Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Bro

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

OlavusJohannesJohannesMarcusJohannes MagniLaurentius WidichinniJohannes Matthiæ ArosiensisOlaus Petri HedemorensisWidichinnus LaurentiiOlaus Joh. RättwicensisAndreas Mathiæ WichæusAndreas Andreæ FelleniusAndreas BrowalliusPehr GislerOlof NohrborgNils SundelOlof HolmströmPehr SandborgAnders RemmerJohan Gustaf Korsberger.

1. Olavus, "Curatus in Bro" 1338, förekommer i ett jordskiftesbref.

2. Johannes, med lika titel, 1345 och 1349. Det förra året med tillnamn Korpe, det senare i ett köpebref på Witaskogs gods till Biskop Egislus.

3. Johannes, "Rector Ecclesiæ Parochialis in Bro" 1439, nämnd såsom fasteman till ett jordbyte i Köpings socken.

4. Marcus. Utan årtal antecknad, men anses höra till början af Reformationstiden.

5. Johannes Magni. Föregifwes hafwa hitflyttat ifrån Himmeta församling omkring 1550. Socknens skattskrifningslängd har han bewittnat 1556.

6. Laurentius Widichinni. Född i Södra Berke, men fadren Herr Widech war sedan Pastor i Munktorp. Hade tidigt så studerat i Arboga och Stora Tuna skolor, att han säges wid 14 års ålder blifwit satt till Hörare i Westerås skola. Pwgd omkring 1566 af Biskop Ofeeg war han först sin faders Parastates, d. ä. Adjunct och Vicarius, sju år. Pastor här 1573. Undertecknade Upsala mötes beslut 1593. Död 18 Mars 1599. Allt detta ses af hans Epitaphium i Bro kyrka.

Hans son Widich, se nedanföre N:o 9. En dotter war g. m. Borgaren Swen Hansson i Köping.

7. Johannes Matthiæ Arosiensis. 1600. Se Past. i Romfartuna.

8. Olaus Petri Hedemorensis. Född på Wikmanshyttan, Hedemora Socken. Fadr. Peder, en Bergsman, war son af den namnkände Peder Swensson i Wibbarboda, som i Kon. Gustafs tid war en tapper Höfwitsman ibland Dalknecktarne. Herr Olofs broder war Mag. Carolus Petri, som war Pastor i Stockholms Storkyrkoförsamling och dog i pesten 1603. Anledning är, att han först tjenat i sin födelseort, men 1593 war han Commin. i Rättwik och underskref Upsala mötes beslut. Kyrkoh. här 1610, och war ännu i sin raska ålder då han dog ifrån en talrik och behöfwande familj 3 Juni 1616.

Gift med Margareta Hansdotter, också ifrån Hedemora, död 2 Dec. 1612. Barn, som öfwerlefde föräldrarna: Johan, blef slutl. HofRåd, adlad Stiernhök; Petrus, Domprost i Westerås; Carl, f. 1607, död i Westerås 1635; Sara, ses nedanföre; Elisabeth, g. m. Pastor i Kungsåra Olaus Matthiæ; Christina, g. m. Pastor i Björskog Christopher Nicolai; Margareta, förekommer ock nedanföre; Brita, g. m. Pastor i Fleckebo M. Muræus.

9. Widichinnus Laurentii. Född i Bro 10 Juli 1581. Son af ofwanst. N:o 6. Kallade sig både Broensis och Rotæpontanlanus. Stud. och deponerad 1601. Fortsatte länge studierna och war Collega i Westerås skola då han 1612 blef Pwgd. Pædiarcha eller Skolmästare i Köping 1614. Pastor här efter sin swärfader 1616, och måste mottaga många af hans oförsörjda barn. Respondens i prestmötet 1626. Likasom fader och swärfader synnerligen hedrad och älskad prest. Död 12 April 1642.

Gift 1615 med Sara, företrädarens dotter, f. 7 Aug. 1591, omgift med Olof Månsson i Köping och död 8 Sept. 1676. Barnen togo namnet Pontelius: Lars, Histor. Lector i Westerås; Johan, Historiographus Regni, kallade sig dock blott Widichindi; Pehr, Kongl. Bibliotekarie; Widich och Olof, döde i ungdomen; Anna, g. m. Pastor i Malma Petrus Pauli; Margareta, g. m. Pastor i Elfdal Lars Elfwius; Christina, g. m. Pastor i Haraker A. Norbelius.

10. Olaus Joh. Rättwicensis. Född der namnet utwisar 1596 (så har Biskop Rudbeck, men i en grafskrift står att han blef 96 år gammal). Hade studerat i Westerås, Gefle, Upsala och åter i Westerås, då han 1626 blef Pwgd. War 4 år Nådårspred. och Adjunct i Köping. Commin. i Odenswi 1630; i Köping 1632. Predikade i Capellansmötet 1642. Kyrkoh. här 1643. Riksdagsfullmägtig 1649. Död 7 Febr. 1683. Begrofs af Biskop Carlson, ehuru Contr.Prosten Wagner sökte neka Biskopen rätt dertill.

Gift 1. med Margareta, också dotter till ofwanstående N:o 8, f. 7 April 1604, död 1653. 2. med Brita Jönsdotter, som lefde i Arboga 1696. Med båda woro 14 barn kände: Johan och Eric, döde under stud.; Olof Broman, Mönsterskrifware wid Cavalleriregim.; Pehr Broberg, Waktmästare i Stora Canzliet; Carl Pontelius, Commin. i W. Schedwi; Anna och Catharina, gifte med nedanstående N:o 11 och 12; Margareta, g. m. Pastor i Wika Barth. Wikæus.

11. Andreas Mathiæ Wichæus. Född i Wika församl. och Granbo 30 Nov. 1625. Om hans härkomst kan icke något med säkerhet slutas deraf, att hans kamrater wanligen nämnde honom "Pollacken", ty sådana binamn uppkommo ofta af ringa anledning. Ifrån Fahlu skola kom han till Upsala 1649 och uppehöll sig der 8 år. Pwgd 12 Juni 1656 blef han straxt Commin. här. Sedan han hunnit öfwerlefwa sin gamle swärfader, blef han redan i Mars 1683 enhälligt i Cons. begärd till Pastor, som ock straxt bifölls. Död 4 Maj 1694.

Gift 1656 med företrädarens dotter Anna, f. 1636, död kort efter mannen 14 Sept. 1694. Af deras 12 barn är ar endast säkert känd: Matthias, en wäl ansedd ConRector i Westerås skola och design. Pastor i Björksta. Troligen höra ock hit: Margareta, g. m. Fänric H. Warner i Norrberke, och Elisabeth, derstädes ogift samma år 1695.

12. Andreas Andreæ Fellenius. Född i Fellingsbro 9 Sept. 1652. Fadr. till slut Pastor i W. Schedwi. Finnes icke hafwa sträckt sin studering utom Westerås och war redan gift då han blef Pwgd 27 Sept. 1678 till Adjunct hos sin swärfader här. Fick 1684 befordran till Sacellaniet och äfwen 1695 till Kyrkoherdeembetet. Predikade i prestmötet 1700. Slöt den gamla prestslägt, som 140 år innehaft detta pastorat, när han dog 26 Oct. 1716. Wäl war allmän önskan, att successionen efter "den gode Pastor Fellenius" måtte i slägten fortsättas, och församl. skyndade sig med ansökning om en person, som Consist. måtte anmäla hos Konungen, äfwensom klagan anfördes deröfwer att Prosten icke, på socknens begäran, hållit socknestämma derom, men Cons. hade nu annan afsigt och de oförsörjda barnen wäckte icke dess medlidande.

Gift 1. 24 Juni 1678 med Catharina, dotter till ofwannämnde N:o 10, död i barnsäng 2 Juli 1698. 2. 8 Febr. 1700 med Christina Elvius, Prosten i Rättwik G. Elvii dotter, f. 1676, död 23 Maj 1752. Af 8 barn med den förra lefde: Andreas, Pastor i Skinnskatteberg; Johan, Pastor i W. Schedwi; Brita, gift i Bondeståndet. Af den sednare: Gustaf, Pastor i Odenswi; Samuel, död stud.; Justina, g. m. Kyrkoh. Joh. Elfwius i Wika; Sara, posthuma, g. m. Commin. Wadelius i KungsBarkarö.

13. Mag. Andreas Browallius. Född i Gagnef 22 Nov. 1675. Fadr. Kyrkoherde, wårdade med synnerlig omsorg denne son ibland sina många barn, så att han redan 1685 sände honom med enskild handledare till Upsala, der han sitt 22 år blef Magister 1697. Hade sedan condition, som det synes i Stockholm, till dess han 15 Maj 1701 blef Pwgd i Westerås, då 16 ordinerades och deraf 6 woro Magistrar. Han finnes då antecknad såsom Domesticus hos Doctor Göran Wallin, kallas ock dess Vicarius, hwilket är swårt att förklara, då denne Konungens Öfwerhofpredikant icke hade någon annan än Hofförsamlingen, förrän han 1703 flyttade såsom Superintendent till Hernösand. Det året sökte Browallius befordran i Westerås, och blef snart efter Consistorii förslag af Konungen utnämnd till Logices och Physices Lector wid gymnasium. Det märkliga, som nämnes om honom i Prot., är att han ibland andra utgaf den Thesis till en Disputationsact: " est licita." Då han wid föreställning deremot anförde Act. 27:19. måste dock thesen utgå, äfwen i det afseendet icke passande. Såsom wanligt denna tid, med flere hos Konungen föreslagen, befullm. Pastor här 1717. Ankom 1718. War af swag helsa, nyttjade Sätra brunn och dog derwid i Juni månad 1720. Begrofs i Westerås.

Gift 20 Maj 1703 med Catharina Sigtunius, Prostens i Arboga dotter, f. 3 Maj 1688, död 25 Aug. 1750. [Saknas där. /SZ]

Barn: Johan, slutl. Biskop i Åbo; Carl, Prost i Köping; Andreas, f. 1714, död stud. i Åbo 1740; Christ. Elisabeth, g. m. Bokbindaren Rådman Nyberg i Arboga.

14. Mag. Pehr Gisler. Född i Bergs församl. 16 April 1673. Fadr. Kyrkoh. derstädes lemnade honom tidigt med flera syskon i fattigaste belägenhet. Dock kunde han 1692 blifwa Student och 10 Dec. 1703 Magister. Då redan måg i ett hederligt hus, hade han ock lyckan att immediate blifwa ConRector Scholæ i Fahlun 1705. Pwgd 4 Nov. s. å. När Rector Gezelius 1714 fått Prinsessans och Rådets interimsfullmagt till Wika, utnämndes Gisler till hans successor af Regeringen 5 Oct. s. år, och kunde äfwen winna Konungens stadfästelse ifrån Stralsund i Mars 1715, men Gezelius wäntade förgäfwes på Kongl. confirmation och förlorade både den ena och andra tjensten. Den sista Kongl. fullmagt, som fallit på pastoratet i Bro, erhöll Gisler af Kon. Fredric 10 Jan. 1721. Tilltr. 1722. Concionator i prestmötet 1723. Död 9 Oct. 1740.

Gift 1. 24 Sept. 1703 med Christina Noring, Brukspatrons på Stjernfors dotter, f. 30 Sept. 1683, död 24 Juni 1719. 2. 17 Mars 1724 med Catharina Torner, Prostens dotter i Nora, f. 2 Dec. 1690. Af båda woro barnen: Pehr, Commin. i Norrberke; Henric, Bruksbokhållare; Brita, g. m. Lieutenanten wid Cavalleriet Axel Weinberg; Christina, g. m. Commin. Lundborg i Garpenberg. [Även Maria.]

15. Mag. Olof Nohrborg. Född i Norberg och Lifsdal 25 April 1692. Fadr. Olof Ersson war Bälgmakare. Modr. Cath. Olsdotter. Uppmuntrad af församlingens Pastor med underwisning jemte dess söner, gjorde han goda framsteg i Westerås och blef Student 1714. Kallad af sin wälgörare Pwgdes han 20 Dec. 1719. Denna tjenst måste afbrytas för lust att söka Magistergraden. Den uppwäcktes af kärlek till en dotter i huset, som ej wille motswara densamma om hon ej fick heta Magisterska. Han begärde tjenstledighet 1721, läste med ifwer i Upsala, blef promoverad 12 Juni 1722, samt underrättade i förhand sin fästmö med bref på wers, att hon snart skulle få blifwa brud. Opponens på prestmötet 1723. Commin. på stället 1728, efter församlingens synnerliga åstundan. Willig att arbeta, gick han ofta öfwer krafterna på swärfadrens swaga ålderdom, med församlingens skötsel och omsorgen för kyrkans upprättande efter branden. Af den långwariga vacancen, då Westanfors sökte skillnad, hade han ock en dryg känning. Gladde sig att få lindring och mera bergliga wilkor, då han 1741, med mycken enhällighet, waldes till Pastor här. Tillträdde men dog några weckor derefter 4 Juli 1742.

Gift 24 Juni 1722 med Christina Barchæus, dotter af Prosten i Norberg, f. 17 Juni 1703, död i Folkerna 4 Febr. 1774. Barn: Anders, Kongl. Hofpredikant; Olof Gustaf, Stadssecreterare i Westerås; Johan, Pastor i Ramnäs och Sura; Daniel, Prost i Ihrsta; Sophia, g. m. Prosten i Folkerna Mag. G. Christiernin; Brita Christina, g. m. Commin. i Husby Mag. B. Gustrin.

16. Nils Sundel. Född i Alfta socken af Helsingland 16 Juli 1692. Fadr. Lars Sundel, då Commin. derstädes, blef Pastor i Söderhamn. Modr. Maria Gran. Begynte studera i Gefle skola, men stadd i största behof underhölls han sedan i Westerås af Domprosten Dwan, som war i någon slägtskap med hans moder. Student 1712. Ansåg för en lycka att få sin första vocation till Skollärare- och Predikantstjensten wid Strömsholm 1719, hwarpå han pwgdes 19 Oct., men dröjde ej länge förrän han klagade öfwer tryckande nöd och sökte bättre. Blef ock redan 1727 Pastor i Säby. Sökte 1740 förslag till Skultuna och kallades till examen. Undanbad sig, "som 13 år warit godkänd till innehafwande tjenst, och orerat öfwer en swår materia, communicatione idiomatum." Med åtagen förbindelse, att i Bro conservera det fattiga huset, fick han 1743 wid walet ansenlig pluralitet af röster, men bröt sitt löfte, då han förutsåg att han med egna och enkans många barn mera skulle fördjupas i nöd än hjelpas derutur. Process uppkom, som ändtligen slutades med förlikning i Juni 1745, då han redan tillträdt och begynt låta lysa för sig och en annan maka. Död 29 Maj 1757.

Gift 1. 13 Sept. 1719 med Catharina Elfwing, Prostdotter ifrån Norrberke, enka efter Pastores i Säby L. Lahlin och E. Asplund. 2. 24 Juni 1745 med Margareta Charl. Irwing, dotter af Capit. J. G. Irwing och Maria Elis. Roos. Denna Fru Roos war namnkunnig af sina bedrifter i Konung Carls krig, då hon bewistade flera actioner i Pohlen och Saxen, slutl. med Lieutenants tjenst. Dottren f. 27 Juli 1728, sedan g. m. Notarien G. Brunnmark i Köping, död 14 Mars 1765. I förra giftet woro: Nils, en qwick Stud., död tidigt; Ulrica Cath., g. m. MantalsCommissarien P. Steen; Maria, ogift. Barnen med den sednare äro okände.

17. Olof Holmström. Född wid Norrhammars bruk i Heds socken 4 Nov. 1707. Fadr. Jonas Ersson, Hammarsmed. Stud. 1732. Pwgd 20 Nov. 1739 och 4 år Adjunct hos Commin. i Hed. Ord. Bataljonspredikant wid Westmanlands regimente 1743. Följde straxt commenderingen till Gefle och bewistade alla rörelser till lands och sjöss, till dess trupperna hemkommo i Mars 1744. War sedan, jemte sin Bataljonspredikantstjenst, v. Pastor i Bro, Sewalla, Kolbeck och Romfartuna. Följde 1751 arbetscommenderingen till Finland på 2 år. Regementspastor 1753. V Pastor i Kungsåra 1754. Gick ut med Regimentet till Pomern i Aug. 1757. Beklagade sig i Cons. bittert öfwer sitt swåra arbete och lidande derute och sökte bortowarande flera pastorat, hwarpå han erhöll detta med fullmagt 3 Juni 1760. Introd. af Biskopen Jan. 1763. Led stor förlust då prestgården 1772 af wådeld uppbrann, hwarwid ock alla kyrkans böcker och handlingar förlorades. Hans ålderdom blef skröplig och han war länge säng1iggande till sin död 22 Maj 1796. War då Senior bland presterskapet sedan den 25 Nov. 1795.

Gift 1. 3 Nov. 1742 med Helena Gradin, Kyrkoherdedotter i Wika, som dog 25 Dec. 1773; 2. 7 Oct. 1776 med Elisabeth Berg, som efterlefde till 1830. Af 10 barn med den förra lefde: Abraham Daniel, Adjunct; Gustaf Samuel, Commin. i Odenswi; Aron Fredric, Coopv. Styrman; Anna Catharina, g. m. Kyrkoh. Westborg i Malma.

18. Pehr Sandborg. Född i Köping 3 Mars 1734 af Borgaren Pehr Sandborg och Christ. Pehrsdotter. Stud. 1758. Pwgd 18 Febr. 1761. Commin. i Malma 20 Sept. 1768. V. Pastor 28 Jan. 1783. Uppförd å förslag 1796 till detta pastorat ibland 13 sökande. Wid walet s. år erhöll han 18 och Commin. Hellenius i Köping 19 röster. Detta wal upphäfdes af Konungen, och nytt wal anställdes i Febr. 1798, då Sandborg fick 22 och Hellenius 18 röster. Äfwen detta wal öfwerklagades, men stadfästades omsider af K. Maj:t 13 April 1801, och Sandborg erhöll sin fullmagt 16 Maj s. å. Af häftig förkylning död 12 Nov. 1805.

Gift 26 Oct. med Beata Marg. Junander, dotter af Rådmannen och Karduansmakaren B. Junander i Köping, f. 14 Dec. 1747, död 3 Dec. 1808. Af 11 barn: Pehr, måste för något brott söka säkerhet utrikes; Bengt, BruksInspektor; Eric, Handlande i Norrberke; Anna Christ., g. m. Commin. N. Löfgren i Fellingsbro; Beata Cath., g. m. Prosten i Ramsberg Mag. S. U. Muncktell.

19. Mag. Anders Remmer. Född i Söderberke 12 Oct. 1763. Fadr. då Adjunct, till slut Pastor i Odenswi. Stud. 1782. Magister 17 Juni 1788. Fortfor med privat condition. Pwgd 19 Maj 1794, kallad till E. O. Bataljons-predikant wid Westmanlands Reg:te. Blef sin faders medhjelpare i Odenswi och efter hans död v. Pastor 3 Sept. 1796. Past.ex. 7 Nov. s. å. Ord. Bataljonspredikant 11 Febr. 1799. Kyrkoh. här 1806, sedan beswären öfwer walet genom Kongl. resol. Sept. blifwit afslagne. Tillträdde 1808. Prost 1 Maj 1819. Död 18 Juni 1830. Ogift.

20. Mag. Johan Gustaf Korsberger. Född i Fahlun 11 Jan. 1787. Fadr. Joh. Korsberger (med namnet af Korsnäs nära staden), MagistratsSecreterare, Rådman och v. Borgmästare. Modr. Maria Elis. Strömblad. Stud. 1807. Vic. Collega i Fahlu skola h. t. 1809. Magister 1812. Vic. Apologist höstt. s. å. Vic. Collega sedan wårt. 1813. Ord. Collega 23 Oct. 1816. Pwgd 22 Dec. s. å. Vic. ConRector 18241825. Commin. i Awesta, sedan han efter anförda beswär öfwer walet blifwit tillerkänd pluralitet, genom Kongl. resol. 12 Oct. 1826. Past.ex. 14 Mars 1827. Kyrkoh. här 30 Jan. 1831. Tilltr. 1832. Prost 17 Sept. 1842.

Gift 2 Febr. 1836 med Johanna Gustafwa Renström, dotter af Handlanden Jac. Renström och M. C. Lindstedt i Arboga, f. 16 Maj 1793.

2. Comministrar

Petrus Pauli LimensisAndreas Matthiæ WichæusAndreas Andr. FelleniusPetrus Petri RamsbergiusJohannes Andr. FelleniusJacob NeuckternAndreas BergströmDaniel FelleniusAbraham KarthAnders FunckPehr LjungbergJohan Petter LejdströmCarl Petter GireliusEric Engelbert Ångman.

1. Petrus Pauli Limensis. 1636. Se Pastores i Malma.

2. Andreas Matthiæ Wichæus. 1656. Se Past. på stället.

3. Andreas Andr. Fellenius. 1684. Också Pastor här.

4. Petrus Petri Ramsbergius. Född i Westerås 11 Juni 1654. Fadr. till slut Pastor i Dingtuna. Stud. 1675. Pwgd 1685. Commin. här 1695. Respondens i Capellansmötet 1699. I strid med sin Pastor; men war icke hjelte, ty i Sundborn hade han nära rymt af förskräckelse då Kyrkoh. Hedenii sinnesswaga enka hängde sig. Död 12 Maj 1713.

Gift 1695 med Christina Evert, Borgaren Evert Pehrssons i Sala dotter, f. 1668, död allmosehjon i Kolbeck 31 Oct. 1753. Barn: Pehr, Commin. i Kolbeck; 2 döttrar okända.

5. Johannes Andr. Fellenius. 1715. Se Past. i W. Schedwi.

6. Cand. Jacob Neucktern. 1735. Se Past. i Näsby och Erwalla.

7. Andreas Bergström. 1744. Se Past. i Swedwi.

8. Daniel Fellenius. Född här 25 Nov. 1724. Son af N:o 5 ofwanst. Stud. 1743. Pwgd 4 April 1750 och sin faders Adjunct i W. Schedwi. Commin. derstädes 1753. Transp. hit 23 Juni 1760. Af grof statur men mildt utseende. Fick vicarius 1796. Död 2 Mars 1798.

Gift 12 Febr. 1761 med Hedv. Jul. Lenæus, dotter af Rådmannen och Stadsfältskären Carl Lenæus och Elsa Frumerie i Nora, död 14 April 1784. Barn: Johan Gustaf Fellers, Fanjunkare; Carl Daniel, likaledes; Cath. Juliana, g. m. Ingenieuren Bergmäst. Jonas Littmark i Swedwi; Elsa Christina g. m. Commin. i Arboga E. G. Almgren.

9. Abraham Karth. 1798. Se Past. i Medåker.

10. Anders Funck. 1806. Se Commin. i Stora Tuna.

11. Pehr Ljungberg. 1813. Se Past. i Hjulsjö.

12. Johan Petter Lejdström. 1818. Se Past. i W. Schedwi.

13. Carl Petter Girelius. 1828. Se Commin. i Köping.

14. Eric Engelbert Ångman. Född i Norberg 7 Nov. 1802. Fadr. vice Adv.Fiscalen och Bergsfogden Johan Eric Ångman. Modr. Hedv. Christ. Stare. Stud. 1821. Pwgd 23 Dec. 1825 till Pastorsadj. i Gagnef. Transp. till Ramsberg 1826. Vice Pastor i Fellingsbro 1829, och 1835 Adj. hos nye Pastor. Commin. här 23 Mars 1840.

Gift 15 Sept. 1840 med Maria Lovisa Netzel, f. i Ö. Husby, Linköpings stift 7 Dec. 1815, dotter af Prosten slutl. i Hedemora Mag. Abr. Netzel. Barn: Hedvig Maria, f. 14 Oct. 1841.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 3 juni 2013.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt