Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Berg

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Johannes BeroJonas PetriMagnus Johannis WesthiusJonas Gudmundi SmolandusDaniel Johannis WesthiusLaurentius Andreæ BackiusEricus Petri LexanderHenricus Olai GislerusLaurentius Nicolai RabeniusAbraham ThureliusGabriel ThureliusAndreas ThureliusPehr VigeliusJohan GiræusJohan Wilhelm BehmEric ThurinCarl OdelbergAnders Gustaf HammarströmJohan Petter LejdströmLars Östlings.

1. Johannes, "Curatus in Berg" 1339, anföres af Örnhielm i hans Bullarium Arosiense.

2. Bero. 1454. Likaledes. Sedan är ingen igenfunnen förrän

3. Jonas Petri, som warit här på 1560- och 1570-talen. Se Past. i Husby.

4. Magnus Johannis Westhius, ifrån Helsingland härkommen, war Kyrkoh. i Badelund wid 1575 och hitflyttade 1584. Så ansedd, att han på 1590 års Riksdag war stiftets fullmägtig och underskref acten om de misstänkte Rådsherrarne 7 Mars. Undertecknade Upsala mötes beslut 1593 och Arfföreningen 1594. Efter 40 års wård af denna församling död 31 Dec. 1622, 86 år gammal, såsom ses af grafstenen.

Gift med Elsa Larsdotter, som dog i Nyköping 10 Maj 1640, troligen en sednare hustru. Hon war dotter af Borgmästaren Lars Olofsson i Arboga. De hade 3 hederliga söner: Johan, Theol. Lector i Strengnäs, slutligen Pastor i Nyköping; Lars, Lector i Westerås; Jacob, Pastor på Fogdön i Strengnäs stift.

5. Jonas Gudmundi Smolandus. Hade studerat i Westerås skola och blef Pwgd 1608, hwarpå han i 3 år war Collega derstädes. Okändt är hwarest han sedan tjenade till 1615, då K. Gustafs Enkedrottning antog honom till sin Hofpredikant på Strömsholm. Skickade sig 1620 så illa, att han på någon tid blef priverad. Bättrade sig, och "Herr Jonas på Strömen" sökte med Drottningens förord befordran af Consist. som swarade, att han "skulle töfwa till Drottningens död, helst hon syntes ej länge kunna lefswa." Pastor här 1622. Respondens wid prestmötet f. år och Orator 1623. War en tid rustande och oanständig i sin lefnad, men derefter "swåra krank 1632 och i sitt samwet mägta beswärad," hwarföre han fick en Domesticus. Lefde beständigt sjuk till sin död 1640.

Gift med Ingeborg, som war "en elak och snål matmoder", så att hon swårligen kunde hafwa någon i sitt bröd. Dottren Anna war gift 3 gånger och dog "Allmosegumma" i Kolbeck 1694.

6. Daniel Johannis Westhius. 1640. Se Past. i Ihrsta.

7. Laurentius Andreæ Backius. Född i Gagnef och Backa by 1605. Fadr. Anders Mattsson synes warit måg till Herr Knut i församlingen. Stud. i Ups. 1630. War Collega först i Arboga, sedan i Westerås skola. Sändes 1634 till Bjursås, att vicariera för den gamle Herr Gabriel, men blef för sitt elaka lefwerne fördrifwen derifrån och tjenstlös. Denna skam wände han sig till gagn, så att han begaf sig till Liffland och begynte på nytt med studier och wackert lefwerne. Hemkom 1639 och blef Commin. i Fleckebo. Hospitalssyssloman och Predikant i Westerås 1650. Predikade i Capellans-mötet 1653. Kyrkoh. här 1662. Död i April 1664.

Gift med Brita Haragria, Herr Mickels dotter i Haraker, sedan omgift med Pastor i Säby M. Bergius. Då mannen war hörare i Westerås, war ock hon "Läremoder i pigheskolan." Deras son Lars war troligen wid militien, emedan han swängde sig med wärja och åstadkom förargelse. Han hade stuckit en student, hwarföre, då han ock 4:de dag Jul 1664 gått i Bergs kyrka, passade flera bönder på efter gudstjensten, kastade sig öfwer honom i Guds hus, togo af honom wärjan och ett förskräckligt buller uppkom.

8. Ericus Petri Lexander. Född i Leksand 1610. Besökte academien 1631, men återkom straxt till Westerås, och gick i synnerhet i Collegium pietatis. Blef 1639 Collega in Pædagogio eller lilla skolan och 1642 Rector inom denna lilla krets. Pwgd 24 Juni s. år och Commin. i Swedwi 1643. Begärdes ock 1663 till Pastor derstädes, men det blef i Cons. afslaget, emedan han ansågs icke "kunna administrera församl. för det stora umgänge och wänskap han hade med bönderna." Han war ock beryktad för Enkedrottningen såsom swag och utan respekt. På ordentligt förslag uppförd och wald Pastor här 1665. Död 16 Jan. 1671.

Gift med enkan Beata Sigfridsdotter, som efterlefde. Deras dotter Brita war g. m. Commin. loci O. Fabricius, båda utmärkta af sträft och bittert sinne.

9. Henricus Olai Gislerus. 1671. Se Past. i Munktorp.

10. Laurentius Nicolai Rabenius. Född i Råby, Dingtuna socken 1639. Fadr. Rusthållare och, som den tiden icke war owanligt, red sjelf för sitt rusthåll. Icke beslägtad med Rabenier ifrån Thortuna. Synes ej besökt academien men gynnades af Biskopen, som ordinerade honom 26 Juni 1668 till sin Domesticus. Han satte honom ock 1672 till Syssloman och Predikant i Westerås hospital. Wid ledigheten här uppsattes 1681 gamle män på förslaget, men bönderne förkastade dem och begärde Rabenius. Han wille ock sjelf gerna, "emedan han af sädesdamm war så förstoppad i bröstet, att han snart war förderfwad." Efter mycken strid med församlingen, fick den sin wilja fram. Han kom 1682, predikade på prestmötet s. år och lefde till 23 Dec. 1692.

Gift 2 Jan. 1672 med Susanna Aspman, syster till den äldre Prosten Aspman i Linde. Hon war brud i Biskopshuset, der hon tjenade, och dog före mannen 26 Oct. 1691. Barn: Ingel, Prost i Leksand; Johan, Pastor i Floda; Lars, Lieutenant wid Kungsöhrs compagnie, hade blifwit fången wid Pultawa och förd till Siberien; Carl och Nils, Underofficerare, omkommo i Norrska campagnen; Margareta, ses nedanföre.

11. Abraham Thurelius. Född i Sura församl. eller, som det påstås att socknen fordom hetat, Thura 27 April 1664. Fadr. Commin. And. Scherkius. Stud. 1686. Pwgd 27 Aug. 1691, sattes han till Adjunct hos Pastor i By. Kallades af Ståthållaren Henr. Piper till Predikant wid Horndals bruk 1693, men innan årets slut satte Bisk. och Cons. honom till Pastor här, såsom måg i förra huset och till de många barnens hjelp. Respondens wid prestmötet 1695. Död redan 3 Juli 1696 och begrofs i kyrkan tillika med sin hustru, som afled dagen efter sin man.

Gift 5 Mars 1693 med Margareta Rabenius, företrädarens dotter. Barn: Abraham och Andreas, dogo i unga åren; Anna Clara, g. m. Commin. i Ramnäs och Sura Er. Bergwall.

12. Gabriel Thurelius. Broder till den föregående. Född i Sura 8 Maj 1661. Begaf sig 1680 till Upsala academie och studerade jemte wetenskaperna flitigt musiken. Pwgd 19 Aug. 1686. Först till hjelp åt sin gamle fader i Ramnäs och Sura församlingar. Korrt derpå uppsade gubben sin tjenst, då sonen, efter församlingens begäran, fick såsom ordin. mottaga tjensten. Respondens wid prestmötet 1693. Straxt efter brodrens död blef han ock af Bergs församl. kallad till Pastor och af Enkedrottningen confirmerad 3 Febr. 1697. Introducerades af ContractsProsten wid visitationen 25 Maj 1698. Död 2 Juli 1714.

Gift 1688 med Sara Erwallius, Kyrkoh. i Näsby och Erwalla Joh. Erwallii dotter, död 1735. Barn: Andreas, Pastor här; Johan, Prost i By; Gabriel, Theol. Stud., död 1728; Carl och Anna Clara, döde i ungdomen.

13. Andreas Thurelius. Son af nyss anförde föräldrar. Född i Sura 11 Nov. 1689. Stud. 1707, och begynte inrätta sina studier till erhållande af Magistergraden, men då fadren föll ifrån, måste han söka ordination, som erhölls 30 Sept. 1714, hwarpå han här war Tjenste- och Nådårs-predikant. Församlingen till nöje wann han ock dess kallelse med ansökning till Konungen, hwars fullmakt för honom 1716 utföll. S. år Respondens på prestmötet. Död 25 April 1736.

Gift 1716 med Christina Swedmark, som uppgifwes warit Brukspatronsdotter i Fellingsbro, f. 1701. Blef ock död derstädes i hög ålder. Barn: Gabriel, Inspektor öfwer perlfiskeriet i Norrland; Anna Christina, gift i Stockholm; Sara Margareta, död ogift; Maria Elisabeth, gift i Helsingland med en Browall.

14. Mag. Pehr Vigelius. 1737. Se Past. i Ramsberg.

15. Johan Giræus. Född i Möklinta 9 April 1702. Fadr. Petrus Romferus, war PastorsAdj. Modren sedan gift med Commin. Henr. Giræus, efter hwilken namnet upptogs. Stud. 1719. Pwgd 13 Oct. 1727, och derpå styffadrens Adjunct. Commin. i Kila 1729. Då han ditsattes på förslag med Jac. Godenius, wille ej församl. wälja, utan hänsköt till Cons. att utse den tjenligaste. Kyrkoh. i Berg med stor pluralitet af röster 1748, och lefde under mycken sjuklighet till 5 Aug. 1765.

Gift 15 Juni 1729 med Maria Plenning, Commin.dotter i Kila, f. 24 Nov. 1711, död i Berg 16 Maj 1772.

16. Johan Wilhelm Behm. Född i Wika 9 Mars 1708. Fadr. Lars Behm, Fältwäbel wid Dalregimentet, stupade i slaget wid Helsingborg. Modr. Catharina Sewallius, omgift med Commin. A. Milenius i Möklinta. Stud. 1724. Kallades 1732 af Brukspatron Mathiesen till Skolmästare wid Skultuna mässingsbruk och fick Cons. stadfästelse 24 Oct. 1733. Pwgd 17 Jan. 1734 och tillika Nådårspredikant efter Commin. Ordin. Commin. i Skultuna 13 Nov. s. å. Uppehöll ock afl. Pastors tjenst 1750. Commin. i W. Fernebo 17 Dec. 1751. Pastor här 15 Sept. 1766. Tilltr. 1767. War ständigt af god hälsa och krafter. Död efter kort sjukdom 4 April 1787. Begrofs med sermon af Prosten Mag. Elies. Axelsson.

Gift 24 Juni 1735 med Christina Wigelius, Commin. Joh. Wigelii dotter i Skultuna, f. 31 Dec. 1714, död hos sin son i Owiken 8 Dec. 1798. De sammanlefde i 52 år. En tid infunno sig ofta tjufwar i huset, som han ej kunde upptäcka. Folket påstod, att det war med fruns wetskap. Af 13 barn lefde: Johan, Kongl. Hofpredikant och Prost i Owiken af Jemtland; Carl, Trumpetare wid Lifregimentet; Ulrica, g. m. Prosten i Häfwerö och Singö af Ups. stift Mag. Per Wäström.

17. Eric Thurin. 1787. Se Past. i Himmeta.

18. Carl Odelberg. Född i Dingtuna och Hamre by 25 Mars 1742 af Rusthållaren Olof Mårtensson och Anna Pehrsdotter. Stud. 1763. Pwgd 23 Dec. 1771 i Stockholm. Hade derefter att erfara flera Pastorers nog oblida lynne och bemötande, äfwensom att sjelf som vicarius få wisa sin skicklighet. Comminister i Åhl 8 Nov. 1785. V. Pastor 1794. Past.ex. 19 Febr. 1795. Kyrkoh. här 10 Juni 1799. Tilltr. 1800. Ordentlig och lugn både såsom prest och hushållare. Med ansenlig och städad figur ingaf han om sig förmonliga tankar. Af gikt uppkom kallbrand i ena foten och under det han märkte döden allt mera stiga upp åt lifwet, talade han om Guds godhet intill det sista 26 Oct. 1812.

Gift 3 Juni 1787 med Beata Elisabeth Birgersson, dotter af Carduansmakaren Birg. Husberg och Beata Swartz i Linde, f. 8 Febr. 1761. Barn: Carl Gustaf, Prost i Haraker; Axel, Commin. i By; Birger Isac Gustaf war 1838 Fodermarsk wid Ottenby stuteri på Öland; flera barn döde.

18. [Felnumr.] Anders Gustaf Hammarström. 1813. Tillträdde 1815. Se Past. i Norberg.

19. Johan Petter Lejdström. 1827. Tilltr. 1828. Se Past. i W. Schedwi.

20. Lars Östlings. Född i Östberga, Medåkers för-saml. af Skattebonden Lars Larsson och Anna Andersdotter 4 Nov. 1790. Sysselsattes med skräddarehandtwerket till 1807. Erhöll första underwisningen i studier af Commin. i församl. Erelius. Stud. 1817. Pwgd 16 Sept. 1818 och derpå vice Hospitalspredikant i Westerås. Ordinarius i Maj 1819. Tillika Predikant för fångarne i kronohäktet 1822. Tjenstgjorde derjemte wissa tider i Hubbo och wid Domkyrkan, samt war några terminer Vicarius i triv.skolan. Past.ex. 7 Juni 1823. Andrea Commin. i Westerås 29 Oct. 1823. Commin. i Medåker 29 Aug. 1825. Efter tilltr. v. Pastor 1827. Kyrkoh. här 4 April 1836. Tilltr. 1838.

Gift 24 Juni 1828 med Elisabeth Charlotta Lythberg, dotter af Skräddarmästare Lythberg i Wisby och M. C. Westergardie, f. 14 Mars 1804. Barn: Anna Helena Abigail, f. 19 Dec. 1831.

2. Comministrar

Steno LaurentiiLaurentius MartiniMatthias Joh. SchedviensisClaudius NasseniusOlaus FabriciusOlaus SchultzbergEricus NordingJöns HellsteniusOlof DaneliusDaniel DaneliusCarl Henric NohrströmEric Bowallius.

1. Steno Laurentii. 1619. Se Commin. i Kolbeck.

2. Laurentius Martini. 1633. Se Past. i Hed.

3. Matthias Joh. Schedviensis. Född i Stora Schedwi och Gussarpshyttan 1606. Fadr. Jan Gregersson, bonde. War en snäll gymnasist i Westerås, som fick namn af Theol.Candidat, då han blef Pwgd 1636. Commin. här 1639. Död eller flyttad 1650.

4. Claudius Nassenius. Commin.1653. Se Commin. i Grangärdet.

5. Olaus Fabricius. Född troligen i Westerås före 1635, medan hans fader Petr. Fabricius der tjente wid skolan eller förrän han blef Commin. i Malung. War Notarius Gymnasii då han 1664 prestwigdes. Commin. här 1665. Lefde i mycken oenighet med sin Pastor Gislerus och måste derföre 1673 temligen plikta, hwarpå han gaf en skriftlig obligation till bättring och lofwade att "skaffa sig caution af socknemännen." 1675 åter anklagad för otidighet emot Pastor och annat otillbörligt förhållande blef han priverad på någon tid, måste göra sin bekännelse publice och gifwa ny skriftlig förbindelse. En kyrkans kalk blef i hans hus bortstulen, som han ålades återskaffa eller betala 1698. Blef så skröplig, att församlingen begärde få honom in på hospitalet, men han förekom flyttningen med döden i Febr. 1708.

Gift med Brita Ericsdotter, Kyrkoh. E. Lexanders dotter, som uppretade mannen emot pastorshuset, och då han tilltalades äfwen för hennes elakhet, bekände han, att "hon war hårdspänt, så att han icke rådde på henne."

6. Olaus Schultzberg. 1708. Se Past. i Sundborn.

7. Ericus Nording. Okänd till härkomst. Kom 1704 ifrån Westerås till Upsala academi. War Pædagog i Westerås fattigskola och Sångare i Domkyrkan, då han 1706 blef Pwgd. Commin. här 1719. Suspenderad i 1722 års prestmöte på någon tid för oordentlig lefnad, som sedan ännu mera tilltog, hwarföre han 20 Mars 1728 blef alldeles förlustig både lägenhet och embete. Sökte sedan nära sig med barns underwisning till sin död 1738.

Gift med Christina Hoffstedt, som dog i Westerås 1740, 60 år gammal. Af deras flera barn blef Johan Rådman i Westerås.

8. Jöns Hellstenius. 1728. Se Commin. i Kungsåra.

9. Olof Danelius. Född i Malung och Storbyn 15 Sept. 1704 af bondfolk. Hade stora swårigheter att öfwerwinna, förrän han kunde ifrån Westerås lärowerk få hastigt besöka academien och blef Pwgd 29 Oct. 1740. War Adj. i Kumla till 1743 och då Commin. här. Sträfwade med ytterlig fattigdom sin långa tjenstetid, men war icke oförtjent af bättre lott. Död 11 Dec. 1781. Prosten Axelsson talade wid hans begrafning.

Gift 1749 med Margareta Westberg, en fattig kolares dotter i Westanfors, död redan 1755. Barn: Daniel, fadrens successor; Carl, stud., död 1772, 20 år gammal; Johan, död tidigare.

10. Daniel Danelius. Född här af nyssnämnde föräldrar 18 Jan. 1750. Stud. 1774. Pwgd 31 Aug. 1777 och sin faders medhjelpare. Waldes med mycket förtroende af församl. till Commin., och erhöll fullmagt 17 Juni 1782. Delade fadrens lott af fattigdom men skiljdes snart derifrån. Den unge mannen dog af skörbjugg 21 Aug. 1789.

Gift 25 Febr. 1783 med Christina Margareta Holmgren, dotter af Inspektoren Jac. Holmgren, omgift med Commin. Wedenberg i Ludvika. Sonen Carl Reinhold studerade en tid, gick ut med Landtwärnet och dog i Finland.

11. Carl Henric Nohrström. Född i Kärrbo 30 April 1762. Fadr. Kyrkoherde. Stud. 1785. Pwgd 10 Nov. 1787. Biträdde sin fader och förestod tjensten efter hans död. Commin. här 30 Mars 1790. Hade så nära lika röster med en medföreslagen, att Collector, som warit Apologist, dock missräknade sig, och Nohrström fanns efteråt orätt hafwa fått fullmagt. Med swag prestkunskap hade han dock sundt begrepp och godt uttal, som behagade. War ock en lycklig qwacksalware efter fadrens uppsatser. Men han förföll till oordentlig lefnad och nedriga företag, så att han 1802 blef suspenderad och följande år för crimen falsi efter Hofrättens dom af 11 Maj icke allenast för alltid ifrån embetet skiljd, utan måste ock schavottera wid Kolbecks tingshus. Afsatt i Consistorium 6 Juli s. år. Lefde sedan en kort tid i Lundby af barmhertighet och dog af slag 1 Nov. s. år 1803.

Gift 1787 med Anna Margareta Bouman, dotter af Exped.Befallningsman A. Bouman i Björskog. Hon ansågs bidragande till mannens fall och hemflyttade till föräldrarne.

12. Eric Bowallius. Född i Kila socken och Bowall 23 Juni 1771 af föräldrar i Bondeståndet. Stud. 1795. Pwgd 19 Juni 1797. Commin. här i Mars 1804. Lefde ock i fattigt tillstånd, lemnande sina anhöriga med swåraste utsigter. Död efter längre tids afmattning 4 Mars 1826.

Gift 15 April 1804 med Clara Zellroth, Organisten och Klockaren Zellroths i Erwalla dotter, f. 3 Aug. 1776. Barn: Pehr Eric, S. M. Adj.; Robert Mauritz, f. 1816, Historiæ Patriæ Docens i Upsala; Clara Gustawa, f. 20 Aug. 1813.

Efter Bowallii död upphörde Comministertjensten.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 22 maj 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt