Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Ljusnarsberg

eller

Nya Kopparberget

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Petrus Olai Rytterensis Christopherus Petri RattkindNicolaus Nicolai KrokiusEricus Matthiæ GussarviusSimon Martini BjurbeckJohannes Andreæ FelleniusPetrus LundiusIsac IsacssonJohan NetzelJohan MoreliusJohan LindbergEric HammarströmAnders ÖstmarkGustaf GodeniusJohan Daniel Westholm.

Wanligen uppföres Benedictus Stephani såsom förste Pastor härstädes, men föga skicklig war han ock endast korrt tid här, medan kyrkobyggnaden företogs, då han höll gudstjenst på Konstbacken. Kunde ej eller komma till någon ordning med det halfwilda folket.

1. Petrus Olai Rytterensis. Stud. i Westerås och wigdes till Diaconus eller Halfprest 1629. Fick full ordination 1630 på Herr Claes Christersson Horns begäran att blifwa dess Huspredikant. Denne herre hade egendom i Finland, och är tydligt att presten följt honom dit för flera år och der inhemtat sin kännedom af Finska språket, i afseende hwarpå han, efter RiksR. C. Bondes begäran, blef förordnad till förste Pastor i Ljusnarsberg, som då kallas "Finnmarkens Kopparbruk", 1635. Kom på stället 13 Juli. Hade ett odrägligt arbete med det råa folket, och att få kyrka med prestgård i någorlunda skick. Höll twå predikningar hwarje helgedag på Finska och Swenska språket. Concionator wid prestmötet 1638. I 1653 års synodo beslöts att efter hans afgång skulle Finskan bortläggas och alla lära sina christendomsstycken på Swenska. Mannen dog i Maj 1655, några och 50 år gammal.

Gift med Anna Pedersdotter, som i nytt gifte med Bergsmannen Christopher Ericsson dog 1672. Barn: Olof och Pehr, stadnade wid bergsbruket; Christina, g. m. Pastor i Grythyttan Jacobus Thomæ.

2. Christopherus Petri Rattkind, wanligen kallad Råcken, war född i Stockholm och kom för sin färdighet i musiken att anwändas wid lärowerket i Westerås. Hade en tid warit Collega i skolan då han 1649 blef Pwgd. War ock af den kunskap, att han korrt derpå antogs till Adj. wid gymnasium. Respond. wid prestmötet 1652. ConRector Scholæ 1654 och tillika Rector Musices et cantus. Sedan Herr Jacob i Nora förgäfwes rest hit till "Ljusnare kopparbruk", sändes Rattkind 1655, att "församlingen måtte sjelf förklara sig på hans person." Han blef antagen, men i en olycklig stund. Församl. klagade 1662 att han sällan höll hus hemma, utan hos Bergsfogdens enka, som höll krog, war i rykte för henne, slog hustrun när han kom hem, lät henne med barnen lida nöd, försummade prestbordet m. m. Biskopen sköt ifrån sig, skyllde på Consist. Assessores, som samtyckte att han kom dit, sade till de utskickade "att deras olycka war ett straff af Gud, för det att de hade försmått Herr Jacob." Han blef nu suspenderad och widare anklagad för hor med nämnda enka, samt 1 Dec. s. år alldeles afsatt, ehuru han aldrig erkände brottet. Död i Westerås, som det synes, i början af år 1664.

Gift 5 Aug. 1649 med Barbro Olofsdotter Trummel, då enka i Westerås, som efterlefde ännu 1689 och njöt hjelp ifrån hospitalet. Barn: Christopher, Borgare i Westerås; Margareta, skulle 1683 gifta sig med Olof Jönsson.

3. Nicolaus Nicolai Krokius. 1663. En synnerligen god och hederlig man, med skäl missnöjd såsom illa bemött. Se Past. i Rytterne.

4. Ericus Matthiæ Gussarvius. Född i Hedemora socken och Gussarfwet af fattigt bondfolk 1622. Måste såsom gosse walla boskap för att tjena sig födan, men en owanlig lust att studera dref honom oemotståndligt att komma i skola. Han slog sig igenom, ofta med yttersta trångmål, och blef Student 1650. Orerade memoriter å Westerås gymnasium 1655 och blef 4 Nov. s. år pwgd samt utnämnd till Collega Scholæ i Nora. Tog snart heldre Adjunctur i Säther och 1657 hos Prosten i Leksand. Predikant och Syssloman wid Westerås Hospital 1661. Kyrkoh. här 1669. Är i handlingarna antecknad med mycket beröm för sina goda egenskaper och gagneliga tjenst. Hade stor möda och ledsamhet af de elaka Finnarne. Flera gånger måste han med dem till tinget och 1674 hade en syndare så förgått sig emot honom, att en främmande prest måste hit att intaga honom i kyrkan, förmodligen med någon synnerlig disciplin. Död 2 Dec. 1686. Begrofs följ. år 10 Jan., då Biskopen war bjuden att predika.

Gift 12 Jan. 1662 med Rebecka, dotter till Pastor i Medåker Lars Georgii, f. 1637, död 1694. Barn: Jacob, Commin. i Westanfors; Elisabeth, g. m. Exped.fogden Hans Morelius; Samuel, reste på Ostindien, död utrikes; Christina, g. 1. m. Pehr Persson Westgöthe på Heden, 2. m. Bergsman Jan Mattsson i Drängsarfwet; Rebecka, g. m. Ol. Ramzelius, Pastor i Haraker; Sara, g. m. 1. Bokhåll. Sam. Lång på Stjernfors och 2. m. Hans Jansson i Snöån; Maria, g. 1. m. Apolog. L. Kilberg i Westerås och 2. m. Pastor Wielke i Sewalla; Susanna, g. m. BergsNämdemannen Pehr Carlsson i Ramsberg; Eric, yngst, fick af fadren i test. 100 R:dr Spec. utom lott och byte, okänd till öden.

5. Simon Martini Bjurbeck. Född i Stora Tuna 1643. Fadr. Mårten Simonsson, trol. Bonde, bodde i Hyttinge. Begynte läsa i Tuna skola. Kom 1668 till acad., der han lärde mycket. Collega scholæ i Westerås 1673 och war tillika Rector Musices et Cantus behjelplig. Pwgd 30 Sept. 1674 och s. år Apologist. Rector Sch. i Avesta 1675 och tillika Commin., hwarigenom han ådrog sig ett grufligt arbete. Prot. 12 Juli 1682: "Togs i consideration till Hospitalstjensten i Westerås Simon Bjurbeck, som är snäll in Mathesi, Architectura, Gnomonica, Musica och andre sådana nyttiga stycken. Kunde intet illa tjena wid gymnasium, att underwisa ungdomen när så omtränger." Kom icke dertill, utan fick recommendationsbref till Biskopen på Gottland, att der få lägenhet, emedan här war så trångt. Icke heller det lyckades. Ändtligen Kyrkoh. här 1687. Först och främst nitisk i tjensten, men ock med sin kunskap owanligt werksam i andra mål. I Avesta ökade han betydligt sin inkomst genom skicklighet i mekaniken. Ibland annat blef klockstapeln af honom anlagd. I Ljusnarsberg lät han hjelpa den trånga kyrkan på det sätt, att hon sågades midt i tu, dess stycken drogos åtskiljs och utbyggnader gjordes på båda sidor, så att af alltsammans blef en korskyrka. Sjelf byggde han ett orgwerk derstädes. Förbättrade prestbordet. Antecknadt är ock att han gjorde sig wingar och försökte att flyga. Andre tro dock att det, såsom mycket annat, warit uppdiktadt af Finnarne. För sin sjuklighet måste han sitta i predikstolen. Respondens wid prest mötet 1694. Medtagen af ofta för stor ansträngning afled han 6 Juli 1697. Hedrades med likpredikan af Biskop Carlsson 19 Sept.

Gift 4 Juli 1676 med Catharina Arendz, dotter af Krusbjörnska famillens Bokhållare i Säther P. Arendz, död derst. 1 Oct. 1707, i 49:de året. Barn: Henric, BancoFiscal; Catharina, g. m. Mag. P. Schultzberg, Pastor i Malma.

Skrift: Henr. Müllers Kors- Bot- och Böne-Schola. Öfwersättning. Westerås 1685. 12:o. Ibid. 1763. 8:o.

6. Johannes Andreæ Fellenius. Född i Fellingsbro 10 April 1658. Fadr. till slut Kyrkoh. i W. Schedwi. Sändes till acad. 1673. Pwgd straxt efter nya kyrkoordningen allena 18 Juni 1689, såsom utnämnd Bataljons-Predikant wid Westmanlands regimente. Pastor ibid. 1696. Biträdde tillika i en och annan församling. Då nu Ljusnarsbergs församling war ibland de få consistoriella lägenheterna, fick han, efter ordin. wal, Biskopens fullmagt dertill 2 Maj 1698. Predikade wid prestmötet 1712. Hade den olyckan, likasom företrädaren, att för twister och owänskap här räkna beswärliga dagar. I Visitations-prot. 1708 ses Bergmästaren Swedbergs klagomål och angifwelser emot honom i BergsCollegium. Swårt är dock att dömma hwilkendera haft orätt. En annan motgång beröfwade honom helsa. och krafter för all hans tid och påskyndade hans slut. På en hemresa ifrån Stjernfors 25 Dec. 1715 körde han med sin hustru och Adjunct ned på sjön Ljusnaren. De lågo flera timmar i wattnet och woro nära liflöse då han med henne räddades, men Adjuncten Breumer drunknade. Lefde sedan till 28 Juli 1720.

Gift 30 Nov. 1698 med Helena Gustaviana Elvius, som blef omgift med den följande. Barn: Andreas, Bergwerksinspektor i Lappmarken; Helena, g. m. Prosten i Orsa Mag. D. Schedvin; Susanna, g. m. Pastor Mag. J. Schedvin i Kungsåra; Gustaviana, g. m. Bergsfogden Joh. Smidt; Anna Elis., g. m. Commin. i Gunnilbo J. Arhusius och hans successor Jon. Bergnell.

7. Mag. Petrus Lundius. Född i Barkarö 27 Juni 1678. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1695. Hade ständigt condition och deribland en 12 år hos Rådman Zachrisson i Norrköping. Magister 1710. Kom då till Öfwerste Liljehöks enkefru Frih:nan Brita Bonde. Pwgd 26 Mars 1713, kallad af Kongl. Rådet Grefwe Carl Gyllenstierna. Erhöll 1718 Kon. Carls fullmagt att wara Pastor för Sluproddare-regimentet, som uppsattes i Carlscrona, och då det följande år upplöstes blef han utan tjenst. Utsedd 1720 att upprätta det fattiga huset efter Pastor Fellenius, mottogs han gerna af församlingen och tillträdde 1721. Vic. Contr.Prost 1743 och derefter Honorarius. Concionator wid prestmötet 1722. Wärdig prest, så i lefnad som embete. Uppfyllde samwetsgrannt sina åtagna förbindelser. Ansenlig till wäxten med wördigt utseende. Död 12 Febr. 1747.

Gift 19 April 1721 med Helena Gustaviana Elvius, företrädarens enka, dotter af Prosten G. Elvius i Rättwik, f. 1673, död 10 Juli 1732. Efter henne gafs en oblats-ask af silfwer till kyrkan, hwarpå han låtit teckna hennes minne och sin saknad. Efter honom skänktes en dopskål.

8. Mag. Isac Isacsson. Född i Munktorp 20 Mars 1692. Fadr. Isac Westman, då Pædagog, blef död såsom Pastor wid Lifregimentet. Stud. 1712 och uppehöll sig länge i Upsala, till dess han i hast 1725 aflade alla specimina och blef Magister. Rector Scholæ i Nora 1728. Pwgd 24 Mars 1729. Opponens wid prestmötet 1737. Deltog ofta i kyrkotjensten och wisade deruti synnerlig werksamhet, men stundom en myndighet som ej war honom tillständig. Sent och dock föga förbättrades hans swaga wilkor, då han 1747 waldes till Pastor här. Synes tillträdt 1749. Tjensten war honom tung och efter Commin. Sernanders död 1754, då han länge war allena, skref han till Biskopen: "I synnerhet plåga mig de många socknebuden i denna widsträckta församling och när jag ensam måste communicera 300 personer, som hände sistl. bönedag, då jag förut skriftat och predikat både ottesång och högmässa." Adjunct hade han swårligen råd att löna. Den convention, som han 1755 ingick med bergslaget om lönen, misshagade hans efterträdare, isynnerhet N:o 12, som säger att "han af enfaldighet lät narra sig, eller ock hade någon fördel derwid för sig sjelf." Enfaldig war mannen wisst icke, egennyttan synes ock twetydig, men han hade icke den ihärdighet, som anmärkaren sedan wisade. Död 18 April 1760.

Gift 30 Sept. 1729 med Christina Margareta Christiernin, dotter af Brukspatron Chr. Christiernin i Skinnskatteberg, f. 1705, död 18 Nov. 1766. Då war annan tid än nu. Skulden war i huset stor och öfwer tillgången, och dock wågade ej Cons. föreslå ett extra nådår. Barn: Christina, ogift; Margareta Cath., g. m. Bergsmannen Eric Pehrsson på Kloten; Emanuel, död ung; Isac, Häradsskrifware; Maria, g. m. Sockerbagaren Christophersson i Götheborg.

9. Mag. Johan Netzel. Född i Norberg i Mars 1712. Fadren af lika namn war Bruksinspektor, sedan wid Horndal i By socken. Modren Marg. Lemoine. Sändes med Informator 1723 till acad., der han länge fick uppehålla sig och blef Magister 1740. War redan 1738 antagen till Amanuens wid academ. bibliotheket. Blef nästan på en gång 1744 kallad till Huspredikant af RiksR. Grefwe Th. Bielke och af Kammarherren Baron Carl De Geer till Commin. i Ö. Leufsta af Upsala stift. Pwgd 28 Sept. s. å. Efter en berömlig Past.ex. 1760 föreslagen till detta pastorat, det han erhöll 15 Dec. s. å. Tilltr. 1762 och introd. af Biskopen 12 Febr. 1763. Wid detta tillfälle hade N. inga penningar, att efter sedwänja gifwa Biskopen, hwarföre efter samråd med en wän, den medföljande Lectorn, han bjöd Biskopen en gammal ärfd silfwerkanna. Den rådgifwande wännen uppgifwes warit då warande Lectoren Herweghr. [S. 87, inte 88. /SZ] Emot förmodan mottogs densamma, till mångas förtrytelse. En sockenherre lät derpå göra och tillställa Netzel en kanna, till storlek och form alldeles lika den gamla, med inscription: "Maken till den som Bispen tog, hwaråt hela orten log." Om hans korta wistande här yttrar nedanst. N:o 12: "Efter 5 års erfarenhet af alla de oskick, som här föröfwades, samt trassel och oreda i allt, ledsnade han och sökte sig åter till sitt Löfsta." Han fick också kallelse 1765 att blifwa Kyrkoh. der, och flyttade 1767. Opponens wid prestmötet i Upsala 1774. Prost 15 Mars 1775. Död 8 Juni 1786.

Gift 1746 med Jacobina Ekholm, dotter af Prosten Mag. Nils Ekholm i Hedesunda, Gestrikland, och Cath. Hallenius, f. 1726, död 21 Oct. 1806. Barn: Johan Jacob, f. 1747, Borgmäst. i Nora; Nils Eric, Past. et Præp. i Hedemora; Carl Gustaf, Bruksinspektor; Isac, Tullinsp.; Pehr Göran, Kronofogde; Abraham, Prost i Hedemora; Ludwig Emanuel, v. Notarie i Swea Hofrätt; Israel, Handelsbokhållare.

10. Johan Morelius. Född 23 Dec. 1716 i Mora. Son af Exped.fogden Hans Morberg och Elisab. Gussarvius, dotter till ofwanst. N:o 4. Efter att hafwa wäl anwändt sin ungdom wid Westerås lärowerk och ifrån 1737 flera terminer wid acad., lemnade han en tid boken och följde såsom Proviantskrifware på galeren Lustig under Finska campagnen 1741. Hemkom följande året och återtog straxt studierna för att blifwa prest, hwartill han inwigdes 20 Sept. s. å. Antog först Adjunctur hos Pastor i Serna, och 1747 lika tjenst i Nora. Commin. derst. 1755. Föreslagen hit 1766, men för en långwarig twist emellan församlingens ledamöter angående rösträttighet wald och befullm. 1768. Med wackra insigter och gåfwor, isynnerhet ypperlig mässeprest. Gjorde icke oäfna försök i latinska poesien. Ordningsman så i församlingen som i sitt hus. Hade möda och harm till boställsegornas förswarande. Owänner införde i avisorna 1777 osanningar till hans förklenande, dem han i samma tidningar wederlade med socknestämmo-protocoll. Hade 1750 warit Notarius och 1760 Respondens i prestmötet. Rördes af slag 1783, och sedan flera gånger. Död 25 April 1789.

Gift 1. 22 Nov. 1748 med Anna Maria Sjägstedt, Rådmansdotter i Nora, som dog 30 Dec. 1763, 33 år gammal. Barn: Christina Elisabeth, g. m. efterträdaren. 2. 6 Jan. 1765 med Magdal. Charl. Wester, dotter af Brukspatron Wester på Hagby, f. 1739, död 3 Juni 1780.

Skrift: Skrifte-Tal wid Hustru Lisa Ersdotters afrättning 1777.

11. Johan Lindberg. Född i Fahlun på gamla Herrgården 25 Febr. 1743 af Grufwearbetaren Olof Persson och Märta Skytt. Gick i stadens skola och war sinnad äldre blifwa wid fadrens handtwerk, men genom en kamrats olycka i eller wid grufwan blef han afskräckt derifrån, och fortsatte att studera så att han 1765 kom till acad. Pwgd 25 Mars 1768, kallad af ofwanst. Morelius till hjelp i Nora och flyttade s. år med honom hit. Det obehagliga hände honom 1778, att begärd af församl. på Capellansförslaget, blef han dock wid walet förbigången. Erhöll Skolmästaretjensten i Norrberke 21 Maj 1780, men kom aldrig att ditflytta, utan bestridde, med Consist. tillstånd, den sysslan genom vicarier och förblef här hos sin swärfader, under hwars sjuklighet han hade församlingens wård. Past.ex. 11 Dec. 1782. Genom Kongl. Resol. kom han på förslaget efter honom, och blef Pastor på stället 9 Mars 1790. Hade sina meriter, men ansågs hålla mindre god ordning, en följd af brorskap och nog mycken förtrolighet med bönderne. Död 20 Maj 1797. Begrofs 11 Juni med sermon af Prosten Westén.

Gift 28 Jan. 1783 med Christina Elisabeth Morelius, företrädarens dotter, f. 1752, död i Linde 1825. Barn: Anna Maria, f. 1783, ogift; Margar. Sophia, f. 1787, död 1826; Johan Fredric, f. 1792, Officer wid Lifdrabanterna.

Skrift: Tal till Dal-Fri-Corpsen 1788.

12. Eric Hammarström. Född i Stora Tuna 11 Maj 1750. Klockaren derstädes af lika namn hade denne son med sin sednare hustru Anna Andersdotter. Halfbroder war Prosten i Bjursås. Med en swag fysik ifrån början, faderlös inom några weckor och stadd i knappa wilkor kunde han wisst icke förmodas blifwa den arbetsamme och ihärdige man, som han dock blef. Stud. 1771. Pwgd 5 Juli 1774. War derpå ett år Adjunct i Lima, ännu kortare tid i Thorsång och kom 1776 till Prosten i Fahlun. Ordin. Adjunct med lön af församl. 1784. Tillika Predikant wid Grufwan, för fångarne i Länsfängelset och wid Noors hälsobrunn 1786. Hade på ett år tre missgerningsmän att bereda till döden. Commin. för Stads- och Landsförsaml. 2 Sept. 1787. Past.ex. 6 Nov. 1783. Kyrkoh. här 17 April 1798. Tilltr. 1800. Ständigt sjuklig dignade han mången gång i Fahlun under odrägligt arbete, men hemtade nya krafter. Swag och nedtryckt till utseende hade han en själ som reste sig mot alla hinder. Genomdref med framgång i Fahlun en process om Capellanernas af ålder bestämda lön. Wisade ock här lika werksamhet för tjenstens pligter och rättigheter. Utwerkade sig 1806 Kongl. Resolution att för sin tid återfå den gamla förläningen af 16 t:r spannmål, som wid företrädarens tillträde blifwit indragen. Nyttjade hwarje ledighet att forska och anteckna i theologien, historien och församlingarnas häfder. Om denna församling och dess inbyggare m. m. ifrån början till sin tid samlade han underrättelser till en stor bok, som kom i främmande hand, men skänktes sedan till kyrkan. Död efter långwarig och smärtsam sjukdom 21 Maj 1813. Sjelf skref han tacksägelsen, som upplästes efter hans död. Begrofs 13 Juni af Pastor i Ramsberg.

Gift 17 Juni 1779 med Sara Margareta Todenius, dotter af Inspektoren på Mattsbo bruk L. Todenius, f. 23 Jan. 1754, död 6 Nov. 1821. Af 8 barn: Anna Elisabeth, g. m. BergsGevald. Joh. Nylén och hans successor Jon. Jonell; Lars Eric, Commin. i Badelund; Anders Petter, sjuklig, död 1839; Carl Johan, v. Pastor, Commin. i Kungsåra; Eric Gustaf, Phil. Mag., Collega Scholæ i Westerås.

Skrifter: Pred. på Söndagen Sexagesima. Sthm 1783. Dito på 2:dra Sönd. i Fastan. Fahlun 1787. Tal till Nattwards-Ungdomen. Ib. 1788. 8:o. Äldre och Nyare Märkwärdigheter wid Stora Kopparberget. 1 Saml. Fahlun 1789. 2 Saml. 1790. 3 Saml. 1791. 4 Saml. 1792. 8:o.

13. Anders Östmark. 1813. Tilltr.1815. Se Past. i Åhl.

14. Gustaf Godenius. 1830. Tilltr. 1831. Se Past. i Gustafs församling.

15. Johan Daniel Westholm. Född i Swedwi 5 Oct. 1801. Fadr. Kyrkoherde, död tidigt, lemnade honom i behof, som wänskapen lindrade. Stud. 1823. Pwgd 24 Dec. 1824 till Pastors Adjunct här. Biträdde endast en kort tid i Hellefors. Past.ex. 15 Sept. 1832. Andre Commin. i Westerås 28 Aug. 1833. Tilltr. straxt. Wann der utmärkt kärlek och förtroende. Kyrkoh. här med i det närmaste enhällig kallelse 3 Juni 1839. Hedrades wid afflyttningen s. år med en betydlig gåfwa af silfwer och en hjertlig afskedssång.

Gift 2 April 1829 med Elisabeth Marg. Ericsson, dotter af Brukspatronen i denna församling J. N. Ericsson och M. C. Wessling, f. 31 Jan. 1810. Barn: Gustaf Alfred, f. 24 Jan. 1832; Henric Joh. Nicol., f. 27 Nov. 1833; Maria Amalia Charlotta, f. 8 Jan. 1837; Carl Daniel, f. 18 Nov. 1838; Bernhardina Carolina Ulrica, f. 22 Nov. 1842.

2. Comministrar

Ericus Matthiæ Browallius Johannes Isaci LundJohannes Olai NibeliusMatthias Johannis SpongiusJoannes SwedoniusJohan SernanderEric KihlEric BergwallPehr MareliusIsac AdamssonLars Eric HammarströmEric SchillanderJohan Georg RomanJohan Petter Strandell.

1. Ericus Matthiæ Browallius. Den förste 1650, sedan den af Consist. hitsände Christopher Matthiæ icke blifwit af församl. mottagen. Se Past. i Gagnef.

2. Johannes Isaci Lund. Född i Badelund. Fadr. Pastor. Stud. i Upsala 1642. Skollärare wid bruket härstädes 1651. Pwgd 1654 och följ. år Commin. Hade stor del i församlingens beswär emot Pastor Rattkind och gjorde hela tjensten medan hans process påstod. Begärdes till Kyrkoh. här 1662, som ej lyckades. Död 16 Dec. 1664.

Gift med Ebba Olofsdotter Sparf, som med sju barn efterlefde. Isac blef Bruksinspektor; Nils nämnes wistande i socknen.

3. Johannes Olai Nibelius. Född i Stora Schedwi och Nible af hederligt bondfolk. Fadren uppgifwes warit Kyrkowärd, hwilken heder äfwen son efter fader till sednare tid säges innehaft. Besökte troligen icke acad., men synnerligen gynnad af då warande Pastor i Schedwi, slutl. Biskopen Joh. Gezelius, fick han begagna de theol. föreläsningar, som den nitiske mannen höll för lärgiriga ynglingar på orten. Blef dess Adj. då han 19 April 1654 allena prestwigdes. Straxt derpå tillika Skolmästare i församl. Commin. här 1666, sedan Pastor loci enkom warit till Westerås att på egna och socknens wägnar begära honom, hwarföre han fick 20 daler respenningar. En rättsinnig lärare, som Pastor Gussarvius antecknat för sin kära och trogna medbroder. Död 1675. Begrofs 19 Sönd. e. Trin.

Gift med Brita Larsdotter, hwars fader L. Swillingius warit Pastor i Björskog, död 1683, begrofs Midf.Söndag. Af 8 barn: Jacob, Commin. i Hubbo; Johan Nibell, Handlande i Stockholm; Lars, Bonde; Anna, ogift 1674.

4. Matthias Johannis Spongius. Född i Haraker och Spånga by. Stud. 1668. Collega Scholæ i Lindesberg 1673 och Pwgd s. å. Pastor synes hafwa förrättat hela tjensten, af wälwilja mot sterbhuset, till dess denne begärdes till Commin. 1678. Mycket älskad söktes han i Consist. 1687 till Kyrkoh., som nekades i anseende till en mera förtjent. Nämnes ock såsom en skicklig bokbindare. Död 1689.

Gift med Helena Larsdotter, som med sina döttrar lefde i den uselhet, att Past. Bjurbeck 1696 erbjöd sig söka få in henne i Danwiks hospital och Biskopen gaf recommendation. Hon lefde dock i Arboga 1702. Barn: Anna, g. m. Bergsman And. Jansson i Bråten; Elisabeth, g. m. Eric Månsson wid Bruket och Anders Jacobsson i Hyttnäs; Maria.

6. [Felnumr.] Joannes Swedonius. Född i Swedwi 1644 Fadr. Eric Kumblæus, Pastor. Stud. 1671, men uppehöll sig sedan i Westerås till 1679, då han 9 Mars blef pwgd. Såsom Adjunct hos Pastor i Wenjan och efter honom Nådårspredikant söktes han till efterträdare, emedan han der hade jord efter swärfadren, och en annan kunde icke begå sig med det swaga bostället i en så fattig församling. War sedan Vicarius på flera ställen, sist 1686 i Äppelbo, der han sökte uttränga den suspenderade Capellanen, som dock blef restituerad. Pædagog i Nås 1687. Commin. här 1690. Icke wäl anskrifwen i Consist. Hade egen gård och jord i Elgfallet i denna socken. Fick 1718 uppdraga tjensten till sin måg, afflyttade och dog 1 Febr. 1720.

Gift med Kerstin Mattsdotter, dotter af Kyrkoh. Matthias Olai i Wenjan, som efterlefde och höll krog af wärsta slaget. Barn: Eric Swedman, Pædagog och Klockare här, afsatt; Christina, g. m. Swen Hansson i Drängsarfwet; Johan; Maria, g. m. den följande.

7. Johan Sernander. Född i Lima 9 Aug. 1690. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1712. Pwgd 8 Oct. 1716. Kom straxt att biträda förest. Herr Jöns. Med Consist:i bifall och församlingens nöje Commin. här genom swärfadrens cession 1718. Ordentlig prest, utan buller och föga bemärkt. Innehade tjensten till sin död 1 Mars 1754.

Gift 21 Oct. 1718 med Maria Swedman, företrädarens dotter, f. 1697, död 29 Aug. 1778. Af 7 barn: Johan, Klockare i Lindesberg; Samuel, Bokhållare; Maria, död ogift; Eric, Kronolänsman; Christina, g. m. Klockaren och Organisten G. Marelius i denna församling.

8. Eric Kihl. Född i Säthers socken i Sept. 1718. Fadren Petter Kihl, Bokhållare wid Betsbergs grufwa, war sonson af en Commin. Kilander i Hedemora. Stud. 1738. Pwgd 20 Dec. 1742. Först Adj. i Wika blef han följ. år af den upproriska Dal-allmogen twingad att medfölja till Stockholm, men undgick all ledsamhet, då han bewisat sin oskuld. War sedan medhjelpare hos Pastor i Hedemora och slutligen i Söderberke. Efter förslag enhälligt kallad till Commin. här 1754. V. Pastor under vacancen 1760. Med sjukligt bröst död 31 Oct. 1766.

Gift 1756 med Christina Norling, f. i Söderberke 1722, död 14 Nov. 1803. Barn: Pehr, Lars och Nils Gustaf, död före modren; Anna, f. 1760.

9. Eric Bergwall. Född i Sura 28 Juli 1726. Fadr. Commin. Stud. 1750. Pwgd 21 Dec. 1754, hitkallad till biträde af Kyrkoh. Isacsson. Flyttade till Pastor i Möklinta 1762. Hans minne upplifwades i församl. då han 1767 profwade till sacellanien. Fick stor pluralitet röster och tilltr. 1768. Slag påskyndade hans död 28 Aug. 1777.

Gift i Maj 1769 med Juliana Achrelius, prestdotter ifrån Upsala stift, f. i Åkers socken 1734, död 1786. Af deras 4 barn lefde endast någon tid Eric Niclas, som bodde i Stora Bråten.

10. Pehr Marelius. Född i denna församl. 20 Aug. 1747. Föräldrarne ses under ofwanst. N:o 7. Kom 1769 till acad. War en tid v. Rector Cantus wid Westerås lärowerk och Sångare i Domkyrkan, förrän han 17 Aug. 1774 blef Infer. Collega Scholæ i Arboga. Pwgd 28 Aug. s. år och tillika Adj. hos Commin. derstädes. Ehuru med Pastors Adj., som hade församlingens förord. i Cons. föreslagen till denna sacellani 1778, fick han stor öfwerwigt wid walet, genom sin sång, hwaruti han war en mästare, med både stark och behaglig röst. Befullm. 27 Juli. Mässade wid prestmötet 1787 i Domkyrkan, men war då förswagad. För sitt sjuka bröst måste han hålla vicarius någon tid och war för läkarewård i Köping, då han dog 23 Juni 1793.

Gift 6 Maj 1779 med Maria Catharina Wallin, dotter af Frälseinsp. L. Wallin, död 8 Sept. 1794, 36 år gammal. Barn: Pehr Gustaf, Bruksinspektor; Carl Johan, Färgare, troligen i Finland; Dorothea Christina, g. m. Exped.Fogden Askeroth; Maria Sophia; Ulrica Lovisa.

11. Isac Adamsson. Född i Skultuna 8 Maj 1755. Fadr. Arbetare wid Messingsbruket. Stud. 1778. Pwgd 27 Jan. 1781. Tjenade skickligt hos Pastores i Haraker, Kohlbeck och Ramnäs till dess han 1796 fick tillträda denna Commin.tjenst, hwarå han 10 Mars 1794 fått fullmagt. War ock 1797 så wäl ansedd, att han under pastorsledigheten fick det uppdrag, att såsom vice hafwa församlingens wård, men efter några år förföll han till oordentlighet, som allt mera tillwexte. Öfwer hans oskick, liderlighet och ondska måste Contr.Prosten hålla undersökning 14 Maj 1809, då församl. alldeles nekade att han kunde förestå tjensten, utan påstod vicarius, som ock blef förordnad. Kyrkoh. Hammarström sökte hans förbättring, men förgäfwes. Prosten Swederus i Näsby tillskref honom ett ganska skarpt och tillika skönt bref, men det werkade intet. Död 20 Nov. 1812.

Gift i Maj 1794 med Margareta Carlstedt, dotter af en Tullskrifware, f. 1752, död 1826. Barn: Carl Fredric, som är uppgifwen blifwit Organist i Christinehamn.

12. Lars Eric Hammarström. 1813. Se Commin. i Badelund.

13. Eric Schillander. 1820. Se Commin. i Linde.

14. Johan Georg Roman. 1826. Se Commin. i Nora.

15. Johan Petter Strandell. Född 1 Sept. 1799 i Björskog. Fadr. Mjölnaren och Byggmästaren J. Strandell. fodren Br. Cath. Wahlström. Stud. 1820. Pwgd 3 Juli 1823. Först Pastors Adj. i Wåhla. Nådårspredikant i Barkarö 1826 och Pastors medhjelpare ib. 1827, men korrt derpå hos Prosten i Nora. Commin. här 3 Dec. 1836. Tillträdde 1837. V. Pastor 1839.

Gift 13 Jan. 1831 med Anna Maria Frumerie, dotter af Sergeanten C. L. Frumerie och C. E. Hasselström, f. i Askersund 4 Oct. 1810. Barn: Carl Justus, f. 1831; Hilda Charlotta, f. 5 Dec. 1833; Knut Johan Salomon, f. 8 Juni 1836; Robert Michael, f. 29 Sept. 1839; Emilia Augusta, f. 13 Dec. 1840; Joseph Oscar, f. 22 Dec. 1842.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 28 november 2019.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt