Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Sundborn

  1. Kyrkoherdar

1. Kyrkoherdar

Israel Swenonis ColumbusOlaus Andreæ HelleniusJohannes Laur. HedeniusAndreas Andreæ SahlströmAndreas WallmanGeorg WallmanOlof SchultzbergAnders SundiusJohan EreliusJohan Erelius d. y.Pehr BergströmSamuel HwasserCarl HanssonEric Josias Cedergren.

1. Israel Swenonis Columbus. Född i Munktorp wid slutet af 1580-talet. Son af Sweno Ragvaldi, Commin. ib. Studerade i Westerås och Upsala, men hade ock fyra år besökt academier i Tyskland. Disputerade i Upsala 1615, och blef 21 Sept. s. år pwgd af Biskop Bellinus. Sändes derpå till Kopparberget, att wara Pastors domesticus. Blef ock 1620 Collega i den nyss inrättade skolan ib. Kallas tertius Sacellanus efter någon tid, men dock egentlig ordinarius 1625, efter den afgående Fahlander. Kallades 1632 till Säther med goda löften, men swarade med ett wackert bref, att hans lön blifwit förökad af församlingen, som wille behålla honom. Förste Kyrkoherde i Sundborn 1636, sedan ifrån 1621 der warit en sittande Capellan, men socknen nu blifwit alldeles afsöndrad ifrån Swärdsjö. Skicklig och aktad prest. Respondens i prestmötena 1622 och 1637, predikade 1632. Herredagsman på riksdagen i Stockholm 1642. Hade Columbiska geniet både för poesi och musik. Flera wackra latinska vers wittna derom, och en symphoni, som han sjelf förfärdigat, köptes till Sundborns kyrka. På ålderdomen mycket swag, tillsades han flera gånger att afträda pastoratet, men förekom det hårda ödet med döden 26 Febr. 1658.

War gift med en dotter af Kyrkoh. wid Kopparberget Lars Beronis, och will äfwen synas som han sedan warit måg till Pastor Isogæus i Wika. Af barn nämnes blott Jonas, Snickare wid Kopparberget, och Johannes, död under sin studering.

2. Olaus Andreæ Hellenius. Född i W. Fernebo och Hellby 1610. Fadr. Bonden Anders Larsson. Warande ännu i Westerås gymnasium 1636 blef han wigd till Diaconus och synes en kort tid warit Collega i Arboga skola. Heter Pædagog i Säther då han 18 Maj 1637 fick plenos ordines. Commin. i Stora Schedwi 1639. Orator i prestmötet 1643 och Respondens 1650. Efter Pastors död hade han 1647 församlingens wård. Då hände att en soldat, med hugg och slag till blods, utdref en gosse utur soldatbänken just när presten steg upp på predikstolen. Detta hade icke enligt lag blifwit straxt inberättadt till Consist., hwarföre Prosten i Tuna, som war Capellanens swåger, strängeligen förbjöd all gudstjenst i kyrkan tills widare. Endast en kort predikan skulle få hållas på kyrkogården eller i socknestugan. Märkeligt, att han icke tillwiter presten försummelsen, utan kyrkwärdar och officerare i socknen, att icke de anmält saken. Kyrkoh. blef han här 1659. Till 1669 gjorde han sin tjenst till allas nöje, men snart öfwerföll honom swaghet, att han nödgades taga en son till hjelp, som, då han gifte sig, ock föll socknen till last på en swår tid, hwaröfwer klagades. Död 7 Nov. 1676.

Gift 11 Nov. 1638 med Karin, dotter af Rör- och Låssmeden Bengt Nilsson i Arboga, f. 1613, död i Kungsåra 1699. Barn: Bengt, Commin. i Elfdalen; Andreas, Pastor i Thorsång; Olof, Commin. i Jernboås [förekommer inte där, ska nog vara Hjulsjö? /SZ]; Johan, Pastor i Nås; Helena, g. m. BergsRådman Jacob Ingelsson wid Fahlun.

3. Johannes Laur. Hedenius. Ung man, mottogs med stor fägnad 1678. Dog design. Pastor i Swärdsjö.

4. Andreas Andreæ Sahlström. Född i Sala 1649. Fadren har nog tydligen warit Andreas Martini, då Commin. i Sala Landsförsaml., till slut Pastor i Orsa. Redan 1655 sattes han i Westerås skola. Stud. 1668. Pwgd 2 Juli 1673 och Pastors Adj. i Orsa. Blef ock straxt befordrad till Bat.Predikant wid Dalreg:tet genom Öfwerste H. A. Kruse. Om han någonsin warit ute i fält finnes icke nämndt, men i Stockholm och annorstädes inom riket tjenstgjorde han. Måste owanligt länge wid denna lilla lägenhet wänta på bättre. Hans lön, 10, ofta 8 t:r säd, förslog ej för hans stora hushåll, ehuru han ock ständigt hade Adjuncturen i Orsa. Öfwerste Hejdenfeldt recommenderade den fattige mannen ömt hos Biskopen 1692. Ändtligen utföll för honom Konungens fullmagt på detta pastorat 26 Juni 1693, kallad deruti Esquadronspredikant. Tillträdde 1695 och befalltes 3 Juli uppwisa sin fullmagt i Consist. Respondens i prestmötet 1697. War då redan af swag helsa och kunde för tilltagande bräckligheter allt mindre uträtta, hwaröfwer klagades efter hans död, som inföll 28 Dec. 1706.

Gift 1674 med Sara Orman, enka efter Capit. L. Flyger. Han kallade sig 1696 swåger med Herr Daniel i Oret och hade arfsbyte med honom. Hustrun dog i Orsa. Barn: Andreas, stud., lefde 1719; Lars, död stud. 1702; Sara, död ogift, också 1702; flera okända.

5. Andreas Wallman. Född i Wallby, Rytterne socken, troligen af bondfolk 1643. Student i Upsala 1664. Prot. 5 Maj 1675: "Efter han nu gjort prof och är godkänd, at företräda det vacanta Collegatet i Fahlun, må han ock i morgon komma til ordines, at han således kan wara sin ålderstegna moder til tröst." Kom straxt i II Classen. Tröttnade och skaffade sig recommendation af Landshöfding och Magistrat, som dock ej förr än 1687 befordrade honom till sacell. i Thorsång. Ehuru ifrigt både höga och låga 1707 fikade att få en ung Arhusius till pastor här, förmådde dock Biskopen tillsätta den åldrige Wallman, sedan han stått sin examen. Nu omtalas icke Kongl. fullmagt. Redan 1716 ansåg han sig oförmögen att sköta församlingen. Beropande sig på sin träldom i skolstoftet och 20 års Capellanstjenst, sökte han Landshöfdingens förord att få cedera pastoratet till sin son. På dess remiss höll han socknestämma för att winna församlingens samtycke utan att tillsäga Contr.Prosten Dahlborg om hans närwaro och biträde. Denne myndige man förtröt och bestraffade med ett strängt bref en sådan missaktande försummelse, och den felande, som icke trodde att Kyrklagens 19 Cap. 7 § sträckte sig till detta mål, bad ödmjukast om förlåtelse. Ansökningen skedde dock sedan ordentligt och bifölls af Konungen följ. år, hwarefter den gamle i ro tillbragte sin återstående tid. Död Febr. 1726.

Gift 19 Mars 1674 med Brita Göransdotter i Fahlun, f. 1658, död 1716. Barn: Pehr, död stud.; Georg, fadrens successor; Anna, g. m. Pastor i Thorsång J. Sebenius; Brita, g. m. Apologisten Austrin i Westerås; Elisabeth, g. m. Pastor Rabenius i Floda; Catharina, g. m. Rector Kilander i Awesta; Christina.

6. Georg Wallman. 1717. Se Past. i Gagnef.

7. Olof Schultzberg. Född i Malma 12 Febr. 1679. Fadr. Pastor. Kom 1698 ifrån Westerås till Upsala acad. och war en skicklig student med condition till 1704, då han, pwgd 5 Oct., blef Adjunct på Ängsön. Flyttades till Pastor i Swedwi 1705. Comminister i Berg 1708. Lemnade denna swaga lägenhet 1718 och antog, att såsom v. Commin. förestå ett nådårs tjenst i Stora Schedwi. Han gjorde det i hopp att ernå sjelfwa sysslan, som ock snart inträffade. War en mycket älskad lärare. Respondens i prestmötet 1722. Äfwen så wann han tycke och förtroende af allmogen, då han 1735 efter förslag profwade här till pastoratet, ehuru utom församlingen boende, i synnerhet Fahluboer, som dels hade sina jordegor i socknen, dels ock inga, men aldrig begagnade prestens tjenst, med lock och hot arbetade för Grufpredikanten Hesselius, att han fick flesta rösterna. Bedrägeriet upptäcktes och öfwerklagades hos Konungen, som dömde till nytt wal. Det förrättades af Prosten Holstenius i Husby, i närwaro af Landshöfdingen Gripenhielm och Consistorii ombud Rector Bjeurn med största noggrannhet, då Schultzberg dock endast med ¼ röst segrade. Noga underrättad om förloppet behagade Konungen sjelf gifwa fullmagten. Han tillträdde 1736 och församlingen insåg allt mera hans wärde. Död 4 Dec. 1750. Begrofs af Contr.Prosten Sahlstedt med predikan som trycktes.

Gift 23 Mars 1708 med Maria Tillæus, Kyrkoherdedotter i Swärdsjö, f. 1689, död 3 Juli 1769. Af 10 barn: Olof, Pastor i Kumla; Pehr, Prost i Norrberke; Eric, BergslagsCasseur i Sala; Widich, Kämnärsrätts-Notarie i Götheborg; Georg, död wid 19 års ålder.

7. [Felnumrerat. /SZ] Anders Sundius. Född i Malung 18 Sept. 1710. Fadr. Commin. Med swårighet kunde de fattiga och aflägsna föräldrarne uppehålla honom i Fahlun och Westerås. Student i Upsala 1731. War lycklig att få goda conditioner och war äfwen 1738 inpå 1739 v. Apologist i Westerås skola. Pwgd 13 Mars 1744, kallad af Gen.Majoren Stjernroos till dess Huspredikant. Antogs 1745 till Adj. af Commin. Busch i Stockholms Storkyrkoförsamling. Lycklig, att redan 1751 föreslås till denna församl. blef han wald och 10 Oct. med fullmagt försedd. Tilltr. 1752. Stiftets fullmägtig på riksdagen i Norrköping 1769. Waldes äfwen 1771, men walet öfwerklagades och Sundii wal casserades. Gjorde sig eljest föga känd. Död 17 Juli 1784.

Gift 1 Aug. 1763 med Brita Christina Ahlbom ifrån Carlstad, f. 1732, död 4 April 1783. Af barn lefde Anders Petter, som blef Capitaine.

Skrift: Underdånig lyckönskan då Sweriges utkorade Arffurste Adolph Fredric höll sitt första intåg i Westerås 10 Febr. 1744. Sthm. 4:o.

8. Johan Erelius. Född i Fahlun 21 Aug.1723. Fadr. Bergsmännen Melchers Jan Andersson. Modr. Brita Pehrsdotter. Ifrån skolåren syftande på presteståndet blef han Stud. i Upsala 1745. Pwgd 12 Maj 1752 i Stockholm på riksdagen och Pastors Adj. i Kohlbeck. Kom 1754 till Prosten i Fahlun. Hade 1755 deras Kongl. Majestäter till åhörare en söndag wid deras besök i orten. Förestod Grufpredikantstjensten tillika med Adj. Engmark 1762, 1763, jemte sina förra åligganden. Commin. i Fahlu och Kopparbergs församlingar 28 Mars 1763. V. Pastor 17671769. Hade samlat många meriter och flera gånger warit till pastorat föreslagen, då han erhöll detta 3 Jan. 1785. En gammaldags man till utseende, seder och smak, med grof stämma, men genomgod och hederlig och saknade icke kärlek. Predikade sista gången på Långfredag, blef förkyld under en stor communion och död 6 dagar derefter 10 April 1795.

Gift 31 Jan. 1758 med Anna Cath. Norberg, dotter af Capitaine C. Norberg och A. C. Sommor, f. 1733, död 1 Juni 1805. Barn: Johan, följer straxt härpå; Carl, Commin. i Medåker; Pehr Reinhold, död ung.

9. Johan Erelius. 1795. Se Past. i Gagnef.

10. Pehr Bergström. Född i Stora Kopparbergs församl. 14 Sept. 1767. Fadr. Pehr Bergström, Bergsman. Stud. 1792. Pwgd 19 Maj 1794. Hade haft flera missiver, då han 1803 blef Skolmästare och Predikant wid Hosjö capell. Past.ex. 15 Juli 1815. Kyrkoh. här 27 Jan. 1817, men död redan 4 Febr. s. å.

Gift 1709 med Christina Cath. Westlinger. Fadren Kronofogde. Barn: Daniel, v. Krono-Länsman; Brita Carolina, ogift. Flere döde.

[Bör stå här, om uppgivna s. 554 ska läsas s. 555. Tillägget inleds "efter Bergström". Men också det uppgivna årtalet är orimligt. Bör nog vara 1799 eller 1809. /SZ]

11. Mag. Samuel Hwasser. 1817. Se Past. i Orsa.

12. Carl Hansson. 1827. Se Past. i Jerna.

13. Mag. Eric Josias Cedergren. Född i Rättwik 16 Febr. 1787. Fadr. Skolmästare. Med enskild ledare Stud. i Upsala 1801. Magister 1809. V. Collega Scholæ i Fahlun 1811. Ord. Collega 1812. Pwgd 17 April 1814. Commin. i Swärdsjö 6 April 1818. Kyrkoherde här 20 Juli 1835. Tilltr. 1837.

Gift 1818 med Christina Margar. Hammarberg, dotter af Kopparslagaren i Fahlun J. F. Hammarberg och Marg. Qwarnström, f. 9 Oct. 1799. Barn: Helena Carolina, f. 18 April 1819; Pehr Fredric, f. 18 Febr. 1821, stud.; Tecla Margareta, f. 11 Aug. 1823; Erica Sophia, f. 8 Juni 1825 ; Eric Magnus, f. 1827, död 1828 ; Christina Augusta, f. 1831, död 1833.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 21 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt