin. bland 16 sökande 1793. Se Past. i Nås.

16. Daniel Godenius. Af 12 sökande 1798. Se Past. i Malung.

17. Lars Linderborg. Född i Lillhärad och Skästa 9 Dec. 1739 af bondfolk, Håkan Pehrsson och Anna Pehrsdotter. War 14 år gammal då han intogs i Westerås skola, och afreste till acad. 1764. Pwgd 15 Juni 1766 och biträdde hos Pastor i Thorsång, Jerna och Swärdsjö. Skolmästare på sistn. ställe 1780. V. Pastor under vacancen 1787. Commin. i Orsa 21 Dec. 1790. Tilltr. 1793. Past.ex. 9 Juni 1800. Af 12 sökande wald och befullm. här 15 Mars 1802. Ankom 1803. Icke någon klyftig man, men christligt from och gjorde mycken uppbyggelse. Owäntadt war att han, öfwer 60 år gammal, aflade ett godt disp. specimen med past.ex. Död af bröstwattensot 8 Juni 1805.

Gift 1. 29 Juni 1786 med Elis. Petræus, dotter af Reg.Pastorn wid Dalreg:tet Ol. Petræus och Marg. Sahlstedt, f. 1755, död 11 Dec. 1793. 2. 22 Juli 1794 med Cath. Elisab. Lahlenius, dotter till ofwanst. N:o 13, f. 1758, död 1839. Barn: Olof, f. 1787, Bruksinspektor; Lars Magnus, f. 1789, S. M. Adj., död 1819; Pehr Uno, f. 1791, Bruksinspektor, sedan Exped.Befallningsman; Gustaf, död ung.

18. Olof Eckman. Af 9 sökande 1806. Tilltr. 1808. Se Past. i Nås.

19. Johan Morling. Född i Stora Schedwi och Mora by 4 Aug. 1750 af Bonden Jan Hansson och Lisa Jansdotter. Kom fortare fram på studiernas bana än det först liknade sig, så att han 1773 besökte acad. Pwgd 15 Maj 1780. War Pastors i Mora Adjunct till dess han 5 Jan. 1789 kom till Orsa Pædagogi. Commin. derstädes 15 Nov. 1802. Af 13 sökande erhöll han transp. hit 8 Oct. 1810. På alla ställen wäl till nöjes för allmogen, både genom umgängessättet och hans predikosmak i hwardagsmålet. Deruti gick han dock stundom så långt, att den mera hyfsade bonden kunde stöta sig derpå. En wän halp honom fram genom past.ex. 29 April 1797, men han dog, utan gagn deraf, här 28 Maj 1817.

Gift 1. 1785 med Clara Wikmalm, dotter af Rådmannen J. Wikmalm i Thorshälla och Clara Fant, Domprosten Doct. Fants syster, f. 1762, död 7 Juni 1801. Af 7 barn: Jacob, Wågmästare wid Strömsholm; Johan, Garfware i Söderköping; Clara Lovisa, g. m. Bruksinspektoren L. G. Dandenell i Ramnäs; Johanna Elisabeth, f. 1791, kom med Domprostinnan Fant till Tyskland och dog på slottet Hartzberg 29 Dec. 1818. 2. 1802 med Elisabeth Nygren, Hemmansegare-dotter ifrån Nyberget i Stora Schedwi, f. 1772. Af 5 barn: Christ. Margareta, g. m. Bruksinspektoren Billman wid Swanå; Eva Fredrica, g. m. Bonden Olof Andersson i Jerna och Utby; Anna Margareta, g. m. Bonden Matts Nilsson i Jerna och Snöå.

20. Daniel Heinstedt. Född i Malung 4 Aug. 1765. Fadr. sist Prost i Nås. Stud. 1790. Pwgd 19 Maj 1794 och Adj. i denna församl. V. Commin. 1798. Flyttade till sin fader i Nås 1799. Derstädes v. Pastor 1804. Commin. i Lima och Transtrand 1805, i Malung 6 Juli 1812, och slutligen i Nås och Jerna 26 Jan. 1818. Tilltr. 1820. Med det korsmärke, som han wid sednare år satte öfwer namnet på sitt signet, synes han hafwa welat utmärka något swårt lidande. Död af halsböld 28 Maj 1821.

Gift 1. 24 Juni 1806 med Brita Gustawa Godenius, som war hans kusin, Kyrkoherde-dotter i Malung, död 27 Mars 1815 i 30:de året. Barn: Sophia Gustawa, f. 22 Juli 1809; Johan Daniel, död ung. 2. 31 Maj 1819 med Sophia Gustawa Swedelius, också dess kusin ifrån Malung och enka efter Casseuren wid Stora Kopparberget P. Bölmark, f. 7 Maj 1782.

2. Kyrkoherdar

Lars Gabriel Schultz Carl HanssonCarl Olof Fröman.

1. Lars Gabriel Schultz. Född i Thorsång 21 Dec. 1775. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1796. Pwgd 19 Dec. 1801 och biträdde Pastor i Thorsång till 1808. Kom då till Pastor i Grythyttan och blef v. Pastor 1809. Åtog sig lika answar i Leksand 1810 och fortfor dermed under Pastors långwariga swaghet. Commin. i Söderberke 20 Nov. 1815. V. Pastor s. å. Past.ex. 27 Nov. 1819. Förste Kyrkoherde i Jerna församling, som s. år war skiljd ifrån Nås, 23 Sept. 1822. Tilltr. 1824. Död 15 Jan. 1834.

Gift 6 Jan. 1818 med Charlotta Elis. Arlberg, dotter af Prosten i Gunnilbo J. P. Arlberg, f. 9 Jan. 1795. Barn: Johan Conrad, S. M. Adj.; Sophia Charlotta, f. 1821; Gabriel Wilhelm, f. 1822; Lars Gustaf, f. 1823.

2. Carl Hansson. Född i Fahlun 8 April 1786. Fadren Hans Danielsson, Bergsman och Stigare wid Stora Kopparberget. Modren Ulrica Beata Schlou. Stud. 1806. Pwgd 19 Dec. 1810, kallad af Consist. att först biträda under nådåret efter Pastor i Stora Tuna. Adj. hos Pastor i Näsby och Erwalla 1812. Af Erwalla säteri-egare kallad till Commin. derstädes 1813. Past.ex. 3 Juni 1818. Kyrkoh. i Sundborn 1 Oct. 1827. Erhöll transport hit 1 Dec. 1834. Död några dagar efter tillträdet 13 Maj 1837.

Gift 25 April 1813 med Anna Margareta Swederus, dotter af Prosten Mag. N. S. Swederus i Näsby, f. 11 Juni 1795. Barn: Ulrica Beata, f. 4 Mars 1814; Carl August, f. 26 April 1817.

3. Carl Olof Fröman. Född i Nås 20 Oct. 1779. Fadr. Nils Fröman, Direktör wid Stora Kopparbergs bergslags Wedkontor. Modr. Clara Wennerström. Stud. 1797. Pwgd 10 Dec. 1804 och Adj. hos Commin. i Jerna. Skolmästare i Serna 2 Nov. 1808 och tillika Pastors medhjelpare. Kyrkoh. i Säfsnäs, efter Bruksegarnes kallelse, 15 Dec. 1813. Transp. till Nås pastorat, sedan Jerna och Äppelbo derifrån blifwit skiljda, 14 Dec. 1822. Tilltr. 1823. Prost 9 Oct. 1824. V. Contr.Prost i Nov. s. å. Ordin. dito i Nov. 1825. Afsade sig Contracts-expeditionen 1834, som återtogs 1 Maj 1837, men öfwerlemnades till Pastor i Nås 1842. Kyrkoh. här 18 Dec. 1837. Tilltr. 1840.

Gift 7 Mars 1815 med Sara Eleonora Arnberg, Fältprosten i Serna H. J. Arnbergs dotter, f. 9 Juni 1790. Barn: Nils August, f. 27 Mars 1816, Juris Utriusque Cand.; Jacob Wolter, f. 7 Aug. 1817; Clara Eleonora, f. 15 Maj 1820; Carl Johan, f. 25 Oct. 1822, Stud.; Emma Magdalena, f. 18 Febr. 1827.

Skrift: Tal wid minnesfesten af Brukspatron Graves första Jernwerksanläggning i Säfsnäs. Fahlun 1821. 8:o.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 6 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt