Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

Folkerna

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar
  3. Skolmästare.

1. Kyrkoherdar

LaurentiusJohannesHemmingus OlaviEnewardusJohannesPetrus LaurentiiMichael MichaelisVincentius PetriIngemarus Olai CopingensisPetrus Michaelis WessmannusAndreas Nicol. SchedwimontanusNicolaus Jonæ FlodæusJohannes Erici HolsteniusAndreas Olai HesseliusDaniel Erici NorlindhJacob MonteliusNils WallwikIsac HelleniusMatthias FernstenJohan WulffGustaf ChristierninOlof Christian LefflerAnders MileniusAxel Eurén.

1. Laurentius eller "Herra Laurintz i Folkyrio" förekommer i ett köpebref på jord 1358.

2. Johannes, honorabilis et discretus vir ecclesiæ in Folkör Curatus, war 1422 med Biskop Olof på visitation i Norberg, då öfwerenskommelse skedde om ortens afgift till Biskopsstolen.

3. Hemmingus Olavi. Har 1475 bewittnat Biskop Lydikas insticktelsebref af Præbenda Patronorum Sueciæ i Westerås Domkyrka.

4. Enewardus. War 1516 Pastor både här och i Hedemora, der han ock är upptagen. Så hafwa gamla matriklar, men i Biskop Rudbeckii Mem. Publ. finnes han icke.

5. Johannes eller "Herr Hans i Folkerne" nämnes i en annotation på tionderäkningen för år 1559. Äfwenså för 1564, då honom förläntes en half pundläst spannmål till underhåll.

6. Petrus Laurentii. War här Kyrkoherde 1565, som Kammararchivi räkenskaper wisa. Wid denna tiden hade 3 kor af "Inventes-boskapen" dött i prestgården, hwarom Biskop Hans ransakade med socknens Serman, och blef Pastor derföre fri gjord. Biskop Erasmus visiterade hos honom 1576. Antog nya liturgien med sin underskrift 1577.

7. Michael Michaelis. War säkert 1577 tjenstgörande wid Kopparberget och påstås blifwit Pastor här 1578 eller 1579 och kort derpå, likasom genom byte med den följande, flyttad till Swärdsjö.

8. Vincentius Petri. Om genom werkligt byte med den föregående, eller på hwad annat sätt, är owisst; men wisst är det, att han 1577 war Pastor i Swärdsjö och hitkom wid 1579. Berättelsen säger, att han straxt blifwit missnöjd och welat återtaga sin förra lägenhet, men icke fått, och derföre sökt hämnas på Herr Michel. Under mistandet här har han 1585 med flere underskrifwit ett bref om Sundbo capell i Norberg. Tros kommit härifrån till Badelund 1591.

9. Ingemarus Olai Copingensis. Måtte länge hafwa tjenat i embetet, då han först igenfinnes såsom Pastor i Lillhärad 1573. Derifrån flyttade han till Kärrbo och gifte sig med enkan 1575. Fick åter befordran hit 1591 och undertecknade Upsala mötes beslut 1593. War redan då en bedagad man, men hade ännu en lång tid att lefwa, ehuru han föga omtalas. Pliktade 1621 9 daler för det han nedlaggt en capitelssak. Lemnade 1624 godwilligt lägenheten ifrån sig till den följande, då han kände sig alldeles oförmögen till tjensten, med förbehåll, att till uppehälle få njuta wederlaget och en liten del af socknelönen. Skulle sedan bo på Presteboda, som han sjelf upptagit och sedan lärer blifwit kalladt Bäckeby. Wid 1630 räckte icke 5 a 6 tunnor af wederlaget till för honom, hwarföre han sökte klockare-lägenhet, som Consist. nekade för hans ålder. Han son Isac i Odenswi war en förmögen man, och han befalltes hjelpa till med det som fattades, eljest skulle han, såsom ock för annat, lätteligen blifwa af med sitt gäll. Men gubben wille icke wara hos honom, utan bo på sitt torp. Dock kunde han icke heller der wara stilla, utan wankade af och an i socknarne, ständigt förföljd, som han sade, af ett spöke. Uppnådde en owanligt hög ålder, och enligt hwad man känner ifrån reformationen, är han den tredje af hela stiftets seniorer, som uppnått en ålder af 103 år och deröfwer då han dog 24 Febr. 1638.

Flera gånger gift, med många barn, af hwilka flera stadnade i socknen. Sonen Isac blef Pastor i Odenswi. Måg war förste Pastor i Grytnäs Jonas Olai. Kronolänsmannen Pehr Ingemarsson, som 1675 bodde i Bäckby, synes warit hans sonson eller ännu längre ned.

10. Petrus Michaelis Wessmannus eller, såsom närmare utwisande härkomsten, Flettieboensis. Under goda Rectores Joh. Benedicti och Elof Terserus inhemtade han i Westerås skola wacker kunskap till 1606, då han afgick till Upsala acad. Måste då, som synes warit i bruk med de bättre ingenia, förbinda sig i synnerhet till ett wisst studium. Pwgd 1612, men hans tjenst är okänd till dess han blef SkoleRector i Hedemora. Der nämnes han 1616 och närwarande i prestmötet 1619. Respondens 1624. I Domcapitlet afgjordes 1627, att han skulle här blifwa Pastor emot någon afgift till den afträdande, och måste dermed fortfara 10 år. Tilltr. 1628, men synes indragit något af det utlofwade. War Orator i pastorsmötet 1630. Riksdagsfullmägtig 1640. Hade nog arbete att få någon ordning med kyrkan och församlingen, efter den gamle Herr Ingemar, och att döma af hans stil, war han sjelf nog förfallen, då han dog 23 April 1649.

Om hans gifte är intet kändt. Enkan hade gård och hemman i Hedemora socken. En son war Joh. P. Folkerus, Commin. loci och des. Pastor i Björksta.

11. Andreas Nicol. Schedwimontanus. Född i Stora Schedwi 1597. Studerade 6 år i Hedemora skola, lika länge i Westerås och 1620 ett år wid Upsala academi. Pwgd 27 April 1621 och Domesticus hos Mäster Staffan i Husby. Sedan dröjde icke länge förrän han blef församlingens Capellan, wald dertill med mycken wälwilja och enighet. Hade ock redan 1630 församlingens kallelse till pastoratet, hwarjemte ett Drottningens intercessionsbref för honom kom till Consistorium, men Biskopen förlade det straxt muntligen wid Strömsholm. Af Consist. uppförd på Capellansförslag till Kopparberget 1634, blef han straxt enhälligt wald och med bref äfwen sökt att mottaga kallelsen, men måste ursäkta sig dermed, att församlingen wille ej släppa honom. Han hade ock köpt sig jord och hustrun wille ej flytta från födelseorten. Allt derföre kunde han icke komma till det, som war bättre än det han hade. I prestmötet 1629 war han Orator och Respondens 1643. Då Consist. 1650 wille här i Folkerna insätta till Pastor Herr Lars, Commin. i Hedemora, lade församlingen sig alldeles deremot, men kunde ej heller winna afl. Pastors son, derföre kallades Andreas Nicolai, som Biskop och Consist. omsider efterlät, sedan han låtit höra sig i Domkyrkan. Han kom och war mycket wälkommen, men dog redan 1652.

Gift med Margareta Staffansdotter, Kyrkoherdens i Husby Steph. Bellini dotter, med hwilken han hade barnen: Brita, g. m. Daniel Boethius, Pastor i Kila; Gudelina, g. m. Commin. J. Tibelius och N. Hysing i Hedemora; Margareta, g. m. en Skräddare Claes Andersson. Han war gift andra gången. Om den hustrun nämnes endast, att hon, som hade flera barn, omgifte sig med en Ekman.

12. Nicolaus Jonæ Flodæus. Född i Floda socken af WesterDalarne 1615. Njöt mycket godt af Mäster Uno i Leksand, som en tid war hans Nutritius. Stud. i Upsala 1637. Sökte 1641 med ett wackert latinskt bref i Consist. att få någon tjenlig station, och hade så goda kunskaper, att han straxt förordnades läsa i gymnasium under nådåret efter Lector Norinus. Följ. år sände Biskop Rudbeckius honom med ampel recommendation till Stora Kopparberget att wara ConRector i skolan. Pwgd 22 Juni 1643 och s. år Rector i samma skola. 1646 hände, att i skolan fattades en Collega. Sedan han sjelf förgäfwes sökt att få en god man, skref han derom till Lector Petr. Dalekarlus under Biskopens swaghet, och brukade i brefwet några allwarliga uttryck, som både Landshöfdingen och Mäster Pehr yttrat för honom. Emedan Lectoren wid tillfället war v. Præses, upptogs brefwet illa, såsom en förnärmelse mot Consistorium, att han måste skrifwa en formlig afbön. Då Folkerna församling 1653 kallade honom till Pastor, samtyckte Biskopen med Capitlet och följ. år tillträdde han. Beläst och flitig man, gudfruktig och wälmenande, men melancholisk. War i synnerlig wänskap med den gode Prosten Güthræus i Tuna, som synes af deras förtroliga brefwexling på latinska språket, det han ock skref wäl till andra. Skänkte till kyrkan en kalk med patén om 54 lod silfwer. Fick 1676 behålla 16 t:r wederlagssäd. War v. Præpositus i contractet 1670. Död i Dec. 1677.

Gift med Kunigunda eller Cicilia Otto, dotter af Barberaren och Rådmannen i Fahlun Ludvig eller Lydert Otto, som ock war Silfwerströmars stamfader. Deras barn, som lefde, synes blott warit Catharina, g. m. Pastor i Sundborn J. Hedenius.

13. Johannes Erici Holstenius. Född i Westerås 3 Dec. 1624. Fadr. då Rector Scholæ blef Pastor i Stora Schedwi. Hade wäl anlagt sin tid i Westerås, då han 1664 begaf sig till Upsala academi, der han tillbragte åtta år och reste så på ett år ut till Tyska universiteter. Hemkommen 1653 war han någon tid Apologist i Westerås skola, hwilken tjenst han lemnade, för att widare studera i Liffland, dit många denna tid hade en besynnerlig lust. 1656 antagen till Notarius Consistorii i Westerås och snart tillika GymnasiiAdjunct. Blef 1659 ConRector i skolan ibid. 1660 Rector, då Consistoriales wid tillsättningen öfwerröstade sin Biskop, åberopande mannens resor och lärdom. Kunnig i saken åtog han sig äfwen s. år att styra sång och musik wid lärowerket. Logices et Phys. Lector wid gymnasium 1663, ehuru han på twå sätt ådragit sig Biskopens stora ogunst. Såsom Rector fick han skarpa tilltal för sin försummelse, att icke hafwa afwetat och hindrat sina skolgossars deltagande med djeknarne, att i fastlagen spela en comoedia, och så hade han på sitt bröllop "dragit piruque på hufwudet och dermed högeligen förargat sin Biskop, som gjort honom så många wackra admonitioner." Måste 1666 antaga att wara Decanus Consist. och hjelpa till med brefs conciperande och skrifwande, som biskopen sjelf, för sin höga ålder och swaga helsa, ej kunde hinna med. War 1671 i tour att blifwa Secund. Theol. Lector och Pastor i Hubbo, hwartill han ock, efter aflagdt prof, utnämndes, med förbehåll att, jemte flit med ungdomen, "bereda sig att predika hwar söndag, så att han kan blifwa färdig till gudstjensten och avancera till någon församling, som med första blifwer ledig." Och som "Consist. fann något desidereras i hans lection (prof) skulle Biskopens son, M. Johan, supplera hans vices, så länge han är hemma, och han sjelf bereder sig att predika." Rector Gymn. 1666, 1670 och 1678. Kyrkoherde i Folkerna 1679 med en berömmande fullmagt, egenhändigt skrifwen af Biskop Brodinus. Tilltr. 1679 och blef en älskad Pastor. Majoren Djurclow på Kungsgården kallar honom i ett bref "den gode och uppriktige mannen", och önskade sig, såsom den förnämsta hugnaden, att få lefwa i förtrolighet med sin själasörjare. War icke hushållare och lät bostället i grund förfalla. Död 19 Juni 1685. Begrofs med predikan af Biskop Carlsson 30 Aug.

Gift 17 Juni 1662 med Beata Catharina Johansdotter, Borgmästarens i Westerås Johan Anderssons dotter. En dålig hushållerska, som efterlefde utan barn i Jäders by ännu 1700. Hade godt underhåll af den följande och tog likwäl ett hemman att bruka för utlagor, som allt icke wille förslå.

Skrift: Oratio de dignitate et utilitate rei metallicæ, quam ex Wessmannia percipit regnum Suecium. Ups. 1648. 4:o.

14. Mag. Andreas Olai Hesselius. Född i Stora Tuna och Hesse by i Dec. 1644. Fadr. Olof Bengtsson war församlingens Organist och Klockare. Wisade mycken qwickhet och flit ifrån början af studierna och kom 1666 ifrån Westerås till Upsala academi. Philos. Cand. 1672, hwarpå Biskop N. Rudbeckius tog honom i sitt hus till informator för sina söner och gaf honom titel af E. O. Lector. Har respond. för flera Disput. både i Westerås och Upsala. Prom. Magister 1676. Med utmärkt beröm förordnad till ConRector Scholæ i Fahlun 26 Juni s. år och blef synnerligen wäl mottagen. Pwgd s. å. Rector 1679. Hade kallelse till Nås, Söderberke och Leksand, och erkändes god dertill, men alltid förekommen af andra med Kongl. fullmagter. På begrafningen här efter Holstenius kom han i åtanka om förslag till detta pastorat, och då han i Westerås af den föregående njutit mycket godt, war han benägen att gifwa dess fattiga enka hwad hon behöfde till bergning. Nära hade han dock gått miste om den önskade lägenheten, då Capellanen på stället lofwade detsamma och förmådde intaga församlingen, som hoppades att sedan få Länsmannens broder till dess successor. Sedan han beklagat sig häröfwer i Westerås, och wisat obilligheten emot sig af en man, som icke studerat wid någon academi, bittida fått ett godt bröd och war förmögen, blef han confirm. 1686. Ännu swårare hade han med enkan. Af henne hade han ej fått mottaga hwad hon borde lemna och allt hwad han till bostället fått, war förfallet. Hon war missnöjd, obillig, slösaktig och låg honom ständigt på händerna. Wann dock sjelf församlingens kärlek och lefde i anseende och heder. Predikade i prestmötet 1693. Skötte sin tjenst med trohet, och nämnes icke i allmänna affairer. Död 23 April 1700. Ännu medan han lefde infann sig sökande till detta pastorat. Landshöfd. Gripenhielm skref till Consist. 28 April 1700, att G. Browallius i Nås sökt hos Konungen på ryktet att Hesselius war död. Hade ock fått remiss till Consist. Landshöfd. ansåg detta ganska oanständigt, och begärde, då tid kom, conferera med Biskopen om wärdigare person.

Gift 29 Juni 1676 med Maria Bergius, Prostens i Norrberke A. Bergii dotter, f. 1658, död 15 Maj 1717. Hon hade på nådåret nödgats uppsätta dragon, som med alla extraord. utlagor så medtagit inkomsten, att hon fick ingen behållning, och skulle Biskopen på prestmötet afgöra om och hwad en successor borde deltaga för dragonen. Hon lemnade allt ifrån sig i bästa skick. Barn: Andreas, Prost i Gagnef; Pehr, Kyrkoherde i Hjo och Foglås af Skara stift, en lärd och behaglig man, war med den följande systern stadd på resa att besöka deras moder, då de drunknade båda i Fleckebo-åen 20 Jan. 1713; Maria, g. m. Kyrkoh. J. Rosell i Acklinge i Westergöthland; Beata, gift på fadrens begrafningsdag med Pastor i Nysätra Mag. J. Kolmodin och sedan med Bergsmannen Anders Göransson i Fahlun; Sara, g. m. Kyrkoh. i Wånga af Skara stift; Gustaf, Målare, slutl. bofast i America; Johan, Med. Doctor, ProvincialMedicus och Assessor; Jacob, Grufwepredikant wid Stora Kopparberget; Samuel, Kyrkoh. i Romfartuna; Elisabeth, död ogift; Anna, g. m. Commin. Jäderholm i Biskopskulla, Upsala stift; Helena, g. m. Bat.Predikanten J. Sylwander och Rector Scholæ i Säther P. Fridsberg.

Skrift: Disp. grad. De discrimine honestorum et turpium, hab. Upsaliæ, impr. Arosiæ 1674.

15. Mag. Daniel Erici Norlindh. Född på Månsbo gård i Grytnäs 19 Febr. 1662. Fadr. Eric Erlandsson Norenius war Häradshöfding i Westerdalarne. Modr. Karin Hansdotter Brander. Med privat inform. inskr. i Ups. 1672. Hade 1687 fullgjort allt till Magistergraden och begärde i bref ifrån Stockh. 29 Febr. 1688 lof af Biskopen att predika, för att göra sig känd i den wägen. Skulle då wid första öppet watten begifwa sig utrikes. Reste ock s. år till de Tyska academier, derifrån han tog wägen till England, besökande i synnerhet Oxford. Återkom 1691 och innehade första rummet wid Magisterpromotionen 10 Dec. s. å. Pwgd i Westerås 27 April 1692, kallad till Hofprest af Kongl. Rådet Grefwe Fab. Wrede. Blef ock straxt E. O. Predikant wid Lifgardet. Då Öfwerste Hejdenfeldt 1692 recommenderade honom hos Konungen till tjenst wid Dalregimentet, fordrades först attestatum ifrån Consistorium om hans skicklighet, och sedan Konungen gifwit Regementet lof att wälja till Pastor den, till hwilken det hade mesta förtroende, föll både officerares och de gemenes wal på Mag. Norlind, som Konungen confirmerade 8 Oct. s. å. Om tillsättningen af Folkerna pastorat 1700 nämnes intet i prot., men redan 14 dagar efter den förres död war denne utnämd. Kyrkoh. här 9 Maj s. å. Likwäl kom han icke att tillträda och försynen wille på andra wägar upphöja honom. Sistn. år Nov. blef han ordin. Kongl. Hofpredikant, och 1703 informator för Hertigen af Holstein Carl Fredric, hwilken beställning han 13 års tid innehade. Tjenstförrätt. ÖfwerHofpredikant och const. Præses i Kongl. HofConsist. 19 Juli 1705. Kyrkoh. i Riddarholms och Bromma församl:r 9 Juni 1708. War 1710 ContractsProst. Kyrkoherde i Claræ församl. 9 Febr. 1716. Superintendent i Carlstad 26 Sept. 1716. Biskop i Strengnäs 3 Juni 1717. Theol. Doctor 1719. Bewistade alla riks.dagar från 1710 till 1726. Hade såsom predikant ypperliga gåfwor och hedrade sitt rum såsom Biskop. Död 15 Dec. 1728.

Gift 14 Juli 1695 med Anna Brunner, dotter af Theol. Professoren i Upsala Doct. Martin Brunnerus och Elsa Poppelman. Barn: Carl, död i barndomen; Sophia Catharina, g. m. Prot.Secret. Matth. Steuch och StatsCommissarien Christ. Christophersson, farfader till H. Exc. Grefwe Adlersparre.

Skrifter: Likpredikan öfwer Gen.Adjut. Knut Lejonhufwud. Sthm 1701. 4:o. Dito öfwer Kammarherren Grefwe C. C. Wrede. Ib. s. å. 4:o. Öfwer Landshöfd. Åke Ulfsparres fru. Ib. 1704. 4:o. Öfwer Jernwågsinsp. Müllers fru. Ib. 1705. 4:o. Öfwer Öfw.Lieut. Carl Numers' fru. Ib. 1708. 4:o. Öfwer Kongl. Rådet Grefwe F. Wrede. Ib. 1712. 4:o. Öfwer Borgmästaren Ol. Brehmer. Ib. 1716. 4:o. Öfwer RiksRådet Grefwe Nils Gyllenstierna. Ib. 1720. 4:o. Öfwer Kyrkoh. Thuring i Asker. Ib. 1724. 4:o. Riksdagspredikan. Ib. 1719. 4:o.

16. Jacob Montelius. Född i Hedemora i Oct. 1636. Synes warit af ringare föräldrar, då han först wid 22 års ålder kunde komma i gymnas., dock i andra classen. Hette då Hedmoræus och Hedman. För hans sedliga uppförande och goda handstil blef han såsom djekne tagen till Amanuens af Biskop Laurelius 1660, som ock lät honom fara till Upsala acad. att deponeras 1662. Såsom Biskopens domesticus blef han ock Notarius Consistorii 1663, men emedan wägen till lärowerket icke stod öppen för honom, som så kort tid warit wid academien, antog han prestembetet 26 Juni 1666 och war lycklig att följande år få mottaga sacellanien här. Men nära hade han ock fått all sin tid förblifwa derwid. Wid Pastors-ledigheterna på stället sökte han wisst, äfwen med intriger, men förgäfwes. Beskylles warit Holstenius och hans hustru till stor förtret och förargelse. Hesselius war stadigare man, att mota honom. Hans wälmåga kan deraf temligen slutas, att han 1700 hade hållit fyra sina söner 19 år i skola, gymnas. och wid acad. Ändtligen lyckades det honom blifwa här Pastor med Kongl. fullmagt, dat. Hufwudquarteret Lais 27 Jan. 1701. Död 28 Dec. 1702.

Gift 1. 16 Oct. 1667 med Margareta Rosenlund, dotter af Kyrkoh. Ericus Matthiæ i Fleckebo, död 1700. 2. 26 Juni 1702 med Margareta Milander, enka efter Pastor i Thortuna J. Orostander och troligen dotter af Kronofogden Milander, död efter många års sängliggande i stort elände 1717, 68 år gammal. Barn: Eric, Prost i Söderberke; Jacob, Philos. Mag. 1707, Borgmästare i Malmö; Johan, studerade ock länge, synes ej haft tjenst, död 1750 på ett rusthåll Larum i Hannäs socken af Linköpings stift, g. m. Elis. de Try; Samuel, en snäll student, drunknade med sin discipel Spalding ifrån Norrköping uti sjön Hyen wid Uppbo på resan till eller ifrån Fahlun 9 Jan. 1705.

17. Mag. Nils Wallwik. Född i Stråtenbo af Aspeboda socken 24 Oct. 1665. Fadr. slutl. Assessor i Swea Hofrätt Jöns Claesson Wallwik. Modr. Magdalena Rudbeck, dotter af Biskopen Doctor N. Rudbeckius. Inskr. i Upsala med priv. inform. 1678 och uppbar wid tilltagande ålder 6 år Kongl. stipendium af 150 R:dr. Wistades någon tid i Kongl. Rådet Grefwe B. Oxenstiernas hof, troligen såsom præceptor för dess söner. Philos. Magister 1694. Efter 16 års wistande wid acad. antagen till v. Notarius Consistorii i Westerås och tillika GymnasiiAdjunct under Mag. Salani utrikes resa 1695. Ordinarius 1697 med Lectors namn och befordringstour. Pwgd 15 Maj 1701. Såsom flera gånger hände, war nu icke harmoni emellan Biskopen och Landshöfdingen i Fahlun, utan då Biskop och Consist. föreslogo hos Konungen till Folkerna pastorat Lector Wallwik, arbetade den sednare för Rector Gezelius i Fahlun. Likwäl utnämndes Wallwik af Konungen i hufwudquart. Jacobovic 28 Febr. 1703. Tillträdde 1704, då straxt den olyckan inträffade, att kyrkan afbrann till tak, torn och klockor genom ljungeld. Hon.Prost 1717 och den förste här, som njutit den hedern. Mycket känd för sin ordentlighet, drift och allwarsamma sinne. Död 26 Juli 1718.

Gift 4 Oct. 1700 med Brita Kyronius, som blef omgift med den följande. Af 7 barn: Pehr, Kyrkoherde i Kohlbeck; Magdalena, g. m. Rectores i Arboga skola J. Pratenius och Th. Jedeur; Jöns, Commin. i Säther; Nils, Kongl. Lifdrabant.

Skrift: Disp. pro gr. De libiti licitique convenientia. Ups. 1692. 8:o.

18. Mag. Isac Hellenius. Född i Wenjan 11 Jan. 1683. Fadr. Kyrkoherde, till slut i Thorsång. Uppfödd i ett aflägset och utfattigt hus kom han dock 1701 till Upsala acad. Magister 1713. Sökte 1714 att winna befordran wid gymnasium i Westerås, men competitores woro flere och äfwen äldre. Pwgd 30 Sept. f. år och v. Pastor i Mora. Antogs 1717 af Biskop Iser att wara i dess hus och wid pastoral.wården tjenstgöra i Dingtuna. Kyrkoh. här 1719 af det dubbla skäl, att han war en godkänd man och wille conservera huset, en wäg, som ännu denna tid stod öppen, i synnerhet för en graduerad prest. Opponens i prestmötet s. å. Tilltr. 1720. Predikade i 1722 års möte. Död af ett hastigt inträffadt slag 9 April 1728.

Gift 4 Aug. 1720 med Brita Kyronius, företrädarens enka, dotter af Assessoren i Swea Hofrätt P. Kyronius och Cecilia Bröms. Hon war en nära slägtinge till Biskopinnan Carlsson och syster till Theol. Lectoren Mag. Petræi fru. Död, utan barn i detta gifte, 2 Jan. 1742, 67 år gammal.

Skrift: Disp. grad. De Talentis. Ups. 1713. 8:o.

19. Mag. Matthias Fernsten. Född i Karbenning, som då ännu kallades Fernebo Bergsfjerding, 11 Nov. 1688. Fadr. Bergsman och Kyrkowärd Jan Mattsson. Modr. Margareta Ericsdotter. Intogs i Salbergs skola 1698, men hade frequent. lärohuset i Westerås, då han 1708 kom till acad. Hade ständigt condition, äfwen sedan han 1719 erhöll Magisterwärdigheten. Kallades immediate 1721 af Biskop och Consistorium till Syssloman wid Domkyrkan i Westerås och pwgdes 18 Juli s. å. Skötte denna tjenst så till förmäns nöje, att han redan 1728 uppfördes å förslaget hit med wida äldre competitorer. Af serdeles orsak hände att den tredje, N. Holstenius, få sent fick missivet, att han i hast och nästan oberedd aflade profwet, och derföre begärde att få göra nytt prof. Det synes icke skedt, och äfwen tyckes få hafwa utöfwat sin rösträttighet, ty Fernsten, som erhöll 6 vota, hade dock pluraliteten. Tilltr. s. år 1729 och wann församlingens tillgifwenhet. Död 20 Maj 1739.

Gift 25 Febr. 1722 med Susanna Mallmin, dotter af Bruksinsp. Herm. Mallmin och Christina Christiernsdotter, f. 1691, död 3 Juni 1778. Barn: Margareta Christina, g. m. Bruksinspektoren Er. Djurman; Johan, död ung; Matthias Fernstein, Lieutenant; Susanna Maria, g. m. Prosten J. Godenius i Björskog; Anna Catharina, död ogift; Christian, död barn.

Skrift: Disp. grad. de biga Felicitatis humanæ: recte sentire et bene agere. Ups. 1719. 8:o.

20. Mag. Johan Wulff. Född i Westerås 6 Dec. 1698. Fadr. Johan Wulff, Rådman, af en gammal stadens borgareslägt. Modr. Margareta Schmidt. Stud. i Ups. 1708 och hade flera skickliga underwisare för sin del. Ifrån 1720 handledde han sjelf Friherrar Cronstedt. Magister 1725. Kallades af Brunnsintendenten wid Sätra Doctor Holsten 1727 att göra bön och predika för brunnsgästerna, då han ock begärde hans ordination, att han måtte mera behaga och äfwen betjena de sjuka. Pwgd 15 Maj följ. år. Commin. wid Domkyrkan i Westerås 1729 och något derefter v. Pastor. Primus Commin. 1732. Då han 1740 efter förslaget här låtit höra sina gåfwor, föllo alla så på honom wid walet, att Collector ansåg nästan onödigt uppläsa omröstningslängden till slut. Wäl uttalades den önskan, att han måtte conservera huset, men icke nämnes något wilkor, som betog honom sin frihet. Tilltr. 1741. Af ett muntert sinnelag. Driftig och oförtruten i sina förrättningar. Prost i sin församling 1753. Död af wattensot 30 Oct. 1756.

Gift 1. 23 Sept. 1729 med Margareta Ehrenadler, styfdotter till HofRättsRådet Johan Ehrenadler, död 1740, 38 år gammal. 4 barn döde. 2. 1 Nov. 1745 med Maria Sophia v. Heyne, Öfwersten och Ridd. von Heynes dotter med Inga Märta Adlerberg, f. 1718, död 1781. Af 6 barn: Johan Georg, Fänrik, och Johanna Elisabeth.

Skrift: Disp. grad. De medocritate virtutis Aristotelicæ. Ups. 1724. 8:o.

21. Mag. Gustaf Christiernin. Född i W. Fernebo 10 Sept. 1707. Fadr. Pastor et Præp. Sedan han snart förlorat sin fader, drog den omtänksamma modren med anhörigas hjelp god omsorg för hans underwisning, så att 1722 ankom till Upsala acad. Frequenterade dock sedan någon tid gymnasium i Westerås. Under eller wid slutet af den tiden träffade honom en sjukdom, som icke war af de swåraste men dock medförde den förändring, att han af de närwarande ansågs för werkligen död och, efter bruket med aflidna, blef af sängen upplagd. Huru länge denna skendöd warade, nämner icke den gamla berättelsen säkert. Såsom yngste sonen wistades han då hemma hos sin moder, som war enka och bittert sörjde öfwer hans tidiga afgång. Yngre fruar, som besökte henne i sorgen, omtalte länge denna händelse, och huru han oförmodligen uppwaknade. Sjelf kunde han blott af någon förtrogen öfwertalas att nämna derom, ehuru han alltid behöll minnet af de behagliga föreställningar, som han haft derunder. Återwann sedan en god helsa, som han fick njuta nästan genom hela lifwet, och sedan han, återkommen till acad. 1725, hade troget fulländat sina öfningar, blef han 1734 prom. Magister. Ifrån 1735 biträdde han med predikande sin swåger, Prosten Schiffer i Ihrsta, dock med ledighet, att wissa tider få besöka academien, för att inhemta något i chemien, medicinen, m. m. V. Collega Scholæ i Westerås 1740. Ordinarius 1741. Pwgd 20 Dec. 1742. Tillika Predikant wid Sätra brunn 1744. Rector Scholæ i Lindesberg 1745. War derjemte Pastors medhjelpare derstädes några år och derefter Brukspredikant wid Wedewåg. Efter Prosten Wulff dröjdes owanligt länge med detta pastorats tillsättande, hwartill förslaget ändtligen uppsattes 27 Sept. 1758 af 23 sökande. Christiernin fick då räkna all sin skoltjenst till dubbla år, och, sedan beswären blifwit afgjorda, wid walet i Juni 1759 i det närmaste alla rösterna. Tilltr. 1 Jan. 1760. Prost i sin församling 1764. Om hans wackra charakter woro stundom olika omdömen. Derom skref han sjelf wid en ansökning till Biskopen: "Jag wet at en och annan skyller mig at wara enfaldig. Det erkänner jag, att jag med flit utwalt et saktmodigt och fromt lefnadssätt, men med försiktighet och alfwar tillika, och wet äfwen at, då behofwet fordrar, blanda salt i mit tal, hwilket alt werkar mera godt ibland onda menniskor, än de qwickas obetänksamma ifwer och häftighet." Och han skref sannt. En hwar, som kände honom, satte stort wärde på hans ädla beteende både i tjenst och umgänge. Endast en swag hörsel hindrade honom att gagna så som han wille. Genom rörelse, måtta och försakelse behöll han en ynglings munterhet och kraft, så att han inpå sena åldern kunde gå upp i tornet och efterse klockorna. Efter blott ett dygns sängliggande död, 88 år gammal, 25 Nov. 1795. Begrofs med ett wärdigt tal af Prosten Iverus i Husby.

Gift 9 Febr. 1748 med Sophia Nohrborg, Kyrkoh. i Bro Mag. O. Nohrborgs dotter, f. 1723, död 3 Juli 1792. Begrofs med likpredikan af Domprosten Doctor Fant. Barn: Pehr Gustaf, död i barndomen; Anna Christina, död ung; Gustaf, Past. et Præp. i Söderberke; Carl Olof, död studerande.

Skrift: Disp. de miseria mentis humanæ non emendatæ. P. Prior et Post. Ups. 1733, 1734. 8:o.

22. Doctor Olof Christian Leffler. Född i Westerås 7 Maj 1754. Fadr. Christian Leffler, Kopparslagare, derefter Handlande. Modr. Charlotta Cath. Hoffberg. Stud. i Upsala 1765, men försakade dock ej tillfället på födelseorten. Magister 1779. Antog kallelse af CanzliRådet Friherre von Kocken, hos hwilken han hade condition, och pwgdes 25 Jan. 1781. V. Apologist wid Triv.skolan i Westerås 21 Nov. s. å. V. Collega wid samma skola 1782. Notarius Gymnasii och Consist.Amanuens 18 Febr. 1783 och tillika Vicarius för skolans Rector. GymnasiiAdjunct 27 Juni 1785. Bestridde Andre Theol. Lectionen 1786. Eloqu. et Poeseos Lector 3 Aug. 1789. Rector Gymnasii 1790 till 1792 och 1796. War 1795 föreslagen till Fahlu pastorat och fick hedrande kallelse, önskande sig en lägenhet, der han utan jordbruk och widlöftig hushållning kunde lefwa ibland slägtingar och wänner, men det war icke att hoppas framför den lycklige, som i HertigenRegenten hade en så stor gynnare. Kyrkoh. här ibland 12 sökande 10 April 1797. Prost s. d. Tilltr. s. å. Föreslagen till Domprostembetet 1809 och 1819. Innehade tredje rummet å Biskopsförslaget 1811. ContractsProst 8 April 1817. Riksdagsfullmägtig för stiftet 1812, 1815, 1818 och 1823. Theol. Doctor 1818. Sjuklig efter hemkomsten ifrån sistnämnda riksmöte. Död 15 Mars 1825. Icke gift.

Skrift: Disp. pro ex. Annotatt. Philol. in orationem Pauli Areopagiticam. Upsal. 1777. — Disp. grad. De Differentia inter religionem et superstitionem. Ups. 1779. Tal wid Prosten Christiernins makas Christ. El. Stjernstams begrafning. West. 1807. 8:o. Tal wid Gen.Majoren Lars Stjernstams begr. West. 1804. 8:o.

23. Mag. Anders Milenius. Född i Westerås 30 Jan. 1769. Fadr. då Collega Scholæ blef Prost i Möklinta. Intogs i Westerås skola 1776. Stud. i Upsala 1784. Magister 1794. Pwgd 22 Maj 1795 och sin faders Adj. i Möklinta. Collega Scholæ Cl. I:æ i Westerås 15 Oct. 1798; Cl. II:æ 17 Juni 1803; Coll. Supr. 1803. V. ConRector 1804 och 1809 samt framgent. Kyrkoh. i Fleckebo 24 Dec. 1810. Tilltr. g. acc. 1811. Contr.Prost 1816. Af 8 sökande erhöll han transport hit genom fullm. 28 Nov. 1825. Ankom 1826. Prost öfwer Hedemora contract 12 Mars 1828. Död 6 April 1842.

Gift 28 Febr. 1805 med Juliana Fredrica Wahrenberg, dotter af Råd- och Handelsmannen Ol. Fr. Wahrenberg och Cath. Elis. Printz, f. i Sept. 1779. Barn: Johan Fredric, v. Pastor; Carl Bernhard, v. Pastor; Anders Adolf, f. 5 Mars 1815, Bruksinspektor; Joseph Wilhelm, f. 5 Dec. 1819; Adrian Julius, f. 1817, död 1827; Christina Elisabeth, f. 10 Sept. 1805; Dorothea Amalia, f. 8 Juli 1812; Andreetta Juliana, f. 1806, död 1809.

24. Mag. Axel Eurén. Född i Stockholm 21 Sept. 1803. Fadr. Förste ExpeditionsSecreteraren Gabriel Eurén. Modr. Brita Maria Nordforss, dotter af Commin. i Söderberke Mag. Anders Nohrfors. Kom 1811 till d. w. Rectorns, sedermera Prostens i Söderberke, Mag. D. Arosenii hus, der han under många år njöt föräldrawård. Efter att hafwa genomgått lärowerken i Westerås Student 1822. Phil. Magister 1827. Pwgd 14 Dec. s. år, på kallelse till Huspredikant af Enkefru Grefwinnan Augusta Löwenhjelm, född von Fersen. Rectors Duplicant wid Mariæ Högre Lärdomsskola i Stockholm 29 Jan. 1828. Vic. Adjunct wid Stockholms gymnasium 20 Dec. 1831. Past.ex. 25 Jan. 1832 med betyget laudatur. Ord. GymnasiiAdj. 28 Aug. s. å. Tjenstgörande E. O. Kongl. Hofpredikant 30 Jan. 1833. Vic. Theol. et Græcæ Linguæ Lector wid Stockholms gymnas. 19 Dec. 1835. Ordin. Lector 21 Febr. 1837. Notarie wid HofConsistorium 3 Jan. 1842. Efter erhållen stor pluralitet befullm. Kyrkoherde här 14 Aug. 1843. Tillträdde 1845. Ordin. Kongl. Hofpredikant, v. Ordförande i HofConsistorium samt Pastor wid Hofförsamlingen 30 Nov. 1843. Rector Gymnasii 1837, 1840 och 1843. Ledamot af Swenska Missions-sällskapets Direction 1839. Secreterare i Swenska Bibelsällskapet 1843. Ledamot af Samfundet pro fide et christianismo s. å.

Gift 31 Dec. 1833 med Sophia Maria Juel, f. 28 Sept. 1810, dotter af Majoren wid Wermlands reg:te Hans Juel och Lovisa Sophia Bauman. Barn: Maria Sophia Wilhelmina, f. 5 Jan. 1835; Hans Axel, f. 15 Jan. 1836; Oscar Daniel, f. 16 Jan. 1842; Aurora Lovisa f. 31 Oct. 1844.

Skrifter: Disput. pro gradu phil. ad Mysteria, imprimis Græca, Observationes, P. I. Ups. 1827. 4:o. — Diss. acad. De Harmonia Cultus, ex comparatis Græcorum Christianorumque vitam percipiendi rationibus, potissimum spectata. P. I-III. Ups. 1831. 4:o. — Theses pro munere Adj. Gymn. Holm. 1832. 4:o. — Theses pro munere Lectoris. Ib. 1836. 4:o. Minnen af Utmärkta Personer, 64 Biografier (med åtföljande porträtter, lithogr. af Vougt), i 16 häften. Sthm 18351839. 8:o. Tal på tjugufemte årsdagen af H. M. Konung Carl XIV Johans tillträde till Regeringen. Sthm 1843. 8:o. Tal wid Swenska BibelSällskapets allmänna Sammankomst. Sthm 1843. 8.o. Tre Programmer wid Stockholms Gymnasium åren 1838, 1841 och 1844. Fol.

2. Comministrar

Jonas Olai Helsingius Isaacus Ingemari LilhærensisAndreas Olai KerrboensisJohannes Petri FolkerusJacobus Joh. MonteliusGustavus Laur. ElfströmLaurentius Joh. ForsseliusJacob GodeniusLars PetræliusOlof RamströmJacob LundbergIsac LundbergNils WestlingJohan Harald KihlmanIsrael Juhlin.

1. Jonas Olai Helsingius. Commin. både för Folkerna och Grytnäs, af Upsala mötes underskrift 1593. Se Past. i Grytnäs.

2. Isaacus Ingemari Lilhærensis. Folkerna sockens enskildte Commin. 1606. Se Past. i Odenswi.

3. Andreas Olai Kerrboensis. Hade blott i Westerås skola studerat, då han 1612 blef pwgd och sacell. domesticus här. Fick sedan klockarebordet att åbo m. m. och således ordin. Commin. Lefde i samma tjenst inpå 1647.

Gift, men hustruns namn okändt. Hans söner synas Andreas och Olaus O. Folkernii warit, som båda stud. wid Upsala academi, men dogo tidigt. Dottren Sara, g. m. Gerdt Hindersson Depken, som hade sin gatubod wid Folkerna kyrka.

4. Johannes Petri Folkerus. 1647. Design. Pastor i Björksta.

5. Jacobus Joh. Montelius. 1667. Pastor på stället 1701.

6. Gustavus Laur. Elfström. Född i Brunnbeck i denna socken 1668. Fadr. Lars Pehrsson, Gästgifware. Modr. Margareta Jansdotter. Ifrån Westerås till Upsala academi 1686. Antagen af Ståthåll. H. Piper till Brukspredikant wid Horndal i By socken och pwgd 3 Oct. 1695. Commin. i Hed 1698. Befordrad hit genom prestwännen Major Djurclow, som hade mycket att säga både i Hed och Folkerna, 1702. Hade troligen icke stadnat här om han icke så snart blifwit död 7 Nov. 1708.

Gift 1694 med Magdalena Moræus, Kyrkoh. i Grytnäs den yngre O. Moræi dotter, som dog 16 Juni 1739. För henne begärdes conservation och en J. Norin erbjöd sig dertill, men många woro så ifriga att få den följande, hwarigenom conservation uteblef. Barn: Olof, studerade men blef hemmansbrukare i Grytnäs; Lars, studerade ock, död 1732. Magdalena och Christina, m. fl.

7. Laurentius Joh. Forsselius. Född i Avesta, då kalladt Avestafors, 1671. Fadr. Hans Larsson, Garmakare wid bruket och broder till Pastor Forsselius i Haraker. Modr. Karin Hansdotter. Efter slutade studier i Westerås kom han 1693 till Upsala academi och blef straxt derpå Cursor Consistorii i Westerås. Pwgd 23 Maj 1699 och Pastors Adjunct i W. Fernebo. Om hans befordran hit war mycken twist, som hindrade sterbhusets upprättelse. Många wille hafwa honom och andre beskyllde honom hafwa farit omkring i socknen och tiggt röster. Deremot förswarade han sig med en skrifwen attest af sina anhängare, hwarpå Consist. icke hade affeende utan tillsatte Pædag. J. Lundberg. Deremot synes beswär blifwit anförda, som werkade befallning ifrån de Kongl. Råden, att Cons. måste ändra sitt beslut och gifwa Forsselius fullmagt 1710. En sträf karl, mycket obeskedlig emot sina Pastores Wallwik och Hellenius. Deröfwer anfördes swåra klagomål i Consist., i synnerhet 1724. Död 1 Jan. 1736.

Gift 1694 med Anna Wadström, dotter af Tyske Bagaren Nils Emgerdtsson i Westerås. Då han 1693 hade lägrat henne, lofwade han på sjuksängen att taga henne till ägta, med wilkor, att det icke måtte hindra hans studier. Hon dog 29 April 1753. Barn: Pehr, död studerande; Brita, g. m. Collegæ Scholæ Hirudius och Lundborg i Hedemora; Catharina, g. m. en Kammartjenare G. Ståhl; Anna, g. m. Commin. Ramström i Säby; Elisabeth, g. m. Kronolänsmannen L. Rossbeck; Maria, ogift.

8. Jacob Godenius. 1737. Se Past. i Björskog.

9. Lars Petrælius. Född i Romfartuna 11 Dec. 1696 af hederligt bondfolk. Sattes 1707 i Westerås skola. Stud. 1719. Pwgd 1721 och Adjunct på Ängsön. Commin. i Kärrbo 1723. Transp. hit 1748. Den starkaste hushållare, som kan nämnas. Skötte och körde sjelf sina hästar och satt på åkerrenen med sitt concept, då de pustade. Körde sjelf sin säd till salu i bergslaget. Gömde sin mammon, bestående af kopparplåtar, i stallets fotkrubba. Brukade peruk af lambskinn. Blef temligen förmögen, serdeles här, med bättre lön, då ock snålheten något minskades. Död 28 Juli 1761.

Gift 1723 med Maria Sundius, Capellansdotter i Malung, f. 1705, död 21 Maj 1770. Barn: Christina, g. m. Stadswaktmästaren i Westerås J. Sedelius och Bruksbokhållaren J. Sjöberg; Maria, g. m. Comminn. Fernberg i Kohlbeck och C. Avelin i Fernebo.

10. Olof Ramström. Född i Ramnäs socken och Usträngsbo 22 Maj 1705. Fadr. Skattebonden Eric Pehrsson. Modr. Maria Larsdotter. War 15 år gammal då han begynte läsa i Westerås skola, och blef Stud. i Upsala 1730. Förordnad Collega Scholæ i Sala 1736. Pwgd 11 Nov. 1737, hwarefter han ock war Pastors Adjunct derstädes. Predikant wid Sala grufwa 1745, en tjenst, med hwars ringa lön för mycken uppassning han wisst behöft Petrælii hushållningskonst. Omsider Commin. här i Sept. 1762, sedan han wid flera prof blifwit förbigången. Ankom 1763. Död 4 April 1768.

Gift 28 Oct. 1746 med Anna Magdal. Arhusiander, Kyrkoherde-dotter i Bjursås, f. 1720, död 5 Maj 1767. Af 6 barn: Johan Eric, Commin. i Arboga stadsförsaml.; Olof, död studerande; Sara Elisabeth och Christina Maria.

11. Jacob Lundberg. Född i Söderberke 5 Jan. 1721. Fadr. Commin., blef Pastor i Åhl. Stud. 1733. Pwgd 20 Sept. 1746 till sin faders Adj. i Åhl och förestod tjensten efter dess död. Skolmästare och Adjunct hos Pastor i Särna 1750. Hade wanligen omkring 60 barn att underwisa och 20 plåtar i lön af Pastor. Ofta måste han om sommaren med äfwentyr till fots färdas till Idre, om wintren på skidor, klagande att han arbetade öfwer förmågan för en sjuklig Pastor med dålig föda. Commin. i Kila 1758. Transp. hit 1768. Död 18 Mars 1773. Begrofs med predikan af Prosten Christiernin.

Gift 28 April 1758 med Helena Hedman, Inspektorens på Becka bruk L. Hedmans dotter, död af kräftan 18 Jun. 1773, barnlös.

12. Isac Lundberg. Född i Söderberke 3 Dec. 1722. Broder till föregående. Följde ock med honom i studierna och till acad. 1733. Pwgd 12 Dec. 1747 och Pastors medhjelpare i Elfdalen. Commin. i Orsa 1757. Erhöll flyttning hit 18 Sept. 1773. Träffades af slag på predikstolen 21 Sönd. efter Tref. 1777, hwaraf i början all sansning upphörde. Återfick någon helsa att vegetera med ringa medwetande, men utan all werksamhet. Fortsatte 19 år ett så uselt lif, till anhörigas sorg, utan hans eget synnerliga lidande. Hans största njutning war, att om sommaren sittande på en skottstol mata hönsen då han hjerteligen roade sig åt deras rörelser. Dog af åter inträffadt slag 26 Dec. 1796.

Gift 16 April 1768 med Sara Hesselius, Prosten i Gagnef A. Hesselii dotter, f. på hemresan ifrån America 19 April 1723, död 12 Maj 1798. Barn: Johan, död ung; Anders, Commin. i Romfartuna; Sara Maria, g. m. Commin. P. Hofstadius och Prosten E. Kumblenius i Grytnäs; Anna Regina, g. m. Commin. Browallius i Möklinta.

13. Nils Westling. Född i Sundborn 19 Nov. 1743. Fadr. Daniel Westling, Kronolänsman. Modr. Christ. Fahlberg. Stud. 1765. Pwgd i S.t Claræ kyrka i Stochholm 27 Dec. 1769. Blef då Pastors Adj. i Åhl och vicarius efter dess död. V. Commin. i Badelund 1775. Genom Kongl. Resol. inkommen på förslaget, Ord. Commin 12 Jan. 1781. Tilltr. straxt. Wann flyttning hit 6 Nov. 1797. Tilltr. 1799. Led nöd, mest af misshushållning, i förra giftet; mådde wäl i det sednare. Samlade mycket om stifters prester ifrån äldre tid, och skänkte samlingen till Gymnasii-bibliotheket, men till föga gagn för dessa minnesteckningar. Död 12 Maj 1820.

Gift 9 Maj 1774 med Catharina Charl. Morien, dotter af Kongl. Trädgårdsmäst. wid Kungsöhr C. Morien och Kyrkoherden i Åhl J. Klingbergs styfdotter, f. 1748, död 10 Sept. 1794. Barn: Anna Elisabeth, g. m. Snickaremäst. M. G. Falk i Stockholm; Ulrica Maria, ogift; Beata Sophia, g. m. Organisten i Folkerna P. G. Runnquist; flera döde. Gift 2. 30 April 1795 med Anna Charlotta Hæggeström, Kyrkoherde-dotter i Tillberga, f. 1757, död 29 Mars 1827.

14. Johan Harald Kihlman. Född i Sigtuna 7 Mars 1758. Fadr. då Borgmästare derstädes fick enahanda tjenst i Köping. Kom ifrån Westerås lärowerk till acad. 1777. Pwgd 27 Jan. 1783 och Adjunct hos Commin. i Möklinta. Flyttade 1785 till Pastor i Badelund. Comminister i Arboga stadsförsaml. 27 Juli 1790. Dito i Säby 2 Febr. 1801. Pastor s. å. Commin. i Barkarö 1804. Slutligen här af 8 sökande 11 Dec. 1820. Tilltr. 1823. Af tryggt och phlegmatiskt lynne, med ihärdighet i fattade begrepp och föresatser. Hade mycken smak för det gamla, för synnerliga framställningar och talesätt i äldre ascetiska skrifter, som han samlade och äfwen anwände, icke utan effect. Genom läsning och till eget nöje något kunnig i Botaniken. Död 12 Juli 1832.

Gift 2 Maj 1805 med Christina Margareta Fellenius, Kyrkoherde-dotter i Odenswi och enka efter Commin. H. Sandstenius i Barkarö, f. 28 Nov. 1766, död, utan barn i detta gifte, 7 Aug. 1831.

Skrifter: Kålmasken, Papilio Brassicæ, samt några bepröfwade och godkände medel, med hwilka den kan utrotas. Sthm 1828. 8:o. m. fl. små botan. skrifter.

15. Israel Juhlin. Född i Hjulsjö och Grängshyttan 23 Dec. 1787. Fadr. Eric Hansson, Bergsman. Slägten i flera leder tillbaka på samma ställe. Modr. Anna Israelsdotter. Följde v. Pastor Nohrströms råd att begynna med studier i Westerås skola 1798. Student 1810. Pwgd 15 Maj 1811 och Pastors Adj. i Grythyttan. Tjenstgjorde i Fellingsbro, Ramsberg, Näsby, Kila, Ramnäs, Grangärde och Stora Tuna, innan han blef Comminister i Thortuna 9 April 1822. Fick cura ærarii 1832. Commin. här 11 Mars 1833. Tilltr. 1834.

Gift 24 Juni 1823 med Sophia Gustawa Hallander, dotter af Pastor i Thortuna J. Hallander, f. 6 Juni 1803. Barn: Emilia Eleonora, f. 16 Maj 1828.

3. Skolmästare

Andreas Olai Frantzelius Ericus Joannis BobeckiusAndreas MilanderJacob FunckPetrus MarinGabriel ArhusianderMatthias SelinPehr HofstadiusNils Daniel GranDaniel BrowalliusJohan Eric CroomAxel DillmanCarl Gustaf HammarinAugust Björk.

1. Andreas Olai Frantzelius. Den förste, som nämnes 1688. Se Past. i Odenswi.

2. Ericus Joannis Bobeckius. Född 1659. Pædagog 1693. Icke prest. Död 29 Mars 1715.

Gift med Margareta Andersdotter, som blef omgift med den följande. Barn: Jöns, Commin. i Kohlbeck; Elisabeth och Margareta, döde här.

3. Andreas Milander. Född i Öfre Dalarne och säkert styfson till Kyrkoh. här Montelius. Hade studerat i Westerås och äfwen besökt acad., samt warit Præceptor hos Prosten Christiernin i Fernebo och en tid den socknens barnalärare, då han med godt testim. 1716 kallades hit att conservera huset. Icke prest. Död 10 Jan. 1736.

Gift 1. 1716 med Margareta Andersdotter, den föregåendes enka, död 1735. 2. 1736 med Anna, dotter af Bokhållaren Elias Hermansson och Marg. Frank i Avesta samt enka efter Gustaf Mattsson i Nor, denna socken, död 1749.

4. Jacob Funck. 1737. Se Commin. i Fleckebo.

5. Petrus Marin. Född i Norberg 1 Jan. 1684. Fadr. Samuel Marin, v. Pastor. Modr. Christina Ranstadius. Stud. 1719. War v. Pædagog både i Grangärde och Norrberke, äfwen v. Collega Scholæ i Sala förrän han hitkom 1743. Icke prest. Död 1 Juni 1746.

6. Gabriel Arhusiander. 1746. Se Commin. i Ramnäs och Sura.

7. Matthias Selin. Född i Bro, Sewalla socken, 8 Aug. 1714. Fadren Matts Ericsson, bonde, blef 116 år gammal. Stud. i Upsala 1738. Pwgd i Strengnäs af Biskop Lundius 10 Sept. 1743. Då Adjunct hos Commin. i Hed. Tjenstgjorde sedan på ganska många ställen och blef till flera sacellanier föreslagen, men alltid förgäfwes. Antog denna Skolläraretjenst 1763. Hwarken sig eller andra till nöje. Fick tjenstfrihet 1773. Lefde efter 1775 i Sewalla i ett litet hus, som han inköpte wid prestgården, och tjenstgjorde stundom för dem, som sökte hans biträde. En sträf och wresig man, stundom ända till bitter. Ifrån ungdomen skygg för bättre folk. Lefde uselt. Till tinget stämd af Länsman, för det han icke gick i kyrkan, som andra. Skyllde på de spruckna kyrkhwalfwen i Sewalla. Död, icke gift, 18 Sept. 1791.

8. Pehr Hofstadius. Pastors Adjunct härstädes. Skötte redan ifrån 1773 tillika denna tjenst i många år. Se Commin. i Grytnäs.

9. Nils Daniel Gran. Född i Romfartuna 14 Sept. 1754. Son af SaltbittersjuderiDirecteuren Ol. Grau med Elis. Ekman. Stud. 1770. Pwgd 16 Juli 1779 och Pastors i Mora Adjunct. War ock en tid i Kila, men i synnerhet ifrån 1781 hos Pastor i Kungsåra. V. Commin. i Tillberga 1787. Pædagog här 1792. Obildad och nog obehaglig prest. Drunknad i elfwen 5 April 1793.

Gift 6 Oct. 1788 med Margareta Christina Dikselius, Inspektorens på Hagge bruk C. Dikselii dotter med Christ. Muhr, f. 1759, död utan barn 29 Oct. 1824.

10. Daniel Browallius. Pastors Adjunct här och v. Pædagog efter Hofstadius 1786. Ordin. Pædagog 1793. Se Commin. i Möklinta.

11. Johan Eric Croom. 1811. Tillika Pastors Adjunct. V. Pastor 1815. Se Commin. i Söderberke.

12. Axel Dillman. Född i Westanfors 14 Febr. 1796. Fadr. Commin. Stud. 1819. Pwgd 19 Maj 1821 och Adjunct hos Pastor i Wenjan. Flyttades till Kyrkoh. här 1823 och Skolmästare 24 Sept. s. å. Tilltr. 1824. Död 29 Aug. 1830.

Gift 6 Jan. 1828 med Sophia Helena Klingström, dotter af Gårdsfogden Nils Klingström på Ön i denna socken, f. 13 Nov. 1796. Hade icke barn.

13. Carl Gustaf Hammarin. 1831. Se Commin. i Kumla.

14. August Björk. Född i Arboga 29 Sept. 1804. Fadr. A. Björk, Waktmästare. Stud. 1827. Pwgd 14 Dec. s. år och Adj. Past. i Lillhärad. Dito i Jerna 1828. Dito i Lima 1831. Curam gerens ib. 1832. V. Commin. i Äppelbo 1833. Adj. hos Pastor i W. Wåhla 1836. Skolmästare här 1837. Past.ex. 1840. Erhöll på begäran afsked ifrån denna tjenst i April 1844 och blef v. Commin. i By.

Gift 3 Oct. 1839 med Ebba Wilhelmina Enberg, dotter af Skolmästaren Enberg i Söderberke, f. 1810. Barn: Gustawa Wilhelmina, f. 1841; Eric August, f. 1843.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 26 maj 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt