Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Första delen

Lillhärad

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Olavus PetriPaulusIngemarus LaurentiiEricus LaurentiiJohannes JonæMichael BothniensisHermannus PetriLaurentius OlaiPetrus Johannis MunkteliusEricus Andreæ KilanderPetrus Erici ArbeliusDaniel Petri DahlströmSamuel ArhusianderPehr HolsteniusJohan LundbergJohan EssénLars CarlstenCarl LindbohmJonas ReutermarkGabriel Alexander JohanssonDaniel Arosenius.

1. Olavus Petri war Kanik i Westerås, Domkyrkans Syssloman och Curatus både i "Skedrike" och "Litslohärad" 1426 och 1429.

2. Paulus. Utan tid och andra omständigheter upptagen i denna ordning. Gamla förteckningar hafwa dock detta tillägg: "cujus filium informavit Swart Lasse, de quo multa et mira referentur."

3. Ingemarus Laurentii war säkert här 1573, men flyttade snart. Se Past. i Folkärna. [Kallas Ingemarus Olai där.]

4. Ericus Laurentii. Hitkom 1575. Afgick 1580 eller 1582. Se Past. i Fleckebo. Denna församling blef nu för en liten tid annex till Dingtuna, såsom det synes, personelt.

5. Johannes Jonæ. Hitkom 1594, då församl. åter fick sin serskildte Pastor. Afgick snart och ses widare i Möklinta.

6. Michael Bothniensis. Tillträdde 1595. Hans namn finnes icke med någon föregående tjenst ibland dem, som underskrifwit Upsala mötes beslut 1593. Blef här död 1611.

Hans son Pehr nämnes såsom Ryttare för ett rusthåll i Skerike.

7. Hermannus Petri. Kyrkoherdeson ifrån Kila socken. Pwgd af Biskop Bellinus 1603. Sedan okänd, till dess han 1611 här blef Pastor. Af K. Gustaf Adolf fick han 5 April 1620 bref på 10 tunnor säd, att årligen uppbära. I socknen woro denna tid endast 13 bönder. Hade den olyckan att af sina åhörare blifwa misstänkt och anklagad för trolldom. Deröfwer anställdes ransakning 1625, då han blef frikänd, men bitterheten emot honom war så stor, att han med wåld blef bortdrifwen. Saken bragtes omsider till Konungen, som dömde församl., utom annan plikt, förlustig sin rätt att hafwa egen Pastor, och den blef för någon tid förenad med Swedwi. Hermannus kunde för det onda ryktet sedan aldrig få någon lägenhet, utan gjorde interimstjenst, der han behöfdes, fick årligen 3 tunnor säd och 6 daler penningar ifrån hospitalet och flyttade till Sala. Blef omsider derstädes Klockare 1633 och död 1650, lemnande enka, som länge efterlefde.

8. Laurentius Olai. Nämnes i handlingarna än Kolbeckius än Swerdsjöensis. Besökte academien för att deponeras 1620. Pwgd af Biskop Rudbeckius 2 Juli 1623 i Fellingsbro kyrka. War Commin. i Kolbeck 1627. Kom följande år till lika tjenst för båda socknarne Swedwi och Lillhärad, som då woro förenade, och bodde på Lillhärads prestbord. Dömdes s. år af Cons. att betala en kyrkoskuld propter negligentiam. Orator i Capellansmötet 1634. Gaf 1648 till kyrkan en socknebudskalk om 6 ½ lod. Tillträdde 1649 såsom Kyrkoherde, sedan församl. efter wisad bättring återfått sin gamla rättighet. Det skedde ock derföre, att Wälb. Herren Grubb hade redan 1641 inlöst Litslunda till frälse åt prestbordet, med wilkor, att socknen alltid skulle wara ett serskildt pastorat. Åldrig och skröplig begärde han Capellan 1666 och tog 1669 alldeles afsked ifrån tjensten, som han emot wissa förbehåll af lönen lemnade till efterträdaren. Död i Jan. 1673.

Gift med Susanna Nilsdotter, som blef död 14 April 1671. Hade en son Sten, en orolig man, som 1673 sökte klockaretjenst, och en måg Håkan Joensson i Skästa.

9. Petrus Johannis Munktelius. Född i Munktorp och Sylta by, hwaraf hans skolkamrater kallade honom "Sylt-Pelle." War som hastigast till Upsala academi, för att icke äfwen få heta "Djekneprest" 1646. Pwgd 5 Oct. 1653 och war då Collega i Sala skola. Commin. i Kila straxt derpå. Kallades 1669 till Lillhärad, att, såsom Vicarius, emottaga Kyrkoherdetjensten, som afgjordes 12 Maj så, att han tillträdde hela bostället och halfwa socknelönen spe successionis. Fick strax efter Herr Lars's död uppbära alla rättigheter. Bemötte den gamle företrädaren alltför hårdt och höll ej contract, hwaröfwer i Cons. klagades. Gjorde 1673 ett swårt fall af en stege, hwarwid sidobenen blefwo krossade, och han kunde icke öfwerwinna skadan. Död 26 Nov. s. å.

Gift 1. 1653 med Brita Lenartsdotter, enka efter Commin. N. Bergius i Skultuna, död 16 April 1671. 2. 1672 med Brita Wibyensis, Prostens i Köping Mag. P. Wibyensis syster, som förut warit i 2 giften, och 4:de gången blef g. m. Nämdemannen Eric Andersson i Swedwi och Amnesta. Hon dog 26 Febr. 1706. Med förra hustrun war Leonard Kilberg, som blef Coll. Scholæ i Westerås.

10. Ericus Andreæ Kilander. Född af bondfolk i Bennerstigen, Kila socken. Stud. 1653. Pwgd 22 Dec. 1657 och tjente derpå 7 år såsom Adjunct hos Pastor i Romfartuna. Commin. i Hubbo 1664. War i synnerlig gunst hos RiksRådet Grefwe Axel Lillie, egare till Slagårda i Lillhärad, och blef genom hans bearbetande Pastor här 1674. Han synes hafwa begått sig wäl med församl., men huset war fattigt då han dog 21 April 1682.

Gift 2 Oct. 1659 med Karin Larsdotter, som då war Pastoris kokerska i Romfartuna. Hon blef sedan g. m. efterträdaren. Barnen, af hwilka sönerne kallade sig Bennerstein, woro: Anders, Häradshöfding i Småland, gaf ett förgyldt crucifix till kyrkan 1683; Daniel war 1702 Tjensteman eller jordegare i socknen; Elisabeth, g. m. Commin. A. Lundberg i Tillberga; Anna, g. m. en Gabriel Nilsson; Catharina, ogift 1688.

11. Petrus Erici Arbelius. Född som troligt synes i Arboga. Finnes icke i Westerås hafwa njutit någon underwisning, men blef Stud. i Upsala 1668. Pwgd derstädes 1675 af ÄrkeBiskopen och antagen till Adjunct åt Domprosten Doct. P. Rudbeckius. Begagnade tillfället wid academien och disputerade pro Ex. 1678. Återkom till Westerås 1682 och sattes att tills widare förestå Sysslomans- och Predikantstjensten i hospitalet. Skulle ock få fullmagt på sysslan om han "trodde sig capabel och wille betänka sig om enkan." Men dertill war icke hans hog, utan till Lillhärad, genom conservation af Kilanders enka, och Biskopen blef snart gynnsam^ stämd för honom. Likwäl mötte ett swårt hinder. Commin. Joh. Schult i KungsBarkarö, som hade sin slägt i socknen och en tid här warit Nådårsprest, hade så intagit Grefwe Lillie att han utwerkat honom Konungens stränga föreskrift till pastoratet. Schult kallades till examen, som aflopp illa. Biskopen reste då till Konungen i Kungsöhr, uppgaf mannens swaghet och wisade äfwen hans dåliga scriptum, hwilket gjorde, att Konungen gaf efter. Grefwe Lillie kom då med ett annat påstående, som, med allt annat bråk, drog ut långt öfwer året. Ändtligen fick Arbelius fullmagt på sommaren 1683 och tillträdde straxt. Hade efter sådan twist, som ock upprörde hela församlingen, icke någon lugn lefnad. Död i Aug. 1701.

Gift 5 Sönd. e. Trin. 1683 med ofwanstående enka Karin Larsdotter, då han utfäste sig till 50 R:dr morgongåfwa och en hedersklädning.

12. Daniel Petri Dahlström. Född i Lindesberg. War en afkomling ifrån Borgmästaren derstädes Sten Andersson och torde warit hans sonson. Studerade så både före och ifrån 1689 wid academien, att han snart, för sin wackra kunskap och skicklighet, hade anbud af tjenst. Blef ock redan 1698 Rector Scholæ i sin födelsestad. Pwgd 23 Maj 1699. War äfwen lycklig att 1702 blifwa Pastor här och tillträdde s. år. Han hade af Cons. blifwit hitsänd att profwa, och blef straxt derpå i socknestugan antagen. War Orator i prestmötet sistnämnda år. Då pesten 1711 spriddes till Westmanland, dogo här i Mars 7 personer, som efter hög befallning jordades i backen wid ett torp, Kusktorpet. Med Pastors råd uppsattes derstädes ett stort kors af ekträd, som länge stod qwar till minne af farsotens sista besök. Han dog i Juni 1715. Begrofs 26 Juni.

Gift 29 Maj 1702 med Ingeborg Montin, Häradshöfdingen i ÖsterDalarne Magni Pehrssons dotter med Maria Moræus. Hon lefde här ännu 1730. Barn: Pehr, BruksInspektor; Carl Magnus, engagerad i KammarCollegium.

13. Samuel Arhusiander. 1716. Se Past. i Skultuna.

14. Pehr Holstenius. Född i Norbergs socken och Aspbenning 13 Juli 1694. Fadr. Hans Holstensson, Bergsbrukare, war broder till Past. O. Holstenius i Björksta, af den gamla slägt, som länge gifwit stiftet utmärkta lärare. Stud. 1715. Följde Prof. Jon. Fahlenius till Åbo 1722, der han fick condition hos Biskopen Doctor H. Witte, och följde honom åter till Stockholm 1723. Blef Domesticus hos Doctor Caméen 1725. Pwgd i Westerås 1 April 1726 och Supr. Collega Scholæ i Fahlun. Rector i Sala skola 1730. Opponens i prestmötet 1737. Wald Pastor här 20 Maj 1741. Ankom s. å. Kunnig man, men egensinnig och nyckfull. War så missnöjd i Jan. 1742, att han wille afsäga sig pastoratet, äfwen derföre, att han icke hade någon Comminister. Skref till Biskopen, såsom han blifwit trugad hit och med "ödmjuk lydnad försatt sin wälfärd." Fortfor flera gånger med sina beswär, och då han 1751 blef föreslagen till Skultuna, wille han icke profwa med en Competitor, som war under honom i år och förtjenster. Ännu 1755 skref han, att han förut satt i bättre wilkor, att han stod emot flyttningen, men att en gammal wän i Cons. umgåtts med honom såsom ormen med Eva." Af fattigdom blef han ock allt mera wresig. Död 10 Jan. 1756.

Gift 1. 1730 med Susanna Berg, dotter af Rådman Er. Berg och Marg. Arbogensis i Linde. Barn: Susanna Maria, se nedanföre. Gift 2. 1737 med Anna Christ. Boman, enka efter Bergsfogden And. Lindegren, död 1739. 3. 1741 med Brita Elisabeth Bergström, dotter af BergslagsKamreraren A. Bergström i Sala, död 1746, 26 år gammal. 4. 1749 med Fröken Brita Sophia Gyllengahm ifrån Romfartuna, död 1778, 69 år gammal.

15. Johan Lundberg. 1757. Tilltr. 1758. Se Past. i Grytnäs och Avesta.

16. Johan Essén. Född i Sala Landsförsamling 11 Oct. 1720. Fadr. Comminister. Stud. 1740. Pwgd 13 Mars 1744 och Adj. hos Pastor i Åhl. Kom 1746 till Medåker att sköta Pastorstjensten efter sin styffader. Blef 1748 förste Commin. i Lillhärad, sedan sysslan blifwit ordentligen inrättad. Enhälligt kallad till Kyrkoh. 1769. Erhöll fullmagt 4 Juli. Tilltr. 1770. Rördes af slag 30 Mars 1773. Åter på predikstolen 27 Mars 1774. Död 19 April sistnämnda år.

Gift 1. 18 Oct. 1750 med Susanna Maria Holstenius, företrädarens dotter, f. 13 Dec. 1731, död 6 Sept. 1757. 2. 19 Oct. 1758 med Catharina Moell, dotter af Rector Scholæ i Westerås Mag. Jac. Moell, f. 2 Juli 1739, död 182.. Med den sednare: Lars Jacob, Regimentsskrifware; Anna Catharina, g. m. Rådman Bodell i Westerås.

17. Lars Carlsten. Född wid Ludwika Bruk 16 Mars 1723. Fadr. sedermera Byggmästare i Norrberke Carl Kallsten. Modr. Anna Andersdotter. Stud. 1749. Pwgd 5 Dec. 1753 och Nådårspredikant efter Commin. i Dingtuna. Erhöll ock samma Commin.tjenst, utan förslag och omröstning, genom Kongl. resolution 1755, och det för boställets utbyte med ett sterbhuset tillhörigt hemman. Respondens wid prestmötet 1760. Pastor här 1774. Tilltr. 1776. Hade god röst och war en ypperlig mässeprest in på ålderdomen. Saknade ej eller wigtigare egenskaper. Död 5 Aug. 1797.

Gift 24 Febr. 1755 med Catharina Lahlin, Commin. A. Etzelii i Dingtuna enka, f. 5 Nov. 1719, död 4 Aug. 1801. Hade endast dottren Ulrica, g. m. Sadelmakaren Carl Unander i Stockholm.

18. Mag. Carl Lindbohm. 1799. Tilltr.1800. Se Past. i Skultuna.

19. Jonas Reutermark. 1820. Tilltr. 1822. Se Past. i Kungsåra.

20. Gabriel Alexander Johansson. 1837. Tilltr. 1839. Se Past. i Swedwi.

21. Daniel Arosenius. Född i Westerås 25 Febr. 1803. Fadr. till slut Prost i Söderberke. Stud. 1822. Pwgd 3 Juni 1826, förordnad till Commin.Adj. i Norrberke. Huspredikant hos Assessorn J. H. Didron och Majorskan M. E. Didron i Upland i Sept. 1827. Rector Scholæ i Arboga 12 Juni 1829. Kyrkoh. här 26 Mars 1838. Tilltr. 1839.

Gift 29 Juni 1830 med Sophia Ulrica Timm dotter af Brukspatron A. Timm och Lov. Ulr. Nettelblad, f. 3 Sept. 1805. Barn: Daniel Bernhard, f. 11 Nov. 1831; Sophia Gabriella Catharina, f. 27Aug. 1835; Pehr Axel, f. 29 Juni 1838; Henric Alfred, f. 20 Aug. 1841; en son död.

2. Comministrar

Johan Essén Johan SewalliusEric RungrenEric NordquistAnders JohanssonAnders ScherlinCarl Eric Jäderberg.

1. Johan Essén. Den förste Commin. 1748. Se Past. i denna församling.

2. Johan Sewallius. 1769. Se Commin. i Skultuna.

3. Eric Rungren. Född i Skultuna 24 Jan. 1750. Fadr. war Skollärare wid Messingsbruket. Modr. omgift med Commin. A. Melenius i Barkarö. Stud. 1771. Pwgd 31 Aug. 1777. Adjunct på många ställen. Commin. här 9 April 1787. Fick nog erfara, att lägenheten är ringa. Död 4 Mars 1803.

Gift 19 Nov. 1780 med Christina Swederus, dotter af Skattebonden och Klockaren Lars Ericsson i Swedwi, f. 1751, död 13 Sept.1825. Barn: Johan, Landtbrukare; Elis. Christina, död ogift; Cath. Maria, g. m. Organisten Hiller i Ängsö.

4. Eric Nordquist. 1803. Se Commin. i Skultuna. [Förekommer ej där. Se Gagnef.]

5. Anders Johansson. Född i denna församl. och Lundby af bondfolk 26 Oct. 1777. Stud. 1803. Pwgd 15 Juni 1804. Tjenade derpå i Näsby och Norrberke. Commin. här 1809, men PastorsAdj. i Norberg förrän han tillträdde 1810. Död af slagfluss 13 Jan. 1825.

Gift 1811 med Maria Samuelsdotter, Bergsmannen i Björbo, Norrberke, Samuel Pehrssons dotter, f. 1 Juni 1787. Barn: Carl Gustaf, Handelsbokhållare; Johan Wilhelm, f. 1821; Carolina Augusta, f. 9 Aug. 1815.

6. Anders Scherlin. 1825. Se Commin. i Skultuna.

7. Carl Eric Jäderberg. Född i Bro 8 Oct. 1804. Fadr. A. G. Jäderberg, Arrendator och Mjölnare, lefde sedan på sitt hemman i Bro. Modr. Christ. Carlsdotter. Stud. 1826. Pwgd 4 Dec. 1827. Past.Adj. i Berg och Ihrsta. Commin. här 17 Febr. 1833. Tilltr.1834. Under det han förrättade högmässopredikan på Långfredagen 17 April 1840 måste han twärt afbryta wid ropet, att kyrkotaket stod i brand, som endast kunnat uppkomma af gnistor ifrån sacristian. Allt folk kom lyckligen ut, det mesta räddades af lösa saker, men kyrkan nedbrann. På Skästa gård, der gudstjensten sedan hållits, skadades större byggningen betydligt af eldswåda 1843.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 9 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt