Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Andra delen

Skolan i Awesta

[Rectorer?]

Ericus MatthiæPetrus GabrielisJacobus NicolaiJohannes Georgii HolsteniusAndreas Petri TunensisAndreas Erici GangiusGeorgius Petri SchifferSimon Mart. BjurbeckJohannes Joh. SalanderJohannes Joh. ErwalliusJohannes Laur. RabeniusOlaus Andreæ KilanderJohan SundiusZacharias HolénEric Gustaf BorgMichaël ÖhmanCarl Gustaf SwedbergJacob GireliusHelge ArosienLars BergéEric KarlinJohan Pettersson.

1. Ericus Matthiæ, den förste, utnämnd 17 Sept. 1642. War tillika Comminister i församl. och lämnade skole-tjensten 1656. Se Garpenberg.

2. Petrus Gabrielis, tillsatt 9 Sept. 1656. War Smolandus, och finnes ej widare i stiftets handlingar, än att han afgick härifrån 1657.

3. Jacobus Nicolai. Rector 1657. Comminister loci 1660, då han upphörde med skolan, men återtog densamma tillika ifrån 1663 till 1665. Se Past. i By.

4. Johannes Georgii Holstenius 16601663. Se Rect. i Hedemora.

5. Andreas Petri Tunensis 1663. Innehade tjensten blott 4 månader, då ofwanstående Jacobus åter tillträdde. För öfrigt okänd till sina öden.

6. Andreas Erici Gangius 1665. Afflyttade 1667, emedan Myntmästaren Kock wille blifwa honom qwitt. Se Commin. i Möklinta.

7. Georgius Petri Schiffer efter behagligt prof 1667. Se Past. i Ihrsta.

8. Simon Mart. Bjurbeck 1675. Snäll mechanicus. Tillika Commin. in loco. Se Past. i Ljusnarsberg.

9. Johannes Joh. Salander 1688. Se Com-minist. loci.

10. Johannes Joh. Erwallius 1696. Sökte förgäfwes få Sacellanien tillika 1702. Se Comminist. i Fellingsbro.

11. Johannes Laur. Rabenius 1706. Se Commin. i Grytnäs. Se Floda.

12. Olaus Andreæ Kilander. Född i Kila wid 1676, ty han uppgaf sig 1726 wid snart 50 års ålder. Stud. i Upsala 1706. Pwgd 13 Oct. 1713 och Past.-Adj. i Sundborn. Rector härstädes 1719. I sin fattigdom hade han den ömhet för Comm. Hyckerts Enka, att han 2 år gjorde gratis tjensten efter hennes man. Trodde, att det skulle befrämja i Consist. hans ansökning till Söderberkes Sacellani, men den arme dog ohulpen 30 Dec. 1734.

Gift 1719 med Catharina Wallman, Pastors-dotter i Sundborn, född 1688. Död 27 Maj 1654. Son Anders född 1722.

13. Johan Sundius 173436. Se Lectores i Westerås.

14. Mag. Zacharias Holén. Född i Fahlun i Febr. 1692. Fadr. Justitiæ-Borgmäst. J. Holenius. Modr. Brita Zachris-dotter Troilius. Student 1706. Philos. Mag. 1725. Pwgd i Stockh. 19 Dec. 1729. Kallad af Riksrådet Grefwe Törnflykt. Dock gick han för Biskop Caméns död miste om denna kallelses fullbordan och lefde en tid utan tjenst i Fahlun, då han begärde conservera af Presthus hwar som hälst. Adjunct och o. Past. i St. Swedwi 1731. War ock Adj. i Husby, men Prosten Holstenius wille icke hafwa honom eller någon Magister. v. Rector härstädes 1736. Rector Scholæ här 1737. Mycket fattig, men tålig och nöjd i sin motgång, att aldrig få bättre. Äfwen olycklig, att Björnen tog båda hans kor, då ett lustigt hufwud sökte i ett sällskap få sammanskott åt honom, att köpa ett par kor, och brukade dertill en uppmaning på vers, hwaruti yttrades: "Wår lärde Magi-ster han heter Holén, och den som ej röres af slikt är en sten. Han om Dalekarlarna skrifwit så wäl, och städar nu Awesta ungdomens själ." Uttröttad hade han ifrån 1756 tre vicarier och blef ganska skröplig. Död 15 Dec. 1769.

Gift 1738 med Catharina Westring, Bruks-Insp.-dotter wid Bjurfors, född 1695. Död 21 Mars 1749. 2:o 1749 med Agnes Marg. Twist, dotter af Tull-Inspect. i Westerås. Död 1 Jan. 1789 i Westerås Hospital, 81 år gammal.

Skrifter: Disp. De Dalekarlia P. Pr. Ups. 1722. 4:o. Pars Post. Ups. 1725. 4:o. Privileg. Magni Cuprimontis ad Fahlunam ex Membrana in idioma Latinum translata, in Actis Lit. Svec. 1734.

15. Mag. Eric Gustaf Borg, v. Rector 1766. Ord. 1769. Se Lectores i Westerås.

16. Mag. Michaël Öhman 1760. Se Pastor i Björksta.

17. Carl Gustaf Swedberg 1784. Se Rect. i Köping.

18. Jacob Girelius 1795. Se Pastor. i Garpenberg.

19. Mag. Helge Arosien 17981800. Åtog sig 1809 att uppehålla Pastorstjenst i Grytnäs. Fick 1811 genom Kongl. Resolut. räkna dubbla år för all sin skoletjenst. Se Past. i Swärdsjö.

20. Lars Bergé 181416. Se Commin. i Nora.

21. Mag. Eric Karlin 181718. Se Past. i Möklinta.

22. Johan Pettersson. Född i Wretberga, Medåkers socken 23 Jun. 1792. Fadr. Pehr Jansson, Bonde. Modr. Elisab. Olsdotter. Scholaris i Westerås 1807. Student 1817. Collega Scholæ i Nora 30 Jul. 1818. Rector här 22 Maj. 182224. Past. Ex. 1843.

Gift 1836 med Christina Norling, född 25 Nov. 1811. Dotter af Brukssmeden Norling och Brita Åberg wid Bjurfors. Barn: Emma Desideria, född 12 Apr. 1837.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 21 maj 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt