Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Åhl

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Laurentius EriciJohannes Petri KumblæusGeorgius Canuti MoræusOlaus Matthiæ SchedeniusJohannes Eschilli GiræusGeorg TroneliusPehr ArfslindJohan LundbergAndreas IhrstadiusJohan KlingbergNils PaqualinEric TodeniusWidich BaggstedtOlof KihlbergAnders Östmark.

1. Laurentius Erici. Inkommen till stiftet ifrån norra orterna och skref sig både Helsingus och Angermannus. War Collega Scholæ i Westerås då han 1598 blef pwgd. Commin. i Gagnef 1600. Owisst är om han bodde der eller snarare här i annexen, men då församlingen 1613 war skild ifrån Gagnef, blef han dess förste Kyrkoherde. Har warit skicklig och drifwande prest, som sökte stadga det nya pastoratet och bidrog hufwudsakligen till dess förmoner. Inköpte för egna medel någon jord till bostället. Död 10 Maj 1648.

Måg till Pastor Knut i Gagnef och fader till många barn. Olof, studerade, så att han ock höll en oration i Westerås de amicitia, som trycktes, men blef hemmansbrukare i socknen; Eric, Kronolänsman; Brita, g. m. Pastor D. Buskovius i Kumla; Margareta, ses nedanföre; Anna, g. m. Commin. L. Lillhärensis i Gagnef.

2. Johannes Petri Kumblæus. Född i Kumla och Tärna by 1607. Fadr. Pehr Strengeson, Bonde. Läste så i Westerås att han der blef proclam. Philos. Candidat förrän han 1637 pwgdes. War ock då gamle drängen och 3:e Collega i skolan. Vice Sacellan wid Domkyrkan 1638. Ordin. Commin. här 1639 och succederade sin swärfader i pastoratet 1649. Under Kon. Carl X:s tid hade han, som andra Pastores, det obehagliga uppdrag att biträda med skrifning af utskottsfolket. I Åhl uttogos endast 14 man då Leksand måste gifwa 140. Han nämnes ock såsom nyttig Pastor, ehuru lägenheten ännu war knapp och tjensten tung för en ensam prest. Död 15 Maj 1668.

Gift med Margareta, företrädarens dotter, som dog i hög ålder 1691. Af den nötta grafstenen tyckes han dock förut warit gift med en Christina Olai. Barn med tillnamn Åhl, Ahlenius: Eric, des. Commin. i Grangärde; Samuel, Commin. i Leksand; Elisabeth, g. m. Kronolänsman J. Åhlström; Kerstin, g. m. Commin. loci G. Tunensis.

3. Georgius Canuti Moræus. Född i Stora Tuna och Moren af bondfolk, som war af gamla Swinhufwud-ätten. Kom 1641 till Upsala och blef efter någon tid universi Gymnasii Notarius i Westerås. Då han 1648 antogs till 3:e Collega i skolan nämnes han ex Borussia redux. Saken war den, att i Maj 1645 begärde han i Domcapitlet testimonium att fara till "Pryssen" med en gosse som der hade sin farbroder, en Canik i Braunsberg Matthias Montanus, som skrifwit efter sin brorsson för att gifwa någon hjelp till studierna. Sent.: "Sådant kan icke lättel. tillåtas metu apostasiæ, dock medan han med snaresta skall komma igen, efterlåtes en general attest, att han en skicklig pojke är, som will något försöka sig." Om denne gosse, Henricus Andreæ, har ej mera träffats, och lika okändt är hwad Moræus för egen del wann af resan. Pwgd 12 Dec. 1649. Flyttade till Pastor i Ihrsta 1651 och s. år Predikant wid Westmanlands infanteri. Commin. i Mora 1653 och temligen älskad af församlingen. Satt med i Trollransaknings-Commissionen och war lik de andra i sin tro. Kyrkoh. här 1669. Ankom också men dog straxt derpå 7 Juli 1670.

Gift 1. 12 Febr. 1654 med Sophia Spaak, Inspektoren och Fogden Olof Jonssons i Ullwi i Ihrsta dotter, f. 1641 [sic! /SZ], död 1656. 2. 165. med Anna Olofsdotter, som blef här conserverad. Barn med namnet Morström, Morborg: Abraham, okänd, orätt förblandad med den som blef Pastor i Wika; Johan, Kamererare i BergsCollegium; Daniel, Student, död 1691; Sophia, döfstum, död iWesterås. hospital; Sara, g. m. Capit. wid Dalregim. Gust. Norman; Maria; Anna.

4. Olaus Matthiæ Schedenius. Född i Stora Schedwi omkr. 1638. Skref sig Schedwiensis, förrän han kom till Upsala 1660. Uppehöll sig der mesta delen af tio år och hade godt namn, ehuru han icke aflade något specimen. Prot. i Juni 1670: "Ol. S. begärar göra prof och wara i consideration till lägenhet. Det bewiljades honom och skulle i bästa måtto rekommenderas futuro Episcopo efter han är en åldrig och lärd dräng." Fick sedan Leksands Ppositur och 25 daler för det han responderade in synodo. Pwgd 12 Febr. 1671 och hitsänd att förestå nådåret. Sattes s. år på förslaget med 2 ogifta, "men efter han redan insinuerat sig med enkan blef han i synnerhet recommenderad." Tilltr. 1672. Död 28 Sept. 1688. Ehuru han synes warit en rask man, måste han under kriget cedera wederlaget till kronan, utan att återfå detsamma.

Gift 1. 1672 med Anna Olofsdotter, företrädarens enka, barnlös; 2. 1686 med Emerentia Browallius, som blef omgift. Utom hälften i arfwet med mannens broder, fick hon ock sin lofwade morgongåfwa 200 R:dr Specie.

5. Johannes Eschilli Giræus. Född i Girsta by af Rytterne socken 163.. Fadr. Eskil Ericsson, Bonde. Studerade ömsom i Westerås och Upsala efter ringa råd och lägenhet till 1669, då han blef Pædagog i Stora Tuna. Pwgd. 16 Maj s.å. Behändigt gick med hans befordran hit. Prot. 10 Nov. 1688: "Pastor i Gagnef begär framdeles conservation för sin dotter i Åhl. Resp.: Han må begå med församl. att kalla Pædag. i Tuna, som enkling är, att förestå nådåret, då han kan profwas och voceras och så derw. enkan blifwa försedd." Den ene och andre nöjdes dermed och han tilltr. 1689. Sökte 1690 återfå de 8 tunnor wederlag som företrädaren förlorat, och war icke släpphändt. Respondens i prestmötet 1691. Ålderdomen kom tung på honom och han yttrade sig wilja cedera pastoratet till sin måg. Consist.Notarien infordrade hans tanka derom 1708, men ehuru swag och fasel. darrande han war blef ej allwar dermed förrän 1711. Död 27 Febr. 1712.

Gift 1. med Margareta Troninus, Kyrkoherdedotter i Gunnilbo, död i barnsäng 1686. 2. med Emerentia Browallius, företrädarens enka, som ej widare nämnes. Barn: Henric, Commin. i Möklinta; Johan, Pædagog i Gunnilbo; Brita, g. m. följande Pastor. En om icke twå döttrar woro Capellanshustrur i församlingen.

6. Georg Tronelius. Född i Stora Tuna och Trönö 1662. Fadr. Anders Göransson, Bonde. Stud. 1685. Kallad till Pædagog i Leksand 1692 och pwgd 27 Sept. 1693. Emedan samma slags tjenst i Stora Tuna war förmånligare och han der hade en liten hemmansdel, sökte och lyckades han få flyttning dit 1696, med recommendation af Prosten i Leksand för hans skicklighet och goda gåfwor att predika och mässa. Kom ock snart i åtanka att, mot wissa förbehåll, få mottaga detta pastorat af swärfadren, men som icke gjorde allwar med cessionen förrän i det sista. Fick fullmagt efter hans död 1712. Handlingar saknas till närmare underrättelse för en lång tid. Död 2:a Sönd. i Adventet 1717.

Gift 1693 med Brita Giræus, som blef conserverad af den följande, men åter enka hade hon qwar efter denne sin man den lilla delen i Trönö, der hon lefde ännu 1743. Barn: Margareta, g. m. Kronofogden Joh. Stadenberg och Commin. i Äppelbo O. Schulterus; Brita och Anna, ogifta, den ena sinnesswag och den andra många år af sjukdom sängliggande.

7. Pehr Arfslind. Född i Gagnefs socken och Arfslinda 1656 af Bonden Olof Hansson och Sara Pehrsdotter. Stud. 1680. Förordnad 1686 till Collega Scholæ i Sala, der han redan hade gift och bosatt sig. Pwgd 1 April 1687. Commin. i Stora Tuna 1694. Kom också hit genom gifte med företrädarens enka 1718, och war det nu fjerde gången å rad, som Kyrkoherde-husen conserverades. Död 23 Febr. 1728.

Gift 1. 1685 med Catharina Olofsdotter, som dog i Sala. Af flera barn: Catharina, g. m. Kronolänsman Jan Nilsson i Fornby. Gift 2. 1695 med Emfred Mattsdotter i Tuna prostgård, död 1717, 48 år gammal. Barn: Olof, Rector Scholæ i Arboga; Sara, g. m. en Lieutenant Bergström i Finland; Pehr, Adjutant wid Dalregimentet; Anders, Skolmästare i Söderberke; Emfred, g. m. Kyrkoh. J. Rundqvist i Thorsång; Johan, Collega Scholæ i Sala. Gift 3. 1719 med Brita Giræus, nämd ofwan. Landshöfdingen Frih. Dankwardt i Fahlun arbetade nitiskt för husets hjelp igenom den fattige mågen Schulteri befordran hit, men förgäfwes.

8. Johan Lundberg. Född i Badelund och Lundby 23 Oct. 1669. Fadr. Olof Lundberg war Rusthållare, red sjelf för sin egendom i Kon. Carls krig och dog såsom Corporal i fält. Student 1693. Infimus Collega i Fahlu skola 1695. Skolmästare i Söderberke 1696. Pwgd 16 Juli s. å. Respondens i prestmötet 1705. Commin. i Folkerna 1710, men måste återlemna fullmagten då Regeringen i Stockholm befallte, efter socknens önskan, en annan sättas dertill. Fick dock följ. år lika tjenst i Söderberke. Kyrkoh. här 1728. Hade Capellanen Engzelius till stark competitor med församlingens ansökning, men segrade i Consist. och lefde sedan med honom i stort missförstånd. Skulden drabbade dock hårdt på den swagare. Med helsa och duglighet uppnådde han sin goda ålder. Död 9 Jan. 1749.

Gift 6 Jan. 1698 med Maria Fahlander, Kyrkoherde-dotter i Grangärde, f. 1679. De firade sitt guldbröllop 1748. Hon dog 7 Maj 1761. Af 15 barn, som icke alla woro bonæ frugis blefwo flera kraftfulla och åldriga: Olof, död Student; Lars, Bergsman i Grangärde; Abraham, Gästgifware i Uppbo; Jacob och Isac, båda Capellaner i Folkerna; Johan, Pastor i Grytnäs; Christina, g. m. Skolmäst. Westenius i Grangärde; Elisabeth, g. m. Bergsman Ullberg i Söderberke; Catharina, g. m. Bruksinspekt. Dalström i Fellingsbro; Anna, g. m. Casseuren L. Finnberg i Arboga; Regina, g. m. Kyrkoh. J. Girelius i By; Maria g. m. Guldsmeden Ros i Säther; Helena, g. m. Handlanden Kraft i Arboga; Sara Greta, g. m. Inspektoren J. Fischer i Grangärde.

9. Andreas Ihrstadius. Född i Haraker 19 Nov. 1685. Fadr. Comminister. Stud. 1707. Pwgd i Westerås 22 Dec. 1710 af den flygtige Biskopen i Reval Doct. Lang. War derpå 11 år Adj. hos Pastor i Husby. Efter Commin. i Aspeboda Moells testamentariska begäran på dödssängen ingick han derpå, att med Consist. bifall mottaga dess tjenst med det fattiga sterbhuset 1720. I hans tid blef hela den lilla församlingen som annex laggd till Thorsång, då den förut till en del hört under Pastor i Fahlun. Trettio år fortfor han att med tålighet sköta den tunga och swagt lönade tjensten. Waldes 1749 till Pastor här med stor pluralitet och dock för beswär genom Kongl. resolution confirm. i Febr. 1750. Synnerligen förtjent och berömwärd man. Död 27 April 1760. Begrofs med predikan, som trycktes, af Prosten Eckman i Gagnef.

Gift 27 Nov. 1720 med Elisab. Moell, Comminister-dotter i Aspeboda, som dog 83 år gammal 11 Nov. 1780. Barn: Lars, Past. et Præp. i Bjursås; Andreas, Kyrkoh. i Orsa; Margareta Catharina, g. m. Commin. i Gagnef Eric Berglöf; Elisabeth, g. m. Commin. i Rättwik C. Wadman.

10. Johan Klingberg. Född i Sundborn 25 April 1703. Upptog namnet efter sin moder Anna Klingberg ifrån Stora Klingsbo i Stora Schedwi, g. m. Carl Ekman, ordin. Landtmätare. Sändes redan 10 år gammal till Upsala acad. Kallad af Pastor i Gagnef och pwgd i Stockh. Storkyrka af Biskop Barchius 17 Juni 1729. Vicarius efter Skolmästaren Miklin 1738 och ord. i samma tjenst 29 Dec. 1739. Notarius wid prestmötet 1737. Past.ex. 5 Juli 1751. Sedan han tjenat 25 år utesluten ifrån förslaget till Gagnefs pastorat för en titul. Regementspastor, som 7 år warit prest, och dock war hans synnerliga skicklighet erkänd. Kyrkoh. här 27 Nov. 1760. Med godt hufwud, lätthet att tala och behagligt wäsende gagnade han både i umgänge och tjenst. Förde en qwick och stundom skarp penna. Död 12 Nov. 1772.

Gift 1. 1 Maj 1739 med Catharina Lundberg ifrån Fahlun, som efter enda barnet, wid 39 års ålder, låg sjuk 23 år till sin död 1769. Dottren Anna Margareta, g. m. Prosten Mag. L. Ihrstadius i Bjursås. Gift 2. 14 Oct. 1770 med Charlotta Maria Bohlin, dotter af BruksInspektoren J. Bohlin och enka efter Kungsträgårdsmästaren wid Strömsholm C. Morin, f. 1714, död 18 Mars 1781.

11. Nils Paqualin. Född i Arboga 28 Dec.1739. Fadr. Commin., blef Pastor i Odenswi. Stud. 1750. Fortsatte icke sin första afsigt att söka Magistergraden, då han såg att det kostade medel, som han icke ägde. En gång antastad af stadswakten förswarade han sig med handkraft, och då hans namn efterfrågades swarade han: "jag heter hwarken Packalin eller Packahampa, utan packa-korf heter jag." Kallad af sin fader till Adj. i Odenswi och pwgd 29 Maj 1703. E. O. Bataljonspred. wid Westmanlands regimente 16 Jan. 1765. Under Doct. Eneboms qwardröjande i Stockh. Adj. i Leksand 1769. E. O. Kongl. Hofpred. 18 Nov. 1770 och kallad till tjenstgöring i Jan. 1772. Past.ex. 18 Dec. 1771. Genom Kongl. resol. 12 Maj 1773 förordnad att under vacancen såsom v. Pastor förestå S:t Claræ och Adolf Fredrics församl. i Stockholm. Kyrkoh. i Åhl 21 Aug. 1773 men tillträdde ej förrän 1775, emedan han efter nytt Kongl. förordnande måste ännu ett år qwarstadna wid nämnde församl. Begärdes s. år af S:t Claræ församling till fjerde profpredikant och hedrades med flesta rösterna. Predikade i prestmötet 1779. Begåfwad med synnerlig både själs- och kroppsstyrka. Lärorik, driftig och nöjsam i alla företag. "Hans predikningar utfördes med ett rent och manligt målföre, grundligt afhandlade ämnen, prydde med wackra tourer och de sinnrikaste samt qwickaste infall, utan det tomma och fladdrande Orda prånget, de bullrande åtbörderna och affecterade exclamationerne." (HofCler. Hist.) War genom Kongl. resol. uppförd på förslag till Rättwiks pastorat, då han efter en korrt och wåldsam sjukdom af förkylning afled 3 Febr. 1785.

Gift 1775 med Anna Margareta Broddhagen, omgift med Commin. i Leksand P. Eckman. Hade med henne tre barn.

Skrift: Profpredikan för S:t Claræ förs. Jesu stad på jorden, der det är godt att wara, ehuru der finnes något ondt. Stockh. 1773. 4:o. — Prestmötspredikan. Westerås 1779. 4:o.

12. Mag. Eric Todenius. Född i Bjursås 13 Mars 1730. Fadr. Commin. i Westanfors. Student 1750. Phil. Cand. 1755. Magister 1758. Pwgd 27 Maj 1759. Adj. i Söderberke, men snart i Swärdsjö. Kom 1762 till Pastor i Leksand. Commin. här 22 Febr. 1768. Höll ock 2 år skola för socknens barn. V. Pastor under vacancen 1773. Past.ex. 1776. Lefde förtroligt med sin Pastor, som war 10 år yngre och som wanligen kallade honom: "Du farbror." Hade ock församlingens wård efter dess död 1785 och blef s. år 12 Juni sjelf Kyrkoh. på stället. Tilltr. 1787. Install. af Biskopen 22 Maj s. å. Till det yttre oansenlig och äfwen utan synnerliga gåfwor, dock en jemn och wälmenande prest. Död af colik 3 Nov. 1794. Begrofs med predikan af Prosts Mag. Godenius i Gagnef.

Gift 5 Juni 1766 med Elsa Margareta Morenius, Prostdotter i Swärdsjö, död 25 Nov. 1798, 59 år gammal. Barn: Anders, Kronolänsman i Åhl; Anna Catharina, g. m. Commin. i Stora Tuna A. Funck; Margareta Charlotta; Elsa Christina, g. m. Bergsman P. Liljemark i Aspeboda.

13. Widich Baggstedt. 1795. Se Past. i Gagnef.

14. Olof Kihlberg. Född härstädes 5 Nov. 1754. Fadren Klockaren Joh. Kihlberg. Modren Brita Schulterus, Commin.dotter i Äppelbo. Stud. 1773. Pwgd 7 Febr. 1778 till Adj. hos Pastor i Sundborn, men straxt flyttad till Floda. Efter inrättningen af Klockareprest-sysslan eller andra sacellanien i Stora Tuna 1781 utn. till den förste i denna tjenst. Tilltr. 1782. Blef ännu stundom nämnd "Klockar-Olchen", som han af allmogen kallades ifrån barndomen. Förste Commin. ibid. 9 Maj 1791. Tilltr. 1792. Past.ex. 17 Mars 1795. Vice Pastor 1803, under Prostens sjuklighet. Genom Konungens resol. på förslaget uppförd Kyrkoh. här 4 Mars 1811. Prost 19 Aug. 1813 och öfwer Contractet 19 April 1820. Af ordentlig, fast och aktningswärd charakter. Musicus. Död 5 Maj 1828.

Gift 10 Sept. 1781 med Maria Christina Hesselgren, Kyrkoherdedotter i Floda, död 18 Juni 1819, 64 år gammal. Barn: Brita Maria, f. 9 Maj 1781, ogift; Christina Hedvig, f. 28 Febr. 1789, ogift.

15. Anders Östmark. Född i Fahlun 8 April 1774. Fadr. Anders Skugg, Grufarbetare. Modr. Lisa Quist. Stud. 1797. Pwgd 4 Sept. 1799. Adj. först hos Pastor i Sundborn. Tjenste- och Nådårspred. i Swedwi 1802. Skolmästare i By 1805. Commin. i Himmeta 28 Jan. 1811. Past.ex. 31 Oct. 1812. Kyrkoh. i Ljusnarsberg 29 Nov. 1813. Tilltr. 1815. Efter nära enhällig kallelse wann han transp. hit 8 Dec. 1828. Tilltr. 1831. ContractsProst i Juni 1832.

Gift 1. 17 Febr. 1805 med Cathar. Lovisa Stråle, enka efter Kyrkoh. G. Westholm i Swedwi, f. 1768, död 19 Maj 1836. Barnen döde tidigt. Gift 2. 15 Aug. 1837 med Maria Catharina Janse, dotter af Sockneskomakaren Jan Hindricsson och Maria Haraldsdotter i Ljusnarsberg, f. 23 Juni 1809.

2. Comministrar

Johannes Petri KumblensisGeorgius Erici TunensisOlaus Stephani LindeliusSamuel Johannis AleniusEricus Petri BjurmanOlaus Olai StrandeliusPetrus Johannis EngzeliusLeonhard SchedwinCarl Johan AvelinEric TodeniusCarl OdelbergMatthias FernströmJohan AvelinEric DuwenbergJohan Eric MalmgrenCarl Sörman.

1. Johannes Petri Kumblensis. Den förste som nämnes 1639. Se Past. loci.

2. Georgius Erici Tunensis. Född i Hofgården, Stora Tuna socken, och kallade sig Aulævillius. Pwgd 1659 och kom straxt hit. Hade ej mera att bruka än en tomt och några åkerlappar till en fjerdings utsäde. Död 1666.

Gift med Kerstin, Kyrkoh. Johannis Petri dotter, som eländig kom 1679 in i Westerås hospital. Hon hade 16 år warit "wansinnig och setat i band och jern", och ehuru redigare till sinnen nu "hopkrympt och kunde endast krypa."

3. Olaus Stephani Lindelius. 1670. "Wille straxt härifrån, lefwa på sitt eget och expectera till någon ledighet föll", men befalltes blifwa qwar till dess någon annan kunde komma. Se Past. i Näsby.

4. Samuel Johannis Alenius. Sökte sig hit 1679, emedan utom den lilla jorden till sysslan och Klockarebordet, kunde han bruka sin moders lilla hemmansdel. Consist. gaf lof dertill, om han blef antagen. Owisst om han kom. Se Commin. i Leksand.

5. Ericus Petri Bjurman. Född i Bjursås. Fadr. Kyrkoh. Begärdes af Pastor Giræus 1691 såsom ogift, att komma i hans hus och bröd, ty af Capellansbordet kunde han icke lefwa. Pwgd 27 April 1692. Blef dock snart ordin. Commin. sedan lönen fått förbättring af socknen. Död, som det synes, på Lazarettet i Fahlun 1704.

Gift med en Kyrkoh. Giræi dotter, som åter förekommer. Af barnen nämnes: Emerentia, g. m. Kronolänsman L. Morström.

6. Olaus Olai Strandelius. Född i Mora på Strand 1680. Fadr. Commin. Stud. 1700. Pwgd 5 Oct. 1704 till Adj. i Mora. Skulle komma hit att förestå tjensten s. år och blifwa ordin. Commin., men icke få fullmagt "förrän han wisat sin förkofran efter ordination." Prosten i Leksand ålades att "examinera honom, och låta honom författa ett scriptum, som sedan skulle sändas till Consist." Med klockare-bord och lön dock i fattiga wilkor. Död 6 Mars 1715.

Gift med företrädarens enka, som dog wid samma tid som mannen, lemnande flera barn af hwilka Christina, g. m. Olof Danielsson i Åhls byn.

7. Petrus Johannis Engzelius. Född i Thorsång i Jan. 1679. Fadr. då Adj. sedan Commin. i W. Fernebo. Stud. 1701. Pwgd 5 Oct. 1704. Adj. hos Pastor i Kärrbo, sedan han en korrt tid warit vic. i Leksands skola. Ord. Commin. ib., men så fattig att han fick Consistorii tillstånd att resa till Dalarne och, hwarest honom tilläts, låta höra sin predikogåfwa i hopp "om något sammanskott till en kappa." Lät 1708 narra sig att för god betalning 45 daler följa en fogde och sammanwiga honom med fästmön i Westergöthland, hwarpå följde en sträng ransakning och tilltal. Föreslagen hit 1715 begärde han af Biskop Iser skrifwelse med sig, då han skulle profwa, lofwande, då han fick uppbära någon lön, "wisa sin tacksamhet med 150 daler." Detta war icke första gången som penningar tillbjödos Biskopen, utan kom nästan i wana. Gjorde profwet allena till allas nöje och tilltr. 1716, men de goda dagar han wäntade kommo icke. Dels för ringa lön, dels för egen oordentlighet kom han med sitt stora hushåll i ytterlig fattigdom. Församl. begärde hans promotion, "i synnerhet för de snälla barnens skull", och den raska hustrun reste till Stockholm, sökande hjelp af Konungen, som gaf remiss till Consist., men utan werkan. Sökte äfwen 1728 pastoratet, med intyg att han mest födt sig med fiskande, hade försållt eller pantsatt allt hwad han egde m. m. Förgäfwes. Förföll allt mera i tjensten och lefnaden och kom i strid med Pastor, som han beskyllde för hårdhet och orättwisa. Okändt är hwarföre han 1733 blef suspenderad och i Febr. 1734 ifrån lägenhet och embete alldeles afsatt. Död i Fahlun Lazari dag 1735.

Gift 19 Jan. 1705 med Ingeborg Maria Risholius, Kyrkoherde-dotter i Kärrbo, då 14 år gammal. Lefde i Fahlun ännu 1739. Af 14 barn dogo flera i uppwäxt ålder. Johan Engzell blef Gruffogde; Johanna Christina, g. m. Handlanden M. Harberg i Stockholm.

8. Leonhard Schedwin. Född i Kungsåra 23 Sept. 1699. Fadr. Kyrkoh. Stud. 1725. Fick god condition hos Räntmästaren Gahn i Fahlun. Collega Scholæ Cl. 1:æ ibid. 1730. Pwgd 22 Dec. 1731. Collega Cl. II:æ 1733. Commin. här 1735. Liknade sin slägt i duglighet. Lefde i swaga wilkor. Slag påskyndade hans död, som inföll 23 Mars (andre säga i Jan.) 1753.

Gift 1735 med Christina Elfvius, Kyrkoh. i Floda Sam. Elfvii dotter, f. 1716. Barn: Samuel; Johan, Soldat wid Dalregim.; Leonhard, Kronolänsman i Nås och Jerna; Anna Greta.

9. Carl Johan Avelin. 1753. Utmärkt af ett wärdigt förhållande under trollransakningen i denna socken. Se Commin. i W. Fernebo.

10. Mag. Eric Todenius. 1767. Se Past. loci.

11. Carl Odelberg. 1785. Se Past. i Berg.

12. Matthias Fernström. Född i W. Fernebo och Lötmarken 9 Jan. 1747 af bondfolk Eric Andersson och Lisa Isacsdotter. Wid 27 års ålder hade han sträfwat igenom skola och gymnasium, så att han kunde besöka acad. Pwgd 31 Aug. 1777. Tjente i Sala, Sewalla, Odenswi, Kumla, Sophia Magd., Hedemora. Tjenstfri 1790 för sjuklighet och swag syn, som härrörde af oordentlig lefnad. Något förbättrad genom brunnsdrickning. Nådårspred. i Ihrsta 1793 och D:o i Åhl 1795. Stadnade så hos tilltr. Pastor, som lyckades att hålla honom till ordning. Commin. på stället 6 Jan. 1800. Hade mycken lätthet att predika och werkligen uppbyggligt för allmogen, ehuru han icke skref, det ock den swaga synen icke medgaf. Död 6 Maj 1802.

Gift 26 Aug. 1800 med Christina Maria Tillberg, enka efter Häradsskrifwaren Engman och dotter af den beryktade Gästgifwaren och Exped.Befallningsmannen J. Tillberg, som misshandlade de för trolldom anklagade qwinnspersoner i Åhl. Hon dog, sedan hon förstört hela sitt arf, 1813, 56 år gammal.

13. Johan Avelin. Född härstädes 2 Jan. 1761. Son af ofwanstående Commin. N:o 9. Stud. 1783. Pwgd 10 Nov. 1787; Adj. hos Commin. i Romfartuna. Kom 1788 till Pastor i Wåhla, men 1790 tillbaka på förra stället till Pastors hjelp, slutligen 1794 till Prosten i Fernebo. Commin. här 7 Nov. 1802. En genomärlig och god menniska. Lefde ogift med twå fattiga systrar. Roade sig sjelf och andra med sin färdighet på Davids harpa. Sjuknade häftigt dagen efter en söndagspredikan af stenplågor, så att målet förtogs honom och det grufliga lidandet slöts på tredje dagen 10 Oct. 1810.

14. Mag. Eric Duwenberg. 1811. Se Past. i Bjursås.

15. Johan Eric Malmgren. 1820. Se Commin. i Romfartuna.

16. Carl Sörman. Född i Hosjö capell 25 Febr. 1794. Fadr. Capellpredikant blef Commin. i By. Stud. 1815. Pwgd 1 Maj 1819. Adjunct i Husby, By, Avesta, Ängsö och Gustafs, der han blef v. Pastor 1829. Commin. här 16 Mars 1835. Utn. Pastor i Gunnilbo 1 April 1844.

Gift 2 Sept.1834 med Christina Westman, dotter af Brukspatron Gustaf Westman i Norrberke och Hedv. C. Schultzberg, f. 27 Sept. 1804. Twå barn.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 20 maj 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt