Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Jernboås

(Genom Kongl. Resol. 12 Jan. 1795 skiljdt ifrån Nora till eget Pastorat, efter d. w. Pastors afgång, som inträffade 1824.)

  1. Comministrar
  2. Kyrkoherdar

1. Comministrar

Ericus Matthiæ KolbeckiusLambertus Petri MontanusJohannes Jacobi SundeliusJacobus Joannis SundeliusCarl Johan PrateniusEric ThurinJohan HasselbergJohan ThurinEric Nerén.

1. Ericus Matthiæ Kolbeckius. Den förste Commin. i denna församling, annex till Nora, hwarifrån den war tagen, 1661. Se Past. i Skinnskatteberg.

2. Lambertus Petri Montanus. Född i Nora socken. Fadr. Petrus Lamberti, då Bergsbrukare och äfwen tjensteman, hade i ungdomen gjort sig illa känd. Såsom Djekne blef han 1622 dömd att sitta 3 weckor i proban, spisas med watten och bröd och wäl admitteras till skolan igen, men aldrig komma in i ståndet, emedan han "raballerat" flera år, utan lof predikat på åtskilliga ställen m. m. Sonen liknade honom icke, utan studerade flitigt i Westerås, Upsala och Åbo. Pwgd 26 Juni 1668 och sändes till Nås att biträda Pastor. Rector Scholæ i Nora 1680. Wald Commin. här 1685. Berömmes i Cons. Prot. såsom "en god man med stora merita." Död 1692.

Gift 1668 med Sara Dahlman, Kyrkoh. i Nås N. Flodæi dotter, som efterlefde. Barn: Nicolaus, Rector Scholæ i Nora; Ericus, begärde i April 1692 att prestwigas till Nådårsprest, men war för ung. Säkert den Eric Montan, som sedan war Bruksidkare i Warnäs.

3. Johannes Jacobi Sundelius. Född 1643 i Heds socken och Sund. Fadr. Jacob Joenson, Hammarsmed. Stud. 1667. Pwgd 12 Febr. 1671 och straxt Commin. i Hed. Församlingen wille 1675 hafwa honom till Pastor och mente sig hafwa rätt dertill, emedan de kostat mycket på hans studier, äfwensom för hans starka mål, som war nödigt för de lomhörande smederne. Commin. här 1693. Tillika med förs. sökte han 1713 i Cons. att sonen måtte försäkras om succession efter honom. Han hade warit Capellan 43 år och sonen tjenat Adjunct 14. Detta war dock något skarfwadt, och det blef ej afgjordt före gubbens död 15 Juni 1722.

Gift 1. 1669 med en dotter af Pastor i Hed Andreas Erlandi; 2. 1711 med Catharina Gryth, som war både dotter och enka efter Kyrkoherdar i Hed. Hon efterlefde länge utfattig i ett litet torp på Heds prestebord och hade äfwen sin gamla mor att försörja. Med förra hustrun woro: Jacob, som straxt anföres; Daniel Sundell, Bruksförwaltare; Johan, Student, drunknade; Maria, g. m. Pædag. Ramelius i Söderberke; Barbara, g. m. Gästgifwaren Frantz Malmberg i Jernboås.

4. Jacobus Joannis Sundelius. Född i Hed i Febr. 1670 af nyssnämnda föräldrar. Kom sent i Westerås skola, men dock till acad. 1692. Pwgd sin fader till hjelp 6 Juni 1700, då han redan hade hustru och barn. Måtte wid fadrens och socknens ansökning 1713 fått löfte på tjensten, ty straxt efter fadrens död inkommo de gemensamt i Consist. och beropade sig derpå, då dertill ock samtycktes. Prosten Torner erkände hans förtjenst till ålder och arbete, men trodde capacitet och nödig qualitet fela. Hänsköt dock till församlingen, på hwilken det mest berodde. Redan 1728 war han trött och sjuk, begärde barnens præceptor till Adjunct och blef allt mera oförmögen. Lefde dock till 16 Oct. 1739.

Gift 1698 med Maria Berg, Rådmansdotter i Nora, död 1760. Barn: Jacob Sundell, Sergeant wid Nerikes och Wermlands regimente; Pehr, Quartermästare i Skåne, sedan Bergsman ; Daniel, Skräddare; Carl, Pædag. i Munktorp; Christina, g. m. Er. Gustrin, Pastor i W. Schedwi; Anna Maria, g. m. Commin. Thermænius i W. Wåhla.

5. Carl Johan Pratenius. Wald i Aug. 1740. Då han såg sig utan medel att uppsätta ett sådant hushåll, som här fordrades, afsade han sig tjensten. Se Commin. i Hedemora.

6. Eric Thurin. Född i Sura församling 30 Oct. 1702. Fadr. Joh. Norberg, Commin. sedan i Munktorp. Då han trodde sig hafwa funnit, att socknens gamla namn skrifwits "Thura", nämnde han sig derefter, likasom äfwen en annan slägt. Stud. 1727. Pwgd 1 Oct. 1731. Biträdde först Prosten i Köping. Commin. i Skerike 1732. Kallades med särdeles enighet hit 1741, och swarade mot församlingens förtroende. Död 6 Mars 1761.

Gift 1731 med Helena Trana, Organisten i Munktorp Er. Tranas dotter, f. 1702 samma dag som mannen, död 14 Nov. 1780. Barn: Johan och Eric, twillingar, den förre Commin. här, den andre slutl. Prost i Himmeta; Elisabeth, g. m. Capellanerne Frebelius och Nibelius i Sala socken; 7 döde i barndomen.

7. Johan Hasselberg. Född i Hedemora 24 Aug. 1717. Fadr. Commin., sedan Pastor i Floda. Stud. 1740. Pwgd 13 Mars 1744. War sedan 6 år Capellanens Adjunct i Kumla. Vic. Commin. i Sala Landsförsaml. 1750. Commin. i Thortuna 1753. Wid vacancen här 1761 sökte församlingen äfwen hos Konungen att få Nådårspresten Frebelius på förslaget i stället för Hasselberg, om hwilken utspriddes ondt rykte, att han warit suspenderad m. m. Att förswara sin heder begärde han testimonium i Domcapitlet, profwade, waldes och fick fullmagt 15 Jan. 1762. Behöfde snart biträde i tjensten, som blef honom tung att sköta allena. Död 30 Nov. 1781.

Gift 1 Oct. 1745 med Brita Sahlin, Comministerdotter i Kumla, f. 1723, död 29 Aug. 1803. Af 6 barn: Pehr, reste till sjöss i Engelsk tjenst, omkom på hemresan wid Goda Hoppsudden; Daniel, Bergsbrukare; Johan, Handelsbokhållare; Elisabeth, g. m. fadrens efterträdare; Maria, g. m. Handlanden G. Enbom i Sala; Brita Catharina.

8. Mag. Johan Thurin. Född i Skerike 9 Oct. 1736. Föräldrarne ses ofwanföre N:o 6. Anfördes wäl till studier och kom till acad. 1758. Magister 1764. Pwgd 21 Dec. 1765, och war derefter 15 år Adjunct hos nyss anförde Commin. Hasselberg. Allena sökande till samma tjenst blef han ock enhälligt wald. Tilltr. 1782 efter fullm. af 22 Juli s. å. V. Pastor 1788. Deputerad för stiftets Comministrar wid Jubelfesten i Upsala 1793. Opponens wid prestmötet 1794. JubelMagister 1815. Kunnig, arbetsam och drifwande prest, nöjd med sin lott för alltid, och efterlemnade ett waraktigt minne. Stiftets Senior 6 Nov. 1816. Död 17 Dec. 1820.

Gift 1. 30 Sept. 1782 med företrädarens dotter Elisabeth Hasselberg, f. 1748, död utan barn 21 Maj 1802. 2. 2 Dec. 1803 med Elis. Marg. Schilling, Prosten i Romfartuna Mag. Schillings dotter, f. 1753, död efter ett olyckligt fall 20 Jan. 1830.

Skrifter: Genwäg, som leder att snart finna alla förbudna Leder, inom hwilka, efter Sweriges lag, Ägtenskap icke får ingås, med Tabb. Götheborg 1800. 8:o. Register öfwer M. V. Consistorii i Westerås utkomna Circulairer ifrån 1737. Westerås 1795. 4:o.

9. Eric Nerén. 1821. Blef den förste Pastor här.

2. Kyrkoherdar

Eric Nerén Daniel Godenius.

1. Eric Nerén. Född i Nedersta, Thortuna socken, 28 Nov. 1779 af hederligt bondfolk, som förmådde understödja hans lust för boken. Stud. 1797. Pwgd 10 Dec. 1804, då han blef tjenste- och Nådårspredikant i Haraker. Adjunct hos Pastor i Skinnskatteberg 1805. Pastor 10 Jan. 1810, och s. d. Brukspredikant wid Malingsbo. Före tillträdet uppehöll han Capellanstjensten i Gunnilbo. Commin. här 3 Sept. 1821. Ankom 1823. Förste Kyrkoh. i Jernboås med Kongl. fullmagt 24 Mars 1824. Död 21 April s. å.

Gift 21 Juni 1810 med Maria Gustawa Schultz, Prosten i Söderberke Mag. J. J. Schultz's dotter, som omgiftes med Pastor i Kila A. Ericsson. Barn: Erica Gustawa, f. 19 Oct. 1812; Fredrica Jacobina, f. 19 Nov. 1813; August Erhard, f. 1814, E. O. Kammarskrifware; Sophia Mathilda, f. 24 Oct. 1816; Maria Augusta, f. 8 April 1819; Beda Erhardina, f. 1822; 3 barn döde. Enka och barn njöto twå nådår af Capellans- och ett år af Pastorslönen, emedan Prosten Westmans enka hade pastorslönen de förra åren.

2. Daniel Godenius. Född i Gagnef 26 April 1782. Fadr. till slut Kyrkoherde i Grangärdet. Stud. 1804. Pwgd 9 Oct. 1807. Biträdde först Pastor i Elfdalen men kom följ. år till sin fader. Commin. i Sätterbo 1810. Past.ex. 15 Juli 1815. Transp. till andra sacellanien i Hedemora 29 Sept. 1817. Wald Kyrkoh. här 1824 nära enhälligt. Erhöll Konungens fullm. följ. år 27 Jan. Tilltr. 1827.

Gift 25 Febr. 1817 med Ulrica Wilhelmina Toltonius, dotter af Commin. i Grangärde P. Toltonius, f. 20 Oct. 1787. Barn: Hedvig Aurora Wilh., f. 1818, död 1824; Conrad Wilh. Leonard, f. 1820, död 1821; Olivia Augusta Constantia, f. 1821, död 1830; Julia Emma Paulina, f. 1825, död 1830.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 6 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt