Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

Stads-Skolan i Hedemora

  1. Rectorer
  2. Colleger.

1. Rectorer

Ericus SwenonisElavus EngelbertiPetrus NicolaiNicolaus Nicol. IsogæusPetrus Mich. WessmannusEricus Petri KumblæusEricus Sw. ScriberusGeorgius Matth. WikæusJohannes Andr. HambræusPetrus Jonæ HelleniusGeorgius Georgii GezeliusJohannes Georgii HolsteniusNicolaus Nicol. SwillingLaurentius Sam. HöijerEric ArosénIsaac ArosellDaniel LahlinAndreas LifsdahlJohan PrateniusSamuel ResenbergJohan KihlströmLars Gabriel ThureliusPehr NeikterJohan LundMatthias JäderströmCarl Petter WenströmOlof BergströmPehr Wilhelm BergstrandEric Gustaf HolmstedtJohan Wågberg.

Redan 1527 11 Dec. hade Konung Gustaf utgifwit sitt bref att Skola här skulle upprättas. Dock träffas icke Skolmästare förrän

1. Ericus Swenonis 1589. Blef Kyrkoh. i Hedemora 1572. Sedan saknas Lärare intill

2. Mag. Elavus Engelberti, som 1595 flyttade härifrån till Rectoratet i Westerås. Se Past. i Leksand.

3. Petrus Nicolai 1613, som snart afgick och sluteligen blef Pastor i Swärdsjö.

4. Mag. Nicolaus Nicol. Isogæus 1614, också en kort tid. Se Past. i Köping.

5. Petrus Mich. Wessmannus 1616. Nämnes här 1620 och följ. Se Past. i Folkerna.

6. Ericus Petri Kumblæus 1627. Snart Rector wid Kopparberget. Se Past. i Swedwi.

7. Ericus Sw. Scriberus 1628. Lector i Westerås 1631, sedan han fått condonationsbref af Hr Bror Andersson på Strömsholm och blifwit till prestembetet restituerad. Måste ock gifwa sin obligation, att "icke något machinera om Hedmora eller annan lägenhet, att blifwa Pastor." Se Past. i Hedmora.

8. Georgius Matth. Wikæus, skrefs Cuprimont. då han 1611 blef student i Upsala. War 1616 nyss Pwgd och kallas Exspectant. Skolmästare i Salberget 1619. Supr. Collega Scholæ i Westerås 1621. Resp. i Prestmöt. 1623. Nämnes sedan icke förrän 1629, då han insatte 30 dal. i General-Handels-Compagniet. Sändes 1630 till Leksand att wara Capellan, men måste inom ett år derifrån för Herr Jöns, Prostens son, hwarföre han måste tillita Biskopen om lönens delning, hälst han kom till Leksand då allt war uppburet och derifrån då lönen skulle upptagas. Rector här sist på året 1631. Död 1632, då församlingen klagade öfwer sin förlust "af en man, som war mägta nyttig att upptukta barnen också i musik."

Gift med Elisabeth Larsdotter, som fattig, med flere barn, begärde få något af en tunnas utsäde, och humel-gårdar, som männen i Leksand påkostat.

9. Johannes Andr. Hambræus 1632. Antogs af flere föreslagne. Synes warit här skicklig docens, men wresig och ohöfwisk. Då han 1647 förordnades till v. Pastor hos sin swage swärfader i Kolbäck, skref han 29 Jul. till Biskopen, att "han wäl war mätt af skolan, men hade ett heman att ombestyra, wille ej flytta förrän Michaëlis tid och borde icke utfösas såsom en utkörd häst." Se Past. i Kolbäck.

10. Mag. Petrus Jonæ Hellenius. Född i Westerås. Fadr. Jonas Mattsson war Rådman. Efter wacker studering i Westerås, begaf sig till Acad. i Åbo och der Phil. Mag. 4 Maj 1643. Præsiderade ock för en Disput. Finnes icke wid publ. tjenst förrän 1647, då i ett Consistor. Majus beslöts 9 Apr. att han här skulle blifwa Rector, det sal. Biskopen sjelf hade honom tillsagt. Pwgd 1648. Respond. i Prestmöt. 1653. Död 2 Jul. 1657.

Gift 1642 med Susanna Scriberus, Prostens i Hedemora dotter. Han war då student, hade haft för brådtom och slapp med 3 R:dr plikt, för swärfadrens bön och emedan han lefde utom stiftet. Om han warit hemma, skulle han ej sluppit prubban. Hon, som hade efter honom flere söner och en dotter, gifte sig med sin dräng, A. Norman, och måste derföre plikta 30 daler.

Skrifter: Disp. Grad. De causa efficiente. Aboæ 1643. 4:o. Disp. Præsid. De caussa materiali. Aboæ 1645. 4:o. D:o De caussa formali. Arosiæ 1646. 40. [= 4:o?]

11. Mag. Georgius Georgii Gezelius. v. Rector 1657. Ord. s. å. Se Past. i Husby.

12. Johannes Georgii Holstenius. Född i Norberg. Fadren Göran Holstensson, Bergsman af samma slägt med de äldre Holstenier. Student i Upsala 1654, men freqventerade sedan Gymnasium i Westerås. Respond. 1660 i Upsala under Prof. Ljung och P. Rudbeckius. Sattes 1660 till skollärare i Awesta. Anmälte sig 1663 i Consistorium att "wilja resa ut och pläga Consist. råd derom." Swarades att Consist. "kundo icke lägga sig något wida deruti, efter han förskaffat sig penningar och medel, utan förmantes se sig wisligen före, och önskades honom lycka." Fick ock lof på en præpositura och 50 dal. ex fisco Capituli. Återkom 1664 ifrån Tyskland och begärade igen sin tjenst i Awesta, men blef 1665 Rector här. Nämnes en käck docens, men hade klagomål öfwer sig, icke i allt med rätta. War i strid med Pastor, hwarom Consistorium dömde, att båda woro felande och förmanade till förlikning. Han beswärade sig öfwer Capellanerna, som wille neka honom företrädet. Consistorium dömde, att han borde hafwa rummet näst efter Pastor. Blef snart förswagad och öfwerlefde sig sjelf. Tjensten måste 1683 besättas med annan man, och då lönen ej räckte för båda, råkade han i yttersta nöd. Fick 1684 Collect i stiftet och alla Stockholms kyrkor, både till föda och lösen af ett litet heman i Grytnäs, som dock ej skedde för öfwergången wådeld. Hade 1687 fått tak öfwer hufwudet, men måste allt mera tigga hjelp i sitt elände. Död 12 Febr. 1690.

Gift 1663 med Sara Moræus, dotter af den äldre Pastor Moræus i Grytnäs, död 1724. Af flere Barn blef Gabriel Commin. i Hedemora.

13. Nicolaus Nicol. Swilling. 1683. Utsågs i hopp att han skulle synnerligen upphjelpa den förfallna skolan. Se Past. i Säby.

14. Mag. Laurentius Sam. Höijer. 1694, 1696. Se Past. i Fleckebo.

15. Magnus Eric Arosén. Född i Westerås 21 Mars 1672. Fadr. Eric Larsson, Borgare. Kom en snäll Gymnasist till Upsala Acad. 1693 och anwände der länge sin tid så wäl, att han sattes hit till Rector 1707, 1708. Lefde i swår osämja med sin Collega, Holstenius, som i bref 1710 hade den elakhet, att berätta huru Arosén föregående höst warit på Rådstugan med sin andra hustru och war ännu icke försont med Gud och församlingen. Men en beläst man och gagnelig Rector war han. Hans gode wän, Lector Ol. Rabenius, sökte i Consist. rekommendera honom till Lectorat. Då det icke wille lyckas, sade han: "hwad ni Herrar kunnen, wet jag icke; men det wet jag, att Arosén kan mera än jag." Han dog i Skinnskatteberg 12 Jul. 1716.

Gift med Margareta Petræus, Kyrkoh. i Skinnskatteberg dotter. Fadren begärade i Consist. att hon, såsom wanligt, måtte få disponera Hedemora Kyrkohärberge och derföre redowisa. Hon blef omgift med sedan Kyrkoh. i Terna, Upsala stift, Er. Hoffberg. Aroséns Barn woro: Eric, pastor i Ramnäs och Sura; Johan, v. Corporal wid Lif-Regementet till häst; Magnus, död, en snäll student; Anna, gift med Bruks-Inspectoren Jac. Ahlgren i Finland.

16. Isaac Arosell 171718., då Landsh. Apelman i Fahlun ganska strängt plaiderade för den flygtiga Con-Rector ifrån Wasa Jac. Wikar. Ofwanst. N:o 14 har antecknat, att Arosell köpte syslan af Biskop Iser. Se Past. i Gunnilbo.

17. Daniel Lahlin. Född i Grytnäs 16 Sept. 1683. Fadr. Commin. Kom ifrån Westerås till Acad. 1703. War länge obeslutsam för vitæ genus. Läste för bättre mäns barn i Upsala med godt beröm, under Mag. Norlinds Inspection. Utnämnd till Supr. Collega wid Fahlu skola 1716. Pwgd 1 Maj 1722. Då han 1725 i Consist. sökte befordran, uppgaf han sin fattigdom såsom alldeles otroligt swår, och blef litet tröstad med detta Rectorat s. å. Tillträdde 1726. Nästan lika fattig död, af kort och wåldsam sjukdom 17 Apr. 1729.

Gift 19 Dec. 1714 med Brita Brandt, som efterlefde i Säterbo och slutligen i Sala, derifrån hon synes kommit. Barn: Anders, Commin. i Säterbo; Catharina, gift med Commin. A. Etzelius i Dingtuna.

18. Andreas Lifsdahl. 172930. Begärde denna tjenst såsom den han i sin sjuklighet trodde sig möjligen kunna förestå. I sin afskeds-predikan tackade han med de orden: Jag har här blifwit födder, ehuru icke gödder. Se Pastor. i Sewalla.

19. Mag. Johan Pratenius. 1740. Förut v. Pastor i Mora. Se Past. i Wika. [Kallas Jacob där.]

20. Mag. Samuel Resenberg. Född i Fahlun 1705. Föräldrar woro Målaren And. Resenberg och Clara Danielsdotter. Student i Upsala 1723. Hade 7 år condition hos Prost Sahlstedt i Tuna. Philos. Cand. 1732. Prom. Mag. 1734. Supr. Collega i Fahluns skola 1736. Pwgd 29 Oct. 1740. Tillika Huspredik. hos Landshöfdingen Albr. Lindcreutz. Hade s. å. warit Opponens i Prestmötet. Rector i denna skola 174142. Död 15 Jun. 1751 på sitt 46 år, såsom Prosten Ugla, efter sitt lärda bruk, på latin i Likboken om honom införde.

Gift 1736 med Anna Fontelius, Commin. i St. Tuna dotter, som omgiftes med Prosten J. Gezelius i Orsa. Barn woro : Anders, Regiments-qwartermästare wid Dal-Regimentet; Clara, gift med Lieutenanten A. Ihlström.

Skrift: Disp. Grad. De territorio Cuprimontano et Sætherensi. Ups. 1734. 4:o

21. Mag. Johan Kihlström. Född i Fahlun 1716. Fadr. Joh. Kihlström, Wedgillare wid Grufwan, sedan Bokhållare wid Wed-kontoret. Modr. en Blankenhagen. Sändes 1733 till Academ. Hade ock condition bos Prosten Sahlstedt och flere på orten, då han ock skiftewis wid Academ. sjelf läste till Magister-graden, som erhölls 1752. Föregående år hade han blifwit satt till v. Rector här, och utnämndes 1753 till Collega i Westerås skola. Men då Isr. Höijer, som fått fullmagt på denna Rectors-tjenst. ändrade sin afsigt och stadnade qwar i Westerås, blef Kihlström ord. Rector i hans ställe. Wid den stora branden, som 1754 öfwergick staden, war han ock en ibland de olyckliga, dock mindre med mindre egendom. Mycket sjuklig, död 18 Jun. 1756, och fick äfwen sin korta minnesteckning i kyrkans bok på lärda språket.

Skrifter: Disp. Pr. Ex. De petione Elisæi ex. 2. Reg. 2. P. Pr. Ups. 1750. 4:o. Pr. Gr. P. Post. Ups. 1752. 4:o.

22. Mag. Lars Gabriel Thurelius. 1751. Öfwer dess utnämnande hit, framför Collega Scholæ Hillersten i Fahlun, måste Consistor. förklara sig på Riksdagen 1761. Past. i Sewalla.

23. Mag. Pehr Neikter. Född i Bro församling 7 Dec. 1733. Fadr. Commin., blef Pastor i Näsby och Erwalla. Begynte underwisas i Köpings skola. Student i Upsala 1755. Pwgd 4 Maj 1760 och Pastors.Adj. i Skerike. Kom 1762 till sin fader i Näsby. Erhöll Philos. Magister-bref ifrån Greifswald, dat. 13 Nov. s. å. v. Pastor efter sin faders död i Näsby och Erwalla, Prostens i Arboga Adj. 1766. Wäl moderat att mottaga skollärare-tjensten wid mässingsbruket i Skultuna 1769. Past. Ex. s. å. Rector Scholæ här Jul. 177778. Opponens i Prestmötet 1783. Död 14 Oct. 1786.

24. Johan Lund. 10 Jan. 1787. Tillträdde s. å. Andre Commin. i Hedemora 1797.

25. Matthias Jäderström. Född i Karbenning 25 Juni 1753. Fadr. And. Jäderström, Bruks-Inspector. Modr. Ewa Christina Brodin, Commin. i Karbenning dotter. Student i Upsala 1768. Utn. till Collega wid denna skola 17 Apr. 1787. Befordrad till Rector 2 Dec. 1797. Tillträdde 1798. Då han ännu war stadd i behof, hade han lätt gått miste om en lycka, som war honom ämnad. Efter framlidne Riks-Rådet Ulric Scheffer pålystes i allmänna tidningen, att de afkomlingar, som funnos efter professor Schefferus i Upsala, skulle anmäla sig såsom arftagare, eller njuta en disposition till hans minne. Jäderström, sjelf okunnig om sin slägtskap, blef af en slägtkännare underrättad, anmälte sig och säges 1799 fått en betydlig summa penningar. Om den wållade ett förändradt lefnadssätt af honom är owisst, men han blef sjuklig, hade 1810 tjenstledighet och lämnade sina icke i goda wilkor, då han dog 29 Juni 1811.

Gift 22 Mars 1789 med Maria Christina Calamnius, dotter af Källaremästaren J. G. Calamnius och A. E. Hedberg i Hedmora, född 1768. Hon blef ortens Barnmorska. Barn: Gustaf Adolph, militaire af lägsta slag; Ewa Gustawa, gift med Prosten Helinger i Öregrund; Maria Carolina, gift med Diwerse-Handlande J. A. Edwall i Stockholm. Flere döde snart.

26. Carl Petter Wenström. 181112. Se Commin. Skinnskatteberg.

27. Olof Bergström. 181921. Se Commin. i Kolbäck.

28. Pehr Wilhelm Bergstrand. 183637. Se Rector. i Linde.

29. Eric Gustaf Holmstedt. Född i Hedemora 22 Aug. 1806. Fadr. Joh. E. Holmstedt, färgare. Modr. Maria Marg. Norström. Kom 1826 ifrån Westerås till Academ. Pwgd 17 Febr. 1830 och Adj. Past i Näs. Collega Scholæ här 1832. Efter begäran entledigad derifrån och kom till Pastor i Bjursås ["Bjusås"]. v. Past 1836. Specim. 1837 för Past. exam., den han icke undergick. Rector Scholæ här 6 Febr. 1839. Tillträdde s. å. Hade en synnerlig gåfwa att tala redigt och obehindradt utan concept. Wann mycket förtroende i Bjursås ["Bjusås"], som begärde honom på pastorats-förslaget. Död 10 Febr. 1842.

Gift 20 Febr. 1840 med Ulrica Gustawa v. Knorring, dotter af Capiten Otto Ottos. Knorring och Sebaldt.

30. Johan Wågberg. Född 30 Oct. 1800. Fadr. Gästgifware i Husby. Student 1822. Pwgd 26 Jun. 1824, och Pastors-Adjunct i Norberg. Curam gerens ib. 1825. Adjunct hos Past i Grytnäs 1828. Huspred. hos Kammarherren v. Ehrenheim på Malingsbo 1833. Aflade underwisnings-prof för ansökning till Collegat och Apologist-beställn. wid Elementar-Lärowerk. 1840. v. Collega i Fahluns Högre Lärdoms-skola s. å. Dupplicant i Apologist- Classen ib. 1841. Rector Scholæ här 18 Maj 1842. Tjenstgjorde för Enkan.

2. Colleger

Valerianus CanutiGabriel OlaiAndreas OlaiLaurentius IsaciMatthias SimonisAndreas PetriJonas IwariOlaus FransisciEric Laur. NoreniusJacobus Petri AleniusEr. Ericus Bened. HelleniusGabriel Joh. HolsteniusPetrus Jonæ HirudiusDaniel LundborgEric EnströmJohan LundMatthias JäderströmAndreas HedbergCarl Fredric SebaldtCarl Petter Rydström.

1. Valerianus Canuti, ifrån Kopparberget, nämnes 1628. Blef Klockare i Gagnef s. å.

2. Gabriel Olai. 1628. Till Westerås 1631. Se Past. i Bjursås ["Bjusås"].

3. Andreas Olai. 1632. Till Westerås 1635. Se Comm. i Mora.

4. Laurentius Isaci. 1635. Se Comm. i Grytnäs.

5. Matthias Simonis. 1639. Se Comm. i Mora.

6. Andreas Petri. 1647. Se Collega Scholæ i Fahlun.

7. Jonas Iwari. 1655. Se Brukspredikant wid Norn.

8. Olaus Fransisci. 1660. Se Comminist. i Westanfors.

9. Eric Laur. Norenius. 1668. Se Commin. i Hedemora.

10. Jacobus Petri Alenius. Född i Sala stad och kallade sig under stud.-tiden Schmidt och sedan Albuske. Finnes icke i Upsala nations matr. Pwgd 18 Mars 1621, sedan han twå år warit här Collega. War ock Pastors-Adj. på stället. Hade goda betyg för sin duglighet och begärdes 1685 till Comm. i Sala, men nekades. Predikade nådåret för Capellans-Enkan. Död i Jan. 1690.

Gift 1682 med Anna Olofsdotter, som åter förekommer. Lämnade 3 små barn.

11. Er. Ericus Bened. Hellenius. Född i Tilberga och förmodel. Hellby. Student 1686. Collega här 1691. Pwgd 17 Aug. s. å. War 1701 till W. Schedwi och profwade till Sacell. med godt hopp af hög och låg, och begärade Biskopens adprobat. glad, att slippa utur skoltwånget, men det gick ej så wäl. Död 2 Mars 1701.

Gift 1699 med Anna Olofs-dotter, ofwanstående Alenii Enka.

12. Gabriel Joh. Holstenius. 1701. Sträf emot Rector Arosén gjorde han 2 år gratis tjensten för Enkan. Men Hellenii Enka klagade, att han uppbar hennes lön på nådåret. Se Comm. i Hedemora.

13. Petrus Jonæ Hirudius. Född i Swedwi 1676. Fadr. Commin. Student i Upsala 1707. Pwgd 20 Dec. 1712 och Adjunct i Folkerna. Coll. Scholæ här 1719. Stilla och enfaldig. Död 31 Apr. 1741.

Gift 1720 med Brita Forselius, som blef omgift med den följande. Barn: Lars, vicar. efter fadren, sedan Krono-länsman; Pehr oduglig; Anna Christina, gift med Inspectoren Jac. Hellström i Fahlun.

14. Daniel Lundborg. Född i Fahlun 1708. Fadr. Dan. Bengzærell, Bergsman. Student i Upsala 1729. Coll. 1742. Lefde illa och förbjöds predika 1750 om han ej bättrade sig. Mistade sin gård i branden 1754. Död 11 Jun. 1761.

Gift 1745 med Brita Forselius, den föregåendes Enka, född 1696. Död i Säther 15 Jul. 1777.

15. Eric Enström. 1762. Se Rector Scholæ i Säther.

16. Johan Lund 1774. Se Comm. i Hedemora.

17. Matthias Jäderström 1787. Se Rector på stället.

18. Andreas Hedberg 1798 [står 1698]. Se Rect. i Köping.

19. Carl Fredric Sebaldt 1800. Se Collega Scholæ i Köping.

20. Carl Petter Rydström 1806, 7. Collega Scholæ i Köping 1827. Med honom upphörde denna tjenst.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 2 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt