Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Norrberke

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar
  3. Skolmästare.

1. Kyrkoherdar

Gustavus Ulphonis WaldrosianderAndreas Petri BergiusGeorgius Jonæ HolsteniusSamuel Petri ElfvingThomas SchultzeGustaf ElviusTobias BjörkPehr SchultzbergCarl GottmarckReinhold Wilhelm RichmanPehr Isac RenströmEric FahlcrantzCarl Jacob Dahl.

1. Gustavus Ulphonis Waldrosiander. Född i Malungs socken och byen Wallros (Walderås) af bondfolk i Juli 1589. Kom 1607 i Westerås skola och hade äfwen studerat i Örebro då han 1620 besökte Upsala acad. Pwgd 27 Maj 1621 och straxt Commin. i Ihrsta. Flyttades 1626 till Berkes sacellani att betjena båda församlingarna. Då 1640 först blef fråga om socknarnas skiljnad, som uppsköts för den gången, bewiljades honom att här uppbära Pastors lön af halfwa socknen. Ändtligen blef Norrberke alldeles söndradt ifrån gamla moderförsaml. Söderberke 1646 och Herr Gösta insatt här till fullkomlig Pastor. Mannen war i yngre år oordentlig och äfwen här i början anklagad för "perlemente och buller." Orator i det stora Capellansmötet 1627. Predikade 1650. Död 16 Aug. 1659.

Gift 1621 med Christina Normontana, Pastors-dotter i Norberg och enka efter Commin. Ahaswerus Nicolai i Ihrsta. Den han lemnade enka war dock en annan, okänd till namn. Af barn omtalas endast Gustaf Barchius, som dog en skicklig Collega Scholæ i Westerås.

Skrift: Et korrt Tröstebreeff, innehållandes en ganska enfallig Förklarning vtöffuer wår frögdefulla troosartikel om thet ewigha liffue, medh sköne och herlighe bewijs vthur then helige Scrifft, hastigt componerat och författat. Sthm 1620. 8:o.

2. Andreas Petri Bergius. Född i Bergs socken 1618. Fadren Hemmansegare i Hålsta. Finnes 1642 och följande åren hafwa uppehållit sig wid acad. i Dorpt. För sina wackra kunskaper immediate Supremus Collega Scholæ i Westerås 1648. Pwgd 13 Dec. följ. år. Betroddes 5 Juli 1651 att wara Syssloman wid Domkyrkan och fick icke långt derefter den hedern att sitta med i Domcapitlet, som på lång tid icke händt någon i den tjensten. Orator wid prestmötet 1653. Prot. 1659 nämner att han warit ålaggd predika i aftonsången, men icke gjort det, hwarföre han skulle straffas. Icke dessmindre blef han 1660 befordrad till detta pastorat. ContractsProst öfwer Westerdalarne 9 Oct. 1667. Stiftets Riksdagsfullmägtig 1664 och 1680. Lemnade för ålderdom 1688 de öfra socknarna till en vice Præpositus. För sitt ordningssinne, rådighet och drift ansågs han nära för den ypperste af den tidens Prostar. Höll sträng disciplin så i sitt hus som i församlingen, och hans Adjuncter måste wisa honom en lydnad, som stundom war dem alltför tung. Död 1 Maj 1691. Begrofs 21 Juni.

Gift 29 Aug. 1652 med Beata Mårtensdotter, enka efter DomkyrkoSysslomannen P. Piscator. Hon öfwerlefde ock sin andra man. Barn: Pehr, Bergs- och Handelsman i Fahlun; Maria, g. m. Kyrkoh. Mag. A. Hesselius i Folkerna; Helena, g. m. Wågbokhåll. Ant. Swab i Fahlun; Anna, g. m. Inspektor Johan Olofsson på Stora Klingsbo; Sara, g. 1. m. Handl. Mich. Hising i Köping, 2. m. Häradshöfd. Joh. Nordlind och 3. m. Bisk. Doct. Jesp. Swedberg i Skara.

3. Mag. Georgius Jonæ Holstenius. Född i Westerås i Juli 1656. Fadr. då Lector, sedan Pastor i Husby. Stud. i Upsala 1676. Pwgd 29 Mars 1684 och v. Pastor i Norberg. Magister 1685. Sedan han med mycken skicklighet wårdat församlingen under sin blinda swärfaders sista år begärdes han 1688 till ordin. Pastor, men förgäfwes. I stället blef han s. år, efter aflagdt prof af sina insigter, Histor. et Poeseos Lector wid gymnasium och flyttades 1690 till Physices et Logices Lectionen. Af Konungen utnämnd till Kyrkoh. här 1691, och innehöll fullmagten att han äfwen skulle wara Prost. Blef det ock då han tillträdde 1693 och contractet delades, så att Westerdalarne fingo sin serskilde Præpositus, som waldes af Pastores och Comministri. Efter långwarig sjukdom död 20 Febr. 1695. Begrofs 7 Maj.

Gift 15 April 1684 med Catharina Sundius, Kyrkoh.dotter i Norberg, f. 1662, död 23 Maj 1725. Barn: Anna, g. m. Regim.Pastorn wid Helsingarne L. Landgren; Nils, Regim.Pastor, sedan Commin. i Söderberke; Johan, Volont. i Ryska kriget, fången wid Pultava, förd till Siberien och efter hemkomsten Tullwaktmästare i Folkerna; Catharina, g. m. Kronofogden Dan. Ullström; Helena, g. m. J. M. Schultz, Mästerkock hos Grefwe Soltikow i Moscau; Maria, g. m. Urmakaren C. Hedberg wid Stjernsund; twå döde snart.

4. Samuel Petri Elfving. Född i Elfdalen 1642. Son af Pastor Petrus Laurentii, hwars äldre söner togo namnet Elfvius. Stud. 1664 och uppehöll sig i Upsala merendels till 1672, då han antogs till GymnasiiAdjunct i Westerås och tillika Rector Cantus. Pwgd 2 Juli 1673. Rector Scholæ i Nora 9 Febr. 1676. Kyrkoh. i Garpenberg 1678. Sökte i Juni 1694 Biskopens recommendation hos Konungen till Norrberke, emedan Holstenius skulle dött 24 Maj. Han hade låtit sig bedragas af ett osannt rykte och fick ett förebrående swar för sin hastighet, då den sjuke mannen ännu lefde. Sedan lyckades dock hans ansökning att få Konungens remiss till Cons. och efter examen fullmagt, dat. 7 April 1695, medan företrädaren ännu låg på bår: en skyndsamhet, ganska wanlig under Kon. Carl XI:s regering, och som gjorde att sökande fruktade att förlora tiden. Tilltr. 1696. Contr.Prost 22 April s. å. Opponens i prestmötet 1691 och Predikant 1698. Riksdagsfullmägtig 1697. I sin inspection war han såsom Prost serdeles nitisk. Isynnerhet gick han ända till löjlighet med den stackars Commin. Nedrin i Transtrand, som en söndag warit swag och staplande under tjensten i Lima och troddes tagit för mycket till bästa. Icke nog med fleras attester, huru litet han förtärt hela dagen, han sände ock till Capitlet en noga afritning till storlek och form af den lilla bränwinsflaska, som den fattige mannen haft med sig på båtfarten ned till moderkyrkan. Död 30 Dec. 1700.

Gift 1676 med Christina Widman, dotter af Prosten Mag. Widbyensis i Köping, f. 1661, död 21 Oct. 1738. Barn: Samuel, Pastor i Kolbeck; Pehr, Provinc.Medicus; Birger, FortificationsCapitaine; Anna, g. m. Comminister Harkman och Pastores J. Thermænius och P. Wallwik, alla i Kohlbeck; Catharina, g. m. Kyrkoherdarna L. Lahlin, E. Asplund och N. Sundel, alla i Säby; Clara, g. m. Capit. P. Sundberg; Christina, g. m. Capit. M. Åkerman.

5. Mag. Thomas Schultze. Född i Säther 26 Aug. 1657. Fadren då Rådman, Keij Schultze, uppgifwes warit Kyrkoherdeson inkommen ifrån Holstein och i unga åren Kon. Gustaf Adolfs HofSkräddare. Modr. Elisab. Doms af Tysk härkomst. Ifrån Westerås tog han afsked med en oration de Sudore Christi sanguineo, då han blef Stud. i Upsala 1675. Magister 1688. Hans första tjenst blef 1689, att wara ConRector Scholæ i Westerås. Physices et Log. Lector wid gymnasium 1691. Pwgd 27 Sept. 1693 och Assessor Cons. Rector Gymn. s. å. Hade 1700 förslag och enhällig kallelse till Hedemora pastorat, men derom inberättades så sent till Konungen, att tid blef till planering för en Kongl. Hofpredikant, Biskop Carlssons måg. Bättre aflopp för honom 6 Febr. 1701 att blifwa Kyrkoh. här med Kongl. fullmagt ifrån fältlägret Lais. Tillträdde 1702 och straxt Contr.Prost, introd. af Biskopen 12 Oct. Känd för mycken lärdom, hwarom äfwen efterlemnade arbeten i manuscr. wittnade. Vice Præses i prestmötet 1704 och Præses 1706. Behållna handlingar wisa, att han på sin sjukliga, icke så höga ålderdom, beslutit uppdraga pastoratet till sin måg Holstenius, och att äfwen församlingen gifwit sitt skriftliga samtycke dertill. Men Biskop och Consist. woro obenägna derföre, så att saken blef uppskjuten. Emedlertid afled Prosten efter långwarigt lidande 3 Dec. 1726. Begrofs 22 Jan. 1727 af Domprosten Mag. Tillæus.

Gift 27 Dec. 1691 med Catharina Munktelius, Kyrkoh.dotter i Säther, f. 1668, död 30 Juni 1732. Barn: Anna, g. m. Handlanden P. Ternsten i Köping; Samuel, Kamererare i BergsCollegium; Maria, g. m. Regim.Pastorn och Commin. i Söderberke N. Holstenius; Lars, Bergmästare wid Stora Kopparberget; Elisabeth, g. m. Secreteraren i BergsCollegium J. Reuterhusen; Johan, Bruksinspektor; Catharina, g. m. Fr. Rothof, Brukspatron.

6. Gustaf Elvius. Född i Rättwik 31 Mars 1678. Fadr. Prost. Afgick med utmärkt testimonium ifrån gymnasium till Upsala 1697. Winnlade sig isynnerhet om de Mathemat. wetenskaperna och Orientaliska språken. Utan att söka Magister-graden så wäl känd, att han 1712 antogs till Vicarius efter Mathes. Lectoren Schult i Westerås. Erhöll Regeringens i Stockholm interimsfullmagt på samma Lectorat 23 Aug. och Konungens confirm. 26 Sept. 1716. Pwgd 20 Dec. s. år och tillträdde Skerikes præbende 1720. Uppfördes på förslag till Mathes. professionen i Upsala 1724. Att Consist. alldeles afslog kallelsen för Regim.Pastor Holstenius att här efterträda sin swärfader, synes nog tydligen kommit af dess föresats att befordra Lector Elvius. Men han hade en farlig rival i Mag. M. Hermonius, Commin. wid Storkyrkan i Stockholm, som här född ifrigt söktes af de fleste. Dertill utspriddes ett rykte i församl., att Lector Elvius war en swag man, utan prestgåfwor. Han profwade sist och wid walet, som skedde samma dag per capita utan synnerlig ordning, wann han likwäl betydlig öfwerwigt. Beswär anfördes som Cons. wederlade, och de synas icke gått längre. Han tillträdde följ. år 1728, äfwen såsom Contr.Prost. Samwetsman i sitt embete, nog litet rådig och på sin wakt emot en listig werld, som stundom missbrukade hans fromhet. Höll marknadspredikan i prestmötet 1737. Död 3 Febr. 1748.

Gift 20 Jan. 1717 med Anna Kalsenius, Prostens i Söderberke dotter, f. 1690, död 6 Maj 1770. Barn: Elisabeth, g. m. Rådman J. Gother i Westerås; Sara, g. m. Pastor i Romfartuna H. Aerenius; Anna, g. m. Apologisten Mag. A. Tulenius och Prosten Mag. A. Carlbaum i Fernebo; Maria, förekommer straxt nedanföre; Gustaf, Mathes Stud., en snäll yngling, död tidigt.

7. Mag. Tobias Björk. Född i Christinæae Swenska församl. i Pensylvanien i N. America i Febr. 1704. Fadr. till slut Prost i Fahlun. Kom med sina föräldrar till Swerige 1714. Sändes till Upsala acad. 1717, der han i början hade privat underwisning. Magister 1731. Pwgd 22 Dec. 1732 på sin faders kallelse. Genom Biskop Swedberg, som warit hans faders wän och gynnare, blef han 1733 v. Pastor wid Swenska församlingen i London, en tjenst den han så mycket hellre kunde emottaga, som han ifrån barndomen kände Engelska språket. Förordnades 1735 af Konungen till ordin. Pastor efter Prosten Serenius och fullföljde de goda inrättningar som denne store Lärare hade begynt. Wid 1738 års riksdag i Stockholm utwerkade han närwarande flera förmoner för sin församling. Då han 1745 war föreslagen till Husby pastorat kunde allena den, som längre och ännu mera afsides från fäderneslandet samlat meriter, betaga honom företrädet hos Konungen. Om än med Consistorii och församlingens afseende på conservation, nämnes dock icke sådan förbindelse af honom, då han utrikes warande och således utan aflagdt prof 4 Sept. 1748 waldes till Kyrkoherde här. Sedan han inwäntat sin efterträdares Mag. Norings ankomst, tillträdde han inpå året 1749. Contr.Prost 1752. Uppnådde sin ålder med trefnad och saknades ömt af många då han dog 9 Mars 1778.

Gift 1750 med Maria Elvius, företrädarens dotter, omgift med den följande. Af 12 barn: Anna Maria, g. m. Bergsbrukaren Jac. Karth i Wika; Sara Magdalena, g. m. Bruksinspektor O. Roman; Elisabeth Christina, g. m. Kyrkoh. Er. Schultzberg i Floda; Gustaf, HofSecreterare; Pehr, Bergsfogde; Tobias, Philos. Mag. och v. Häradshöfding.

Skrifter: Disp. Grad. de Plantatione Ecclesiæ Suecanæ in America, Præs. Grönvall. Ups. 1731. Grafskrift öfwer Christina Stahlkopf. Ups. 1720. F. Brudskrift öfwer Prosten i Gagnef And. Hesselius och Brig. Lagerbeck. Westerås 1725. F. Grafskrift öfwer modren Sara Elvia. Ib. 1725. 4:o. Gratulation på swensk vers till Magistrarne af Westmanl. Nation 1728. Ups. 1728. F.

8. Pehr Schultzberg. Född i Berg 3 Oct. 1713. Fadr. Commin. sedermera Pastor i Sundborn. Stud. 1733. Pwgd 21 April 1737, och sin faders Adjunct. V. Pastor 1750 och wårdade äfwen församl. under nådårstiden. Commin. i Stora Schedwi 1752. Respondens wid prestmötet 1753. Med synnerligen godt namn wid samma sacellani, som ock fadren berömligt förestått, rönte han dock ej framgång på flera pastoratsförslag. Nyss blefwen enkling waldes han här 1778, äfwen till förmån för sterbhuset. Tilltr. 1779. Prost 14 Juni 1787. Död 13 Dec. s. å.

Gift 1. 1738 med Maria Elis. Folkern, dotter af Borgmästaren i Fahlun Germ. Folkern, f. 1703, död 12 Mars 1778. Barn: Anna Maria, född med eldsmärke öfwer halfwa ansigtet, men på andra sidan ett wackert fruntimmer, blef Majoren och Riddaren Erasm. Tornanders fru. Gift 2. 1779 med Maria Elvius, företrädarens enka, f. 1731, död 12 Dec. 1791.

9. Mag. Carl Gottmarck. Född i Leksand 14 Mars 1736. Fadr. sist Kyrkoh. i Elfdalen. Kom med informator till Upsala acad. 1746. Studerade allwarligen till graden, som erhölls 1761. Pwgd 5 Dec. 1762, främst af 6 Magistrar och 6 ograduerade. Ett år Pastors Adj. i Gagnef. Kom så till Commin. i Sala stad och blef tillika Predikant wid grufwan, hwilken den tiden mödosamma tjenst han 19 år bestridde, äfwen sedan han 9 Nov. 1773 blifwit StadsComminister. Med 2, ofta 3 predikningar i weckan underlät han aldrig att skrifwa dem. Syssloman wid Domkyrkan 1 Oct. 1781. Underligt nog widtog han en tjenst, som till större delen war föga enlig med hans hufwudyrke. Skötte den dock med omsorg, ehuru icke med lust för sådana kyrkans ändringar, som sedan skedde. Ibland 17 sökande till detta pastorat behöll han sitt förslagsrum wid fleras beswär, waldes och befullm. 3 Febr. 1789. Tilltr. 1790. Prost wid introd. 3 Juli 1791. Stiftets Deputerad wid Jubelfesten i Upsala 1793. Opponens wid prestmötet 1773 och pæesiderade 1794. Såsom forskare och predikant älskade han det gamla goda, föga hugnad af det som nya tiden erbjöd och ömt sårad af de lättsinniga skrifter, som allt mera utkommo. Högt aktad af alla som rätt kände honom. Efter långwarig helsa och i kraftfull ålder häftigt anfallen af en smärtsam sjukdom. Död 8 Juli 1797. Begrofs med sedan tryckt predikan af Prosten Mag. Nibelius.

Gift 28 Jan. 1774 med Helena Maria Borg, Kyrkoh. i Tillberga Mag. P. Borgs dotter, f. 1734, död utan barn 26 April 1793.

10. Reinhold Wilhelm Richman. Född i Stora Tuna 20 April 1754. Fadr. Underofficer wid Dalregimentet med Lieutenants afsked. Stud. 1773. Arbetade sig fram mest på egen hand. Efter kallelse af RiksR. Baron Bunge till dess Huspredikant pwgd 7 Febr. 1778. Följ. år i lika afseende antagen af RiksR. Friherrinnan Ridderstolpe och sökte derjemte sin bergning med ungdoms informerande. Efter Past.ex. 11 Dec. 1782 utn. 24 Dec. till E. O. Predikant wid Enke-Drottningens Regimente. War en tid Pastors medhjelpare i Ulricæ Eleonoræ församl. i Stockholm. Commenderad 1788 att gå i fält bewistade han Finska campagnen till dess slut. Tjenstgjorde ock wid Dal-Fricorpsen och blef 1791 Constit. Fältprost. Endast Befälhafwaren Baron Armfelt lärer gifwit honom denna titel, till ersättning för en afront, som honom tillfogades af officerare wid en begrafning, hwaröfwer han beswärat sig. Igenom Kongl. Resol. uppförd på förslaget, wald och befullm. Pastor här 20 Aug. 1798. Tilltr. s. å. Af nog eget och förbehållsamt lynne wägrade han lemna sin biographi, af föregifwen orsak att den war för sällsam att kunna meddelas. Lätt kan då wara feladt i dessa uppgifter. Wisade mycken werksamhet, serdeles i wissa delar, och besegrade de hinder som mötte hans afsigter. Såsom bewis derpå må kunna utom andra nämnas, att han flera gånger lyckades utklaga gamle män af förslag, och efter twist med församlingen wann en boställsbyggnad öfwer all höfwa, och som icke har sin like i hela stiftet. Personer funnos ock som gjorde sig sjelftagna beswär för honom, hwarom han kunde säga: quædam beneficia odimus. Utn. ContrProst i April 1812. Död 12 Juni s. å.

Gift 3 Oct. 1809 med Maria Hedström, som förestod hans hushållning, f. 24 Sept. 1782 i Söderberke. Fadr. Hammarsmedsmästare. Barn: en dotter, född och död 1812. Enkan omgift med Brukspatron Johansson på Risingsbo.

11. Pehr Isac Renström. Född i Arboga 7 Juni 1766 af Råd- och Handelsmannen Isac Renström och A. M. Tenggren. Wid 25 års ålder fick han först besöka Ups. acad. och skyndade att blifwa pwgd 20 Juni 1792. Efter en korrt tids biträde hos Pastor i Kohlbeck emottog han Adj.tjensten hos Prosten i Arboga. Sökte och wann lika tjenst hos Kyrkoh. i Jacobs församl. i Stockholm i Maj 1795. Undergick Past.ex. 7 Nov. 1796 och antagen till Hofpredikant af Hertigen af Södermanland 1797. Wald Commin. wid Jacobs och Johannis församlingar 1800. Tilltr. s. år och korrt derpå v. Pastor. Efter Hertigens uppstigande på thronen blef han ordin. Kongl. Hofpredikant och Led. af HofConsist. 1809. Riksdagsman för Stockholms Comministrar s. å. Äfwen han fick, genom uteslutande af en äldre, aflägga prof till detta pastorat och efter erhållen pluralitet fullmagt 9 Aug. 1813. Död före tillträdet i Stockholm 31 Oct. 1814. Begrofs med tal af Kyrkoh. Doctor Hedrén, hwilket är tryckt. Hans gåfwor i embetet woro i allmänhet lärorika och uppbyggliga, men isynnerhet utmärkte han sig för en den skönaste och mest rörande altarsång.

12. Eric Fahlcrantz. Född i Munktorp 18 Mars 1760. Son af Klockaren Hans Fahlcrantz och Elisabeth Rosagrius. Den yngste af tre bröder, som alla ingått i presteståndet. Stud. 1781. Pwgd 10 Nov. 1787. Biträdde tio år Commin. i Jernboås utom det att han 1791 en korrt tid bistod i Hjulsjö. Adj. hos Pastor i Grangärde 1797. Past.ex. 16 Nov. s. å. Efter kallelse af Bruksegarne Kyrkoh. i Säfsnäs 28 Aug. 1799. Tilltr. g. a. 1800. Mottog Contracts-exped. 1812. Genom Kongl. Resol. för sig och efterträdare räknade han dubbla år ifrån fyllda 40 års ålder, då han förestått tjensten utan medhjelpare. Transp. till Malma pastorat 9 Aug. 1813. Prost 19 Maj 1814. Tillträdde här 1817 efter fullmagt af 6 Nov. 1815. ContractsProst s. å. Död 29 Jan. 1838.

Gift 6 Juni 1800 med Anna Elisabeth Engman, dotter af Källarmästaren i Hedemora Er. Engman och Ev. M. Klöfwing, f. 5 Sept. 1770. Barn: Eric, Lector och Prost i Skerike; Ulrica, f. 30 Mars 1801, död 17 Febr. 1825; Gustawa, f. 24 Jan. 1806, död 4 Juni 1827; Anders Johan, f. 23 Maj 1811, Landtmätare.

13. Mag. Carl Jacob Dahl. Född i Hedemora 22 Nov. 1778. Fadr. Comminister. Efter dess tidiga död wårdad en tid af en huld farbroder. Ankom 1795 i sällskap med J. O. Wallin till gymnasium ifrån Fahlu skola, delande lika Rector Brandbergs sköna testim. för dem båda. Stud.1799. Magister 1803. Pwgd 15 Juni 1804 och Pastors Adj. i Björksta. Huspred. hos Kammarherrinnan Lagerhielm 1805. Specim. præsid. i Upsala 1807. E. O. Bat.Predikant wid då s. k. Finska gardet 1 Dec. 1807. Ord. Bat.Predikant 1 Oct. 1808 wid samma Regim., som efter degrad. af K. Gustaf Adolf af sin d.w. Befälhafware kallades Palénska Regimentet. Pastor wid samma Regimente 10 April 1809, som, efter revol. återstäldt till sin wärdighet, nämndes Kongl. Andra Lifgardet. Således ock då ledamot af K. HofConsistorium. Bewistade på Åland och wid landsstigningen på Finska landet kriget med Ryssland ifrån 12 Juli 1808 till 21 Mars 1809. Kyrkoh. i Täby, Upsala stift, 27 Febr. 1823. Tilltr. 1825. Vic. ContractsProst 1 Oct. 1826. Ordin. Dito 21 Nov. 1827. Wald Kyrkoh. här 1839. Efter process emellan de röstande befullmägtigad i Sept. 1842 och tilltr. straxt. Är Ledamot af Samf. pro fide et Christianismo, Swenska Bibelsällskapet samt Sällsk. för Wexel-underwisningens befrämjande.

Gift 10 April 1825 med Anna Sophia Herbort [rättat från Herrbert; kanske bara ett r skulle tas bort? "Nedifrån" saknas i radangivelsen. /SZ], f. 13 Dec. 1789, dotter af SockerbruksCasseuren J. P. Herrbert och Anna M. Lindberg.

Skrift: Philologica Explicatio 2 Cor. XI: 14, 15, 16, 17. Ups. 1807. 4:o.

2. Comministrar

(Gemensamt för Norr- och Söderberke till 1646.)

Laurentius SegulJonasWidichindus LaurentiiPetrus AndreæHalvardus NicolaiThomas HenriciLaurentius HemmingiGustavus Ulphonis WaldrosianderAndreas Johannis TorbergiusAndreas Andreæ LitorinusNicolaus Nicol. ReuterhusiusLaurentius Andreæ RebroeniusEric ThermæniusOlof SchultzbergPehr Matthias GislerBernhard SwederOlof SchultzbergNils Daniel WeströmJohan Jacob Hallenborg BjurbergssonEnoch Johan SöderqvistLars Johan Lundborg.

1. Laurentius eller "Här Laurentz Capella i Norra berke" 1518.

2. Segul. Efter gamlas berättelse till blotta namnet antecknad, likasom

3. Jonas.

4. Widichindus Laurentii. Nämnes 1542 och 1548. Se Past. i Munktorp.

5. Petrus Andreæ. Tjenade här till 1581, då han blef Kyrkoh. i Grangärde.

6. Halvardus Nicolai. Har såsom Sacellan i Berke underskrifwit Upsala mötes beslut 1593. War 1595 v. Pastor under Ordinarii ålderdomsswaghet. Cons. Prot. s. år 20 Mars: En man, som lägrat en qwinna och icke wille ägta henne, dömdes "at til et litet kyrkostraff böta, suo pastori Halvardo 2 oxehudar upsöma och sedan sin kyrkotjenst bekomma."

7. Thomas Henrici. Capellan och v. Pastor 1600. Ord. Pastor 1610 i Söderberke.

8. Laurentius Hemmingi. Son af Prosten Hemming i Björskog och Biskop Bellini styfson. Pwgd 1603. Sedan icke nämnd förrän han 1610 förordnades hit. Står uppförd i förteckningen på stiftets prester 1620. Omtalas död 1625. Lemnade enka men inga barn.

9. Gustavus Ulphonis Waldrosiander. 1626. Förste enskilde Kyrkoherde i Norrberke 1646.

10. Andreas Johannis Torbergius. Född i Leksand och Torberg 1612. Fadr. Bonde. Hade ej tillfälle besöka acad. Pwgd 25 Juli 1645 och war en ibland dem som åtagit sig "att sköta" Biskop J. Rudbeckius under hans sista sjukdom. Efter dennes död sändes han till Stora Schedwi. I prestmötet 1646 förordnad till den förste Commin. ensamt i Norrberke. Nämnes ännu 1668 ibland "gamla förtjenta Capellaner, som Biskopen upräknade, at Clerus måtte hafwa commiseration med honom, som intet kunnat dem promovera för andre löpares skull." Död 18 Febr. 1670.

Gift 1648 med Christina Ahasveri, företrädarens styfdotter. Sonen Johan fick 1671 lof att blifwa Klockare här, men war slutligen bofast i Söderberke.

11. Andreas Andreæ Litorinus. Född på Strand i Mora socken 9 Maj 1644. Fadr. Commin. Bittida faderlös, med moder och syskon i yttersta fattigdom, hölls han först i skola af Kyrkoh. Mäster Pehr och understöddes sedan af flera, så att han 1666 blef Student i Upsala. För sitt skickliga uppförande och goda skrifwarehand antagen af Biskopen till Amanuens, både hemma i huset och i Domcapitlet. Pwgd 3 Aug. 1669 och Apologist i Westerås skola, men fortfor ock att wara v. Not. Consistorii. Begärdes af Prosten Bergius till Commin. här 1671, som Consist. straxt biföll. Hade egendom efter sin swärfader i Ramsberg och förordades att komma till samma pastorat 1679, men dog till mångas sorg 12 Oct. 1684.

Gift med Elisabeth Segerstadius, som blef omgift med den följande. Barn: Samuel Litorin, Boktryckare i Upsala; Andreas, war 1722 Skrifware hos Häradshöfding Björling; Sara, okänd.

12. Nicolaus Nicol. Reuterhusius. 1685. Se Past. i Lima.

13. Laurentius Andreæ Rebroenius. Född i Rebro, Tillberga socken 18 Juni 1649. Stud. 1674, men gick sedan länge i Westerås gymnasium. Pwgd 18 Mars 1681. Tjente såsom Adj. i Näsby och Grythyttan, men nämner sjelf att han ock derunder "8 år arbetat så godt som för ingen lön i Kongl. Drotzens bröd och imedlertid satt i sticket 2000 daler." Efter jemmerfulla ansökningar ändtligen Commin. här 1698. Af arbete och fattigdom utmattad blef han ock så sjuklig, att han flera år icke förmådde sköta tjensten. Död 22 Juli 1714.

Gift med Anna Sebeckius, Kyrkoh.dotter i Sewalla, som i armod och sjukdom efterlefde till 1729. Barn: Anna, g. m. Skolmäst. på stället A. Bergius; Elisabeth, g. m. Commin. i Tuna O. Librander; de öfriga blefwo ock försedda, men äro okände.

14. Eric Thermænius. Född i Swärdsjö 1675. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1697. Pwgd 22 Aug. 1702, kal-lad till Adj. af sin redan blifne swärfader i Gagnef. Sedan han ock bestridt nådårstjensten efter honom war han ett år utan befattning. Blef Collega Cl. II:æ i Fahlu skola 1706. Commin. här 1715. Hade 1717 den olyckan att genom en för många förstörande eldswåda förlora allt sitt husgeråd och sina böcker. Ännu i hans tid synes denna lägenhet hafwa warit af ringa inkomst emot närwarande tid, att sluta af hans klagan 1727 öfwer swårigheter och trångmål. War en man af mycken qwickhet, som stundom missbrukades till nog starka upptåg och som äfwen hans Pastor fick erfara. Så berättas, att sedan han hemligen gjort sig underrättad om Prostens predikoämne och dess indelning till en Bönedags-högmässa, föreställde han detsamma med nog lika ordasätt i ottesången. Den fromme mannen, bestört deröfwer, kunde icke framföra hwad han skrifwit, utan förmådde, emot hederlig wedergällning, Thermænius att äfwen förrätta högmässopredikan, såsom denne måhända också föreställt sig och mediterat. Död 30 Juni 1740.

Gift 1. 22 Juni 1702 med Catharina Arhusiander, Kyrkoherdens i Gagnef dotter, f. 1675, död 2 Juli 1737. 2. 27 Dec. 1738 med Elisabeth Dillman, som uppgifwes warit Klockare-enka i Leksand och bortflyttade straxt efter mannens död.

15. Olof Schultzberg. 1741. Se Past. i Kumla.

16. Pehr Matthias Gisler. Född i Fahlun 11 Dec. 1713. Fadr. sist Pastor i Bro. Stud. 1726. Hade wid acad. tillbragt längre tid, då han 17 Jan. 1741 pwgdes i Strengnäs af Biskop Lundius. Förestod derpå tjenste- och nådåren efter sin fader. Efter ett korrt biträde hos Prosten i Hedemora blef han 1743 Predikant wid Norns bruk. Wald Commin. här 1756. Död 4 Dec. 1779.

Gift 1743 med Dorothea Christina Björnram, hwars fader warit Lieutenant, f. 1721, död utan barn 24 Maj 1790.

17. Bernhard Sweder. Född i Fahlun 20 Sept. 1728. Fadr. af lika namn innehade en bokhållaretjenst. Stud. 1749. Pwgd 24 Aug. 1756 stadnade han först hos Pastor i Garpenberg. Hade sedan flera flyttningar såsom Adj. och Nådårsprest till 1775, då han blef Predikant wid Wedewågs manufacturwerk. Befordrad hit 9 April 1781. Död 20 Mars 1784.

Gift 1775 med Elisabeth Nyberg, dotter af en Lieutenaut Nyberg i Sköfde och enka efter Commin. Bergström i Lindesberg, död utan barn i hög ålder 12 Mars 1817.

18. Olof Schultzberg. Född i Fahlun 10 Juli 1738. Son af ofwanst. N:o 15. Inskr. wid acad. 1753. Pwgd 9 Juni 1765 sin fader till biträde i Kumla. Kom 1771 till Pastor i Norrberke. Comminister i Kärrbo 1776. Erhöll transp. hit 10 Aug. 1784. Tilltr. 1786. Vice Pastor 22 Oct. 1788. Sökte på ålderdomen flyttning till bättre, och blef föreslagen till Leksands sacellani 1809, men måste utgå derifrån såsom för gammal och swag i en sådan församling. Död 25 April 1811.

Gift 1. 1771 med Anna Christ. Forsberg, Commin. Forsbergs i Rättwik dotter, f. 1746, död 10 Nov.1776. Af 4 barn: Hedvig Christina, g. m. Bruksidkaren Gust. Westman i Norrberke. Gift 2. 1778 med Catharina Fahlander, f. 1754 i Grangärde, död 29 Mars 1807. Barn: Fredric Wilhelm, Bruksinspektor, sedan Kronolänsman; Sara Elisabeth, g. m. en Skärslipare Trägård i Stockholm; Johanna Gustawa, g. m. sin kusin Fr. Schultzberg, Kronolänsman i Grytnäs.

19. Nils Daniel Weström. Se Past. i Kila.

20. Johan Jacob Hallenborg Bjurbergsson. Född 3 Febr. 1748 i Håtuna, Upsala stift. Fadr. Nils Bjurberg, Fänrik. Modr. en Hallenborg. Upptagen af sin morbroder Kyrkoh. Hallenborg i Medåker hölls han till studier, och war ämnad till arfwinge, men oförmodadt tillkommo egna barn, som hade närmare rätt. Dock antog och behöll han till tacksamt minne sin wälgörares namn. Stud. 1760. Pwgd 20 Maj 1773, kallad af nyssnämnde morbroder, och biträdde 17 år i Medåker, utom det att han 1774 war Vicarius efter Commin. i Swedwi. Skolmästare i Norrberke 9 Aug. 1790. War ock sedan missiverad kortare tider på flera ställen. Aflade prof till denna sacellani 1811, men blef förbigången. Ånyo föreslagen 1817 och wald wida mera af ömhet för hans ålder och behof, än i afseende på förwäntad tjenst. Befullm. 5 Jan. 1818. Tilltr. 1819. Död 30 Sept. 1820.

Gift 1. 1783 med Ulrica Enren, Skräddaredotter i Arboga, död 7 Aug. 1795. Af 8 barn lefde Nils Johan, som blef Målare. 2. 1796 med Christina Sundblad, Bergsmansdotter i denna församling, då enka, död 23 Juli 1797, 38 år gammal. 3. 1802 med Magd. Marg. Gries, dotter af Rådmannen och Stadsfiscalen Hartv. Gries i Hedemora, död 2 Mars 1836, 79 år gammal.

21. Enoch Johan Söderqvist. Född i Köping 7 Aug. 1774. Fadren And. En. Söderqvist, Rådman och KämnersPræses. Modr. Joh. M. Swanström. Saknade icke medel att idka studier från 1792 wid acad. och disput. pro ex., .men sökte icke Magistergraden. Med kallelse af en Friherrinna Düben på Dåfö pwgd 4 Sept. 1799. Pastors Adj. i Köping 1800. Uppehöll ock Comminisker-tjensten derstädes 1802. Flyttad till Pastor i Sala 1804, war han tillika v. Commin. i Stadsförsaml. ifrån 1807. Ordin. Commin. ib. 1809. Erhöll 1817 genom beswär förslag hit, men förgäfwes. Återkom 1820, då han wann sin önskan. Design. Commin. 7 Maj 1821. Tilltr. 1823. Känd, isynnerhet de yngre åren, af ett slags genie, hwarefter många historier spriddes och fortlefwa. Under ett affecteradt allwar yttrade han sig om personer och saker, än löjligt, än stickande, alltid frapperande. Med yttre wördighet och docerande ton i talet kunde han af en okänd mera tagas för en Prelat, än för Adjunct och Capellan. Död 5 Febr. 1839.

Gift 1. 181. med Beata Christ. Hillbom, f. 1786, ifrån hwilken han blef lagligen skiljd, hwarpå hon omgifte sig med Logarfwaren C. G. Lundberg i Sala; 2. 17 Maj 1823 med Gustawa Fredr. Elisab. Norgren, dotter af en Hemmansbrukare i Enåkers socken, f. 16 Maj 1790. Barn: Augusta Fredrica, f. 2 Sept. 1813.

22. Lars Johan Lundborg. Född i Fahlun 14 Juli 1783. Fadr. Klockare wid Christinæ kyrka. Modr. Maria Strömblad. Stud. 1804. Pwgd 15 Maj 1811 och Nådårs-predikant i Avesta. War sedermera Adjunct i Thorsång, Elfdalen och Jerna. Skolmästare i Särna 1814. V. Pastor 1823 [kallas Lindborg där]. Erhöll lika tjenst i Gagnef 28 Febr. 1825. Commin. här 28 Oct. 1839. Tilltr. 1842.

Gift 1. 29 Jan. 1824 med Ulrica Regina Arnberg, dotter af Pastor i Särna, f.. 22 Febr. 1796, död 9 Aug. 1839. Barn: Hans Jacob, f. 10 Dec. 1825; Hulda Regina Maria, f. 7 Sept. 1829; Laura Amanda Ulrica, f. 8 Mars 1831. Gift 2. 15 Maj 1843 med Sophia Vilhelmina Öhman, dotter af Commin. Alex. Öhman i Grytnäs, f. 2 Febr. 1803.

3. Skolmästare

Petrus Matthiæ Westenius Martinus Johannis LevertAndreas Erici ElvinusLaurentius Erici FahlbeckOlaus Arvidi LibranderAndreas Andreæ BergiusAndreas WichæusEric FahlstrandJacob BeckiusJohan LindbergJohan Jacob Hallenborg BjurbergssonJohan ThorellCarl Gustaf CarlströmPehr Olof LiedströmJohan Alexander Söderberg.

1. Petrus Matthiæ Westenius. Pedagog och PastorsAdj. 1686. Se Commin. i församl. [Se Commin. i Grangärde.]

2. Martinus Johannis Levert. 1689. Se Commin. i Rytterne.

3. Andreas Erici Elvinus. 1691. Se Commin. i Säther.

4. Laurentius Erici Fahlbeck. Född i Fahlun på 1670-talet. Stud. i Upsala 1694. Pædagog här 1699. Pwgd 1700 och biträdde Pastor i församl. Död 22 Juni 1706.

Gift 1699 med Elisabeth Macklin, Commin. i Sala Abr. Macklins dotter, som lefde till 3 Maj 1729.

5. Olaus Arvidi Librander. 1706. Se Commin. i Stora Tuna.

6. Andreas Andreæ Bergius. Född i Bomarsbo, denna församl. 12 Dec. 1680 af bondfolk. Prosten Bergius, hans gudfader, påkostade honom underwisning och gaf honom sitt tillnamn, men han war ett dåligt föremål för sådan godhet. Stud. 1703. Omsider pwgd 1712 och Adjunct hos Pastor härstädes. War ock en tid i Sundborn. Pædagog 1719. En ganska swag man, som ock ständigt lefde i de uslaste wilkor. Kunde aldrig winna befordran. Död 25 Maj 1738.

Gift 1710 med Anna Rebroenius, dotter af Commin. på stället, som efterlefde.

7. Andreas Wichæus. Född i Björksta 11 Sept. 1691. Fadren ConRector i Westerås skola. Student 1713. Fortfor med underwisning af bättre mans barn till 1724, då han på kallelse af Landshöfd. sedermera RiksRådet Frih. Ol. Törnflycht blef pwgd 21 Dec. Förestod nådåret efter Rector wid Mariæ skola i Stockholm 1727. Derefter Capellanernas Adj. i S:t Nicolai och Olofs församlingar. Åerkommen till stiftet biträdde han Pastor i Grythyttan 1735. Rönte motgång wid sina ansökningar, ehuru rättskaffens prest. War blygsam, att med sin skicklighet mottaga Pædagogien här 1739, en lägenhet af de allra uslaste. Stadd på embetsförrättning sjuknade han och dog hos Bergsmannen i Sporrberget 2 Oct. 1743.

Gift 1728 med Anna Magdal. Tjellman, enka efter Rector Scholæ i Mariae Magd. församl. i Stockholm.

8. Eric Fahlstrand. Född i Fahlun 1703. Fadr. Grufwearbetare. Stud. 1723. Pwgd 1732 och Nådårsprest i Sala. War derefter Adjunct och Vicarius på många ställen, en och annan gång med god utsigt att få den tjensten som han beklädde, men gick miste derom för sin oordentliga lefnad. Skolmästare här 1745. Kunde ej länge få behålla sysslan, den han wanwårdade, men synes dock fått uppbära något af den lilla lönen, då en Vicarius läste med barnen. Flyttade med hustrun till en liten hennes hemmansdel i Trönö, Stora Tuna socken, der han ock dog 1755.

Gift 1734 med Margareta Tronelius, Pastorsdotter i Åhl och enka efter Commin. Schulterus i Äppelbo.

9. Jacob Beckius. Född i Rosse, By socken, 23 April 1722. Fadr. Bergsbrukare, måg till Commin. Beckius i By. Stud. 1744. Pwgd 30 Oct. 1750 och Pastors Adj. i Nås till dess han 1756 blef Skolmästare. Hade sedan flera förslag, men ingen wille hafwa den dålige mannen, som allt mera föll i elände. War omsider så usel, att han för bist på kläder ej kunde wisa sig ibland folk. Död utom församlingen i Juni 1779.

Gift 1758 med Christina Carlsdotter, enka efter Adjuncten Joh. Fontelius i Stora Tuna. Hon öfwergaf sin man och återflyttade till Tuna.

10. Johan Lindberg. 1780. Tillträdde aldrig, utan med Consist. tillstånd fick han bestrida tjensten genom Vicarius och förblifwa sin swärfaders Adj. i Ljusnarsberg. Se Past. derstädes.

11. Johan Jacob Hallenborg Bjurbergsson. 1790. Se Commin. i denna församling.

12. Johan Thorell. Se Commin. i Söderberke.

13. Carl Gustaf Carlström. 1827. Se Skolmästare i Stora Tuna.

14. Pehr Olof Liedström. 1833. Se Commin. i Gunnilbo.

15. Johan Alexander Söderberg. Född i Nora 12 Dec. 1808. Fadr. Handskmakare. Stud. 1831. Pwgd 14 Dec. s. år och PastorsAdj. i Hubbo. Dito i Norrberke 1832. Vice Pastor ibid. 1838. Skolmästare ib. 1844.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 3 juni 2013.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt