Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Gagnef med Mockfjerds Capell

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar
  3. Skolmästare.

1. Kyrkoherdar

PetrusLaurentiusAndreasLaurentiusJoannesLaurentiusEricus IngevaldiÆgidius HenriciOlaus LaurentiiCanutus Erici CuprimontanusAndreas Laurentii ElfwedaliusPetrus Petri BjörskogensisGustavus Johannis ElviusEricus Matthiæ BrowalliusNicolaus Swenonis RytinghAndreas Petri ArhusianderJacob GezeliusAndreas HesseliusGeorg WallmanOlof EckmanSamuel GodeniusEric RoseniusWidich BaggstedtJohan EreliusOlof Rosenius.

1. Petrus, "hedherlik man här Pädher i Gagneff," köpte 1444 i Westerås af Mäster Andreas Bond en gård Grädha, belägen i denna socken.

2. Laurentius. Endast med årtalet 1511 antecknad.

3. Andreas. 1520 och följande. Om honom är berättadt att han haft besök af Konung Gustaf, då denne läst och aftecknat en skrift, som funnits på wäggbonaden i prestens rum.

Hans hustru eller Forsia Sara blifwer ock nämnd.

4. Laurentius, "Herr Larents", hitsatt af Konungen 1533. War död 1544, då sonen Nils sökte få ut sitt arf efter fadren, påstående att han war lagligen fäst modren, ehuru han ej lefde så länge att bröllopet kunde hållas. Följande år sökte ock swågern Anders i Björksta att få något af arfwet på sin hustrus wägnar, klagande att Forsian tagit till sig alltsammans.

5. Joannes eller Hans Elofson, funnen med detta namn i en gammal handling af år 1548.

6. Laurentius. Omtalas i domboken för åren 1550 och 1553. Det sista lärer warit hans dödsår. Efterlefwerskan hette Elin.

7. Ericus Ingevaldi. Förekommer redan 1554. Har 1556 underskrifwit mantals- och skattskrifningslängden för socknen. Fick 1561 Konung Erics bref, att Rasmus Ravalsson skulle återskaffa honom en äng, som kommit undan prestbordet. Samma äng blef 1562 på Häradstinget dömd ewärdeligen tillbaka. Se Past. i Orsa.

8. Ægidius Henrici. Har med sitt olika namn Ælianus och Ilianus blifwit i handlingarna bortblandad. Tillträdde Nås pastorat 1552, såsom behållna inventarii-attesten wisar. Transp. hit 1562, men träffas ej widare i kända acter. Årtalet 1569 för honom är osäkert.

9. Olaus Laurentii. War Kyrkoh. här 1576, då Biskop Rasmus visiterade och äldsta inventarium uppsattes. En följd af Biskopens besök war, att Olaus med sin underskrift 1577 antog nya liturgien. Hans namn finnes ock under Upsala mötes beslut 1593. War fullmägtig på riksdagen 1594. I hans tid borttogs af inventarii-säden så mycket som icke behöfdes till utsäde, och gafs socknen till hjelp att gjuta en klocka. Led mycken förtret af sin måg och Capellan, och det hjelpte icke att klaga på honom. Död 1606.

Andra hustrun öfwerlefde honom, och en måg synes äfwen Commin. Georgius Nic. i Tuna warit.

10. Canutus Erici Cuprimontanus. War Capellan wid Kopparberget då han 1593 undertecknade Upsala mötes beslut. Sattes 1604 till Kyrkoh. i Norberg, men war församl. alls icke till nöjes. Då han 1607 flyttades hit, togo socknemännen illa wid sig för det onda ryktet om honom ifrån Norberg, sände derföre deputerade till Konungen men bön att slippa honom, men förgäfwes. Bewistade riksdagen i Örebro 1610 på stiftets wägnar. War och förblef en orolig man, som med allehanda otidigheter gjorde församlingen och annat folk förargelse. Ibland annat blef han 1619 suspenderad för owett emot den hederlige Rector Holstenius i Westerås. Att han af djeknarne, som besökte honom, icke heller war wäl ansedd, wittnar deras bekanta omdöme om honom: "Hic nodus in Commodo non est rotundus" (Hr Knut i Gagne är icke rund). I hans tid söndrades både Åhl och Bjursås ifrån Gagnef, hwarom är den berättelse, att då Konungen jakat till hans fråga: "om han skulle få dela en kaka med sig åt sina wänner?" har han gjort tillämpning deraf på sina twå mågar, som ock blefwo förste Pastores i nämnda socknar. Död 1624.

Hustru och son omtalas men namngifwas icke; en dotter war gift med en bonde. Deras son Laur. Backius blef Pastor i Berg.

11. Andreas Laurentii Elfwedalius. Född i Fernebo af Gästrikland men tog namnet af sitt wistande i Elfdalen, der fadren en tid war Kyrkoh., sedan wid Kopparberget. Studerade ifrån 1601 i Upsala och pwgdes i Westerås 1604. Hans tjenst är icke bekant förrän han 1608 sattes till Capellan i Mora, der han war swåger med sin Pastor Herr Boo. Respondens i prestmötet 1622 och orerade 1624. Korrt derpå befordrad hit såsom skicklig prest till församlingens fägnad efter Hr Knuts buller. War död redan i Aug. 1631.

Gift med Sara, dotter af gamle Hr Michel i Swärdsjö och omgift med den följande. Bönderne skrefwo till Biskopen ömt för henne om nådår och äfwen om conservation, "ty hon hade ej att boföra till." Barnen okända.

12. Petrus Petri Björskogensis. Född i Nåberga by af Björskogs socken 1590. Deponerad wid Upsala acad. 1613 och stud. till 1615, då han blef pwgd. Något derefter träffas han såsom Capellan i Torpa församl., hwilken då ännu lydde under Westerås stift. Flyttade till sacellanien i Köping 1620. Såsom god prest och enkling hitsänd 1632 att låta höra sig och antogs. Då han efter någon tid besökte församl. klagades "att han fått ett fel, som de dock förmodade ej skulle wara till hinder, utan förswinna." Tilltr. 1633, men "swinkade att taga enkan," som strängt åtalades. Hade partes i prestmötena 1622, 1634 och 1639. Lefde här lugnt till sin död 11 Jan. 1661.

Gift 1. med enkan efter en prest Nicolaus i Torpa, fader till Mäster N. Prytz i W. Fernebo. 2. 1633 med Sara Michelsdotter, företrädarens relicta härstädes, död 1665. Barn med henne: Petrus, som kallade sig Gangius, Prost i Stora Tuna; Anna, g. m. fadrens successor.

Har utgifwit en Nyårspredikan, tr. i Westerås 1625.

13. Gustavus Johannis Elvius. Ifrån skolerectoratet i Fahlun 1662. Söktes ifrigt, med Landsherrens hjelp, att såsom måg "hålla det goda huset wid magt, som wäl behöfdes, emedan alla som reste till Dalarne wille gästa i Gagnefs prestgård." Se Past. i Rättwik.

14. Ericus Matthiæ Browallius. Född i Browall, Folkärna socken 1620. Fadr. Bonden Matts Jonsson war den förste, som byggde den gården. Stud. i Åbo och ifrån 1645 wid Upsala acad. Blef snart Collega Scholæ i Fahlun. Hade befordrats genom flera classer då han 1650 antogs att blifwa Commin. i Nya Kopparberget. Fick lika tjenst wid Stora Kopparberget eller Fahlun 1655, men återkallades till förra stället såsom Pastor 1661, och war mycket afhållen. War i fråga att befordras till Rättwik, men kom hit 1669. Begick sig godt i prestmötet der han klagade 1673, att "han ej wetste bära sig åt med flera beskyllde för trolldom, och som förde andra? Resp.: Efter saken är intricat måtte någon, efter bön till Gud, examinera dem privatim och söka penetrera det mesta man kan. Minist. förmantes till vigilantia, i s. som Y. Domen nu syntes wara för hand." Widare finnes icke derom. Mockfjerds Capellslag twingade honom 1682 att gifwa dem oftare gudstjenst m. m. Biskopen rådde honom till foglighet "emedan bönderne den tiden wäl hade förfordran wid hofwet." Lemnade en talrik afföda i 3:e led till 86 personer, då han dog 15 Juni 1694. Begrofs i Stora Kopparbergs kyrka. Sista året i April hade han fått Konungens tillstånd att uppdraga pastoratet åt en skicklig måg, som ej blef afgjordt.

Gift 1. 1647 med Margareta, dotter af Gruffogden och Konstm. Isac Andersson wid Nya Kopparberget, död 9 Mars 1662. 2. 1663 med Brita, Bergsman Eric Göranssons i Fahlun dotter, död 1716. Barn tillsammans 23, deraf många döde i barndomen: Isac, Kyrkoh. i Nås; Matthias, Commin. i Gagnef; Eric, SkeppsCapitaine; Emerentia, g. m. Pastor i Åhl O. Schedenius; af sednare giftet: Pehr, Prost i Köping; Georg, Pastor i Nås; Andreas, Pastor i Bro; Samuel, Handlande i Stockh.; Jacob Browall, LandsSecret. i Södermanl., fader till BergsRådet Adlerwald; Catharina, g. m. Rådman Olof Jacobsson och Daniel Aronsson i Köping; Brita, g. m. Rådman Jac. Hellman i Fahlun; Anna, g. m. S. Lodigius, Pastor i Swärdsjö; Lars, Underläkare wid Lifregimentet till häst, efter slaget wid Pultava fången i Ryssland och wistades i Solikamski; Helena, död 1763, 90 år gammal, g. m. Capit. B. E. v. Essen, slagen wid Narva.

15. Nicolaus Swenonis Rytingh. Född i Fahlun 1647. Fadr. tjente i Konung Carl X:s krig, och Pastor J. Elfvius, som ock warit i fält, skrifwer till sonen "att han i främmande land gjort honom (fadren) godt och mången gång mättat hans hungriga mage." Stud. 1669. På kallelse af Hr Bo Rosenstierna pwgd 30 Mars 1674. Blef snart Predikant wid Öfwerste Pahls regimente och war ute i kriget till 1679. Konungen skref ifrån Kungsöhr 1680 till Biskopen att han framför andra skulle hjelpa Rytingh till god lägenhet för hans trogna tjenst, och dock dröjde till 1686 förrän han blef Commin. i Fahlun. Missnöjd med denna tjenst och i strid med de andra presterne klagade han för Konungen, som flera gånger befallte Biskopen hjelpa honom till bättre, men han profwade här och der förgäfwes. Slutligen sökte han 169495 detta pastorat, med Konungens stränga förord, "om han kunde stå examen" sedan han i prestmötet s. år predikat. Men inkallad kom han icke, och Biskopen inberättade att han derföre här tillsatt företrädarens son. Konungen upptog det illa, skref till Biskopen ett serdeles hårdt bref, som finnes tryckt, och gaf sjelf eller befallte, utan examen, gifwa mannen fullmagt. Men det war för sent. Han dog i Fahlun i Dec. 1695. Begrofs 12 Jan. 1696.

Gift 167. med Magdalena Hansdotter, som Prosten Ekman recommenderade till nådår eller conservation antingen i Gagnef eller Fahlun med betyg "att hon war en medelålders enka, med wackra dygder och kroppsfägring", död i stor fattigdom 1708. Barn: Hans, ofärdig, blef Barnalärare; Carl, Grufwearbetare; Catharina, g. m. Fältskären Ant. Meyer i Stockholm.

16. Cand. Andreas Petri Arhusiander. Född i Westerås 8 Sept. 1629. Fadr. Pehr Andersson Kart war en förmögen Borgare. Modr. Sara Ersdotter, syster till Lectorn A. Wallenius, af hwilken gossen hade mycken tillsyn och hjelp i studier. Kom 1649 till Upsala acad., som han 9 år frequenterade och läste för Klingsporrar, Ulfsparrar m. fl. Disput. flera gånger i Upsala och Westerås och undergick 1658 Phil. Cand.-examen. Antogs 1660 till GymnasiiAdj. i Westerås och Director Musices. ConRector Scholæ i Fahlun 1661. Pwgd 20 Sept. 1663. Rector ib. 1667. Kyrkoh. i Thorsång 1679. Transp. hit med Kongl. fullmagt 18 Mars 1696. Ehuru han flere gånger publice wisat sin kunskap och 16 år warit en oförwitlig Pastor, måste han efter hög befallning nu undergå examen med sina medsökande. Konung Carl finnes äfwen wid andra tillfällen fordrat nytt prof, då transport sökes till större. Hade dock föga hugnad här för den grufliga misswäxt och hunger som detta och följande år plågade orten. Utom andra lärdomsprof war han twå gånger Præses i prestmöten. Hade mycket förtroende af Biskop och Consist. och war ett wärdigt Prost-ämne. Död 25 Nov. 1703. Begrofs die purific. 1704 af Biskop Carlsson med predikan.

Gift 11 Oct. med Marga. Sæberus, Kyrkoh.-dotter i Thorsång, f. 1646, död hos sin måg i Norrberke 28 Febr. 1733. Af 11 barn: Johan, Kyrkoh. i Bjursås; Daniel, olycklig Collega Scholæ i Sala; Samuel, Kyrkoh. i Skultuna; Gabriel, Commissarie wid Grefwe Stenbocks armée, g. i Elbing i Pohlen m. M. Stalenbrecker och blef Bryggare efter swärfadren; Helena, g. m. Collega Scholæ i Fahlun Lexander och Commin. Lundelius i Söderberke; Catharina, g. m. Commin. E. Thermænius i Norrberke.

17. Mag. Jacob Gezelius. Född i Hedemora 20 Juni 1663. Fadr. slutl. Kyrkoh. i Husby. Inskrifwen wid Upsala acad. 1677 men studerade sedan i Westerås. Följde derefter sin farbroder Biskopen Doct. Joh. Gezelius till Finland och uppehöll sig 2 år dels i Åbo, dels i Narva. Återkom till Upsala och blef Magister 11 Dec. 1694. Hade redan 1693 blifwit ConRector Scholæ i Fahlun. Pwgd 7 Maj 1695. Rector Scholæ ib. 1699. Wald och af Regeringen i Stockh. interimswis utn. Kyrkoh. här 1704, war han angelägen att få Konungens confirm. ifrån Pohlen och tilltr. 1705. Opponens i prestmötet 1696 och predikade 1705. Fick ock den hedern wid slutet att wara Prost i sin församl. 1720 hade han ett i synnerhet bedröfligt sjukdomsår. På sommaren bortrycktes 116 personer af rödsoten. Ännu icke wid tryckande ålder hade han sin måg till vice Pastor, gjorde contract med honom om hela tjensten och ett concept finnes till Biskopens och Consistorii samtycke att få uppdraga pastoratet till nämnda måg Mag. Er. Dicander, men förrän det kom till werkställighet blef han död af colik 25 Mars 1724.

Gift 1 Jan. 1695 med Margareta Christiernin, Prostens dotter i Fellingsbro, f. 1669, lefde i Stora Tuna ännu 1743. Barn: Johan, Kyrkoh. i Orsa; Christina, g. m. Majoren wid Dalregim. J. Grönstedt och Skolmäst. i Nås S. Dicander; Margareta, g. m. Mag. Er. Dicander, Pastor i Nås; Georg, Bruksinspektor.

Skrift: Disp. de Cruce veterum. P. I, II. Ups. 1692—94.

18. Mag. Andreas Hesselius. Född i Klingsbo, Stora Schedwi socken 8 Maj 1677. Fadr. sist Kyrkoh. i Folkerna. Underwisades först af sin snälle fader, som sände honom 1690 till Upsala. Hastade icke att taga Magistergraden, som skedde 1707. War ännu med disciplar wid acad. och tänkte icke ditåt, då 23 Juni 1711 för honom utföll Kongl. fullmagt att wara Pastor wid Swenska församlingarna i America. Hans mosters man Biskop Swedberg, som bestyrde om denna kallelse, prestwigde honom 3 Sept. s. år i Skara. Utreste i Oct. och framkom till London i Dec. efter en gruflig storm och hungersnöd. Fortsatte resan, försedd med flera recommendationsbref, i Febr. 1712 och anlände i Maj till Christinæ församl., den han såsom Kyrkoh. mottog. Prost öfwer alla Swenska församlingar 1719. Hade 1720 kallelse till en ledig Engelsk församling i Ö. Maryland, men försakade. Efter anmodan 1721 skötte han flera vacanta kyrkor af de Engelska i Pensylvanien, utan att försumma sina egna. Ännu hederligare anbud hade han 1722 af Engelske vice Biskopen Doctor Wilkinson och Gouverneuren i Maryland, att mottaga en stor församling på ön Kent, men hade då redan, genom Biskop Swedberg, fått hemkallelsebref. Företog likwäl icke hemresan förrän i Oct. 1723, då han i America hållit 680 swenska och 66 engelska högmässopredikningar och nästan lika många aftonsångs- och likpredikningar, döpt 44 hedningar och warit outtröttlig att med cateches. utbreda christendomskunskapen. Han hade sådant förtroende, att han, under en visitation i Maryland 1722, förmådde 18 personer af en sekt, kallad Labadists, att låta döpa sig och öfwergå till Engelska kyrkan. På hemresan war han i stor lifsfara och förlorade mycket genom storm och hotande skeppsbrott. Redan före hemkomsten genom Biskop Swedbergs måttliga begäran utn. Pastor i Säther, men det blef omgjordt, och då Konungen gaf honom optionsrätt till Umeå eller Gagnef, walde han det sednare pastoratet. Synes utan prof och församl:s wal fått fullmagten 27 Jan. 1725. Prost äfwen här. Predikade i mötet 1732. Lämpade sig snart efter landets behof och seder. Lefde nöjd och i frid med alla, utom att han förolämpades af den elake Skolmästaren. Dryga arbeten och utståndna swårigheter hade medtagit krafterna. I Fahlun blef han död 23 Dec. 1733. Begrofs med likpredikan i Gagnefs kyrka 20 Jan. 1734. Uppmärksam på landets sällsamheter hade han i America gjort betydliga samlingar af saker hörande till naturalhistorien, men de förlorades under stormen på hemresan.

Gift 1. 1713 med Sara Wallrave, f. i America af Holländsk extraction, det första fruntimmer han såg då han kom i land, död i London under resan 1724. Det war ett skönt drag af en Engelsk hustru, som friwilligt erbjöd sig följa till Swerige och i moders ställe wårda barnen. Sedan hon uppfyllt sitt åtagna kall skiljdes hon med saknad ifrån familjen och återreste till de sina. 2. 21 Sept. 1725 med Brita Lagerbeck, omgift här med efterträdaren. Af 7 barn i förra giftet: Andreas, känd under tillnamnet Americanus, Engelsk Språkmästare i Upsala, på sin tid icke utan anseende som poet (se Biograph. Lexicon 6 Bandet); Jonas, Kyrkoherde i Serna; Maria Christina, död ogift; Sara, g. m. Commin. Is. Lundberg i Folkerna; af sednare giftet: Gerhard, Rådman och v. Borgmästare i Örebro; Gustaf, Hofmålare; Anna, g. m. Commin. J. Kihl i Romfartuna; Magnus och Eric, Bruksinspektorer.

Skrifter: Disp. grad. de Paschate Christianorum. Præs. P. Elvio. Ups. 1705. Kort Berättelse om then Swenska Kyrkios närwarande tilstånd i America samt oförgripeliga tanckar om thess widare förkofring. Ingifwen till Konungen och tryckt i Norrköping 1725. 4:o.

19. Georg Wallman. Född i Jan. 1690 i Thorsångs Capellansgård, men fadren blef slutl. Pastor i Sundborn. Stud. 1710. War sinnad att söka graden och disput. 1716, men då fadren blef swag och efter tidens bruk wille uppdraga till honom det lilla pastoratet, ändrade han sin afsigt. Pwgd 23 Maj 1717 och hade redan på Consistorii förord fått Regeringens förordnande med förbehåll af Konungens sanction, som under dess wistande i Norge lätt erhölls. Fadren lefde ännu 10 år och njöt påräknad wård och uppehälle af sin son. Orator i prestmötet 1718. I synnerhet med afseende på sterbhusets upprättelse föreslagen här 1734, blef han wid walet 25 Aug. enhälligt antagen, utan att de röstande hwar för sig uppropades. Tilltr. följ. år. Prost 1740. Hade missiv till Sala 1745. Ägde sitt wärde och saknade icke aktning och kärlek. War af oblygt och manligt sinne. Död 31 Dec. 1753.

Gift 1. 20 Mars 1720 med Anna Christina Troilius, dotter af Prosten i Husby Mag. Jac. Troilius, f. 1693, död i barnsäng 1733. 2. i Jan. 1735 m. Brita Lagerbeck, företrädarens enka, Handlanden i Fahlun M. Lagerbecks dotter med Anna Dahlborg, synes dött 1754. Med alla styfbarnen och egne woro här 4 kullar och de flesta sönerne raska och tilltagsna piltar, som med sina upptåg lemnade många historier efter sig i socknen. Barn med förra giftet: Jacob, Bataljonspred. wid Dalregimentet; Anders, Räntmästare i Gefle; Olof, Borgmästare i Fahlun; Anna Christina, g. m. Skolmäst. i Stora Tuna A. Bergelius; med sednare giftet: Margareta, ogift; Brita, g. m. Urfabrikörerne Lindqvist och Orbin i Stockholm.

20. Mag. Olof Eckman. Född wid Karmansbo bruk 12 Jan. 1710 af Brukpatron Per Eckman och Anna Le Moine. Farfadren inkom ifrån Pomern. Inskr. wid Upsala acad. 1719 med enskild ledare och hade dertill en tid sedermera Lector Nauclerus. Philos. Mag. 1734. Uppehöll sig ännu länge wid acad. med condition. Pwgd 12 April 1739, och då Nådårs-pred. i Köping. Sedan Adj. hos följ. Pastor och v. Pastor 1745. Kyrkoh. i Hed i Oct. 1746 och tilltr. straxt. Opponens i prestmötet 1750. Riksdagsman 1755. Tilltr. Kyrkoherde-embetet här 1756, hwartill han föregående år wunnit transport. Prost 1764 och vice ContractsProst 1768. Frisk och oförtruten all sin tid utom de twå sista åren. Efter annat lidande rörd af slag i kyrkan 1768. En tid bättre, men slutligen ansatt af en hisklig plåga, som ansågs för polyp i hjertat. Död 17 Dec. 1769. Begrofs 14 Jan. 1770 med likpredikan af Prosten Doct. Sernander.

Gift 13 Oct. 1741 med Catharina Elis. Grauman, dotter af Capitainen G. D. Grauman och E. C. Carlsten, f. 1724, död 1791. Af 16 barn: Olof, Prost i Nås; Anna Catharina, g. m. nedanstående N:o 22; Carl, Bruksinspektor; Elisabeth Marg., död ogift; Gustaf, Handlande; Pehr, Commin. i Leksand.

Skrifter: Bröllopsskrift öfwer Handlanden Joh. Hjorth och Maria Marg. Eckman. Sthm 1734. F. Likpredikan öfwer Kyrkoherden i Åhl A. Ihrstadius. Westerås 1761. 4:o.

21. Cand. Samuel Godenius. Född i Orsa 21 Jan. 1731. Fadr. sist Prost i Björskog. Student 1751 och blef Philos. Cand. 1755. Pwgd 24 Aug. 1756 och stadnade först hos Pastor i Bro. E. O. Bataljonspred. wid Westmanlands regimente i Juli 1757 och följde straxt Corpsen ut till Pomern. Blef ock Notarius i FältConsistorium och undergick i samma Consist., under wistandet i Greifswald, pastoral-ex. 12 Maj 1760, såsom sökande till RegimPastorstjensten. Ordin. Bataljonspred. wid nämnde regimente i Nov. s. å. Efter hemkomsten 1762 biträdde med tjenst i Björskog och presterade åter past.ex. i Westerås 4 Maj 1763. Commin. i Fahlun 1764. Capellanernas Fullmägtig på riksdagen i Norrköping 1769. Hade ett synnerligt förtroende att wara Biskop Benzelstiernas Notarius och Assistent på general-visitationer i Dalarna 1764 och 1770. Äfwen för öfrigt gynnad så, att han i ett mål, som kom under högre granskning, af Biskop Serenius nämndes för "Consistorii hjelte." Kyrkoh. här 29 Jan. 1771. Tillträdde 1772. Introd. af Biskopen och Prost i Juli 1774. Contr.Prost 1775. På 1787 års prestmöte föreslog och utwerkade han större understöd för prestenkorna och deras fattiga barn. Reslig och respectabel till utseende höll han sträng ordning i församlingen. Hade känning af slag 1800, som afbröt hans werksamhet. Tog afsked från Contracts-expeditionen 1801. Död 20 April 1802. Begrofs med tal af Domprosten Doct. Fant, hwilket trycktes.

Gift 1. 3 Mars 1765 med Elis. Maria Dahlfelt, dotter af Majoren wid Westgötha Dals regim. A. Dahlfelt och J. M. Lander, f. 1736, död 3 Juli 1777. Barn: Anders Jacob, Commin. i Gagnef; Samuel Godée, f. 1769, Major wid Dalregim., R. af Sw. O., död 1836. Gift 2. 17 Maj 1778 med Brita Cath. Edman, LandsSecret. i Fahlun, Assessor G. Edmans dotter med B. M. Körsner, f. 1753, död 16 Maj 1840. Af 12 barn: Eva Brita, g. 1. m. Commin. L. Sundberg i Gunnilbo och 2. m. Pastor i Edebo af Upsala stift Fältprosten Mag. A. G. Klosterberg; Eric Gustaf, f. 1781, Brukspatron och Grosshandlare; Adolf Fredric, f. 1782, Grosshandlare; Helena Cathar., g. m. Prosten D. Godenius i Malung; Ulrica Eleonora, g. m. Prosten i Gustafs församl. G. Godenius; Maria Margar., g. m. Commin. i Lundby v. Past. A. Nerelius; Christina Elisab., död ogift; Sophia Gustawa, ogift; Susanna Charlotta, död ung; Johanna, död ung; Daniel, f. 1796, reste till sjöss.

22. Eric Rosenius. Född i Fahlun 18 Maj 1741. Fadr. Eric Knutsson, Grufwearbetare. Modr. Anna Ersdotter. Skref sig först Rogsenius af sjön Rog. Stud. 1761. Pwgd 20 Maj 1764 till Adj. här hos N:o 20. V Pastor 1770. Ifrån 1772 hos Pastor i Arboga, men återkom sedan han 9 Nov. 1773 fått fullmagt på Skolmästare- och Klockare-prest-tjensterna. Det skedde genom nytt wal efter Konungens resolution på församlingens beswär. Past.ex. 20 Sept. 1783. Kyrkoh. i Floda 2 Sept. 1793. Tilltr. 1794. Prost 6 Dec. 1798. Erhöll befordran hit tillbaka 18 April 1803. Tilltr. 1805. Introd. af Biskopen Doct. Flodin 14 Juli s. å. Hade gåfwor, både att upplysa och beweka. Wärd den kärlek han fick uppbära. Död 1 Febr. 1808.

Gift 15 Febr. 1774 med Anna Cathar. Eckman, dotter till ofwanst. N:o 20, f. 1748, död i Leksand, der hon besökte sin sjuke broder, 10 Mars 1801. Af 6 barn: Olof, förekommer nedanföre N:o 25; Eric, Fältprost, Pastor i Elfdalen; Anna Elisabeth, f. 1775, g. m. Majoren, R. Sw. O., Sam. Godée; Cathar. Sophia, f. 1785, g. m. Bokhåll. och Gästgifwaren C. E. Sernander i Leksand.

23. Widich Baggstedt. Född i Swedwi 10 Sept. 1750. Fadren Commin., sedermera i Munktorp. Genom sin torftiga moders ifriga bemödande underhållen till studier. Stud. 1768. Fick tidigt condition hos Öfwersten wid Dalregimentet GeneralLieut. Baron Hjerta, på hwars kallelse till E. O. Bataljonspred. wid samma regimente han 28 Mars 1773 blef pwgd. Collega Scholæ Cl. I:æ i Fahlun 1776 och tillika Huspred. hos Landshöfdingen Frih. Beckfriis, i hwars hus han länge fortfor att underwisa den yngste af General Hjertas söner, sedermera Protoc.-Secret. Landshöfdingen m. m. Hans Järta, tillika med Handelsman Litströms son. Collega Cl. II:æ 28 Jan. 1783. Collega supr. 15 Oct. 1784. ConRector 13 Juni 1785, och hade förut, 17 Nov. 1783, fått Hospredikants fullmagt af Hertigen af Östergöthland, men utan tjenstgöring. Bodde såsom gift på landet mera än halfwa weckan och gick hwar onsdag in till staden för att läsa weckan ut. Kyrkoh. i Åhl 2 Nov. 1795. Tilltr. 1797. Vice ContractsProst 1800 och 5 Aug. följ. år Ordin. Andra gången föreslagen till detta pastorat, wald och conf. 22 Jan. 1810. Tilltr. 1811 och behöll contractets wård. Icke mindre förtjent af kyrkan än af skolan. Död 30 Juni 1815.

Gift 25 Juni 1791 med Brita Christina Körsner, dotter af Prosten Mag. Körsner i Malung och fosterdotter till Landträntmästaren C. E. Flygare, g. m. en Körsner, f. 19 Jan. 1771. Barn: Elisab. Christina, g. m. nedanst. N:o 25; Carl Johan, f. 1794. död 1798; Johanna Lovisa, död ung; Johan Widich, f. 1799, S. M. Adj., död 1830; Carl Wilhelm, Past. et Præp. i Wika; Gustaf Samuel, död ung.

24. Johan Erelius. Född i Fahlun 19 Sept. 1759. Fadr. sist Kyrkoh. i Sundborn. En ibland de lustigaste djeknar i Westerås förrän han 1779 blef Stud. i Upsala. Hade öfwer året förestått Apologist-tjensten i Fahlun då han blef pwgd 28 Maj 1784, kallad af Consist. som satte honom till Nådårsprest i Avesta. Flyttades till lika tjenst i Sundborn följ. år och sedan derstädes sin faders Adj., utom ett korrt biträde hos Pastor i Åhl. Past.ex. 6 Nov. 1793. War sinnad att söka en sacellani, då fadren tilltalade honom: "Håll, jag fick sent detta lilla pastorat, måhända Gud lätt gifwer det dig efter mig, som snart dör." Han lydde rådet, hade blott en medsökande och 26 Oct. 1795 war han fadrens successor. Med ungdomens kraft förenades snart mannaårens allwar. Kyrkoh. här i Juni 1816. Tilltr. 1818. Prost 1816. ContractsProst 14 Maj 1828, men åldern begynte trycka, så att han sökte ledighet derifrån ett år före sin död, som inföll 31 Juli 1833.

Gift 14 Nov. 1798 med Maria Lovisa Sandberg, hans kusin, dotter af Länsbokhåll. Kamereraren M. Sandberg och M. E. Norberg, f. 17 Jan. 1770. Barn: Catharina Carolina, f. 1800, g. m. Landsfiskalen Leksell i Hedemora; Johan Magnus, f. 1802, Adj. och v. Pastor, död 1837; Maria Lovisa, f. 1803; Sophia Aurora, f. 1805, död 1812; Ulrica Johanna, f. 1807, g. m. Brukspred. wid Norn J. M. Lindh; Carl, f. 1809, Tingsskrifware.

25. Olof Rosenius. Född i denna församl. 14 Oct. 1774. Föräldrarne ses ofwanföre wid N:o 22. Stud. i Upsala 1794. Pwgd 4 Sept. 1799 och sin faders Adj. i Floda. Vice Pastor 1805. Adj. hos sin fader här 1806. V. Pastor 1808. Dito i Sophia Magd. 1813. Åter Adj. hos Pastor här 1814. Past.ex. 27 Juni 1814. Kyrkoh. i Wenjan 28 Mars 1815. Tilltr. 1817. ContractsProst 28 Oct. 1820. Kyrkoh. i Grangärde 13 Oct. 1823. Tilltr. 1824. Kyrkoh. här 17 Mars 1834. Tilltr. 1836.

Gift 21 April 1816 med Elis. Christ. Baggstedt, dotter till ofwanst. N:o 23, f. 13 Dec. 1793, död 1 Juni 1836. Barn: Cath. Christina, f. 15 Dec. 1817; Carl Oscar, f. 30 Nov. 1818, S. M. Adj.; Gustaf Widich, f. 13 Aug. 1820, Student; Sophia Mathilda, f. 12 Mars 1823; Eric Olof, f. 3 Juli 1825.

2. Comministrar

Martinus AndreæLaurentius EriciAndreas Laur. DalekarlusJohannes Andreæ RättvicensisEricus Georgii TunamontusDaniel Johannis HedemorensisLaurentius Joh. LilhærensisMatthias Erici BrowalliusMatthias Laur. HedströmEricus Erici LingChristopher ForsbergEric BrowalliusSwen BjörkmanEric BerglöfAndreas SjöbergJacob JulinAnders Jacob GodeniusEric Nordqvist.

1. Martinus Andreæ. Länge Capellan här före 1593, då han undertecknade Upsala mötes beslut, ty han hade 16 år warit Capellan då han 1600 blef Pastor i Göthlunda, som då hörde till Westerås stift. Orolig man, som lefde ständigt i ohyggliga trätor med Pastor, sin swärfader, och icke bättre sedan han 1610 blifwit Pastor i Dingtuna.

2. Laurentius Erici. Ankom 1600. Då Åhls församling, härtills annexa till Gagnef, 1613 söndrades derifrån till särskildt pastorat, blef han der förste Kyrkoherde. Se Past. i Åhl.

3. Andreas Laur. Dalekarlus. Född i Mora och byn Kråkberg. Pwgd 1608. Depon. wid Upsala acad. 1609 der han ock 1611 respond. för en disputation. Sedan Collega i någon af stiftets skolor. Capellan här 1613. Död 1620.

Gift med Christina, Pastoris i Bro Olai Petri dotter, omgift med Herr Christopher i Björskog. Biskopen wille ändtligen hafwa henne här conserverad, men den följande war hennes syskonbarn.

4. Johannes Andreæ Rättvicensis. Son af Pastor i Rättwik Andreas Nicolai. Finnes icke i Upsala studentmatrikel, ehuru prestsöner gerna "wille absolveras a Beano." Pwgd 1614 och tjente först på sin födelseort. Under Pastor Knuts suspension hitsänd att wara Vicarius 1619. Ordin. Commin. 1620. För sin ägtenskapshandel emot Episcopi och hela slägtens förbud måste han länge plikta med prubban och 10 daler till Capitlet. Nämnes icke efter 1626, då han predikade i Capellansmötet, och war säkert död 1628.

Hustrun kallas "en illa berycktad kona med mång annor lyten."

5. Ericus Georgii Tunamontus. Född i Stora Tuna. Djekneprest 1623 och Domesticus hos Pastor i Fellingsbro. War sedan på flera ställen förrän han 1628 blef Capellan här. Orator i mötet 1627, då 24 Capellaner hade att på latin tala öfwer hwar sitt gifna ämne, och predikade 1629. Förekommer sist i acterna 1639 och då död eller flyttad.

Gift med Malin Pehrsdotter, efterlefde med 4 söner, som på samma tid läste i Westerås skola. Andreas blef Commin. i Möklinta.

6. Daniel Johannis Hedemorensis. Född 1610. Fick lof ifrån gymnasium besöka Upsala acad. 1637, för att icke wara en Beanus eller Gulnäbb. Måste dock åter studera in Collegio pietatis förrän han blef pwgd 30 Nov. 1640. Ansågs meriterad att straxt blifwa Capellan här. Förmantes enligt påminnelsen i prestmötet att, utom embetet, "äfwen wara sin Pastor till tjenst i huset med hans folk och något annat att beställa." Lefde inpå 1658.

Gift 1644 i Westerås med Anna Andersdotter. Om henne och barn är ej mera kändt.

7. Laurentius Joh. Lilhærensis. Född 1620. Fick sin underwisning blott i Westerås och war många år Notarius Gymnasii, allmänt af sina kamrater kallad "Gnarfen." Pwgd 1 Nov. 1655 och sändes följ. år hit, Pastor till hjelp. Ehuru andre skickliga dertill blefwo föreslagna, wald Commin. 1659. Allt sedan är tyst om honom i acterna. Död 10 Maj 1682.

Gift 1. med Anna Larsdotter, Capellanens i Westerås Petri Matthiæ enka. 2. med Regina Göransdotter Dybeck, död 1705, 67 år gammal. Barn, som kallade sig Elfgren: Lars, Kronolänsman; Jöns, hade länge studerat i Lund och begärdes med beröm af Prosten Gezelius till Adj. men finnes ej blifwit pwgd och är sedan okänd; Eric, stadnade i socknen; Margareta, g. m. Capitainen wid Gagnefs Comp. A. Philp.

8. Matthias Erici Browallius. Född i Nya Kopparbergs församl. 1650. Fadren ses här ibland Pastores N:o 14. Hade blott tillfälle att besöka Upsala acad. förrän han pwgdes 24 Sept. 1674. Måste då underskrifwa "de conditioner, som ordinandi skulle undergå" och äfwen gifwa "sin faders och socknens obligation, att försörja honom, till dess han fick lägenhet." Sattes dels sin fader till biträde dels att förestå den oduglige Skolmästarens tjenst. Commin. 1683 och förut vicarius efter den aflidne. Död 1687.

Gift 1675 med Brita Wallenius, dotter af den hederlige Pastor Wallenius i Mora, död i djupaste fattigdom 29 Juni 1722, 74 år gammal. Barn: Eric, Commin. loci; Margareta, g. m. den följande och Pædag. på stället M. Dahlin.

9. Matthias Laur. Hedström. 1689. Hans märkliga lefnadsöden ses wid Past. i Fleckebo.

10. Ericus Erici Ling. Född i Badelund 21 Nov. 1642. Fadr. Hemmansbrukare, men blef Borgare i Westerås. Student i Upsala 1670 efter långwarigt sträfwande på hemorten, då han ock en tid war Consistorii Cursor. Återkom till Westerås 1673 och blef Notarius totius Gymnasii och tillika Director musices wid lärowerket. Pwgd 1674 och biträdde en Commin. wid Domkyrkan. Denna tiden hörde ännu till musiken att blåsa basun, och Ling klagade "att 10 år hafwa dragits med" detta swåra instrument, som förstört hans helsa. Skolmästare här 1683 och Commin. 1700. Fick i Jan. 1702 ett häftigt anfall af slag eller fallandesot med grufliga åtbörder, som hotade twärt med döden och satte hans ömsinte Pastor i förskräckelse. Wid besinnande sökte han derföre få öfwerlemna tjensten till blifwande måg, som bifölls af församlingen och Consistorium. Död 23 Mars s. å.

Gift 1674 med Brita Andersotter, kommen ifrån Fahlun och lagl. skiljd ifrån en man i Westerås som förlupit henne, död 1712, 71 år gammal. Barn: Elisabeth, ses nedanföre; Maria, g. m. Kopparslagaren A. Strandberg i Fahlun; Catharina, g. m. Bruksinspektoren H. Robsahm; Emerentia, åtminstone förlofwad med en Handlande ifrån Borås Torsten Lidman.

11. Christopher Forsberg. Född i Fahlun wid 1675 på den trakten som kallas Östanfors. Fadren Anders Christophersson, Bergsbrukare. Stud. i Upsala 1693. Pwgd 15 Maj 1708, och en liten tid Pastors Adjunct i Swärdsjö. Hitflyttad blef han på ofwannämnde sätt Commin. och tilltr. straxt 1702. Dock dömdes i Consist. att "Pædag. Dalin, såsom äldre och förtjent skulle hafwa företräde, ty eljest kunde uppkomma missförstånd." Nämnes så korrt att det ej kan ses wid hwilka tillfällen. Död till stor förlust för många redan 24 Juni 1708.

Gift 1702 med Elisabeth Ling, företrädarens dotter, omgift med nedanstående N:o 13. Barn: Anders, okänd till öden; Eric, död Gymnasist i Westerås 1726; Christopher, Commin. i Rättwik.

12. Eric Browallius. Född härstädes 13 Nov. 1679. Fadr. ofwanst. Commin. N:o 8. Stud. 1701. Under Biskopsvacancen pwgd af ÄrkeBisk. i Upsala 15 Juni 1708 och förestod Skolmästare-tjensten efter sin swåger Dalin. Cons. kunde icke annat än hafwa mycket afseende på honom, emedan han kom ifrån acad. med utmärkta recommendationer för studier och skicklighet af Bibliothek. Benzelius och Professor Enberg. Ännu mera: den förre skref 7 Aug. 1711 till Prosten Rabenius i Hedemora: "Eric Browallius är min besynnerliga wän och jag har haft honom wid mitt bord några månader." Både för egen skull och i afseende på flera wärnlösas hjelp Commin. här 1709. Hade att försörja sin gamla moder, sin sjukliga syster, Dalins enka och 2 Hedströms barn, hwarföre han icke wille gifta sig. Orator i prestmötet 1713. Död på det swåra sjukdomsåret 1720, 30 Aug.

13. Swen Björkman. Född i Stora Schedwi 20 Maj 1687. Fadr. Tyris Swenson, då Arrendator af en egendom, sedermera Stadsfiscal i Fahlun. Modr. Marg. Mårtensdotter. Stud. 1707. Pwgd 6 Juli 1710 i Strengnäs och war då redan, för upphjelpande af ett sterbhus, antagen här till Skolmästare. Respondens i prestmötet 1718. Fick också succedera i Capellanstjensten 1721, der icke nådår hindrade snart tillträde, om icke Browallii moder lyckades att få ett, som hon begärde. Sökte 1734 förslag efter Prosten Hesselius, icke för att hindra enkans conservation, utan "för den lilla hedern att wara med, som församlingen så gerna unnade honom, och till recommend." att efter Wallman blifwa Pastor i Sundborn, men han förblef wid denna tjenst, alldeles utarbetad, klagande mest öfwer den swåra och farliga Capellswägen. Död 12 Maj 1744.

Gift 19 Juli 1710 med Elisabeth Ling, Commin. Forsbergs enka, som dog i Mora 9 Jan. 1762. Barn: Margareta, g. m. Gästgifwaren Gudm. Norström i Mora; Lars, Organist; Christina Elisabeth, g. m. Kronofogden P. Fernström; flera okända.

14. Eric Berglöf. Född i Fahlun 25 Juni 1712. Fadr. Ålderman för grufwearbetarne. Stud. 1734. Pwgd 11 Nov. 1737 och Commin. Adj. i Hedemora. Efter ett nådårs tjenst ibib. kom han 1739 till Pastor i Stora Tuna och blef 1743 Biskopens vice Pastor i Dingtuna. Comminister här 1744. En god predikant, wärderad ej blott af allmogen utan ock af bildade åhörare. Wigtiga saker föreställde han med ren och behaglig stil, och mången undrade hwar han tog sina sköna tal. War eljest icke känd för kunskap. Försökte 1760 med past.examen, som icke lyckades. I helsodagen flitig och oförtruten för tjensten. Juledagen 1772 gjorde han ett olyckligt fall, som betog honom mesta förmågan. Anstöter af slag tillkommo och påskyndade döden 14 Dec. 1781.

Gift 23 Jan. 1747 med Margareta Cath. Ihrstadius, Kyrkoherde-dotter i Åhl, f. 1723, död 13 April 1816. Barn: Georg, sin faders Adjunct; Eric, des. Pastor i Bjursås; Anders, des. Pastor i Wenjan; Carl, Magister och Bataljonspredikant; Elisabeth Cathar., g. m. Kyrkoh. D. Godenius i Grangärde; Margareta, g. m. Kronofogden Kamereraren J. J. Roos.

15. Andreas Sjöberg. Född i Fahlun 12 Maj 1731 af Guld- och Silfwerarbetaren Otto Sjöberg och G. M. Gers. Sändes med enskild informator till Upsala acad. 1741, men begagnade sedan underwisn. i Westerås till 1750. Pwgd 27 Maj 1759 och då Adj. samt Pædagog i Ore. Flyttade 1765 till Rättwik, att förestå tjensten efter afl. Pastor och stadnade hos den följande såsom Adj. Commin. i Elfdalen 4 Juli 1769. Måste deltaga i den allmänna nöden de följande åren, men blef alltför lidande deraf. Efter twenne wal erhöll han transp. till denna sacellani 17 Nov. 1783, med betydlig pluralitet, ehuru han wid första walet fick minsta antalet röster; och då han följande år skulle afträda hade han återstående lön i Elfdalen, allt efter lindrig räkning, till 3000 daler, icke af de fattiga utan af dem som kunnat och bordt betala. Han gaf det klagande tillkänna i skrifwelse till Cons. 14 Febr. 1784, innan han dristade med lagens twång söka utfå sin rätt. War derföre icke af de hårda och egennyttiga. Af slag genom uppstigen gikt död 1 Juni 1795.

Gift 1770 med Beata Christ. Arborelius, Prostens i Rättwik dotter, f. 1743, död 18 Nov. 1801. Barn: Margareta Christina, g. m. Prosten E. Lindborg i Barkarö; Pehr Otto, f. 1776, Inspektor, begaf sig till Petersburg och fick employ; Samuel Henric, wald Kyrkoh. i Grangärde; Carl Gustaf, f. 1782, Bruksbokhållare, död 1820; Johan Olof, f. 1785, Inspektor wid Nisshyttan; flere döde.

16. Jacob Julin. 1795. Se Past. i Grythyttan.

17. Anders Jacob Godenius. Född i Fahlun 11 Nov. 1765. Fadr. Past. et Præp. här, se N:o 19. Inskrifwen wid acad. 1776. Pwgd på sin faders kallelse 19 Nov. 1790. Kom 1795 till Pastor i Ihrsta. Past.ex. 29 April 1797. Återkom och förblef här ifrån 1798. V Pastor 1802. Commin. 7 Mars 1803. Benägen för melancholi, som tilltog, och synförmågan aftog derjemte. Död 4 Maj 1821.

Gift 22 Sept. 1803 med Elis. Eleonora Engström, dotter af GrufMedicus i Fahlun Doct. P. Engström och Chr. Elis. Edman, f. 2 Juli 1778, död 23 Nov. 1818. Barn: Elisab. Cath., f. 14 Sept. 1804; Samuel, f. 2 Mars 1806, Handelsbokhållare; Jacob, Commin. i Malung; Sophia Wilhelmina, f. 25 Mars 1811, död på Ribbingsholm 1835; Emma Ulrica, f. 16 Jan. 1813.

18. Eric Nordqvist. Född i W. Schedwi 24 Mars 1767. Fadr. Pehr Nordqvist, Klockare. Modr. Maria Rapp. Stud. 1782. Pwgd 20 Juni 1792. Tjenstgjorde i Odenswi, Ljusnarsberg, Gagnef och Munktorp. Commin. i Lillhärad 26 Sept. 1803, i Swedwi 6 Mars 1809, i Tillberga 14 Mars 1814 och slutl. i Gagnef 7 Jan. 1822. Tilltr. 1824. Död 28 Juli 1844. Han hade samma dag begifwit sig till Capellet i Mockfierd att förrätta Gudstjensten. Då han ifrån byen kommit öfwer elfwen och gick uppföre backen till kyrkan, yttrade han sig wara trött, att mera gå den tunga wägen. I det samma faller han och dör inom några stunder till menighetens häpenhet.

Gift 1. 24 Juni 1796 med Anna Charlotta Boberg, Landtjägaredotter ifrån Klåckrike socken i Östergöthland, f. 1774 i Linköping, död 4 Maj 1829. Barn: Pehr Eric, f. 1798, Underofficer wid Lifregim:s Grenadiercorps; Sophia Charlotta, f. 23 Maj 1815. Gift 2. 1 Febr. 1830 med Anna Maria Lindh, f. 9 Mars 1776, enka efter Frälse-inspektoren J. Palmgren och dotter af Exped.Befallningsman J. Lindh i Malung och A. M. Berggren.

3. Skolmästare

Petrus Olai HöökMatthias Erici BrowalliusEricus Erici LinghMatthias Laur. DahlinEricus Matthiæ BrowalliusSweno Theodori BjörkmanJohannes Erici MicklinJöns KlingbergClaes EnstedtEric RoseniusMagnus ArhusianderJohan Martin RathsmanSamuel NæsseniusLars Johan LundborgGeorge Arlberg.

1. Petrus Olai Höök Byensis. Pwgd 1657. War en tid Collega Scholæ i Fahlun, äfwensom i Westerås och sedan Adj flerestädes. Hitsattes för skolan 1675, men war en dålig man. Det war icke för dygd han kallades "Öhl Peder." Den följande måste oftast göra tjensten för honom. Afgick 1683. Död hos sin slägt i By socken 3 Oct. 1700, 81 år gammal.

2. Matthias Erici Browallius. 1683. Straxt Commin. loci.

3. Ericus Erici Lingh. 1684. Äfwen Commin. här.

4. Matthias Laur. Dahlin. Född i Leksand wid 1670. Fadr. Commin. Stud. 1691. Pwgd 8 Febr. 1698. War då Pædagog i Stora Schedwi och skulle biträda Pastor. Skolmästare här 1701 och tillika Klockareprest i predikotur, som de andre. Död, då han lemnade flera enkor i huset olyckliga, 17 April 1708.

Gift 2 Juli 1701 med Margareta Browallius, enka efter Commin. M. Hedström, des. Pastor i Fleckebo, f. 1676, död 24 Aug. 1727. Barn: Sara, g. m. Fältwäbeln P. Örnberg i Leksand; en dotter kom till Småland.

5. Ericus Matthiæ Browallius. 1708. Commin. loci 1710.

6. Sweno Theodori Björkman. 1710. Också Commin. här.

7. Johannes Erici Micklin. Född i Möklinta, fordom Mikleta, 12 Mars 1686. Fadr. Bonde i Fornby by. Stud. 1705. Pwgd 30 Sept. 1714 till Adj. i Munktorp. Collega Scholæ i Arboga 1718. Skolmästare och Klockareprest här 1721. Oordentlig och illa känd man, som war otidig emot förmän, kamrater och andra, så att han wid häradstinget dömdes till afbön och penningeplikt, och dertill embetets förlust, som dock genom Konungens resol. 6 Aug. 1735 af nåde honom återskänktes. Äfwen angifwen för widskepelse och flera dåliga saker. Död 22 Febr. 1738.

Gift 1716 med Maria Petré, Skepparedotter i Westerås, f. 1699, död 26 Mars 1784. Af 6 barn: Johan, Organist och Direct. Mus. i Linköping, hwars son Mag. Joh. Ad. Micklin äfwen war Mus. Dir. ibid. och slutligen Rector Scholæ i Norrköping; Maria, g. m. Krukmak. D. Dahlberg och C. Almqvist; Johanna, g. m. Rusthåll. Öhrman i Gräna, Harakers socken.

8. Jöns Klingberg. 1739. Se Past. i Åhl.

9. Mag. Claes Enstedt. Född i Salsätra, Munktorps socken 4 Juli 1716. Fadr. Bonden Clas Olsson. Efter hårda ungdomsöden Stud. 1742. Magister 1752. Collega Scholæ i Westerås 1753. War Supremus då han 27 Maj 1759 blef pwgd. Past.ex. 1760. Skolmästare här 5 Mars 1761. Mödosam och föga lönande tjenst för en man som redan så sträfwat. Olyckligt då en swår sjukdom tillstötte i fattigdom. Död af kräftan in pene 29 Sept. 1770.

Gift 19 Jan. 1757 med Catharina Sahlstedt, Prosten i Stora Tuna Mag. M. Sahlstedts dotter, omgift med Commin. i Orsa Mag. I. Sewallius. Af 11 barn: Catharina, f. 1758, ogift; Anna, g. m. des. Past. i Wenjan A. Berglöf; Margareta, f. 1760, ogift.

10. Eric Rosenius. 1773. Se Past. i denna förs.

11. Magnus Arhusiander. 1794. Se Past. i Floda.

12. Johan Martin Rathsman. Född i Rättwik 8 Aug. 1767. Fadr. Commin. Stud. 1789. Pwgd 11 Maj 1793. Först Adj. hos Commin. i Stora Schedwi. Pædagog ib. 4 Sept. s. å. Fick titel af E. O. Hofpred. hos Hertigen af Södermanland 27 Febr. 1794. Commin. i Haraker 1 April 1805. Skolmästare och Klockareprest här 15 Juli 1816. Blef låghalt wid en fotsenas försträckning på en korrt dans. Död 18 Febr. 1818.

Gift 25 Jan. 1803 med Johanna Magdalena Björling, dotter af Capitaine O. Björling och A. M. Lundström, f. 1774, död 8 Dec. 1835. Barn: Johan Christopher, f. 1806, Kronolänsman; Samuel Wilhelm, f. 1808; Elis. Charlotta, f. 1810, g. m. en Fanjunkare v. Knorring.

13. Samuel Næssenius. Född i Norrberke 4 April 1771. Fadr. Soldat och Skräddare. Hans enwishet att studera kostade honom mycket arbete, i stora trångmål med ringa framgång. Stud. 1797. Pwgd 4 Sept. 1799. Tjenstgjorde i Lima, Floda, Hedemora, Tillberga, Åhl, åter i Lima och slutligen i Äppelbo, då han bland 9 sökande föreslagen, blef Skolmästare här 28 Sept. 1818. För allmogen behaglig predikant, men utan reda och smak i föreställningen. Förföll till dåliga seder och war i uselt tillstånd då han dog 4 Juni 1824.

Gift 3 Oct. 1802 med Christ. Elis. Lodin, hwars fader A. Lodin war Bildthuggare, f. 1781, död i stort elände 6 Jan. 1833. Barn: Christian Alex., f. 1802, Artillerist, Grenadier, Matros då han sist afhördes; Clara, f. 1806, ogift; Christina Elisab., f. 1809, g. m. Styrman S. E. Bursie i Calmar; Samuel, f. 1811, kom i Målarelära.

14. Lars Johan Lundborg. 1825. Se Commin. i Norrberke.

15. George Arlberg. Född i Leksand 18 Oct. 1801. Fadr. Comminister. Stud. 1820. Pwgd 21 Dec. 1824 och sin faders Adj. Curam gerens 1833 och tillika v. Skolmästare s. å. Befordrad till denna dubbla tjenst 9 Juni 1840. Tilltr. 1842.

Gift 1. 14 Aug. 1827 med Margar. Lovisa Salmark, Capitainen wid Dalregimentet Ephr. Salmarks dotter med M. Setterberg, f. 27 Sept. 1807, död 13 April 1831. Af 3 barn: Georg Ephraim Fritz, f. 21 Mars 1830. Gift 2. 6 Dec. 1834 med Sophia Charl. Westlund, Hattmakare-dotter från Arboga, f. 12 Maj 1811. Barn: Georg Reginald Gustaf, f. 7 Sept. 1835; Maria Agnes Rosalia Johanna, f. 9 Jan. 1839.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 26 maj 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt