Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

Kumla

  1. Kyrkoherdar
  2. Comministrar.

1. Kyrkoherdar

Hemmingus Nicolaus BruunJohannes SnefwingLaurentiusJohannesPetrus JohannisAndreas JonæGeorgius JoannisDaniel Joannis BuskoviusOlaus BjörnLars BerghJohan TillæusOlof WestlingOlof SchultzbergHenric HöijerLars DicanderLars Fredric KihlmanPehr Wahlgren.

1. Hemmingus discretus et fide dignus vir Rector ecclesiæ in Kumblum 1325, då han bewittnade ett jordeköp.

2. Nicolaus Bruun. Curatus in Kumblom 1375. Äfwen af ett jordbref.

3. Johannes Snefwing. 1482, då kyrkan blef målad af Alberto Perlestickare, Tutoribus Larens i Engarn och Jon i Ynglinge. Målningen ännu behållen.

4. Laurentius. 1508. Af Rudbeckii Mem. publ. Gamla matriklar hafwa ock 1512.

5. Johannes. Utan årtal och andra omständigheter antecknad.

6. Petrus Johannis uppgifwes för den föregåendes son. War stiftets Riksdagsfullmägtig 1569. Om Pastors wederlag finnes antecknadt: "Thenne 4 pund korn förde Hr Peder Johannis bort in i Upsala stickt 1573." Deraf kan slutas att han här nedlaggt tjensten och afflyttat.

7. Andreas Jonæ. Nämnes Arosiensis och har wid Upsala acad. haft den märkliga tjensten, att han warit Depositor. Säges hitkommit 1572. Biskop Erasmus visiterade hos honom 1576, men synes icke förmått öfwertala honom att antaga Kon. Johans liturgi. Undertecknade Upsala mötes beslut 1593. Predikade in synodo 1596. Prost i Sala contract 1597 och skötte den tjensten till 1619, då han för ålderdomsswaghet begärde förlof. Död 1620. Efterlämnade flera barn.

8. Georgius Joannis. Deponerad wid Upsala acad. 1602, då han kallas Harakerensis. Pwgd 1606 och straxt den föregåendes Capellan. Prot. 15 Nov. 1620: "D. Georgius söker pastoratet efter sin swärfader. Uppsköts. Men han skall til Philippi Jacobi swara til tjensten emot 10 tunnor och för gästningen emot en oxe, fyra får och wederlaget fyra tunnor." Sattes på förslag med twå andra, men församlingen antog honom utan prof och wal. Respondens i prestmötet 1623, orator 1637 och predikant 1642. Upptogs af Biskop Rudbeck i dess Consist. majus. War ock en tid ContractsProst. Död 1653.

Gift 1. med företrädarens dotter. 2. med Elisabeth Olofsdotter, som blef omgift med Prosten Ericus Matthiæ i Romfartuna. Barn: Pehr, Kronolänsman; Brita, g. m. Petrus Matthiæ, Pastor i Bjursås [kallas Kerstin där]; Anna, g. m. Pastor Andreas i Fleckebo; Samuel, stadnade i socknen. En son fatuus. En måg hette Mich. Schultz.

9. Daniel Joannis Buskovius. Född i Stora Tuna och Buskåker 25 Aug. 1599. Fadr. då Commin., blef Pastor i Elfdalen. Ännu studerande i Westerås blef han Consistorii cursor och wigdes till Diaconus 1630. Fullt pwgd på visitation i Elfdalen 1631 och insatt till Capellan ibid. Det war i denna tjenst som han 1644, med en trupp af 200 man, intog Särna socken, som alltsedan legat till Swenska kronan. Ogerna åtog han sig en commission, som icke höfdes hans stånd, men då Dalkarlarna icke wille företaga fälttåget utan att få honom till anförare, lät han sig öfwertalas af Prosten Mäster Olof och Landshöfdingen Petter Kruse, som gaf honom fullmagt och instruction dat. Elfdalen 14 Mars nämnde år. Anföraren hade med sig sin hakskytt, att bära den wäldige musqueten, och klockaren med handbok och socknebudstyg. Expeditionen lyckades utan blodsutgjutelse och Särnaboerne gåfwo sig godwilligt, så att redan 25 Mars kunde han fridsamt predika i deras Capell, utdela nattwarden och döpa flera barn, som woro så uppwäxta, att de togo i handboken med honom och sönderrefwo ett blad. Efter wäl uträttadt wärf återwände Buskovius och aflade 31 Mars för Landshöfdingen på Ornäs berättelse om förloppet, hafwande med sig fullmägtige ifrån Särna, hwilka gjorde sin tro- och huldhetsed. För sitt wälförhållande fick han årlig donation af 12 t:r spannmål. Till minne af denna bedrift förwaras ännu den brukade handboken, en krutask och troligen äfwen anförarens musquet. Känd så wäl för prestgåfwor som för mannamod blef han kallad 1645 till en Capellanstjenst wid Kopparberget och då han 1654 med flera skicklige män uppfördes på förslaget hit, waldes han straxt och fick Biskopens confirm. 3 Maj. War sorgfällig Pastor och ansågs alltid för en märkwärdig man. Död 11 Juni 1677. Professor Columbus författade inskriptionen på det epitaphium som i Kumla kyrka uppsattes öfwer honom.

Gift med Brita, Kyrkoh. Lars Angermanni i Åhl dotter, som dog 1690, 73 år gammal. Barn, som upptogo Elviska namnet, woro: Johan, sin faders Adjunct, död 1670; Christina, g. m. Joh. Folkerus, des. Pastor i Björksta och D:o i Kärrbo Ol. Toltonius; Justina, g. m. A. Brodinus, Pastor i Ihrsta; Margareta, g. m. Pastor ib. G. Schiffer; Clara, g. m. den följande; Catharina.

10. Olaus Björn. Född i Westerås 26 Aug. 1640. Fadr. Björn Olofsson, Klock- och Grytgjutare. Modr. Karin Larsdotter. Kallade sig Beronius då han frequenterade skolan och gymnasium i Westerås. Stud. i Upsala 1658 och winnlade sig i synnerhet om de mathem. wetenskaperna under Prof. Celsii ledning. Disputerade ock under honom 1664. Informerade en Baron Spens till 1668 och aflade i prestmötet prof af sin kunskap med en oration de constantia corporum coelestium. Antogs 1670 till E. O. Mathes. Lector och reste s. år utrikes med testimonium af Rector illustris Grefwe Oxenstierna. Fick af Capitlet 20 R:dr till hjelp och 12 R:dr att köpa Glober åt gymnasium. Dröjde ett halft år i Lund och lärde mycket af Prof. Spole. Fortsatte resan genom Danmark till Holland, England, Spanien m. fl. Hemkommen hade han twå år fritt bord hos Biskop Rudbeckius. Pwgd 2 Juli 1673. I Nov. beslöts att han på någon tid skulle komma till Kumla och wara sin swärfader till hjelp. Der stadnade han sedan som v. Pastor och blef confirm. till successionen af Biskop Brodinus 5 Juni 1678. Hade flera gånger partes i prestmöten. War Concionator 1691. Prost öfwer 4 socknar af Sala contract 1699. Alltid wäl ansedd af församlingen, som erkände hans wärde, utom wid Capellansledigheten 1703, då han kom i stort missförstånd med de flesta bönderna genom förwållande af den presten som sökte tjensten. Sedan detta war tillrättastäldt återkommo frid och wänskap. Död 27 Febr. 1709. Professor N. Celsius lät trycka till hans minne en grafskrift på latin.

Gift 19 Oct. 1673 med Clara Elvius, företrädarens dotter, f. 1645, död 10 Nov. 1715. Af 7 barn: Catharina, död 19 år gammal; Brita, g. m. den följande; Gustaf, f. 1680, Officer, död i fält; Johan, Rector Scholæ i Fahlun.

11. Mag. Lars Bergh. Född i Linde 1671. Fadr. Eric Bergh war Rådman. Modr. omgift med Rådmannen P. Höijer. Stud. i Upsala 1690. Magister 1703. Kallades af en föregående till Adj. 1704 och pwgdes 5 Oct. Blef ock snart, i anseende till swärfadrens sjuklighet, förordnad till vice Pastor. Opponens i prestmötet 1706. Utan förslag begärd till ordin. Pastor 1709, erhöll han, under vacancen, Consistorii interimsfullmagt 16 Febr. 1710 till kommande Biskops confirmation. Af ringa förmåga och swag helsa klagade han flera gånger öfwer sitt olyckliga tillstånd. Ännu i mannaåldern hände honom flera gånger att icke förmå infinna sig wid prestmötet. Efter ett sådant uteblifwande reste han in att göra sin ursäkt, men utan att wara drucken förgick han sig wid uppwaktningen så, att han hemkommen skref sin afbön och lofwade hwad honom pålades till de fattiga. I bref till Consist. 1730 nämner han om sin swåra melancholi, att han war tryckt af förtal, förlorat sitt tjenstefolk, hade wigtiga saker hos Landshöfdingen men icke parerat, såg sig twungen att uppsäga prestbordet mera än 12 öresland, som war i uselt skick. Likwäl hade han en god måg till Adjunct. Död 13 Oct. 1732.

Gift 20 Juni 1705 med Brita Bjeurn, företrädarens dotter, f. 1678, död 14 Dec. 1728. Barn: Olof, död tidigt; Johan, död stud. 1730; Anna, g. m. den följande.

12. Mag. Johan Tillæus. V. Pastor, blef ordin. 1733. Se Past. i W. Fernebo.

13. Olof Westling. Född i Söderberke 7 Aug. 1765. Äldre son af Klockaren Matts Pehrsson och Kerstin Olsdotter, som hade känning nog af twå söners läslust. Stud. i Upsala 1727. War antagen till Skolmästare och Klockareprest i Skinnskatteberg då han pwgdes 13 Dec. 1734. Nådårspredikant efter Commin. i Köping 1739. Wald s. år enhälligt till Commin. ib. och tillträdde 1740. Den stränga tjensten medtog alldeles hans krafter. Confirm. Kyrkoh. här 7 Juni 1754. Ankom också på sommaren men förmådde icke mera än att hålla inträdespredikan och dog 29 Nov. s. å.

Gift 1. 30 Juni 1740 med Anna Marg. Bergstedt, Kyrkoh. i Skinnskatteberg dotter, f. 1723, död 14 Maj 1751. Af 6 barn lefde 2 söner och en dotter efter fadren. Hon dog 1757, 15 år gammal. Gift 2. 11 Sept. 1753 med Johanna Margareta Sneckenberg, dotter af Majoren J. Sneckenberg, andre säga hans enka, f. 1719, död utan barn 12 Maj 1795.

14. Olof Schultzberg. Född i Berg 2 April 1710. Fadr. Commin. blef Kyrkoh. i Sundborn. Stud. 1729. Skötte sin bok så, att han efter examen blef Collega Cl. II:æ i Fahlu skola 5 Mars 1735. Pwgd 15 Aug. s. å. Commin. i Norrberke 1741. Kyrkoh. här 3 Febr. 1756. Berömdes för anlagd flit till kyrkans och boställets förbättring, så wäl som till det angelägnaste af embetet. Död 29 Mars 1769.

Gift 28 Dec. 1735 med Christina Nohrström, dotter af Kronofogden Er. Nohrström, död i Norrby socken 16 Dec. 1771, 66 år gammal. Af 7 barn: Maria Christina, g. m. Commin. Lundman i denna församling och twå hans successorer [nej, föregångare, se nedan]; Olof, Commin. i Norrberke; Anna, död ogift; Catharina, g. m. Handlanden Germund Forsberg i Fahlun; Johan Fredric, Häradsbokhållare; Eric, Kyrkoh. i Floda.

15. Mag. Henric Höijer. Född i Linde 31 Maj 1728. Fadr. Postmästare. Modr. Maria Häggerot. Kom 1748 med utmärkt testimonium ifrån Westerås till Upsala. Wäckte ock der uppmärksamhet med sina specimina. Prom. Magister frånwarande 20 Juni 1758, sedan han, pwgd i Westerås 8 Juni och kallad till E. O. Bat.-predikant wid Dalregimentet, straxt afgått med andra Bataillonen till Pommern. I fyra och ett halft års tid betjenade han flera corpser och war äfwen ifrån 1759 i Sept. Notarius i FältConsistorium. Utom mödosamt arbete måste han widkännas många krigets swårigheter och faror. I synnerhet ansåg han bombarderingen af Malchin, till dess secoursen ankom, för sig wådlig, och till minne af Försynens wård hade han anmärkt det på sitt signet. Hemkommen i Sept. 1762 biträdde han först Commin. i Köping under dess sjukdom. Blef v. Commin. i Claræ församling 1763. V. Pastor i Björksta 1765. Ordin. Bat.-predikant 21 Nov. s. å. V. Pastor i Sundborn 1769. Kyrkoh. här 12 Sept. s. å. Tilltr. 1771. Prost 13 Sept. 1783. Opponens i 1775 års möte och Concionator 1783. Har icke haft många sina likar i redbarhet. Död af ett häftigt slaganfall natten till 18 Juni 1787.

Gift 1. 24 Aug. 1766 med Sophia Marg. de Brenner, Lagman C. de Brenners äldsta dotter, som dog 6 Juni 1767. Sonen Benjamin Carl Henric, Philos. Professor i Upsala. Gift 2. 24 Sept. 1772 med Johanna Elisab. Bergenstierna, dotter af Bergmästaren och Assessoren D. Bergenstierna, f. 1736, död i Upsala 8 Jan. 1815. Barn: Gustaf, död ung; Joseph Otto, Græcæ Linguæ Professor i Upsala; Henric, Notarie i Swea Hofrätt; Emanuel, Boktryckare i Carlstad.

Skrift: Disp. grad. De obligatione conscientiæ erronæ. Ups. 1758. 4:o.

16. Lars Dicander. Född i Mora 2 Nov. 1725. Fadr. Skolmästare blef Pastor i Floda. Stud. 1747. Pwgd 21 Febr. 1751 och Pastors Adj. i Garpenberg. Flyttades till lika tjenst i Ramnäs 1762, der han ock war Skollärare. Commin. i Sätterbo och Predikant i Arboga hospital 1760. Past.ex. 12 Maj 1770. Commin. i Skinnskatteberg 29 Juni 1772. Kyrkoh. här 3 Dec. 1787. Prost 3 April 1802. Wäl utrustad med goda kroppskrafter äfwensom med sinnesstyrka. Kunde med lätthet uppehålla den arbetsamma tjensten under sjukliga Pastores i Ramnäs, och i den dubbla beställningen wid Arboga hwarje helgedag utan swårighet förrätta twenne serskilda gudstjenster. Och dock hade han, efter fortsatt jemn werksamhet, inpå sena ålderdomen den förmåga qwar, att han predikade tre weckor före sin död, som inföll 14 Dec. 1805. Ett wänskapsdrag af en man, som förstod att wärdera honom, war det, att Majoren och Riddaren Sparfwenfeldt skref hans lefnadsteckning, som upplästes wid begrafningen.

Gift 23 Juni 1751 med Elisabeth Forsgren, dotter af Commin. i Sala stadsförsaml., f. 1728, död 30 Jan. 1800. Af 14 barn lefde blott: Lars, Bataill.Adjutant wid Westmanlands regimente; Brita Elisabeth, g. m. Commin Avelin i W. Fernebo; Anna Helena, g. m. Director Musices i Westerås C. J. Flensborg; Sara Catharina, g. m. Commin. A. Lagrelius i Hubbo. Af hans barnbarn lefde 17 efter hans död, för hwilka snart alla han brutit sitt bröd. Konungen gaf dem ett nådår.

17. Mag. Lars Fredric Kihlman. Född i Köping 17 Febr. 1760. Son af Borgmästaren Eric Kihlman och Christ. Cath. Starin. Med synnerligen stadigt sinnelag gjorde han sin studering i Westerås och ifrån 1784 wid academien. Philos. Mag. 1788. Pwgd 24 Aug. s. år och Pastors Adj. i Skerike. Not. Gymnasii och Consistorii Amanuens i Westerås 1792. Ordin. Consist.Notarius 18 Juni 1795. Wald Kyrkoh. här nära enhälligt 10 Aug. 1805. Tilltr. 1807. Prost sistn. år. Mottog contracts-exped. 1820, då ordin. Præpos. sysselsatt sig i Stockholm. Lemnade samma bestyr 1829. Alltid jemn, accurat och werksam. Till utseendet med en tung physik, dock rörlig och oförtruten. Skänkte gemensamt med Doctor Gottmark en betydlig ärfd boksamling till gymnasii-bibliotheket i Westerås. Död 5 Mars 1836.

Gift 1. 12 Oct. 1797 med Ingeborg Elis. Schougardt, dotter af Commin. i Carlscrona P. Schougardt och Ulr. Eleon. Murbeck, f. 23 Juni 1770, död 16 Juli 1807 Barn: Elis. Christina, g. m. Skolmästaren P. J. Gillberg i W. Fernebo; Ulrica Eleonora, f. 1803, död 1821; Laurentia Dorothea, f. 1805, g. m. Fanjunkaren G. E. Lind. Gift 2. 6 April 1809 med Christ. Cath. Eleon. Ehrling, dotter af Prosten i Husby Rekarne Jonas Ehrling och M. E. Hagström, f. 22 Febr. 1784, död i Stockholm efter en kräft-operation 4 Jan. 1839. Barn: Jonas Fredric S.M.Adj.; Maria Fredrica, f. 30 Aug. 1813; Sophia Lovisa, f. 30 Mars 1815, g. m. Lieutenanten wid Topogr. Corpsen i Stockholm C. L. E. Wedderkop.

Skrifter: Disp. grad. Observationes ad Originem et Indolem vindictæ cupidinis illustrandum. Ups. 1788. Beskrifning öfwer Kumla socken med charta (4:de H. af Westmanlands Landthushållnings-Sällskaps Handl.) Strengnäs 1828. 8:o.

18. Pehr Wahlgren. Född i Swedwi på Walsta egor 20 Nov. 1789. Fadr. Pehr Jansson, Torpare. Modr. Maja Stina Pehrsdotter. Stud. 1814. Pwgd 27 Juli 1815 och Nådårspredikant i Söderberke. Adj. Past. i Näsby 1816. Dito i Söderberke 1817. Adj. Commin. i Norrberke 1819. Pastor i Ramnäs 1822. Kyrkoh. i Säfsnäs 22 Jan. 1823. Tilltr.s. å. Erhöll transport till detta pastorat 3 Oct.1836. Tilltr. g. acc. 1838. V. Contr.Prost 1840. Honor.Prost 28 Juli 1841. ContractsProst i Maj 1844.

Gift 24 Juni 1823 med Agnes Christina Arosenius, dotter af Prosten i Söderberke Mag. D. Arosenius, f. 27 Nov. 1796, död utan barn 5 Juni 1824.

Skrift: Tal wid Westerås Bibelsällskaps sammanträde 1842.

2. Comministrar

Georgius Andreæ Georgius OlaiJonas Laurentii MolinusJacobus Danielis WesthiusPetrus SahlinLars LundinCarl Fredric StrömPehr LundmanJohan LindgrenCarl Gustaf Hammarin.

1. Georgius Andreæ. 1606. Se Past. loci. [Kallas Georgius Joannis där.]

2. Georgius Olai. Född i Nås 1597. Stud. först i Hedemora, 14 år i Westerås och ifrån 1624 i Upsala. Sändes. s. år af Domcapitlet i ett ärende till Örebro, då han fick en daler i tärepenningar. Pwgd 1625. Krigspredikant 1627. Commin. här 1629. Död 1654.

Gift med Margareta, den föregåendes dotter, som fick bygga på klockarebordet. Barn: Olaus, prest, död snart; Samuel, f. 1642, klockare här, liksom dess son och sonsson, död 1720.

3. Jonas Laurentii Molinus. Född i Bro wid Qwarn 1613. Fadr. Lars Persson. Stud. i Upsala 1637. Sedan Collega Scholæ i Arboga och Westerås. Pwgd 25 Juli 1645. Sändes då till Leksand och 1647 till Fernebo. Commin. här 1654. Död 15 Febr. 1680.

Gift troligen 2. 3 Dec. 1655 med Anna Bjurman, Pastors dotter i Bjursås, som omgiftes med Kyrkoh. Muræus i Fleckebo. Barn: Lars Molin, Theol. Doctor, Domprost i Upsala; Elisabeth, g. m. Nämndemannen och Kyrkowärden Jan Jansson i Haraker och Färdskär; Margareta, g. Fältwäbeln Joh. Hedberg; Anna, g. m. A. Sylvander, Commin. i Norrby; Christina, g. m. Nämndemannen Eric Ersson i N. Husta härstädes.

4. Jacobus Danielis Westhius. Född i Maj 1644. Fadr. troligen den, som då war Pastor i Berg, sedan i Ihrsta. War ännu icke på 25:te året kommen utur Westerås skola, som utmärker swåra öden ifrån barndomen, då fadren olyckligt död lemnade tidigt ett eländigt hus. Stud. 1675. Pwgd på 1670-talet i Strengnäs under Biskops-vacancen i stiftet. War Pastors Adjunct i Sala, då han 1682 ibland många medsökande ifrigt i Consist. begärdes till denna sacellani. Lefde så förtroligt med sin Kyrkoh. Björn, att denne säger, "deras sammanlefnad blef nästan en fabula, när trätor annorstädes yppades emellan Pastor och Capellan". Död 1702. Begrofs 5 Juni.

Gift 7 Juni 1681 med Maria Swedman, Pastor Joh. Erici [kallas Joh. Henrici där] dotter i Swedwi, död 1725. Af barnen nämnes endast Maria, g. m. efterträdaren.

5. Petrus Sahlin. Född i Hellby, Tillberga församling 10 April 1674. Fadr. Anders Andersson, Bonde. Modr. Carin Pehrsdotter. Kallade sig under skolgången Hellenius, men ändrade namnet, då föräldrarne flyttat till Gesala i Romfartuna. Stud. i Upsala 1699. Pwgd 15 Maj 1701 och Nådårspredikant i Kungsåra, men trängde sig straxt hit, Commin. till hjelp. Wisade ifrån början synnerligt förakt emot Pastor, som den berömde Capellanen, snart blifwande hans swärfader, synes bordt och kunnat corrigera. När swärfadren war död, sökte han på olaga wäg winna tjensten. Med fortfarande förakt emot Pastor och med dess förklenande, gick han hemligen omkring och lockade till sig böndernas bomärken och namn. Tog så twå adhærenter med sig och gjorde sin ansökning i Consistorium. Afslag måste der följa då han ej hade kallelse af Pastor, och denne inkom med ett långt klagobref, hwarpå Prosten befalltes undersöka förhållandet i socknen. Saken slöts så lindrigt, att sedan Sahlin tillstått och afbedit sitt nedriga förfarande och gifwit en förpligtelseskrift till bättring, fick han, äfwen med Pastors samtycke, tillträda Commin.-tjensten 1703. Respondens i prestmötet 1707. Under hans långa lifstid omtalas icke widare af honom något egensinnigt företag. Twertom fick han efter sin död det loford, att han warit aktad af hög och låg för sin trohet. Död 2 Juni 1749.

Gift 26 Nov. 1701 med Maria Westhius, företrädarens dotter, f. 1684, död 10 Maj 1758. Af 12 barn: Carl, Rusthållare i Romfartuna; Eric, stadnade på fadrens del i Wäsby; Pehr, Häradsbokhållare; Daniel, Factor i Westerås; Anna Maria, g. m. Pastor Hellbom i Wåhla; Brita, g. m. Commin. Hasselberg i Jernboås; Margareta, g. m. Fabrikören L. Melin i Stockholm.

6. Lars Lundin. Född i Fröslunda, Harakers socken, 2 Juli 1714. Fadr. Anders Larsson war Murmästare. Ifrån 1735 uppehöll han sig flera år med condition wid Upsala academi. Pwgd 10 Dec. 1742, kallad af Pastor i Näsby och Erwalla. V. Commin. i Fellingsbro 1749. Ordin. Commin. här 1750. Vice Pastor 1754. Efter 8 år hade swåra magplågor förtärt hans krafter. Sätra brunn och Doctor Sidréns wård kunde ej häfwa dem. Reste hem och dog efter twå dygns ständig sömn 22 Juli 1762.

Gift 1759 med Maria Christina Schultzberg, Pastors härst. dotter, som åter förekommer.

7. Carl Fredric Ström. Född 27 Aug. 1729. Fadr. Nils Ström, Tullskrifware wid Gisslarbo i Malma socken. Modr. Anna Swan. Stud. 1752. Kallades till Adjunct af Pastor i Thortuna och pwgdes 5 Oct. 1755. Sändes följ. år till Awesta att förestå nådåret efter Commin. och tillika wara vicarius i skolan för Rector Holén. Predikant wid Norns bruk 1757. Commin. här 16 Aug. 1763. Tidigt ansatt af lungsot kände han alltmera krafterna aftaga. Död efter twå månaders sängliggande 15 Maj 1767.

Gift 1764 med Maria Christina Schultzberg, som ännu en gång här förekommer.

8. Pehr Lundman. Född i Westerås 5 Dec. 1731. Fadr. Handlanden Axel Lundman. Modr. Helena Cloverus, i tredje led en afkomling ifrån Kyrkoh. Buskovius. Stud. 1753. Pwgd 8 Maj 1758 och Pastors Adj. i Badelund. En kort tid nådårspredikant efter Commin. i Westerås 176263, men återkom till Badelund. V. Pastor 1765. Commin. här 9 Aug. 1768. Undergick Past.ex. 1774. War Respondens i prestmötet 1779. V. Pastor 1787 och 1805. Skötte troget sin tjenst och förbättrade sitt boställe. Fann synnerligt nöje wid lediga stunder att utur periodiska skrifter utskrifwa owanliga naturhändelser och andra märkwärdiga saker, så att hans samlingar utgjorde 36 volumer in 4:o. Då Lundman blifwit enkling och såg sig alltmera ibland ett nytt slägte, indrog han sig i stilla enslighet och dog 5 April 1808.

Gift 9 Oct. 1768 med Maria Christina Schultzberg som, äfwen i detta gifte utan barn, blef död 12 Maj 1803; f. 1 Nov. 1736.

9. Johan Lindgren. Född i Fahlun 13 Febr. 1761. Fadr. Råd- och Handelsman. Modr. Cath. Fust. Stud. 1781. V. Apologist i Fahlu skola 1787. Pwgd 18 Nov. 1789 till Adj. Past. i Nås. Kom till Pastor i Näsby och Erwalla 1794, till Commin. i Jernboås 1797. Af 14 sökande Commin. här 24 Oct. 1808. Sökte aldrig transport och syntes dock sednare åren här lefwa just i armod. Nöjsam i umgänget för sin kunskap och goda minne i både allmänna och enskilda historien. Död 8 Jan. 1837.

Gift 27 Juni 1809 med Christina Elisab. Borgman, dotter af Kronolänsman Fr. Borgman och Christ. Andersson, f. 15 Aug. 1786. Barn: Johan Fredric, f. Jan. 1811, begaf sig till S. America 1836; Carl Ulric, f. 1817, Kronofjerdingsman i W. Fernebo.

10. Carl Gustaf Hammarin. Född i Fahlun 13 Nov. 1799. Fadr. Trädgårdsmästare. Modr. Christ. Norsten. Student 1819. Pwgd 21 Dec. 1822 och Nådårspredikant i Kungsåra. Pastors Adj. i Norberg 1823, i Arboga 1824, i Fleckebo 1826, i Skultuna 1827. V. Pastor s.å. Past.Adj. i Stora Tuua med cura 1829. Adj. Comm. ib. 1831. Skolmästare i Folkärna 9 Febr. 1831. Af 6 sökande Commin. här 21 Aug. 1837.

Gift 1831 med Maria Elisab. Molinski, dotter af Handlanden C. M. Molinski och C. W. Rosenborg, f. 1803. Barn: Gustaf Frans Oscar, f. 6 Aug. 1832; Carl Bernhard Ossian, f. 26 Dec. 1834; Fredric Alfred Osman, f. 12 Maj 1836; Theolinda Augusta Ottilia, f. 8 April 1841.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 8 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt