Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Westra Schedwi

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

JohannesSalvidusJohannesEsbernus PetriStephanus ThomæWincentius Petri ArbogensisJacobus Petri BollnæsiusDaniel Laurentii ArbogensisAbrahamus Joh. SonnebeckiusAndreas Waldemari RegiomigiusJacobus Nicolai FabreliusAndreas Jacobi FabreliusJohan FelleniusEric GustrinMatthias RamzeliusJonas Fredric ÖstmanAnders NordinJohan Petter Lejdström.

1. Johannes. Har underskrifwit församlingens Mantals- och Skattskrifningslängd 1556.

2. Salvidus. 1566. Flyttade till Sewalla 1582, genom byte med den följande.

3. Johannes. Kom ifrån Sewalla 1582 och trodde sig förmodl. få bättre här, men afgick redan 1584. Af K. Johans bref, som nämnes nedanföre, ses, att flera hade öfwergifwit denna lägenhet för dess swaghet. Församlingen utgjordes af endast 20 hushåll.

4. Esbernus Petri. War ifrån Helsingland inkommen i stiftet, blef ock Pastor här 1585. Antecknad med tillnamnet Bång. Fick 1590 frihetsbref af Konung Johan ifrån en del af utlagorna för sig och efterträdare, på det de måtte blifwa qwar wid gäldet. War flyttad eller död 1592.

5. Stephanus Thomæ. Ifrån Wika församl., antingen der född eller der i tjenst, förrän han 1593 finnes såsom Pastor här hafwa underskrifwit Upsala mötes beslut. Predikade wid prestmötet 1597. Hade det anseende, att han 1599 war stiftets fullmägtig på Riksdagen i Jönköping och 1600 på Herredagen i Linköping. Död 1602.

6. Wincentius Petri Arbogensis. En synnerlig ostadig man, som efter flyttningar från bättre till sämre omsider här slöt sin oroliga lefnad. Nämnes först såsom Pastor i Leksand, säkert blott vicarius, då Engelbertus Olai af Konungen tillförordnad ankom 1558, och, såsom nog otroligt dock är upptecknadt, under påstående gudstjenst dref honom ifrån altaret. Sedan igenfinnes han i Swärdsjö, der han såsom Pastor 1577 förpligtade sig till nya liturgien. Gjorde derifrån byte till Folkärna och sändes 1590 af stiftet till riksdagen i Stockholm. Widare flyttade han till Badelund, i hwilken tjenst han underskref Upsala mötes beslut 1593. Ändtl. kom han 1603 hit till Schedwi och dog 1609. Owisst är dock om han war samme man, som här först uppföres. Med sin hustru Margaretha, troligen i ett sednare gifte, hade han ock en orolig sammanlefnad. De ingingo förlikning i Domcapitlet 1596. Dottren Anna blef gift med Pastor i Hed Laur. Martini.

7. Jacobus Petri Bollnæsius. Född i Bollnäs socken i Helsingland. Pwgd 1603 i Westerås, sedan han der inhemtat nästan all sin kunskap. Blef straxt derpå de fattigas predikant i Hospitalet, som då hade sin särskilde Syssloman. Redan 1610 befordrad till detta pastorat kunde han swårligen sköta den ännu föga tillwäxta församlingen. War felagtig både i lära och lefwerne, så att han i prestmöter 1622 befanns icke kunna sin Cateches, hwarföre han ålades hålla sig en Capellan, om han wille behålla gäldet. Suspenderad 1630 för otidigheter, då ock bönderne begärde slippa honom, lofwande något underhåll. Wid prestmötet s. å. fick han embetet igen, men icke pastoratet. Likwäl fick han lof predika några gånger hos dem, "men om bönderna då löpa ut af kyrkan, skulle han der intet mera predika." Intogs tillika med hustrun i hospitalet 1634, då de ock förde med sig allt hwad de egde, wanligt då någon fick fribröd för lifstiden.

Gift med företrädarens Margaretha, som dog efter mannen 1644.

8. Daniel Laurentii Arbogensis. Född wid 1590. Hade endast skolstudier då han 1615 blef Pwgd. War 4 år Domesticus till dess han 1620 blef Commin. i Fellingsbro, der han hade mycket arbete, men skötte wäl sin tjenst till församlingens nöje. Pastor här efter ord. förslag och wal 1630. Med mycken möda sökte han upprätta den i lära och tukt djupt förfallna församlingen. Respond. wid prestmötet 1634. Predikade 1637. Kort efter hans tillträde här war den författning gjord, att den som icke 8 dagar före mötet till Capitlet inlemnade sin predikan eller oration, skulle plikta 8 daler eller sitta 8 dagar i prubban. Död i Aug. 1647.

Enkan fick för mannens meriter sitta wid gäldet till Maj 1649. Hon synes warit dotter af Johannes Petri i Himmeta. Barn nämnas icke.

9. Abrahamus Joh. Sonnebeckius. Född 1601 i Arboga, förmodl. landsförsamlingen. Deponerad wid Upsala acad. 1623 men måste straxt derifrån, för den grasserande pesten. Pwgd 1625 och Commin i Hubbo. Befordrad till lika tjenst i Stora Schedwi 1629. Alldeles afsatt 1639 adulterii causa. 1642 blef han "Spetalsens Biddare" i stiftet, och samlade det året med sitt tiggeri 187 daler 3 mark 3 öre. 1647 i Dec. lefwererade han i Domcap. sina testimonia de seria poenitentia och restituerades, sedan ham blifwit publice intagen, och skulle hålla concionem poenitentialem. Derpå först Pastorsadj. och Pædagog i Munktorp, och 1649 Pastor här. I gamla matriklar nämnes han Exorcista singularis. Det är ock wisst, att ännu funnos och anlitades sådane. Cons. Prot. 16 Mars 1653: "Blef discurrerat och aftaladt: emedan donum ejiciendi dæmonia ab obsessis corporibus nu hafwer återwändt, behöfwes icke heller till den christliga lärans stadfästelse, utan hafwer större widskepelse och förmätenhet med sig hos dem, som sig derföre utgifwa, än uppbyggelse, ty kunna sådane icke bidas uti Guds församling. Predikanter och lärare beflita sig allena derom med ordet och bönen stå djefwulen emot och öfwerantwarda dem, som af honom anfäktade äro, Gudi, hwilken orena andar tid föreskrifwa, wet och kan, efter sin behagliga wilja." Detta war dock egentligen yttradt till swar på "Lincopensium" förfrågan. Död 1657.

Enkan, föröfrigt okänd, lefde 1661 "eländig och solblind" hos dottren Catharina, g. m. J. Hirudius, Commin. loci.

10. Andreas Waldemari Regiomigius. Född i Kungsåra 1612. Fadr. Wolmar Hansson, Bonde. Hade icke råd besöka acad. utan blef såsom djekne först halfprest el. Diaconus 1639, och någon tid derefter fullt Pwgd. 1640 Pædagog i lilla skolan, som den tiden war ett appendix till den större. Commin. i Fellingsbro 1644. War 1658 med flera sökande hit, men skulle ej få profwa förr, än en Magister gjort försök. "Tog lofwen för rundt", infann sig snart, behagade med sitt prof och fick socknens skrifwelse, så att då Prosten kom med Magistern, war för sent, hwilket Biskopen "misslikade". Tilltr. 1659. En förståndig och pålitlig Pastor, så att flera extra förrättningar betroddes honom. Omtalas werksam in på ålderdomen. Stiftets Senior 1692. Död 30 Aug. 1693.

Gift 27 Juli 1640 i Westerås med Susanna Hansdotter, Kyrkoh. i Grangärde Johannis Matthiæ dotter, död 11 Oct. 1685. Ansågs hafwa födt barn för tidigt, men han befriade sig med ed. Barn, som antogo Felleniska namnet: Andreas, Pastor i Bro; Johan, Pastor i Ljusnarsberg; Christina, g. m. Pastor J. Salamontanus i Ramsberg; Sara, ses nedanföre; Elisabeth och Susanna, okända.

11. Jacobus Nicolai Fabrelius. Född i Lindesberg 1644. Fadr. war Smed, som flyttade till Arboga och der fann tillfälle att låta sonen få läsa. Stud. 1668. Då han 22 Febr. 1673 blef pwgd till Commin. här, måste han gifwa skriftlig förbindelse, "att tjena i stillhet" till dess Gud gaf honom laglig kallelse och "icke öfwerlöpa Biskopen med particular recommendation." Snart war han, med lilla klockareräntan till lön och utan en jordlapp, att sätta en planta på, i den nöd, att han 1685 jämmerfullt af Bisk. sökte promotion, "utlofwade wilja derföre ihogkomma honom med något ansenligt." Fick ändtl. efterträda swärfadren wid pastoratet 1694, som han skötte till 1718, då han begärde och lyckades få öfwerlemna det till sin son. Död 2 Oct. 1720.

Gift 1673 med Sara Fellenius, företrädarens dotter, f. 1654. Såsom ofta skedde denna tid, förlofwad med mannen, då han ännu icke war prest; lefde ännu 1734 då brorsonen, nedanst. N:o 13, lofwade försörja henne. Barn som måste kalla sig Fabrell: Andreas, förekommer straxt; Johan, Skräddare i Arboga; Abraham, Fältskär och Rådman i Köping; Elisabeth, g. m. Bokb. O. Nordahl i Gammelbo; Susanna, g. m. E. Hallenborg, Comm. i Sätterbo.

12. Andreas Jacobi Fabrelius. Född här af nyssnämnda föräldrar 1 Jan. 1674. Synes icke sträckt sina studier till acad. då han 22 Aug. 1702 blef pwgd, kallad af sin straxt blifwande swärfader Pastor i Medåker, och följde honom sedan på flyttningen till Wika. Till bättre utkomst antog han någon tid derefter Adjuncturen hos Prosten i Fahlun och biträdde äfwen i skolan. Genom fadrens cession samt församlingens och Biskopens förbön hos Drottningen med dess fullmagt Kyrkoh. här 1719. Predikade wid prestmötet 1721. Död 3 Sept. 1733.

Gift 1702 med Catharina Gradin, Kyrkoh.dotter i Medåker. Barn: Jacob Fabrell, war 1735 Extr. Canzlist i KammarColleg.; Andreas, Chirurg, omkom olyckligt; Margareta, g. m. Guldsmeden C. Norberg i Köping och Hemmansegaren Anders Larsson ibid.; Johan, Proviantskrifware på galererna emot Ryssen; Catharina, g. m. Pastor i Ramnäs O. Djurman; Abraham och Arwid, döde snart.

13. Johan Fellenius. Född i Bro församl. 1686. Fadr. Pastor och son till ofwanst. N:o 10. Ifrån 1703 längre och kortare tider wid acad. Pwgd 20 Dec. 1712 och sin faders Adjunct. Uppehöll äfwen Capellanstjensten wid ledigheten, till dess han för egen del fick 1715 emottaga densamma. Respondens wid prestmötet 1724. Arbetsam prest i tryckande fattigdom, och förklarade sig nära desperation, då han 1733 sökte detta pastorat. Med förbigående af den 20 år äldre Commin. på stället fick han förslag, och, efter twå års twist, fullmagt 1735, genom en Swedenstiernas arbetande, emot den öfrige församlingens wilja. Ännu 1736 gjordes obs. att han icke så rättwist fått lägenheten. Efter flera års sjukdom och sängliggande död 24 Juli 1763.

Gift 10 April 1715 med Christina Barkman, Pastorsdotter i Hed, f. 1696, död 24 Mars 1773. Barn: Anders, Fabrikör i Alingsås; Daniel, Commin. i Bro; Jonas Fellers, Lieutenant wid Artilleriet; Carl, Mönsterskrifware; Christina, död ung; Susanna, ogift.

14. Eric Gustrin. Född i Fleckebo och Gussjö by 21 Mars 1701. Fadr. Häradsdomaren Bengt Ericsson hade helst önskat uppfostra honom i sitt stånd, men gaf dock efter för sonens owanliga lust att läsa. Med condition frequenterade han ock Strengnäs gymnasium. Stud. 1722. Pwgd 24 Maj 1728 och derpå 12 år Adj. hos Commin. i Jernboås. Fick 1740 Sacell. i Swärdsjö och 1764 fullmagt hit. Tilltr. 1765. Rättsinnig prest med kraft af rätta källan, ty han war en särdeles flitig bibelläsare. Död 16 Jan. 1770. Begr. 11 Febr. med pred. af sin Adjunct.

Gift 1. 2 Juni 1728 med Christina Sundelius, Commin.dotter i Jernboås, f. 1703, död 27 Maj 1755; 2. 27 Jan. 1756 med Anna Lundbeck, Kyrkoh.dotter i Wenjan, f. 1712, död 18 Juli 1766. Barn med förra: Bengt, Commin. i Husby; Emanuel, ConsistoriiNotarie; Maria Magd., g. m. BruksInspekt. E. Hagström; Christina, g. m. Kyrkoh. P. Macklin i Sewalla; Anna, g. m. Skolmäst. L. Söderström i Söderberke; 9 barn döde tidigt.

15. Mag. Matthias Ramzelius. Född i Grytnäs 21 Dec. 1724. Fadr. till slut Prost i Sala ansåg för sonen nyttigast att begagna allmänna underwisningen. Stud. 1744. Magister 1752. På sin faders kallelse pwgd 20 Maj 1753. Opponens wid prestmötet 1755. Vice Pastor med ett ampelt och noga specificeradt förordnande 1760. Past.ex. 12 Maj 1770. På 18 års tid sökte han ej befordran. Först efter fadrens död och husets upplösning begärde och fick han detta pastorat 21 Aug. 1770. Tilltr. 1771. Hade alltid små pretentioner. Blott till Kumla gjorde han ett försök. Uppoffrade sig stilla och förnöjsamt åt tjensten. Sent omsider ihågkommen med den lilla hedern, att kallas Prost 27 Juli 1794. Den lugne mannen blef dock död af slag 31 Aug. 1797. Begr. 24 Sept. med Sermon af Contr.Prosten Mag. Wallwik.

Gift 9 Maj 1771 med Marg. Elisab. Bellander, dotter af Assessorn och Bergmästarn i W. Norrland Thor Bellander och Anna Sophia Kinninmundt. Hon rördes af slag wid underrättelsen att den gode mannen afsomnat och dog 20 April 1799, 67 år gammal, barnlös.

16. Jonas Fredric Östman. Född i Arboga 5 Nov. 1758. Fadr. Ol. Östman, Skeppare. Modr. Anna Elis. Brisberg. Stud. 1781. Efter ett wackert kallelsebref af den föregående pwgd 24 Aug. 1788. Med trefnad i ett stilla hus och god föresyn i tjensten sökte han ej flyttning. Undergick Past.ex. 16 Nov. 1797, i afseende på lediga pastoratet, som han ock med nära enhälliga röster erhöll 26 Mars 1798. Tilltr. 1800. Hade berömlig omsorg wid nya kyrkans uppbyggande och nämndes wid dess inwigning af Biskopen offentl. till Prost 2 Oct. 1814. Död hastigt af slag 1 Sept. 1824.

Gift 14 Sept. 1798 med Regina Charl. Gahm, dotter af Kronobefallningsman N. Gahm och A. C. Bellander, Prostinnans syster, f. 12 Sept. 1766. Barn: Axel Fredric, Bruksinspektor; Charlotta, f. 1799, ogift.

17. Anders Nordin. Född i Åsmansbo, Norrberkes socken 29 Juli 1779. Fadr. Hans Jacobsson, Hemmansegare. Modr. Cath. Persdotter. Begynte tidigt med boken, men fattigdom nödgade honom att afbryta. Begaf sig i skräddarelära och arbetade slutl. på Skräddaremäst. Nordlöfs werkstad i Westerås. Men hågen för studier waknade starkare och påskyndade så, att han 1802 kom till acad. Pwgd 8 Jan. 1807. Adj. i Näsby och Erwalla. Flyttade till Pastor i Ihrsta 1812. Commin. i Swedwi 31 Oct. 1814. Kyrkoh. här 2 Maj 1825. Tilltr. g. accord 1826. Stadd i sin bästa werksamhet afgick också han med döden få timmar efter ett anfall af slag 6 Dec. 1834.

Gift 1. 6 Mars 1814 med Brita Elisabeth Gustrin, Comministerdotter i Husby och enka efter Exped.fogden J. Jäder, f. 1773, död 22 Sept. 1820. Barn. Mathilda, f. 1814, ogift; Adelaide, f. 1816, g. m. Handl. Lang i Söderköping; Johanna Sophia, f. 1820, g. m. Handl. Pettersson i Enköping. 2. 26 Nov.1822 med Christina Charl. Weström, Prosten i Orsa E. Weströms dotter, f. 13 Juli 1790. Barn: Carl Eric Leopold, f. 15 Nov. 1823; Johan August, f. 24 Aug. 1825; Beata Aurora; Agnes Maria.

18. Johan Petter Lejdström. Född i Westerås 16 Mars 1787. Fadr. E. Lejdström, Timmerman. Modren Sus. Nordahl. Stud. 1807. Pwgd 17 Juni 1810 och Adj. Past. i Swedwi. Nådårspred. i Gunnilbo 1812 och s. å. efter Pastor i Köping. Sedan Adj. hos nye Pastor 1814. V. Pastor 1817. Commin. i Bro 26 Jan. 1818. Past.ex. 4 Mars 1826. Kyrkoh. i Berg 18 Juni 1827. Tilltr. 1828. Erhöll transp. hit 31 Aug. 1835. Tilltr. 1838.

Gift 18 Maj 1818 med Carolina Essén, dotter af Rådman C. E. Essén i Köping och M. M. Tillæus, f. 22 Febr. 1797. Barn: Johan Robert, f. 18 Juli 1821; Nanny Wilhelmina, f. 16 April 1823; Christian August, f. 25 Sept. 1820; Selma Amalia, f. 14 Maj 1828; Carl Oscar, f. 14 April 1830; Elis. Susanna, f. 1 Mars 1832; Siri Ulrica, f. 23 Dec. 1833; Axel, f. 8 Mars 1836; Alfrid, f. 24 Dec. 1838; 2 döde.

2. Comministrar

Laurentius Martini Ericus Olai PlanæusMatthias Joh. ArosiensisJonas Laur. HirudiusJacobus Nic. FabreliusCarolus Olai PonteliusDaniel FelleniusPehr WesteniusOtto PorathOlof Medén.

1. Laurentius Martini. Se Past. i Hed.

2. Ericus Olai Planæus. 1630. Se Pastores i Tillberga.

3. Matthias Joh. Arosiensis. 1647. Se Commin. i Ihrsta.

4. Jonas Laur. Hirudius. 1656. Se Commin. i Swedwi.

5. Jacobus Nic. Fabrelius. 1673. Se Past. i denna församling.

6. Carolus Olai Pontelius. Född 27 Oct. 1666 i Bro. Fadr. Kyrkoherde. Kom ifrån gymnasium till acad. 1688. War redan utsedd till Commin. här, då han 1696 blef pwgd. Förblef all sin långa tid wid denna usla lägenhet, och hade föga bättre än en torpare. Wid Pastorsförslaget 1735 kostade i synnerhet på honom, att blifwa förbigågen af det uppgifna skäl, "att det war äfwentyrligt lägga en tyngre börda på den gamla och uttröttade. Han hade alltid burit tyngsta bördan, med usel lön, utan åker och äng, då Pastor hade mer jord, än han kunde sköta. Han trodde sig dock hafwa förtjent något bättre på gamla dagar och få hjelp af en Adjunct. Både han och församl. kunde icke annat, an tycka illa wara." Tog afsked ifrån församlingen i sin predikan 1742, flyttade till sina barn i Bro och fick uppbära årligen några tunnor säd af lönen. Stiftets Senior 1748. Död 1 Nov. 1752.

Gift 1696 med Kerstin Olsdotter, som dog 14 Maj 1741. Barn: Eric, Rusthållare i Bro; Olof, lefde i Arboga; en dotter blef gift i Bro. I 10 år sköttes tjensten af vicarier, som woro illa belåtna med sin, ehuru största, del af lönen.

7. Daniel Fellenius. 1753. Comm. i Bro 1760.

8. Pehr Westenius. 1760. Till Munktorps Sacell. 1803.

9. Otto Porath. Född i Nora 29 Mars 1767. Fadr. Handlande. Modr. Cath. Agorelius, dotter af en namnkunnig Bergs- och Riksdagsman Otto Olsson i Saxhyttan af Grythytte socken. Stud. 1788. Pwgd 20 Juni 1792 och tjente i Wika, Elfdalen m.fl. Commin. här 14 Mars 1803. Oborstad prestman. Död 25 April 1812.

Gift 1801 med Anna Pehrsdotter, hwars fader war arbetare wid Porphyrwerket i Elfdalen, f. 1777. Efterlefwer i swår fattigdom med dottren Anna Catharina, f. 22 Aug. 1810.

10. Olof Medén. 1812. Pastor i Serna 1828.

(Derefter upphörde denna Sacellani.)

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 24 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt