Westerås Stifts Herdaminne af Joh. Fr. Muncktell, Tredje delen

Stads-Skolan i Köping

  1. Rectores
  2. Colleger.

1. Rectores

Widichindus Laurentii Laurentius MagniBenedictus StephaniGeorgius G. TunensisCarolus C. HijsinghHenricus M. ErnestEricus P. PetrejusNicolaus N. PrytzDaniel B. MoræusJacobus E. TerserusJohannes M. TobetiusPetrus A. NibeliusLaurentius P. EsseniusMartinus O. MunkteliusTobias A. BjörkEricus C. SchillingJohannes Er. GrahnPetrus P. AroseliusArwidus A. GradinLaurentius E. HoleniusJonas J. ColumbagriusSamuel E. TerserusGeorgius E. BrowalliusNicolaus R. SalanusEric HelleniusAnton LöfgrönNils LindmanHalward ÆreniusPehr HelleniusAxel NeikterCarl Gustaf SwedbergJohan FernellAndreas HedbergJacob Magnus BergeliusPehr Isaac StenmanJacob ThalénMauritz Barkén.

1. Widichindus Laurentii. Första Pædotriba 1608. Se Past. i Bro.

2. Mag. Laurentius Magni. 1615. Se Lectorer och Pastorer i Hubbo.

3. Benedictus Stephani ifrån Medelpad, hade studerat både inom och utom riket, stadnat i Westerås och blifwit der Pwgd 1614. Nämnes Exspectant ännu 1616 och war så fattig, att han gick omkring och tiggde sig födan. Då Biskop Rudbeckius lärt känna hans kunskaper, hade han den ömhet för den lidande, att han straxt 1619 satte honom hit till Skolmästare. Af flera hans bref till Biskopen ses, att han skref en skön latin, war hyllad, men lefde oordentligt. Förgick sig så, att han 1622 afsattes ifrån tjensten. Klagade, att han, genom Köpingsboernas förföljelse war privatus och infamis. Gick åter länge utan tjenst, tilldess han, på flera pastorers förbön, sattes till Hospitalspredikant i Westerås. Borgrarne wille ej hafwa honom, emedan han satt på ölkrogen och lät hustru och barn swälta. För ett crimen falsi blef han ock removerad 1636. Sändes sedan hit och dit, utan att få fast fot. Anklagad 1642 för en smädeskrift emot Biskopen, blef den otacksamme 23 Juni s. å. i ett Consist. majus ifrån Prestembeter alldeles afsatt. Njöt dock sedan underhåll ifrån Hospitalet till sin död 1651.

Gift 1621 med Brita, då enka, som med små barn efter lefde.

4. Georgius G. Tunensis. 1629. War så omtyckt, att Magistraten ej wille släppa honom, då han kallades till Sacellaniet wid Kopparberget.

5. Carolus C. Hijsingh. 1630. Waldes af staden ibland fem föreslagna, som Biskopen med synnerlig godhet tillåtit så presentera sig. Cives hade nu lofwat suo Rectori 80 dal. Stip. Regium war 12 t:r säd. Och en sådan tjenst sökte ock den gode Güthræus. Se Past. i Fellingsbro.

6. Henricus M. Ernest. [Skrivs Ernst i Del II. /SZ] 1633. Se Past. i Söderberke.

7. Mag. Ericus P. Petrejus, son af Kyrkoh. Petrus Andreæ i Björlunda af Strängnäs Stift. Philos. Mag. i Upsala 1629. Huru han kom att stadna på denna ort, nämner icke Cons. Prot., men af ett oredigt hans bref inhämtas, att han, stadd i djupaste fattigdom, efter Regeringens befallning, blifwit här antagen, och äfwen fått kläder, för att med heder komma till Westerås. Blef här Rector 1635. Enormt liderlig dömdes han 1637 till ett alfwarsamt straff. Erkänner ock annat brott i ett sitt bref, der han beder om förlåtelse och lindring i straffet, och att icke med hustru och barn utkastas mot wintern. Han wille hos Regeringen söka tjenst i Stockholm eller Strängnäs. Det berättas ock, att han blifwit Philos. Lector wid Gymnas. på sistn. ställe. Död 1640. Se Strängnäs Stifts Herdaminne.

8. Mag. Nicolaus N. Prytz. 1637. Se Past. i W. Fernebo. Staden hade medgifwit gård med någon jord till boställe för Rector.

9. Daniel B. Moræus. 1640. Se Past. i Kila.

10. Mag. Jacobus E. Terserus. 1645. Se Lect. och Past. i Hubbo.

11. Mag. Johannes M. Tobetius. 1650. Blef Rector i Arboga.

12. Petrus A. Nibelius. Född i Kolbeck och Nible by, troligen Bondeson. Efter slutade öfningar i Westerås Stud i Upsala 1646. Pwgd 5 Oct. 1653. Begaf sig åter till Acad. och war 1654 sin nations Curator. Sattes med 2 andra på förslaget till Rectorstjensten här 1655 och waldes af Magistraten. War död redan 1657.

13. Mag. Laurentius P. Essenius. 1657. Se Past. i Sala. [Har fadersnamnet E. där.]

14. Mag. Martinus O. Munktelius. 1660. Se Past. i Säther.

15. Tobias A. Björk. 1663. Se Past. i Björskog.

16. Ericus C. Schilling. 1669. Se Past. i Odenswi.

17. Johannes Er. Grahn. Född i Grangärdet wid 1639. Hette först Granagrius, trol. af prestslägt. Begynte läsa i Hedemora Skola. Student i Upsala 1652 men gick dock sedan i Westerås Gymnas. och höll der twå orationer. War i mannaår ock wäl anskrifwen hos Biskopen, då han 30 Apr. 1673 förordnades här till Rector. Snart klagades i Consist. öfwer hans försummelser och bortowarande från skolan. Han deremot beswärade sig, "att han fått håniska ord af församlingen", för det hans Collega med predikande förhindrat sig från rätta tjensten. Utgången ses icke. Död 1678.

Gift 14 Jan. 1671 med Maria Garman, Kyrkoh.dotter i Garpenberg och enka efter Commin. Er. Holenius i By, död 1629 49 år gammal.

Skrifter: Oratio de prudentia, qua vir fortis in significatione utitur. Arosiæ 1663. 4:o. — Oratio de usu divitiarum. Aros. 1668. 4:o. — Panegyricus meritissimis Laudibus Nicol. Rudbeckii Episc. Aros in freqv. Synod. 1671. Arosiæ e. a. 4.

18. Petrus P. Aroselius. 16789. Se Pastor. i Mora.

19. Mag. Arwidus A. Gradin. 1680. Tillika ifrån 1683 Predikant wid Kungsöhr. Se Past. i Wika.

20. Mag. Laurentius E. Holenius, utn. 1687, men synes knappt hafwa mottagit tjensten. Se Pastor. i St. Schedwi.

21. Mag. Jonas J. Columbagrius. Född i Husby 1658. Åtminstone hade han namnet af byen ell. gården Dufåker i den församling. Fadr. Ingel Hansson, Bergsrådman wid St. Kopparberget, egentligen boende i Warggården. Modr. Catharina, Kyrkoherden i Husby, Columbi dotter. Stud. i Upsala 1676. Philos. Candid. 1686. Wistades 1687 såsom Informator på Tidö Sätesgård i Westmanland. Rector i denna skola i Nov. 1687. Promoverad Mag. 1688, Pwgd 13 Apr. 1690. War ock i åtanka att blifwa Conrector i Westerås skola, då han dog 3 Jan. 1692.

Gift 2 1689 med Margareta Rogman, Kyrkoherde-dotter i Söderberke, död i Björskog 9 Jul. 1694.

Skrifter: Disp. De Oraculis. Holmiæ 1684. 8:o. och Pr. Gr. Sirenum Mythistoria. Holmiæ 1687. 8:o.

22. Mag. Samuel E. Terserus. [I original står Therserus. /SZ] Utnämnd 1692. Skulle förestå nådårs-tjensten, men flyttades snart till Säther. Se Past. ib.

23. Mag. Georgius E. Browallius. 169294, sedan And. Morin tjenstgjort i nådåret. Se Past. i Nås.

24. Mag. Nicolaus R. Salanus. Född i Stockholm 29 Jun. 1667. Fadr. till slut Pastor och Contr.-Prost i Köping. Kom 1682 till Upsala Acad. War mäst i sällskap med sina snälla bröder, som alla med täflan uppmuntrade hwarandra. Philos. Mag. 1694. Pwgd 16 Jul. 1696, och kom så till Prosten Taijard i Munktorp, under hwars utrikes resa han efter prostens begäran war af Konungen förordnad till v. Pastor. Bataljons-Predik. wid Westmanlands Regem:te 1698. Då kriget begyntes, gick han ut i fält, blef blesserad, och återkom snart, för längre tid, föga i stånd att uträtta något. En anteckning säger, att han fick stark contusion af kanonkula, men i bref till Biskopen säger han sjelf, att han i sin fattigdom "war sjuk och olycklig af skott, som gått honom genom hufwudet och hwaraf något ännu satt qwar." En annan gång bad han "för Guds skull om hjelp: war snart huswill och desperat; Modren fattig, och Swågren tröttnade att hjelpa, han nödgades begära understöd af stiftets prester, kallade sig stiftets fattige, faderlöse och nödlidande son." Ändteligen 1702 förordnades han till Rector Scholæ här, då Biskopen säges med hand och mun lofwat honom Pastorat inom tre år. Men han fick det aldrig, ehuru han sökte. Allt mera nedtryckt, försjunken i fattigdom, så att han måste med tårar försälja sina böcker till födan. I Mars 1716 war han ämnad till Pastor i Himeta, men Konungen utsåg en annan och den landsflygtige Degerman gick ock miste om tjensten efter Salan. Död 12 Dec. s. å. 1716.

Gift 1 Jan. 1699 med Regina Margareta Elis. Taijard, syster till Prosten i Munktorp. Äfwen härwid rönte han motgång, då modren lade sig så hårdt emot partiet, att han måste söka biträde af Consistorium. Hon synes dött före 1713. Barn: Catharina Maria, gift med en Fältwäbel Warndorff och 2 gånger till; Johan, Tapet-fabrikör i Köping; Regina Christina, gift med Commin. Hoppe i Arboga; Nils reste mycket, blef Lieutenant och sluteligen Inspector wid Sjötullen.

Skrifter: Disp. Grad. Upsal. 1694, 8:o.

25. Mag. Eric Hellenius. 171718. Se Past. i Ramnäs.

26. Mag. Anton Löfgrön. Född på Smedjebacken i Norrberke 26 Jul. 1693. Fadr. af lika namn, war Bergsfogde, förut handlande i Köping. Modr. Anna Kilander, omgift med Joh. Kentzel. Sändes med egen ledare till Academ. och wistades der sedan länge för Magistergraden, som erhölls 1728. Pwgd 28 Mars 1829 och PastorsAdjunct i Norrberke. Flyttades snart till Prosten i Norberg, efter hwilkens död han ock blef Nådårs-prest och v. Past. War också utsedd att widare wårda församlingen under den vacance, som uppstod för twisten om Westanfors's afsöndring ifrån moderförsamlingen. Men 1733 i Aug. klagade han, att Magist. S. Huselius ankommit med Consist. förordnande, att antaga Pastoratet: "han ansåg det hårdt emot lof och försäkran, och wetste sig nu ingen utwäg" m. m. Consistorium kunde dock ej annorlunda för att efter Konungens befallning utse någon passande interims-tjenst för Hesselius, och i detsamma blef öppning för Löfgrön, att förses med detta Rectorat. Tillträdde 1734. Död af blodstörtning 10 Mars 1736.

Gift 18 Jun. 1734 med Brita Elisabeth Barchæus, Prostens i Norberg dotter, sedan maka till Prosten D. Godenius i Malung.

Skrift: Disp. Gr. De Basso fundamentali. Upsaliæ 1728. 8:o.

27. Mag. Nils Lindman. Född i Arboga 13 Sept. 1700. Fadren Pehr Lindman, Snickare och Schatullmakare. Modr. Elisab. Huss, utgifwen för kyrkoherde-dotter i Upsala stift. Hade 1720 slutat sin flitiga studering i Westerås och fortsatte den så wid Acad. Philos. Mag. 1731. Synes ännu twekat ingå i prest-embetet, som dock skedde 20 Apr. 1736. War derpå endast ett år Domprostens Adjunct i Westerås och blef, efter önskan 9 Maj 1737 befordrad till denna Rectors-tjenst, såsom synnerligen passande för hans lynne och smak. Tilltr. s. å. sedan Cand. P. Thermenius tjenstgjort i nådåret. Af hetsig sjukdom död 21 Oct. 1741.

Gift 5 Jul. 1737 med Christina Petræus, Prostens i Söderberke dotter, omgift med Lectorn, Prosten O. Norberg i Hubbo. Barn: Elisabeth, gift med Comminist. D. Weström i Dingtuna; Christina med Commin. O. Tunmark i Haraker.

Skrift: Disp. Gr. De justitia Dei vindicativa. Upsaliæ 1731.

28. Halward Ærenius. 174243. Se Past. i Romfartuna.

29. Pehr Hellenius. Född i Rättwik 10 Dec. 1710. Fadr. Adjunct, blef Pastor i Gunnilbo. Njöt ifrån 1720 sin underwisning i Köpings skola och hade sin Farbroder till både Lärare och Inspector. Student 1728. Samlade i Upsala wackra kunskaper, utan att söka utmärkelse. War först v. Rector i Arboga ifrån 1747. Hade anbud af Rectoratet i Säthers skola och äfwen af ett Collegat i Fahlun, men försakade båda för sjuklighet. Antog 1754, att wara Collega i Westerås skola. Rector Scholæ i Köping 1756. Af stilla och jemnt sinnelag en ypperlig Docens till ungdomens utmärkta gagn. Af häftigt slag slutade sin wackra lefnad 5 Nov. 1770.

Gift 10 Dec. 1758 med Margareta von Werdt, dotter af Borgmästaren v. Werdt i Köping, död 19 Apr. 1778, 57 år gammal. Deras enda Barn: Margareta Justina, gift med Domprosten Doct. Th. Jedeur.

Skrift: Tal till åminnelse af Brukspatron Mich. Hising, hållet på Köpings Rådhus. Tryckt 1757, med beröm nämndt i Sw. Mercurius 1757 i Aug.

30. Axel Neikter. 177172. Se Rector Scholæ i Linde.

31. Carl Gustaf Swedberg. Född i Norberg 14 Dec. 1752. Fadr. Conducteur och Brukspatron på Gäsjö, D. T. Swedberg. Modr. en Giölberg. Af naturen wanlottad till en del af det yttre, saknade han dock icke sorgfällig bildning både i föräldrahuset och wid Upsala Acad. ifrån 1765. Antogs till v. Collega i Westerås Triv. Skola 1780. Ordin. Collega ib. i Nov. 1781. Supr. Collega 1783. Rect. i Awesta skola i Jun. 1784. Transporterad till Rectoratet i denna skola 7 Mars 1794. Af flera orsaker mindre passande för tjensten, tog han wisligen det beslut, att begära afsked, så mycket mera, som han icke war behöfwande. Erhöll sin önskan genom Kongl. resolut. 26 Aug. 1802, äfwen med bibehållande af 8 tunnor säd årl. af Kronolönen. Flyttade derpå till en köpt egendom i Simtuna, der han dog 23 Oct. 1810.

Gift 1795 med Christina Elisabeth Sonneman, Rådmans-dotter i Köping, som utan lefwande Barn blef död i Sala 21 Sept. 1829, på 65:te året.

32. Mag. Johan Fernell. Född wid Ferna Bruk i Gunnilbo 10 Jul. 1759. Fadr. Hans Ericsson, Rättare wid Gårdsbruket. Modr. Kerstin Olsdotter. Med något understöd af Bruksegaren, i anseende till wisad synnerlig läselust, gjorde han cursen i Westerås och kom till Acad. 1780. Phil. Mag. 1788. Hade, utom andra conditioner, en lärorik plats hos Doctor Schedwin i Swärdsjö. Antog 1792 att wara v. Collega i denna skola. Ordin. Collega s. å. och accorderade med sterbhuset. Flyttades 1795 till Cl. 1. i Fahluns skola och blef Supremus 1797. Ord. Rector här 29 Dec. 1802 och ankom följ. år. Hade ständigt anwändt mycket flit äfwen med egna forskningar och ansågs hafwa wackra kunskaper. Men af ett slutet sinne och dystert humeur, synes han hafwa funnit sig olycklig och oförmodadt gjorde han sjelf wåldsamt slut på lifwet 10 Mars 1803.

Skrifter: Disp. Grad. Observationes de fortitudine animi. Ups. 1788.

33. Andreas Hedberg. Född i Fahlun 16 Oct. 1762. Fadr. Arbetare wid Grufwan. Lockad af de mångas exempel, som af hans stånd i stadens skola beredt sin framtid, gick han samma wäg och kom 1789 till Academien. Begynte publik tjenst med vicariat efter Rector i Lindes skola 1793. v. Collega Scholæ här 1795. Ordin. Coll. i Hedemora 1798. Dito här s.å. och tillträdde 1800. v. Rector 1803. Ordin. Rector 6 Febr. 1804. Wid inträffad sjukdom uppfyllde han och Collega äfwen hwarandras vices. Ehuru icke lärd man, dock synnerligen bildad och willig för sitt kall, war han af mycken förtjenst. Nöjd med sin knappa utkomst och warsam hushållare. Gjorde 1808 testamente af sin qwarlåtenskap till flera behöfwande, dog efter långwarig sjuklighet 29 Jul. 1812.

34. Mag. Jacob Magnus Bergelius. 1813. Commin. i Köping 1817.

35. Pehr Isaac Stenman. 181617. Comm. loci 1824.

36. Jacob Thalén. 182324. Tillträdde Comm. tjensten här 1836, men uppehöll gemensamt med Pastor och dess Adjunct till den 1 Maj 1837 gratis Rectors-sysslan, under nådigst bewiljad vacance och lönebesparing för beslutad re-organisation af skolan. Då Konungen ytterligare tillät Rectors-tjenstens ledighet, så länge byggnaden af nytt skolhus påstod, antogs, med Consistorii minne, Studiosus Joh. E. Möller till vicarius, som jemte Collega förrättade tjensten till 1842. Genom denna indragning wanns ock en icke obetydlig tillgång, att förbättra ordin. Lärarnes löner.

37. Mag. Mauritz Barkén. Född i Gunnilbo 16 Nov. 1814. Fadr. då Adj., blef Pastor i Malma. Ifrån Westerås skola Student i Upsala 1830. Philos. Cand. 1839. Pwgd 15 Dec. s. å. i Stockholms Slottskyrka af Ärke-Bisk. Doct. Wingård. War kallad till Adj. af Pastor i Tillberga. v. Apologist wid Högre Lärdoms-skolan i Westerås, wår- och höst.term. 1840. Ibland flera sökande, efter stadens önskan, utnämnd Rector Scholæ härstädes 1842, med fullm. 11 Febr. Tillträdde s. å. , då ock nya skolhuset af Stiftets Biskop 6 Jun. inwigdes. Promov. Philos. Mag. s. å. 14 Juni.

Gift 9 Jul. 1843 med Johanna Lowisa Gestrich. Född 31 Jul. 1821, dotter af framledne Prosten Gestrich i Hed.

2. Colleger

(Obs. De som icke blifwit befordrade till annan tjenst.)

Johannes Laurentii Ericus PetriSamuel HieronymiOlaus M. LundiusChristiernus A. IhrmanJacobus J. HardtmanPehr SiljeforsPehr RhamneliusDaniel FahlforsJonas WestlindEric BorgCarl Fredric SebaldtCarl Pett. Rydström.

Johannes Laurentii. Född i Hedmora, den förste som tillsattes på Biskops-wisitation 1522. Pwgd s. å. Snart död, såsom Adj. i Hedemora.

Ericus Petri. Född i Medåker. Ifrån Gymnasium Collega 1659. Pwgd s. å. Höll sig så på ölkrogen, att han försummade tjensten och blef ifrån embetet afsatt 1662. Restit. 1668. Död 1669.

Gift 1662 med Kerstin Nilsdotter, då enka.

Samuel Hieronymi. Född i Nora 1633. Fadren Commin. Djekne-prest 1663, och Sac. domest. Collega här 1666. Död 6 Febr. 1669. En minnestafla efter honom har funnits i kyrkan.

Olaus M. Lundius. Född i Lundby 1636. Fadr. slutligen Pastor i Säby. Respond. i Westerås under Lector Torpensis. Student 1669. Död 8 Febr. 1671.

Christiernus A. Ihrman. Född 1659 i Ihrsta. Fadr. Klockare. Kunde swårligen besöka Acad. Pwgd 16 Juli 1696 och Pastors Adj. i Skerike. Collega Scholæ här 1698. Känd för mycken duglighet. Död 30 Apr. 1704.

Gift 1696 med Christina Pratenius, Pastors-dotter i Skerike. Sonen Johan blef Past. och Præp. i Swärdsjö.

Jacobus J. Hardtman. Flygtad prest ifrån Finland undan Ryssarnes ströfwande, hade stadnat i detta stift, att söka fristad och uppehälle. Antog denna Collega-tjenst 1716. Efter slutad fred af Konungen utnämnd Pastor i Sexmäki församling af Tawastland 3 Nov. 1721 och ditflyttade följande år.

Gift med Sophia, som följde honom hit och tillbaka. Sonen Gabriel föddes i Köping 1716.

Pehr Siljefors. Född i Leksand 1691. Fadr. Bonde. Påkostad af sin morbroder Franzelius, sedan Pastor i Odenswi, blef han student 1710. Pwgd 1718, kallad af nämnde Pastor. Collega här 1722. Icke okunnig, men af oroligt och retsamt lynne, hwarmed han åstadkom förargelse. Så angrep han Stadskassören på ett graföl, att han fått stryk, om han laggt af sig prestkappan. Efter suspension kunde dock icke hans rykte förbättras. Blef här till sin död 3 Apr. 1743.

Gift 1721 med Brita Amnelius, Pastors-dotter i Odenswi. Af Barn ingen att nämna.

Pehr Rhamnelius. Född i Rytterne 1714. Fadr. dog Pastor i W. Wåhla [Står Wala. /SZ]. Student 1737. Pwgd 26 Maj 1742 och sin faders Adjunct. Snart gift, måste han anse för lycka att få denna tjenst 1748. Bortrycktes genom döden 18 Mars 1751. Gift 1742 med Hedwig Sophia Börstel, som med flera Barn efterlefde.

Daniel Fahlfors. Född i Grangerdet 24 Maj 1733. Fadr. BruksInspector. Modr. Anna Muhr. Snabb student i Upsala 1753. Fick Magister-bref ifrån Greifswald 1761. Inform. privat. till 1764, då han 26 Febr. blef Pwgd och Pastors adjunct i Köping. Collega Scholæ här 11 Maj 1767. v. Rector 1771. En man af qwickt ingenium, liflig i sitt sätt att wara och handla. Död i denna tjenst 26 Jan. 1782.

Gift 23 Jun. 1771 med Sara Magd. Paqvalin, Prostens dotter i Odenswi, som blef åter gift med Prosten J. Wiksell [Står Wiksall. /SZ] i Munktorp.

Jonas Westlind. Född i Dingtuna 8 Sept. 1753. Fadr. Bonden Lars Pehrsson. Frekventerade Cathedral-skolan i Upsala, och blef student 1777. Pwgd. 15 Maj 1780 och Adj. Commin. i Westanfors. Coll. Scholæ i Nora s. å. Flyttad hit 17856. Tillika nådårs-pred. i Odenswi 1791. Illa känd för sitt lefwerne. Kom i olycklig fejd med en dagkarl, P. Häll, och blef af honom swårt slagen. Häll led spöstraff och sändes på fästning. Westlind lefde ett halft år med uselt lif till 12 Maj 1792.

Gift 1780 med Maria Christina Ramsten ifrån Upsala. Död 7 Maj 1790. En son och 2 döttrar lefde.

Eric Borg. Född i Nora 22 Juni 1778. Fadren Rådman. Student i Upsala 1799. Pwgd 14 Dec. 1703, och Pastors i Nora Adj. Collega Scholæ ib. 1608. Tillika Commin. medhjelpare. Collega här 1811, men blef sjuklig och dog före hitflyttning 9 Mars 1812.

Gift 1808 med Anna Moberg ifrån Aspa Bruk i Nerike, född 1779. Dottern Carolina Lovisa fick nådår med modren.

Carl Fredric Sebaldt. Född i Wika 7 Nov. 1764. Fadr. Regem. Fältskär. Modr. Hel. Elis. Hedman. Student 1786. Lärde Chirurgi på publik bekostnad. Såsom Underläkare gick med armeen 1789 och biträdde sin fader wid Dal-Reg:s sjukhus. War ock närwarande wid affairer med Ryssarna. På hemresan led skeppbrott wid Sweaborg och kom med stor swårighet hem till Westerås i Oct. 1791. Disputerade en gång i Upsala. Informerade sedan privatim till dess han 1799 blef Collega Scholæ i Hedmora. Flyttad till lika tjenst i Arboga 1806, och sluteligen till detta Collegat 14 Febr. 1817. From och wälmenande, men wisst icke hjelte, ehuru han warit i krig. Hade knappt mod att biwista en obduction. Död 11 Maj 1824.

Gift 1808 med Christ. Magdal. Berg, Stadsläkare dotter i Säther, död 24 Jul. 1842. Af deras då warande Barn dogo tre på året 1815.

Carl Pett. Rydström. F. i Westerås 24 Nov. 1776. Fadr. Hans Rydström, Garfware. Modr. Anna M. Funck, Capellans-dotter i Fleckebo. Student i Upsala 1796. Hade wäl försökt informerings-arbetet, då han 1806 blef Coll. Scholæ i Hedemora. War ock v. Rector 1810. Efter af Konungen afgjorda beswär 1825 tillträdde Collega-tjensten här 1807, den han förrättade till 1 Sept. 1841, då han såsom emeritus afgick och rummet i nya skolans nedre afdelning intogs af en Lancaster-lärare. Död 6 Aug. 1842.

Åter till "Herdaminne"-start

  Senast ändrat eller kontrollerat den 7 juni 2012.

Hemsida
Nyheter
Galleri
Curriculum Vitae
Araguacema
Christofer
Kerstin Amanda

Rymd (eng)

Istider och växthusgaser
Historia
Tedas historia
Liber 1932-1999
Släktträd
Litteratur (eng)
Schack (eng)
Cykling
Sport
Webb-tips
Roliga citat (eng)
Kontakt