Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Skultuna

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Borqvardus Nicolaus CanutiJoannesPetrusPetrusMatthiasAndreasSwenoMarcus DalekarlusStephanus Erici JungoJohannes Jonæ HusbyensisWidichindus Joh. GrangiusDaniel Joh. WigeliusJohannes Thorstani RabinusAnders BarchæusLars WadmanSamuel ArhusianderMagnus SwederusJohan WulffAnders TörnblomCarl LindbohmEric Schervin.

1. Borqvardus eller "Herra Borqvarder af Skulptunom, Canunc i Westerars" 1366 och 1367. (Örnh.) [Rättelsen anges vid 149:27, ska vara 159:27. /SZ]

2. Nicolaus Canuti, eller "Herra Niclisse Knutson, Kyrkioherre i Skoltunum" 1389. Nämnes äfwen 1394. (Dipl. Dalec. N:o 257.)

3. Joannes, eller "Härra Jönis" 1407, då han sålde någon jord till Björnaskogs kyrka.

4. Petrus, Curatus, har 1420 blifwit nämnd i ett bref, som ännu i sednare tid funnits i Tibble, Badelunds socken.

5. Petrus har wårdat församlingen 1515.

6. Matthias, eller som han nämnes "Här Mattis Kyrkiehärrin," i ett Dombref af 1530. Tillika med flere Pastores fick han Konung Gustafs frihetsbref på Taxepenningarne, mot det, att han skulle drifwa arbete i Sala grufwa, dat. 1540.

7. Andreas uppgifwes hafwa efterträdt den föregående 1541.

8. Sweno, af stiftets förste Häfdesamlare anförd utan årtal. Med hwad skäl sednare anteckningar hafwa för honom 1554 är owisst.

9. Marcus Dalekarlus har tillträdt 1568. Stiftets fullmägtig på riksdagen i Stockh. 1569 och undertecknade dess beslut. Biskop Erasmus Arbog. visiterade hos honom 1577 och upprättade kyrkans inventarium, men synes icke kunnat förmå honom till den nya Liturgiens antagande, hwartill han lyckades med många andra. Han underskref Upsala mötes beslut 1593 och dog 11 Dec. 1597. Biskop Bellinus jordfäste honom och höll likpredikan.

10. Stephanus Erici Jungo. War kommen ifrån Finland och kallade sig äfwen Raumensis. Finnes först såsom Kyrkoh. i Arboga 1560 och har såsom stiftets fullmäktig på riksdagen i Stockh. 1566 underskrifwit dess beslut. Flyttades ifrån Arboga 1576 till Westerås, att wara stiftets Poenitentiarius, och kort derpå tillika Pastor i Skerike. Följande år samtyckte han till Konung Johans mässeordning, men 1593 till Upsala mötes beslut. Lemnade Poenitent.tjensten 1598 och troligen wid samma tid Skerikes pastorat, blifwande i stället Kyrkoh. och Contractsprost i Skultuna. Slutligen tröttnade han ock derwid, flyttade 1607 åter till Westerås och dog 1608 eller, som andre uppgifwa, 1617. Eric Staffansson, som 1597 högtidligt firade sitt bröllop i Skerike war hans son och, som det synes, en betydande man.

11. Johannes Jonæ Husbyensis. Son af Kyrkoherden Jonas P. Helsingius i Husby. Hade på flere orter idkat studierna, då han 1599 deponerades wid Upsala academi, och 6 Febr. inskrefs i Album Stud. Pwgd af Biskop Bellinus 1603 och straxt antagen till Hofpredikant af Konung Gustafs Enkedrottning på Strömsholm. Genom hennes befordran blef denne "Herr Hans på Strömen" insatt i Skultuna pastorat 1607. På prestmötet 1622 war han Respondens och 1632 Orator. Satt ock stundom med i det Consistorium majus, som på den tiden war i bruk. Hedrad och älskad Pastor. Död 8 Oct. 1640.

Gift med Gertrud Mattsdotter, hwars fader Matts Andersson bodde på Longshyttan i Husby. Hon dog 1637. 2. med Barbro Jonsdotter, som efterlefde. Tre deras mågar nämnas: Håkan Hansson, Fänrik; Eric Kumblæus, Pastor i Swedwi; och en Eric Mattsson i församlingen.

12. Widichindus Joh. Grangius. Född 20 Dec. 1600. Säkert en descendent af Pastor i Munktorp Widich. Johannis, som ock sjelf war ifrån Grangärdet. Hade med mycken heder gått igenom Westerås lärohus, då han 1630 midsommardagen blef prestwigd. Reste derpå till Upsala academi och fortsatte studierna så att han, återkommen 1634, efter aflagda prof med läsande och orerande, straxt blef antagen till Linguæ Hebrææ Lector i Westerås gymnasium, hwilken syssla han med utmärkt skicklighet och flit bestridde. Efter tidens framsteg war han owanligt kunnig i Hebr. språket. En competent domare i saken har haft flera af hans skrifter i sina händer och förundrat sig öfwer dem. Han nämnes i v. Engeströms tal (till upplifwadt minne af framfarne åldrars lärde män) i Witt. Hist. och Antiqu. Academ. Handl. 4 D. s. 169. På församlingens enträgna begäran Kyrkoh. här 1641. Tilltr.1642. Prot. 1 Dec. 1644: "Herr Widich hafwer officii zelo inquirerat om Jöran Pehrsson, som gifwit en gosse snustobak i kyrkan, hwaraf han skriat och gjort förargelse. Dermed hafwer han icke förgripit sig uti sitt kall, utan fått en occasion att ställa e suggestu en förmaning till alla snussugare och Jöran skall stå i wapenhuset." Respond. på prestmötet 1636. Orator 1646. Af wådeld uppbrann prestgården 1672. Lefde i mycket anseende till sin död 9 Juli 1677. Begrofs högtidligt 26 Aug.

Gift 1634 med Margareta Möller i Westerås, men hennes fader måtte warit wid Skultuna bruk, f. 1612, död 1679, begrofs med predikan af Biskop Brodinus. Deras barn, som mest kallade sig Schult, woro: Margareta, g. m. Lectorn Mag. Jac. Terserus; Elisabeth, g. m. Pastores i Tillberga Er. Odenius och Pet. Sæbinus; Pehr, Lector i Westerås; Samuel Schultenius, Pastor i Swedwi; Johan Schulterus, Pastor i Himmeta; Catharina, g. m. Borgmästare Joh. Remmer i Westerås; Daniel, Rusthållare och Handlande i Romfartuna, fader till Theol. Adjuncten Joh. Schult i Upsala.

13. Daniel Joh. Wigelius. Född i Möklinta socken och Wigelsbo af okända föräldrar, som synes warit bemedlade, emedan han med enskild handledare kom till Upsala 1649, och merendels wistades derstädes till 1657, då han kom att frequentera Gymnasium i Westerås. Blef 1662 kallad att wara Skollärare wid Messingsbruket, men war ännu en gång till Upsala och fick ett ampelt testimonium af Professor Schefferus, hwarpå han prestwigdes 20 Juni 1663. Capellan i Skultuna 1665, sedan han en tid förestått den sjuklige företrädarens vices. Efter församlingens, i synnerhet Bruksegarnes, påstående befordrad till pastoratet 1678, hwilket han straxt mottog. Lefde blott till 28 Juni 1683. Begrofs i kyrkan 28 Oct.

Gift 10 Febr. 1663 med Anna Swedonia, Kyrkoh. i Swedwi Er. Kumblæi dotter, som 1687 måste af Grangii sterbhus utsöka en fordran af 1003 daler k. m. Barn: Johan, Capellan här; Margareta, g. m. brodrens företrädare J. Hednander; Sara, g. m. Orgnisten Joh. Hedman i Stora Schedwi; Christina, g. m. J. Behm, också Capellan här; Eric, Brita, Maria och Catharina, okände.

14. Johannes Thorstani Rabinus. Född i Råby, Kungsåra församling 1643 af Skomakaren Torsten Swensson och Greta Ersdotter. Stud. 1664. Respond. i Westerås under Lector Brodinus för att få ett Collegat i skolan 1671 och prestwigdes året derpå i Aug. Ansåg för befordran att blifwa Comminister här 1678. Wann förtroende af högre och lägre, så att han enhälligt begärdes till Pastor 1684. I Consistorio ordades mycket härom. Biskopen mente, att någon af Lectores borde nöjas dermed och att Cronströmske arfwingarne ej hade så mycket att pocka på. Herr Jan blef dock Pastor och fann sig wäl härstädes. Respondens wid prestmötet 1687 och predikade på prestmötet 1692. War föga öfwer 50 år gammal då han dog 24 April 1696.

Gift 16 Aug. 1672 med Margreta Smaræus, Pedersdotter, som dog 1694. 2. 24 Juni 1695 med Anna Hallander, Bokhållaren wid Messingsbruket Eric Isacssons dotter, som kom i annat gifte med Rådman Isr. Malmling i Sala. Barn: Beata, g. m. Joh. Wigelius, Capellan på stället; Anna, g. m. Georg Lindblad, Commin. i Ramnäs och Sura; Maria, g. m. Handlanderne P. Holmström och Er. Björkman i Westerås; Christina, g. m. Christ. Wangzell ibm.; Johan och Samuel, okände; Catharina, död ogift 1698.

15. Anders Barchæus. Pastor wid Westmanl. regimente, fick genom Gen.Major Creimers intercession Konung Carls fullmakt hit 1697. Se Norberg.

16. Lars Wadman. Född i Kumla socken och Wadsby 24 Dec. 1662. Fadr. Häradsdomaren Pehr Zachrisson. Denna hade ock en dotter Anna, g. m. Talmannen wid 1720 års Riksdag Pehr Larsson i Ranstad, som stod i synnerlig nåd hos konung Fredric. Då konungen under sina jagtfärder bodde på Ransta sätesgård, hade han sitt kök hos Pehr Larsson, och lät måla hans porträtt, som är uppsatt i Kumla kyrka. och modren Greta Larsdotter kunde kosta på honom i Westerås, så att han 1686 blef Student i Upsala. Pwgd 17 April 1692 och straxt antagen till Collega i Westerås skola. Gjorde sig snart känd såsom en klok och dristig hushållare, hwarföre han betroddes att blifwa Syssloman wid Domkyrkan 1695. Något ledsamt blef wäl en tid derefter med cautionisterne, men snart kom han ifrån allt äfwentyr då han fick Consistorii bref på detta pastorat 1707, och s. år Konungens confirmation ifrån Alt-Ranstadt. Satt här länge och bergade sig med stort hushåll. Höll 1714 prestmötespredikan. Död 7 Maj 1739.

Gift 1693 med Margareta Fernelius, Kyrkoh. i Wika Bert. Wikæi dotter, som dog 1710, 42 år gammal. 1711 med Anna Cathrina Fahlström, hwars fader war Provincial-Läkaren Doctor Fahlström i Fahlun, f. 1687, död 1736. Hade med förra hustrun 6 och med den sednare 12 barn. Kände, men utan ordning, äro: Pehr, Secreterare i Kammar-Collegium, död 1767; Catharina, g. m. Arrendatorn på Ramnäs bruk Joh. Skuut; Anna, g. m. Cornetten G. Hammardal; Christina, g. m. Frälse-Inspektoren A. Wadström; Maria och Helena, ogifte 1738; Ludvig; Carl, Commin. i Rättwik.

17. Samuel Arhusiander. Född i Thorsång 19 Oct. 1683. Fadren Kyrkoherde. Student i Upsala 1703. Pwgd 30 Maj 1706 och blef straxt vice Pastor i Dingtuna. Tjente derstädes tre Biskopar, och blef genom Biskop Isers synnerliga bemödande Pastor i Lillhärad 1714. Måste 24 år nöja sig med denna swaga lägenhet, tilldess han 1740 blef Kyrkoh. här. War respondens på prestmötet 1713. Undergick Pastoral-examen året derpå, ehuru denna tid ofta hände, att den som haft något af partes på möten, slapp widare förhör. Predikade 1719. Död 14 Dec 1750.

Gift 21 Oct. 1708 med Anna Maria Montin, dotter af Häradshöfdingen i Dalarne Magnus Pehrsson. Barn: Andreas, död Adjunct; Magnus, Kyrkoh. i Grytnäs; Samuel, faktor i Norberg; Christina Elisabeth, g. m. Christ. Ekroth, Revisor i Kammar-Revisionen; Beata Maria, g. m. Bokhåll. på Willingsberg A. Wessing och Inspekt. på Bockhammar P. Hedwall; Anna Margreta, g. m. Bokh. J. Groth på Skattmansö.

18. Mag. Magnus Swederus. Född i Lundby 14 Juni 1707. Fadr. till slut Pastor i Barkarö. Stud. i Upsala 1727. Magister 1737. Förut prestwigd 21 April s. år och antagen till Adjunct af Prosten i Fellingsbro. Vice Pastor 1743. Flyttade 1744 till Stockholm, för att biträda Doctor Hallman i Hedvig Eleonoræ församling, och utnämndes s. år af Konungen till tjenstgörande Hofpredikant. Icke utan utsigt till bättre, nöide han sig, att söka Skultuna pastorat och erhöll fullmakt derpå 17 Oct. 1751. Höll marknadspredikan i 1755 års prestmöte. Beswärade ej heller Consistorium med nya ansökningar, och lät blott öfwertala sig till ett aflägse försök. Fann sin lycka i arbete och förnöjsamhet. Efter ett häftigt slag 1761 blef han temligen återställd, men det återkom 1770, och slöt hans lefnad 3 Jan. 1771. Domprosten Doctor Herweghr jordfäste sin wän med ett wackert tal.

Gift 19 Febr. 1745 med Anna Maria Christiernin, Prosten i Fellingsbro Mag. C. Christiernins dotter, f. 1724, död i Upsala 16 Mars 1791. Barn: Georg Christian, Krigs-Commissarie; Anna Beata, död ung; Magnus, Syssloman wid Westerås Domkyrka; Johan Gustaf, Major wid Lifgrenadiererne, kallade sig Swedeer; Nils Samuel, Prost i Näsby och Erwalla; Anna Maria, död ogift; Brita Dorothea, g. m. Coopv.Capiten C. L. Roback; Axel Daniel, Coopv.Capiten; Beata Catharina, död ogift; Margreta Elisabeth, död ung; Carl Wilhelm, Borgmästare i Carlstad.

Skrifter: G. Coberns Passions Predikant i Cabinettet. Öfwers. ifrån Tyskan. Westerås 1766, 8:o. Små Poesier i åtskilliga ämnen.

19. Mag. Johan Wulff. Född i Westerås 7 Maj 1732. Fadr. Rådman Carl Wulff war af en snart 200 år gammal slägt i Westerås, hwaraf son efter fader berömligen beklädt Rådmanstjensten och alla bebott samma gård. Modr. Catharina Sommor. Student i Upsala 1742. Hade en god underwisare i slutligen Prosten L. Kraft. Blef Magister 1758. Pwgd 4 Maj 1760, kallad till Predikant wid Rockesholms och Stadra Capell. Sedan han en tid vicarierat i tjensten Under-Capellan i Westerås 1763 och uppflyttade i öfre rummet 1765. Past.ex.15 Nov. 1770. Kyrkoherde här 23 Mars 1772. Tilltr. 1773. Predikant wid prestmötet 1773. Prost 17 Juli 1786. Nitisk Lärare öfwer 28 år i samma församling. Hade dock förslag till förmonligare. Då han profwade i Swerdsjö yttrade han sig i kyrkan, att folket der sjöng så illa, hwarpå kyrkwärden swarade: det går dock an, att höra en gång. Utan tillämpning här, synes dock, huru warsamhet fordras af en profpredikant. Död nog oförmodadt utan kännbarare sjukdom 7 Nov. 1801.

Gift 16 Nov. 1764 med Beata Northun, dotter af Handlanden N. Northun och M. S. Hägg i Sala, f. 1742, död 17 Febr. 1806. Af 11 barn lefde: Carl Niclas, Bokhållare wid Skultuna Messingsbruk; Johan, Prost i Ramnäs; Lars Petter, Auditeur med Lagmans namn; Gustaf, Kyrkoh. i Askeryd och Bredestad, Linköp. stift; Adolf, Handlande; Gudmund, Apothekare; Fredric, Handlande; Didric, Källarmästare; Beata Catharina, ogift.

20. Anders Törnblom. Född 20 April 1743 i Sala, der fadren Lars Törnblom war Fältskär och Stadsläkare, och gift med Helena Sahlholm. Sträfwade ifrån början med knappa tillgångar. Student 1765. Hade owanlig stadga både i år och karakter, då han prestwigdes 24 April 1773. Flyttades tåligt att tjenstgöra ifrån det ena stället till det andra, och bemöttes icke alltid som han förtjente. Commin. här 19 Nov. 1787; bestridde tjensten efter den afgångne, till dess han 1789 fick tillträda. Undergick Past.examen 17 Mars 1795, wid 52 års ålder. Vice Pastor 2 Dec. 1801. Erhöll fullmakt på pastoratet 5 Juli 1802. Introducerad af Prosten Doct. Nohrborg 1804. Prost 1814. En ofta obemärkt, men rättsinnig prest, som rakt gick sin wäg, utan att störas af werldens buller och flärd. Flydde dock ej umgänge, utan roade synnerligen sina wänner med träffande anmärkningar och sinnrika infall. Swag till helsan måste han inskränka både werksamhet och njutning, och allt mera i saknad af hörsel inneslutas inom sig sjelf. Död 17 Maj 1819.

Gift 30 April 1793 med Catharina Gagnelius, hwars fader warit Comminister i Westerås, f. 1753, död 30 Jan. 1829. Deras enda barn Anders är Magister och StadsComminister i Sala.

21. Mag. Carl Lindbohm. Född i Grangärdet 26 Oct. 1751. Fadren Prost derstädes. Student i Upsala 1762. Magister 17 Juni 1776. Kallades till Huspred. af Öfwersten och Riddaren Malmerfelt 1777 och prestwigd 31 Aug. Vice Pastor i Dingtuna 1779. Tillika Extraord. BataillonsPredikant wid Enke-Drottningens regimente 22 Dec. 1781. Past.ex. 20 Sept. 1783. Commin. i Dingtuna 26 Febr. 1787. Kyrkoh. i Lillhärad 23 Jan. 1799. Prost 19 Aug. 1813. Contractsprost 16 Aug. 1815. Fick transport hit 6 Dec. 1819, men tillträdde först 1822. Också en trygg och jemn man, med inskränkta begär. Fann nöje i handslöjd, serdeles urmakeri. Jubel-Magister i Upsala 1827, men war ej närwarande. Död 21 Nov. 1831.

Gift 21 Mars 1790 med Elisabeth Etzelius, enka efter Organisten Joh. Thorell och dotter af Commin. A. Etzelius i Dingtuna. Död 2 Sept. 1810, öfwer 67 år gammal. 2. 6 Sept. 1812 med Hedwig Catharina Wessing, f. 30 Juli 1767, dotter af Secreteraren J. M. Wessing och C. M. Funck.

22. Eric Schervin. Född 24 Nov. 1778 i Skerikes församling och Kiefsta, hwarest fadren Eric Jansson war Rusthållare. Modren dog hos sin son i Sewalla 1823, 88 år gammal. Stud. 1801. Pwgd 14 Dec. 1803 och biträdde först Doct. Gottmark i Badelund. Commin. i Rytterne, med kallelse af Capiten och Riddaren Grefwe Dohna på Wikhus, 1807. Commin. i Haraker 26 April 1817. Past.ex. 3 Maj 1820. Kyrkoh. i Sewalla 8 Jan. 1821, och i Skultuna 9 Juli 1832. Tillträdde 1834.

Gift 6 Sept. 1808 med Gustafwa Sophia Hyckert, dotter af Commin. Chr. Hyckert i Mora och Marg. Gottmark, f. 17 Juli 1772.

2. Comministrar

Olaus Olai Benedictus JohannisJohannes MagniPetrus OlaiNicolaus Petri BergiusAchatius Nicolai WichæusDaniel Johannis WigeliusJohannes Torstani RabinusAndreas Laurentii HednanderJohannes WigeliusJohan Wilhelm BehmPehr RydingPehr MacklinJohan SewalliusAnders TörnblomAnders BlombergPehr BarkénAnders Scherlin.

1. Olaus Olai. Underskrefs Upsala mötes beslut 1593. Se Commin. i Nora.

2. Benedictus Johannis. Emellan 1619 och 1623. Se Past. i Malma.

3. Johannes Magni. 1633. Förgick sig emot sin Pastor så, att han nära förlorat embetet. Se Past. i Kerrbo.

4. Petrus Olai. Pwgd 1612. War en tid Krigsprest. Capellan i Ramnäs 1621. 1622 hade han "ställt sig illa på ett ting, knäppt för Ståthållarens näsa och talat många otillbörliga ord. Måste derföre 8 dagar i prubban och bedja Ståthåll. om wänskap." Blef för flera brott suspenderad 1625. Restituerad 1627, och efter wisad bättring "på Cancellarii Frus recommendation" Commin. i Skultuna 1628. Uppförde sig åter så illa, att han 1633 blef fördrifwen härifrån. Han hade ibland annat slagit en hustru och bräckt hennes arm. Måste sitta 14 dagar "i prubban, och böta som i synodo kunde pröfwas." "Onde herr Pehr" blef sedan "Beddare" i stiftet för Hospitalet, d. ä. gick omkring och samlade allmosor för de fattige. Lefde ännu 1638.

5. Nicolaus Petri Bergius. Född 1604 i Bergs socken och Hörlunda. Fadr. Pehr Nilsson, bonde. Studerade endast i Westerås. Pwgd, såsom Cursor Consistorii, till Diaconus eller halfprest 1632. Fick full ordination 1633 och sattes straxt till Capellan här. Död i största fattigdom 1645.

Gift med Brita, Herr Lennarts, Kyrkoh. i Haraker dotter, som under enketiden fick underhåll utur hospitalet, och blef omgift med Petrus Joh., Pastor i Lillhärad.

6. Achatius Nicolai Wichæus. Född 28 Maj 1612 i Stora Tuna. Fadr. slutligen Pastor i Wika. Af Capellansbostället i Tuna, Gropen, kallade han sig ock Gropmannus. Studerade både i Linköping och Westerås och utmärkte sig så, att han af Biskop Rudbeckius blef proclamerad Philos. Candidat, ett i Westerås infördt bruk. Pwgd 22 Juni 1639, och sändes till Stora Kopparberget att wara Hörare i Skolan. Commin. och Barnlärare i Sundborn 1642. Commin. här 1646. Sjuknade häftigt under en predikan och mistade målet 1661. Måste taga sig Adjunct och dog 24 Aug. 1664. Han lemnade efter sig anteckningar om sin slägt och månge prester, som kommit till gagn. Deraf ses ock, hwilka öfningar i Biskop Rudbeckii tid förehades i Westerås prestseminarium.

Gift 1. 1642 med Anna Larsdotter, enka efter en Skräddare och Kyrkoherdens i Fahlun Lars Beronis dotter, som dog 1661, 66 år gammal. 2. 1663 med Brita Welamsdotter, också enka, som efterlefde. Hade sjelf icke barn, men en styfdotter, Anna J.dotter, g. m. Collega och Cantor i Westerås Ol. J. Rättwicensis. Hon war en elak och oförbätterlig menniska, som slutligen för flera brott och wåld emot föräldrarna blef halshuggen på Westerås torg 11 Nov. 1661, såsom styffadren sjelf upptecknat.

7. Daniel Johannis Wigelius. Commin. 1665. Se Past. in loco.

8. Johannes Torstani Rabinus. 1678. Också Pastor härstädes.

9. Andreas Laurentii Hednander. Född i Hedemora. Kallade sig först Hedman. Stud. i Upsala 1677. Begynte sin tjenst såsom Skollärare wid Skultuna Messingsbruk 1681. Pwgd 16 Juli 1682. Commin. här 1685. Hade många ledsamheter, som han synes sjelf hafwa ådragit sig. Död 14 Sept. 1694.

Gift 1683 med Margareta Wigelius, Kyrkoherdedotter här, född 1665. Hon efterlefde.

10. Johannes Wigelius. Född i denna församling 1663. Fadren förut uppgifwen Pastor. Stud. i Ups. 1684. Sysselsatte sig öfwer 10 år, än med studier, än med annat, men blef ändtligen pwgd 7 Maj 1695. Kort derpå Commin. här efter sin swåger, hwilken tjenst han nära 40 år innehade till sin död 1 Jan. 1734.

Gift 1696 med Beata Rabinus, Kyrkoherdedotter här, som efterlefde. Barn: Johan Wigell, okänd; Eric, Arrendator af Norrköpings qwarn, sedan Frälsefogde; Catharina, död ogift; Beata, g. m. Arrendatorn Is. Forsman i Sewalla; Christina, g. m. fadrens successor, som följer.

11. Johan Wilhelm Behm. Commin. 1734. Se Past. i Berg.

12. Pehr Ryding. Född i Hedemora stad 9 Jan. 1713 af Borgarefolk. Stud. i Upsala 1726. Hade haft condition i Stockholm då han 1742 kallades till Adjunct af Commin. wid S:t Olofs församling, och prestwigdes ensam af ÄrkeBiskopen i Upsala 18 Maj s. å. Förestod ock 1744 Pastorstjensten wid Nylands Dragoner som s. år i Stockholm woro inqwarterade. Commin. här 1752 och tillträdde strax. Död 26 Febr. 1765.

Gift 1742 med Johanna Sophia Söderman, den andre, troligen orätt, nämna Elisabeth och uppgifwes för dotter af Kyrkoh. A. Söderman i Ekeby, Upsala stift; f. 1719, död 1784. Barn: Anders, f. 1742; Johanna Beata, f. 1745; Sara Catharina, f. 1750; Anna Margareta, f. 1753; Rebecka, f. 1759. Äldsta dottren dog 1820, sedan hon någon tid njutit lott af stiftets enkemedel.

13. Pehr Macklin. 1765. Se Past. i Sewalla.

14. Johan Sewallius. Född i Rasjöboda, Stora Schedwi 8 Juli 1741. Fadr. Wilhelm Sewallius, af gammal prestslägt i stiftet, war Bruksegare. Stud. i Upsala 1762. Biträdde efter Consistorii tillstånd med predikande twenne år i Elfdalen förrän han prestwigdes 15 Juni 1766. Commin. i Lillhärad 12 Dec. 1769. War halt och oansenlig till sitt yttre. Erhöll denna lägenhet 21 Nov. 1786, men dog före tillträdet 2 Maj 1787.

Gift 1769 med Elisabeth Sandberg, en Grufarbetares dotter ifrån Fahlun, f. 1746. Lefde i yttersta fattigdom till 2 Aug. 1792. En son och twå döttrar efterlefde.

15. Anders Törnblom. 1787. Se Past. på stället.

16. Anders Blomberg. 1803. Se Commin. i Mora.

17. Pehr Barkén. 1817. Se Past. i Malma.

18. Anders Scherlin. Född i Skerikes kyrkoby 7 Oct. 1796. Fadr. Bonde. Modren dog hos denne son 1828. Stud. i Upsala 1818. Pwgd 30 Juni 1820, och tjenstgörande i denna församling. Commin. i Lillhärad 22 Aug. 1825. Fick transport hit 6 Aug. 1832. Tillträdde 1834.

Gift 30 Nov. 1828 med Maria Christina Granström ifrån Sala, f. 5 Dec. 1802. Barn: Albert Walfred, f. 17 Aug. 1832; Hildur Ingeborg, f. 27 Juli 1834.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 3 juni 2013.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt