Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

Westanfors

Comministrar och ifrån 1811 Kyrkoherdar

Nicolaus Ahasveri Barchius Olaus Fransisci GradeliusJohannes Danielis MöckliniusJacobus Erici GussarviusOlof HelleniusEric TodeniusEric FermelinCarl Petter DillmanEric EggertzGeorg Fredric Seseman.

1. Nicolaus Ahasveri Barchius. Född i Ihrsta 1619. Fadr. Commin. ibid. Af något ställe i Norrberke, dit han med sin styffader flyttade, skref han sig ock, under stunderingstiden i Westerås, Peninsolius. Fick ej se acad. Pwgd 1649 och straxt Capellan i Thortuna. Dito hos sin morbror i Norberg 1655 och ändtligen 1661 förste i Westanfors boende Commin. Död 1668. Begrofs 9 Febr.

Hans enka Anna lefde med flera barn, af hwilka Gustaf, f. 1653, stud.

2. Olaus Fransisci Gradelius. Född i Grådö, Hedemora socken, wid 1636. Intogs 1650 i 4 Cl. af Westerås skola. Stud. i Upsala 1658. Collega Scholæ i Hedemora 1660. Pwgd 17 April 1664. Comminister här 1668. "Församlingen hade uppbyggt en ståtlig prestgård", säger Cons. prot. 1670, och begärde med allwar att få skiljas ifrån Norberg, beropande sig ock på det löfte som Biskop Laurelius gifwit derom wid sin visit. 1665. Herr Olof "troddes blåsa under", och war derföre icke wäl anskrifwen. Deras begäran "skulle uppskjutas till framdeles betänkande." Han dog 1681. Begrofs 23 Jan.

Gift med Brita Sahlenius, Prostens i Sala Joh. P. Arbogensis dotter, som lefde ännu 1727. För sitt fattiga tillstånd med många barn fick hon 1682 collect i Fernebo contract. Sönerne togo namnet Franzelius: Frantz, faktor i Norberg; Anders, Pastor i Odenswi; Johan, Klockare i Norberg; Pehr, hade tjenst wid Stora Kopparberget; Kerstin, g. m. Bonden Lars Persson i Leksand och Ullwi; Sara, g. m. Hingstridaren P. Söderberg wid Strömsholm; Brita, g. m. Sämskmakaren A. Lundberg i Säther.

3. Johannes Danielis Möcklinius. Född i Fornby af Möklinta socken 1649. Studerade gemensamt med en broder som blef krigsprest. Kom 1671 till acad. Pwgd wid 1673 och Pastors Adj. i Fernebo. War så wälkänd, att då han 1681 med twå andre här blef föreslagen, begärdes han enhälligt i Consist. förrän han aflagt sitt prof. Ankom 1682. Ännu låg det ständigt i hågen, att, då Capellanen dock måste göra det mesta af tjensten, kunde han ganska wäl äfwen wara Pastor här och församlingen slippa, att äfwen bygga kyrka och prestgård 1½ och 2 mil bort ifrån sina hemwist. Död 21 Juni 1693.

Gift 2 Juni 1676 med Christina Hellenius ifrån Hellby i Fernebo. Fadr. Lars Mattsson, Kronolänsman. Enkan dog 2 Sept. 1731, 74 år gammal. Barn: Margareta, g. m. Matts Larsson i Karbenning; Lars, blef krigsprest och dog på wägen till Norge; Susanna, ogift; Daniel, Organist i Stockholm; Sara, g. m. Eric Nilsson i Ålswarta, Fernebo socken; Elisabeth, g. m. Christ. Mornie.

4. Jacobus Erici Gussarvius. Född i Westerås 15 Febr. 1662. Fadr. då Hospitalsprest och Syssloman, blef Pastor i Ljusnarsberg. Stud. 1682. Pwgd 2 April 1687, då hans första tjenst blef att sköta nådåret för sin moder och syskon. Kom sedan till Kyrkoh. i Swärdsjö, som snart föll ifrån ett fattigt hus, då han måste draga hela omsorgen för både sysslan och hushållningen. Till nådårets slut wisste han ingen utwäg med swärmodren och hennes fattiga barn, hwaröfwer han sorgligt klagade i Consist. I detsamma blef öppning här och han fick lägenheten 1694. Arbetet blef tungt för hans mindre goda krafter, så att utan betydlig ålder war han en bräcklig man då han dog 4 Juni 1717.

Gift 1. 1692 med Margareta Sewallius, Kyrkoherdens i Swärdsjö dotter, f. 1675, död utan barn 13 Mars 1716. 2. 14 Febr. 1717 med Sophia Barchæus, Prostens dotter i Norberg, som icke gerna gick i brudstol med den hostande mannen, men snart enka omgiftes med Commin. Dahlin i Garpenberg.

5. Olof Hellenius. 1719. Se Past. i Gunnilbo.

6. Eric Todenius. Född i Fellingsbro och Tåije by 28 Juni 1696. Fadren Bonden Anders Andersson. Modren Karin Ersdotter. Hade 1716 slutat sina öfningar i Westerås och ankom då till Upsala. Med kallelse af Pastor i Bjursås pwgd 18 Juni 1721, förblef han länge stilla såsom måg i huset. Commin. här 1730. Nöjd dermed under trogen tjenst och församlingens kärlek till sin död 8 Maj 1770, efter mångåriga giktplågor. Begrofs med tal af Prosten Brander.

Gift 22 Mars 1722 med Anna Cath. Arhusiander, Kyrkoherdens i Bjursås dotter [nämns ej där], som dog 12 Sept. 1759. Af 13 barn: Anna Margar., g. m. Commin. Tillman i Näsby och Erwalla; Catharina, ses nedanföre; Eric, Kyrkoh. i Åhl; Helena, g. m. Bruksinspektoren Spilhammar; Maria, g. m. Bruksinspektoren Z. Limberg.

7. Eric Fermelin. Född i Ramnäs och Fermansbo 16 Dec. 1722. Fadren Eric Claesson, Bergsnämndeman och Brukare. Stud. 1744. Kallades 1749 hit till Adj. af den föregående och pwgd 16 Oct. s. å. Liknade honom i förnöjsamhet och erhöll successionen 15 Oct. 1770. Då åldren blef tryckande lemnade han med Consist. bifall tjensten till en vicarius 1791, flyttade till Ramnäs och dog på sin fädernesgård 8 Maj 1794.

Gift 12 Juli 1757 med Catharina Todenius, den föregåendes dotter, död utan barn 3 Juni 1788, 64 år gammal.

8. Carl Petter Dillman. Född i Westerås 19 Sept. 1745. Fadren då Commin. blef Pastor i Thortuna. Stud. 1763. Disp. pro ex. 1767, men för att blifwa sin faders Adj. afbröt han de acad. öfningarna och pwgdes 18 Dec. 1768. Efter nådårstjensten och någon tid hos följande Pastor kom han 1774 till Prosten i Sala och 1775 till Dito i Fahlun. War med sitt muntra lynne och goda gåfwor bildad för stadslifwet. Redan 1773, men utan påföljd, utn. E. O. Predikant wid Jemtlands dragoner. Commin. i Awesta 21 Jan. 1784. Commin. här i Dec. 1794. Rörd af slag 1802 kunde han dock merendels förrätta tjensten, men ett swårare anfall inträffade 13 Jan. 1806, som straxt slutade hans dagar.

Gift 1786 med Johanna Rebecka Ahlbom, dotter af Källarmästaren J. Ahlbom och Reb. Ulfström i Fahlun, f. 1758, död 1822. Af 7 barn: Carolina Johanna, g. m. AdvocatFiskalen G. E. Roberg; Eva Elisabeth, g. m. Commin. i Malma L. E. Bohnsack; Axel, Skolmästare i Folkerna.

9. Eric Eggertz. Född i Fahlun 4 Maj 1758. Fadr. Eggert Hansson, af en gammal Bergsmansslägt, war stigare wid grufwan och sjelf brukare, egentligen boende i Aspeboda. Modr. Cath. Hellberg. Stud. 1781. Pwgd 28 Maj 1784 och Pastors Adj. så i denna som Norbergs församling. Förblef wid samma station till dess han blef Commin. här 12 Nov. 1806. Fick följande år tillträda denna lägenhet, äfwen såsom v. Pastor. Enligt Konungens resol. af 13 Maj s. år om denna sockens skiljnad ifrån Norberg, blef han Commin. med rättighet, att efter Prosten Branders död hos Konungen anmälas till fullmagt å detta frånskilda pastorat. Fullm. utföll 1810 och följ. år skedde tillträdet. Med god förmåga, som han wäl anwände, trygg och jemn till sinne, uppbar han sin långa tid församlingens aktning och förtroende. Prost 1 Maj 1819. Död 19 Juni 1841.

Gift 25 Juni 1795 med Sophia Elisabeth Hostrand, dotter af Handlanden D. Hostrand och Sara Elis. Dahlin i Hedemora, f. 1764, död 22 Mars 1797. Enda barnet Catharina Sophia, f. 3 Oct. 1796, g. m. Adjuncten Ephr. Welander, som dog 1829.

10. Georg Fredric Seseman. Född i Arboga 25 Aug. 1798. Fadr. Carl Fr. Seseman, Rådman, Guld- och Silfwerarbetare. Modr. Marg. C. Östberg. Tog privat underwisning 6 år af nuwar. Prosten Haak och kom ifrån Westerås gymnasium till acad. 1817. Collega Scholæ i Arboga 1823. Pwgd 21 Dec. 1824. RådmansCapellan i Arboga och Lärare wid Wexelunderwisningsskolan 28 Febr. 1828. Commin. i Stadsförsaml. ib. 1 April 1833. V. Pastor 1838. Kyrkoh. här 29 Maj 1843. Tilltr. s. å.

Gift 13 Dec. 1838 med Adelaide Euphrosyne Moberger, dotter af Brigadläkaren Doctor D. Moberger och C. C. Hagstedt, f. 24 Juli 1816 i Wadstena. Barn: Georgina Christina, f. 2 Dec. 1840; Hilma Gustawa, f. 20 Oct. 1842.

Ny series eller nummer hade bordt wara för Past. Eggertz och Seseman, såsom i andra nyblifna Pastorat.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 23 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt