Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

Stads-Skolan i Nora

  1. Rectorer
  2. Colleger.

1. Rectorer [Denna rubrik saknas, men torde vara korrekt. /SZ]

Johannes Magni Andreas OlaiJohannes ArwidiJohannes Olai NorinusChristophorus Erici HolsteniusSamuel Petri ElfwingArwidus Andr. GradinusLambertus Petri MontanusNicolaus Laur. StafAndreas Andr. MorinNicolaus Lamberti MontanusIsaac IsaacssonEric FahlstenPehr KihlstedtJohan Reinhold SchultzeJonas MauzeliusCarl August Holmberg.

1. Johannes Magni. Förekommer först 1620. Stadnade såsom Pastor i Kärrbo.

2. Andreas Olai, nämnes 1643, men torde hafwa warit här långt förut. Igenfinnes ej mera.

3. Johannes Arwidi. 1644. Se Past. i Näsby och Erwalla.

4. Johannes Olai Norinus. Stadens inföding, blef student i Upsala 1634. Andre Collega i Arboga Skola 1642. Pwgd 22 Jun. 1643. Sacell. Domest. hos Pastor i Näsby 1647. Rector Scholæ här 1648. Död 1651.

Gift 1648, twungen af Consist. att fullborda en förhastad och illa utsedd förbindelse.

5. Christophorus Erici Holstenius. 1651. Kom hit med wackert arf, men förtärde på 25 år i denna tjenst allt, det han ägde. Se Past. i Kungsåra.

6. Samuel Petri Elfwing. 1651. Se Past. i Norrberke.

7. Mag. Arwidus Andr. Gradinus. 1677. Se Past. i Wika.

8. Lambertus Petri Montanus. 1680. Se Commin. i Jernboås.

9. Nicolaus Laur. Staf. Född i Munktorp och säkert byen Staf. På latin hette han Fustadius och Fustelius, då han 1668 lemnade Westerås och ankom till Academ. der han länge uppehöll sig. Consist. Protoc. 12 Jul. 1682 kallar honom "en åldrig och wacker student, uti räknekonsten wäl öfwad, som förtjenar, att snart få promotion." Måste dock wänta till 1685, att ernå denna Rectors tjenst. Pwgd 19 Sept. 1687. Orator i Prestmötet 1692. Död 1693.

Gift 1687 med Susanna Moræus, Prostens i Fahlun Mäster P. Helsingii dotter, som då med modren lefde på Qwista gård i St. Schedwi. Hennes och barns öden okände.

10. Andreas Andr. Morin. 169394. Lefde här i beständig strid med Inspector Scholæ, Prosten Torner, och de beswärade Consistorium med många libeller emot hwarandra. Nedtryckt af sin förmans despotiska behandling gick Morin häldre ut i fält. Se Commin. i Leksand.

11. Nicolaus Lamberti Montanus. Född i Näs 1673. Son af ofwanst. N:o 8. Fortsatte sina studier ifrån 1690 wid Upsala Acad. Pwgd 7 Maj 1695, och Pastors i Nora Adjunct. Synes stått wäl hos Prosten Torner, ty utan hans samtycke hade han troligen icke blifwit här Rector 1700. Respond. i Prestmöt. s.å. Ännu 1713 hade han Torners gunst, så att denne i bref 12 Febr. till Biskop och Consistorium med mycket beröm manade för honom till befordran. Men både hans förord och mannens egna ansökningar gjorde icke någon werkan. Han förblef i denna tjenst till sin död, som träffade honom i Jernboås 7 Febr. 1729, och han blef derstädes begrafwen.

Gift med Christina Krög, som dog 14 Jun. 1754, 84 år gammal. War förmodligen ifrån Jernboås, ty dit fördes liket 1758. Ende sonen Christian kunde för fattigdom ej påkostas till studier, som fadern bittert beklagade. En dotter, gift med Inspector Giölberg.

12. Mag. Isaac Isaacsson. 172930. Se Past. i Ljusnarsberg.

13. Mag. Eric Fahlsten. Född i Westerås 15 Jul. 1712. Fadr. då Collega Scholæ, blef Pastor i Rytterne. Först Scholaris i Westerås under sin faders inseende. Kom 1730 till Academ. Philos. Mag. 1743. Collega i Westerås Trivial-skola 1744. Rector här 1740. Med en öm och wäl författad skrifwelse till Biskopen i Jun. s. å. begärde han ordination, som han ock fick i följande Jul. Med sådant tänkesätt och sinnelag, som han i skrifwelsen yttrade, förtjenade han wisst ett Pastorat. Han anmälte sig ock till ett par mindre lägenheter, men utan framgång. Andra swårare motgångar sägas hafwa påskyndat hans död 11 Jun. 1759.

Gift 23 Aug. 1748 med Anna Margar. Öhrling, dotter af Lectoren och Prosten Mag. Öhrling, född 1718, död 22 Maj 1758. Af 5 Barn: Christina Catharina, ogift; Anna Margareta, gift med Prosten i Mora Magister A. Swedelius; Jacob Eric, v. Häradshöfding.

Skrifter: Disp. de origine Rerum publicarum. Ups. 1742 4:o. Pr. Gr. Part. Post. Ups. 1743. 4:o.

14. Mag. Pehr Kihlstedt. 176061. War ock v. Pastor 1760; äfwen sedan Predikant wid Wedewågs bruk. Se Past. i Romfartuna.

15. Mag. Johan Reinhold Schultze. Se Comminist. i Nora.

16. Jonas Mauzelius. Född i Flicksta, Munktorps socken 16 Febr. 1755. Fadr. Anders Jonson, Bonde och Kyrkowärd. Modr. Christina Olofsdotter. Namnet af Måsta by efter en äldre prest, troligen af slägten. Tidigt under egen studering i Westerås war han handledare för yngre och likaså efter ankomsten till Acad. 1778. Begynte publik tjenst såsom v. Collega Infer. s. å Super. Coll. 1787. Rector wid samma skola 12 Nov. 179091. Orator i Prestmötet 1794. Erhöll flyttning till Rectoratet här 15 Apr. 18013. Med fortfarande lust och skicklighet gjorde han sin sak på båda ställen, och war tillika en utmärkt hushållare. På högre ålder njöt han någon tjenstledighet, då Collega äfwen uppfyllde hans plats, tilldess han genom Kongl. utslag 11 Febr. 1832 fick full frihet med wiss behållning af lönen. War ännu munter och werksam, att wårda sitt goda, hwaraf han gjorde berömlig disposition till publik nytta. Död 5 Jun. 1835.

17. Carl August Holmberg. Född i Nora 10 Maj 1801. Fadr. Carl P. Holmberg, Rådman. Modr. Marg. Gust. Netzel, förut gift med Öwermasmästaren E. T. Winberg. Kom i Westerås skola 1813. Till Acad. 1823. Ansågs skicklig att få Collega-beställningen wid denna skola 3 Nov. 1824. Swarade ock för Rectors vices under dess förunnade ledighet ifrån 1827. v. Rector 1831. Ord. Rector 15 Jun. 1832. Allena Docens för skolan, sedan Collegatet s. å. blifwit indraget. Efter Kongl. Resol. 18 Maj 1836, fick uppbära hela lönen ifrån samma års början. Hade för sjuklighet vicarius ifrån Nov. 1843. Död 23 Jul. 1844.

Gift 26 Aug. 1828 med Hedwig Elisabeth Lund, född 18 Sept. 1789. Dotter af Handlanden i Nora Gustaf Lund, med M. M. Ahlbom, och Enka efter hans halfbroder Handlanden A. F. Winberg. Barn: Carl Robert, f. 1830; Hedwig Amalia, f. 1832.

Efter Holmbergs död har tjensten ej blifwit med ord. Rector besatt, emedan Landsförsamlingen söker få en det af lönen för sig afskiljd. Till vic. Rector förordnades 1844 Stud. Carl M. Stenmark.

2. Colleger

(som förblifwit på stället intill deras död.)

Andreas Petri Norinus Petrus Petri WestlingGeorg BaggenströmJohan SchultzbergPehr SilfwerinEric BongeOlof Arlberg.

Andreas Petri Norinus, Borgareson i staden. Såg aldrig Academien. Collega 1666. Pwgd 1669. Skulle på 30 år blifwa en utarbetad träl. Trött, utarmad, sjuk och nära blind, sökte han hjelp af Biskopen. Sedan han flere år delat den lilla lönen åt sin vicarius, död 1705, lämnande en usel Enka.

Petrus Petri Westling. Född i Söderberke 1681. Fadr. Klockare. Student 1704. Pwgd och Collega 1707. Trycktes hårdt af Torner. Betalte 10 plåtar i hushyra. Sökte Söderberkes Sacellanie, narrad af rykte om dödsfall. Ohulpen död 4 Oct. 1726.

Gift med Annika Peders-dotter, ifrån Lundby socken, som dog 1771, 87 år gammal. Af 15 Barn dogo de flesta snart.

Georg Baggenström. Född i Baggebo, Grytnäs socken 1698. Student i Upsala 1724. Pwgd 1726 och Adj. Collega 1728 och delade en tid lönen till den förras Enka. Lefde jämmerligt fattigt. Död 27 Jan. 1735. Enkan endast känd af djupt elände.

Johan Schultzberg. Född i Malma 1709. Fadr. Pastor. Student i Upsal. 1727. Pwgd 1736 och Adj. Collega 1737. Tröttnade och blef Adj. hos Commin. i Erwalla och socknens barnlärare tillika. Död 7 Jun. 1741.

Gift 1739 med Anna Gusselius, som omgiftes med Commin. A. Lewerin [Lewercin enl. texten. /SZ] i Sala Landsförsamling.

Pehr Silfwerin. Född wid 1700. Fadr. Pehr Silfwernagel, Regiments-Hofslagare, hade egendom i Kungsåra. Modr. Beata Olofs-dotter. Stud. 1722. War af ringa duglighet. Collega här 1738. Sattes 1748 till Pædagog. i Fellingsbro, m. m., blef icke mottagen. Död här, ogift, utan att lämna saknad, 15 Maj 1762.

Eric Bonge. Född i Mora 1 Jan. 1708. Fadren Olof Bång, Fältwäbel, fick Lieutenants afsked. Stud. 1738. Pwgd 10 Sept. 1743. Adj. hos flera, utan trefnad. Icke bonæ notæ och en tid suspenderad. Synes i nödfall blifwit Collega 1762. Död 12 Maj 1769.

Gift 1749 med Anna Christ. Gerdes, Glasmästare-dotter ifrån Stockholm; död 1763. Barn: döde.

Olof Arlberg. Född i Hed 4 Octob. 1755. Fadr. sluteligen Pastor i Fleckebo. Skicklig student i Upsala 1780. Wågade icke för swagt bröst att blifwa prest. Nöjd 1785, för en tid med denna Collega-tjenst. Men han behöfde icke mera. Död 9 Jul. 1790.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 3 juni 2013.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt