Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Malung

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar
  3. Skolmästare.

1. Kyrkoherdar

Canutus JoannesEricusJacobusOlausCanutusSweno JohannisHermannus PauliGeorgius Danielis WikæusLaurentius Andreæ FahlanderAndreas Laurentii FahlanderGeorgius Johannis SalinusOlof KumblæusWidich HarkmanDaniel GodeniusZacharias KörsnerDaniel SwedeliusDaniel GodeniusEric WelanderDaniel Godenius.

1. Canutus. Curatus i Malung 1476.

2. Joannes. Curatus och tillika Præbendatus i Westerås 1490.

3. Ericus. Död 1500.

4. Jacobus. 1505. Kallas Discretus vir D. Jacobus Ecclesiæ Malungensis 1510, då Biskop Otto gaf kyrkan aflatsbref. Troligen samme Jacobus som nämnes i Biskopens bref 1515. Pastor i Lima, hwilken socken då måtte warit annex till Malung, såsom den ock sedan war det intill 1616.

5. Olaus. 1527. Har gjort sig känd såsom delaktig i Dalkarlarnes uppror emot Kon. Gustaf, och såsom den s. k. Daljunkarens medhållare. Historici äro dock icke ense om han, såsom flere af de brottslige, blifwit straffad till lifwet eller icke. En granskare af gamla diplomer säger sig funnit att han lefde ännu 1530.

6. Canutus. Kyrkoherre här 1542 och Prost i Wester-Dalarne. Nämnes 1557 [står 1457] wid Häradstinget såsom den der warit Pastor och ännu lefde. Det är således tydligt, att han antingen blifwit afsatt, eller ock, som den tiden icke war owanligt, tröttnat och tagit afsked ifrån tjensten.

7. Sweno Johannis. Tillträdde pastoratet 1546. Till honom är ett Kon. Gustafs bref af 29 Juni 1554, att allmogen i Malungs och Lima socknar, i stället för sädes-tionden, skulle lefwerera wed till W. Silfberget. Nämnes ock 1559. Afträdde tjensten 1566, som wid nästföljande närmare inhemtas.

8. Hermannus Pauli. Emottog 2 Oct. 1566 inventarii-persedlarna i Malung af ärlig man herr Swen Johannis, som således hade tagit afträde. War 1574 i Stockholm, då han med Biskopen och flere Pastores underskref några Liturgiska punkter för allmänna gudstjensten. Undertecknade Ups. mötes beslut 1593. Undersökte ock s. år några märkwärdiga ställen efter Konung Gustaf i Malung och Lima, hwilka han i bref till Fogden Hemming Pehrsson beskrifwit. Hos honom visiterade Biskop Hans, Biskop Rasmus och Biskop Bellinus 2 gånger. Hade de sednare åren sonen till hjelp, och då denne blef förste Pastor i Lima, befalltes den gamle mannen sätta sig i ro hos honom. Död i Jan. 1617.

Hans Relicta nämnes Anna Danielsdotter. Sonen Paulus, Pastor i Lima, fortplantade slägten i presteståndet; Petrus stadnade såsom laicus på orten och nämnes såsom en betydande man.

9. Georgius Danielis Wikæus. Född i Wika socken 1586. Fadr. Kyrkoherde. Deponerad wid Upsala acad. 1606. Pwgd 1614 och predikade i twå års tid för krigsfolket ute i fält. Nämnes 1616 Expectant och sattes snart att betjena det Tyska bruksfolket i Garpenberg. Pastor här 1617 och predikade i prestmötet 1622, men hans hugnad war icke långwarig. Sjelf föga ordentlig och ännu mera för sin liderliga hustru, som han icke wille, efter dom, skiljas ifrån, hade han mycken förtret. Ostadig reste han till Norge och war borta 7 weckor. Hemkommen blef han af bönderne fördrifwen och af Capitlet derpå alldeles removerad 1625. Då sökte han åter blifwa krigsprest "och fick lof blifwa om någon Capiten begärade honom." Nämnes icke widare.

10. Laurentius Andreæ Fahlander eller Cuprifalander. Född wid 1580 på Fahlan wid Stora Kopparberget, då en liten köpeplats der sedan staden Fahlun anlades. Fadr. war Skräddare. Studerade både inom riket och flera år i Tyskland, serdeles i Wittenberg, tillika med brodren Eric, som blef Pastor i Gamla Carleby och stamfader för Fahlandrar i Finland, samt adel. slägterna Tigerstedt och Wasastjerna. Pwgd 1608 och ej långt derefter Capellan wid Stora Kopparberget. Hade der en sträng Pastor i Jonas Palma. Likasom de andre Capellanerne på stället war han af Domcapitlet ålaggd att hwar dag i sin wecka gå till Pastor och höra om han hade något att befalla. Då han 1623 det ej efterkommit, dömdes han att böta en R:dr. Kyrkoh. här 1625, men fick ej tillträda förrän församl. pliktat en gång hästskor af hwar man, för det de i otid fördrifwit den förre. War 1642 Præpositus och 1654 öfwer hela W. Dalarne. Också Assessor Capituli Majoris i Westerås. Orator i prestmötet 1622, Respondens 1627 och predikade 1634. Af mycket anseende både utom och inom ståndet. Begärde 1663 att få hem sin son, att förestå församlingen och beklagade sin trötthet. Hade flitigt visiterat och skrifwit långa berättelser till Biskopen om församlingarnas tillstånd. Stiftets Senior 1663. Död 1665.

Synes flera gånger warit gift, men ingendera hustruns namn förekommer. Af barn endast Andreas, sin faders successor, och Johan, som ock säges kommit till Finland, farfarsfarfader till Landshöfdingen i Westerbotten Gust. Edelstam.

11. Andreas Laurentii Fahlander. Född wid Stora Kopparberget 1614. Fadr. nyss anförd. Stud. 1637. Pwgd 22 Juni 1643 och blef Biskop Rudbeckii Domesticus, uppassande honom med största sorgfällighet hans sista bräckliga år. Kom 1647 till W. Fernebo och 1648 till sacellanien i Rättwik. Lemnade den goda tjensten 1665, för att komma sin fader till hjelp såsom v. Pastor. Gubben begärde säkerhet för honom om succession, beropande "sig på det löfte han fått af Biskop Rudbeckius, då han skötte Bisk. i hans krankhet." Församlingen yrkade ock att han straxt måtte blifwa ordinarius, då Prosten war så swag att han ej kunde råda, mindre uträtta något, och ingen ordning war ibland presterne, då enhwar wille befalla och ingen lyda. Biskop Laurelius wille ej gå in derpå, utan satte honom efter fadrens död på förslaget med twå grannprester. Han antogs straxt, blef äfwen Contr.Prost och wann förtjent aktning. Död 15 Maj 1682.

Gift 7 Juni 1646 med Maria Jonsdotter, hwars fader Jonas Fresk war Hemmansegare i Ihrsta, och gjorde ett ståtligt bröllop, sedan de i kyrkan blifwit wigde. Hon dog 1714, 87 år gammal. Barn: Laurentius, Kyrkoh. i Grangärde; Jonas, Häradsskrifware; Johan, troligen en förlupen djekne; Maria, g. m. Pastor i Swärdsjö Mag. J. Tillæus; Brita, ses nedanföre; Anna, g. m. Borgmäst. i Eskilstuna Abr. Dahlborg.

12. Georgius Johannis Salinus. Född wid Salberget 1644. Fadr. en fattig Kyrkobetjent. Stud. 1668. För sin skicklighet antagen af Landshöfd. Baron Duwall i Fahlun att läsa för dess söner, förblef han många år i dess hus, pwgdes ock på dess kallelse i Oct. 1676 och biträdde tillika i Stads- och Landsförsaml. Kom 1681 till Malung att bistå den sjuklige Prosten Fahlander, och intog församl. så, att han, wid snart inträffad ledighet, begärdes till Pastor. Landhöfdingen, som gynnade honom, hade i början swårt att winna Biskopen på hans sida framför en krigsprest, som blifwit honom af Konungen så hårdt anbefalld. Ändtligen segrade församl. med de många skäl som den anfört, både andliga och werldsliga. Han nämndes 1683 och tilltr. 1684, emedan enkan fick dertill nådår. Predikade i prestmötet 1692. Gudfruktig och allwarlig Pastor. "Han såg ej på det werldsliga och dess heder, utan på själar och hade satt sin själ i pant." Är ock antecknad såsom förmögen, och det underligt nog, då flera år på 1690-talet woro, serdeles i Westerdalarne, rysliga af misswext och hungersnöd. Hastigt död. Han hade predikat, warit munter och gått nöjd till sängs, hwarpå han straxt kämpade till döds natten till 16 Nov. 1702. Begrofs 6 Jan. 1703 med predikan af Biskop Carlsson, "då ock wälborna frun war med."

Gift 5 Mars 1682 med Brita Fahlander, företrädarens dotter. Barn: Helena, g. m. Prosten i Sala M. Ramzelius; Christina, g. m. Handelsmannen J. Fahlwall i Fahlun och Kyrkoh. J. Macklin i Sewalla; Maria, g. m. J. Pratenius, Pastor i Thortuna.

13. Mag. Olof Kumblæus. Med Kongl. fullmagt 1703. Se Past. i Rättwik.

14. Mag. Widich Harkman. Född i Haraker 1675. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1694. Magister 1707. Fortfor med privat condition till 1712, då han blef Extr. Adjunct wid Westerås gymnasium. Pwgd 20 Dec. s å. Vicarierade för den sjuke Lector Ehrenström, äfwensom för Lector Wagner. Sökte 1714 blifwa Rector Scholæ Triv. i Westerås, men måste nöja sig att blifwa ConRector. Opponens i prestmötet s. å. Kyrkoh. här med Drottning Ulrica Eleonoras fullmagt af 9 Sept. 1719. Tilltr. 1720. Måste här genomgå många swårigheter och hade föga hugnad, stundom sorg af sina närmaste. Död efter 4 dagars sjukdom 18 Mars 1749.

Gift 1710 med Brita Lidman, en handlandes dotter i Stockholm och styfdotter till Kyrkoh. Mag. Schultin i Romfartuna. Barn: Johan, Fältwäbel wid Dalregimentet; Widich, Bruksinspektor, morfader till ÄrkeBisk. Doctor Wallin, (I ett bref 3 Sept. 1744 till Biskopen berättade fadren att Widich skulle gifta sig med Fru Charlotta Cronstedt, som efter Hofrättens dom war skiljd ifrån Lieutenant Breitholtz i Stora Tuna. I brist på kyrkoböcker är ej utgången känd); Carl, ändrade namnet till Hartman och fick någon tjenst wid Awestawerken, stack sin broder Jacob under en misshällighet 1748 så att döden följde. Adj. Tunborg gjorde tacksägelsen öfwer den döde och begrof honom på fadrens begäran, hwarföre han blef lagförd och måste plikta; Catharina, g. m. Prosten J. Gezelius i Orsa; Maria Elis., g. m. Commin. J. Forsner i Äppelbo.

15. Daniel Godenius. Född i Husby 11 Febr. 1702. Fadr. Comminister. En god styvfader sände honom redan 1718 till Upsala. Vocerades 1734 med stadgade studier af Pastor i Fellingsbro och wigdes 13 Dec. i Stockholm. UnderCapellan i Westerås 1737 och uppflyttades i öfra rummet genom ordentligt wal 1741. Kyrkoh. här i Aug. 1749. Tilltr. 1750. Ingaf 1751 till Riksens Råd några underrättelser rörande det allmänna, som sedan upplästes i Konungens öfwerwaro och hwarföre all Kongl. nåd honom tillsades genom bref ifrån Just.Canzlern Gerdeschöld. Prost 9 Febr. 1760, hwarwid ock åberopades Konungens wid ett wisst tillfälle honom förklarade nåd. Notarius i prestmötet 1737 och Respondens 1740. Stiftets Fullmägtig på riksdagen 1755 och 1756. Redlig man, som sökte med allo göra sitt embete, framför allt angelägen om barnaunderwisningen. Död 12 Juni 1768.

Gift 28 Dec. 1737 med Brita Elis. Barchæus, Prostens i Norberg A. Barchæi dotter och enka efter Rector Scholæ Mag. Löfgrön i Köping, f. 1708, död efter flera års sjuksäng 31 Juli 1770. Barn: Daniel, ses nedanföre; Jacob, Casseur och Rådman i Sala; Anna Sophia, g. m. Prosten Heinstedt i Nås; Brita Helena och Maria Margareta, se N:o 16 och 17; Elis. Christina, sjuklig och ofärdig.

Skrift: Barnafrågor. Westerås 1746, Jönköping 1780, Lund 1790 m. fl. 8:o.

16. Mag. Zacharias Körsner. Född i Fahlun 9 Sept. 1727. Fadr. Råd- och Handelsmannen Sam. Körsner. Modr. Christ. Holenius. Sändes tidigt med informator till Upsala, men gick sjelf med condition i Finland till acad. i Åbo och blef der Magister 1757. Återkommen blef han 1759 Collega Cl. I:æ i Fahlu skola. Notarius Gymnasii i Westerås 1766 och Consist. Amanuens. Pwgd 15 Juni s. å. Past.ex. 1769. I afseende på sterbhusets conservation föreslagen hit s. år och befullm. Pastor 19 Dec. ContractsProst 26 Oct. 1772. Fromsinnad och hederlig man, stundom genom sin lätt-trogenhet utsatt för klippska kamrater. Så lät han sig narras af en wän, att ex tempore predika till häst på landswägen för Fernebo-bönderne. Så fick han af samme man det rådet, att till honorarium för Past.ex. bjuda 2 ducater, som emot förmodan anammades Under huugersnöden i Malung upphandlade och borgade han säd, för att bispringa sina lidande åhörare. Död i den swåra farsot, som efter flera års misswäxt grasserade i Dalarne, 20 Juni 1773.

Gift 24 April 1770 med Brita Helena Godenius, företrädarens dotter, f. 1743, död i samma sjukdom som mannen 22 Maj 1773. Barn: Brita Christina, g. m. Prosten i Gagnef Widich Baggstedt; Helena Maria, ogift; Samuel Daniel, död såsom wandrande guldsmedsgesäll.

17. Mag. Daniel Swedelius. Född i Westerås 24 Mars 1734. Fadr. sist Domprost. Efter tidens sed ibland de förmögnare sänd till Upsala acad. med enskild ledare 1743. Magister 1758. Pwgd 4 Maj 1760 och vicar. efter Commin. i Rättwik. Kallades 1762 till sin faders biträde wid Domkyrkan, uppehöll efter dess död tjensten såsom v. Pastor och förblef någon tid hos efterträdaren. E. O. Esquadr.Predikant wid Lifregimentet 1764. Förordnades 1769 att under Pastors i Norberg wistande wid riksdagen förestå dess vices och stadnade derstädes flera år. Kyrkoh. här 1774. Genomgick många swårigheter, både i följd af ortens beskaffenhet och eget förwållande. Sina swåra wilkor gaf han Consist. tillkänna, då han i Mars 1785 begärde, att Commin. måtte föra räkenskaperna, få cura ærarii och i Maj uppgifwa cassornas tillstånd, "så att Contracts-Prosten ej behöfde fara dit, då kostnaden blefwe för stor, ty i huset war ondt om bröd", tilläggande: "dock lefwe wi så länge wi kunne och böra ej misströsta." Af mycken wälmening och flit i embetet, men utan urskiljning och fasthet. Wäckte ofta löje både med tal och handling, och yppade sitt tillstånd för alla. Wid slutet af hans lefnad afbrann bostället, sätesbyggning och kyrkans handlingar förstördes. Död efter en ganska uppbygglig sotsäng 23 Nov. 1800.

Gift 14 Febr. 1776 med Maria Margareta Godenius, dotter af N:o 15, f. 1745, död efter swåra giktplågor 8 Sept. 1799. Af 7 barn: Anna Margareta, g. m. Hemmansegaren Olof Isacsson i Jägra, Malungs socken; Sophia Gustawa, g. m. BergslagsCasseuren i Fahlun P. Bölmark och Commin. i Jerna D. Heinstedt; Brita Elisabeth, ogift; Daniel, S. M. Adj.

18. Daniel Godenius. Född i Westerås 20 Nov. 1741. Son af ofwanbeskr. N:o 15. Inskrifwen wid acad. 1753, men begagnade dock underwisningen i Westerås. Begynte cursen till philos. graden, som afbröts genom fadrens död, då han blef pwgd 18 Dec. 1768. Förestod derpå Kyrkoherde-tjensten till nådårens slut och hade sedan Adjuncturen hos efterträdaren, sin swåger. Äfwen efter honom Nådårsprest 1773 och bestridde tillika 1774 tjensten efter afl. Commin. Wald till dess successor s. å. Under sitt dubbla arbete betroddes honom också 1773 Proste-expeditionen. Past.ex.17 Jan. 1781. Vice Pastor 1785. Commin. i Jerna 17 Dec. 1798. Återkom hit 1803 såsom Kyrkoherde, hwartill han 20 Juli 1801 erhållit fullmagt. Af fromt sinnelag, jemnt och okonstladt wäsen, werkade han till församlingens och behöfwande anhörigas bästa. Saknade icke otack och förföljelse af några. Död af pleuresie 22 Juni 1807.

Gift 25 Febr. 1776 med Eleonora Cath. Edman, dotter af LandsSecret. i Fahlun Assessor Gustaf Edman och Br. M. Körsner, f. 1748, död 1816. Barn: Margareta Elisabeth, g. m. sin kusin Lieutenanten P. G. Engström; Gustaf, sjuklig; Sophia Eleonora, g. m. Capitainen Joh. Zevon i Malung; Daniel, förekommer nedanföre; Gustawa, g. m. sin kusin D. Heinstedt, Commin. i Jerna.

19. Mag. Eric Welander. 1808, Tilltr. 1810. Se Past. i Möklinta.

20. Daniel Godenius. Född i Malung 8 Jan. 1782. Son af N:o 18. Stud. 1804. Pwgd 1807 på sin födelsedag, kallad till sin faders biträde. Efter dess död tjenstgörande till nådårens slut och kom 1810 till Commin. i Norrberke. Åter Pastors i Malung Adj. 1811. Past.ex. 24 April 1813. Vice Pastor i Äppelbo 1815. Kyrkoherde här 4 Dec. 1815. Tilltr. 1816. Prost 9 Oct. 1824. Utn. Contr.Prost i Maj 1834, men efter begäran entledigad 23 Juli s. å.

Gift 16 Oct. 1817 med Helena Catharina Godenius, dotter af Prosten i Gagnef Mag. S. Godenius och således med henne i dubbel slägtskap, f. 24 Jan. 1785. Barn: Sophia Euphrosyna, g. m. Commin. i Ramsberg v. Past. A. G. Arlberg.

2. Comministrar

Matthias OlausPaulus HermanniJohannes Olai HedemorensisPetrus Olai FabritiusAndreas Johannis ArbmanPetrus Petri BjurmanPehr SundiusJohan SjöbergJohan ElfviusLars FrögeliusDaniel GodeniusJohan BadeliusNils Daniel WeströmDaniel HeinstedtSamuel TerserusPehr Meander.

1. Matthias.

2. Olaus. Nämnes Capellan 1581.

3. Paulus Hermanni. 1593. Pastor i Lima 1616.

4. Johannes Olai Hedemorensis. Pwgd 1612 och Pastors Domesticus här. Då Lima 1616 söndrades ifrån Malung, blef han ordin. Sacellan här allena. Mycket sjuklig, i synnerhet 1623 så illa af melancholi, att han måste aktas till lifwet. Respondens i prestmötet 1626. Död 1637.

Gift med Kerstin, som efterlefde.

5. Petrus Olai Fabritius. Född i Hedemora 1597. Fadr. Handtwerkare. War 1632 Orphanotrophus i Westerås och flyttades till Stora Kopparbergs skola. Biskop Rudbeckius tog honom 1636 till sin Domesticus. Pwgd 1638 och Commin. här. Måtte då warit duglig man, ty för 1640 är han antecknad såsom Riksdagsfullmägtig. Den ende Capellan med detta förtroende, ända till sednare tid. Likwäl kom han aldrig till bättre lägenhet. Pastor klagade 1681, att han war swag och kunde intet göra. Hade fallit och stött sig, war wresig och ondsinnad. Prosten tillade incorrigibilis, nästan blind, och wille ej kännas wid något fel. I Consist. rådgjordes huru tjensten skulle uppehållas. Det tyckes, att man fordrade alldeles för mycket af en så gammal man. Han sökte dock pastorat 1682. Stiftets Senior 1683. Död Maj 1684, öfwer 87 år gammal.

Gift med Catharina Bäck, antecknad dotter af J. Hambræus, Pastor i Kohlbeck. Hon lefde ännu 1698 i Westerås. Sonen Olof, Commin. i Berg, liknade fadren i sinnelag.

6. Andreas Johannis Arbman. Född i Arboga 1637. Fadren Rådman. Stud. 1660. Pwgd i Sept. 1671 till Prostens i Arboga Adj. Commin. i Odenswi 1674. War med sin hustru icke församl. till behag, minst Landshöfd. Ribbing, som bodde i socknen. Denne bedref, att Arbman blef, såsom for en falsk attest, wid tinget 1676 dömd till 40 marks böter, och Cons. priverade honom till prestmötet, "om clerus då wille taga honom till sin hop igen." Hans werkliga fel war ringa och genom Grefwe Lindsköld trängde sig hans klagan fram till Konungen på Kungsöhr. Utslaget blef, att hans förseende borde icke anses med sådant straff, domen uppbäfdes, han återställdes till heder och ära och Cons. befalltes åter insätta honom i sin tjenst. Han wille dock ej blottställa sig för den mägtiges ogunst, utan wäntade till 1684, då han sattes till denna sacellani, hwarwid han dog 5 April 1696.

Gift 1673 med Sara Sewallius, Kyrkoherde-dotter i Thortuna, förut g. m. J. Arhusius, Commin. i Björksta [kallas Arhusinus där och i namnregistret i del III], och 3. g. m. Pædagogen här Nor-Sylvius. Af barn nämnes Anna, gift i Malung med Gilius Tollet, en Kronobetjent.

7. Petrus Petri Bjurman. Född i Bjursås wid slutet af 1650-talet. Fadr. Petr. Kumblæus, Kyrkoh. Stud. 1681. Pwgd 1682 och Pastorsadj. på sin födelseort. Snart med ökadt hushåll led han stor nöd hos sin sträfwa swåger Anagrius, som ock hade föga att meddela. Han sträfwade öfwer 15 år på detta ställe med 150 daler i lön och måste stundom blanda mäsk och draf till sitt bröd, icke alltid med tillgång derpå. När han derföre 1698 här fått profwa till sacellanien, och med Pastors och socknens kallelse infann sig hos Biskopen, blef hans fullmagt en stor glädjepost för hustru och barn. Död 21 Mars 1705.

Gift 1. med Elisab. Pehrsdotter ifrån Fahlun, död 1703. 2. 1703 med Elis. Nassenius, dotter till Klockaren Sam. Nassenius i Fahlun. Barn med den förra utom döttrar: Pehr, Hemmansbrukare och Kyrkowärd i Bjursås och Bergsbrukare i Fahlun; Johan, Secreterare i R. St:s Reductions- och Liquid.-Commission, samt Actuarius i Kammar-Collegium ; Georg, Ingenieur wid Landtmäteri-contoret i Stockholm.

8. Pehr Sundius. Född i Norberg 8 Nov. 1672. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1689. Pwgd 15 Maj 1701, men war redan 1700 kallad till Adj. af Pastor i Thortuna, som skref till Biskopen om ordination, "emedan han begärt dess dotter och hon blifwit honom förlofwad." Befordrades straxt till Supr. Collega Scholæ i Fahlun, äfwensom till Rector Cantus och Musices. Commin. här 1706. Af ett hans bref 1711 ses, att han af Pastor blifwit anklagad för det han på Söndagarna sålde öhl, bränwin och tobak, och likwäl, säger han, hade en bonde så druckit bos Kyrkoh. sjelf, att han derpå omkom i elfwen. Straxt derpå utsände både Landshöfdingen och Contr.Prosten stränga förbud emot krögeriet. Sundius beskylldes hafwa brutit förbudet och dömdes wid tinget till 40 marks böter, ehuru församlingen gjorde honom fri för helgedagarna. Utgången nämnes icke. Död 29 Aug. 1719.

Gift 9 Dec. 1700 med Maria Orostander, Kyrkoherde-dotter i Thortuna, f. 1672, död 23 Febr. 1752. Barn: Johan, Lector Gymnasii i Westerås; Andreas, Pastor i Sundborn; Maria, g. m. L. Petrelius, Commin. i Folkerna; Pehr, Apothekare i Carlstad; Eric, Pharmaceuticus, begaf sig utrikes.

9. Johan Sjöberg. Född wid 1685. Härkomsten okänd. Stud. 1709. Pwgd 20 Dec. 1712, och Pastors Adj. i Lima. Pædagog ib. eller i det s. k. öfre gäldet 1717. Capellan här 1720. War de sednare åren så rubbad till sina sinnen, att vicarius måste förestå tjensten. Af ett klokt bref till Biskopen i Aug. 1727 synes han wisst icke rubbad till sinnes. Men ofärdig, sjuk och utfattig med hustru och barn klagar han öfwer misshandling af sin Pastor, som wäl kunde medwerka till den påföljande sinnesswagheten. 1730 klagades att han war alldeles galen, att han måste aktas och stundom fängslas. Twå starka karlar hade göra med honom. Hade en gång fått tag i den stackars Pædagogen Torbergius och nära gjort af med honom, om icke hjelp tillkommit. Synes dött i Maj 1731.

Gift med Magdalena Ericsdotter, som dog i Westerås 31 Jan. 1766, 72 år gammal. Barn: Eric och Anders, till öden okända.

10. Johan Elfvius. 1731. Hade utsigt till bättre 1743, men församl. öfwertalade honom med mycket beröm att blifwa qwar såsom v. Pastor, i wäntan att Kyrkoh. Harkman snart skulle dö. Se Past. i Wika.

11. Lars Frögelius. Född i Romfartuna 11 April 1711. Fadr. Rusthållare. Stud. 1731. Hade sedan wackra conditioner till 1742, då han mottog Pædagogien härstädes. Pwgd i Strengnäs 10 Sept. 1743. En lös berättelse är, att Dalkarlarne s. år welat hafwa honom med sig och på wägen få honom ordinerad. Förrän Biskop Lundius lade händer på honom och kamrater måste de låta sig examineras af honom. Hade lyckan att tidigt få förslag hit och blef Commin. 1752. Stadnade derwid och gick hastigt utur tiden. I kyrkan träffad af ett häftigt slag måste han hembäras, och afled korrt derpå 10 April 1774.

Gift 1744 med Anna Christ. Abenius, enda barnet af Commin. Abenius i Jerna, som ansågs, efter ortens lägenhet, för en bemedlad flicka, f. 1727, död 21 Maj 1802. Barn: Johan Fredric, Juris stud., blef Hemmansegare, Häradsdomare och Riksdagsman; Anders, Kronolänsman i Lima; Christina Catharina, g. m. L. Almberg, Pastor i Medåker; Carl Gustaf och Lars, Jordegare i Malung; Anna Charlotta, g. m. And. Schedin i Nås; Wilhelm och Eric, äfwen i Bondeståndet.

12. Daniel Godenius. 1744. Se Past. här.

13. Johan Badelius. Född i Badelund 7 Febr. 1757. Fadr. Johan Badelius i Westerås war ock härkommen ifrån Badelund. Stud. 1778. Pwgd 10 Mars 1782. Stadnade först såsom Adj. hos Pastor i Floda. V. Pastor 1790. Mottog past.wården i Rättwik under Pastors sjuklighet 1795. Commin. här 5 Aug. 1799. Måste dela församlingens öde af flera års misswext. Ansågs i Rättwik för sträng med någras missnöje, men saknades ömt äfwen här af många, då han dog 19 Febr. 1803.

Gift 5 Dec. 1790 med Hedvig Sophia Hesselgren, Kyrkoh. i Floda Abr. Hesselgrens dotter, f. 1758, död i April 1827. Barn: Johan Abraham, Källarmästare i Stockholm, död 1842; Anna Margareta, gift i Thortuna.

14. Nils Daniel Weström. 1803. Se Past. i Kila.

15. Daniel Heinstedt. 1812. Se Commin. i Nås och Jerna.

16. Samuel Terserus. 1818. Se Commin. i Thorsång.

17. Pehr Meander. Född i Medåkers socken och Wretberga 26 Dec. 1792, af bondfolk Eric Andersson och Brita Persdotter. Mycket fattig, serdeles under skolegången, erfor han synnerlig wälwilja af Lectores och andre i Westerås. Stud. 1817, hwartill ock försynen beredde honom owäntade utwägar. Det är sagdt att hans blifwande maka betydligt understödde honom. Pwgd 1 Maj 1819. Biträdde först Pastor i Rättwik till Dec. 1824, då han flyttade till Commin. ib. Commin. här 15 Mars 1830. Tilltr.1831. Past.ex. 10 Dec. 1835. War uppförd på förslaget till Ohre pastorat då han, efter någon tids sjukdom, afled i Fahlun 10 Febr. 1844.

Gift 14 Jan. 1827 med Lovisa Christina Spongberg, dotter af egaren till Ekeby qwarn i Bro socken Jac. Spongberg och Brita Molin, f. 11 Aug. 1783.

3. Skolmästare
i det s. k. öfre gäldet

Olaus Petri Nedrinus Johannes Joh. Nor-SylviusEricus Petri NäsmanPetrus Erici ThelausEricus Joh. FahlstenJohan SjöbergPehr TorbergiusEric TomtinLars FrögeliusMartin ArhusianderPehr EckmanJohan UppströmOlof ArboreliusCarl Fredric Lagerström.

1. Olaus Petri Nedrinus. Den förste, boende i Malung, men skiftewis läsande i Lima. Se Commin. i Lima.

2. Johannes Joh. Nor-Sylvius. 1695. Detta år war nöden på denna ort så stor, att han med hustru och barn måste begifwa sig utföre på landet att förskaffa sig uppehälle, och ingen kunde hålla något barn i skolan. Se Pædag. i Mora.

3. Ericus Petri Näsman. 17001705. Se Past. i Elfdalen.

4. Petrus Erici Thelaus. Född 1660 i Ångermanland. Fadr. sist Pastor i Ramsele församl. Stud. 1684. Hade en längre tid uppehållit sig i stiftet och höll 1700 barnskola i Fahlun. Blef derst. v. Apologist 1703. Pædagog här 1705. Tog afsked och återwände till hemorten 1713. War en stor sångare och hade äfwen god underwisningsgåfwa. Likasom Commin. Sundius 1711 anklagad för krögeri, som dock ej war wärre, än att sälja dricka åt långwäga sockneboer. Pwgd i Hernösand 1713 och derst. Collega Scholæ 1714. Capellan i Piteå Landsförsamling 1718. Död 1738.

Gift 1695 med Elis. Fahlberg, Borgaredotter i Fahlun, som följde med honom till Norrland.

5. Ericus Joh. Fahlsten. Född i Fahlun wid 1680. Fadr. Joh. Berg war Skomakare. Icke beslägtad med andra Fahlstenar i stiftet. Stud. 1697. Pwgd 1704. Adj. och Vicarius på flera ställen, utfattig och stundom tjenstlös. Pædagog här 1714. Snart sjuk och dog 24 Juli 1715.

Gift med Catharina Harkman, som begärde 100 daler för nådåret, död i Westerås 3 Sept. 1760, 77 år gammal. Sonen Johan studerade en tid, sedan okänd.

6. Johan Sjöberg. 1717. Se Commin. i Malung.

7. Pehr Torbergius. 1720. Se Pædag. i Mora.

8. Eric Tomtin. 1733. Se Commin. i Grytnäs.

9. Lars Frögelius. 1742. Se Commin. loci.

10. Martin Arhusiander. Född i Bjursås 10 Oct. 1709. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1730. Pwgd 21 April 1737. Adj. i Säby, Köping och Näsby. På förstnämnde ställe hos en fattig enka, der han knappt fick en dryck swagdricka, hände honom den löjliga försmädelse, att, hemkommen ifrån ett bröllop och af det starka ölet yr i hufwudet, taga fähuset för sitt rum och der somna till följande dagen. Förtwiflad öfwer denna skam hade han dränkt sig, om icke Prosten med godhet ställt honom till rätta. Collega i Arboga 1747. Pædagog här 1752. Död 22 Dec. 1786.

Gift 1. 1737 med Helena Wahlqvist och 2. 1759 med dess syskonbarn Marg. Elis. Wahlqvist. Barn: Carl och Johan, Bönder i Malung, samt en dotter, g. m. en bonde.

11. Pehr Eckman. 1787. Se Commin. i Leksand.

12. Johan Uppström. 1791. Se Commin. i Äppelbo.

13. Olof Arborelius. Född i Lindesberg 8 Oct. 1739. Fadr. Johan Arborelius, Klockare ib. Modr. Marg. Geijer. Student 1764. Pwgd 25 Mars 1768 och derpå 9 år hos Pastor i Rättwik. Adjunct och Pædagog i Ohre 1777. Transp. hit 28 Sept. 1794. Alltid förföljd af motgång måste han ock biträda på många ställen. Död 10 Oct. 1806.

Gift 1. 1773 med Anna Danielsdotter, som blef tokig och inköptes på Fahlu hospital, död 1791. 2. 1794 med Anna Marg. Fagerström, som blef omgift med Commin. Uppström i Äppelbo. Barn gingo i bondeståndet.

14. Carl Fredric Lagerström. 1807. Se Commin. i Hedemora. Efter honom upphörde tjensten enl. Kongl. Resol. 1 Mars 1810, och kronolönen delades emellan Bylärare.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 10 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt