Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Lima och Transtrand

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Jacobus Paulus HermanniHermannus PauliJohannes Næsboethii NederstadiusJohannes Erici SernanderNicolaus ReuterhusiusDaniel SeberusJohan GezeliusJohan Aspman Johan GezeliusJohan ÆhseliusDaniel GodeniusLars RestadiusOtto Carl von Knorring.

Jacobus nämnes här i ett Biskop Ottos bref 1519, men är troligen densamme, som wid den tiden war Curatus i Malung. Ty ehuru Lima 1510 fick aflatsbref af samme Biskop och Biskop Carolus redan 1321 visiterat i Lima, nämnes dock icke någon annan Curatus, utan war troligast socknen annex till Malung ända till den följandes tid.

1. Paulus Hermanni. Son af Kyrkoh. Herman Pålsson i Malung, war Capellan för båda församl. då han 1593 underskref Upsala mötes beslut. Då Lima församling klagade 1616 för Kon. Gustaf Adolf, "att presten hade långt draga dit ifrån Malung, trängde hårdt på att få egen sittande prest, och Konungen förnam Herr Påvel wara i Capitlet godkänd kunna en församling förestå", samtyckte han med sitt bref 8 Sept. s. år, att socknen måtte skiljas ifrån Malung och 1 Aug. påfölj. insatte Biskop Bellinus Paul Hermanni till förste Pastor. Han war då redan till åren, skötte sin tjenst med allwar och uppdrog pastoratet åt sin son några år förrän han dog 1640. Begrofs 6 April.

Gift med Brita Staffansdotter, som 1642 fick af Landshöfd. Kruse frihetsbref på ett hemman för alla utlagor. Kända barn: Herman, fadrens efterträdare; Petrus, Past. i Malma; Pål, bofast och gift i Lima; Clara, g. 1632.

2. Hermannus Pauli. Född 1593 af nyssnämda föräldrar här i Lima. Upptog namnet Orostander, men skref sig wanligen Westro-Dalekarlus. Hade studerat 12 år i Westerås skola och ett halft år i Upsala med godt testim. af Rector acad., då han 1621 wigdes till sin faders Capellan. I Sewalla träffas han 1626 såsom Adj. och nästan v. Pastor, medan socknen war laggd under Pastor i Tillberga, men 1627 hemkallades han åter till Lima. Med hustru och barn hafwande knappt uppehälle hos sin fader, nödgades han 1633 klaga för Biskopen öfwer gubbens hårdhet, som nekade honom all annan lön och förhöll hans inkomst af församl., så mycket swårare, som fadren "genom hemkallandet förspillt det goda brödet han i Sewalla hade af sin gode paterfam. och ett folk, som han aldrig kunde önska sig bättre." De i Capellet begärde 1635, att Hermannus måtte flytta och bo hos dem, men fadren skref till Biskopen, att han då ej kunde hålla sin son med hustru och barn kosten. Ehuru den gamle i lifstiden cederat pastoratet till honom, fick han dock ej fullmagt derpå förrän efter dess död 6 Febr. 1641. Utom andra partes predikade han i prestmötet 1643. War Riksdagsman 1647. Ja, han är ock antecknad att redan 1634 hafwa haft det förtroendet. En hedersman, som med klok hushållning bergade sig och många de sina på den torra orten. Död 20 April 1664.

Gift med Kerstin Sewallius, Kyrkoh. i Sewalla Ol. Sudermanni dotter, död 19 Juni 1668. Barn: Johan, Pastor i Thortuna; Herman, Samuel och Elias synas alla hafwa stadnat på orten; Brita, g. m. fadrens efterträdare; Marina, g. m. Matts Nilsson i Lima.

3. Johannes Næsboethii Nederstadius. Född i Thortuna och Nedersta i Juni 1616 af Skattebonden Näsbo Larsson och Kerstin Göransdotter. Depon. wid acad. 1635, men återkom till Westerås för att i Collegium Pietatis, ett werkligt prestseminarium, beredas till embetet. Pwgd 25 Mars 1644 och sattes till Skolmästare i Fellingsbro. Kom der i elakt rykte för klockarens hustru, blef frikänd wid tinget men sökte sig borrt och blef 1646 Commin. här. Förblef med tålamod till 1665, då han 26 Juli utn. till Pastor efter swärfadren. Wisade flera gånger sin kunskap i prestmöten. War ock 1675 Fullmägtig på riksdagen. Den egendom, som han med swett och bekymmer förwärfwat i socknen till bästa för hustru och barn, förlorade han till det mesta för skantsbyggnaden, som derpå anlades. Han hade hållit soldat derföre, betalt utlagor, äfwen underhållit utskottskarl på skansen m. m., utan ersättning. Fick wäl Konungens bref på Österby i Stora Tuna, men samma hemman återtogs och lades under militien, och annat i dess ställe nämnes icke, ehuru han sökte genom Consist. m. m. Sökte ifrigt att i sin lifstid få säkerhet för mågen på pastoratet, men ej heller det lyckades. Död 8 Oct. 1688. Begrofs med sedan tryckt likpredikan af Pastor i Nås Mag. Is. Sewallius.

Gift 1 Nov. 1646 med Brita Orostander, företrädarens dotter, f. 1625, död 1700. Af 7 barn, som kallade sig Näsman: Pehr, Hemmansegare och Handlande i Lima, g. m. Maria Rosenlund, hade flera söner i presteståndet; Johan, Rådman och Handlande i Fahlun; Lars, också Rådman ib.; Maria, ses straxt nedanföre; Christina, g. m. Kronolänsmannen i Nås Matts Mattsson i Haga, fader till Pastor Hagström i Haraker.

4. Johannes Erici Sernander. Född i Serna 21 April 1660. Fadr. förste Kyrkoh. derstädes. Måste hårdt sträfwa fram och tillbaka för skolegången i Fahlun, men war synnerligen läraktig och kom 1677 till Ups. acad. Pwgd 14 Febr. 1683 och straxt här Pastors Adj. Snart måg i huset och mycket omtyckt af församl., söktes han i Cons. flera gånger då swärfadren blef allt mera swag, att före dess död insättas i pastoratet. "Huset war i skuld och fattigt för fyra misswextår. I prestgården war ej inventarium, qwickt eller dödt, socknen utarmad och kunde ej hjelpa till nytt bo. En på orten okänd, som ej war wan blanda mäsk, agnar och bark i brödet, kunde illa der taga sig fram. Sernander hade ock länge gjort nästan all tjenst och såsom v. Pastor skött församl." Allt detta halp icke i den gamles lifstid. Ändtligen i Maj 1689 samtyckte Biskop och Cons. "för det han hade godt loford om sin qwickhet och goda gåfwor. Han tjenade ock bäst sitta der, efter han wid de gränseorter född och uppfödd war." I sanning war han en qwick, förståndig och driftig prest, men ock för tiden och orten framför de fleste hyfsad. Respondens i prestmötet 1690 och predikade 1691. Död 15 Juni 1697.

Gift 11 Nov. 1683 med Maria Näsman, företrädarens dotter, f. 1659, död i Fleckebo 7 Maj 1711. Barn: Margareta, g. m. Kyrkoh. A. Hoffman i Fleckebo m. fl.; Brita, f. 1686, g. m. Skepparen Mårten Andersson i Westerås och Hattmakaren Math. Langberg, som lärer warit Brukspatronen och Ridd. Fredr. Langenbergs farfader; Johan, Commin. i Ljusnarsberg; Eric, Commin. i Skinnskatteberg, f. korrt före fadrens död.

5. Nicolaus Reuterhusius. Född i Rytterne 12 Aug. 1650. Fadren Nicol. Krok, Kyrkoherde. Stud. 1675. Pwgd 16 Juli 1682 och derpå Pastors Adjunct i Norrberke. Skötte nådåret efter Commin. ib. 1685 och blef 1686 ordin. Commin. på stället. Respondens i prestmötet 1692. Efter Sernanders död gick församl. till Konungen om enkans conservation och Kon. Carl XII skref sjelf wackert sitt namn under remissen till Biskop och Consist. 4 Jan. 1698. Men derpå hades icke afseende, ehuru i sterbhuset woro twå enkor och fyra barn, det yngsta ej årsgammalt. Huru Reuterhusius fick pastoratet nämnes icke, men 1699 hade han här tillträdt med föga hugnad. Skref 1700, att på fem år hade misswäxt twingat en stor del af folket att gå bort utur socknen, och 58 gårdar woro då tomma. Många hemmawarande kunde ej bruka sin jord. De lefde ock i ständig fruktan för infall ifrån Norge. Lika jemmer war äfwen 1711 m. fl., då ock utlagorna blefwo allt swårare. Död 19 Dec. 1717.

Gift 1685 med Elisabeth Segerstadius, Kyrkoherdedotter i Ramsberg och enka efter Commin. Littorin i Norrberke, död 26 April 1722. Barn endast Nils, död Stud. 26 Aug. 1708, 22 år gammal.

6. Daniel Seberus. Född i Thorsång 1669. Fadr. Commin. Stud. 1687. Pwgd 3 Oct. 1693, kallad till Huspred. af Grefwinnan Lindsköld och biträdde äfwen Pastor i Odenswi, der hon bodde. Sändes efter någon tid till Köping, att göra tjensten för den mållöse Commin. Gälman. Vocerades 1695 af Patron Cederborg till Brukspred. wid Norn, med förbehåll att wara ogift, men bröt contract. War dock lycklig att snart blifwa Commin. i Hedemora. Icke sin stränge Prost Mag. G. Holstenius till behag, utan blef 1698 i Cons. swårt anklagad af honom för embetsfel och ännu mera för sturskhet. Prosten war känd att hårdt behandla sina underprester och Seberus förklarade sig tappert. Deraf synes ock nog tydligt att anledningen till klagan i åtskilligt war temligen sökt. Kom upp till öfre sacellanien 1712. Kyrkoh. här 1718 och är icke likt, att Konungen befattat sig med denna swaga lägenhet. War Respondens i mötet 1712 och predikade 1721. Död 25 Nov. 1731.

Gift 1. 1695 med Brita Schilling, Kyrkoh.-dotter i Odenswi. 2. 11 Nov. 1713 med Catharina Carlbaum, hwilkens fader uppgifwes för Kronofogde, f. 1694, död 1763. Barn med den förra: Sara, f. 1697, okänd, liksom de öfriga. Af den andra: Elisabeth, g. m. P. Hedendahl i Hedemora; Margareta, g. m. P. Muhr. Flera döde i barndomen.

7. Cand. Johan Gezelius. V. Pastor här, blef Ordin. 11 Sept. 1732. Tilltr. 1733. Se Past. i Orsa.

8. Johan Aspman. Född i Warggården wid Fahlun Sim. Judæ dag 1689. Fadren BergsRådmannen Jacob Ingelsson, broder till Prosten Aspman d. ä. i Linde, war en för sin tid märklig och wida känd man. Modr. Helena Hellenius, Kyrkoh.-dotter i Sundborn. Kom 1710 till Ups. acad. Sattes 1711 till Collega Scholæ i Linde. Skollärare wid Wedewågs bruk 1714. Apologist i Fahlu skola 1722. Lefde i knappa wilkor och måste söka sin bergning med extra arbete. Då han derföre 1726 anmälde sig till ordination gaf Prosten Björk honom den skrifwelse med sig, att han war en trägen skolkarl, men haft ondt om tid att uppdrifwa egna studier. Han kände dock religionslärans förnämsta artiklar och kunde tydligen framställa dem med ett rent mål, som han wisat när han, efter Biskopens tillstånd wågat sig på predikstolen. För öfrigt, "likasom till en, äfwen kostelig byggnad, fordras så wäl gemene arbetare, som högre och klokare, äfwen så i Guds församling gagna lärare af olika pund." Pwgd 1 Nov. 1726. Måste dock ännu 20 år uttröttas med sina räkengossar. På förslaget hit 1746 med öfwade personer erhöll han betydlig öfwerwigt i röster. Tilltr. s. år och war en uppbygglig prest den korta tiden till sin död 4 Juni 1750.

Gift 31 Jan. 1712 med Helena Philipsdotter ifrån Hellefors, f. 1685, död 19 April 1741. Barn: Jacob, studerade, men synes dött tidigt; Johan; Catharina, förmodligen den som blef g. m. KrigsCommissarien Anger; Helena, förekommer nedanföre; Susanna, g. m. Pædagogen Arfslind i Söderberke; Sara, död ogift.

9. Mag. Johan Gezelius. Född i Fahlun 28 Mars 1709. Fadr. sist Pastor i Wika. Med Gradiner derstädes läste han privatim och följde till Upsala acad. 1723. Magister 1740. Pwgd i Stockholm 14 Maj 1741, då stiftets Biskop wid ordin. biträddes af de öfriga Riksdagsfullmägtige. Hade sin kallelse af Enkegrefwinnan Ribbing, f. Douglas, hwars son han informerade. Blef sedan Huspredik. och Informator hos RiksRådet Baron Cederström. Förordnades af Konungen 29 Maj 1742 att följa en trupp recruter af Dalregimentet till Finland, en icke wådlig men beswärlig förrättning, i anseende till tidens ställning, då den ene sökte hindra hwad den andre wille befrämja. På hemwägen hade han uppdrag af Canzleren att frambära till Åbo acad. Kallades 1743 till Adj. af Doctor Nordberg i Claræ församling och blef äfwen 1744 v. Pastor. Lemnade för särdeles orsaker Stockholm 1748 och mottog Adjuncturen hos Pastor i Fahlun. Kyrkoh. här 26 Nov. 1751. Egentligen war det hans förhastade giftermål och dess orsak, som beröfwade honom förtroendet och förhoppningarna i Stockholm. För sin faders oförtjenta lidande trodde han sig hafwa rätt till befordran af regeringen, men på alla hans ansökningar hades intet afseende. Detta pastorat tog han såsom ett nödbröd och ansåg sig ganska olycklig på den sterila orten under fjellen. Sjelf bildad saknade han bittert hyfsade menniskors umgänge. Författade en noga beskrifning öfwer Lima socken, som dock icke blef tryckt. Död 6 Juli 1767.

Gift 1. 1 Nov. 1747 med Catharina Elis. Tibell, dotter af Assessoren i KammarRevisionen J. Tibell, f. 1729, död 26 Maj 1749. Barn: endast Sara Elisabeth, g. m. Z. Grass, sist Commin. i Ihrsta. 2. 7 April 1752 med Helena Aspman, företrädarens dotter, f. 1716, död 18 Maj 1763. 3. med Brita Christina Lang, dotter af Capit. Lang i Thortuna, f. 1738, död 1 April 1809.

10. Johan Æhselius. Född i Äs by af Romfartuna socken 29 Sept. 1711. Fadren Matts Andersson, Academie bonde. Modr. Margareta Klefwing. Stud. 1734. Pwgd 17 Jan. 1741. Tjente i nådåret efter Commin. i Swedwi och 1743 hos Pastor i Lillhärad. Commin. i Elfdalen 1744. Kyrkoh. här 1768. Tilltr. 1770. ContractsProst 1779. Med stort hushåll och ofta misswäxt, dock nöjd i sin ställning. Af owanlig hälsa och kroppskraft, som underhölls af jemn rörelse och icke sällan strängt landtmannaarbete. Död 9 April 1793.

Gift 28 Juni 1744 med Helena Steinholtz, hwars fader Lars Steinholtz, Konstmästare wid Sala grufwa, blef dödskjuten wid en högtidlighet, då Konungen besökte orten. Modr. Maria Trygg. Hon war född 1715, död 8 Mars 1797. Barn, som ändrade namnet till Esselius: Lage, Auditeur, sedermera Kronobränneri-Inspektor i Götheborg ; Johan, Prost i Fellingsbro; Margareta, g. m. Commin. E. Forsström och Kyrkoh. L. Restadius här; HelenaChristina, död ogift 1835, 86 år gammal; Sara Catharina, g. m. Kronolänsman A. Frögelius och Commin. J. Uppström i Äppelbo; Gustaf, Underofficer wid Dalregimentet; Lars och Daniel, döde i ungdomen.

11. Daniel Godenius. 1793. Sökte hos Konungen få räkna dubbla år ifrån tillträdet, som nekades 3 Maj 1803. Se Past. i Grangärde.

12. Lars Restadius. Född i Resta, Ramsbergs socken, 20 Febr. 1752 af Bergsmannen Eric Ersson och Magd. Jansdotter. Hade sett sina 27 år då han kom till acad., och pwgdes 28 Maj 1784. War ett år Pastors Adjunct i Nås och kom derpå till lika tjenst i Lima. Nådårspred. efter Commin. ib. 1786 och, efter erhållet förslagsrum genom Kongl. resol., ordin. Commin. på stället 19 Febr. 1787. Kyrkoh.11 Mars 1805. Introd. af Contr.Prosten 4 Aug. s. å. En man icke utan duglighet, men af ett oslipadt och stötande genie, som någon gång blottställde honom. Sökte flera gånger, men på skämt, utan allegater, med anförda synnerliga meriter. Så uppgaf han wid en ansökning såsom merit, att han uppfostrat Prosten Forsström i Munktorp. Då han fick anmärkningar på sina ägtenskapslysningar, skref han så skarpt, att Landshöfding Nordin måste hjelpa honom från answar. Död 9 Jan. 1832.

Gift 1. 22 Nov. 1788 med Marg. Maria Esselius, företrädarens enka och Prostens i församl. dotter, f. 1747, död 10 Juni 1796. Barn: Carl Eric, Furir wid Dal-regimentet, f. 1790, död 1808. 2. 30 Aug. 1797 med Hedvig Ramsten, Borgaredotter i Upsala, f. 1763, död 30 Apr. 1804. Barn: Cath. Charlotta, g. m. Bonden Olof Ericsson i Lima; Lorentz, Kyrkoh. i Thortuna; Martina, g. m. D. Sundén, Kyrkoh. i Tillberga. 3. 20 Juni 1805 med Elisabeth Nedrin, Bondedotter, Commin. på stället Nedrins afkomling, f. 1784, död 23 Juli 1826. Barn: Sophia, g. m. Bonden Olof Larsson i Skällmo härstädes; Brita Elis., g. m. Nämndemannen Pehr Olsson ib.; Pehr Eric, Bonde och Fjerdingsman i Lima; Simeon, Gardist; flera döde i barndomen. 4. 7 Maj 1827 med Maria Christ. Rathsman, Prosten i Wenjan J. Leufqvists enka och Commin.dotter i Rättwik, f. 1773, död 19 Maj 1839.

Skrift: Ordets tröst af Ordets läsande. Pred. på 13:e Sönd. efter Tref. 1802. Westerås 1804. 4:o.

13. Otto Carl von Knorring. Född på Botholfsbo gård i Wika socken 2 April 1801. Fadr. Capitainen wid Dal-regimentet Otto Joh. v. Knorring. Modr. Sara Helena Myra. Stud. 1823. Gjorde 1825 en utrikes resa, då han besökte universiteterna i Göttingen och Leipzig. Sjuklighet uppehöll en tid hans curs i studierna. Pwgd 23 Maj 1829 och antog Adj. hos Pastor i Floda. Past.ex. 28 Maj 1831. Kyrkoh. här 10 Sept. 1832. Tilltr. 1834, sedan han ett år för sterbhuset förestått tjensten.

Gift 10 Jan. 1837 med Mathilda Elvgren, dotter af Inspektoren wid Bockhammars bruk P. Elvgren och Cath. M. Spongberg, f. 28 Juni 1813. Barn: Hilda Ottilia, f. 31 Aug. 1837; Augusta Theolinda, f. 31 Mars 1839; Otto Georg, f. 4 April 1841.

2. Comministrar

Olaus Stephani Hermannus PauliJohannes NäsboethiiAndreas Georgii HedemorensisPetrus Caroli HisingOlaus Petri NedrinusLars DahlCarl Johan AvelinAndreas TunborgMatthias ForsströmLars RestadiusDaniel HeinstedtSamuel TerserusAnders LeksénDaniel SundénCarl EckmanGeorg Carlsson.

1. Olaus Stephani, Capellan i Lima, underskref Upsala mötes beslut 1593. Torde hafwa ock hört till Malung men bott i Lima, såsom då warande annex. Igenfinnes ej widare.

2. Hermannus Pauli. Lima församlings förste enskildte Capellan 1621. Men på längre tid war icke Capellans-sätet i Transtrand för beständigt. Se Past. i denna församl.

3. Johannes Näsboethii. 1646. Blef ock Kyrkoh. på stället.

4. Andreas Georgii Hedemorensis. Född 1618. Pwgd 1652 och Domesticus hos Pastor i Malung till 1665, då han tillträdde denna sacellani. Klagade 1680 öfwer sin aflägsna lägenhet på gränsen af Norge, osäker till lif och egendom. Måste jemte ordin. tjensten uppwakta krigsfolket på skansen. Begärde 1685 att, efter löfte, få en vicarius, som han efter ortens beskaffenhet wille föda och löna. War då bräcklig och dog 9 Juni 1686.

Gift med Brita Larsdotter, som dog i Transtrand 1674. Sonen Lars dog ock 1674, 18 år gammal; Kerstin, förekommer nedanföre.

5. Petrus Caroli Hising. 1687. Se Past. i Hed.

6. Olaus Petri Nedrinus. Född i Thortuna och Nedersta 2 Jan. 1657. Fadren Pehr Näsboson, broder till Pastor i församl. Kunde blott korrt besöka acad. och pwgdes 1686, hitsänd att biträda den swage Capellanen. Begärdes straxt efter den förres död till Commin. med många skäl, isynnerhet att gubben lemnat, efter ortens lägenhet, ett litet godt bo med hemmansdel i Malung, som allt tillföll mågen Herr Olof, hwarigenom han bättre än någon annan kunde taga sig fram. Dock måste han wika för Hising och blef Pædagog i Malung till 1693, då han erhöll sacell. För hårda år med misswäxt och stora utlagor förtärdes allt mera hans arf, så att han måste, såsom en annan bonde, arbeta, stå i smidjan och göra liar, hästskor, söm m. m. Wid tilltagande år blef det honom odrägligt att fara till Lima 1½ mil, för att förrätta gudstjensten. Då han en wårdag rott med strömmen utföre och war stapplande i kyrkan af mattighet, ansågs han warit drucken och kom med swårighet ifrån plikt. Begärde Adj. gemensamt med Pastor och wille gifwa honom halfwa lönen i Lima, för att sjelf göra tjensten i Transtrand. Död 1 April 1730.

Gift 1686 med Kerstin, ofwanstående Andreæ Georgii dotter, f. 1655, död 17 Febr. 1733. Barn: Pehr, Bonde och Nämndeman; Brita, g. m. Lars Mattsson i Källan; Kerstin, g. m. Olof Olofsson i socknen; Anders, Bonde ib.

7. Lars Dahl. Född i Hedemora socken och Presthyttan 1679. Fadr. Lars Dahl, Bruksegare. Modr. uppgifwes Anna Hejke. Stud. 1694. War ofta wid acad., ständigt med condition. Pwgd 18 Oct. 1720, nöjd att blifwa Pastors Adj. i Lima och fortfor dermed till 1731, då han efter socknens anhållan tillförordnad Commin. här tillträdde. Kunnig, älskare af läsning, arbetsam och förnöjd med allt, war han en äkta philosoph, eller rättare en utmärkt prest, passande för denna ort. Märklig war hans samwetsgrannhet i giftermålet, som skedde med besynnerliga omständigheter. Död efter långwarig sjuklighet 27 Juni 1742.

Gift 1732 med Ingeborg Olofsdotter, hwilkens fader warit soldat och dött i kriget. En son Olof lefde, men okänd.

8. Carl Johan Avelin. 1743. Se Commin. i W. Fernebo.

9. Andreas Tunborg. 1754. Se Past. i Grytnäs och Awesta.

10. Matthias Forsström. Född i Gagnef och Ö. Fors 26 Dec. 1734. Fadr. Pehr Ersson i Österforss, Nämndeman och Kyrkowärd. Student 1759. Pwgd 21 Dec. 1763. War derpå Adjunct i Nås och Malung. Pædagog i Lima och Adj. tillika 1770. Commin. här 8 Sept. 1772. Död 29 Apr. 1786.

Gift 26 April 1774 med Marg. Maria Esselius, Prostens i Lima dotter, som blef conserverad. Barn: Johan Eric, Past. et Præp. i Munktorp; Maria Magdalena, gift med Bonden Mill Eric Olsson i Transtrand; Margar. Christina, g. m. Bruksinspektoren Stenqvist och Brukspatr. A. Wetterdal i Ludvika.

11. Lars Restadius. 1787. Se Past. loci.

12. Daniel Heinstedt. 1812. Se Commin. i Jerna.

13. Samuel Terserus. 1813. Se Commin. i Thorsång.

14. Anders Leksén. Född i Leksand och Djura capellslag af bondfolk 2 Maj 1784. Stud. 1810. Pwgd 15 Maj 1811. Flyttades såsom Adj. och Vicarius till Nås, Ore, Mora, Gagnef m. fl. Commin. i Lima och Transtrand 26 Juni 1819. Död 4 Mars 1822.

Gift 19 Sept. 1820 med Sophia Helena Lindh, dotter af Kronolänsman Lindh, f. 10 Sept. 1789, omgift med en Hemmansegare Forsner i Malung.

15. Daniel Sundén. 1822. Se Past. i Tillberga.

16. Carl Eckman. 1834. Kyrkoh. i Nås 1838.

17. Georg Carlsson. Född i Walbo församling, annex till Gefle, 28 April 1798. Fadr. Carl Carlsson, Bruksinspektor, flyttade sedan till Dalarne. Modr. Christ. B. Mullin, Rådmansdotter i Örebro. Stud. 1818. Pwgd 25 Aug. 1826. Adj. Commin. i Tillberga. Dito hos Past. i Leksand s. å. Dito hos Pastor i Elfdalen 1834. V. Commin. ibid. 1837. Commin. här 12 Aug. 1839. Tilltr. 1840.

Gift 31 Maj 1840 med Johanna Gustawa Lindqvist, dotter af Skogwaktaren wid Swanå J. Lindqvist och A. C. Bjurstedt samt enka efter Inspektoren wid Elfdals Porphyrwerk M. O. Leufwenius, f. 5 Mars 1799. Barn: Georgina Johanna, f. 1842.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 9 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt