Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Ramsberg

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Michael BenedictusGeorgius DanusAndreas HelsingusJonas Petri HelsingusJonas Laurentii BerchiusNicolaus Erici SegerstadiusJohannes Andreæ SahlamontanusAndreas RamzeliusAnton AnagriusPehr VigeliusPehr BerggrenAron WesténJohan AsplundJohan Petter ArnbergSamuel Uno Muncktell.

1. Michael. En Finne ifrån Nyland, antecknad såsom förste här sittande prest i Konung Gustaf I:s tid.

2. Benedictus. Nämnes för detta seculum i en gammal act ibland Consistorii handlingar.

3. Georgius Danus. Kom härifrån till Tillberga pastorat, hwarwid han dog 1583. Synes således warit här på 1570-talet. (Men då K. Johan 19 Juli 1589 först tillstadde Ramsbergs byamän att bygga capell och få egen prest, med hwad skäl hafwa då desse tre blifwit uppförde?)

4. Andreas Helsingus. Hade en kort tid här warit Capellan då Biskop Bellinus 1591 gjorde "Presten i Ramshytta fullmyndig att hafwa allt presterätt." Ibland Upsala mötes underskrifter 1593 saknas hans namn.

5. Jonas Petri Helsingus. Pwgd 2 Juni 1598. Här tjenstgörande 1603, men ännu 1613 war han blott Capellan. Predikade i pastorsmötet 1624, som bewisar, att han då war fullt erkänd Kyrkoherde. Hade hos sig Biskopsvisitation 1629. Död 1644.

War 2 gånger gift och hade flera barn. Sonen Pehr kallade sig Ramsbergius och blef slutligen Pastor i Dingtuna.

6. Jonas Laurentii Berchius. Född i Söderberke af Bergsmansfolk 1595. Stud. i Upsala 1620. Pwgd 1625 och straxt förordnad till Krigsprest, då han ock i förhand utbekom något af underhållet, men som det året icke blef något uttåg, och han gerna wille slippa den swåra tjensten, måste han återbetala det han uppburit till den sedan utgående. Blef derpå Commin. i Björskog, och 1632 i Odenswi. Waldes efter förslag till Pastor här 1644. War en förmögen man, ty Kyrkoh. Aron i Odenswi yttrade sig i ett bref: "Herr Jon kommer nu härifrån wäl behållen, med Söder (boskap), spannemål, koppar, tenn, sölfwer m. m." Död snart 24 Aug. 1647.

Gift 19 Oct. [årtal saknas] med Dorothea, Kyrkoh. i Linde Herr Salomons dotter, som blef conserverad. Barn: Johan, studerade en tid men stadnade i bondeståndet. En annan son och en gift dotter bodde här på kyrkowallen ännu 1680. Commin. i Sala Jonas Tiljander war hans dotterson.

7. Nicolaus Erici Segerstadius. Westrogothus. Född före 1600, troligen i Segerstads församling. Hade tidigt kommit till stiftet och njöt nästan all sin underwisning i Arboga skola, der han ock 1625 blef vic. Collega. Flyttades s. år till Westerås och Pwgdes straxt derpå 19 Juni. Igenfinnes icke för tio år widare, än att han med krigsfolket warit i fält. Befordrades 1635 till Commin.sysslan i Munktorp. Wid ledigheten här 1648 heter i Prot. "att en begärar Ramsberg. Sent.: Han får draga dit, tala med församlingen och bese lägenheten." Men de gifta fingo afslag och Hr Nils hade lyckan conservera ett förmöget hus. Duglig prest. Respondens wid Capellansmötet 1636. Predikade in synodo Pastorum 1652. När första kyrkan, byggd 1589, war alldeles förfallen, hade han omsorgen om uppbyggande af en ny, som inwigdes 1674. Död 26 Mars 1679.

Gift 1649 med Dorothea Salomonsdotter, den föregåendes enka, död 1681, 76 år gammal. En hans egen son Johan, säkert af ett föregående gifte, studerade en tid, sedan okänd; dottren Elisabeth, g. m. A. Littorinus, Commin. i Norrberke. I ett bref heter om enkan, att hon (med förra mannen) "hade rika barn och mågar."

8. Johannes Andreæ Sahlamontanus. Född i Sala stad 20 Dec. 1620. Fadr. Kyrkowäktare. Fattig och äfwen föga drifwande kom han wid 28 års ålder ifrån Fahlu skola till gymnasium i Westerås. Sattes 1654 till Skollärare i Munktorp och blef 4 Nov. följande år s. k. Djekne-prest. Commin. här 1657. Begärdes af somlige till Kyrkoh., andre wille ej hafwa honom. Consist. sände 3 Pastores, att "ransaka, om han war mägtig hålla disciplin wid magt?" De trodde sig kunna gifwa honom sitt förord, och ehuru flera satte sig deremot blef han conf. Pastor 17 Dec. 1679. Då han introd. i Mars 1680 war ännu motståndarnes owilja ej stillad, och en bonde förgick sig så att han måste till tinget. Omsider gick allt wäl och huset ansågs för godt och hederligt, äfwen för hustruns och barnens skicklighet. Död 2 Maj 1696. Begrofs af Biskop Carlsson 24 Juni.

Gift 14 Nov. 1658 med Catharina Fellenius, dotter af Kyrkoh. Andreas Waldemari i W. Schedwi, f. 1641, död 10 Mars 1719. Barn woro 9 i lifwet wid fadrens död, togo namnet Ramzelius och fortplantade en widlöftig slägt. Andreas, Pastor här; Olof, Pastor i Haraker; Matthias, Prost i Sala; Johan Ramzell, Capitaine, död 1730; Daniel, också Militair, död i Pohlen; Carl, Organist i Fellingsbro m. m.; Jacob, reste på Ostindien, död ogift; Susanna, g. m. Bokhåll. Matts Ericson på Gammelbo, stammoder för Westmänner; Catharina, g. m. P. Törngren, Commin. i Sätterbo; Sara, död ung.

9. Andreas Ramzelius. Född här af nyss anförda föräldrar 12 Febr. 1660. Stud. 1680. Pwgd 13 Juni 1685 och biträdde först Commin. i Dingtuna, sedan sin fader till 1688, då han åtog sig att wara både Pastors Adjunct och vic. Rector Scholæ i Arboga. Commin. i Nora 1693, sedan han någon tid förestått nådåret efter företrädaren. Straxt efter fadrens död uppwaktade han Konungen i Kungsöhr med ansökning till pastoratet och fick remiss till Consist., men Commin. i församl. gick samma wäg och hade sina anhängare. Dock kunde denne swårligen aflägga præstanda och Hr Daniel Tilas på Gammelbo skref till Consist. "för sonen af gamla presthuset, ett godt folk, men bad Gud bewara sig för Herr Jon och hans elaka hustru, som ingen kunde umgås med." Han blef ock Pastor 1697, introd. af Biskopen 1699. Hade fadrens wälmening men war ock kraftfull och derföre aktad. Höll marknadspred. i prestmötet 1717. För tidens stränghet emot främmande religionsförwandter hade han nog beswär med en socknebo, Oestgeest, af Reform. bekännelsen, och beklagade sig öfwer sin swaga hustru, som "lefde i ständig fruktan att det folket skulle göra presthuset någon skada." Död 18 April 1729.

Gift 1. 1686 med Elisabeth Bark, dotter af Commin. L. Barchius i Dingtuna, död 1687, begrofs med 2 barn 3 Maj. 2. 1693 med Maria Elis. Gyllenpatron, af adelig slägt, som då wistades på Gammelbo, f. 1655. War en förnäm och präktig presthustru, som hedrades med wackert condoleancebref af Biskop Caméen. Död 9 Sept. 1729.

10. Anton Anagrius. Född i Bjursås 6 Mars 1688. Fadr. Kyrkoherde. Af ett fattigt hus, men rikt på barn, hade han stor swårighet att sköta studierna i Fahlun, Westerås och ifrån 1708 i Upsala, men just fattigdomen dref honom att med allwar arbeta. Pwgd wid 21 års ålder 1709 öfwergick han många gamla i kunskap, stadga och skicklighet. Blef först en wäl ansedd Adjunct hos Prosten Browallius i Köping. Sattes 1711 att wara Vicarius Commin. i Linde och blef ordin. följ. år. I denna mödosamma tjenst war hans arbetsamhet outtröttlig. Kyrkoherde här 1730, och war sig lik med sällsynt åhåga och drift i embetet. Tänkte redigt och hade äfwen en owanlig lätthet, så att hålla tre predikningar på en dag war honom icke swårt. Skarp i predikstolen, men icke mindre sträng i egen lefnad. Concionator i prestmötet 1740. Straxt derpå blef han häftigt anfallen af en swår mjältsjukdom och i Nov. 1741 tillkom slag, så att han ständigt måste ligga till sängs. Död 9 Dec. 1746.

Gift 1712 med Emfred Aspman, Prostens i Linde N. Aspmans dotter, f. 1678, död 15 Maj 1762. Barn: Anna Christina, g. m. nedanst. N:o 12; Emfred, g. m. Rådman J. Hammar i Linde samt Borgmäst. och Brukspatron Er. Öijer; Margareta, död ung; Nils, Pastor i Himmeta; Helena Catharina, g. m. Handelsmännen J. Granberg och C. Gahm i Linde.

11. Mag. Pehr Vigelius. Född på Ängsön 4 April 1704. Fadr. Kyrkoherde. Sändes 1719 till Upsala academi der han 1728 erhöll Magisterwärdigheten. På sin sjuke faders kallelse Pwgd 7 Oct. s. å. Blef kort derpå v. Pastor. Hade anbud af Patr. Eccles. att blifwa ordin. Pastor, men försakade i anseende till oförmågan att i längden utan medhjelpare sköta tjensten, hwarföre fadren, "då han näst för sin död lät bära sig uti säng upp i Consist. att tacka för all bewisad gunst, utbad för sonen en mot hans krafter swarande syssla." Sjelf sökte han hos Landshöfdingen att befordras till en Hospitals-tjenst, emedan han beswärad och stundom contract af giktwerk ej kunde på landet utstå häftig och "stark rörelse, såsom att fara i socknebud, rida i brudfärd m. m." Då detta misslyckades, antog han 1732 Adjuncturen hos Domprosten och waldes kort derpå till andre Commin. i Westerås. Kyrkoh. i Berg 1737 och erhöll transp. hit 1747. Predikade wid prestmötet 1748. Efter ansökning Prost i sin församl. och vice öfwer contractet 1751, i anseende både till egna och fadrens förtjenster. Flitig och accurat Pastor. Nöjd med församlingen men trött wid det beswärliga bergsbruket, som hörde till lönen, sökte han 1756 flyttning, men dog här 27 Maj 1769. Begrofs 18 Juli med predikan af prosten Hellberg i Arboga.

Gift 1. 1730 med Brita Holm, dotter af Handlanden J. Holm i Fahlun, som dog 14 Aug. 1747 i 54:de året. 2. 31 Jan. 1749 med Elisabeth Dahlstedt, Prosten i Säther Cand. C. Dahlstedts dotter och enka efter Prosten Mag. E. Näsman i Elfwedal, f. 1723. Kallades både såsom flicka och gift wanligen "Lisa barnet", efter föräldrarnas benämning, död wid Sätra brunn 23 Juni 1773. Af 3 barn lefde Samuel till dess han blef Student.

Skrifter: Disput grad. de Baptismo Campanarum. Holmiæ 1728. 8:o. Prestmötspredikan, om menniskan, såsom den priswärde Skaparens eget mästerstycke. Westerås 1748. 4.o.

12. Pehr Berggren. Född i Berg af Fellingsbro församling 3 Dec. 1704. Fadr. Rusthållaren Pehr Nilsson. Modr. Brita Andersdotter. Hade synnerlig lust för studier, men kunde dock, för mötande swårigheter, ej förrän 1730 blifwa Student. Pwgd 10 Maj 1732 och Vicarius i Himmeta. War sedan 10 år Prostens Adjunct i Lindes församl. till dess han 1743 blef Commin. här. War i denna tjenst åldrig och snart utarbetad man, då han 21 Aug. 1770 befordrades till pastoratet, som han tillträdde 1771. På tredje året derefter introd. af Biskopen, som icke försakade en den tiden lönande förrättning. Hade 1750 warit Respondens wid prestmötet. Alltid känd såsom arbetsam och allwarlig prest. Död 28 Maj 1777.

Gift 2 Aug. 1743 med Anna Christina Anagrius, dotter till ofwanst. N:o 10 och enka efter Apologisten i Westerås skola Hartv. Tremper, f. i Juli 1713, död 12 Oct. 1781. Barnen woro 8, af hwilka: Gustaf, död 1783, 28 år gammal, utan tjenst; Margareta, g. m. BergsCasseuren Er. Lundblad i Ljusnarsberg; Maria Catharina, g. m. Commin. i Haraker J. Hellbom.

13. Doctor Aron Westén. 1779. Prost och introd. s. å. I hans tid blef kyrkan åter nybyggd med namn af Gustaf III:s. Se Past. i Arboga.

14. Johan Asplund. Född i Dingtuna 10 Jan. 1759. Fadr. Jonas Asplund. Acad. Befallningsman. Modr. Sara Wickman. Student 1779. Collega i Arboga 10 Oct. 1781. Pwgd 10 Mars 1782. Flyttades 1783 såsom Vicarius till Triv.skolan i Westerås. Respondens wid prestmötet s. å. Ordin. Collega Cl. I:æ 28 Nov. s. å; Cl. II:æ 20 Aug. 1784. Supremus 23 Nov. 1789. Vic. ConRector 1792, 1793. Past.ex. 9 Maj 1794. Apologist 8 Febr. 1795. Kunnig och kraftfull tyckte han någon gång wid lyckans fördröjande, att han orätt försummat antagande af Magistergraden, men han saknade icke aktning och i sinom tid befordran. Kyrkoh. här 21 Sept. 1801. Prost 1806. Riksdagsman 1810. Af Konungen utn. Pastor i Torpa och Carlskyrka församlingar af Strengnäs stift 22 Jan. 1812. Ditflyttade 1813. En längre tid hårdt medtagen af stenplågor. Död 29 Jan. 1827.

Gift 10 Nov. 1801 med Christina Cath. Hülphers, dotter af Rådmannen i Westerås Lars Peter Hülphers och C. Wulff, f. 7 Maj 1773. Barn: Jonas Petter, f. 12 Febr. 1804, Klädesfabrikör i Norrköping; Sara Sophia, f. 9 Maj 1806, g. m. Commin. N. Sundelius i Knidsta och Hidinge af Strengnäs stift; Lars Didric, Skollärare i Hubbo; Christina Wilhelmina, f. 1 Oct. 1811, ogift; Johanna Charlotta, f. 19 Mars 1813, g. m. Prosten Mag. Gust. Adolf Höijer i Gilberga, Strengnäs stift; fyra döde i barndomen.

15. Johan Petter Arnberg. Född i Stora Tuna 8 Febr. 1763. Fadr. Jonas Arnberg, då Inspektor sedan Brukspatron wid Silfberget. Modren Cath. Eleon. Bergstedt. Af deras 7 söner ingingo 3 i presteståndet, blifwande den äldste Pastor i Serna, den yngste Legat.Predikant i Turkiet, bittida död till både kyrkans och wetenskapens förlust. Den medlerste ankom till Upsala acad. 1783. Med ett muntert lynne och sångröst saknade han dock icke allwar för det kall, hwartill han 29 Nov. 1789 inwigdes. Hade derpå 8 år warit Pastors Adjunct i Grangärde, hwarunder han med sin tjenst och lefnadssätt beredde sig förtroendet att blifwa Commin. i Ludvika Capellförsamling 28 Aug. 1797. Past.ex. 14 Mars 1803. Ännu wann han en önskad befordran, då han 3 Aug. 1812 befullm. till detta pastorat, som han följ. år genom accord tillträdde, men snart bådade den aftagande helsan att hans tid icke skulle blifwa lång. En länge hotande bröstwattensot gaf sig allt mera tillkänna, och sedan han ett halft år uppehållit sig i Fahlun för bättre läkarewård, återwände han till sin maka och många små barn med ringa förhoppning. Hans död inföll 25 Febr. 1815. Begrofs af sin swåger, då war. Commin. på stället v. Pastor C. J. Söderström, med likpredikan af Jobs 29: 18.

Gift 15 Dec.1803 med Christ. Elis. Löfgren, dotter af Bruksegaren Pehr Danielsson och Cath. Marnell i Ludvika, f. 6 Febr. 1782. Af 9 barn: Jonas Agathon, f. 7 Dec. 1804, Comm.Landtmätare i Stockholms län; Adolf Henric, v. Pastor; Catharina Aurora, f. 2 Jan. 1807, ogift; Charlotta Augusta, f. 28 Jan. 1808, ogift; Dorothea Albertina, f. 15 Aug. 1810, ogift; Axel Theodor, f. 24 Oct. 1812, Handlande i Strengnäs; Wolter August Mauritz, f. 9 Aug. 1814, död 1825.

16. Mag. Samuel Uno Muncktell. Född i Leksand 3 Juli 1771. Fadr. Capitainen And. Muncktell, anläggare af ett för orten wälgörande bomullsspinneri jemte wäfnadsfabrik. Modr. Maria C. Nordman, Prostdotter i Leksand. Student 1788. Följde 1790 sin och sina bröders enda och mångåriga handledare i studier Kongl. Hofpred. Mag. Brandt till Skåne och antog der condition, sedan i Småland. Återkom till Upsala och blef Magister 1800. Pwgd i Stockholms S:t Nicolai kyrka 29 Sept. s. år wid Biskop Flodins första ordination. Blef då Pastors medhjelpare i Grangärde. Flyttades 1803 till Pastor i Leksand och blef 1806 vice Pastor i anseende till Doctor Fants ålderdomsswaghet. Hugnades med wackert förtroende i den stora församlingen. Commin. i Köpings Stads- och Landsförs. 5 Febr. 1810. Tillträdde 1812, och fick cura ecclesiæ under vacancen. Kyrkoh. här 25 Sept. 1815. Ankom 1817. Prost 9 Oct. 1824. Några år derefter af förkylning i ett aflägse husförhör förlamad i högra handen och armen.

Gift 1 Nov. 1816 med Beata Catharina Sandborg, Kyrkoh. i Bro P. Sandborgs dotter, f. 30 Oct. 1779, död utan barn 12 Oct. 1833.

Skrift: Disp. Grad. de Tolerantia Dissentientium Indifferentismo vacua. Ups. 1800. 4:o.

2. Comministrar

Matthias Marci Bohman Olaus Andreæ ArosiensisJohannes Andreæ SahlamontanusJonas Jonæ LexanderArvidus Andreæ GahmLars EkmanPehr BerggrenJonas BoreliusNils PålmanCarl Johan SöderströmAnders LundquistAnders Gustaf Arlberg.

1. Matthias Marci Bohman. Född i Arboga, som det synes af en bättre slägt, ty han hade en broder Paul, Pastor i Wasa stad, och en syster gift på den orten. War Domcapitlets i Westerås "förste Bokförare", då han blef Pwgd 1629. Commin. här s. år, då i prot. heter: "ställer han sig wäl, skall han promoveras ytterligare, men hwar icke, blifwer han straxt af med presten." Köpte 1636 en hemmansdel i W. Holsjön. För sin kännedom af Finska språket hade han kallelse till Ljusnarsbergs pastorat, men dog här 1649.

2. Olaus Andreæ Arosiensis. Född i Westerås. Fadr. Borgare. Studerade länge blott i födelsestaden och hade tjenat flera år såsom Consistorii Cursor, förrän han 1645 blef Pwgd. Warande Adjunct i Badelund begick han 1647 ett så swårt brott, att han straffades med fängelse i proban, penningeböter och ett års privation. Måste ock skrifwa sin penitentspredikan, som, uppläst i Badelunds kyrka och bewittnad af Pastor derstädes, ännu förwaras och är i sitt slag wäl författad. Återställd till embetet sattes han 1651 till Commin. här. Men han bröt sitt bättringslöfte. Lagligen förwunnen till horsbrott blef han 1657 i allo och för alltid afsatt. För öfrigt okänd.

3. Johannes Andreæ Sahlamontanus. 1657. Se Past. i denna församling.

4. Jonas Jonæ Lexander. Född i Leksand 1648. Son af Jon Klockare derstädes. Hade fyra år mest uppehållit sig wid Upsala acad., då han 30 Mars 1674 blef Pwgd, och war för sin skäliga kunskap kallad af Fru Christ. Baner i Stockholm. Kort derpå gifte han sig och förlorade derföre sin station. Då han nu besökte en broder i Östergöthland uppwaktade han Biskop Terserus i Linköping, som fägnade sig att se en hygglig prest i sin styffaders älskade klockares son, och gaf honom ett recommendationsbref till sin swåger, Biskopen i Westerås. Men han war föga förtjent deraf. Efter 1½ års tjenst i Arboga kom han hit att vicariera efter aflidne Kyrkoh. Segerstadius. War derunder en styf, falsk och swår man emot sin fromme embetsbroder Capellanen, sökande på allt sätt hindra hans befordran till pastoratet. Då detta likwäl skedde, måste han i April 1680 gifwa sin "bekännelse- och afböns-skrift" af allt sitt nedriga förhållande. Med stränga förbehåll kom han ock till Capellanstjensten, men förblef en nagel i ögat för Pastor. Efter dess död sökte han succession med Konungens remiss till Consist., men war icke färdig till examen, och då den aflidnes son nu blef wald och confirm. Pastor, gjorde han förgäfwes andra påståenden. Med en kraftigare förman måste han mera hålla sig i skick, såg ingen dager till transport, och dog efter en långwarig swaghet 18 Jan. 1720.

Gift 1674 med Margareta Wiborg, Rådman Eric Nilssons i Arboga dotter, då enka, som efster 10 års sängliggande af slag äfwen dog 1720, 77 år gammal. Barn: Jonas och Jacob, twillingar, satte sig neder i socknen; Brita, ses nedanföre; Maria och Margareta, blifwa ock nämnda.

5. Arvidus Andreæ Gahm. Född 1682. Icke widare till härkomsten känd, än att han war Westmannus. Stud. i Upsala 1706. Hans wilkor medgåfwo blott ett kort wistande wid acad. och han Pwgdes 24 Maj 1707. Blef då den redan förswagade Lexanders Adjunct och stadnade i dess hus för alltid. Erhöll sjelf Commin.tjensten 1720 och dog derwid 22 Mars 1732.

Gift 1. 1707 med Brita Lexander, den föregåendes dotter; 2. med Maria Malmberg, som med twå gifta döttrar lefde ännu 1761 i Arboga. Af sönerne nämnas: Anders, som efter fadrens död sökte Klockaretjensten men blef Skrifware; Johan, Corporal wid gardet, sedan Skollärare wid Wedewågs bruk; Arvid och Abraham, kommo till Stockholm. En och annan af detta namn har ock i sednare tid lefwat wid denna ort.

6. Lars Ekman. Född i Fellingsbro och Ekeby efter 1690. Fadr. Sergeant eller, som andre säga, bonde. Stud. i Upsala ifrån 1716 med framgång. Pwgd i Mars 1721 och då Pastors Adjunct i Mora. Till lindring af ordin. presternes dryga arbete och efter snart wunnet förtroende fick han den nu inrättade klockaretjensten, som 1730 förenades med Skolmästaresysslan. Commin. här 1732. Respondens i prestmötet 1738. Af fattig härkomst och med obemedladt gifte kunde han dock wid föga lönande lägenheter inom 20 år blifwa en förmögen man. Anfölls af slag på predikstolen och afled kort derpå 6 Dec. 1742.

Gift 6 Febr. 1728 med Christina Swedelius, Kyrkoh.dotter i Elfwedal, som dog 9 Juni 1742. Enda barnet Elisabeth ansågs efter tidens beräkning för en rik flicka, blef g. m. Saltbittersjuderi-Inspektoren Ol. Grau, känd för sin beskrifning öfwer Westmanland, och dog i swaga wilkor hos sin måg ConRector Limborg i Westerås.

7. Pehr Berggren. 1743. Se Past. i denna förs.

8. Jonas Borelius. Född i Dingtuna och Boberga by 4 Jan. 1724. Fadren en hederlig Skattebonde. Någon slägtförbindelse wäckte hans håg för boken och att begagna det närgränsande lärowerket, hwarifrån han 1747 kom till acad. Pwgd i Strengnäs af Biskop Alstrin 21 Febr. 1751, war han på flera ställen Nådårspred. och Adjunct. Hos den gamle Comministern i Stora Tuna fick han erfara Prosten Rabenii kinkiga förmanskap. Åter efter nådårstjenst i Kumla och Grangärde stadnade han för längre tid hos nye Pastor i sistnämnda församl. Commin. här 11 Mars 1771. Past.ex. 1775. War känd för synnerlig skicklighet att till förbättring behandla sinnesswaga menniskor. Hans slut war bedröfligt. Då han något sent begaf sig ridande hem ifrån en embetsförrättning, kom han i mörkret af wägen inpå s. k. Flinakärret wid sjön Sörmogen, der han fastnade och fanns liggande död 2 Nov. 1792. Troligen war dock swindel, hwaraf han stundom beswärades, och ett hastigt slag, orsaken till hans död.

Gift 1771 med Anna Brita Boethius, Prosten i Grangärde Mag. Jac. Boethii dotter, f. 1749, död 15 Mars 1806. Barn: Jacob, Past. et Præp. i Skinnskatteberg; Gudmund, Medic. Cand., omkom på en resa i Medelhafwet; Carl Daniel, Handlande; Ulrica, g. m. Commin. i W. Wåhla Isac Lifbeck; Theodora, f. 1781, ogift.

9. Nils Pålman. Född i Köping 30 Sept. 1735. Fadr. Trumpetare wid Lifregimentet. Ankom ifrån gymnasium till acad. 1767. Pwgd 6 April 1769 och biträdde derpå 5 år den med arbete öfwerhopade Commin. i Köping. Skolmästare i Fellingsbro 29 Sept. 1773. War 5 gånger, utan framgång, föreslagen till sacellanier och blef omsider ibland 10 sökande Commin. här 3 Juni 1793. Ankom 1795. Nöjd med denna lott till sin död 6 April 1815.

Gift 1774 med Anna Elis. Norrman, dotter af en Handlande i Arboga och enka efter Skolmäst. Ol. Nordendal i Fellingsbro, f. 1749, död 13 Oct. 1813. Barn: Anna Christina, g. m. Bruksinsp. J. C. Schollin; Margareta Elis., död ogift; Johan Petter, Handlande i Westerås; Charlotta Sophia, ogift.

10. Carl Johan Söderström. 1817, sedan en af de profwande förwerkat sitt rum. Se Past. i Grangärde.

11. Anders Lundquist. Född i Badelund 21 Aug. 1791. Fadr. Hemmansegare i Långby. Grannskapet till Westerås mera än förmågan underlättade föresatsen att studera. Student i Upsala 1814. Pwgd 27 Juli 1815, och då Adj. hos Commin. i Nora. Nådårspred. i Kungsåra och korrt derpå Pastors medhjelpare i Sewalla 1816 och hos Commin. i Leksand 1819. V. Commin. för den olycklige Mag. Nohrborg i Ihrsta 1823. Ordin. Commin. ibid. 27 Febr. 1826, sedan twenne af de föreslagne med döden oförmodadt afgått. Transp. hit 14 Mars 1836. Död 27 Nov. 1841.

Gift 1. 26 Maj 1826 med Carolina Magd. Dufwa, dotter af Majoren C. P. Dufwa och Fredr. Öhrman i Ullwi, Ihrsta socken, f. 1794, död 9 Sept. 1830. En dotter död tidigt. 2. 24 Oct. 1832 med Anna Elisab. Fernander, dotter af Fänriken wid Arméens flotta, Skolmäst. i Gunnilbo P. Fernander med M. U. Schilling, samt enka efter Commin. i Kungsåra C. J. Hammarström, f. 9 Juni 1801. Barn: Arvid Victor, f. 5 Dec. 1833; Anders Edvard, f. 22 Juli 1835; Gustaf Elis, f. 13 Oct. 1837; Carl Adolf, f. 18 Jan. 1840.

12. Anders Gustaf Arlberg. Född i Leksand 3 Maj 1805. Fadr. Comminister. Stud. 1822. Pwgd 28 Oct. 1828. Stadnade först i Grangärde att biträda Comminister. Pastors Adj. i W. Wåhla 1829. V. Commin. i W. Fernebo s. å. Adj. hos Pastor här s. å. V. Pastor 1832. Design. Commin. 11 Juli 1842.

Gift 18 Juli 1841 med Sophia Euphrosyna Godenius, Prosten i Malung D. Godenii dotter, f. 13 Juli 1818. Barn: Amanda Cath. Euphrosyna, f. 29 April 1842.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 17 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt