Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

Möklinta

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Petrus SigvardusPetrus SimonisEricus LaurentiiLaurentius EriciArvidus BenedictiMatthias Sigfridi ArosiensisAndreas Clementis FennoBenedictus Andreæ ByensisJohannes Jonæ HusbyensisNicolaus Erici LindemontanusPetrus Petri PetræusJohannes Olai KumblæusBenedictus Sigvardi SægoliusUno PetræusPetrus EsseenPetrus PetræusAndreas ForsmanDaniel RameenJohan MileniusCarl Fredric FreugdendahlNils GestrinEric WelanderEric KarlinOlof Fredric Wahlin.

1. Petrus eller "Hedherlik man herra Pæter i Myklittom" satte sitt insegel under ett köpebref i By socken 1358.

2. Sigvardus heter "herr Siwrd, Kirkioherre i Myklom" i ett fastebref på jord, som han sjelf hade köpt 1394. Sigurdus præsbiter et curatus i Mykletta omtalas ock i miracula S. Crucis Stockholmiæ p. 13. Sigurdhr in Mikleta lefde ock 1405.

3. Petrus Simonis "hedherliger man kyrkioprest i Myklita" 1490 förekommer i Lars Nilssons a wapen Häradsdom om prestegårdsegorna, sedan gamla brefwen woro brände.

4. Ericus Laurentii emottog 1545 Konung Gustafs quittence på utlemnadt kyrkosilfwer 26 löd. m. 7 lod och 17 m. 2 l. klippingar. Kallas ock "Ericus Gråskalle", så wida han icke war en annan Ericus, hwilket är swårt att urskilja.

5. Laurentius Erici är i somliga matriklar uppgifwen som den föregåendes son, med tillägg att han lefwat i Konung Erics tid.

6. Arvidus Benedicti har i Rudbeckii Mem. publ. årtalet 1569. Anses wara densamme som 1570 blef Brukspredikant i Garpenberg och dog 1582, i hwilket fall han här torde warit blott vicarius.

7. Matthias Sigfridi Arosiensis. 1570. Genom byte med den följande flyttad till Haraker wid 1574 eller 1576.

8. Andreas Clementis Fenno, wanligen nämnd Herr Anders Finne, heter 1570 ärlig och gudfruktig man i Haraker, då han utgaf en attest. Af Konung Johan fick han 1574 ett förswarsbref å prestebordets egor derstädes emot en Måns Knutsson. Derefter bytte han sig hit med ofwanstående Hr Matts och hade Biskopsvisitation 1576, då kyrkans inventarium uppsattes, men han lät icke Biskop Erasmus öfwertala sig till Liturgiens underskrift 1577. War säkert död 1583.

Hans son Michael blef Pastor i Badelund.

9. Benedictus Andreæ Byensis hitkom ifrån Kungsåra pastorat 1583. Undertecknade Upsala mötes beslut 1593. Blef olycklig för sin snålhet. Sedan han 1600 tagit allt för stor likstol af en bonde i Westerby, och äfwen tillegnat sig det som war ämnadt åt Capellanen, blef han hos Konung Carl anklagad, hwilken dömde honom ifrån pastoratet. Han finnes ock 1602 hafwa lemnat ifrån sig inventarii-persedlarne till den följande. Begaf sig derefter till sin födelseort By socken, der han säges hafwa födt sig med att draga malmkärran i Hanshyttan. Lefde ännu 1622 och omtalas en del af hans öden i Consist. prot. af det året.

9. [Felnumr.] Johannes Jonæ Husbyensis blef straxt efter 1593 förordnad till Kyrkoh. i Lillhärad, som en tid warit annex till Swedwi. Flyttades 1595 till Sysslomanstjensten wid Domkyrkan och mottog 1601 detta pastorat. Så snart nye den nye Biskopen antog styrelsen förestod många Pastores en swår räfst. Denne blef antastad för de bref, register och andra handlingar, som han i Westerås haft under sina händer. Blef ock i Juni 1620 suspenderad, men synes återfått tjensten och dog derrwid 1622.

10. Nicolaus Erici Lindemontanus. Född 1571. Hade förnämligast läst i Arboga skola, då han af Biskop Bellinus pwgdes 1600. Capellan i Arboga 1603. Omtalas sedan flera gånger i Cons. prot. Wid ledigheten här blefwo tre gode män föreslagne, men bönderne försakade dem alla. I prestmötet 1623 föreslogos fyra andre, då Nicolaus blef antagen och efter allmänt beslut af Clerus tillsatt. Ansågs af Doctor Rudbeckius så skicklig, att han upptogs till Assessor i det Consist. majus, som på hans tid kom i bruk. Predikade i mötet 1629, och hade dessutom flera gånger partes och wid andra tillfällen förtroende. Död mätt af ålder 29 Mars 1653.

Gift 1. med Cathar. Andersdotter, som dog i Arboga. 2. 1607 med Christina Henricsdotter, f. 1593, död 29 April 1656. Uppgifwes med denna haft 15 barn: Daniel, blef Capellan i Thorsång; Eric, Rector Scholæ i Sala; Andreas, Capellan här; Abraham, Capellan i Sala socken; Jacob, Pastor i By; Kerstin, g. m. den följande; Johan, Klockare i Sala. Af dessa kommo Moklinier, Mackliner och Moëller.

11. Petrus Petri Petræus. Född i Fellingsbro 1604. Fadr. Commin. I Arboga skola, der han så wäl som i Westerås fått sin underwisning, war han redan utnämnd Collega, då han pwgdes 30 Nov. 1631. Hade ock genom lottning blifwit flyttad till ett Collegat i Westerås 1632 och begaf sig till Upsala academi, med recommend. testimonium af sin förre Rector Mylonius i Arboga. Secundus Collega 1633. Capellan i Sala stad 1634. Tillika Rector Scholæ ib. 1637. Af sin morbroder Mäster Uno i Leksand kallad till Capellan derstädes 1639. Af Stora Kopparbergs församl. begärd till lika tjenst 1647, hwartill Consist. samtyckte med löfte om widare befordran. Confirm. Kyrkoh. här 5 Oct. 1653. Ankom 1654. Predikade i prestmötet 1653. Respondens 1655. Riksdags-fullmägtig 1654 och 1664. Ehuru kort tid academicus och ständigt upptagen af tjenstgöring, war han dock en kunnig och mycket aktad prest. Med sin hederliga slägt på mödernet brefwexlade han ofta, och flera behållna bref på latin wittna om hans insigt i språket och uppmärksamhet på det allmänna bästa. Död 7 Mars 1672. Hedrad med grafskrift af Professor J. Columbus.

Gift 1. med Malin Lissman ifrån Fellingsbro. Med henne sonen Henric, som blef Secreterare och Rådman i Wiborg. Hans dotter blef g. m. en rik Winskänk derstädes. Dennes dotter säges blifwit antagen af Ryska Kejsarinnan Catharina för bekantskap i barndomen. 2. med Kerstin Mocklin, företrädarens dotter, död 1699 i Badelund, 84 år gammal; hon fick här 2 nådår. Barn: Uno, som ses nedanföre; Nicolaus, Pastor i Köping; Johan, Pastor i Skinnskatteberg.

12. Johannes Olai Kumblæus. Född i Kumla och West-Tärna by 1624. Fadr. Olof Bertilsson, bonde. Modr. Marita Ersdotter. Reste 1645 ifrån Westerås att deponeras i Upsala. Inställde sig i gymnasium med sina testim. 1649 och sökte tjenst. War Notarius Gymnasii och Collega Scholæ, då han pwgdes 5 Oct. 1653. Biskopens Adj. i Dingtuna 1654, men kallades 1656 till Huspredikant af Landshöfdingen Kurck. Commin. i Arboga stadsförsamling 1658, sedan han tjenstgjort under enkans nådår. Hade flera dugliga egenskaper. Behagade såsom god predikant, musicus m. m., men ådrog sig genom oförsigtighet stora ledsamheter i Arboga och kunde icke wara den sträfwe Prosten Wintrosius till lags. Hans sjuklighet gjorda likwäl att han nog oförmodligt kom i åtanka hos Biskop och Consistorium wid tillsättande af Pastor här. Församlingen satte sig med all magt emot den som blef dem påtrugad, och förra Pastors son, som begärdes ehuru ung han war, blåste under. Utan krus blef Kumblæus då utsedd och confirmerad 9 April 1673, och skulle med första af Præpos. insättas, på det att bullret måtte blifwa afställdt. Dennes capacitet och föreställningen om den åstundades ungdom, werkade ock att den tillsatte fick tillträda 1674. War ifrig och arbetsam, men aldramest till boställets förbättring. Lemnade snart tillfället till nytt buller, när han dog af halsböld 24 Febr. 1679. Liket fördes till Arboga.

Gift 1. 1655 med Catharina Netzelius, Kyrkoh. i Näshulta A. Kråkstenii dotter, död 10 Juni 1664. Barn: Olof, blef Past. et Præp. i Rättwik; Johan, Soldat wid Dalregimentet. Gift 2. 1664 med Malin Barkhusen, Borgmästaredotter i Arboga, död i Jan. 1667. 3. 1668 med Malin Stensdotter, hwars fader war Borgmästare i Linde. Barn af dessa båda: Elisabeth, g. m. en gardist Wåghals; Abraham, Organist i Borås; Zacharias, Häradsfogde; Daniel, Qvartermästare; Christina, g. m. Owartermäst. Er. Björkbom och Kryddkrämaren Österberg. Enkan fick för de många barnen ett nådår till af Konungen. För mannens nedlagda kostnad på bostället, fordrade hon så stor refusion, som twå drängar kunde lönas med fem år. Wisades till Häradstinget. Hon omgifte sig med Cornetten L. Schütz.

13. Benedictus Sigvardi Sægolius. Född i Westergöthland och måhända i Seglora socken. Skref ock sitt namn Gröding. Okänd för stiftet inkom han med Biskopen Doctor Laurelius 1648 och war hans Sacell. domesticus, att tjenstgöra i dess præbende-församling. Befordrades af sin principal 1652 till oeconomus och predikant wid Hospitalet. För sin skicklighet i räkningar och bestyr flyttades han 1661 till Sysslomanstjensten wid Domkyrkan. Då denna beställning alltid warit både mödosam och wådlig, blefwo sådane wanligen tidigt hulpne till pastorat, och Consist. sökte nu för Hr Bengt bruka ett tjenligt tillfälle. Kort efter Petræi död, då församlingen märktes hafwa afsigter på sonen, som icke kunde gillas, blef mannen utan förslag, efter en predikan, förordnad till dess pastor, och Biskopen tog honom med sig redan i Maj på enkans nådår, för att sjelf insätta honom. Men ett sådant motstånd mötte, äfwen med inwändningar mot prestens beskaffenhet, att Biskopen med oförrättadt ärende måste fara hem. Consist. kallade det "olideligt, att en sådan prest skulle ratas, och beslöt ännu i Aug. att stå wid det, som afgjordt war. Dock blef owiljan allt starkare, planer uppgjordes, oenighet uppkom inom socknen och bullret blef stort. Det war då som Consist., för att twärt afskära oredan, tillsatte ofwanst. Kumblæus, en så capabel och förtjent man, att han icke kunde förskjutas. Efter hans död förnyades striden och den förkastade skulle dock på något sätt inträngas. Efter nytt prof inkommo utskickade till Capitlet, förklarande att de omöjligen wille hafwa honom. De hotades med plikt, med Landshöfdingen m. m. Nya sändebud inwände att han war tandlös, hördes icke wäl, war sjuk i en arm, gammal och trött att rida i socknebud m. m. Honom gafs då recommend. bref, att dermed besöka Konungen i Kungsöhr, som swarade 16 Juli 1680, att han utan skäl wedersakades och borde straxt efter nådåret insättas. Det skedde, men till föga fromma för presten. Få hade hans år här warit och glädjetomma, då han dog i Dec. 1685.

Gift 9 Aug. 1652 med Elsa Larsdotter i Westerås, som dog 11 Mars 1698. Barn nämnas: Bengt, död S. M. Adj.; Lars, Rådman i Westerås; Margareta, g. m. Pehr Arentsson, Fogde wid Kungsöhr.

14. Uno Petræus. Född i Fahlun 18 Aug. 1643. Son till ofwanstående N:o 11. Kom först i Fahlu skola och ifrån Westerås till Upsala academi 1667. Då fadren kallade honom till sin Adjunct hade han icke heder af hans kunskaper, ty efter ordinationen yttrade Biskopen att han med stort beswär blifwit prest för sin ofullkomlighet i studierna. Men mod och dristighet sattades honom icke, i synnerhet då han snart fick höga gynnare. Ifrån 1670 antagen till Huspredikant hos Anna Berndes, som synes bott i Fahlun, begynte han straxt efter fadrens död fika efter pastoratet. Med böndernas bomärken, som han upphemtat, med recommend. bref af Herrar Posse och Kruus, och i synnerhet af hans patronessa, som i prot. nämnes hans fru, sökte han winna Biskopens benägenhet, men lyckades icke bättre, än att han fick skarpt tilltal för sin förmätenhet och förmantes att känna sig sjelf. Förargligast ansågs, att han sagt: "kommer Biskopen till Stockholm skall jag sätta Herrarna på honom och han skall icke slippa förrän han bewiljar mig." För sina predikogåfwor kallades han 1674 till Capellan i Fahlun, hwartill Biskopen gerna samtyckte och skref ett wackert bref för honom till magistraten. Efter Kumblæi död waknade åter hans begär efter detta pastorat och han wållade till stor del församlingens owilja emot Sægolius, ända till bitterhet, genom sina skrifwelser och intriger. Det war Konungens utslag som den gången gjorde slut på hans försök. Ändtligen skulle han dock winna sin önskan. Sedan åter ledighet här inträffat, blef han under annan Biskop med församlingens fägnad 1686 tillsatt och anträdde 1686. I Capellans-mötet 1683 hade han warit Opponens och predikade såsom Pastor. Synes gagnat församlingen och behållit dess kärlek, ty han saknades mycket då han dog af rossjukdom 19 Mars 1703. Begrofs 12 Maj med predikan af Biskop Carlsson.

Gift 1675 med Christina Gestrin, dotter af Pastor i Enånger af Upsala stift Er. Gestrinius och dotterdotter af Biskopen i Westerås Erasmus Arbogensis; f. 1640 hade hon efter fadrens död 1658 blifwit kammarjungfru hos Friherrinnan Berndes, och war det för hennes skull i synnerhet som de förnäme arbetade för mannen. Död 28 April 1714. Af 6 barn: Pehr, ses nedanföre N:o 16; Eric, HofrättsRåd i Swea Hofrätt; Gustaf, Capitaine wid Öfwerste Buchwalds Dragoner, slagen wid Pultava; Christina, död ung.

15. Petrus Esseen. Född i Westerås 3 April 1661. Fadr. Lector, blef Prost i Sala. Stud. 1679. Då han 1683 sökte ordination ansåg Biskopen honom "nog ung dertill, men som han gjort wacker profpredikan och hade wackert mål, det wore ock ett barmhertighetswerk emot hans moder, och Prosten lofwade hafwa uppseende på hans studier", så samtycktes och han wigdes 14 Febr. Blef då den nämnde Prostens, sin morbroders, Adjunct. Commin. i Sala landsförsaml. 1686. Kyrkoh. här efter Consist. förslag med Kongl. fullmagt dat. hufwudqwart. Bodzanow 3 Maj 1703. Det föregifwes dock, att han 1704 hit ankommit med böndernes stora missnöje. Predikade i prestmötet 1707. De tre sista åren plågad af en swår melancholi, som satte honom utur stånd att sköta sitt embete. Död 7 April 1711.

Gift 1. 1685 med Margar. Pehrsdotter, som dog i barnsäng 1692, 25 år gammal. Af 6 barn: Lars, Commin. i Sala landsförsaml.; Pehr, E. O. Predikant wid gardet; Johanna, g. m. Regim.Fältskären Ernst Albrecht. Gift 2. 1693 med Regina Carsten, enka efter Rådman Sim. Ödman, död i Oct. 1734, 74 år gammal. Barn: Johan, Pastor i Grytnäs; Eric, SterbhusKamererare; Regina, g. m. Fänriken sedan Rådmannen J. Urlander.

16. Mag. Petrus Petræus. 1711. Se Past. i Söderberke.

17. Andreas Forsman. Född 20 Juli 1676. Fadr. synes warit den, som med lika namn war Frälsefogde och Arrendator i Kungsbarkarö, då ynglingen fick lof, såsom nyss blefwen student, att predika i Barkarö kyrka. Pwgd 30 Maj 1706 och Pastors Adj. i Haraker. Flyttades 1710 till Romfartuna att göra nådårstjensten efter Pastor Schultin, men hade der så swåra dagar, att han i Consist. begärde annan plats. Det war Capellanen, som med egenmägtighet förtryckte honom och med oordentlighet i både tjenst och lefnad gjorde honom utledsen att tjena med en sådan man. Hans wackra charakter framlyser i det sorgliga brefwet. Antogs till Hospitalspredikant och Syssloman i Westerås 1711. Wald Kyrkoh. här 2 Mars 1730. Ankom också i Maj s. år men afgick med döden d. 26 i samma månad. Den ena söndagen höll han inträdespredikan och följande söndag gjordes tacksägelse efter honom.

Gift 1. 1707 med Helena Forselius, Kyrkoh.-dotter i Haraker. Barn: Anna Maria, g. m. Klockaren Homenius i Stockholms Storkyrka; en dotter, g. m. en Tracteur i Götheborg; flera döde. Gift 2. 1722 med Anna Elisabeth Barck, som blef omgift med den följande. Barn: Anders, Fältwäbel wid Westmanlands regimente; Elisabeth, g. m. Commin. Jonas Berggren i Grenna.

17. [Felnumr.] Mag. Daniel Rameen. Född i Ramnäs kyrkoby 2 Juli 1690. Fadr. Olof Danielsson, hemmansegare. Stud. 1717. Prom. Magister 1725. Med Konungens fullmagt af 5 Jan. 1728 att wara ordin. Bat.-predikant wid Dalregimentet pwgd 29 Mars s. å. Tjenade tillika såsom vice Pastor en tid i Ramnäs och Sura församl. och 2 år såsom Pastors Adj. i Husby. I afseende på conservation föreslagen till Kyrkoh. här, antagen och confirm. 16 Juni 1731. Förestod nådåret till Maj 1732. Opponens i prestmötet 1728 och predikade 1737. Då de upproriska Dalkarlarne tågade igenom landet till Stockholm och twingade äfwen mången från Westmanland med sig, kunde Kyrkoh. Rameen icke alldeles afhålla sina åhörare derifrån. En man Pehr Larsson i Wreten lät sig öfwertalas att följa med, men blef wid nederlaget på Norrmalms torg 22 Juni 1743 genom hufwudet dödskjuten. Ännu wid 1760 synes han haft temlig vigeur, och fortfor att deltaga i tjenstgöringen, hwarunder synen så förswagades att han blef alldeles blind och kunde icke wårda snyggheten. Då hans son, utmärkt af laggrann smak, war hemma och måste hålla sin gamle fader sällskap, berättas han wid måltiden haft sitt eget bord på sidan, och då han skulle hjelpa gubben till annat rum betäckte han sin arm med näsduken för att icke nedsmutsas. Död, säkert den äldste i stiftet, 2 Maj 1778. Om hans goda hushållning kan slutas af summa inventarii efter honom, som war 27,474 daler 19 öre.

Gift 3 Aug. 1731 med Anna Elisabeth Barck, företrädarens enka och dotter af Borgmästaren A. Barck i Westerås, f. 1696, död 27 Oct. 1758. Af 3 barn: Olof, Borgmästare i Torneå, Lagman i Westerbotten; Daniel, Lector wid Westerås gymnasium.

Skrifter: Diss. De S. Davide primo Apostolo Westmanniæ. Præs. Prof. Grönwall. Ups. 1723. 8:o. — Diss. grad. De annis Israëlitarum in Egypto. Præs. I. Nesselio. Ups. 1725. 8:o.

18. Mag. Johan Milenius. Född i Orsa 12 Juli 1725. Fadr. då Skolmästare blef Commin. här i Möklinta. Stud. i Upsala 1743 och uppehöll sig der merendels i 15 år. Magister 1755. Fortsatte ännu egna öfningar och præsiderade 1758. Pwgd 27 Maj 1759 till Pastors Adjunct härstädes, sedan han ock före ordin. gjort honom biträde med predikande. Collega Scholæ Cl. I:æ i Westerås 1761. Supremus Collega 1764. Tillika Adj. i Skerike 17621766. Orator i prestmötet 1768. biträdde wid Domkyrkan under riksdagen 1769. ConRector Scholæ 21 April 1770. Skötte äfwen Log. et Metaph. Lectionen wid gymnasinm 17711772. Vice Rector 1777. Kyrkoh. här i Oct. 1778. Tillträdde 1779. Prost 20 Juli 1799. Känd såsom allwarlig Skollärare, betroddes han ock med gossar under sin närmare wård. Likwäl finnas historier, huru han för mindre observations-förmåga stundom gäckades. Skamlöst war det narrwerk, då odygden upphängde öfwer cathedern en mogen pumpa, som med en tross höjdes och sänktes, men af hastigt ryck föll ned, creverade och med sitt innanmäte höljde bok och kläder för den docerande. Hwarje eftertänksam lärjunge erkände dock hans faderliga wård och tackade honom ännu wid mognare ålder. Samma religieusa allwar öfwade han ock alltid i församlingens tjenst, och hans sinnesmod och lugn rubbades icke af tidens skiften, likasom han ock fick njuta en jemn helsa. Hans utmärkta kärlek för Guds hus werkade, att han gerna på aftonen, äfwen i skymningen, gick att der göra sin ensliga andakt. Ännu wanligare anwände han morgonstunden att högt uppläsa ett stycke af Bibeln på dess egna språk. Hade 14 dagar förut bewistat allmänna gudstjensten, då han, sedan 12 Oct. 1806 stiftets Senior, dog 25 Aug. 1809. Begrofs med sermon af Prosten Kihlman.

Gift 6 Oct. 1767 med Anna Christina Berg, dotter af Tullinspektoren A. Berg i Stockholm, f. 1733, död 13 Juli 1809. Af 4 barn: Anders, Past. et Præp. i Folkerna; Catharina Elisabeth, g. m. Handlanden J. E. Wahrenberg.

Skrifter: Disp. grad. De voto Naziræorum in Gente Hebræa, ex Num. VI. 1755. 4:o. — De Zippora præputium filii sui abscindente. Ups. 1758. 4:o.

19. Carl Fredric Freugdendahl. Född i Jädra, Badelunds socken, 8 Sept. 1752. Fadr. af lika namn war Trumpetare wid Lifregimentet. Modr. Cathar. Schleikert. Stud. 1769. Hade ock inhemtat sin faders konst och gjorde en liten tid tjensten för honom. Ändrade dock icke sin första afsigt och pwgd 5 Juni 1774 blef han Pastors Adj. här. War 1778 en längre tid af sjukdom hindrad från tjensten, men återkom och fortfor på stället till 1783, då han förordnades till Brukspredikant wid Wedewåg. Afsade sig detta förordnande och blef heldre vicarius för den gamle Commin. i Tillberga. V. Pastor i Barkarö 1785. Commin. här, efter enhällig kallelse, 11 April s. å. Ankom 1786. Respondens i prestmötet 1793. Uppförd å förslaget till detta pastorat 1810 och erhöll pluralitet framför den föregåendes son. Confirm. 26 Mars. Tilltr. 1811. Hans humeur swarade temligen emot namnet. Af hederligt utseende med förmåga och wilja i tjensten. Död 26 Sept. 1812.

Gift i Oct. 1785 med Cathar. Maria Bjur, Rusthållaredotter i Tillberga, f. 2 Febr. 1760, död i Hedemora 17 Febr. 1824. Barn: Johanna Gustawa, g. m. Stadsfiskalen Rådman L. Hedlöf i Hedemora; Carolina, g. m. Glasmästaren Joh. Hellström ibid.

20. Mag. Nils Gestrin. Född i Fahlun 13 Febr. 1768. Fadr. Joh. Gestrin, Landsfiskal och Commissarie. Modr. Marg. Elis. Haldin. Stud. i Upsala 1788. Begaf sig till Åbo acad. s. å. Fick condition hos Landshöfd. i Tawastehus Baron Munck. Pwgd i Borgå 12 April 1794, kallad till Huspred. hos wälbemälte Herre. Prom. Magister i Åbo 26 Juni 1798. Tjenstgörande E. O. Bat.-Predikant wid arméens flottas Åbo Escader 13 Maj 1799. Præsiderade för en Disput. i Åbo 19 Mars s. å. Undergick Past.ex. i Westerås 13 Oct. 1802, och s. år 16 Dec. ordin. Predikant med past.-wård öfwer Slotts-och Garnizons-församlingen. Commenderades 1808 på flottan såsom förste Expeditionspredikant i kriget och bewistade i denna egenskap detta och följande års sjöexpeditioner. Blef ock hedrad med Fältprosts namn och wärdighet 10 Oct. 1809. Efter krigets slut stadnade han i Stockholm, tjenstgörande wid flottan och Skeppsholms församling. Wald Kyrkoh. här i Sept. 1814, men hastigt blef ny ledighet. Ansågs genom eget wåld på lifwet hafwa omkommit i Stockholm 13 Oct. s. å. Med både skicklighet och mod i tjensten, saknade han dock sinnesstyrka i enskildt mål. Att något melancholiskt låg i lynnet tycktes ansigtet utwisa, och det troddes, att det war striden emellan böjelsen och yttre twång i ägtenskapswäg, som war honom för swår att utkämpa.

Skrift: Disp. De Commodis ex incrementis scientiarum Religioni allatis. Aboæ 1799.

21. Mag. Eric Welander. Född i By socken och Hyttby 25 Maj 1757. Fadren Pehr Andersson, Bergsman. Modr. Stina Beckius. Kallade sig först Willander af Willa by. Stud. 1781. Pwgd 6 Aug. 1785 och Adj. hos Doctor Wrangel i Sala. Skiljdes derifrån efter några weckor och kom till Pastor i Näsby. Erhöll 1791 tjenstledighet att förkofra sina studier. Begaf sig först till Lund och disputerade under Prof. Sommelius. Widare till Greifswald, undergick examen, disp. pro Gr. och blef s. år 17 Sept. Phil. Magister. Specim. præsidendo s. år. Återkommen missiverad till Köping att förestå nådåret efter Comminister. Past.ex. 14 Dec. s. å. Adj. Pastoris i Stora Tuna 1792. V. Pastor i Himmeta 28 Dec. 1797. V. Commin. i Köping 1801. Dito i Husby s. å. Ord. Commin. i Köping 23 Aug. 1802. Kyrkoh. i Malung 1808. Tilltr. 1810. Transp. hit 29 Maj 1815. Tilltr. 1816. Ifrån början af sin studering tryckt af ofta ytterlig fattigdom, men af naturen för stolt att blifwa nedtryckt. I bättre willkor hade han ock andra motgångar, som dock måtte werkat på hans sinne. Död 9 Febr. 1837.

Gift 1. 7 Oct. 1792 med Maria Nordhoff, Bergsmannen Jan Hanssons dotter i Brostorp af Nora socken, död i Köping 25 Jan. 1809, 40 år gammal. Af 9 barn: Ephraim, S. M. Adjunct, f. 1794, död 1829; Pehr Eric, f. 1799, adjunct och v. Pastor, död olyckl. 1834; Maria Charlotta, g. m. Fanjunkaren L. G. Utterström; Gustawa Christina, f. 1797; Gustaf Leonhard, S. M. Adjunct. Gift 2. 1809 med Inga Maria Ahlström, dotter af CommissionsLandtmätaren Ahlström i Simtuna, död 12 Sept. 1829. Barn: Agneta, f. 1811, g. m. Sergeanten P. J. Westerberg.

Skrifter: Disp. grad. De caussis iniqui in proximum judicii. Gryph. 1791. — Spec. præsid. De amore in inimicos. Gryph. 1791.

22. Mag. Eric Karlin. Född i Leksand och Karlsarfwet 29 Sept. 1791. Fadr. Eric Bröms, Corporal. Modr. Christina Galle. Anledningen till hans stud. war den, att Domprosten Fant, som i ett husförhör fann honom läsa synnerligen wäl, med förklarad önskan att få läsa till prest, upptog honom i sitt hus, der Adjuncten Mag. S. U. Munktell underwisade honom, till dess Prostinnan gaf honom afsked. Fortskyndade igenom gymnasium till acad. 1810. Pwgd 15 Jan. 1815 och Pastors Adj. i Skerike. Prom. Magister s. å. Collega Scholæ i Westerås s. år, hwarmed han fortfor till dess han blef Rector Scholæ i Avesta 15 Jan. 1818. Uppehöll ock Commin.-tjensten i Grytnäs 1821. Ordin. Commin. ibid. 7 Jan. 1822. Wald Kyrkoh. i Sewalla med alla afgifna röster 1833. Befullm. 11 Mars. Hade tredje rummet å förslag till Leksands pastorat sistn. år. Erhöll transp. hit 18 Sept. 1837. Tilltr. 1839. Minne och röst woro de gåfwor hwaraf denne mannen i synnerhet fått ett owanligt mått. Af hans robusta statur kunde ock det målföre förmodas, som en kyrkotalare någonsin behöfde. Han war säkert en bland de tyngste prester stiftet egt, ty enligt anteckning i wågboken wid Awesta wägde han öfwer ett skeppund. Oförmodad war hans tidiga död 30 Jan. 1842.

Gift 1815 med Anna Cath. Wikström, Skolmästaren i Stora Tuna P. L. Wikströms dotter, f. 15 Maj 1789. Barn: Pehr Eric, f. 1815, stud. musik; Maria Carolina, f. 1819; Carl Ludvig, S. M. Adjunct; Johan Pontus Theodor, f. 1821; Conrad Johan Baptist Gervasius, f. 1824; Julius August Oscar, f. 1828; Josephina Catharina, f. 7 Juli 1832.

Skrifter: Disp. De Paroecia Leksand in Dalekarlia. P. I, II. Præs. E. M. Fant. Ups. 1813—1815. 4:o. Register öfwer Westerås Consist. Circul. ifrån 17951820. Westerås 1820. 4:o. Predikan på Annandag Påsk.

23. Olof Fredric Wahlin. Född i Fahlun 22 April 1805. Föräldrar: SemskmakareÅldermannen Olof Wahlin och Anna Christina Schubert, Handtwerkaredotter från Säther. Fortsatte wid Westerås gymnasium sina i Fahlu skola började, men för biträde i fadrens yrke ofta åsidosatta studier, till dess han 1826 blef Student i Upsala. Pwgd 1 Maj 1828, erhöll han samma dag fullmagt å förenade Slotts- och Hospitalspredikants-tjensterna i Westerås, der han ock näst förut antagits till Lärare wid Folkskolan. Andre Secreterare i Westmanlands Läns Landthushållnings-Sällskap s. å. Vic. Collega scholæ i Westerås w. t. 1832. Erhöll Swenska Academiens Andra pris för ett skaldestycke: "Bröllopet på Gulleråsen" 1835. Past.ex. 1841. Kyrkoh. i Möklinta 12 Sept. 1842 efter nära enhällig kallelse. Tilltr. 1845. Föreståndare för stiftets Folkskolelärare-seminarium från dess inrättning i Jan. 1843 till 1845. Tid efter annan biträdt wid Consistorii expedition. Under sin tjenstetid wid slottet till döden beredt och ledsagat sju lifdömda brottslingar.

Gift 1 Jan. 1835 med Lina Lundewall, f. 12 Aug. 1809, dotter af Kronofogden Carl Joh. Lundewall och Sara Carolina Ytterberg. Barn: Anna Carolina, f. 23 April 1836; Fredrica Margareta, f. 20 Aug. 1837; Olof Valdemar, f. 18 Dec. 1838.

Skrifter: Sånger i Dalarne. 1 H. West. 1832. 8:o. Åtskilliga Skaldestycken, dels serskildt utgifna, dels införda i Hebe, Winterblommor m. fl. Tidskrifter. Ecclesiastik-Tidningen Aros, en årgång. Westerås 1840. 4:o.

2. Comministrar

Laurentius Petri Isaacus JohannisLaurentius NicolaiBenedictus Olai DrakeAndreas CaroliAndreas Nicolai MokliniusAndreas Erici GangiusHenric GiræusAndreas MileniusJohan ThurlingCarl Fredric FreugdendahlDaniel BrowalliusIsac Wilhelm GarffAxel Odelberg.

1. Laurentius Petri. Förste Capellan, som här träffas, omkom olyckligen 1 Aug.1613. På en socknebudsfärd kastad af hästen, med ena foten fästad i stegbyglan, blef han släpad och trampad till döds. En tafla, föreställande denna händelse, har funnits i kyrkan.

2. Isaacus Johannis. 1616. Se Past. i Badelund.

3. Laurentius Nicolai. 1624. Se Past. i Garpenberg.

4. Benedictus Olai Drake. 1630. Se Past. i Hed.

5. Andreas Caroli. Född i Hedemora 1600. Träffas i Westerås skola 1619 och besökte acad. 1620. Ordin. till Diaconus i Munktorp 1629. Fick plenos ordines 1630 och sändes till Hedemora. Efter någon tid Capellan här. Pliktade 1634 2 Imperiales för bruten ägtenskapslofwen till en flicka wid Kopparberget. Respondens i prestmötet 1642. Död 3 Mars 1650.

6. Andreas Nicolai Moklinius. Född i Arboga 1622. Fadr. Pastor här N:o 10. Sändes 1641 till Upsala, men gick ock sedan i Westerås gymnasium. Pwgd 12 Juni 1649 och Pastors i Sala Adjunct. Commin. här 1650. Led nöd med sina många barn i socknestugan och lemnade dem med hustru i ytterligt elände, då han dog 15 Sept. 1667.

Gift 23 Juni 1650 med Elisabeth Elfvius, Kyrkoherde-dotter i Elfdalen. Barn: Petrus Macklin, Pastor i Ohre; Nils, Borgare i Fahlun; Eric, hemmansbrukare i socknen; Christina, g. m. Commin. Beckius i By; Anna, g. m. J. Elfström, Pastor i Medåker; Elisabeth, ogift.

7. Andreas Erici Gangius. Född i Gagnef 1635. Fadr. Commin. Kom med flere fattiga bröder till Westerås, der de 1649 och följande år den dyra tiden med swårighet kunde uppehålla lifwet, och en af dem dog nästan af hunger. I gymnasium hade hau 4 år directo Chori musici, och responderade ofta för deras disputationer som sökte Lectorat. War ock v. Collega i skolan. Rector i Awesta förfallna skola 1665. Pwgd 21 April 1666. Vice Commin. i Möklinta 1667 och Ordin. 1668. Skref 1687 sin Index laborum, molestiarum et meritorum till Domcapitlet, och att sluta deraf hade han de swåraste öden, af arbete, hunger, köld, förtryck m. m. Skref en annan gång, att han icke hade råd köpa sig en bok eller hålla sig prestkläder. Ja, det finnes antecknadt, att han icke egde en Bibel, men så godt minne, att han kunde läsa det mesta utan bok. Blef 1691 anklagad for fel i tjensten under dryckenskap och målet gick ända till Konungen, som dock ansåg honom nog straffad med den näpst, som Consist. honom ådömt. Det war ock underligt att gå så långt med ett fel, som nog tydligen kom af den nedtryckte mannens swaghet. Aldrig fick han hjelp eller befordran och måste sjelf hålla sig vicarius många år på sin usla ålderdom. Död 21 Juni 1713. I hans tid hade någon ansenlig egendom blifwit anslagen till Capellans-boställe, som säges skedt af hans hustrus slägt, men rätta förhållandet synes icke af tillgängliga handlingar.

Gift 1. med Maria Olofsdotter, enka efter en Bokhållare i Gammalstilla. Hennes fader nämnes Lieutenanten Olof Pedersson, g. m. Christina von Sack, och hade för trogen tjenst i krig fått lifstids frihet på ett hemman Näs i By socken. En son, Officer, slagen wid Pultava; dottren Christina förekommer nedanföre. Gift 2. med Maria Björnsdotter, hwilkens fader uppgifwes warit Kyrkoh. på Wermlands Dal. Af barnen stupade en son i slaget wid Helsingborg och dottren Catharina blef g. m. Commin. Miklander i W. Fernebo.

8. Henric Giræus. Född i Stora Tuna 4 Mars 1676. Fadr. då Skolmästare blef Pastor i Åhl. Stud. 1701. Pwgd 4 Nov. 1705 och straxt hitsänd att bistå den utarbetade Capellanen, sedan hans sjuåriga Adjunct och måg P. Ramserus af döden blifwit bortryckt. Måste ifrån början såsom vice Sacellanus förrätta hela tjensten och blef ordinarius 1713. Död af slag 18 Juni 1727.

Gift 1705 med Christina Gangius, företrädarens dotter, f. 1671 och död i Berg 1758, och fick med henne styfbarn, af hwilka Johan upptog Giræi namn och blef Pastor i Berg.

9. Andreas Milenius. Född i Romfartuna och Millingby i Nov. 1684. Fadr. Jan Andersson, Bonde. War på sitt 18:de år då han begynte läsa i Westerås skola. Stud. i Upsala 1715. Pwgd 18 Oct. 1720. Då Pastors Adjunct i Orsa och straxt derpå tillika Skolmästare. War 1728 med förenämnde Giræus, sonen, sökande till denna sacellani och wann företrädet. Med samma tåglighet som förut gick han här sin bana intill döden 22 Mars 1761.

Gift 1. 6 Mars 1723 med Catharina Sewallius, enka efter Fänriken wid Dalregimentet L. Behm som stupade i slaget wid Helsingborg, f. 1683, död 28 Febr. 1740. Sonen Johan blef Pastor i denna församling. Gift 2. 1 Oct. 1746 med Christina Elfvius, Pastors dotter i Kila, f. 1714, död 1760. Barn: Anders, Rector Scholæ i Westerås; Pehr, Organist och Klockare i Kumla; Christina, g. m. RegimentsWäbeln A. Trygg.

10. Johan Thurling. Född i Sura socken och torpet Brinken 25 Febr. 1712. Fadr. Eric Jansson. Namnet togs i den tanken att socknen fordom hetat Thura. Med sina swaga medel kom han dock fram i Westerås och blef Stud. 1736. Antogs 1739 till Skolmästare wid Skultuna Mässingsbruk. Pwgd af Biskop Kalsenius i Stockholm 14 Maj 1741. Prostens Adj. i Fernebo 1743. Commin. i Fleckebo 26 Sept. 1753. Transp. hit 18 Sept. 1761. War 1778 en tid allena för Nådårsprestens sjukdom och nämndes till v. Pastor. Satte icke synnerligt wärde derpå, och då Adjuncten frisk återkommit, bad han i Consist. att få lemna bestyret åt honom och att han kunde få pastorsnamnet, "ty han är ung och går in i werlden och i så måtto kunde en sådan charakter något wara." Men han måste sjelf hålla till godo character och bestyr, till dess ordin. Pastor kom. Död 4 Juli 1784.

Gift 6 Sept. 1747 med Sara Margareta Spiner, dotter af en Fänrik wid Dalregimentet, död 11 Juni 1802. Sonen Eric, Med. Doctor och StadsPhysicus i Sala.

11. Carl Fredric Freugdendahl. 1785. Se Past. loci.

12. Daniel Browallius. Född i Folkerna och Browallen 15 Oct. 1757. Fadr. Matts Larsson, hemmansegare, ansågs wara af gamla Browalliska slägten. Modr. Lisa Jansdotter. Hade uppnått sina 17 år då han intogs i Westerås skola. Stud. 1781. Pwgd 28 Maj 1784 och war då informator wid Ahllöfska barnhuset i Arboga. V. Skolmästare och Commin.Adjunct i Folkerna 1786. Ord. Skolmästare 1793. Af 7 sökande Commin. här 20 Maj 1811. V. Pastor 1812. Hade ock cura en tid för Pastor Welander. Anwände mycken kostnad och arbete att få sin stora boställsjord i något godt skick, och insåg faran att deraf hindras ifrån det angelägnaste. Död af blodstörtning 10 Oct. 1823.

Gift 26 Nov. 1795 med Anna Regina Lundberg, Commin.-dotter i Folkerna, f. 1767, död utan barn 9 Jan. 1833.

13. Isac Wilhelm Garff. 1824. Se Commin. i Leksand.

14. Axel Odelberg. Född i Åhl 16 Dec. 1793. Fadren sist Pastor i Berg. Efter privat underwisning kom 1807 i kryddkramhandel i Stockholm. Öfwergaf detta yrke 1816 och inskrefs wid academien. Dimitterad ifrån gymnasium till Upsala 1814. V. Collega i Fahlun s. å. Apologist i Fahlun 20 Dec. 1822. Vice ConRector h. t. 1823. Pwgd 3 Juni 1826. Collega i nämnde skola 18 April 1827. Tillika Pastors Adjunct efter enskild öfwerenskommelse till Maj 1832. Andre Commin. ibid. 9 Maj 1831. Commin. i By 29 Jan. 1838. V. Pastor 1840. Commin. här 11 Dec. 1843.

Gift 6 Oct. 1837 med Elisab. Cathar. Lindström, Prostens i Rättwik dotter och enka efter Bat.Läkaren v. Prov.Medicus Doctor C. N. Danielsson, f. 5 Aug. 1805. Barn: Carl Johan, död; Beata Selma Amalia, f. 30 Maj 1840.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 10 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt