Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Grangärde med Ludvika Capell

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar
  3. Comministrar i Ludvika
  4. Skolmästare.

1. Kyrkoherdar

Laurentius AndreasNicolausPetrus AndreæJohannes MatthiæOlaus Stephani MedelpadusPetrus Erici FolkerniusJohannes Olai FolkerniusGeorgius Andreæ TillæusLaurentius Andreæ FahlanderGeorg GezeliusJohan FahlanderHenric LindbohmJacob BoethiusSimon NibeliusDaniel GodeniusSamuel Henric SjöbergOlof RoseniusCarl Johan Söderström.

1. Laurentius. Med säkerhet igenfunnen såsom Pastor här 1536. Se Past. i Munktorp. Det war icke förrän i Kon. Gustaf I:s tid som församlingen skiljdes ifrån Stora Tuna.

2. Andreas. War 1547 på Grangärdets ting och beswärade sig öfwer en Börel Matsson, som wille upphäfwa sin ingångna fästning med Herr Anders's brorsdotter.

3. Nicolaus. Uppförd i denna ordning blott med tillägg att han warit Angermannus.

4. Petrus Andreæ. Troligen af härkomsten nämnd Swerdsjöensis, men hade warit Capellan i Berke, då han 1581 hitsattes till Pastor. Undertecknade Upsala mötes beslut 1593 och Arfförenings-instrumentet 1594. Riksdagsfullmägtig i Örebro 1610. På hans tid afbrann kyrkan af åskeld. Efter 40 års tjenst nödgade honom ålderdomssvagheten att öfwerlemna gäldet till sin måg 1621, men Prot. säger att "han skulle behålla Pastors namn så länge han lefde och wara känd för god sitta i högsätet." Synes nog tydligen warit måg till Herr Widich i Berke, som sist war Pastor i Munktorp. Widichs-namnet brukades sedan både i prest- och bond-slägter inom denna församling.

5. Johannes Matthiæ. Till börden Arosiensis. Pwgd 1600 och war Collega Scholæ i Arboga både före och derefter 8 år. Blef derpå Commin. här och är antecknad såsom god prest. Fick genom swärfadrens cession mottaga pastoratet 1621, men knappt öfwerlefde han honom, ty redan i Sept. 1622 omtalas han såsom död.

Gift med Sara Pedersdotter, som lefde ännu 1642. Cons. Prot. nämner såsom något särdeles, att hon fick sitta wid gäldet till Maj 1623. Pastor i Skultuna Widich Grangius synes nog likt warit deras son; Susanna, g. m. Andr. Waldemari i W. Schedwi, Felleniers stamfader, säges ock i Prot. warit deras dotter, ehuru slägten utgifwer henne för den nedanst. Folkernii.

6. Olaus Stephani Medelpadus. Hade, som den tiden war brukligt, frequenterat flera skolor, men stadnade i Westerås och blef pwgd 1595. War derpå 3 år Collega Scholæ derstädes och förordnades 1598 till Capellan i Hedemora. Sökte 1622 Wika pastorat med ett bref till Biskopen, hwaruti han uppgifwer åtskilligt till tidens och ortens kännedom. S. år fick han försäkran att komma hit, som ock skedde. Död 16 Juni 1629.

Gift med Margar. Pedersdotter, som andre nämna Andersdotter, död 1651. Deras son Stephan, Commin. i Lindesberg, blef stamfader för Lindelier, Lindbergar m. fl.; Kerstin ses nedanföre wid N:o 8.

7. Petrus Erici Folkernius. War angelägen att åtminstone deponeras i Upsala 1599. Pwgd 1600 och tjenstgjorde twå år för krigsfolket i fält. Kom derefter till en Capellanstjenst wid Stora Kopparberget, der han råkade i ogunst hos sin Pastor Mag. Palma. Det war ock rätta orsaken hwarföre han under Biskopsvacancen 1619 in præsentia R. Gustavi Adolphi blef priverad, ehuru det skälet uppgafs "att han rännt linan ned i grufwan, manibus pedibusque amplexus funem se præcipitem dedit." Biskop Rudbeckius restituerade honom 1620, och han såg snart Palma i swårare belägenhet. Waldes hit efter ordentligt förslag 1630. Respondens i prestmötet 1623 och Orator 1635. Riksdagsfullmägtig s. å. Kyrkan afbrann andra gången af åskeld 1647, och han dog 30 Jan 1648.

Gift med Ingrid Pehrsdotter, död 1654, 80 år gammal. Barn: Andreas, kallas i Prot. "Mathematicus, som 1632 præsent. några taflor, på hwilka han Westerås stift afritat hade. Sent.: Skulle fortfara och få 10 daler på handen till stöflepenningar;" Petternilla, g. m. And. Larsson wid Kopparberget; Ingrid, g. m. Olof Pehrsson, Bergsman i församl.; Widich P. Grangius, Pastor i Nås, antecknas ock såsom deras son.

Har utgifwit en Predikan om Girighet. W:ås 1635. 4:o.

8. Johannes Olai Folkernius. Född 1597, troligast i By socken, ty först kallade han sig Byensis, men böt om namn, då fadren, som war Bergsbrukare, flyttat till Folkerna. Anklagades 1625 in synodo, att han nondum ordinatus predikat 4 gånger, mässat 2 gånger och distribuerat sacramentum. Han citerades och fick sitt förtjenta straff. Stud. i Ups. 1625. Pwgd 1626, att först förestå Capellansenkans nådår i Berke. War sedan en korrt tid Commin. i Wåhla, 1630 ännu korrtare i Hubbo och ifrån 1631 i Kohlbeck. 1648 beviljades honom komma till Kyrkoherde-embetet här för hans goda gåfwor och swaga lägenhet wid allmän wäg. Orator i prestmötet 1634 och predikade 1652. Stadd på återresan ifrån Upsala, der han bewistat sin sons bröllop, sjuknade han i Westerås och dog 1 Mars 1664.

Gift 7 Aug. 1630 med Christina Olofsdotter, och war måg till ofwanst. N:o 6. Consist. tillsatte flera förmyndare för henne, då hon förmodl. hade någon wacker behållning. Barn: Andreas, Bergsbrukare i socknen; Gustaf, Borgare i Upsala; Anna, g. m. Collega Scholæ i Westerås G. Beckius [Anna nämns ej där.]; Margareta; men det är owisst om Susanna hörer hit eller under N:o 5.

9. Georgius Andreæ Tillæus. Född i Tylla by af Thorsångs socken i Sept. 1614. Fadren Anders Persson war Länsmansson och Hemmansegare. Med ett skönt testim. af Lector Jöns Terserus kom han 1640 ifrån Westerås gymn. till acad., då Rector Acad. föreslog honom att taga namn af födelseorten. Pwgd 24 Juni 1642 och straxt Commin. i Grangärde. Fick först boställe och sysslans förmåner reglerade. Kallades 1664 flera gånger i Consist. till pastoratet, som ock bifölls och han tillträdde 1665. Utmärkte sig med sorgfällighet i tjensten och war i synnerlig gunst hos Biskopen, som ock gynnade hans skickliga söner framför andra. Död 16 Juni 1695.

Gift 10 Juni 1641 med Elisabeth Bengtsdotter, hwars fader war Lås- och Rörsmeden Bengt Nilsson i Arboga. Hennes broder Mag. Simon Arbogensis i Stora Tuna bekostade bröllopet hos sig. Af 10 barn lefde: Andreas, Past. et Præp. i Rättwik; Johan, Past. et Præp. i Swärdsjö; Petrus, Domprost i Westerås; Elisabeth, g. m. fadrens efterträdare.

10. Laurentius Andreæ Fahlander. Född i Rättwik 14 Aug. 1653. Fadren till slut Pastor i Malung. På sitt 21 år pwgd 1674, sedan han som hastigast, med testim. ifrån Westerås, besökt academien. Antogs s. år till Adjunct af den föregående. Commin. i denna församl. 1684. Till pastoratet nämnes nu icke förslag eller wal, utan troligen hade, efter denna tidens bruk, den åldrige swärfadren begärt uppdraga honom pastoratet, ty näst före dess död erhöll han Kongl. fullmagt 9 Juni 1695. Tredje gången afbrann kyrkan af åskeld 1702. Hade godt namn och dog, föga förswagad, 7 Sept. 1713.

Gift 1677 med Elisabeth Tillæus, företrädarens dotter, f. 1655, död 1715. Af 11 barn: Andreas, Commin. i Grytnäs; Georg, Bergsbrukare; Johan, förekommer nedanföre; Lars, Bruksförwaltare; Maria, g. m. Pastor i Åhl J. Lundberg; Catharina, g. m. Pastor i Wika L. Todenius [står E. Todenius]; Elisabeth, g. m. Kyrkoh. M. Lindelius i Himmeta.

11. Georg Gezelius. Rector Scholæ i Fahlun, såsom den äldste och mest förtjente af fem föreslagne utnämnd af regeringen i Stockh. 16 Jan. 1714 "till Kongl. Maj:ts egen nådiga adprobation och fullmagt." I säker wäntan derpå tillträdde han och blef wid general-visit. introducerad 20 Jan. 1715. Dock måste han följande år afträda pastoratet till den följande. På förslaget till konungen woro wäl uppförde både son och måg efter den afledne; men icke war nämndt om cession eller kändt i församlingen. Fahlanders förswar sedan af flera herrar wisade tydligt, att list war anwänd och det finnes intet exempel i stiftet, att konungen icke stadfästat hemmawarande Regeringens interims fullmagt. Se Past. i Wika.

12. Philos. Cand. Johan Fahlander. Född 23 Aug. 1685. Son af ofwanst. N:o 10. Stud. i Ups. 1700. Disput. 1706 och 1710 samt undergick Cand.-examen, men icke promotion. På Grefwinnan B. E. Königsmarks kallelse Pwgd i Stockholm af Biskop Swedberg i Maj 1710. Skulle ock blifwa Pastors Adjunct i Jacobs församl. och nämnes sedan biträdande i Storkyrkoförsaml. Utom andra gynnares loford skref en Fru M. C. Thegner 1715 till Biskop Iser och recommenderade honom med stort beröm till något ledigt pastorat, synnerligen derföre att han skulle gifta sig med hennes syskonbarn. Han hade således icke då utsigt till denna lägenhet. Men så snart Konungen återkommit på swensk botten begagnade han tillfället att, jemte sin ansökning, presentera en föregifwen cessionsskrift af fadren, hwarpå följde Kongl. fullmagt, dat. Ystad 11 Jan. 1716. Biskopen, Landshöfd. i Fahlun och flera, som ömmade för den olycklige Gezelius, sökte hans bibehållande wid pastoratet, men utan framgång. Han måste undanflytta och Fahlander tillträdde s. å. Korrt derpå led kyrkan fjerde gången af brand. Länge syntes wedergällningsrätten dröja för den orättwise mannen, men den kom, och han bidrog sjelf dertill. Wäl predikade han i prestmötet 1719, men med allt beröm han hade ifrån Stockholm, war han en dålig prest, felaktig i både lära och lefwerne. Derom äro i Cons. Prot. både löjliga och ömkliga anteckningar. Han wille dock synas lärd. Bara af ett exempel kan hans fåfänga anföras, då han på en Påskdag utsade ingångsorden på 4 språk: Hic est jom gadol hon epojæse der Gott." Wid Dal-upproret 1743 afgjordes hans öde. Angifwen att hafwa gynnat den samlade allmogen och med werkliga åtgärder befordrat dess brottsliga företag, blef han 7 Dec. s. år hemtad och korrtaste wäg öfwer skogen genom Tuna afförd till arresten i Fahlun. Efter lång ransakning föll Hofrättens dom 9 Juni 1744, att han skulle sitta 20 dygn på watten och bröd och sedan hållas å fästning på behaglig tid. Sedan han i Stockholms Consist. 19 Juni blifwit afsagd från embetet, afsändes han till förwaring i Jönköping, hwarest han slutade sina dagar 1746. Det som wållade hans fall kom mera af swaghet än ondt uppsåt. Tydligt är det, att han afs pur räddhåga hycklat med de uppretade, och trodde sig ej göra annat än hwad nöden fordrade, eller hwad owisshet om sakens utgång rådde honom till. Märkvärdigt är, att den förfördelades son Martin Gezelius war samma tid Landträntmästare i Jönköping och säges wisat den olycklige mycken godhet. Att han också för balance dog i häkte, war en sak för sig.

Gift 1 Maj 1716 med Catharina Borelius, en Lieutenants dotter i Stockholm, f. 1692, död 1772. Barn: Anders, Bergsbrukare; Johan, Bruksinspektor; Lars Fredric, Tenngjutare i Hudikswall; Elisabeth Christina, g. m. Bruksinsp. J. Groth; Eva Maria, g. m. Målaren B. Swedin i Fahlun; Sara Margareta, g. m. Commin. M. Lahlenius i Jerna; Anna Helena, g. m. Bruksförwaltaren Lars Fahlander i Grangärde; Hedvig Beata, g. m. Tenngjutaren P. Noréen i Hedemora.

13. Mag. Henric Lindbohm. Född wid Långwinds bruk i Helsingland 7 April 1699. Fadr. J. Lindbohm war Bruksinspektor, född i Lindesberg. Modr. Christina Norelius, Kyrkoherdedotter i Norrala församl. Sedan han fått tillfälle att i Westerås njuta sin första underwisning ingick han 1721 wid acad. i Westmanl. och Dala nation. Magister 1731. Genom synnerlig recommendation utnämd Bataljonspred. wid Dalregimentet 27 Oct. 1731, med fullmagt af Drottningen i Konungens frånwaro. Pwgd 21 Dec. s. å. Förestod ock Commin.-tjensten i Rättwik. Regim.Pastor 12 Sept. 1735. Fortfor widare att wid ledighet biträda der hans arbete behöfdes. Med regimentet commenderad till Finland 1739 och bewistade första årens campagner. Då slaget wid Willmanstrand började skulle han predika för regimentet, men måste hålla en korrt bön, då Ryska kulorna redan swärmade. I actionen blef han fången och hade säkert, likasom twå andra prester, blifwit massacrerad, om han icke efter mordiska slag i hufwudet fallit och såsom död af fienden blifwit öfwergifwen. Då han qwicknat wid och inpå bara kroppen spolierad fått en gammal rya att skyla sig med, måste han i denna habit gå med de andra fångna. Hans öde blef sedan blidare, så att han fick anbud att stadna qwar i Wiborg eller Petersburg, men han wille icke öfwergifwa sitt folk, utan följde med dem in i Ryssland och war då i nya lifsfaror. Han blef rörd af slag, som dock gaf efter. I ett nattqwarter handlades om hans mord, och blott fattigdomen tycktes rädda honom. På färden öfwer strida strömmar måste han på hästryggen lita på djurets färdighet att simma. Efter freden hemkom han 1744 till Stockholm och anmälde sig till detta pastorat. Då församl. länge förgäfwes enwisades att få Regim.Pastor Hellberg på förslaget, dröjdes till 30 Juni 1755, då walet aflopp till Lindbohms förmon. Predikade i prestmötet 1758. Prost 6 Febr. 1760. Alltmera erfor han swåra följder af sina lidanden i kriget och dog efter stora plågor 26 Aug. 1763.

Gift 20 Juni 1738 med Brita Björk, Prostens i Fahlun dotter, f. 1715, död 26 Febr. 1777. Af 6 barn: Sara Christina, g. m. Commin. i Fernebo C. Ullberg; Eric, Rådman i Hedemora; Carl, Past. et Præp. i Skultuna.

Skrift: Grafskrift öfwer Joh. Westbladh. Westerås 1722. F.

14. Mag. Jacob Boethius. Född på Strömsholms Kungsgård 16 Maj 1716. Fadr. till slut Kyrkoh. i Kohlbeck, lemnade honom tidigt i swaga wilkor, så att han ständigt måste hjelpa sig fram med conditioner. Stud. 1736. Magister 1743. Vic. Collega Scholæ i Westerås 1745. Collega Cl. II:æ 1748. Antog Landshöfd. Baron Frisendorffs kallelse att wara dess Huspred. och pwgdes 12 Juli s. å. Collega Cl. III:æ 1751. Vic. Poes. et Eloqu. Lector 1753. Assessor Consistorii 1753. Ordin. Lector 1756. Läste Grekiskan ifrån 1760. Rector Gymnasii 1757 och 1763. Kyrkoh. här 1764. Prost wid tillträdet 1765. Behaglig man, rik på anecdoter, med kännedom af stiftets fornhäfder och gamla slägter. Hade fallenhet för poesien, i synnerhet den latinska. Länge af giktplågor beswärad. Död 30 Sept. 1781.

Gift 1 Sept. 1748 med Christina Fahlsten, Kyrkoh. i Rytterne P. Fahlstens dotter, f. 1725, död 12 Sept. 1806. Barn: Daniel, Moral. Professor i Upsala, Theol. Doctor och Prost; Anna Brita, g. m. Commin. Borelius i Ramsberg; Pehr, Kyrkoh. i Säther; Christina Ulrica, g. m. sin faders efterträdare; Marg. Elisabeth, g. m. Commin. Jac. Boman i Stora Schedwi; Jacob, Bruksidkare i Grangärde; Helena Theodora, g. m. Prosten i Floda af Strengnäs stift Doctor J. A. Cassström; Eric Gudmund, död ung.

Skrifter: Thesium Scholasticarum Decas. Aros. 1751. 4:o. Fyra Programmer, af hwilka Program till Åminnelsetal öfwer Dompr. Swedelius 1763. F. Några smärre Lat. poemer.

15. Doctor Simon Nibelius. 1783. Se Past. i Stora Schedwi.

16. Daniel Godenius. Född i Medåker 19 Febr. (8 Juni?) 1752. Fadr. slutl. Prost i Björskog. Stud. 1765. Pwgd 25 Juni 1774, till åren den yngste som på lång tid blifwit ordinerad. Adj. hos Pastor i Gagnef, sedan hos Commin. ib. och Nådårspred. E. O. Bataljonspred. wid Dalregimentet 1778. Past.ex. 17 Jan. 1781. Ordin. Bataljonspred. 23 Aug. 1782. Pastorsadj. i Sophiæ Magd. församl. 1784, och i Leksand 1786. Bewistade såsom v. Pastor wid Dalregimentet Finska campagnen 1788 till hösten 1789, och återtog Adjuncturen i Leksand. Kyrkoh. i Lima och Transtrand 1793. Efter genom Kongl. resol. erhållet förslag och efter twenne wal transp. hit 13 Aug. 1804. Introd. 21 Oct. s. å. Till statur den längste i stiftet. De sista åren sjuklig. Död 12 Apri1 1820.

Gift 8 Febr. 1779 med Elisabeth Cath. Berglöf, Commin. Berglöfs i Gagnef dotter, f. 1757, död 24 April 1836. Barn: Johan Eric [kallas Jacob Eric där], Past. et Præp. i Björskog; Daniel, Kyrkoh. i Jernboås; Gustaf Adolf Godée, f. 1783, Capitaine wid Dalregimentet och R. af Sw.O., död 20 Maj 1841; Eva Margareta, g. m. Commin. P. E. Wahlbeck i Säther; Elisab. Catharina, f. 1794; Johanna Ulrica, g. m. Kyrkoh. i Sophia Magd. P. O. Dahlströmson; Sophia Carolina, g. m. Skolmästaren L. D. Asplund i Hubbo.

17. Samuel Henric Sjöberg. Född i Elfdalen 18 Oct. 1779. Fadr. Commin., sist i Gagnef. Stud. 1801. Pwgd 23 Febr. 1805, kallad af Pastor i Stora Tuna. Flyttade till Pastor i Norrberke 1808. V. Pastor 1812. Ordin. Bataljonspred. wid Dalregimentet 23 Mars 1813, och war äfwen en korrt tid tjenstgörande i fält. Erhöll Regim.Pastors namn och wärdighet 31 Jan. 1815. Bestridde nådårstjensten efter Domprosten 1816 och förblef sedan hos efterträdaren till dess att sjuklighet nödgade honom söka ledighet. Wald Kyrkoh. här 18 Febr. 1821, men beswär öfwer walet gingo ända till Hofrätten, som stadfäste walet 18 Dec. 1822, då Sjöberg emellertid med döden afgått 10 Juli s. å. Icke gift.

18. Olof Rosenius. 1823. Tilltr. 1824. Se Past. i Gagnef.

19. Carl Johan Söderström. Född i Tillberga 16 Jan. 1787. Fadr. Gustaf Söderberg gick såsom Volontair ut i kriget och blef straxt död. Modr. Cath. Hallander. Understöddes till studier af sin morbroder och kom till acad. 1809. Med dess kallelse pwgd 17 Juni 1810. Pastorsadj. i Ramsberg 1814 och snart under vacancen v. Pastor. Begärdes på Commin. förslag och, då en owäntad händelse gaf öppning dertill, enhälligt wald och befullm. 19 Maj 1817. Past.ex. 1 Nov. 1826. Kyrkoherde här 3 Aug. 1835. Tilltr. 1836. Vic. Contr.Prost 1839. Ordin. Contr.Prost 30 Nov. 1841.

Gift 8 Febr. 1818 med Sara Charl. Pettersson, dotter af Bruksidkaren Pehr Danielsson och Maria Marnell i Ludvika, f. 14 Oct. 1790. Barn: Carl Emil August, f. 18 Dec. 1818, Student; Selma Charlotta, f. 14 Juni 1820; Mathilda Eugenia, f. 11 April 1823; Maria Wilhelmina, f. 21 Mars 1825; Johan Conrad, f. 24 Oct. 1829.

2. Comministrar

Ericus Johannes MatthiæStephanus OlaiGeorgius Andreæ TillæusClaudius Israelis NasseniusEricus Johannis AleniusJohannes Widichini SchultLaurentius Andreæ FahlanderPetrus Matthiæ WesteniusChristiern DicanderJonas LeverinJohan SchulterusDaniel ArhusianderPehr ToltoniusJohan Berglind.

1. Ericus. Blef härifrån Brukspredikant i Garpenberg 1590.

2. Johannes Matthiæ. Efter 1600. Se Past. i församlingen.

3. Stephanus Olai. 1623. Se Commin. i Lindesberg.

4. Georgius Andreæ Tillæus. 1642. Se Past. på stället.

5. Claudius Israelis Nassenius. Född i Nås. Fadr. Kyrkoherde. Stud. i Upsala 1646. Pwgd 1653 och straxt Commin. i Berg. Sökte i 1663 års prestmöte promotion, men förebråddes "att han predikade så languide." Transp. hit 1665. Anklagades 1673 för ett swårt brott, och ehuru af domaren frikänd, war han dock i andra mål så felaktig, att han 26 Oct. 1675 blef alldeles afsatt. Återfick embetet men icke ord. tjenst, ehuru Enkedrottningen recommenderade honom 1682 till Commin. i Säby. Sattes 1683 till Klockare i Badelund, men led nöd, och då han för lån i kyrkan satt sin bibel i pant, klagade han i Cons. att "kyrkvärdarna wille sälja det enda han hade att roa sig med." Fick fribröd på Danwiken i Stockholm 1689.

Gift med en dotter af Kyrkoh. Herr Bertil i Wika, som flyttade med honom till Stockholm, der de hade en gift dotter. Sonen Johan, stud. 1670, sedan okänd.

6. Ericus Johannis Alenius. Född omkring 1646 i Åhl. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1667. Pwgd 1671, då han sändes till Stora Schedwi och war förnämligen för Löfås fjerdingen. V. Commin. för Nassenius här 1673. Wistades i Kyrkoh. Tillæi hus och njöt lön af socknen, som kallat honom till ordin. Commin., då han dog 24 Juni 1675.

7. Johannes Widichini Schult. 1675. Se Past. i Himmeta.

8. Laurentius Andreæ Fahlander. 1684. Se Past. på stället.

9. Petrus Matthiæ Westenius. Född i Norrberke och Westansjö i Jan. 1660. Stud. 1684. Pwgd 1686 och straxt Pædagog i sin födelseort, tillika Pastors Adj. Prosten Bergius klagade i Consist. 1689 och wille blifwa af med honom, "emedan han hade inprægnerat hans kokerska, ehuru han hade sin fästemö i Sahla." Flyttades då till Pædagog i Grangärde. Commin. derstädes 1695. Respondens i prestmötet 1707. Led mycken motgång, lefde i olyckligt ägtenskap och blef försmådd wid alla prof han gjorde. Synes dock ej warit oordentlig efter första felet, ej heller oskicklig prest. Då han 1726 i Cons. sökte Harakers pastorat, önskade "han sig på gamla dagar en liten hugnad för sitt arbete, och mägtade ej mera för dräng tjena och uppwakta." Död här 9 Sept. 1737.

Gift 1. med en bondedotter ifrån Grangärde, som tjente i Kyrkoherdehuset i Norrberke. 2. med Brita Elfvius, Kyrkoh. i Wika J. Elfvii dotter, en liderlig qwinna, ifrån hwilken han omsider [här står 1772, orimligt] blef lagl. skild. Hon gick sedan och tiggde. 3. med Magdalena Pehrsdotter, som drunknade 19 Maj 1738. Barn med den första: Lars, Pædag. loci; Carl och Pehr, stadnade i socknen.

10. Christiern Dicander. Född i Floda 12 Sept. 1709. Fadr. Kyrkoherde. Kom med wacker förberedande kunskap ifrån Westerås till acad. 1730. Pwgd 3 Juli 1736. Sedan han endast twå år här warit Pastors Adj. och under ordinariens långwariga sjukdom äfwen skött skolan, blef han på församlingens enträgna ansökning befordrad till Commin.-tjensten 1738. Han förtjenade ock denna wälwilja för sin gudsfruktan och redliga tjenst. Lector H., som war närwarande wid hans tidiga dödssäng och uppbyggdes af hans önskliga sinnesförfattning, har intygat hans utmärkta wärde. Död 15 Maj 1742.

Gift 1739 med Anna Skarander, dotter af Organisten A. Skarander i Fahlun, omgift med Bergsmannen G. Lundström wid Stora Kopparberget. Barn: Catharina, g. m. Organisten och Klockaren J. Westgren i Leksand.

11. Jonas Leverin. 1743. Se Past. i Tillberga.

12. Johan Schulterus. Född i Äppelbo 2 Nov. 1712. Fadr. Comminister. I djup fattigdom från början måste han all sin tid känna dess tyngd. Stud. 1734. Sökte 1742 förgäfwes Pædagogien här, som han dock förestått under enkans nådår. Fick 1748 den nästan swagare skoltjensten i Nås. Pwgd 12 Jan. 1752. Commin. i Swedwi 1756. Transp. hit 1761. Anfölls 1763 af slag, som satte honom alldeles utur stånd att förrätta något af tjensten. Död 26 Maj 1764.

Gift 1744 med Magdalena Grönstedt, dotter af Majoren wid Dalregimentet J. Grönstedt och Christina Gezelius ifrån Gagnef. Barn: Margar. Christina, g. m. Bruksinspektoren J. Schering; Jacob, Inspektor; Johan Olof, Corporal wid Dalregimentet; Magdalena, g. m. Adjuncten Joh. Fahlenius; Brita Maria, g. m. Inspektor Ljungberg i Garpenberg; Johanna, kom i Stora Tuna fattighus; Anna Catharina, g. m. Ol. Falck; Ulrica, död ung.

13. Daniel Arhusiander. Född i Bjursås 25 Febr. g. st. 1711. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1731. Pwgd 13 Aug. 1735, kallad af Pastor i Odenswi, som han biträdde 8 år, utom några månader, då han måste likasom lånas till andra församl:r. Commin. i Björksta 1742. Erhöll flyttning hit 1766. Med grof och starkt byggd kropp iakttog han gammaldags allwarsamhet både i tjensten och lefnadssättet. Dock derunder nog fallen för satyren, som gerna stack fram i sällskap. Wågade äfwen mot Biskopen någon gång ett sårande raillerie, som ej kunde annat än illa upptagas, och historien säger, att då han wille anmäla sig till Past.ex. undanbad han sig först hebreiskan, widare grekiskan och, när han fått ursäkt derföre, äfwen latinet, som blef twärt afslaget. Hade öfwer 20 år sin måg till medhjelpare, men skydde icke arbete i det sista. Predikade ännu på sitt 88:de år, och dog af uppstigen podager, warande stiftets senior både till lefnads- och tjensteår, 5 Maj 1798.

Gift 1743 med Brita Norin, Kyrkoherden Norins i Odenswi dotter, f. 1714, död 1780. Af 5 barn: Christina Margareta, g. m. slutl. Commin. i Stora Schedwi C. F. Betulander; Anna Maria, g. m. J. Bohman, som ock stadnade wid Schedwi sacellanie.

14. Pehr Toltonius. Född i Köping 26 Sept. 1750. Fadr. Pehr Toltonius war Bokbindare, Comminister-son i Malma. Modr. Anna C. Billberg. Stud. 1770. Pwgd 5 Juni 1774. Hade såsom Adjunct 6 tunga år hos Pastor i Hedemora, i anseende till fruns stränga hushållning. Skolmästare här 3 Nov. 1780. Hugnades med wacker pluralitet wid Capellanswalet i Mars 1800, men för Ludvika Capellsboers beswär erhölls ej fullmagt förrän 17 Dec. s. år, då tjensten en tid stått ledig. Fromsinnad och förnöjsam. Beswärades flera år af en stor wäxt wid ena örat, som blef mycket plågsam och följde honom till döden 27 Oct. 1816.

Gift 1781 med Helena Cornelia Wadman, f. i Stockholm 1760 af Inspektoren wid Sjötullen Carl Wadman och Christ. Mellstadius, död 11 Juni 1821. Af 5 barn: Anna Christina, f. 1782, g. m. Pastorsadj. J. Hallstedt, död 1818; Ulrica Wilhelmina, g. m. Kyrkoh. i Jernboås D. Godenius; Ebba Carolina, f. 1800, g. 1. m. G. Lilius och 2. m. P. Grönlund, båda Inspektorer på Ankarsrums bruk i Calmar län, samt 3 m. Organisten, Klockaren och Lankaster-läraren, Direktören G. Nederdahl i Ljnsnarsberg.

15. Johan Berglind. Född i Fahlun 27 Febr. 1775. War den andre i ordningen af Grufarbetaren Johan Larssons och Barbro Westbergs fyra söner, som studerade. Stud. 1796. Pwgd 19 Dec. 1801 och Adj. hos Commin. i Husby. Flyttade till Pastor ib. 1807. Predikant wid Stjernsunds bruk 24 April 1811. Commin. här 11 Aug. 1817. Tilltr. och v. Pastor 1819.

Gift 1. 1811 med Johanna Chrisr. Netzel, Bruksinspektoren wid Horndahl Gust. Netzels dotter, som dog 23 Juli 1814 i 42:a året. 2. 6 April 1815 med Johanna Segerqvist, dotter af Kronolänsmannen i Nora socken af Ö. Westmanland Ol. Segerqvist och A. Nordström, f. 1766, död 9 Maj 1843.

3. Comministrar i Ludvika

Eric Ugla Pehr WedenbergJohan Petter ArnbergDaniel SannbergPehr Eric Pettersson Johan Nordwall.

1. Eric Ugla. Född i Fahlun 30 Aug. 1740. Fadr. af lika namn war Bergsbrukare. Stud. 1763. Pwgd 27 Dec. 1769 i Stockholm. Tjenstgjorde såsom Pastors Adj. i Wenjan, Nås och Grangärde. Den förste Commin. i Ludvika 1779. Tilltr. 1780. Ansåg lägenheten swag då han 1786 sökte sig till Lima. Död 28 Febr. 1788.

Gift 1772 med Maria Elis. Fischer, f. 1740, död 23 Febr. 1817. Barn: Sara Magdalena, f. 1774, og.; Margareta Elisabeth, f. 1776, ogift.

2. Pehr Wedenberg. Född i Grytnäs 23 Mars 1759. Fadr. Commin., blef Pastor i Malma. Stud. 1781. Pwgd 28 Maj 1784 och Nådårspred. efter sin fader. Hade sedan sin tjenst i Stora Tuna, Sala och Berg. V. Commin. här 1788. Ord. Commin. 7 Aug. s. å. Tilltr. 1790. Kraftfull och oförsagd man. Död af långsamt tärande feber 3 April 1797.

Gift 1790 med Christ. Margar. Holmgren, enka efter Commin. D. Danelius i Berg, f. 1758, dotter af Frälseinspektoren på Frösåker i Kärrbo Jac. Holmgren och M. E. Hallenius, död 11 Maj 1813. Barn: Sara Elisabeth, g. m. Kyrkoh. i Grytnäs E. I. Göthe; Cath. Alexievna, f. 1794, ogift.

3. Johan Petter Arnberg. 1797. Se Past. i Ramsberg.

4. Daniel Sannberg. Född i Westerås 10 Maj 1780. Fadren Ringare wid Domkyrkan. Begagnade wäl det goda tillfället på födelseorten förrän han 1801 kom till acad. Pwgd 23 Febr. 1805 och Pastors Adj. i Sewalla. Efter dess död skötte han församl. såsom v. Pastor med synnerlig omsorg och ordning. Pastors Adj. i Arboga 1811. Den första Commin. här, efter ordentligt förslag, 1 Maj 1813. Past.ex. 25 Nov. 1818. Död 13 Mars 1823.

Gift 2 Juni 1814 med Anna Cath. Frumerie, f. i Nerike 12 Febr. 1785, omg. m. Rådman Andersson i Nora. Barn: Leonard Daniel, Handlande, f. 1815; Maria Bernhardina, f. 1816; Wilhelm Adolf Daniel, f. 1817; Catharina Ulrica, f. 17 Sept. 1819.

5. Pehr Eric Pettersson. Född i Lindesberg 10 Sept. 1787. Fadr. And. Pettersson, Timmerman med någon jordegendom. Stud. 1810. Pwgd 15 Maj 1811, då Pastors Adj. i Skinnskatteberg, sedan medhjelpare i Hjulsjö, Arboga, Wåhla, Elfdalen, Möklinta och slutl. v. Pastor och Nådårs-pred. i Munktorp, till dess han 1825 tilltr. denna sacellani, hwarå han 21 Juli föreg. år fått fullmagt. V. Pastor 1827. Död 4 Oct. 1829.

6. Johan Nordwall. Född 9 Sept. 1780 i Westerås. Fadr. med lika namn Skeppare, ifrån Norberg härkommen. Modr. Hel. Christ. Stadin ifrån Stralsund. Stud. 1801. Pwgd 18 Dec. 1805, Adj. Commin. i Ljusnarsberg. Nådårspred. i Westanfors 1806. Pastors Adj. i Linde 1808. V. Pastor 1819. Biträdde efterträd. Pastor ib. 1828. Commin. här 21 Juni 1830. Tilltr. 1831, med cura aerarii 1832. År 1843 inköptes nytt Commin.-boställe för 8100 R:dr Rgs, men summan torde uppgå till Banco förrän allt kommer i behörig ordning.

Gift 17 April 1821 med Christina Nordin, f. i Nora 1794, fadr. Joh. Nordin, Hemmansbrukare sist på Gottland. Barn: Johanna Emer. Augusta, f. 3 Dec.1821; Emer. Paulina Bernhardina, f. 18 Sept. 1822; Fritz Leonard, f. 1 April 1825; Fanny Elisar Axelina, f. 4 Oct. 1827; Rosina Innocentia Amanda, f. 21 Jan. 1830; Laura Emilia Leontina, f. 13 Maj 1832.

4. Skolmästare

Pehr Westenius Johan LundbergJohan HyckertLars WesteniusAbraham MorströmOlof DjurmanAxel PaqvalinJacob BohmanPehr ToltoniusPehr Ludvig WikströmPehr Adolf LindmanCarl SedwallEric Wilhelm Kihlman.

1. Pehr Westenius. Den förste, utn. 6 Nov. 1689. Se Commin. i denna församl.

2. Johan Lundberg. 1695. Past. i Åhl.

3. Johan Hyckert. 1711. Se Commin. i Awesta.

4. Lars Westenius. Född härstädes i Sept. 1697. Fadr. ofwann. N:o 1. Besökte Upsala acad. 1718. Pædagog på prof 1719. Stadfästelse följde då han 1721 blef pwgd. Förrättade många år för sin fader tjensten wid capellet. Sökte förgäfwes att få efterträda honom och dog efter långwarig sjukdom 4 Nov. 1739.

Gift 1724 med Magdal. Christina Lundberg, ofwanskr. Lundbergs dotter, som omgiftes med en Borgare i Borås. Westenii son war Pehr, Comminister i Munktorp.

5. Abraham Morström. Född i Fahlun 1707. Fadr. sist Pastor i Wika. Stud. 1723. Pwgd 13 Dec. 1734. Kom först till Pastor i Säther och sedan till den usle Commin. Forsiæus i Awesta, som sjelf icke kunde göra något, ej heller gifwa någon lön. Klagade bittert i Consist. öfwer sin nöd och sjuklighet. Pædagog här 1739. Död i Fahlun 25 Juli 1743.

Gift 1. 1739 med Catharina Edman, en Handtwerkares dotter i Awesta, f. 1718, död 22 Febr. 1740. 2. 1742 med Maria Trotzig ifrån Fahlun, som dit återflyttade.

6. Olof Djurman. 1744. Fann lägenheten så swag, att han i Mars 1745 sade sig derifrån, blifwande heldre åter Adjunct. Se Past. i Ramnäs.

7. Axel Paqvalin. Född i Sundborn 3 Jan.1704. Fadr. Gustaf Paqvalin, Kronobefallningsman. Modr. Anna Danielsdotter. Wackert påkostad till studier, redan från 1715 wid acad., war han i yngre år icke utan skicklighet, till dess motgången nedtryckte honom. Pwgd 10 Maj 1732 och stadnade först hos Pastor i Kohlbeck. Ombytte sedan stationer flera gånger till 1746, då han tillträdde denna Pædagogi. Snart råkade han här i armod, som tilltog, så att han saknade både föda och kläder. En hans samtidige på stället har berättat följande. Paqvalin uppwaktade Biskop Troilius för att söka någon befordran. Såsom ungdomskamrat och wän blef han gladt mottagen och till middag wäl undfägnad. Den owane, upprymd af trakteringen, tog sig frihet påminna om fordna dagar och gemensamma ungdomsupptåg. Denna dristighet war stötande, wänligheten upphörde och Biskopen glömde sin gamle wän och sina löften. 1760 war han så usel, att Consist. gaf honom 90 daler af prestcassan. Död 30 Juli 1764.

Gift med Elisabeth Rundberg, f. 1728. Barn: Gustaf, död ung; Anna Greta, f. 1752; Axel, f. 1758.

8. Jacob Bohman. Pædagog 1765. Se Commin. i Stora Schedwi.

9. Pehr Toltonius. 1780. Se Commin. loci.

10. Pehr Ludvig Wikström. 1801. Se Pædag. i Stora Tuna.

11. Pehr Adolf Lindman. 1808. V. Past. Äfwen sist Pædagog i Stora Tuna.

12. Carl Sedwall. Född i Sewalla och Korgesta 22 Juli 1779. Fadren Rusthållare och Nämndeman. Stud. 1805. Pwgd 18 Juni 1806 till Pastorsadj i Ljusnarsberg. War sedan missiverad till många ställen, och 20 års Adjunct då han 15 Sept. 1826 sattes till denna Pædagogi, sedan han haft 6 Commin.-förslag. Af trög natur och hade swårt med skrifna publikationer, men förstod att föda sig wäl med usel lön i Äppelbo. Död 31 Juli 1830.

13. Eric Wilhelm Kihlman. Född i Köping 15 April 1774. Fadr. då Borgmästare, sedermera Häradshöfding i Dalarne. Sändes till Upsala acad. 1787. Infer. Collega Scholæ i Arboga 1794. Lemnade den tjensten då han blef pwgd 4 Sept. 1799 och mottog Adj. hos Pastor i Näsby och Erwalla. Hade sedan 12 flyttningar till 1830, då han blef v. Pædagog här. Ord. Skolmästare 7 Jan. 1831.

Gift 21 Jan. 1825 med Christ. Cath. Barkman, f. 4 Nov. 1801 på Eckerön af SjöCapit. A. Barkman och C. Laxström. Barn: Johanna Wilhelmina, f. 20 Sept. 1840.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 27 maj 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt