Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Nås

(Med Järna och Äppelbo till 1822, äfwensom Säfsnäs till 1798.)

  1. Kyrkoherdar
  2. Skolmästare.

1. Kyrkoherdar

Michael OlausPetrusAegidiusPetrus OlaiIsrael Petri NasseniusSweno Endori IsogæusGeorgius Georgii AsperusNicolaus Olai FlodæusWidichinnus Petri GranagriusIsacus Erici BrowalliusJohannes Olai HelleniusGeorgius Erici BrowalliusEricus Joannis KlingiusEric DicanderTobias WestbladJohan FunckJohan GesseniusJohan HeinstedtOlof EckmanCarl Olof FrömanCarl Eckman.

1. Michael. Curatus in Nåås 1506.

2. Olaus. 1512. En nog osäker anteckning uppgifwer att han ock lefwat 1521 och warit Hr Gustaf Ericsson synnerligen tillgifwen.

3. Petrus. Uppföres för 1550, men anledning är att han länge förut warit här. Han blef död på sommaren 1552, då hans enka Marit i testamente efter honom gaf till Floda kyrka Nya Testamentet af Bibeln.

4. Aegidius Henrici. 1552. Nämnes ock Aelianus och Ilianus 1553, men säkert samme man. Flyttade till Gagnef 1563.

5. Petrus Olai. Ifrån Sala socken härkommen, der hans föräldrar sägas bott i byen Hessie. Kyrkoherde blef han här 1563, och finnes med säkerhet, att han här lefwat 56 år. Biskop Erasmus visiterade hos honom 1578 och Biskop Bellinus 1590. Detta år war han Riksdagsfullmägtig för stiftet, 1593 på Upsala möte såsom Præpos. Vallium Occidental., och åter 1594 på riksdagen. Gjorde 1613 någon reparation på kyrkan till testamente. Hade sin son länge till hjelp och vicarius. Död 1619.

Gift med Catharina, Jöns Ericssons i Aspeboda dotter. Stamföräldrarne för den widlöftiga, på manssidan utgångna Nasseniska slägten. Flere söner bodde ock i Sala socken.

6. Israel Petri Nassenius. Son af nyss anförda föräldrar. Redan 1600 war han här tjenstgörande såsom sin faders vicarius och s. år Fullmägtig på Linköpings riksdag, då han underskref domen öfwer de olyckliga rådsherrarne. För bristande protocoller saknas hans namn till 1616, warande då ännu sin faders Sac.domesticus. Efter gubbens afgång 1619 ordin. Pastor, som stadfästades på allmänt prestmöte 1620. Predikade i mötet 1621 och war Orator 1625. Död 17 Nov. 1628.

War 2 gånger gift. Enkan Anna Olofsdotter fick 1630 af Konungen frihet på ett hemman i Kärrbo socken. Prot. 1621: "Enkan skall hafwa nådåret, ty styfbarnen äro försedde eller de, som icke äro, äro skäggoge karlar och taga sig intet före, ergo få de intet." Barn: Henric begärdes af modren att ordineras till Nådårsprest, men kom till Rytteriet och gick i fält; Olof, Krigspred., blef Pastor i Tillinge, Upsala stift; Israel, Pastor i Floda; Elias, död Adjunct; Claes, Commin. i Grangärde; Anna, g. m. Bergsman Jöns Ericsson på Främsbacka; flere okände.

7. Sweno Endori Isogæus. Född i Jemtland, som ock namnet tillkännagifwer. Efter försök i flera skolor, stadnade han i Westerås och pwgdes 1606. Blef då Biskop Bellini Domesticus att predika i Lundby. Twå år derefter war han bortflyttad och nämnes en tid tjenstgörande i Helsingland. Återkommen till stiftet sattes han straxt 1609 till Capellan i Stora Schedwi. Hade goda gåfwor och ansågs för en farlig competitor. När derföre Herr Bengt, Pædagog i Köping, 1629 blef föreslagen hit och fick med sig denne Herr Swen på samma missiv till församlingen, raderade han ut dess namn och ditsatte en annan Swen, som war klen prest, och Bengt trodde sig derföre straxt med sitt prof blifwa antagen. Denna tid skedde ock stundom, att då den först profwande behagade församlingen wille den icke höra widare prof. Men bedrägeriet blef upptäckt, den rätte mannen kom och waldes enhälligt. Pred. i prestmötet 1623, orerade 1625, pred. äfwen med Pastores 1639. Död 1644.

Gift med Sigrid, som länge efterlefde på eget hemman, kalladt Änget, det hon hade fritt från alla utlagor till kronan. Barn: Isac, som sköt sig till döds hemma hos modren, warande student, 1650; Brita, g. m. Commin. i Jerna Gabriel Walenius.

8. Georgius Georgii Asperus. Född 18 Oct. 1588 i Lilla Aspeboda. Fadr. Göran Ericsson, Bergsbrukare wid Stora Kopparberget. Intogs 18 år gammal i Hedemora skola. Hade öfwer 2 år uppehållit sig wid academien, då han pwgdes 28 Nov. 1621, och straxt blef sittande Capellan i Sundborn, annex till Swärdsjö. Inrättade första kyrkoboken, som wisar att han warit ordentlig och af de få, som noga följde Biskop Rudbeckii föreskrift. På sina femton år wigde han här 55 par, döpte 272 barn och begrof 210 lik. Respondens 1626 och Orator 1627 i Capellansmötena. Då förste Pastor 1636 tillsattes i Sundborn fick han efterträda honom till en sacell. wid Stora Kopparberget. Föreslagen hit i Sept. 1644. Antogs och tillträdde 1645. War äfwen här accurat i sin tjenst. Död 18 Oct. 1657.

Gift med Karin Pedersdotter, som förut warit gift med en prest och haft flera barn, död i Floda 1682, 86 år gammal. Af 10 barn dogo de flesta tidigt. Samuel, som ock kallade sig Nassenius, blef Klockare i Fahlun; Elisabeth, g. m. Pastor i Floda Isr. Nassenius.

9. Nicolaus Olai Flodæus. Född i Floda förs. Kom 1625 ifrån Westerås gymnas. att deponeras wid Upsala acad. Pwgd 3 Juni 1627, och ett års Domest. hos Pastor i Swedwi. Kom så till Prosten i Stora Tuna, hwilken af Domcapitlet blef anmodad att "förse honom med bästa giftermål han kunde", sedan han fått tillstånd att taga sig hustru. War tillika Pædagog i församlingen och uppehöll äfwen en tid gudstjensten för det Tyska bruksfolket i Säther, som ännu hörde till Tuna. Nämnes 1631 v. Sacell. och blef efter någon tid ordinarius. Flyttade till bostället Gropen 1644. Wid ledigheten här kommo i Mars 1658 fullmägtige till Consist. att begära Pastor, men woro oenige. Nås wille hafwa den aflidnes son Israel, Jerna sin Capellan Gabriel, Äppelbo wille skiljas och få sin egen. Cons. satte tre på förslag, men förklarade Herr Nils tjenligast, emedan "han wäl förestått Tuna, så ock sitt hus, med godt loford af Præpos. och syntes bäst kunna hålla ihop socknarne och regera Capellanerne." Befalldes resa upp på wintren att inställa sig och på hösten med allo. Det blef derwid. Omtalas ock sedan såsom berömlig Pastor med hederligt hus. De sista åren mycket sjuklig. Död 1678.

Gift 1. 1630 med Brita Ericsdotter, som blef död i Nås. 2. med Elis. Olofsdotter, som kort tid efterlefde sin man. Barn, mest af förra giftet, kallande sig Dalman: Eric, Handlande och Rådman i Fahlun; Samuel, Målare och Contrefejare; Christina, g. m. Bergs- och Handelsmannen P. Bergius i Fahlun; Anna, g. m. BergsRådmannen Fredric Hansson; Elisabeth, g. m. Joh. Flodæus, Commin. i Stora Tuna; Brita, g. 1. m. Göran Andersson och 2. m. Samuel Körsner, båda Bergsmän och Handlande i Fahlun; Sara, g. m. Commin. L. Montan i Jernboås.

10. Widichinnus Petri Granagrius. Född i Grangärde, såsom finnes antecknadt, äfwensom att han warit son af Pastor derstädes P. Folkernius. Detta synes nog osäkert, då han wid ankomsten till acad. 1649 kallade sig Westmannus. Finnes icke njutit någon publik underwisning i stiftet, icke heller i Upsala utgifwit något lärdomsprof, då Biskop Laurelius 1660 antog honom till Capitlets Notarius, med hopp om befordran wid lärowerket. Pwgd 16 Febr. 1663 och s. år utnämd Mathes. Lector, i hwilken wetenskap han hade de bästa insigter. Kunde swårligen få lemna Notariatet, hwartill ingen egentlig lön ännu fanns, utan wille Biskopen att Lectores skulle skiftewis taga det arbetet på sig, warande "swårt för honom att dertill bruka sin Amanuens och sjelf genomse och corrigera protocollen." Rector Gymnasii 1669 och 1672. Kyrkoh. här 1679. Tilltr. 1680 och dog 23 Maj s. å. Begrofs midsommardagen.

Gift 1662 med Maria Björk, dotter af den barnrike Pastor i Björksta Andreas Georgii, sedermera hustru till Andreas Tibelius, slutl. Pastor i Ramnäs. Barn: Andreas, Commin. i Norberg; Pehr, f. 1674 och Henric, f. 1676, dogo tidigt.

Skrifter: Calendarium eller Almanach för året 1659, ställt til Westerås Horizont af Wid. P. Gran. Westm., med Prognosticon och Dedic. till Biskop Laurelius. Upsala. 12:o. Quæstiones ex Astronomia & Computo Ecclesiastico sicut et aliis auctoribus excerptæ. Aros. 1671. 8:o. Disp. Astron. de Illuminatione Lunæ. Ib. 1677. 8:o.

11. Mag. Isacus Erici Browallius. Född i Ljusnarsberg 1650. Fadr. då Commin., blef Kyrkoh. i Gagnef. Stud. i Ups. 1667, men begaf sig efter någon tid till Åbo och förswarade der en disput. 1674. Pwgd under Biskopsvacancen, trol. i Strengnäs 1676, och war i detsamma förordnad till Bataljonspred. wid Westmanlands regimente. Gick ut till Tyskland och blef i Greifswald hedrad med Magister-namn. Hade swåra öden i kriget, led skeppsbrott wid Bornholm och miste der allt, till ock med sin hustru, som ock war på fartyget. Råkade äfwen i Dansk fångenskap. Då han 1680 hemkommit war han en tid utan tjenst, och ehuru ett strängt bref af 17 Juni ifrån Konungen ålade Domcapitlet att framför andra befordra honom till Nås pastorat med sina annexer, som han nu sökte och wäl förtjent genom sitt arbete och lidande, dröjdes dock med werkställighet till nära slutet af 1681, och först i Prot. 24 Nov. s. år heter det, att nämda församlingar blefwo honom anförtrodda, som på Kongl. Maj:ts recommendation utlofwadt war. Detta skedde just då annexerna som ifrigast sökte skilnad ifrån moderförsaml. och saken ännu icke war afgjord. Han klagade i bref till Cons. i Juli 1682, att Jerna församling alldeles icke wille wisa honom hörsamhet. Res.: "Rättar sig efter fullmagten, reser dit, gör tjenst St. Bönedagen och förmodas att de icke röra sig." Bullret stadnade ock till en tid. Af acterna ses, att han warit en flink Pastor, men hans helsa war i kriget förstörd, hwaraf han serdeles de sednare åren war mycket lidande. Ett bref nämner ock "att han hade en mägta swår dödskamp." Död 11 Juni 1697.

Om hans förra gifte är icke mera bekant, än att hustrun omkom i sjönöd. Gift 2. 26 Febr. 1680 med Margareta Terserus, dotter af Theol. Lectorn i Westerås, Prosten Mag. Jac. Terserus, f. 28 Nov. 1660, g. 2. m. Borgmästaren i Thorshälla och Eskilstuna E. Dalborg och 3. m. Borgmästaren i Fahlun Joh. Holenius. Hade icke barn med någondera. På sin tredje bröllopsdag 24 Aug. 1703 stiftade hon Stipendium Terserianum wid Upsala academi.

Skrifter: Likpredikan öfwer Kyrkoh. i Lima J. Nederstadius. Westerås 1689. Predikan på Klagodagen öfwer Drottning Ulrica Eleonoras död hållen i Nås kyrka 1693. Westerås 1694.

12. Johannes Olai Hellenius. Född i Stora Schedwi omkring 1645. Fadren då Commin., blef Pastor i Sundborn. Af 4 bröder, som på en gång 1663 anlände till acad., war han den tredje i ordningen. Disput. 1670 och pwgdes i Upsala följ. år. War derpå en korrt tid Adj. hos Professorn Doctor P. Rudbeckius i Waxala preb.-församling. Hemkommen blef han Collega Scholæ i Köping och tillika Capellan i Kungsbarkarö, då han ock stundom tjenstgjorde på Kungsöhr. Commin. i Köping 1675. War 1684 så i fråga att blifwa Pastor efter sin swärfader i Skinnskatteberg, att han werkl. 9 Oct. s. år war af Konungen utnämnd dertill, ehuru fullmagten efter närmare betänkande återkallades. Mottog 1688 Kungsåra pastorat efter sin hustrus slägting Christoph. Holstenius, mot förbindelse att i sitt hus försörja honom, hwarföre ock, då Hellenius med Kongl. fullmagt af Sept. 1698 befordrades hit till Nås, gubben följde med wid flyttningen följ. år, och förlorade nästan mera än Hellenii hustru och barn, då denne oförmodadt dog 6 Mars 1701.

Gift 1. 1671 med Kerstin Olofsdotter, död i Köping 1684 i 40:de året. 2. 1685 med Cath. Aronius, Kyrkoh. i Skinnskatteberg Aron Olai dotter, död i Dingtuna 1736, 70 år gammal. Barn af den förra : Catharina, g. m. Commin. N. Saxin i Ihrsta. Af den sednare: Christopher, död ordinandus; Christina, g. m. Commin. i Dingtuna D. Palmqwist.

13. Mag. Georgius Erici Browallius. Född i Fahlun i Juni 1665. Broder till ofwanst. N:o 11. Stud. 1680. Magister 1688. Dröjde sedan till 13 April 1690 att antaga prestembetet och war 5 år sin faders Adjunct i Gagnef. Wäl erhöll han 1691 Rectoratet i Köpings skola, men skötte det med Consist. minne genom vicarius. Efter fadrens död uppförde Biskop Carlsson 1695 hans begge söner Isac och Georg på förslaget, i tanka att dermed kunna utestänga den efterhängsna krigspresten Ryting; men Konungen upptog det ganska illa och gaf Biskopen en sträng skrapa, då Browallius måste gå till sin tjenst i Köping. På Consist. förord Kyrkoh. här med Konungens fullmagt, dat. Högqwarteret Lais 5 April 1701. Död redan i Juni 1705.

Gift 1688 med Ingrid Nilsdotter, hwilkens fader Nils Knutsson war Rådman i Köping. Blef omgift med den följande. Af 9 barn lefde: Eric, kallade sig Wallerström, disput. 2 gånger i Upsala, blef officer wid Bennets regimente, fick Capitains afsked och dog 1730, g. m. Maria Ridderstråle; Catharina, g. m. D. Girenius, Pastor i Grythyttan; Anna, g. m. P. Malmberg, som war wid Amiralitetet; Maria, hade med Lieutenanten wid Dalregimentet C. J. Mörner under ägtenskapslöfte flera barn. De blefwo ändtligen 1732, efter mycket beswär för Consist. och hennes föräldrar, lagligen skiljda. Hon sedan g. m. Advocaten Gudm. Elmén och Rector Scholæ i Åbo Mag. Mårten Cerenius.

14. Ericus Joannis Klingius. Född i Stora Schedwi och Klingsbo 1660. Fadr. Jöns Israelsson, Bergsbrukare wid Stora Kopparberget. Modr. Marg. Holstenius. Af sin morbroder, Lectoren, sist Prosten i Hedemora Mag. Gabr. Holstenius påkostad till studier, kom han 1684 till acad. Collega Scholæ i Hedemora 1690. Pwgd 27 Aug. 1691. Skolmästare i Munktorp 1692. Kom så i församlingens behag, att, ehuru Biskopen satte sig deremot, han 1694 måste bewiljas dem till Commin., sedan de förkastat alla förslag och anbud, "idkeligen ropande på Erik Kling." Respondens i prestmötet 1702. Såsom skicklig prest och förnämligen i afseende på sterbhusets upprättelse 1705 i Juli allena hos Konungen recomm., blef han utnämnd i Ravits 27 Juli 1706. Älskad så wäl här som på förra orten. Död 29 Juni 1729.

Gift 1. 2 Febr. 1694 med Sara Elfström, dotter af Gästgifwaren Lars Pehrson i Brunbeck, Folkerna socken, död 19 Maj 1703. Barn, utom tidigt döde: Margareta, g. m. Capit. Falkman; Johan, Pastor i Wenjan. Gift 2. 1707 med Ingrid Nilsdotter, företrädarens enka. För processen emellan dottren Maria och Lieutenant Mörner måste hon flera gånger till Consist. Då hon 1720 sent på hösten war citerad i målet, "bad hon ödmjukl. om uppskof till wåren, ty omöjligen kunde hon i klaken rida en så lång wäg." Detta sätt att färdas war ännu det wanliga för prester och deras hustrur, och hände stundom att det kostade lifwet. Enkan dog 7 Febr. 1723 i 53:dje året. Barn med henne: Olof, kallade sig Klingström och blef slutligen HofAuditeur; Gustaf, okänd; Pehr, död ung.

15. Mag. Eric Dicander. Född i Jerna 1 Juni 1687. Fadr. då Commin., blef Pastor i Floda. Stud. 1706. Med ringa medel ändtligen Magister 1719. Fortfor ännu med condition till 1721, då han 31 Mars pwgd blef v. Pastor i Gagnef. På den tidens wanliga conservationswäg war han nära att få pastoratet efter sin swärfader 1724, men måste wika för Mag. Hesselius, som återkom ifrån America med Konungens föga mindre än befallande remiss. Mottog derpå ConRectoratet i Fahlu skola 1725. Främst ibland fyra uppförd å förslaget här 1729 och nära enhälligt kallad. Tilltr. 1731. Opponens i prestmötet 1722 och Predikant 1740. Erkänd för en lärd, synnerligen gudfruktig och i umgänge behaglig man, blef han föreslagen till Köping och slutl. till Fahlun, der han troligen fått enhällig kallelse, men han dog före walet derstädes 16 Juli 1741. Begrofs i Stadskyrkan.

Gift 9 Nov. 1721 med Margareta Gezelius, Prostens i Gagnef Mag. Jac. Gezelii dotter, f. 1703, död 1776. Barn: Lars, Hemmansegare i Stora Tuna; Eric, Fältskär; Jacob; Christina Catharina, g. m. And. Mozelius, Commin. i Säfsnäs; Anna, död ogift.

16. Mag. Tobias Westblad. 1742. Tilltr. 1743. Se Past. i Orsa.

17. Johan Funck. Född i Fahlun 28 Dec. 1711. Fadr. Råd- och Handelsmannen Simon Funck. Modr. Cath. Fahlstedt. Sändes redan 1723 till Upsala acad. och anwände der wid tilltagande år mycken tid, ansedd för en af de kunnigare, ehuru han icke sökte Magistergraden. Kallad af Pastor i Norrberke pwgd 30 Maj 1739. Mottog korrt derpå anbudet att blifwa Notarius Gymnasii och Consist. Amanuens, då han ock 1740 predikade för brunnsgästerna wid Sätra. V. Pastor i Arboga 1742. Commin. i Leksand 16 April 1745. Respondens i prestmötet 1758. Efter Past.ex. 28 Aug. 1760 tillade Cons. "honom ett wälförtjent beröm för hans ådagalagda lärdom och synnerliga färdighet." V. Pastor 4 Febr. 1768. Kyrkoh. i Nås och dess annexer 10 Oct. 1769. Introd. af Biskopen 24 Juni 1770, då han ock blef ContractsProst. Med allt detta erkände han sjelf, att han haft ringa eller ingen förmån af sin flyttning från Leksand, men wida större arbete och beswär. På beg. entledigad från Contr.-expeditionen i Oct. 1772, men återtog den efter Prosten Körsners död 1773. Ansedd för lika så ordentlig och drifwande, som lärd och erfaren Pastor, men icke alltid lycklig för sitt skarpa och stundom nog häftiga sinnelag. Död 6 April 1777.

Gift 22 Juli 1746 med Johanna Ahlbeck, dotter af Råd- och Handelsmannen i Arboga J. Ahlbeck och Beata Strangh, död i Maj 1792. Barn: Johan, död studerande; Cath. Beata, g. m. Commin. i Hedemora Joh. Lund.

18. Johan Gessenius. Född i Gessåen i Säthers socken 8 Jan. 1725, af Hemmansbrukaren Er. Ersson och Anna Ersdotter. Lust för studier drog honom först till Säthers stadsskola, och 1749 hade han godt testim. till acad. men ringa medel att der wistas. Pwgd 5 Maj 1752, kallad till Pastors i Säther Adj., efter hwars död han ock hade församlingens wård. V. Commin. i Tillberga 1759 och i Hellefors 1761. Brukspred. wid Rockesholm 1763. Pædagog i Nås 1765. Commin. i Säfsnäs 1767. Wald Kyrkoh. här 1778. Mellankommande beswär hindrade fullmagten till 23 Mars 1779. Ännu, sedan han ett år hitflyttad innehaft pastoratet, war han icke säker att så behålla det, emedan de missnöjde hos Konungen sökte resning i målet. Ändtligen stadfästad i sin rätt genom högsta utslaget 27 April 1780. I sin Past.ex. 1776 hade han ådagalaggt goda preststudier, och ända in på ålderdomen älskade han att öfwa dem, äfwen uti hebreiska språket. Saktmodig i umgänget wisade han dock werksamhet i sina många åligganden, äfwen såsom ContractsProst ifrån 20 Mars 1792. Kunde ej undgå den, som gjorde honom förtret och äfwen uppäggade andra till att oroa honom. Af oförmodad stickfluss hastigt död 7 Mars 1796. Begrofs af efterträdaren 20 Mars.

Gift 21 Nov. 1769 med Anna Fahlborg, dotter af Commin. i Säfsnäs, f. 1744, död 16 April 1832. Barn: Anna Elisabeth, ogift; Cath. Lovisa, g. m. Bonden Hol Pehr Pehrsson i Hjulbeck; Johanna Ulrica, g. m. Bonden Jugas Jan Jansson på Sweden.

Skrift: Predikan på 23 Sönd. e. Trin. 1789. Westerås 1791. 4:o.

19. Johan Heinstedt. Född i Fahlun 25 Mars 1735. Fadren, SkräddareÅldermannen Magnus Heijn, kände sin härkomst ända ifrån gamle Herr Michel på Kopparberget. Modr. Christ. Borg. Stud. i Ups. 1756 och war årligen wid acad. Hade condition i Fahlun och förlorade wid den stora branden 1761 allt hwad han egde. Pwgd 5 Dec. 1762 och Pastors i Malung Adj. Commin. i Äppelbo 1767, i Jerna 14 Sept. 1793. Tilltr. och v. Pastor 1794. Kyrkoh. i Nås, Jerna och Äppelbo 30 Mars 1798. Contr.Prost 26 Maj s. å. Temligen corpulent saknade han önsklig rörlighet, men derföre icke gagnande förmåga, till dess swåra giktplågor tillstötte som ock slutade lifwet 19 Juni 1808. Begrofs 3 Juli af efterträdaren.

Gift 2 Nov. 1764 med Anna Sophia Godenius, Prostens i Malung dotter, f. 1738, död 5 Aug. 1809. Barn: Daniel, Commin. i Nås och Jerna; Brita Christina, g. m. Fanjunkaren v. Knorring; Johan Magnus, bonde och kyrkowärd i Äppelbo; Elis. Sophia, g. m. v. Past. A. Lundberg; Helena Margareta, g. m. Bonden Pehr Eric Andersson i Jerna och Noret; Jacob, död under studering.

20. Olof Eckman. Född i Heds församl. 14 Juni 1750. Fadr. Kyrkoherde, sedermera Prost i Gagnef. Inskr. wid acad. 1761. Stud. egentligen för prestembetet, som erhölls 5 Nov. 1775 med lycklig station hos Pastor i Elfdalen. Följde ock honom wid dess flyttning till Rättwik 1777. Commin. i Gunnilbo 24 Jan. 1785. V. Pastor 26 Febr. 1790. Transp. till sacell. i Nås och Jerna 24 Mars 1806. Tilltr. 1808. Kyrkoh. derstädes med Äppelbo 4 Sept. 1809, sedan han genom lyckade beswär erhållit förslaget. Märkligt är med honom och flera, att med samma ex.-protocoll än förlora och än winna. Såsom design. Pastor utnämd ContractsProst 14 Mars 1810. Tillträdde pastoratet 1811. Med owanligt stark kroppsbyggnad samt ett jemnt och fridsamt sinne kände han dock de sista tre åren krafterna aftaga och dog, utan att hafwa intagit sängen, 4 Maj 1819. Begrofs 13 Maj af efterträdaren.

Gift 1. 1780 med Cath. Magd. Lindbom, dotter af Prosten i Köping Mag. O. Lindbom. Hon wistades då i farbrodrens Doctor Lindboms hus i Rättwik, f. 1756, död 1790. War icke obekant med Swenska witterheten, och lemnade åtskilliga occasionswers, som wittnade om snille. Barn: Cathar. Magdalena, g. m. Skolmästaren i Rättwik C. Östberg. Gift 2. 1792 med Anna Elfgren, BruksDirecteuren P. Elfgrens dotter med Sus. Croom, f. 1765, död 18 Mars 1818. Barn: Sophia Elisabeth, g. m. Commin. i Awesta Magn. Arhusiander; Jacob Olof, Manufacturist; Carl, Past. et Præp. i Nås; Ulrica Christina, f. 1802, g. m. Bruksinspektoren J. Tobieson; Anna Charlotta, f. 1809, g. m. J. E. Sandahl i Stora Tuna.

21. Carl Olof Fröman. Kyrkoh. i Nås, sedan Jerna och Äppelbo derifrån blifwit skiljda, 1822. Skulle dock hafwa inspection öfwer Äppelbo församl. och njuta derföre en fjerdedel af pastoralierna till d. w. Comministers afgång. Se Past. i Jerna.

22. Carl Eckman. Född i Gunnilbo 13 Aug. 1801. Son af ofwanstående N:o 20. Stud. 1819. Pwgd 21 Dec. 1824 och Pastorsadj. i Jerna. Flyttade till Pastor i Wenjan 1828 och till Nås 1833. Commin. i Lima och Transtrand 12 Maj 1834. V. Pastor 1835. Past.ex. 6 Dec. 1837. Kyrkoh. här 9 Dec. 1838. Tilltr. 1840. ContractsProst 31 Aug. 1842.

Gift 24 Juni 1834 med Maria Andrietta Fröman, dotter af Bruksinspektoren i Jerna, Oecon. Direktören A. J. Fröman och Maria C. Roman, f. 29 Nov. 1807.

2. Skolmästare

Denna skola, som war gemensam för flera socknar, upphörde, efter ansökning genom Kongl. Resol. i Mars 1810, efter Hjerpes död, och lönen anslogs åt Bylärare. Troligen kommer denna skola att åter upptagas i bättre skick.

Johannes Erici SwedoniusMatthias Petri KällströmNicolaus Joh. LexeliusPetrus Olai LixeliusJohan ElfviusSamuel Laurentii DicanderJohan FahlborgJohan SchulterusAndreas RubeniusJohan GesseniusEric Hjerpe.

1. Johannes Erici Swedonius. Den förste som nämnes. Afgick 1689. Se Commin. i Ljusnarsberg.

2. Matthias Petri Källström. 1689. Se Commin. i Skerike.

3. Nicolaus Joh. Lexelius. 1695. Se Commin. i Stora Schedwi.

4. Petrus Olai Lixelius. Född i Stora Tuna 1682. Fadr. Commin. Stud. 1701. Öfwergaf studierna och blef jordbrukare i Tuna. Återtog boken, blef Pædagog här 1717 och pwgd s. å. Respondens i prestmötet 1722. En snäll man, som de förståndigare aktade och sökte hjelpa, men allmogen försmådde. Död här i misere i April 1729.

Gift 1715 med Margareta Norman, Capitainesdotter i Stora Tuna, som till sin olycka blef omgift med Klockaren C. Kartelin i Säther. 6 barn, okände.

5. Johan Elfvius. 1730. Se Past. i Wika.

6. Samuel Laurentii Dicander. Född 4 Nov. 1704 i Floda. Fadren Kyrkoherde. Stud. 1729. Pædagog 1732. Pwgd 1732. Död i usla wilkor 19 Juli 1742.

Gift med Christina Gezelius, Prostdotter ifrån Gagnef, enka efter Majoren wid Dalregimentet J. Grönstedt, f. 1700, död i Tuna hos sin son Johan Eric, v. Häradshöfding.

7. Johan Fahlborg. 1742. Se Commin. i Säfsnäs.

8. Johan Schulterus. 1748. Se Commin. i Grangärde.

9. Andreas Rubenius. Född i Westerås 23 Maj 1718. Fadr. Commin. i Romfartuna. Stud. 1739. Pwgd 1745 till sin faders Adj. Pædagog här 1756. Häftigt af slag anfallen på predikstolen och död s. dag 28 April 1765.

Gift 1746 med Anna Elis. Kellman, f. 1721, död 1776. Af 10 barn: Anders, SkeppareÅlderman i Westerås; Isac, Wågmästare ibid., sedan Handlande; Anna Greta, g. m. Skepparen Abr. Norman i Westerås.

10. Johan Gessenius. 1766. Se Past. i Nås.

11. Eric Hjerpe. Född wid Strömsholm 10 Nov. 1731. Fadr. Matts Hjerpe, Skräddare. Modr. Anna Hök. Stud. 1754. Pwgd 1761. Adjunct i Kohlbeck, W. Schedwi, Björskog och Äppelbo. Pædagog 1768. Hade ej boställe, blott en åkertäppa. Bodde på eget i Högholen. Hade i ungdomen warit en serdeles luster student och dog som en simpel bondgubbe 7 Juli 1813. Stiftets Senior sedan 25 Aug. 1812.

Gift 1769 med Anna Wibelius, Capellansdotter i Björskog, som dog 14 Mars 1817. Barn: Eric Reinhold, Carl Fredric, Anna Regina och Johanna Maria, stadnade i bondeståndet. En hederlig Nämndeman Eric Hjerpe i Nås, i sednare tid, säkert en sonson.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 12 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt